Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

 
CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

BiologieBudovaChemieEkologieEkonomieElektřinaFinanceFyzikální
GramatikaHistorieHudbaJídloKnihyKomunikaceKosmetikaLékařství
LiteraturaManagementMarketingMatematikaObchodPočítačůPolitikaPrávo
PsychologieRůznéReceptySociologieSportSprávaTechnikaúčetní
VzděláníZemědělstvíZeměpisžurnalistika

Úvod do předmětu „Trh práce“

management

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Manažerská funkce kontrolování: předmět a základní kontrolní proces
Místo a význam vedení lidí v systému managementu. Přístupy a metody vedení lidí. Nejčastější chyby při vedení lidí
Práce manažera, etika a kultura práce managementu v policejních činnostech
Vysvětlete principy manažerské funkce plánování a postup plánování
Podstata organizování. Organizační struktury vycházející ze sdružování činností nebo jejich výsledků
Úkoly pro případové studie
Vysvětlete aspekty rozhodování (rozhodovací kompetence, centralizace decentralizace v rozhodování, spolurozhodování)
Klasifikace organizačních struktur
MANAGEMENT ZMĚNY
Vysvětlete strukturu rozhodovacích procesů. Typy rozhodovacích problémů.

Úvod do předmětu „Trh práce“

Klíčová slova k tématu

·      práce

·      pracovní síla

·      nabídka práce, poptávka po práci

·      trh práce

Osnova tématu

1.      Vymezení cíle předmětu

2.      Vymezení obsahu předmětu a seznámení s tématy přednášek

3.      Seznámení se studijní literaturou

4.      Stanovení podmínek pro absolvování

5.      Kontakty na vyučujícího

6.      Vymezení základních pojmů

1. Cíl předmětu

Poskytnout základní znalosti o fungování trhu práce, jak z teoretického hlediska, tak z realizované praxe ve vyspělých ekonomikách a v ČR.

2. Obsahové zaměření a témata přednášek

Předmět postihuje hlavní aspekty trhu práce, jako jednoho z trhů výrobních faktorů. Podrobně vysvětluje problematiku nabídky práce a poptávky po práci, rozdílů ve mzdách, působení odborů na trhu práce, státních zásahů na trhu práce včetně politiky zaměstnanosti.

Předmět předpokládá základní znalosti z předmětů Mikroekonomie, Makroekonomie a vytváří základnu znalostí pro studium dalších předmětů v rámci studia.

Téma 1: Úvod do předmětu „Trh práce“

·         vymezení cíle předmětu

·         vymezení obsahu předmětu a seznámení s tématy přednášek

·         seznámení se studijní literaturou

·         stanovení podmínek pro absolvování

·         kontakty na vyučujícího

·         vymezení základních pojmů

Téma 2: Trh práce v podmínkách dokonalé konkurence

·      poptávka po práci ( poptávka firmy po práci, tržní  poptávka po práci, změny mezd za jinak nezměněných  podmínek a vlivy na poptávané množství práce,  působení změn v jiných silách působících na trhu na  poptávku po práci, role času - krátké a dlouhé období)

·      nabídka práce (individuální a tržní nabídka práce,  alternativní náklady práce, působení substitučního  a důchodového efektu)

·      utváření rovnovážné mzdy

Téma 3: Investice do  lidského kapitálu

·       lidský kapitál, teorie lidského kapitálu

·       investiční rozhodnutí, přímé, nepřímé náklady,  dodatečné výnosy

·       analýza nákladů a výnosů

·       vztahy mezi vzděláním a mzdou

·       problematika investic podnikové sféry do lidského  kapitálu

Téma 4: Rozdíly ve mzdách na trhu práce a jejich příčiny

·      kompenzační mzdové rozdíly

·      příjmové rozdíly způsobené jedinečností na trhu práce

·      rozdíly ve mzdách způsobené nabídkově-poptávkovými poměry na trzích kvalifikované a nekvalifikované práce

·      nekonkurující si skupiny na trhu práce a rozdíly ve mzdách

·      teorie duálního trhu práce

Téma 5: Diskriminace na trhu práce

·       definice diskriminace na trhu práce, historické  kořeny

·       diskriminace podle rasy

·       diskriminace podle pohlaví

·       rozdíly ve mzdách podle rasy a pohlaví (příklady)

