Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


Gradinita

PLANIFICARE CALENDARISTICA Clasa a VIII –a Limba si literatura romana

didactica pedagogie

+ Font mai mare | - Font mai mic


PLANIFICARE CALENDARISTICA

Clasa         :  a  VIII –a                                                                                                                              Scoala cu clasele I-VIII Valea Glodului

An scolar: 2009-2010                                                                                                                                              Profesor:

Curriculum aplicat: T.C 4 ore

Obiectul: Limba si literatura romana

Editura manualului: Corint

SEMESTRUL I

Nr.

Crt.

 

Unitatea de  invatare

          

              Competente specifice

          Continuturi asociate

                  

Numar ore       

        Sapta-mana

Data

1.

RECAPITULARE INITIALA

Test predictiv

4 ore

- Recapitulare notiuni de teorie literara, genul epic/genul liric, figuri de stil, moduri de expunere

- Recapitulare fonetica si vocabular

- Recapitulare morfologie si sintaxa

- Test initial

1h

1h

1h

1h

  

S 1

14.IX

15.IX

16.IX

17.IX

2.

UNITATEA I

UNIVERSUL CARTII

2 ore

Text suport: Cartea, calator printre milenii

- Cartea – obiect cultural

Comunicare

- Convergenta ideilor in jurul unei teme

2.1construirea unui discurs oral pe o tema data

3.3 identificarea valorilor e­tice si culturale intr-un text, exprimandu-si im­presiile si preferintele

- formularea ideilor pornind de la o tema data;            - construirea unei expuneri in care sa-si exprime opinia despre un anumit fapt; caracterizarea unui personaj, rezumarea; prezentarea unor trasaturi ale textelor studiate, ilustrative pentru genurile si speciile studiate; prezentarea unor produse realizate individual sau in echipa;  dez­voltarea unui enunt sau a unui cuvant intr-o secventa tex­tuala orala; argumentarea orala a unor puncte de vedere;

- elemente etice si culturale in texte literare si nonliterare si exprimarea propriei atitudini fata de ele;

- cartea-obiect cultural (actualizare).

1h

1h

21.IX

22.XI

3.

UNITATEA II

STRUCTURA TEXTULUI LIRIC

   25 ore

Poezia lirica orala (populara)

Text suport: Frunza verde, magheran…

- Studiul textului

- Interpretarea textului

- Doina populara – specie a genului liric. Exclamatia retorica

- Elemente de prozodie: rima, masura, ritmul, piciorul metric

Lexicul

- Caracterul latin al limbii romane

- Limba literara, limba populara, limba vorbita, limba scrisa. Stilurile functionale

Poezia lirica scrisa (culta)

Text suport: Doina de Octavian Goga

- Studiul textului

- Interpretarea textului. Interogatia retorica

Notiuni de sintaxa

- Discursul. Relatii sintactice in propozitie si in fraza

- Cuvinte si constructii incidente

Comunicarea orala

- Alocutiunea

Poezia lirica scrisa (culta)

Text suport: Dorinta de Mihai Eminescu

- Studiul textului

- Interpretarea textului. Stilul si versificatia. Valori expresive ale formelor prozodice

Lexicul

-  Derivarea

- Compunerea

- Conversiunea

- Familia lexicala. Prefixoide. Sufixoide.

- Mijloace externe de imbogatire a vocabularului. Neologismele. Evitarea greselilor in utilizarea neologismelor

Poezia lirica scrisa

Text suport: Iertare de Alexandru Macedonski

- Interpretarea textului. Inversiunea

Lexicul

- Vocabularul fundamental si masa vocabularului. Dinamica vocabularului

- Cuvantul si contextul. Sensul propriu si sensul figurat

- Cuvinte polisemantice

- Sinonime. Antonime

- Omonime. Paronime. Pleonasmul

- Evaluare

1.1 intelegerea semnificatiei ge­nerale a mesajului oral, sesizand progresia si co­erenta ideilor exprimate

