Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitate financiara curenta - Intrebari pentru examen

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micContabilitate financiara curenta - Intrebari pentru examenALEGERE

1. Cadrul contabil IASB nu abordeaza:

a. obiectivul situatiilor financiare;

b. caracteristicile calitative care determina utilitatea informatiilor din situatiile

financiare;

c. definirea, recunoasterea si evaluarea elementelor pe baza carora sunt intocmite

situatiile financiare;

d. forma si formatul situatiilor financiare;

e. concepte de capital si de mentinere a capitalului.

2. Caracteristicile calitative ale situatiilor financiare, in conformitate cu Cadrul

contabil IASB sunt:

a. inteligibilitatea, prudenta, relevanta, comparabilitatea, credibilitatea;

b. inteligibilitatea, relevanta, reprezentarea fidela;

c. inteligibilitatea, neutralitatea, credibilitatea, comparabilitatea;

d. inteligibilitatea, relevanta, prevalenta economicului asupra juridicului;

e. inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea, comparabilitatea.

3. Conform Cadrului contabil IASB elementele legate direct de evaluarea pozitiei

financiare sunt:

a. activele, datoriile, veniturile si cheltuielile;

b. activele, datoriile si capitalul propriu;

c. activele si datoriile;

d. activele, datoriile si provizioanele pentru riscuri si cheltuieli;

e. activele, pasivele, veniturile, cheltuielile si capitalul propriu.

4. Informatiile cu privire la pozitia financiara a unei intreprinderi sunt oferite in

primul rand de:

a. contul de profit si pierderi;

b. bilant

c. notele explicative la situatiile financiare;

d. situatia fluxurilor de numerar;

e. situatia modificarilor capitalurilor proprii.

5. Informatiile cu privire la performanta intreprinderii sunt oferite in primul rand de:

a. bilant;

b. situatia fluxurilor de numerar;

c. notele explicative la situatiile financiare;

d. situatia modificarilor capitalului propriu;

e. contul de profit si pierdere.

6. Conform Cadrului contabil IASB acele resurse economice controlate de catre

intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere reprezinta:

a. active;

b. datorii;

c. venituri;

d. cheltuieli;

e. capitaluri proprii.

7. Conform Cadrului Contabil IASB acea obligatie actuala a intreprinderii ce

decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse

care incorporeaza beneficii economice reprezinta:

a. cheltuiala;

b. venit;

c. datorie;

d. activ;

e. capital propriu.

8. In conformitate cu reglementarile contabile romanesti, formatia completa a

principiilor contabile este:

a. continuitatea activitatii; prudenta; permanenta metodelor; costul istoric;

independenta exercitiului; necompensarea;

b. continuitatea activitatii; permanenta metodelor; prudenta; independenta

exercitiului; necompensarea; intangibilitatea; prevalenta economicului asupra

juridicului; imaginea fidela;

c. pragul de semnificatie; evaluarea separata a elementelor de activ si de pasiv;

prevalenta economicului asupra juridicului.

d. Costul istoric; prudenta; permanenta metodelor; necompensarea; imaginea fidela;

e. continuitatea activitatii; permanenta metodelor; prudenta; independenta

exercitiului; evaluarea separata a elementelor de activ si de pasiv; prevalenta

economicului asupra juridicului; necompensarea; intangibilitatea; pragul de

semnificatie.

9. Conform Cadrului contabil IASB, acele cresteri ale beneficiilor economice

inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau

descresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele

rezultate din contributii ale actionarilor, reprezinta:

a. active;

b. cheltuieli;

c. capitaluri proprii;

d. venituri;

e. datorii.