·       boj proti diskriminaci na trhu práce

Téma 6: Monopson a odbory na trhu práce, bilaterální monopol

·       definice monopsonu na trhu práce

·       odvození chování monopsonu na trhu práce

·       zisk monopsonu, ztráty společnosti z nedostatečné  alokace zdrojů

·       role a cíle odborů na trhu práce

·       kolektivní vyjednávání, tripartitní vztahy

·      strategie odborů při zvyšování mezd (působení ve  smyslu snížení nabídky práce, působení na zvyšování  poptávky po práci, úsilí o zvyšování standardních  mzdových sazeb, boj proti monopsonní síle  zaměstnavatelů)

·      bilaterální monopol

Téma 7: Utváření mezd v tržních ekonomikách

·      mzdy a mzdová politika v tržních ekonomikách,  systémy tvorby mezd  (neodborový mechanismus,  kolektivní vyjednávání, arbitráž)

·      stimulace při odměňování ve vazbě na produktivitu  práce (individuální stimuly,skupinové stimuly,  stimuly pro vedení)

·      minimální mzda ( historický vývoj, legislativní  rámec, rozdílné přístupy k minimálním mzdám,  mechanismus stanovení)

·      možné důsledky státních zásahů při stanovení minimální a  maximální mzdy na trhu práce

·      efektivnostní mzdy na trhu práce

Téma 8: Nezaměstnanost

·         definice

·         příčiny vzniku

·      vyjadřování a měření

·      důsledky

·      dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost

·      frikční nezaměstnanost (příčiny vzniku, průběh,  cesty řešení)

·      sezónní nezaměstnanost (příčiny vzniku, průběh,  cesty řešení)

·      strukturální nezaměstnanost (příčiny vzniku, průběh, cesty řešení)

·      cyklická nezaměstnanost (příčiny vzniku, průběh,  cesty řešení)

·      přirozená míra nezaměstnanosti 

Téma 9: Mezinárodní pohyb pracovních sil

·       internacionalizace trhu práce

·       migrační proudy, hlavní teritoria

·       očekávané trendyTéma 10: Politika zaměstnanosti

·      definice politiky zaměstnanosti

·      cíle politiky zaměstnanosti

·      přístupy k zásahům do trhu práce

·      programy aktivní politiky zaměstnanosti

·      programy pasivní politiky zaměstnanosti

·      systémový přístup k realizaci a hodnocení programů politiky zaměstnanosti

·      rizika při hodnocení úspěšnosti programů politiky zaměstnanosti

·      cíle a efekty programů politiky zaměstnanosti a možnosti jejich vyhodnocování - krátkodobé, dlouhodobé, experimentální metody

Téma 11: Politika zaměstnanosti ve vyspělých tržních  ekonomikách

·      identifikace rozdílných přístupů

·      způsoby financování

·      dopady a účinnost jednotlivých programů

·      příklady realizace aktivní a pasivní politiky  zaměstnanosti ve vyspělých ekonomikách

Téma 12: Vývoj trhu práce v České republice

·      charakteristika a problémy trhu práce trhu práce v ČR v období 1990-2002

·      vývoj a diferenciace mezd

·      zahraniční pracovníci na českém trhu práce

Téma 13: Politika zaměstnanosti v České republice

·      základní legislativní rámec

·      financování

·      pasivní politika zaměstnanosti

·      aktivní politika zaměstnanosti

Téma 14 Systém služeb zaměstnanosti v ČR ve vazbě na regionální  orgány a podnikatelskou

      sféru

·      činnost MPSV ČR

·      činnost úřadů práce

·      působení odborů a profesních organizací na trhu práce

·      činnost dalších státních a nestátních organizací

Téma 15: Charakteristika vybraných programů aktivní  politiky zaměstnanosti v ČR

(rekvalifikace, podpora zaměstnávání absolventů a mladistvých, podpora vytváření společensky účelných pracovních míst, podpora vytváření veřejně prospěšných pracovních míst, pracovní rehabilitace zdravotně postižených)

·      definice

·      podmínky programu, financování

·      formy podpory

·      úloha úřadu práce

·      výsledky programu

Téma 16: Předpokládaný vývoj na trhu práce v ČR a možnosti  politiky zaměstnanosti

·      hlavní současné vývojové tendence českého trhu  práce

·      možnosti současné politiky zaměstnanosti

·      Národní plán zaměstnanosti ČR, akční plány zaměstnanosti,

·      připravované změny legislativy týkající se trhu práce a politiky zaměstnanosti

3. Základní literatura a doporučená literatura

3.1 Základní studijní literatura 

Šimek, M. „Trh práce“ – studijní text k předmětu. Umístěno na počítačové síti VŠP Ostrava.

