Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

 
CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

електроненизкуство култураикономикаисториякнигакомпютримедицинапсихология
различнисоциологиятехникауправлениефинансихимия

История структура и съвременно управление на система 'Архиви' в България

история

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Стопанството на Германия в края на 19 в. и началото на 20 в. (1874-1914)
МИТЪТ ЗА АНТИФЕОДАЛНОТО ВЪСТАНИЕ НА ИВАЙЛО
ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪТРЕСЕНИЯ КЪМ ВЪЗХОД
УТВЪРЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ОБРАЗУВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ
Стопанското развитие на Русия от Индустриалната революция до нач. на ХХ век
РОБСТВО ЛИ БЕШЕ ТУРСКОТО РОБСТВО, ИЛИ САМО НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА
ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ 1903 г.
БЕРЛИНСКИЯТ КОНГРЕС. РАЗКЪСВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЕТНИЧЕСКА ОБЩНОСТ
ОБЯВЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМОСТТА

СУ 'Климент Охридски'

Исторически Факултет

История

структура и съвременно управление

на система 'Архиви'

в България

София, 2004 г.

            Българската държава през XIX век не е модерна и няма архиви, но необходимостта от справки е донякъде решена от княз Владимир Черкаски. Той въвежда руския модел на управление, използван до Берлинския конгрес. Княз Черкаски създава проект за управление на Княжество България в 8 губерии, доразвит от княз Дондуков.

            Българската държава е демократично устроена. Конституцията определя структурата на държавата от 6 министерства, по-късно 10. Те прозвеждат документи, нужни са архиви. Русия въвежда входящи и изходящи дневници за кореспонденция и по този начин се фиксира движението на документи.

            Архивите се съхраняват в мазета. Документи с постоянен състав все още не съществуват. Деловодство и архив се обединяват в едно. Документите стават все повече и започва периодичното им унищожаване. До 40-те години архив не съществува.

            Но от 1911 г. в музеите се създават архивни сбирки с исторически документи.

            Началото на българското законодателство на архивите е от 1950-1951 г.

                        История

            Създадено е с Указ 515 от 10.10.1951 г. на Президиума на Народното събрание като Архивно управление в структурата на Министерството На вътрешните работи. Преминава под ведомството на Министерството на просветата и културата (1961), Комитета за изкуство и култура (1963), Министерството на информацията и съобщенията (1971) и от 1976 г., под наименованието Главно управление на архивите - при Министерския съвет. Постановление 344 на МС от 18.04.1952 г. регламентира изграждането на мрежата на българските държавни архиви. Създадени са два централни архива с разграничителна дата па документите 1944 г. - Централен държавен исторически архив и Централен държавен архив па НРБ, а през 1974 г. - и Централен държавен технически архив. През 1992 г. са преобразувани в единен Централен държавен архив. В периода 1952-1963 г. към общинските съвети вън всички окръжни центрове са организирани 27 държавни архиви, подчинени па ГУЛ в методическо отношение.

                       

                        Нормативна база

            Дейността па държавните архиви се регламентира от :

            Закон за Държавния архивен фонд (ДВ, бр. 54, 12.07.1974; изм. и доп. бр. 63, 06.08.1976; бр. 35, 03.05.1977; бр. 55, 17.07.1987; бр. 12, 08.02.1993; бр. 109, 18.12.2001)

            Правилник за прилагане па Закона за Държавния архивен фонд (ПМС № 125 от 20.12.1974; ДВ бр. 4, 14.01.1975; ПМС № 14 от 25.04.1989, ДВ, бр. 36 от 12.05.1989)

            Устройствен правилник на Главно управление па архивите при Министерския съвет МС №69 от 25.05 2000 г.;ДВ, бр.38,09.05.2000; изм. ДВ.бр.09.10.2001)

            Наредба № 1 па Главно управление па архивите при Министерския съвет, за класифицирането. научно-техническото обработване, съхраняването и използването па документите в учрежденията, организациите и предприятията от 1982 г.

