Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

електроненизкуство култураикономикаисториякнигакомпютримедицинапсихология
различнисоциологиятехникауправлениефинансихимия

История структура и съвременно управление на система 'Архиви' в България

история

+ Font mai mare | - Font mai mic

DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

TERMENI importanti pentru acest document
XIX

Българската държава е демократично устроена. Конституцията определя структурата на държавата от 6 министерства, по-късно 10. Те прозвеждат документи, нужни са архиви. Русия въвежда входящи и изходящи дневници за кореспонденция и по този начин се фиксира движението на документи.

Архивите се съхраняват в мазета. Документи с постоянен състав все още не съществуват. Деловодство и архив се обединяват в едно. Документите стават все повече и започва периодичното им унищожаване. До 40-те години архив не съществува.

Но от 1911 г. в музеите се създават архивни сбирки с исторически документи.

Началото на българското законодателство на архивите е от 1950-1951 г.

История

Комитета за изкуство и наименованието Главно управление на архивите - при Министерския съвет. документите 1944 г. - Централен държавен исторически архив и Централен държавен архив па НРБ, а през 1974 г. - и Централен държавен технически архив. През 1992 г. са преобразувани в

Нормативна база

Закон за Държавния архивен фонд (ДВ, бр. 54, 12.07.1974; изм. и доп. бр. 63, 06.08.1976; бр. 35,

Правилник за прилагане па Закона за Държавния архивен фонд (ПМС № 125 от 20.

Наредба № I

Методически кодекс па Главно управление на архивите при Министерския съвет /1982/ - обединява методически указания и инструкции за работа с документите.

Държавният архивен фонд (ДАФ) е съвкупност от ценни явни и поверителни документи, които са създадени от дейността на учрежденията, научните, стопанските, обществените и други организации, независимо от времето, мястото и начина на създаването им и които се съхраняват

Органите за управление на ДАФ са :

Преди да постъпят в държавен архив, приключилите в деловодствата документи се съхраняват в

регистрите за гражданско и имотно състояние -- 130 години;

Случаите с документите, които имат дългосрочно справочно значение /предимно ведомости за заплати/ на ликвидирани държавни учреждения и организации, без правоприемник се кметовете на съответните общини организират съхраняването и извършването на справки по тези документи.

Сравнително малък процент от създаваната документация има историческа стойност и подлежи н експертиза ценността на документите. Такава експертиза се извършва в:

Експертизата на ценността на документите се извършва въз основа на определени критерии съгласно Наредба № 1 па Главно управление на архивите при Министерския съвет - 1982,1987/.

Не се допуска унищожаването на документи в учрежденските архиви, без разрешение на органите за управление на ДАФ.

В случаите, когато учрежденията или организациите не са в състояние сами да организират и

ДАФ освен документи на учреждения включва и документи от личен произход. Лични архиви и държавните архиви чрез дарение, могат да поставят условия за съхранението п използването па

Лицата, предали документи срещу възнаграждение не могат да поставят условия. Предаването н

ДАФ се попълва с документи или копия от документи, получени от чуждестранни архиви и институти. Този въпрос е уреден с Инструкция на Главно управление на архивите при

Статут и структура

ГУА е юридическо лице па бюджетна издръжка със статут па Държавна агенция при

Председател: Атанас Атанасов

Структурата па ГУА е определена от Устройствения правилник на ГУА от 2000 г. п обхваща

Комплектува, обработва, съхранява и предоставя за използване документите на военните

Достъпът до документите на ЦВА се осъществява чрез подаване па молба в ГУЛ.

Виена, Австрия (БИИА)

Създаден през 1977 г. към Министерството на външните работи. През 1991 г. преминава в

Институтът осъществява: :

Подготовката и издаването на периодичните списания 'Мисцсланеа Булгарика' и 'Миттайлунген';

Съдействие и подпомагане на изследователската работа на български, австрийски и други

Съдействие при представянето на изложби за историята и културата на България.

Териториални дирекции 'Държавен архив'

Осъществяват комплектуването, обработването, съхранението и използването на документите с вида и времето на създаването на документите.

Ръководят методически и контролират организацията на деловодството и архивите па учрежденията и организациите.

ПредседателГлавно управление на архивите

Ръководен орган

Провеждането на държавната политика в областта на архивното дело по издирването, събирането,

ЗДАФ и мястото на тяхното съхраняване.

