Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AeronauticaComunicatiiElectronica electricitateMerceologieTehnica mecanica


PROCEDURA PRIVIND CORECTIA ENERGIEI ELECTRICE IN CAZUL IN CARE PUNCTUL DE MASURARE DIFERA DE PUNCTUL DE DECONTARE

Electronica electricitate

+ Font mai mare | - Font mai mic
PROCEDURa PRIVIND CORECtIA ENERGIEI ELECTRICE iN CAZUL iN CARE PUNCTUL DE MaSURARE DIFERa DE PUNCTUL DE DECONTARE

Revizia I

CUPRINS

capitolul i 3

prevederi generale 3

capitolul Ii

Scop 3

capitolul IIi 4

domeniu de aplicare 4

capitolul IV

Definitii si abrevieri   

capitolul V 6

Documente de referinta   

capitolul VI 7

CALCULUL CORECTIEI de energie/ PUTERE electrica. METODE DE CALCUL 7

capitolul Vii 15

DETERMINAREA ENERGIEI/ PUTERII ELECTRICE MASURATE    15

capitolul VIII 16

Dispozitii finale

capitolul I

Prevederi generale

Art. 1.    In tranzactiile de energie electrica, atunci cand punctul de masurare nu coincide cu punctul de decontare, energia electrica inregistrata de contor este diferita de cea tranzactionata in punctul de decontare, in functie de amplasarea punctului de masurare.

Art. 2.    – In aceasta situatie se alege una dintre urmatoarele modalitati de a proceda:

a)      se corecteaza cantitatea de energie electrica real masurata de contor cu o cantitate calculata, care reprezinta pierderile de energie activa, respectiv reactiva, prin elementele cu pierderi de energie situate intre cele doua puncte, conform prevederilor prezentei proceduri;

b)      se instaleaza contoare de pierderi, care realizeaza calculul pierderilor de energie electrica in elementele cu pierderi si aplica corectia energiei contorizate (calcule in contor).

Art. 3.    – In prezenta procedura, prin energie electrica masurata se intelege:

a)      energia real masurata, a carei valoare este inregistrata de contor, atunci cand punctul de masurare coincide cu punctul de decontare;

b)      energia real masurata, a carei valoare este inregistrata de contor, plus/ minus corectia, atunci cand punctul de masurare difera de punctul de decontare.

Art. 4.    – Energia electrica care se deconteaza este energia electrica masurata.

Art. 5.    – Pierderile de putere electrica activa corespunzatoare corectiei de energie in elementele cu pierderi se iau in considerare la stabilirea puterilor maxime absorbite de consumatori.

Art. 6.    – In prezenta procedura in lipsa altei precizari, prin energie electrica se inteleg energia electrica activa si energia electrica reactiva.

capitolul Ii

Scop

Art. 7.    – Scopul prezentei proceduri este:

a)      calculul corectiei de energie electrica;

b)      determinarea energiei electrice masurate in cazul in care punctul de masurare difera de punctul de decontare.

capitolul III

Domeniu de aplicare

Art. 8.    – Prevederile prezentei proceduri sunt obligatorii pentru operatorii de masurare stabiliti in conditiile reglementarilor aprobate de Autoritatea competenta.

capitolul IV

Definitii si abrevieri

Art. 9.    – In contextul prezentei proceduri se aplica urmatoarele definitii si abrevieri:

Termen sau abreviere

Definitie

Autoritatea competenta

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) cu sediul in Bucuresti, str. Constantin Nacu, nr. 3, Sector 2, https://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro sau orice succesor al acesteia

Consumator captiv

Consumator de energie electrica, care, din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate incheia un contract cu un furnizor concurential

Consumator eligibil

Consumator de energie electrica care are dreptul sa isi aleaga furnizorul    si sa contracteze direct cu acesta energia electrica necesara, avand acces la retelele de transport si/sau de distributie

Consumator

Persoana fizica sau juridica care cumpara energie electrica pe baza de contract si o consuma pentru uzul propriu si, eventual, pentru cel al unui alt consumator (denumit “subconsumator”), racordat la instalatiile sale; poate avea unul sau mai multe locuri de consum