            Наредба № I на Главно управление на архивите при Министерския съвет за класифицирането, научно-техническото обработване, съхраняването и използването на научно- техническите

документи в организациите от 1987 г.

            Методически кодекс па Главно управление на архивите при Министерския съвет /1982/ - обединява методически указания и инструкции за работа с документите.

            Държавният архивен фонд (ДАФ) е съвкупност от ценни явни и поверителни документи, които са създадени от дейността на учрежденията, научните, стопанските, обществените и други организации, независимо от времето, мястото и начина на създаването им и които се съхраняват в органите за управление на ДАФ или се водят на отчет от тях.

                        Органите за управление на ДАФ са :

Главно управление на архивите при Министерския съвет

Централният държавен архив

Централният военен архив

Териториалните дирекции 'Държавен архив'.

Съгласно Закона за ДАФ, всяко учреждение е длъжно да съхранява създаваната от него документация, като задължително организира деловодство и архив. Отговорността по организацията па работата с документите и опазването им до момента на предаване в държавен архив с на ръководителя на съответното учреждение.

            Преди да постъпят в държавен архив, приключилите в деловодствата документи се съхраняват в учрежденските архиви в продължение па определени срокове:

-          за висшите органи на власт и управление, за централите и окръжни учреждения и организации - 10 години;

-          за градските и селските учреждения и организации - 5 години;

            регистрите за гражданско и имотно състояние -- 130 години;

-          разплащателни ведомости - 50 години;

-          кино-фото-фонодокументи - след приключване на копирането, но не повече от 5 години;

-          научно-техническа документация - не повече от 25 години;

-          технически, включително магнитни носители на документи, въведени в предвидените от закона случай - 20 години;

-          документи, въведени на технически, включително на магнитни носители, при спазване на, условията, предвидени в закона - 3 месеца от въвеждането им.

            Случаите с документите, които имат дългосрочно справочно значение /предимно ведомости за заплати/ на ликвидирани държавни учреждения и организации, без правоприемник се регламентира с Решение на Министерския съвет № 146 от 16.04.1992 г., /изм. с Решение на МС № 149 от 23.03.2001 г., според което до изтичането на предвидените срокове  кметовете на съответните общини организират съхраняването и извършването на справки по тези документи.

            Сравнително малък процент от създаваната документация има историческа стойност и подлежи на запазване за вечни времена. За да се определят документите, за постоянно съхранение, в учрежденията се съставят постоянно-действащи експертни комисии, които подлагат на експертиза ценността на документите. Такава експертиза се извършва в:

-деловодството, където се осъществява текуща експертиза;

-архива на учреждението -- преди тяхното предаване за постоянно съхранение в държавните архиви или когато подлежат на унищожаване;

-държавните архиви.

            Експертизата на ценността на документите се извършва въз основа на определени критерии съгласно Наредба № 1 па Главно управление на архивите при Министерския съвет - 1982,1987/. В резултат на експертизата на ценността на документите се създават три вида описи, в зависимост от сроковете на съхраняване па делата:

-инвентарен опис на делата за постоянно запазване, които постъпват в държавните архиви;

-опис на делата за временно запазване от справочен характер, които се съхраняват в учреждението-фондообразувател до изтичане на сроковете;

-описи на делата, неподлежащи на запазване.

            Не се допуска унищожаването на документи в учрежденските архиви, без разрешение на органите за управление на ДАФ.

            В случаите, когато учрежденията или организациите не са в състояние сами да организират и обработят документите, излезли от текуща употреба, могат да се обърнат към Главно управление на архивите при Министерския съвет и държавните архиви но места.