Главен секретар

изготвя ежегодно доклад за състоянието на административната дейност, който след

организира деловодството и документооборота;

Инспектор

Дирекция „Публичност на Държавния архивен Фонд „

Дирекция

Планирането координирането и контрола в изпълнение на на издателската политика на главното управление.Реализацията на четирите печатни издания (поредици) на управлението –

Изложбената дейност на главното управление в изложбената зала „Архиви” в териториалните дирекции, както и с други институции

Административни звена в съвета на Дирекция „Публичност на Държавния архивен фонд „

Отдел „Издателска политика ,изложби и популяризация”

Дирекция 'Финанси, управление на собствеността и човешки ресурси'

Функции

Отговаря за осигуряването на цялостното финансово-счетоводно обслужване на главно управление в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и другите нормативни актове .Своевременно и надлежно оформя всички документи по сметките на главното управление.Отговаря,осигурява и контролира финансовото обезпечаване на териториалните дирекции на главното управление и контролира правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет. Организира завеждането и отчитането на материалните активи на главното управление. Осигурява ползването за административни и архивохранилищни нужди на недвижими имоти и движими вещи, предоставени на главното управление. Планира, отчита, организира, контролира и реализира капиталовите разходи за придобиване на дълготрайни материални активи и основни ремонти, предоставени по бюджета на главното управление. Организира поддръжката и охраната на дълготрайните материални активи на главното управление. Изготвя актовете, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения. Образува, води и съхранява досиетата на служителите.

Дирекция 'Административно-стопанска дейност, правно и информационно обслужване”

Функции

Осигурява правното обслужване на дейността на председателя, неговия заместник, главния секретар и на административните звена на главното управление. Осъществява процесуално представителство на главното управление пред съдилищата. Осъществява взаимодействието на главното управление с правните дирекции на Министерския съвет, на министерствата и другите ведомства и с дирекция „Съвет по законодателството' на Министерството на правосъдието.

Административни звена в състава на Дирекция 'Административно-стопанска дейност, правно и информационно обслужване'

Отдел '

Сектор

ЦЕНТРАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ /ЦДА/

ЦДА е дирекция н ГУА

Негов обект са документите на държавните и недържавните институции и на физически лица от Освобождението (1878 ) до наши дни , който имат общонационално значение и мащаб на дейност. Освен тях той съхранява и отделни фондове от епохата на Възраждането. През 1993 г. в него постъпват документи до 1989 г. (без вътрешнопартийните) на Централния партиен архив на ЦК на БКП, а през 2002 г. завършва приемането и на Държавния фотоархив на приватизираното АД „Българска фотография” ЦДА се състои от седем отдела: ”Стари архиви”, „Нови архиви” „Партийни архиви и обществени организации „ , ”Лични фондове', „Документи за българската история в чужди архивохранилища'. ”Очетност.съхранение и използване” и „Автоматизация” .

В ЦДА се съхраняват :

А/ УЧРЕЖДЕНСКИ ФОНОВЕ НА:

- Монархически институт, Регенство, Председателство на НРБ, Администрация на Президента на Република България, Народно събрание, Министерски съвет, министерства, Върховен съд, Главна прокуратура, комитети, дирекции и други виши и централни органи на държавната власт и управление. Тук са оригиналите на художествено изработени реликви на Третата българска държава-Търновската конституция /1879/ и Манифеста за провъзгласяване независимостта на България /22 септ. 1908/.

културни, просветни и научни институций – Народен Театър, Народната опера и балет ,Софийската държавна филхармония, издателства и редакции, филмови студии, Народната библиотека , музеи, изследователски институции /извън системата на БАН / и др.

- дейци на национално-освободителното и обединително движение – Стоян Заимов, Никола Обретенов, Иван Андонов, Гоце Делчев, Михаил Герджиков, Тодор Александров, Александар Протогеров, и др.- стопански деици –Върбишки султани Герай , рода Гюмюшгердан, Евогий и Христо Георгиеви, семейство Гешови, семейство Тъпчилещови Никола Стянов

представители на църковния клир –Екзах Йосив, Патриарх Кирил, митрополит Методий Кусевич, и др.

протоколи, отчети, планове, бюджети, договори, спогодби, официална и лична кореспонденция, ръкописи на научни и художествени произведения

ЦДА е национално хранилище и за копия на документи за българската история от чуждестранни архивохраниилща библиотеки, придобити след многогодишни проучвания от български изследователи. Те не само запълват празнотите в домашната изворова база за цели периоди от епохата на Средновековието, османското владичество и Възрождението, както и от по-ново време, но и дават възможност да се самоопознаем и чрез чуждото знание за нас, да осмислим собственото си развитие през погледа на други наций и в контекста на по-глобални процеси.

Обособени са по държави в 41 колекции с общо и около 3,5 милн. кадъра микрофилмови копия от САЩ, Австрия, Русия, Великобритания, Франция, Германия, Ватикана, и др.

1. Лекционен курс – Архивистика

- преподавател доц. Р.Донков

2.Метерияли от интернет стр. на Българското правителство

- https://www1.government.bg/ras//review html


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2424
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site