Corectie de energie electrica

Cantitate, reprezentand pierderea tehnica de energie intr-un echipament energetic denumit element cu pierderi, situat intre punctul de masurare si punctul de decontare, care trebuie adaugata la / scazuta din energia real masurata de un grup de masurare a energiei electrice, pentru a obtine valoarea energiei masurate

Corectie de putere electrica

Cantitate, reprezentand pierderea tehnica de putere intr-un echipament energetic denumit element cu pierderi, situat intre punctul de masurare si punctul de decontare, care trebuie adaugata la / scazuta din puterea maxima masurata de un grup de masurare a energiei electrice

Contor de decontare

Contor de energie electrica pe baza caruia se efectueaza decontarea energiei electrice tranzactionate

Curba de sarcina realizata

Succesiune de valori ale puterii electrice medii active sau/si reactive inregistrate pe perioade de timp consecutive si egale

Durata de calcul al pierderilor

Interval de timp conventional in care tranzitarea sarcinii (curent/putere electrica) la valoarea maxima printr-o retea electrica ar produce in elementele acesteia aceleasi pierderi de energie electrica ca si in cazul functionarii conform graficului real

Durata de utilizare a sarcinii maxime

Interval de timp conventional in care, printr-o retea incarcata constant la sarcina (curent / putere electrica) maxima, s-ar transmite aceeasi cantitate de energie ca si in cazul functionarii conform graficului real

Element cu pierderi

Echipament energetic, de regula transformator de putere, sau/si linie electrica (aeriana sau in cablu) aferente circuitului prin care tranzitarea energiei se face cu pierderi semnificative.

Energie electrica    masurata

Energia electrica real masurata, atunci cand punctul de masurare coincide cu punctul de decontare, respectiv energia real masurata corectata, atunci cand punctul de masurare nu coincide cu punctul de decontare

Energie electrica real masurata

Energia electrica a carei valoare este inregistrata de contor

Furnizor de energie electrica

Persoana juridica, titular al unei licente de furnizare, care asigura alimentarea cu energie electrica a unuia sau mai multor consumatori, pe baza unui contract de furnizare

Grup de masurare a energiei electrice

Ansamblul format din contorul de energie electrica si transformatoarele de masurare aferente

Instalatie de racordare

Instalatie electrica realizata intre punctul de racordare la reteaua electrica si punctul de delimitare dintre operatorul de retea si utilizator

Loc de consum

Incinta sau zona in care sunt amplasate instalatiile de utilizare ale unui consumator, inclusiv ale subconsumatorilor sai, unde se consuma energia electrica furnizata prin una sau mai multe instalatii de racordare; un consumator poate avea mai multe locuri de consum

Operator de masurare

a energiei electrice

Agent economic care administreaza si opereaza anasamblul de echipamente care asigura suportul pentru activitatea de masurare a energiei electrice

Operator de retea

Persoana juridica, titular al unei licente de distributie sau de transport, care detine, exploateaza, intretine, modernizeaza si dezvolta reteaua de distributie sau de transport

Perioada de facturare a energiei electrice

Interval de timp prevazut in contractul de furnizare pentru care se determina cantitatea de energie electrica si puterile furnizate, valorile respective fiind cuprinse intr-o factura

Pierdere tehnica de energie

Integrala in functie de timp, pe un interval determinat, a diferentei intre puterea electrica totala la intrarea si respectiv la iesirea dintr-o retea electrica sau element al acesteia

Pierdere tehnica de putere

Diferenta intre puterea electrica totala la intrarea si respectiv la iesirea dintr-o retea electrica sau element al acesteia

Punct de decontare

Loc, stabilit prin conventie sau prin reglementari, al unei retele electrice, pentru tranzactionarea unei cantitati de energie electrica intre doua persoane fizice sau juridice

Punct de delimitare

Loc, stabilit prin conventie, al unei retele electrice, in care se delimiteaza patrimonial instalatiile electrice a doua persoane fizice sau juridice

Punct de masurare

Loc in care se conecteaza grupul de masurare a energiei electrice.