1.3 sesizarea adecvarii ele­mentelor lexicale utilizate la scopul mesa­jului as­cul­tat

1.4 sesizarea particula­rita­tilor lexico-gramati­cale ale unui mesaj ascultat

2.1    construirea unui discurs oral pe o tema data

2.2    utilizarea in mod nuantat a categoriilor lexicale intr-un mesaj oral

2.3 utilizarea corecta a relatiilor  sintactice in textele orale proprii

3.1  dovedirea intelegerii unui text li­terar sau nonliterar, pornind de la cerinte date

3.2  sesizarea valorii ex­presive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de imbogatire a vocabu­la­ru­lui si a categoriilor se­mantice studiate

4.1   redactarea diverselor texte, adaptandu-le la situatia de co­municare concreta

4.2  utilizarea in redactarea unui text propriu a cuno­s­tintelor de morfo-sin­taxa, fo­losind adecvat semnele orto­grafice si de punc­tuatie

4.3  redactarea unui text argumentativ

- cuvinte cheie dintr-un mesaj oral;

- cuvantul si contextul; sensul propriu si sensul figurat; greseli lexicale in comunicare; constructii pleonastice si atractia paronimica; sinonimele, antonimele, omonimele, cuvinte polisemantice;

- vocabularul fundamental si masa vocabularului; mijloacele interne si externe de imbogatire a vocabularului; familia de cuvinte; imprumuturi lexicale, neologisme sesizate in mesajele orale ascultate;

*prefixoidele, *sufixoidele

- abateri de la normele limbii literare; particularitatile vorbirii regionale; identificarea categoriilor gramaticale invatate; observarea relatiilor sintactice intr-o propozitie sau intr-o fraza, in functie de intentionalitatea comunicarii;

- formularea ideilor pornind de la o tema data; construirea unei expuneri in care sa-si exprime opinia despre un anumit fapt; prezentarea unor trasaturi ale textelor studiate, ilustrative pentru genurile si speciile studiate; prezentarea unor produse realizate individual sau in echipa;  argumentarea orala a unor puncte de vedere;- sens propriu si sens figurat, sensul propriu de baza si sensurile secundare; sinonime, antonime, omonime, cuvinte polisemantice; utilizarea corecta a neologismelor in contexte diverse; corectarea con­structiilor pleonastice; corectarea greselilor determinate de atractia paronimica;

- enuntul, fraza; relationarea partilor de propozitie in propozitii si a propozitiilor in fraze, in functie de intentionalitatea comunicarii; rolul elementelor de legatura in fraza;

- structura textelor lirice, eul liric;

- procedee de expresivitate artistica in textele studiate (figuri de stil: alegoria, repetitia fonetica/ aliteratia, metafora, hiperbola, epitet, comparatie, repetitie, enumeratie, antiteza); sensul figurat al unor cuvinte intr-un context dat; versificatia (masura, rima, piciorul metric, ritmul, versul, strofa; versul liber*);

- trasaturile specifice celor trei genuri (epic, liric si dramatic) in opere literare studiate sau in texte la prima vedere;

- texte literare (populare si culte – apartinand diverselor genuri si specii);

- corectitudinea si expresivitatea partilor de propozitie si a propozitiilor intr-un text dat; rolul partilor de propozitie si al propozitiilor in functie de intentia si specificul comunicarii intr-un text dat; cuvinte si constructii incidente; comentarea rolului arhaismelor, al regionalismelor si al neologismelor; cuvinte derivate, compuse sau obtinute prin conversiune; categorii semantice studiate; *valorile stilistice ale nivelului fonetic intr-un text literar; elemente de limba si de stil in textul literar; figurile de stil, versificatia;

- mijloacele interne de imbogatire a vocabularului, familia de cuvinte; prefixoidele*, sufixoidele*; mijloacele externe de imbogatire a vocabularului;