10. Conform Cadrului contabil IASB, acele diminuarii ale beneficiilor economice

inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor

sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu, altele decat

cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari, reprezinta:

a. active;

b. cheltuieli;

c. capitaluri proprii;

d. venituri;

e. datorii.(nevalidat)

11. Potrivit IAS 1 'Prezentarea situatiilor financiare' politicile contabile reprezinta:

a. principiile, conventiile, si metodele specifice adoptate de o intreprindere pentru

intocmirea si analiza conturilor anuale

b. principiile, conventiile, regulile, metodele si practicile concrete adoptate de o

intreprindere pentru tinerea contabilitatii primare

c. principiile, conceptele, regulile si tratamentele contabile de baza si alternative

d. principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice adoptate de o

intreprindere la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare

e. optiunile, metodele si interesele formulate de intreprindere cu privire la productia

si prezentarea informatiilor contabile destinate utilizatorilor externi

12. Atunci cand se aplica criteriul 'cea mai mica valoare dintre cost si valoarea

realizabila neta', termenul valoare realizabila neta semnifica:

a. costul de inlocuire mai putin costul vanzarilor

b. costul initial minus deteriorarile fizice

c. pretul de vanzare estimat ce ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a

activitatii

d. pretul stabilit contractual mai putin deteriorarile fizice

e. pretul de vanzare estimat ce ar putea fi obtinut mai putin costurile estimate de

finisare si a costurilor necesare vanzarii

13. Potrivit Cadrului general IASB si IAS 1 'Prezentarea situatiilor financiare'

informatiile prezentate in situatiile financiare sunt credibile in masura in care asigura:

a. comparabilitatea, inteligibile, relevanta, prudenta, pragul de semnificatie,

completitudinea

b. reprezentare fidela, prevalenta economicului asupra juridicului, comparabilitatea,

prudenta, consecventa prezentarii

c. reprezentare fidela, prevalenta economicului asupra juridicului, neutralitatea,

prudenta, integralitatea

d. reprezentarea fidela, oportunitatea, integralitatea, continuitatea, prevalenta

angajamentelor, prevalenta dreptului de utilizare

e. reprezentare fidela, oportunitate, consecventa, compensarea, cumularea,

integralitatea, prudenta.

14. Care dintre sintagmele de mai jos poate fi retinuta pentru prevalenta economicului

asupra juridicului:

a. informatiile sa reflecte numai substanta economica a evenimentelor in raport cu

forma juridica a tranzactiilor

b. informatiile sa reflecte numai substanta economica a evenimentelor si tranzactiilor

in raport cu forma lor juridica

c. informatiile sa reflecte substanta economica a evenimentelor si tranzactiilor si nu doar forma lor juridica

d. informatiile sa reflecte cu prevalenta dreptul de proprietate asupra resurselor in raport cu determinarea lor juridica

e. informatiile sa reflecte cu prioritate substanta economica a resurselor in raport cu

dreptul de utilizare asupra bunurilor

15. Una din valorile enumerate mai jos nu poate fi retinuta ca baza de evaluare a

elementelor in situatiile financiare:

a. costul curent

b. costul istoric

c. valoarea amortizabila de intrare

d. valoarea realizabila (de decontare)

e. valoarea actualizata

16. Unul din principiile enumerate mai jos nu este retinut in mod explicit de IAS 1

'Prezentarea situatiilor financiare' pentru a sta la baza intocmirii si prezentarii situatiilor

financiare:

a. pragul de semnificatie si agregarea

b. continuitatea activitatii

c. consecventa prezentarii

d. contabilitatea de angajamente

e. intangibilitatea bilantului de deschidere

17. Conform OMFP 1752/2005, schema contului de profit si pierdere adoptat in

contabilitatea din tara noastra este:

a. diferenta (lista) bazat pe clasificarea cheltuielilor si veniturilor dupa destinatie iar

in notele explicative se prezinta analiza rezultatului din exploatare in raport de

clasificarea cheltuielilor si veniturilor dupa natura

b. diferenta (lista) bazat pe clasificarea cheltuielilor si veniturilor dupa natura iar in

notele explicative rezultatul curent este analizat pe destinatii

c. diferenta (lista) bazat pe clasificarea cheltuielilor si veniturilor dupa natura iar in

notele explicative se prezinta analiza rezultatului din exploatare in raport de

clasificarea cheltuielilor si veniturilor dupa destinatie

d. cont (balantiera) bazat pe clasificarea cheltuielilor si veniturilor dupa natura iar in

anexa cheltuielile financiare sunt clasificate dupa destinatie

e. cont (balantiera) bazat pe clasificarea cheltuielilor si veniturilor dupa destinatie iar