Nota: Procedura se refera doar la punctele de masurare pentru decontare

Putere maxima masurata

Puterea maxima real masurata, atunci cand punctul de masurare coincide cu punctul de decontare, respectiv puterea maxima real masurata corectata, atunci cand punctul de masurare nu coincide cu punctul de decontare

Putere maxima real masurata

Cea mai mare putere medie cu inregistrare la interval de 15 minute consecutive inregistrata de contorul electronic, respectiv puterea inregistrata de indicatorul de maxim pentru putere la contorul de inductie pe un interval de timp stabilit

Regim de functionare in sarcina

Regim in care se tranziteaza permanent energie electrica printr-un echipament electric (transformator, linie) al unei retele sau in care generatorul debiteaza energie electrica in SENRegim de functionare in gol

Regim in care echipamentul (linie, transformator, generator) este mentinut sub tensiune, fara sarcina

Regim de rezerva

Regim in care echipamentul electric (linie, transformator, generator) este mentinut fara tensiune (deconectat de la retea din ambele capete prin care poate primi tensiune, in cazul retelelor sau transformatoarelor si liniilor electrice)

Tranzactie

Conventie intre doua parti, sub forma unui act, prin care se face un schimb comercial; in cazul energiei electrice, acest act poate fi un contract de vinzare-cumparare, de achizitie sau de furnizare de energie electrica.

ID

Interval de dispecerizare

IT

Interval de tranzactionare

PRAM

Protectii si automatizari

capitolul V

Documente de referinta

Art. 10.    – Procedura are la baza urmatoarele documente de referinta:

a)      Legea energiei electrice nr. 318 / 2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 din 16.07.2003;

b)      HG nr. 1007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 673/27.07.2004;

c)      Codul de masurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 17 din 20.06.2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 480, din 4.07. 2002;

d)      Procedura privind asigurarea energiei electrice reactive si modul de plata al acesteia, aparobata prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 35 din 2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 671 din 27.07.2005;

e)      Contracte cadru de furnizare a energiei electrice la consumatorii finali, aprobat prin Decizia Presedintelui ANRE nr. 57 din1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 623, din 21.12 1999, cu modificarile ulterioare;

f)       Procedura pentru calculul energiei electrice care se factureaza in situatia defectarii grupului de masurare, aprobata prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 18 din 2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. din 305.05.2005;

g)      Procedura privind alimentarea cu energie electrica a locurilor de consum apartinand furnizorilor producatorilor, autoproducatorilor si CN Transelectrica SA, aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 33 din 2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 671 din 27.07. 2005;

h)      Contract-cadru pentru prestarea serviciului de transport , a serviciilor de sistem si de administrare a pietei angro de energie electrica intre C.N. TRANSELECTRICA si [Beneficiar], aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 40 din 2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1271 din 29.12.2004, cu modificarile ulterioare;

i)        Contract – cadru pentru serviciul de distributie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 43 din 2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 19 .01.2005, cu modificarile ulterioare;

j)       Procedura privind relatiile contractuale dintre consumator si subconsumatorul sau de energie electrica, aprobata prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 16/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.316, din 14.04.2005.

capitolul VI

Calculul corectiei de energie/putere electrica. Metode de calcul

Art. 11.    – Pentru calculul corectiei de energie/putere electrica se aplica metodele de calcul prezentate in continuare si ipotezele de calcul impuse de informatiile disponibile: datele furnizate de grupurile de masurare, respectiv datele puse la dispozitie de partenerii de tranzactie.

Art. 12.    – (1) Calculul pierderilor de energie se face utilizand:

a)      schema electrica care cuprinde elementele cu pierderi, de pe toate caile de racordare, precum si regimul de functionare realizat al acestora;

b)      parametrii tehnici caracteristici ai fiecarui element cu pierderi al schemei electrice, situat intre punctul de masurare si punctul de decontare; parametrii tehnici trebuie sa fie cat mai actuali si se iau din documentatiile de racordare sau relevee, din buletine de fabrica, din cataloage de produs, din tabele cu parametrii medii ai transformatoarelor de putere aflate in exploatare, sau din ultimul buletin PRAM;

c)      indecsii de energie electrica inregistrati de grupurile de masurare pentru facturarea energiei electrice vehiculate sau livrate.