            ДАФ освен документи на учреждения включва и документи от личен произход. Лични архиви и отделни документи на граждани се приемат в ДАФ чрез дарение, завещание или срещу възнаграждение. Лицата, предали лични фондове или отделни документи в системата па държавните архиви чрез дарение, могат да поставят условия за съхранението п използването па документите:

- място на съхранение - предпочитано архивохранилище;

- срок, в който документите могат да се предоставят за използване и др.

            Лицата, предали документи срещу възнаграждение не могат да поставят условия. Предаването на документи от личен произход в ДАФ не засяга авторските права.

            ДАФ се попълва с документи или копия от документи, получени от чуждестранни архиви и институти. Този въпрос е уреден с Инструкция на Главно управление на архивите при Министерския съвет, публикувана в ДВ, бр. 71/1980 г.

                        Статут и структура

            ГУА е юридическо лице па бюджетна издръжка със статут па Държавна агенция при Министерския съвет.

            Председател: Атанас Атанасов

            Структурата па ГУА е определена от Устройствения правилник на ГУА от 2000 г. п обхваща мрежата па държавите архиви в България.

            Специализираната администрация е организирана в: Главна дирекция 'Управление на Държавния архивен фонд' с 27 териториални дирекции 'Държавен архив', Дирекции 'Публичност на Държавния архивен фонд', 'Централен държавен архив', 'Централен военен архив' и 'Български изследователски институт'- Виена, Австрия

            Специализираната администрация е организирана в:

Главна дирекция 'Управление на Държавния архивен фонд' с 27 териториални дирекции 'Държавен архив'. Дирекции 'Публичност на Държавния архивен фонд', 'Централен държавен архив', 'Централен военен архив' и 'Български изследователски институт'- Виена, Австрия.

Централен военен архив - Велико Търново (ЦВА)

ЦВА е дирекция в ГУА.

Създаден през 1951 г. към Генералния щаб и Министерството на отбраната. С Постановление 237 на МС от 21. 12. 1999 г. Управление 'Военни архиви' и Централният военен архив – Велико Търново преминават от 01.01.2000 г. в структурата на ГУА. Фондова наличност към 01.01.2001

г. - 3810 фонда;

482 841 а.е.

            Комплектува, обработва, съхранява и предоставя за използване документите на военните щабове, части и учреждения в системата на Министерството на отбраната и Българската армия е историческа и справочна ценност.

            Достъпът до документите на ЦВА се осъществява чрез подаване па молба в ГУЛ.

            Български изследователски институт    Виена, Австрия (БИИА)

            Създаден през 1977 г. към Министерството на външните работи. През 1991 г. преминава в структурата на ГУА, от 2000 г. - дирекция в ГУА.

            Институтът осъществява:    :

Конференции, семинари и цикъл лекции в рамките на'Лекториум Булгарикум' в областта на историята и културата на България и на Балканите и връзките й с останалия свят;

            Подготовката и издаването на периодичните списания 'Мисцсланеа Булгарика' и 'Миттайлунген';

            Съдействие и подпомагане на изследователската работа на български, австрийски и други специалисти, работещи по проблеми на българската история;            Съдействие при представянето на изложби за историята и културата на България.

            Поддържането и ползването на библиотеката на института.

            Териториални дирекции 'Държавен архив'

С Постановление 268 на МС от 3 1.12.1992 г. регионалните държавни архиви преминават на пряко подчинение на ГУА.

            Осъществяват комплектуването, обработването, съхранението и използването на документите с историческа ценност па учреждения, организации и лица на тяхната територия, независимо от вида и времето на създаването на документите.

            Ръководят методически и контролират организацията на деловодството и архивите па учрежденията и организациите.

           

Главно управление на архивите                                               Председател

            Главно управление на архивите

            Ръководен орган

            Дейност на Главно управление на архивите

Администрацията на Главно управление подпората и осигурява председателя при подготовката, организацията, изпълнението и контрола на решенията и актовете, свързани с осъществяването на неговите правомощия във връзка със:

1.   Провеждането на държавната политика в областта на архивното дело по издирването, събирането, обработването,опазването, използването, публикуването и управлението на Държавния архивен фонд.