in anexa rezultatul net este clasificat pe nature

18. Care din afirmatiile de mai jos, privind recunoasterea si evaluarea veniturilor in

situatiile financiare, potrivit Cadrului General IASB, nu este corecta:

a. veniturile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere atunci cand a avut loc o

crestere a beneficiilor economice viitoare, aferente cresterii unui activ sau

diminuarii unei datorii, modificare ce poate fi evaluata in mod credibil;

b. recunoasterea veniturilor se poate realiza simultan cu recunoasterea cresterii

activelor;

c. recunoasterea veniturilor se poate realiza simultan cu recunoasterea reducerii

datoriilor;

d. veniturile sunt evaluate la valoarea justa a mijloacelor de plata sau a creantelor de

incasat;

e. recunoasterea veniturilor se realizeaza, dupa caz, simultan cu recunoasterea

cresterii datoriilor sau a reducerii activelor

19. Conceptul de mentinere a capitalului fizic presupune obtinerea unui profit numai

atunci cand:

a. valoarea financiara a activelor monetare la sfarsitul anului este mai mare decat

valoarea lor la inceputul anului;

b. capacitatea fizica productiva a intreprinderii la sfarsitul perioadei o depaseste pe

cea de la inceputul perioadei, dupa excluderea oricaror distribuiri catre proprietari

sau a oricarui aport de la proprietari;

c. capacitatea fizica productiva de la sfarsitul anului este mai mare decat cea de la

inceputul anului, permitand efectuarea unor distribuiri in favoarea proprietarilor;

d. valoarea activelor exprimate in costuri curente este mai mare decat valoarea

activelor exprimate in costuri istorice;

e. capacitatea de exploatare la sfarsitul perioadei este mai mare decat capacitatea de

exploatare la inceputul perioadei.

20. Baza de evaluare aleasa in elaborarea situatiilor financiare este costul istoric. O

asemenea baza de evaluare conduce la supraevaluare a rezultatului intr-o economie inflationsita

crescatoare. Pentru a depasi aceasta limita, OMFP 1752/2005, prevede urmatoarele alternative:

a. evaluarea stocurilor pe baza valorii de inlocuire

b. evaluarea prin metode care sunt destinate sa tina seama de inflatie pentru elementele

prezentate in bilant, inclusiv capitalurile proprii, si contul de profit si pierdere

c. reevaluarea imobilizarilor corporale in conformitate cu reglementarile legale emise in

acest scop

d. reevaluarea imobilizarilor necorporale

e. folosirea costurilor curente in evaluarea creantelor si datoriilor

Variante de raspuns:

a. (b) si (c)

b. (a) si (d)

c. (d) si (e)

d. (b) si (e)

e. (c) si (e)

21. Potrivit Cadrului General IASB, costul curent al activelor reprezinta:

a. suma platita in numerar sau in echivalente ale numerarului sau valoarea justa din

momentul cumpararii

b. valoarea in numerar sau echivalente ale numerarului, care poate fi obtinuta in

prezent prin vanzarea normala a activelor

c. valoarea in numerar sau echivalente ale numerarului, care ar trebui platita daca

acelasi activ sau unul asemanator ar fi achizitionat in prezent

d. valoarea in numerar sau echivalente ale numerarului, care poate fi obtinuta in

prezent prin vanzarea normala a activelor, dupa deducerea cheltuielilor de vanzare

e. valoarea actualizata a viitoarelor intrari nete de numerar, care urmeaza sa fie

generate in derularea normala a activitatii intreprinderii

22. Conform IAS 16 "Imobilizari corporale" valoarea amortizabila reprezinta:

a. costul activului sau o alta valoare substituita costului in situatiile financiare din

care s-a scazut valoarea reziduala;

b. costul activului sau alta valoare substituita costului in situatiile financiare;

c. costul activului sau alta valoare substituita costului in situatiile financiare din care

s-a scazut valoarea justa;

d. costul activului sau alta valoare substituita costului in situatiile financiare din care

s-a scazut pierderea din depreciere;

costul activului sau alta valoare substituita costului in situatiile financiare din care

s-a scazut valoarea reziduala si pierderea din depreciere

23. Conform IAS 16 Imobilizari corporale amortizarea reprezinta:

a. alocarea sistematica a valorii contabile a unui activ pe intreaga sa durata de viata

utila;

b. alocarea sistematica a valorii juste a unui activ pe intreaga sa durata de viata utila;

c. alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga sa durata de

viata utila

d. alocarea sistematica a costului a unui active pe intreaga sa durata de viata utila;

e. alocarea sistematica a valorii nete a unui activ pe intreaga sa durata de viata utila.