(2) In exploatarea instalatiilor electrice se deosebesc urmatoarele regimuri de functionare:

a)      sub tensiune si in sarcina, caz in care se calculeaza pierderi constante si pierderi variabile de energie electrica activa si reactiva in elementele cu pierderi situate intre punctul de masurare si punctul de decontare;

b)      sub tensiune in gol, caz in care se calculeaza pierderi constante de energie electrica activa si reactiva in elementele situate intre punctul de masurare si punctul de decontare;

c)      in rezerva, scoase de sub tensiune, caz in care nu se calculeaza pierderi in elementele mentionate.

(3) Pentru facturarea energiei electrice tranzitate prin punctele de decontare trebuie cunoscute: energia electrica activa Ea (kwh), energia electrica reactiva Er (kvarh), timpul de mentinere sub tensiune Tf (h), timpul de functionare in sarcina al instalatiei Tfs (h), la care se adauga:

a)      pentru consumatorii de tip industrial, facturati in tarif binom, puterea maxima activa real masurata Pm (kw);

b)      pentru consumatorii de tip industrial, facturati in tarif monom, numarul de schimburi din activitatea acestora .

Art. 13.    – (1) Metoda de calcul utilizeaza, in functie de cazurile prezentate, marimi predeterminate care vor fi corectate prin masuratori locale. Pentru consumatorii captivi, sau pentru consumatorii eligibili, acolo unde este cazul, se va utiliza metoda timpului de pierderi (duratei de calcul a pierderilor).

(2) Pentru cazul unui consumator de tip industrial facturat in tarif binom simplu, care prezinta datele privind regimul de functionare, necesarul de energie si putere electrica activa sau alte marimi specifice, puterea maxima Pm va fi cea inregistrata de aparatele de masurare; atunci se vor determina durata de utilizare a sarcinii maxime Tsm si durata de calcul al pierderilor t, necesare pentru calculul pierderilor variabile de energie electrica, cu ajutorul urmatoarelor relatii de calcul:

a)      factorul de putere se determina pe baza relatiei:

(1)

Nota: Conform SR-CEI 27-1/1996, regimurile de functionare fiind, de cele mai multe ori, anarmonice, se va utiliza pentru “factor de putere” simbolul l

b)      puterea medie activa:

(kW)     (2)

c)      puterea maxima aparenta se calculeaza cu relatia:

(kVA)   

d)      puterea medie aparenta:

(kVA) (4)

e)      durata de utilizare a sarcinii maxime:

(h) (5)

f)       durata de calcul al pierderilor:

(h) (6)

unde este coeficientul de umplere a graficului de sarcina, Sm se determina conform relatiei (3), p = (0,15 0,30); pentru elementele instalatiilor de racordare a consumatorilor se adopta p = 0,2.

(3) Pentru cazul unui consumator de tip industrial cu activitate in mai multe schimburi, facturat in tarif monom, din datele prezentate in Tabelul 1 se determina urmatoarele marimi:

a)      durata de utilizare a sarcinii maxime: Tsm (h)

b)      durata de calcul al pierderilor: t (h)

Tabelul 1

Tip activitate

Tsm [ore/luna]

t [ore/luna]

Activitate cu un schimb de 8 ore

Activitate in doua schimburi de cate 8 ore

Activitate in trei schimburi de cate 8 ore

Activitate cu un schimb de 10 ore

Activitate cu un schimb de 12 ore

Activitate in doua schimburi de cate 12 ore

c)      factorul de putere: conform relatiei (1)

d)      puterea maxima activa:

(kW) (7)

e)      puterea maxima aparenta: conform relatiei (3).

Art. 14.    – In cazul in care elementul cu pierderi este un transformator, situat intre punctul de masurare si punctul de decontare, se vor utiliza urmatorii parametri specifici:

a)      puterea nominala, Sn (kva);b)      pierderile de mers in gol, P0 (kW);

c)      pierderile in scurtcircuit, Psc (kW);

d)      curentul de mers in gol, i0 (%);

e)      tensiunea de scurtcircuit, usc (%).