- redactari vizand ilustrarea unor trasaturi ale genurilor si ale speciilor studiate; comentarea unor secvente din operele studiate sau din texte la prima vedere, pe baza unor cerinte date (de exemplu: elemente de structura a operei literare; elemente de limba si de stil, figurile de stil, versificatia etc.);

- aplicarea corecta a semnelor de punctuatie la nivelul frazei (coordonare, subordonare, incidenta); realizarea expresivitatii cu ajutorul semnelor de punctuatie; aplicarea cunos­tintelor de morfosintaxa in exprimarea scrisa corecta;

- structurarea textului argumentativ (stabilirea problemei, dezvoltarea argumentelor, concluzia), pornind de la diverse teme (dezbateri actuale pe teme de interes pentru elevi; motivarea preferintelor si a opiniilor).

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

S2

S 3

 

S 4

S 5

S 6

S7

23.IX

24.IX

28.IX

29.IX

30.IX

1.X

5.X

6.X

7.X

8.X

12.X

13.X

14.X

15.X

19.X

20.X

21.X

22.X

26.X

27.X

28.X

29.X

2.XI

3.XI

4.XI

4.

 

UNITATEA III

LITERATURA SI SEMNIFICATIE

7 ore

Balada populara

Text suport: Miorita

- Studiul textului

- Interpretarea textului:

1.      Momentele subiectului

2.      Testamentul ciobanasului. Alegoria

3.      Personajele baladei

Notiuni de fonetica

- Structura fonetica a cuvantului. Valori stilistice ale nivelului fonetic intr-un text literar

Textul nonliterar

- Textul utilitar:  textul publicitar, articolul de ziar/ de revista

- Evaluare

1.1 intelegerea semnificatiei ge­nerale a mesajului oral, sesizand progresia si co­erenta ideilor exprimate

1.3 sesizarea adecvarii ele­mentelor lexicale utilizate la scopul mesa­jului as­cul­tat

2.1    construirea unui discurs oral pe o tema data

2.2    utilizarea in mod nuantat a categoriilor lexicale intr-un mesaj oral

3.1  dovedirea intelegerii unui text li­terar sau nonliterar, pornind de la cerinte date

3.2  sesizarea valorii ex­presive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de imbogatire a vocabu­la­ru­lui si a categoriilor se­mantice studiate

3.3 identificarea valorilor etice si culturale intr-un text, exprimandu-si impresiile, preferintele

4.1   redactarea diverselor texte, adaptandu-le la situatia de co­municare concreta

4.3  redactarea unui text argumentativ

 

 

- cuvinte cheie dintr-un mesaj oral;

- monologul: texte narative, descriptive, informative, argumentative; dialoguri pe diverse teme;

- cuvantul si contextul; sensul propriu si sensul figurat;
- monologul: text narativ, text descriptiv, text informativ, text argumentativ;

- formularea ideilor pornind de la o tema data; construirea unei expuneri in care sa-si exprime opinia despre un anumit fapt;caracterizarea unui personaj, rezumarea; prezentarea unor trasaturi ale textelor studiate, ilustrative pentru genurile si speciile studiate; prezentarea unor produse realizate individual sau in echipa;  dez­voltarea unui enunt sau a unui cuvant intr-o secventa tex­tuala orala; argumentarea orala a unor puncte de vedere;

- sens propriu si sens figurat, sensul propriu de baza si sensurile secundare; sinonime, antonime, omonime, cuvinte polisemantice;

- structura textelor narative (logica actiunii, timpul, spatiul naratiunii); relatiile dintre personaje; structura textelor lirice, eul liric;

- moduri de expunere; ordinea logica si cronologica a ideilor / intamplarilor dintr-un text; procedee de expresivitate artistica in textele studiate (figuri de stil: alegoria, repetitia fonetica/ aliteratia, metafora, hiperbola, epitet, comparatie, repetitie, enumeratie, antiteza); sensul figurat al unor cuvinte intr-un context dat; versificatia (masura, rima, piciorul metric, ritmul, versul, strofa; versul liber*);

