Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

BiologieBudovaChemieEkologieEkonomieElektřinaFinanceFyzikální
GramatikaHistorieHudbaJídloKnihyKomunikaceKosmetikaLékařství
LiteraturaManagementMarketingMatematikaObchodPočítačůPolitikaPrávo
PsychologieRůznéReceptySociologieSportSprávaTechnikaúčetní
VzděláníZemědělstvíZeměpisžurnalistika

Úvod do předmětu „Trh práce“

management

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

TERMENI importanti pentru acest document

Úvod do předmětu „Trh práce“

Klíčová slova k tématu

práce
pracovní síla

nabídka práce, poptávka po práci

trh práce

Osnova tématu

Vymezení cíle předmětu

Vymezení obsahu předmětu a seznámení s tématy přednášek

Seznámení se studijní literaturou

Stanovení podmínek pro absolvování

Kontakty na vyučujícího

Vymezení základních pojmů

Cíl předmětu

Poskytnout základní znalosti o fungování trhu práce, jak z teoretického hlediska, tak z realizované praxe ve vyspělých ekonomikách a v ČR.

2. Obsahové zaměření a témata přednášek

Předmět postihuje hlavní aspekty trhu práce, jako jednoho z trhů výrobních faktorů. Podrobně vysvětluje problematiku nabídky práce a poptávky po práci, rozdílů ve mzdách, působení odborů na trhu práce, státních zásahů na trhu práce včetně politiky zaměstnanosti.

Předmět předpokládá základní znalosti z předmětů Mikroekonomie, Makroekonomie a vytváří základnu znalostí pro studium dalších předmětů v rámci studia.

Téma 1: Úvod do předmětu „Trh práce“

vymezení cíle předmětu

vymezení obsahu předmětu a seznámení s tématy přednášek

seznámení se studijní literaturou

stanovení podmínek pro absolvování

kontakty na vyučujícího

vymezení základních pojmů

Téma 2: Trh práce v podmínkách dokonalé konkurence

poptávka po práci ( poptávka firmy po práci, tržní poptávka po práci, změny mezd za jinak nezměněných podmínek a vlivy na poptávané množství práce, působení změn v jiných silách působících na trhu na poptávku po práci, role času - krátké a dlouhé období)

nabídka práce (individuální a tržní nabídka práce, alternativní náklady práce, působení substitučního a důchodového efektu)

utváření rovnovážné mzdy

Téma 3: Investice do lidského kapitálu

lidský kapitál, teorie lidského kapitálu

investiční rozhodnutí, přímé, nepřímé náklady, dodatečné výnosy

analýza nákladů a výnosů

vztahy mezi vzděláním a mzdou

problematika investic podnikové sféry do lidského kapitálu

Téma 4: Rozdíly ve mzdách na trhu práce a jejich příčiny

kompenzační mzdové rozdíly

příjmové rozdíly způsobené jedinečností na trhu práce

rozdíly ve mzdách způsobené nabídkově-poptávkovými poměry na trzích kvalifikované a nekvalifikované práce

nekonkurující si skupiny na trhu práce a rozdíly ve mzdách

teorie duálního trhu práce

Téma 5: Diskriminace na trhu práce

definice diskriminace na trhu práce, historické kořeny

diskriminace podle rasy

diskriminace podle pohlaví

rozdíly ve mzdách podle rasy a pohlaví (příklady)

boj proti diskriminaci na trhu práce

Téma 6: Monopson a odbory na trhu práce, bilaterální monopol

definice monopsonu na trhu práce

odvození chování monopsonu na trhu práce

zisk monopsonu, ztráty společnosti z nedostatečné alokace zdrojů

role a cíle odborů na trhu práce

kolektivní vyjednávání, tripartitní vztahy

strategie odborů při zvyšování mezd (působení ve smyslu snížení nabídky práce, působení na zvyšování poptávky po práci, úsilí o zvyšování standardních mzdových sazeb, boj proti monopsonní síle zaměstnavatelů)

bilaterální monopol

Téma 7: Utváření mezd v tržních ekonomikách

mzdy a mzdová politika v tržních ekonomikách, systémy tvorby mezd (neodborový mechanismus, kolektivní vyjednávání, arbitráž)

stimulace při odměňování ve vazbě na produktivitu práce (individuální stimuly,skupinové stimuly, stimuly pro vedení)

minimální mzda ( historický vývoj, legislativní rámec, rozdílné přístupy k minimálním mzdám, mechanismus stanovení)

možné důsledky státních zásahů při stanovení minimální a maximální mzdy na trhu práce

efektivnostní mzdy na trhu práce

Téma 8: Nezaměstnanost

definice

příčiny vzniku

vyjadřování a měření

důsledky

dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost

frikční nezaměstnanost (příčiny vzniku, průběh, cesty řešení)

sezónní nezaměstnanost (příčiny vzniku, průběh, cesty řešení)

strukturální nezaměstnanost (příčiny vzniku, průběh, cesty řešení)

cyklická nezaměstnanost (příčiny vzniku, průběh, cesty řešení)

přirozená míra nezaměstnanosti

Téma 9: Mezinárodní pohyb pracovních sil

internacionalizace trhu práce

migrační proudy, hlavní teritoria

očekávané trendyTéma 10: Politika zaměstnanosti

definice politiky zaměstnanosti

cíle politiky zaměstnanosti

přístupy k zásahům do trhu práce

programy aktivní politiky zaměstnanosti

programy pasivní politiky zaměstnanosti

systémový přístup k realizaci a hodnocení programů politiky zaměstnanosti

rizika při hodnocení úspěšnosti programů politiky zaměstnanosti

cíle a efekty programů politiky zaměstnanosti a možnosti jejich vyhodnocování - krátkodobé, dlouhodobé, experimentální metody