Se utilizeaza de asemenea, dupa caz, marimile masurate, calculate, sau stabilite, conform precizarilor de la art.12 si 13.

Art. 15.    – (1) Pentru cazul transformatorului conectat la o instalatie de racordare a unui consumator fara masurare orara si fara posibilitate de inregistrare a curbei de sarcina a energiei electrice, pierderile constante de energie/putere activa, cand transformatorul se afla sub tensiune perioada de timp Tf, se determina cu relatiile:

a)      pierderile de energie electrica activa:

(kWh) (8)

b)      pierderile de energie electrica reactiva:

(kvarh) (9)

c) pierderile de putere activa:

(kw) (10)

(2) Pierderile variabile de energie/putere activa, cand un transformator in situatia de la alin. (1) este in sarcina, se determina cu relatiile:

a)      pierderile de energie electrica activa:

(kWh) (11)

b)      pierderile de energie electrica reactiva:

(kvarh) (12)

c) pierderile de putere activa:

(kW) (13)

(3) Pierderile totale de energie/putere activa se determina prin insumarea pierderilor constante si variabile, calculate cu relatile (8) – (13):

(kWh) (14)

(kvarh) (15)

(kW) (16)

Art. 16.    – (1) Pentru cazul in care transformatorul care constituie element cu pierderi este conectat la o instalatie de racordare unde in punctul de masurare se afla montat un contor cu posibilitate de inregistrare a curbei de sarcina, pierderile constante de energie/putere activa se determina cu relatiile (8) – (10).

(2) Pierderile variabile de energie, cand un transformator in situatia de la alin. (1) este in sarcina pe durata de timp Tfs , se determina cu relatiile:

a)      pierderile de energie electrica activa:

(kWh) (17)

b)      pierderile de energie electrica reactiva:

(kvarh) (18)

c)      pierderile de putere activa:

(kW) (19)

(3) Pierderile totale de energie/ putere activa se determina prin insumarea pierderilor constante si variabile, calculate cu relatile (14) – (16).

Art. 17.    – In cazul transformatoarelor sau autotransformatoarelor cu circulatii semnificative de energie electrica activa in ambele sensuri, pierderile se vor calcuala separat pentru fiecare sens.

Art. 18.    – In cazul in care elementul cu pierderi, situat intre punctul de masurare si punctul de decontare, este o linie electrica aeriana se utilizeaza urmatorii parametri :

a)      lungimea liniei in portiunea considerata, l (km);

b)      tensiunea nominala a liniei, Un (kv);

c)      rezistenta ohmica specifica a conductoarelor, r0 (W/km);

d)      reactanta specifica a liniei x0 (W/km);

Se determina rezistenta ohmica R, respectiv reactanta inductiva X a liniei pentru lungimea portiunii dintre punctul de masurare si punctul de decontare. Se utilizeaza, de asemenea, dupa caz, marimile masurate, calculate, sau stabilite, conform precizarilor de la art.12 si art.13.

Art. 19.    – Pentru cazul in care linia electrica aeriana care constituie element cu pierderi si pentru care se calculeaza corectii, are tensiunea mai mica sau egala cu 110 kV si alimenteaza un consumator fara masurare orara si fara posibilitate de inregistrare a curbei de sarcina a energiei electrice, se iau in calcul doar pierderile variabile de energie/putere activa, care se determina cu relatiile:

a)      pierderile de energie electrica activa:

(kWh) (20)

b)      pierderile de energie electrica reactiva:

(kvarh) (21)

c) pierderile de putere activa:

(kW) (22)

Art. 20.    – Pentru cazul in care linia electrica aeriana care constituie element cu pierderi si pentru care se calculeaza corectii este de de 220 kv, respectiv de 400 kv, la pierderile de energie activa/putere activa se adauga si pierderi constante corona ΔPc (kw/km); se recomanda sa se adopte pentru ΔPc o valoare de (10-15) kw/km in cazul liniilor de 400 kv, respectiv (4-6) kw/km pentru linii de 220 kV.