- trasaturile specifice celor trei genuri (epic, liric si dramatic) in opere literare studiate sau in texte la prima vedere; specii literare obligatorii: balada populara,

comentarea rolului arhaismelor, al regionalismelor si al neologismelor; cuvinte derivate, compuse sau obtinute prin conversiune; categorii semantice studiate; *valorile stilistice ale nivelului fonetic intr-un text literar; elemente de limba si de stil in textul literar; figurile de stil, versificatia;

- mijloacele interne de imbogatire a vocabularului, familia de cuvinte;

- elemente etice si culturale in texte literare si nonliterare si exprimarea propriei atitudini fata de ele;

- organizarea planului unei lucrari pe o tema data; caracterizarea unui personaj, rezumare; redactari vizand ilustrarea unor trasaturi ale genurilor si ale speciilor studiate; comentarea unor secvente din operele studiate sau din texte la prima vedere, pe baza unor cerinte date (de exemplu: elemente de structura a operei literare; elemente de limba si de stil, figurile de stil, versificatia etc.);

- structurarea textului argumentativ (stabilirea problemei, dezvoltarea argumentelor, concluzia), pornind de la diverse teme (dezbateri actuale pe teme de interes pentru elevi; motivarea preferintelor si a opiniilor).

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

S 8

S 9

5.XI

9.XI

10.XI

11.XI

12.XI

16.XI

17.XI

        

5.

UNITATEA IV

NARATIUNE SI CONSTRUCTIE

     24 ore

Nuvela

Text suport: Dincolo de nisipuri de Fanus Neagu

- Studiul textului

- Interpretarea textului

1.      Momentele subiectului

2.      Semnificatia  personajelor

3.      Caracterizarea nuvelei ca specie a genului epic

Comunicarea orala

- Elemente verbale si nonverbale in mesajul dialogat

Sintaxa propozitiei si a frazei

- Predicatul verbal si predicatul nominal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Predicatul nominal incomplet

- Probleme ale acordului

- Propozitia subordonata predicativa

- Exercitii de consolidare

Recapitulare pentru teza

Lucrare scrisa semestriala 

Discutarea rezultatelor

Romanul

Text suport: Baltagul de Mihail Sadoveanu

- Studiul textului

- Interpretarea textului

1.      Structura textului. Momentele subiectului

2.      Elemente descriptive. Moduri de expunere

3.      Caracterul monografic al romanului

4.      Caracterizarea personajelor

5.      Semnificatia titlului

6.      Romanul – specie a genului epic

Sintaxa propozitiei si a frazei

- Subiectul exprimat si neexprimat

- Propozitia subordonata subiectiva. Natura elementului regent al propozitiei subiective

- Exercitii de consolidare predicativa si subiectiva

Scrierea

- Structurarea analizei de text literar

- Evaluare

Literatura stiintifico-fantastica

Text suport: Robotii de pe Aurora de Issac Asimov

- Studiul si interpretarea textului

Scrierea

- Valoarea expresiva a semnelor grafice si de punctuatie

 

1.1 intelegerea semnificatiei ge­nerale a mesajului oral, sesizand progresia si co­erenta ideilor exprimate

1.2 sesizarea semnificatiei imbinarii ele­men­telor verbale cu cele non­ver­bale (gest, mimica etc.) intr-un text oral

1.3 sesizarea adecvarii ele­mentelor lexicale utilizate la scopul mesa­jului as­cul­tat

1.4 sesizarea particula­rita­tilor lexico-gramati­cale ale unui mesaj ascultat

1.5 aplicarea principiilor ascultarii active in manifestarea unui comportament comunicativ adecvat

2.1    construirea unui discurs oral pe o tema data

2.2    utilizarea in mod nuantat a categoriilor lexicale intr-un mesaj oral

2.3 utilizarea corecta a relatiilor  sintactice in textele orale proprii

2.5 captarea si  mentinerea atentiei interlo­cutorului prin modul de prezentare a mesa­jului