24. Conform IAS 16 Imobilizari corporale valoarea contabila a unui activ reprezinta:

a. valoarea la care activul este recunoscut in bilant dupa scaderea amortizarii

cumulate pana la acea data;(NEVALIDAT)

b. valoarea la care activul este recunoscut in bilant dupa scaderea amortizarii

cumulate pana la acea data, precum si a pierderilor cumulate din depreciere;

c. valoarea la care activul este recunoscut in bilant dupa scaderea pierderilor

cumulate din depreciere;

d. valoarea neta pe care o intreprindere estimeaza ca o va obtine pentru un activ la

sfarsitul duratei de viata utila a acestuia dupa deducerea prealabila a costurilor de

cesiune previzionate;

e. suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de buna voie intre doua parti aflate

in cunostinta de cauza in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv.

25. Care dintre urmatoarele grupuri de utilizatori sunt interesati cu precadere de

informatiile privind stabilitatea si profitabilitatea intreprinderii:

a. angajatii;

b. investitorii;

c. furnizorii;

d. clientii;

e. publicul.

26. Care dintre urmatoarele grupuri de utilizatori sunt interesati cu precadere de

informatiile privind continuitatea activitatii unei intreprinderi:

a. angajatii;

b. investitorii;

c. creditorii financiari;

d. clientii;

e. guvernul.

27. O intreprindere trebuie sa-si intocmeasca situatiile sale financiare folosind

contabilitatea de angajamente cu exceptia informatiilor privind:

a. bilantul;

b. contul de profit si pierdere;

c. situatia modificarilor capitalului propriu;

d. fluxurile de numerar;

e. notele explicative.

28. Una din modalitatile de mai jos nu poate fi retinuta pentru stingerea unei obligatii:

a. inlocuirea unei datorii prin alta datorie;

b. transferul altor active;

c. transformarea datoriei in venituri;

d. plata in numerar;

e. transformarea datoriei in capital propriu.

29. In baza formularului de bilant din tara nostra, conform OMFP 1752/2005,

subventiile pentru investitii apar:

a. in categoria datoriilor ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de 1 an;

b. in categoria capitalurilor proprii;

c. nu apar in bilant ci in contul de profit si pierdere;

d. in categoria capitalurilor si subventiilor;

e. in categoria veniturilor in avans

30. Precizati care din urmatoarele afirmatii reprezinta definitia capitalurilor proprii

conform Cadrului general IASB:

a. capitalul social, rezervele si primele unei societati comerciale;

b. interesele participative ale unei societati comerciale;

c. capitalul social al unei societati comerciale;

d. capitalul social si rezervele legale ale unei societati comerciale;

e. interesul rezidual al actionarilor in activele unei societati comerciale dupa

deducerea tuturor datoriilor sale.

31. Respectarea principiului prudentei are relevanta in:

a. alegerea metodelor si tratamentelor contabile;

b. contabilizarea activelor si profiturilor probabile;

c. contabilizarea amortizarilor si provizioanelor numai in prezenta profitului;

d. permanentizarea metodelor si procedurilor contabile;

e. asigurarea imaginii fidele privind rezultatul si pozitia financiara.

32. Intr-o economie inflationista crescatoare intre principiul costului istoric si

principiul prevalentei exista o incompatibilitate caracterizata prin:

a. costul istoric conduce la subevaluarea rezultatului exercitiului iar prudenta la

supraevaluarea sa;

b. intre cele doua principii nu exista incompatibilitati;

c. costul istoric conduce la evaluarea reala a rezultatului exercitiului, in schimb

prudenta denatureaza realitatea;

d. costul istoric conduce la o evaluare reala, iar prudenta la o evaluare credibila;

e. costul istoric conduce la o supraevaluare a rezultatului exercitiului iar prudenta la

evaluarea sa rezonabila.