a) Pierderile constante corona de energie electrica activa, pentru perioada de timp Tf cat linia se afla sub tensiune, se determina cu relatia:

(kWh) (23)

b) pierderile constante corona de putere activa:

(kW) (24)

(2) Pierderile variabile de energie electrica, daca linia are montat in punctul de masurare un contor cu posibilitate de inregistrare a curbei de sarcina, pentru perioada de functionare in sarcina Tfs, respectiv pierderile variabile de putere activa, se determina cu relatiile:

a)      pierderile de energie electrica activa:

(kWh) (25)

b)      pierderile de energie electrica reactiva:

(kvarh) (26)

c) pierderile de putere activa:

(kW) (27)

(3) Pierderile totale de energie electrica activa se determina cu relatia (14), iar pierderile totale de putere activa se determina cu relatia (16).

Art. 21.    – In cazul in care elementul cu pierderi, situat intre punctul de masurare si punctul de decontare, este o linie electrica subterana, se vor utiliza urmatorii parametri :

a)      lungimea liniei in portiunea considerata, l (km);

b)      tensiunea nominala a liniei, Un (kv);

c)      rezistenta ohmica specifica a conductoarelor, r0 (W/km);

d)      reactanta specifica a conductoarelor, x0 (W/km);

e)      capacitatea specifica a cablurilor c0 F/km).f)       pierderile specifice in dielectric ΔPd (kW/km).

g)      pulsatia marimilor alternative ω

Se vor utiliza de asemenea, dupa caz, marimile masurate, calculate, sau stabilite, conform precizarilor de la art.12 si 13.

Art. 22.    – (1) a) Pierderile constante de energie activa in linia electrica subterana se determina cu relatia:

(kWh) (28)

b) pierderile constante de putere activa:

(kWh) (29)

Energia reactiva constanta generata prin efectul capacitiv al liniilor electrice in cablu (efect de compensare al liniei electrice in cablu) se determina cu relatia:

(kvarh) (30)

Pierderile variabile de energie activa/putere activa, dupa calcularea rezistentei ohmice a liniei aferente portiunii dintre punctul de masurare si punctul de decontare, se determina astfel:

a)      pentru cazul in care linia electrica alimenteaza un consumator fara masurare orara si fara posibilitate de inregistrare a curbei de sarcina a energiei electrice, pierderile variabile de energie electrica activa se determina cu relatia (20) iar pierderile variabile de putere activa se determina cu relatia (22);

b)      pentru cazul in care linia electrica are montat in punctul de masurare un echipament cu posibilitate de inregistrare a curbei de sarcina, pierderile variabile de energie electrica activa se determina cu relatia (25) iar pierderile variabile de putere activa se determina cu relatia (27);

Pierderile variabile de energie reactiva, dupa calcularea reactantei inductive a liniei aferente portiunii dintre punctul de masurare si punctul de decontare, se determina astfel:

a)       pentru cazul in care linia electrica alimenteaza un consumator fara masurare orara si fara posibilitate de inregistrare a curbei de sarcina, pierderile variabile de energie electrica reactiva se determina cu relatia (21);

b)       pentru cazul in care linia electrica are montat in punctul de masurare un echipament cu posibilitate de inregistrare a curbei de sarcina, pierderile variabile de energie electrica se determina cu relatia (26);

(5) Pierderile totale de energie activa se determina cu relatia (14), pierderile totale de putere activa se determina cu relatia (16) iar pierderile totale de energie reactiva se determina cu relatia:

(kvarh) (31)

Art. 23.    – In cazul liniilor electrice cu circulatii de energie electrica activa semnificative in ambele sensuri, pierderile se vor calcula separat pentru fiecare sens.