3.2 Doporučená  studijní literatura a další zdroje:

·         Internetová stránka Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. htttp:// www.mpsv.cz

·         Brožová, D. „ Společenské souvislosti trhu práce“. Praha: SLON, 2003.

·         Jírová, H. „Trh práce a politika zaměstnanosti.“  Praha: VŠE, 1999.

·         Leitmanová, I. „Trh práce EU a ČR: stav a vývoj.“ Praha: Datapartner, 1999.

·         Mareš, P.“Nezaměstnanost jako sociální problém.“ Praha: SLON, 1994.

·         Národní plán zaměstnanosti ČR.  Umístěno na http:// www. mpsv.cz

·         Akční plán zaměstnanosti ČR na rok 2001. Umístěno na http:// www. mpsv.cz

·         Akční plán zaměstnanosti ČR na rok 2002. Umístěno na http:// www. mpsv.cz

·         Akční plán zaměstnanosti ČR na rok 2003. Umístěno na http:// www. mpsv.cz

·         Winkler,J. Wildmanová,M. „Evropské pracovní síly a průmyslové vztahy.“ Praha: Computer Press, 1999-

4. Stanovení podmínek pro absolvování

Zkouška z předmětu “Trh práce” je součástí souhrnné zkoušky spolu s předmětem Řízení lidských zdrojů.

Forma zkoušení u předmětu Trh práce: písemná, po jejím absolvování získá student zápočet z předmětu “Trh práce” a bodové ohodnocení pro souhrnnou zkoušku.

V rámci zkoušky v trvání 60 minut budou položeny 4 otázky:

·      2 komplexnějšího charakteru, kdy za každou úplně správnou  odpověď lze získat až 20 bodů,
·      2 dílčího charakteru, za úplně správnou odpověď lze získat  až 5 bodů.

Podmínky udělení zápočtu:


0- 25 bodů                   zápočet neudělen

26 - 50 bodů                zápočet udělen

Stupnice hodnocení celkové zkoušky (Trh práce + Řízení lidských zdrojů):

0 - 50 bodů                   nevyhověl

52 - 70 bodů                 dobře

71 - 89 bodů                 velmi dobře

90 - 100 bodů               výborně

5. Kontakt na vyučující:

Garant předmětu:

doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.

Adresa: Ekonomická fakulta VŠB-TUO Ostrava, Sokolská tř.33, 701 21 Ostrava 1

e-mail: milan.simek@vsb.cz

tel: 00420 736 256 630

Vyučující:

Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.

Adresa: Slezská univerzita v Opavě,Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní nám. 76, 733 40 Karviná

e-mail: lebiedzik@seznam.cz, lebiedzik@opf.slu.cz

 

tel: 596 398 248, 606 348 036

6. Vymezení základních pojmů:

Práce

Ekonomická teorie pojmem práce označuje každý druh manuální nebo duševní činnosti, který je v tržní ekonomice nutný k produkci výrobků a služeb a je zaměřen na získání důchodu. Jedná se o cílevědomou činnost, jejímž nositelem je člověk.

Práce je společně s půdou a kapitálem jedním ze tří výrobních faktorů, používaných k produkci výrobků a služeb.

Trh práce

Trh práce je místem, kde se zaměstnavatel a zaměstnanec navzájem najdou a dohodnou se na smlouvě o mzdě, pracovní době apod. Výsledkem transakce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem na trhu práce je rozmístění (alokace) osob v různých zaměstnáních za různé mzdy.

Strana poptávky - firmy

Strana nabídky - domácnosti

Cena práce - mzdová sazba

 

Pracovní síla

Pracovní sílu tvoří ekonomicky aktivní obyvatelstvo, což jsou osoby, buď pracují nebo které chtějí pracovat. Součástí pracovní síly nejsou obvykle nepracující studenti, nepracující důchodci, ženy v domácnosti a některé skupiny osob, které nejsou počítány mezi nezaměstnané, neboť aktivně nehledají práci (např. bezdomovci).

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1095
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Distribuie URL

Adauga cod HTML in siteTermeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019. All rights reserved