33. La o societate comerciala capitalul social este 5.000 lei, rezervele 1.000 lei, prime

de capital 1.000 lei, numarul de actiuni 2.000. Se decide reducerea capitalului social prin

rascumpararea si anularea a 30 % din numarul actiunilor emise, pretul de rascumparare al unei

actiuni fiind de 2 lei/actiune. Care sunt sumele si inregistrarile corecte privind anularea

actiunilor:

a. 1 500 lei 1012 = 109 1 200 lei

(7642) 1041 300 lei

b. 1 500 lei 1011 = 109 1 200 lei

(7642) 1041 300 lei

c. 1 500 lei 1011 = 109 1 200 lei

(7642) 1041 300 lei

d. 1 500 lei 1012 = 109 1 200 lei

1068 300 lei

e. 1 500 lei 1012 = 456 1 200 lei

(7642) 1041 300 lei

34. La o societate comerciala capitalul social este 20.000 lei, rezervele 5.000 lei,

subventiile pentru investitii 2.000 lei numarul de actiuni 1.000. Se procedeaza la majorarea

capitalului social prin emiterea a 1.000 actiuni noi, la valoarea nominala 20 lei/actiune, egala cu

pretul de emisiune. Care este valoarea contabila a unei actiuni inainte si dupa majorarea

capitalului , marimea teoretica a DS-ului si raportul de paritate intre vechile si noile actiuni.

VMC veche VMC noua DS Raport paritate

a. 20 lei 22,50 lei 2,5 lei 2/1

b. 20 lei 10 lei 10 lei 1/1

c. 25 lei 45 lei 20 lei 1/2

d. 25 lei 22,50 lei 2,5 lei 1/1

e. 25 lei 10 lei 15 lei 1/2

35. La o societate comerciala capitalul social este de 150.000 lei, primele de emisiune

10.000 lei, rezervele 20.000 lei, subventiile pentru investitii 2.000 lei, numarul de actiuni 6.000

bucati. Se decide cresterea capitalului social prin incorporarea unei parti din rezervele existente

in valoare de 20.000 lei pentru care se emit 2.000 de actiuni. In aceasta situatie care este valoarea

matematica contabila veche si noua, marimea teoretica a DA-ului si formula contabila:

VMC veche VMC noua DA

a. 30 lei 22,5 lei 7,5 lei

20.000 lei 106 = 1012 20.000 lei

b. 30 lei 22,5 lei 7,5 lei

20.000 lei 106 = 1011 20.000 lei

c. 25 lei 22,5 lei 2,5 lei

20.000 lei 106 = 1011 20.000 lei

d. 2,5 lei 30 lei 5 lei

20.000 lei 106 = 1012 20.000 lei

e. 30 lei 30 lei 0 lei

20.000 lei 106 = 1011 20.000 lei

36. Dispuneti de urmatoarele date: capital social subscris nevarsat 50.000 lei; capital

social subscris varsat 10.000 lei; prime de emisiune 2.000 lei; prime de conversie a obligatiunilor

in actiuni 1.000 lei; rezerve din reevaluare 9.000 lei; rezerve legale 6.000 lei; rezultat reportat

(sold debitor) 8.000 lei; rezultatul exercitiului (sold creditor) 5.000 lei; repartizarea profitului

5.000 lei; subventii pentru investitii 3.000 lei. Conform OMFP 1752/2005, marimea capitalurilor

proprii este:

a. 70 000 lei

b. 52 000 lei

c. 68 000 lei

d. 62 000 lei

e. 55 000 lei

37. Dispuneti de urmatoarele date: capital social subscris nevarsat 50.000 lei; capital

social subscris varsat 10.000 lei; prime de emisiune 2.000 lei; prime de conversie a obligatiunilor

in actiuni 1.000 lei; rezerve din reevaluare 9.000 lei; rezerve legale 6.000 lei; rezultat reportat

(sold creditor) 8.000 lei; rezultatul exercitiului (sold creditor) 15.000 lei; repartizarea profitului