Art. 24.    – Pentru situatiile in care se utilizeaza echipamente de masurare cu posibilitatea de inregistrare a indecsilor orari (masurare orara), pentru puterile, activa P si reactiva Q, tranzitate, se vor utiliza urmatoarele relatii de calcul al pierderilor variabile de energie electrica:

Pentru transformatoare sau autotransformatoare situate intre punctul de masurare si punctul de decontare, atunci cand se cunosc datele conform art. 14, se calculeaza:

a)      pierderile variabile de energie/ putere activa:

(kWh) (32)

Pj si Qj sunt valorile medii orare ale puterilor masurate in kW, respectiv in kvar se pot utiliza, in locul acestora, valorile energiilor schimbate orar, pe ID/IT, care, ca marime, datorita intervalului de o ora, reprezinta tot puteri. tj este intervalul de timp (unitar, tj=1h).

b)      pierderile variabile de energie electrica reactiva:

(kvarh) (33)

c)      Pierderile constante de energie electrica activa si reactiva se determina cu relatiile (8), respectiv (9), considerand in formule in locul timpului total de functionare , intervalul de timp unitar tj , iar pierderile totale de energie de determina cu relatiile (14), respectiv (15).

Pentru linii electrice aeriene, respectiv in cablu, situate intre punctul de masurare si punctul de decontare, atunci cand se cunosc datele conform art. 18, respectiv 21, se calculeaza:

a)      pierderile variabile de energie electrica activa:

(kWh) (34)

Pj si Qj sunt valorile medii orare ale puterilor masurate in kW, respectiv in kvar; se pot utiliza, in locul acestora, valorile energiilor schimbate orar, pe ID/IT, care, dimensional, datorita intervalului de o ora, reprezinta puteri. tj este intervalul de timp (unitar, tj=1h). Acolo unde se va putea, in locul tensiunii nominale, Un, se va utiliza valoarea tensiunii medii pe linie, Um , determinata prin masuratori orare.

b)      pierderile variabile de energie electrica reactiva:

(kvarh) (35)

c)      in cazul liniilor electrice in cablu, pierderile constante de energie activa se determina cu relatia (28), iar energia reactiva constanta generata prin efect capacitiv se determina cu relatia (30), considerand in locul timpului total de functionare , intervalul de timp unitar tj;

d)      in cazul liniilor electrice aeriene de transport, se iau in considerare doar pierderi constante corona, conform precizarilor de la art. 20 si se calculeaza cu relatia (23), considerand in locul timpului total de functionare , intervalul de timp unitar tj; pentru alte categorii de linii electrice aeriene nu se iau in considerare pierderi constante de energie electrica;

e)      pierderile totale de energie activa in liniile electrice se vor calcula cu relatiile (14) iar cele de energie reactiva se vor calcula cu relatiile (15), respectiv (31).

(3) Pierderile de putere activa au aceeasi marime ca si energiile active corespunzatoare calculate pe intervalul de timp unitar tj=1h.

capitolul VII

Determinarea energiei/ puterii electrice masurate

Art. 25.    – (1) Pentru cazurile in care punctele de masurare difera de punctele de decontare, in anexele contractelor de vanzare-cumparare, de furnizare de distributie si de transport de energie electrica se vor face precizari referitoare la parametrii elementelor cu pierderi si formulele de calcul al corectiei cantitatii de energie real masurata, conform acestei proceduri.

(2) Parametrii elementelor cu pierderi si formulele de calcul al corectiei vor fi comunicati Operatorului de masurare.

Art. 26.    – Pentru punctele de masurare care difera de punctele de decontare corespunzatoare, se vor aplica urmatoarele corectii cantitatii de energie electrica, respectiv puterii active maxime, acolo unde este cazul :

a)      in cazul in care grupurile de masurare a energiei electrice sunt montate in aval, raportat la sensul de circulatie al puterii active, respectiv reactive, fata de punctul de decontare, corectia de energie electrica activa, respectiv reactiva, calculata in elementele cu pierderi, situate intre punctul de masurare si punctul de decontare, se aduna la marimea energiei real masurate de contor; corectia de putere activa, calculata in elementele cu pierderi, se aduna la marimea puterii maxime real masurate;

b)      in cazul in care grupurile de masurare a energiei electrice sunt montate in amonte, raportat la sensul de circulatie al puterii active, respectiv reactive, fata de punctul de decontare, corectia de energie electrica activa, respectiv reactiva, calculata in elementele cu pierderi situate intre punctul de masurare si punctul de decontare, se scade din marimea energiei real masurate de contor; corectia de putere activa, calculata in elementele cu pierderi, se scade din marimea puterii maxime real masurate.