3.1  dovedirea intelegerii unui text li­terar sau nonliterar, pornind de la cerinte date

3.2  sesizarea valorii ex­presive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de imbogatire a vocabu­la­ru­lui si a categoriilor se­mantice studiate

3.3 identificarea valorilor etice si culturale intr-un text, exprimandu-si impresiile, preferintele

4.1   redactarea diverselor texte, adaptandu-le la situatia de co­municare concreta

4.2  utilizarea in redactarea unui text propriu a cuno­s­tintelor de morfo-sin­taxa, fo­losind adecvat semnele orto­grafice si de punc­tuatie

4.3  redactarea unui text argumentativ

- cuvinte cheie dintr-un mesaj oral;

- monologul: texte narative, descriptive, informative, argumentative; dialoguri pe diverse teme;

- elemente nonverbale care insotesc mesajele orale; rolul folosirii elementelor nonverbale in comunicare, in cadrul unui discurs oral cotidian sau in cadrul unor replici ale unor personaje intr-un spectacol de teatru;

- sinonimele, antonimele, omonimele, cuvinte polisemantice;

- mijloacele interne si externe de imbogatire a vocabularului; familia de cuvinte;

- identificarea categoriilor gramaticale invatate; observarea relatiilor sintactice intr-o propozitie sau intr-o fraza, in functie de intentionalitatea comunicarii;

- sintaxa propozitiei si a frazei (predicatul si propozitia subordonata predicativa, subiectul si propozitia subordonata subiectiva)

- ascultarea atenta a interlocutorilor in cadrul lucrului in echipa; ierarhizarea ideilor receptate; receptarea si retinerea ideilor si a argumentelor dintr-o expunere sau dintr-un monolog;

- constientizarea pozitiei proprii de intrare sau de iesire din dialog; sesizarea inventarului de probleme, de idei, de cuvinte intr-un dialog;

- monologul: text narativ, text descriptiv, text informativ, text argumentativ;

- formularea ideilor pornind de la o tema data; construirea unei expuneri in care sa-si exprime opinia despre un anumit fapt; prezentarea unor puncte de vedere personale intr-un dialog; structurarea unui dialog pe o tema data; caracterizarea unui personaj, rezumarea; prezentarea unor trasaturi ale textelor studiate, ilustrative pentru genurile si speciile studiate; prezentarea unor produse realizate individual sau in echipa;  dez­voltarea unui enunt sau a unui cuvant intr-o secventa tex­tuala orala; argumentarea orala a unor puncte de vedere;

- sinonime, antonime, omonime, cuvinte polisemantice;

- enuntul, fraza; relationarea partilor de propozitie in propozitii si a propozitiilor in fraze, in functie de intentionalitatea comunicarii; rolul elementelor de legatura in fraza; contragerea unor propozitii in partile de propozitie corespunzatoare sau expansiunea unor parti de propozitie in propozitiile corespunzatoare;

- situatia de comunicare monologata si dialogata; prezentarea orala, cu folosirea unor tehnici variate de captare si mentinere a atentiei publicului / interlocutorilor

- structura textelor narative (logica actiunii, timpul, spatiul naratiunii); relatiile dintre personaje;

- moduri de expunere; ordinea logica si cronologica a ideilor / intamplarilor dintr-un text;

- trasaturile specifice celor trei genuri (epic, liric si dramatic) in opere literare studiate sau in texte la prima vedere; *scrieri SF;

- texte literare (populare si culte – apartinand diverselor genuri si specii);

- corectitudinea si expresivitatea partilor de propozitie si a propozitiilor intr-un text dat; rolul partilor de propozitie si al propozitiilor in functie de intentia si specificul comunicarii intr-un text dat; cuvinte si constructii incidente; comentarea rolului arhaismelor, al regionalismelor si al neologismelor; cuvinte derivate, compuse sau obtinute prin conversiune; categorii semantice studiate;

- elemente etice si culturale in texte literare si nonliterare si exprimarea propriei atitudini fata de ele;