5.000 lei; subventii pentru investitii 3.000 lei. Conform OMFP 1752/2005, marimea capitalurilor proprii este:

a. 78 000 lei

b. 52 000 lei

c. 68 000 lei

d. 62 000 lei

e. 96 000 lei

38. Se rascumpara si anuleaza 1.000 de obligatiuni in conditiile: valoare nominala 2

lei/obligatiune; pret de cumparare 1,5 lei/obligatiune. Precizati care este formula contabila

privind anularea obligatiunilor emise:

a. 2 000 lei 161 = 505 1 500 lei

1012 500 lei

b. 2 000 lei 161 = 505 1 500 lei

768 500 lei

c. 2 000 lei 161 = 505 1 500 lei

1041 500 lei

d. 1 500 lei 161 = 505 1 500 lei

e. 2 000 lei 161 = 505 1 500 lei

169 500 lei

39. Situatia inainte de dubla marire a capitalului social se prezinta astfel: capital

social 500.000 lei impartit in 10.000 de actiuni; rezerve 150.000 lei. Se decide cresterea

capitalului social prin dubla marire astfel: faza I aporturi in numerar pentru care se emit 4.000

actiuni a 54,50 lei/actiune - pret de emisiune iar in faza a II-a incorporari de rezerve in valoare de

100.000 lei, pentru care se emit 2.000 de actiuni. Determinati marimile teoretice ale DA-ului si

DS-ului.

DA DS

a. 4,75 lei 3 lei;

b. 3 lei 7,75 lei;

c. 7,75 lei 3 lei;

d. 3 lei 4,75 lei;

e. 4,5 lei 0 lei.

40. Dispuneti de urmatoarele date legate de un utilaj: in urma unei prime reevaluari sa

inregistrat o diferenta pozitiva egala cu 9.000 lei; in urma celei de a doua reevaluari s-a

inregistrat o diferenta negativa egala cu 11.000 lei; in urma celei de a treia reevaluari s-a

inregistrat o diferenta pozitiva egala cu 6.000 lei. In conditiile aplicarii IAS 16 'Imobilizari

corporale', cea de a treia reevaluare determina:

a. o crestere a rezervei din reevaluare cu 4 000 lei;

b. o crestere a rezervei din reevaluare cu 6 000 lei;

c. o crestere a rezervei din reevaluare cu 6 000 lei si o cheltuiala de 2 000 lei;

d. o crestere a rezervei din reevaluare cu 2 000 lei;

e. o crestere a rezervei din reevaluare cu 4 000 lei si un venit de 2 000 lei care sa

compenseze descresterea de valoare inregistrata anterior;

41. O societate comerciala achizitioneaza o linie de productie, cheltuielile legate de

achizitie fiind: pretul de cumparare 45.000 lei; costuri de montaj 20.000 lei; cheltuieli de

transport pana la locul de montare 10.000 lei; onorariile inginerilor care monteaza linia 7.000 lei.

Intreprinderea estimeaza ca la terminarea productiei va efectua cheltuieli cu mutarea, demontarea

si restaurarea amplasamentului in valoare de 18.000 lei. Inainte ca activul sa atinga parametrii

planificati s-au inregistrat pierderi din exploatare in valoare de 6.000 lei. In conditiile aplicarii

IAS 16 Imobilizari corporale care este costul de achizitie:

a. 106 000 lei

b. 100 000 lei

c. 94 000 lei

d. 82 000 lei

e. 76 000 lei

42. Dispuneti de urmatoarele date legate de un utilaj: cost de achizitie 50.000 lei;

durata de viata utila 10 ani; metoda de amortizare liniara. Prima reevaluare are loc dupa 3 ani,

valoare justa 42.000 lei. A doua reevaluare are loc dupa 3 ani de la prima, valoare justa 16.000

lei. Conform IAS 16 Imobilizari corporale, cea de-a doua reevaluare determina:

a. o crestere a rezervei din reevaluare cu 8 000 lei si o cheltuiala de 7 000 lei

b. o scadere a rezervei din reevaluare cu 8 000 lei

c. o scadere a rezervei din reevaluare cu 7 000 lei si un venit de 1 000 lei.

d. o scadere a rezervei din reevaluare cu 7 000 lei si o cheltuiala de 1 000 lei.

e. o crestere a rezervei din reevaluare cu 7 000 lei.