Art. 27.    – Pentru punctele de decontare care difera de punctele de masurare a energiei electrice si in care determinarea cantitatilor de energie tranzactionate se face pe ID/IT, calculul corectiilor se va face corespunzator fiecarui ID/IT.

Art. 28.    – (1) Operatorii de masurare vor mentine, pentru fiecare punct de masurare care difera de punctul de decontare, o baza de date cuprinzand valorile energiei/ puterii active real masurate si valorile energiei/ puterii active masurate.

(2) Datele din baza de date pot fi puse la dispozitie, la cerere, partilor direct implicate in tranzactia respectiva, atat pentru justificarea, in caz de litigiu, a facturii emise, cat si pentru eventuale recalculari impuse de incidente, pentru perioadele permise de contract.

Art. 29.    – Corectiile de energie/ putere activa se determina la sfarsitul perioadei de facturare.

Art. 30.    – Pentru consumatorii aflati in regim de functionare in sarcina la care punctele de masurare difera de punctele de decontare corespunzatoare si care au convenita compensarea pierderilor de energie reactiva inductiva, in conditii tehnice precizate de operatorul de retea/ furnizor prin instructiuni specifice, sursa de energie reactiva fiind montata la tensiunea inferioara a transformatorului de alimentare, pierderile de energie reactiva se compenseaza (se reduc) cu cantitatea de energie reactiva capacitiva masurata de grupul de masurare prevazut pentru sensul energiei de la consumator spre retea; reducerea nu va putea depasi nivelul energiei reactive inductive calculate la mersul in gol al transformatorului.

Art. 31.    – Factorul de putere corespunzator perioadei de facturare, se calculeaza in punctul de decontare, pe baza energiei electrice active si a energiei electrice reactive masurate.

Art. 32.    – Daca pentru un loc de consum al unui consumator, exista mai multe cai de alimentare, dotate cu grupuri de masurare distincte, pentru care punctele de masurare difera de punctele de decontare, se va proceda astfel:

a)      in cazul in care, pe toate caile de alimentare, punctul de decontare se afla la acelasi nivel de tensiune, pierderile de energie activa si reactiva se calculeaza ca suma a pierderilor de energie activa, respectiv reactiva determinate pentru fiecare element cu pierderi de pe fiecare instalatie de racordare aflata in functiune, iar factorul de putere se determina global la nivelul locului de consum;

b)      in cazul in care punctele de decontare de pe caile de alimentare se afla la niveluri de tensiune diferite, pierderile de energie electrica activa si reactiva se determina pe fiecare instalatie de racordare, iar factorul de putere se determina pe niveluri de tensiune;

c)      in cazul in care punctul de decontare este situat la tensiunea superioara a transformatorului, iar masurarea energiei electrice pentru decontare este realizata pe cai de derivatie, situate la tensiunea inferioara a transformatorului, pierderea totala de energie este suma pierderilor corespunzatoare cailor respective;

Art. 33.    Corectia energiei/puterii active in elementele cu pierderi conectate pe instalatii de racordare de rezerva se face conform prevederilor art. 26.

Art. 34.    – Pentru consumatorii casnici si consumatorii asimilati consumatorilor casnici, cu putere maxima contractata mai mica de 30 kw, care au in proprietate posturi de transformare, nu se aplica corectii de energie electrica reactiva.

Art. 35.    – In situatiile in care postul de transformare pentru alimentarea unui consumator, este proprietatea acestuia si din acelasi post se alimenteaza si retele electrice ale Operatorului de retea (de distributie), pierderile de energie electrica activa si reactiva pentru corectie se repartizeaza intre consumator si Operatorul de retea / furnizor, proportional cu cantitatile de energie electrica activa si reactiva tranzactionate de fiecare in parte.

capitolul viiI

Dispozitii finale

Art. 36.    – Modelele matematice prezentate pentru calculul pierderilor de energie electrica pentru corectie nu sunt restrictive, participantii la tranzactie putand conveni si alte modele matematice de corectie, care vor fi inscrise explicit in contractele incheiate.Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1024
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site