Téma 11: Politika zaměstnanosti ve vyspělých tržních ekonomikách

identifikace rozdílných přístupů

způsoby financování

dopady a účinnost jednotlivých programů

příklady realizace aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti ve vyspělých ekonomikách

Téma 12: Vývoj trhu práce v České republice

charakteristika a problémy trhu práce trhu práce v ČR v období 1990-2002

vývoj a diferenciace mezd

zahraniční pracovníci na českém trhu práce

Téma 13: Politika zaměstnanosti v České republice

základní legislativní rámec

financování

pasivní politika zaměstnanosti

aktivní politika zaměstnanosti

Téma 14 Systém služeb zaměstnanosti v ČR ve vazbě na regionální orgány a podnikatelskou

sféru

činnost MPSV ČR

činnost úřadů práce

působení odborů a profesních organizací na trhu práce

činnost dalších státních a nestátních organizací

Téma 15: Charakteristika vybraných programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR

(rekvalifikace, podpora zaměstnávání absolventů a mladistvých, podpora vytváření společensky účelných pracovních míst, podpora vytváření veřejně prospěšných pracovních míst, pracovní rehabilitace zdravotně postižených)

definice

podmínky programu, financování

formy podpory

úloha úřadu práce

výsledky programu

Téma 16: Předpokládaný vývoj na trhu práce v ČR a možnosti politiky zaměstnanosti

hlavní současné vývojové tendence českého trhu práce

možnosti současné politiky zaměstnanosti

Národní plán zaměstnanosti ČR, akční plány zaměstnanosti,

připravované změny legislativy týkající se trhu práce a politiky zaměstnanosti

Základní literatura a doporučená literatura

3.1 Základní studijní literatura

Šimek, M. „Trh práce“ – studijní text k předmětu. Umístěno na počítačové síti VŠP Ostrava.

3.2 Doporučená studijní literatura a další zdroje:

Internetová stránka Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. htttp:// www.mpsv.cz

Brožová, D. „ Společenské souvislosti trhu práce“. Praha: SLON, 2003.

Jírová, H. „Trh práce a politika zaměstnanosti.“ Praha: VŠE, 1999.

Leitmanová, I. „Trh práce EU a ČR: stav a vývoj.“ Praha: Datapartner, 1999.

Mareš, P.“Nezaměstnanost jako sociální problém.“ Praha: SLON, 1994.

Národní plán zaměstnanosti ČR. Umístěno na https:// www. mpsv.cz

Akční plán zaměstnanosti ČR na rok 2001. Umístěno na https:// www. mpsv.cz

Akční plán zaměstnanosti ČR na rok 2002. Umístěno na https:// www. mpsv.cz

Akční plán zaměstnanosti ČR na rok 2003. Umístěno na https:// www. mpsv.cz

Winkler,J. Wildmanová,M. „Evropské pracovní síly a průmyslové vztahy.“ Praha: Computer Press, 1999-

4. Stanovení podmínek pro absolvování

Zkouška z předmětu “Trh práce” je součástí souhrnné zkoušky spolu s předmětem Řízení lidských zdrojů.

Forma zkoušení u předmětu Trh práce: písemná, po jejím absolvování získá student zápočet z předmětu “Trh práce” a bodové ohodnocení pro souhrnnou zkoušku.

V rámci zkoušky v trvání 60 minut budou položeny 4 otázky:

2 komplexnějšího charakteru, kdy za každou úplně správnou odpověď lze získat až 20 bodů,
2 dílčího charakteru, za úplně správnou odpověď lze získat až 5 bodů.

Podmínky udělení zápočtu:

0- 25 bodů zápočet neudělen

26 - 50 bodů  zápočet udělen

Stupnice hodnocení celkové zkoušky (Trh práce + Řízení lidských zdrojů):

0 - 50 bodů  nevyhověl

52 - 70 bodů  dobře

71 - 89 bodů  velmi dobře

90 - 100 bodů  výborně

5. Kontakt na vyučující:

Garant předmětu:

doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.

Adresa: Ekonomická fakulta VŠB-TUO Ostrava, Sokolská tř.33, 701 21 Ostrava 1

e-mail: milan.simek@vsb.cz

tel

Vyučující:

Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.

Adresa: Slezská univerzita v Opavě,Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní nám. 76, 733 40 Karviná

e-mail: lebiedzik@seznam.cz, lebiedzik@opf.slu.cz

tel: 596 398 248, 606 348 036

6. Vymezení základních pojmů:

Práce

Ekonomická teorie pojmem práce označuje každý druh manuální nebo duševní činnosti, který je v tržní ekonomice nutný k produkci výrobků a služeb a je zaměřen na získání důchodu. Jedná se o cílevědomou činnost, jejímž nositelem je člověk.

Práce je společně s půdou a kapitálem jedním ze tří výrobních faktorů, používaných k produkci výrobků a služeb.

Trh práce

Trh práce je místem, kde se zaměstnavatel a zaměstnanec navzájem najdou a dohodnou se na smlouvě o mzdě, pracovní době apod. Výsledkem transakce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem na trhu práce je rozmístění (alokace) osob v různých zaměstnáních za různé mzdy.

Strana poptávky - firmy

Strana nabídky - domácnosti

Cena práce - mzdová sazba

Pracovní síla

Pracovní sílu tvoří ekonomicky aktivní obyvatelstvo, což jsou osoby, buď pracují nebo které chtějí pracovat. Součástí pracovní síly nejsou obvykle nepracující studenti, nepracující důchodci, ženy v domácnosti a některé skupiny osob, které nejsou počítány mezi nezaměstnané, neboť aktivně nehledají práci (např. bezdomovci).


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1345
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site