43. O societate comerciala achizitioneaza o cladire in baza facturii: pret de cumparare

50.000 lei; reducere comerciala 10 % (rabat), reducerea financiara 5 % (scont de decontare),

TVA 19 %. In conditiile in care cladirea nu se receptioneaza si nu se pune in functiune pana la

sfarsitul anului, care sunt inregistrarile contabile legate de achizitie:

Nota : reducerile (comerciala si financiara) au fost acordate la facturare si se calculeaza in

cascada

a. 45 000 lei 231 = 404 53 122,50 lei

8 122,50 lei 4426

2 250 lei 404 = 767 2 250 lei

b. 45 000 lei 212 = 404 50 872,50 lei

8 122,50 lei 4426 767 2 250 lei

c. 42 750 lei 231 = 404 53 122,50 lei

8 122,50 lei 4426

d. 50 000 lei 212 = 404 59 500 lei

9 500 lei 4426

2 250 lei 404 = 767 2 250 lei

e. 45 000 lei 231 = 401 53 122,50 lei

8 122,50 lei 4426

44. O societate achizitioneaza in anul N un utilaj la pretul de 70.000 lei, amortizat in

5 ani. Utilajul este pus in functiune pe data de 17 mai anul N si este amortizat degresiv, varianta

AD1. Valoarea reziduala estimata la sfarsitul duratei de viata utila este de 15.000 lei. In

conformitate cu IAS 16 Imobilizari corporale marimea amortizarii in primul an va fi de:

a. 16 500 lei

b. 12 250 lei

c. 9 625 lei

d. 6 417 lei

e. 11 000 lei

45. O societate achizitioneaza si pune in functiune un utilaj pe data de 20 august anul

N, durata de viata 5 ani. Factura de detaliu cuprinde: pret de cumparare 55.000 lei; rabat 1 %,

remiza 2 %. In conditiile aplicarii metodei de amortizare degresive (AD1) care este valoarea

amortizarii in primul an si formula corespunzatoare:

Nota : reducerile comerciale (rabat, remiza si risturn) au fost acordate la facturare si se

calculeaza in cascada

a. 16 335 lei 6811 = 2813 16 335 lei

b. 16 008,3 lei 6811 = 2813 16 008,3 lei

c. 5 445 lei 6811 = 2813 5 445 lei

d. 5 336,1 lei 6811 = 2813 5 336,1 lei

e. 4 851 lei 6811 = 2813 4 851 lei

46. O societate comerciala detine un utilaj procurat in anul 1 la valoarea de 50.000

lei, amortizat liniar in 5 ani. La sfarsitul anului 3 se decide reevaluarea sa, valoarea justa stabilita

25.000 lei. In conditiile aplicarii IAS 16 Imobilizari corporale, ce inregistrari se efectueaza in

anul 4:

a. 12 500 lei 6811 = 2813 12 500 lei

b. 12 500 lei 6811 = 2813 12 500 lei

10 000 lei 105 = 117 10 000 lei

c. 10 000 lei 6811 = 2813 10 000 lei

10 000 lei 105 = 117 10 000 lei

d. 12 500 lei 6811 = 2813 12 500 lei

2 500 lei 105 = 106 2 500 lei

e. 12 500 lei 6811 = 2813 12 500 lei

12 500 lei 105 = 117 12 500 lei

47. Un utilaj are o valoare de intrare de 36.000 lei si o durata de amortizare de 5 ani,

fiind intrat si pus in functiune pe data de 28.12.N. Aplicandu-i regimul de amortizare degresiv

(AD1), in care an se va trece la valori anuale de amortizare egale (liniare) si la ce suma se ridica

amortizarea:

a. anul 4 6 000 lei

b. anul 1 10 800 lei

c. anul 5 5 600 lei

d. anul 2 7 200 lei

e. anul 3 5 880 lei

48. O societate comerciala scoate din functiune, ca urmare a vanzarii, o instalatie

tehnologica a carei valoare contabila de intrare este de 150.000 lei. Durata normala de utilizare

este 10 ani, durata consumata 9 ani. Achizitia instalatiei tehnologice a fost posibila ca urmare a

subventiei pentru investitii primite, in suma de 100.000 lei.