2. Осигуряването на държавните органи, обществените организации и другите юридически лица и предоставянето на гражданите на документална информация;

3 Осъществяването на връзки с други информационни системи в страната и в чужбина;

4. Извършването на издателска, методическа и научноизследователска работа в областта на архивното дело и внедряването в практиката на нейните резултати,

5. Сътрудничеството със сродни чуждестранни учреждения, институти и международни организации

6. Издаването в рамките па своята компетентност на инструкции и методически указания, задължителни за всички органи, учреждения и организации,

7. Определянето на ценните документи по смисъла на чл.  2  ЗДАФ и мястото на тяхното съхраняване.

Главно управление на архивите                                    Главен секретар

Функции

1. организира и отговаря за управлението па ползваните за административни нужди недвижими имоти и движими отци. предоставени на главното управление;

2. изготвя проект на бюджет на главното управление в частта му относно средствата, необходими за административното осигуряване на дейността на управлението;

3.     изготвя ежегодно доклад за състоянието на административната дейност, който след утвърждаване от председателя представя в Министерския съвет;

4.     организира деловодството и документооборота;

5. отговаря за условията на работа на администрацията и за организационно-техническото й обслужване,

6. изпълнява и други задачи, възложени му от председателя;

7. утвърждава разходите за управление; на главното управление.

Главно управление на архивите                                               Инспектор

Функции

  1. извършва проверки по нареждане на председателя;
  2. осъществява контрол за изпълнението на заповедите на председателя;
  3. дава становища за отстраняване на допуснатите нарушения и пропуски в работата на административните звена;
  4. оказва помощ по организацията на работата на ръководния състав на административните звена.

            Главно управление на архивите    Дирекция „Публичност на Държавния архивен  Фонд „

Функции

            Дирекция „Публичност на Държавния архивен фонд „ осъществява :

             Планирането координирането и контрола в изпълнение на на издателската политика на главното управление.Реализацията на четирите печатни издания (поредици) на управлението –Архивен преглед”. „Известия на държавните архиви„ – „Архивни справочници” и „Архивите говорят „ .Разпространяването на изданията в България и зад граница , включително размяната на издания със сродните институции с оглед попълване на книжния фонд на главното управление.

            Изложбената дейност на главното управление в изложбената зала „Архиви” в териториалните дирекции, както и с други институции. Медиината политика на главното управление. Участието на главното управление в изпълнението на ангажиментите към Международния съвет на архивите , участието в Европейското бюро на Международния съвет на архивите и в другите международни институции свързани с предмета на дейност.

Подготовката и контрола за сътрудничество с други институции  в чужбина с оглед включително на главното управление в международните програми.

            Административни звена в съвета на Дирекция „Публичност на Държавния архивен фонд „

            Отдел „Издателска политика ,изложби и популяризация”

            Дирекция 'Финанси, управление на собствеността и човешки ресурси'

            Функции

            Отговаря за осигуряването на цялостното финансово-счетоводно обслужване на главно управление в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и другите нормативни актове .Своевременно и надлежно оформя всички документи по сметките на главното управление.Отговаря,осигурява и контролира финансовото обезпечаване на териториалните дирекции на главното управление и контролира правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет. Организира завеждането и отчитането на материалните активи на главното управление. Осигурява ползването за административни и архивохранилищни нужди на недвижими имоти и движими вещи, предоставени на главното управление. Планира, отчита, организира, контролира и реализира капиталовите разходи за придобиване на дълготрайни материални активи и основни ремонти, предоставени по бюджета на главното управление. Организира поддръжката и охраната на дълготрайните материални активи на главното управление. Изготвя актовете, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения. Образува, води и съхранява досиетата на служителите. Създава организация по охраната на труда и отбранително-мобилизационната подготовка.