- organizarea planului unei lucrari pe o tema data; caracterizarea unui personaj, rezumare; redactari vizand ilustrarea unor trasaturi ale genurilor si ale speciilor studiate; comentarea unor secvente din operele studiate sau din texte la prima vedere, pe baza unor cerinte date

- enuntul, fraza, parti de propozitie si propozitii (predicatul si propozitia subordonata predicativa, subiectul si propozitia subordonata subiectiva

- aplicarea corecta a semnelor de punctuatie la nivelul frazei (coordonare, subordonare, incidenta); aplicarea cunos­tintelor de morfosintaxa in exprimarea scrisa corecta;

- structurarea textului argumentativpornind de la diverse teme1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S 10

S 11

S 12

S 13

S 14

S 15

S 16

 

S17

18.XI

19.XI

23.XI

24.XI

25.XI

26.XI

30.XI

2.XII

3.XII

7.XII

8,9,10.

XII

14.XII

15.XII

16.XII

17.XII

4.I

5.I

6.I

7.I

11.I

12.I

13.I

14.I

18.I

19.I

20.I

21.I

6.

RECAPITULARE SEMESTRIALA

4 ore

-Recapitulare notiuni de teorie literara. -Recapitulare morfosintaxa.

-Analiza text la prima vedere.

-Verificarea lecturii particulare

1.3 sesizarea adecvarii ele­mentelor lexicale utilizate la scopul mesa­jului as­cul­tat

1.4 sesizarea particula­rita­tilor lexico-gramati­cale ale unui mesaj ascultat

3.1  dovedirea intelegerii unui text li­terar sau nonliterar, pornind de la cerinte date

4.1   redactarea diverselor texte, adaptandu-le la situatia de co­municare concreta

4.2  utilizarea in redactarea unui text propriu a cuno­s­tintelor de morfo-sin­taxa, fo­losind adecvat semnele orto­grafice si de punc­tuatie

4.3  redactarea unui text argumentativ

- sinonimele, antonimele, omonimele, cuvinte polisemantice;

- mijloacele interne si externe de imbogatire a vocabularului; familia de cuvinte;

- identificarea categoriilor gramaticale invatate; observarea relatiilor sintactice intr-o propozitie sau intr-o fraza, in functie de intentionalitatea comunicarii;

- sintaxa propozitiei si a frazei (predicatul si propozitia subordonata predicativa, subiectul si propozitia subordonata subiectiva)

- structura textelor narative (logica actiunii, timpul, spatiul naratiunii); relatiile dintre personaje; structura textelor lirice, eul liric;

- moduri de expunere; ordinea logica si cronologica a ideilor / intamplarilor dintr-un text; procedee de expresivitate artistica in textele studiate (figuri de stil: alegoria, repetitia fonetica/ aliteratia, metafora, hiperbola, epitet, comparatie, repetitie, enumeratie, antiteza); sensul figurat al unor cuvinte intr-un context dat; versificatia (masura, rima, piciorul metric, ritmul, versul, strofa; versul liber*);

- trasaturile specifice celor trei genuri (epic, liric si dramatic) in opere literare studiate sau in texte la prima vedere

- organizarea planului unei lucrari pe o tema data; caracterizarea unui personaj, rezumare; redactari vizand ilustrarea unor trasaturi ale genurilor si ale speciilor studiate; comentarea unor secvente din operele studiate sau din texte la prima vedere, pe baza unor cerinte date

- enuntul, fraza, parti de propozitie si propozitii (predicatul si propozitia subordonata predicativa, subiectul si propozitia subordonata subiectiva

- aplicarea corecta a semnelor de punctuatie la nivelul frazei (coordonare, subordonare, incidenta); aplicarea cunos­tintelor de morfosintaxa in exprimarea scrisa corecta;

- structurarea textului argumentativpornind de la diverse teme

1h

1h

1h

1h

S18

25.I

26.I

27.I

28.I

                                                              


loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1735
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site