            Дирекция 'Административно-стопанска дейност, правно и информационно обслужване”

            Функции

            Осигурява правното обслужване на дейността на председателя, неговия заместник, главния секретар и на административните звена на главното управление. Разработва и дава становища по проекти на нормативни актове. Осигурява законосъобразното изпълнение на своите функции и подпомага специализираните териториални звена с консултации по правни проблеми. Осъществява процесуално представителство на главното управление пред съдилищата. Осъществява взаимодействието на главното управление с правните дирекции на Министерския съвет, на министерствата и другите ведомства и с дирекция  „Съвет по законодателството' на Министерството на правосъдието. Организира обработването на документите и осъществява общото ръководство на деловодната дейност в главното управление. Обработва и съхранява учрежденския архив на главното управление, организира и осъществява цялостното техническо обслужване на звената в главното управление с транспорт, организационна техника, консумативи и инвентар. Организира, осигурява и контролира охраната на сградите и работните помещения и съхраняването на материалните активи на главното управление планира, организира и осигурява в материално-техническо отношение автоматизираната обработка на информацията в главното управление  организира обслужването и настройката на националната компютърна информационна система на архивите.    Разработва проекти за взаимна връзка между отделни мрежи с бази от данни  издава ежемесечна справка за постъпили информационни материали.

            Административни звена в състава на Дирекция 'Административно-стопанска дейност, правно и информационно обслужване'

            Отдел 'Информационно обслужване'

            Сектор 'Човешки ресурси'

            ЦЕНТРАЛЕН  ДЪРЖАВЕН  АРХИВ  /ЦДА/

            ЦДА е дирекция н ГУА

            Негов обект са документите  на държавните и недържавните институции и на физически лица от Освобождението (1878 ) до наши дни , който имат общонационално значение и мащаб на дейност. Освен тях той съхранява и отделни фондове от епохата на Възраждането. През 1993 г. в него постъпват документи  до 1989 г. (без вътрешнопартийните) на Централния партиен архив на ЦК на БКП, а през 2002 г. завършва приемането и на Държавния фотоархив на приватизираното АД „Българска фотография” ЦДА се състои от седем отдела:  ”Стари архиви”, „Нови архиви” „Партийни архиви и обществени организации „  , ”Лични фондове', „Документи за българската история в чужди архивохранилища'. ”Очетност.съхранение и използване” и  „Автоматизация” .

            В ЦДА се съхраняват :

            А/ УЧРЕЖДЕНСКИ ФОНОВЕ  НА:

- органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт.

- Монархически институт, Регенство, Председателство на НРБ, Администрация на Президента на Република България, Народно събрание, Министерски съвет, министерства, Върховен съд, Главна прокуратура, комитети, дирекции и други виши и централни органи на държавната власт и управление. Тук са оригиналите  на художествено изработени реликви на Третата българска държава-Търновската конституция  /1879/  и Манифеста за провъзгласяване независимостта на България  /22 септ. 1908/.

-   финасови и стопански институций – БНБ и други големи банки, застраховтелни дружества и институти,акционерни дружества, фабрики стопански комбинати, държавно-стопански обединения търговки предприатия, външно-търговки организаций, проектански организаций и др.

-   културни, просветни и научни институций – Народен Театър, Народната опера и балет ,Софийската държавна филхармония, издателства и редакции, филмови студии, Народната  библиотека , музеи, изследователски институции /извън системата на БАН / и др.

-   религиозни институции – Българската Екзархия, Светия синод на Българската православна църква, ставропигиални Бачковския и Троянския манастири Главно мюфтиство, Центрана консистория на евеите и др.

Б/ФОНДОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО-ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИЙ

-   политически парий –БКП в стогодишната и история ;старите Демократическата и Либералната партии, Задгранично представителство на БЗНС, Демократически сговор ; а след Втората световна война –БЗНС , БЗНС „Никола Петков „ . ЦК на Народен съюз „Звено” , НК на ОФ и др.

-   организации, свързани с борбите на българите за национално освобождение и обединение –ВМРО, ВМРО /обединена/ ,Съюз на македоно-одринските опълченски дружества и др.

-   професионални , културни , просветни, бежански, благотворителни,спортни и други организации.

В/ ЛИЧНИ ФОНДОВЕ НА ВИДНИ:

-   обществено-политически дейци: Васил Радославов,Константин Стоилов, ген. Рачо Пертов, Димитър Станчов, Иван Евстр. Гешов, ген. Никола Жеков, Александар Стамболийски,Андрей Ляпчев, Никола Мушанов, Григор Василев, Димитър Пешев, Иван Багрянов, Георги Димитров, Васил Коларов, Вълко Червенков, Антон Югов, Тодор Живков, Станко Тодоров, Гриша Филипоф и др.

- дейци на национално-освободителното и обединително  движение – Стоян Заимов, Никола Обретенов, Иван Андонов, Гоце Делчев, Михаил Герджиков, Тодор Александров, Александар Протогеров, и др.- стопански деици –Върбишки султани Герай , рода  Гюмюшгердан, Евогий и Христо Георгиеви, семейство Гешови, семейство Тъпчилещови Никола Стянов

и др. –дейци на културата,науката и техниката – П.К.Яворов, П.Ю. Тодоров,Кирил Христов, Владимир Василев, Александар Балабанов, Даниел Крапчев, Дора Габе , Елисавета Багряна, Гаврил Кацаров, Петер Динеков, Ярослав Вешин , Владимир Димитров, -Майстора, Андрей Николов, Васил Зхариев, Константин Щъркелов, Христо Брънбаров,

Людмила Прокопова, Христина Морфова-Лукаш, Николай Масалитинов, Хрисан Цанков, Иван Попов, Сава Огнянов, Константин Кисимов, арх.Иван Васил-ов, арх.Никола Николов, инж.Асен Йорданов, инж.Николай Бешков и др.

-   представители на църковния клир –Екзах Йосив, Патриарх Кирил, митрополит  Методий Кусевич, и др.

Този масив вкючва : закони, укази, постановления, разпредждания, решения, правилници, наредби, инструкций,окръжни, заповеди, докалди,

протоколи,  отчети, планове, бюджети, договори, спогодби, официална и лична кореспонденция, ръкописи на научни и художествени произведения

мемоари, дневници, платки, афиши, научно-техническа документация, снимки, звукозаписи, филми, електрони и др. документи в оригинал или копие.

ЦДА е национално хранилище и за копия на документи за българската история от чуждестранни архивохраниилща библиотеки, придобити след многогодишни проучвания от български изследователи. Те не само запълват празнотите в домашната изворова база  за цели периоди от епохата на Средновековието, османското владичество и Възрождението, както и  от по-ново време, но и дават възможност да се самоопознаем и чрез чуждото знание за нас, да осмислим собственото си развитие през погледа на други наций и в контекста на по-глобални процеси.

Обособени са по държави в 41 колекции с общо и около 3,5 милн. кадъра  микрофилмови копия от САЩ, Австрия, Русия, Великобритания, Франция, Германия, Ватикана, и др.

Количеството преобладават тези от края на 19 век. и от последното столетие, отразяващи целия спектър от международни отношения на България . В рамките на този масив са формирани и колекции с копия на уникални стари карти /исторически и географски /и портулани от 14 до 19век.;славянски, гръцки, латински, османотурски, западноевропейски, и др. ръкописи . Подобна информация за съхранението в ЦДА фондове се намира в публикуваните справочници на архива.

Използван материал:

 1. Лекционен курс – Архивистика

   - преподавател доц. Р.Донков

 2.Метерияли от интернет стр. на Българското правителство

   - http://www1.government.bg/ras//review.html

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1986
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Distribuie URL

Adauga cod HTML in siteTermeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019. All rights reserved