La scoaterea din gestiune a instalatiei tehnologice, in conditiile necapitalizarii nici unei parti din

valoarea ramasa neamortizata, inregistrarile contabile corecte sunt:

a. % = 2131 150.000 lei

2813 135.000 lei

6583 15.000 lei

131 = 7584 10.000 lei

b. 2813 = 2131 150.000 lei

131 = 7584 15.000 lei

c. % = 2131 150.000 lei

2813 135.000 lei

6583 15.000 lei

d. % = 2131 150.000 lei

2813 135.000 lei

6583 15.000 lei

131 = 7584 15.000 lei

e. 2813 = 2131 135.000 lei

131 = 7584 10.000 lei

49. O societate comerciala dispune la sfarsitul exercitiului financiar N de constituirea

unui provizion de 20.000 lei, avand in vedere eventuala pierdere a litigiului aflat pe rol la

judecatorie. La sfarsitul exercitiului financiar N+1, se considera ca valoarea necesara de

provizionat este de 25.000 lei.

Inregistrarile contabile aferente exercitiilor financiare N si N+1 sunt urmatoarele :

a. 6812 = 151 20.000 lei

6812 = 151 5.000 lei

b. 6814 = 491 20.000 lei

6814 = 491 5.000 lei

c. 151 = 7812 20.000 lei

151 = 7812 5.000 lei

d. 491 = 7814 20.000 lei

491 = 7814 5.000 lei

e. 6812 = 151 20.000 lei

151 = 7814 5.000 lei

50. O societate comerciala achizitioneaza o instalatie tehnologica in valoare de

100.000 lei. Se estimeaza ca valoarea cheltuielilor legate de demontarea si dezafectarea

instalatiei tehnologice, la sfarsitul duratei de viata utila este de 5.000 lei, TVA 19%.

Inregistrarea contabila corecta privind intrarea in gestiune a instalatiei tehnologice conform

reglementarilor contabile romanesti (OMFP 1752/2005) este:

a. % = 401 119.000 lei

2131 100.000 lei

4426 19.000 lei

b. % = 404 119.000 lei

2131 100.000 lei

4426 19.000 lei

2131 = 1513 5.000 lei

c. % = 404 119.000 lei

2131 100.000 lei

4426 19.000 lei

d. % = 404 119.000 lei (nevalidat)

2131 100.000 lei

4426 19.000 lei

6812 = 1513 5.000 lei

e. % = 404 119.000 lei

2131 100.000 lei

4427 19.000 lei

51. Situatia inainte de cresterea capitalului se prezinta astfel: capital social 200.000

lei, impartit in 20.000 actiuni; rezerve 160.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin noi

aporturi in numerar pentru care se emit 10.000 actiuni la un pret de emisiune de 12 lei/actiune.

Care este valoarea matematica contabila noua a unei actiuni, marimea D.S.-ului, raportul actiuni

vechi/actiuni noi si formula contabila ?

a. Valoarea matematica = 16 lei/actiune

D.S.- ul = 2 lei/actiune

Raport actiuni = 2/1

456 = % 120.000 lei

1011 100.000 lei

1041 20.000 lei

b. Valoarea matematica = 10,77 lei/actiune

D.S.- ul = 7,23 lei/actiune

Raport actiuni = 2/1

456 = 1012 120.000 lei

c. Valoarea matematica = 18 lei/actiune

D.S.- ul = 20 lei/actiune

Raport actiuni = 2/1

456 = % 180.000 lei

1011 120.000 lei

1041 60.000 lei

d. Valoarea matematica = 16 lei/actiune

D.S.- ul = 2 lei/actiune

Raport actiuni = 2/1

456 = 1012 100.000 lei

e. Valoarea matematica = 18 lei/actiune

D.S.- ul = 16 lei/actiune

Raport actiuni = 2/1

456 = % 120.000 lei

1012 100.000 lei

1041 20.000 lei

52. Se transforma 30.000 obligatiuni in 12.000 actiuni. Valoarea nominala a unei

obligatiuni este 1,5 lei/obligatiune. Valoarea nominala a unei actiuni este 2 lei/actiune. Indicati

formula contabila corecta:

a. 161 = % 60.000 lei

1012 12.000 lei

1041 48.000 lei

b. 161 = % 30.000 lei

1012 24.000 lei

1041 6.000 lei

c. 161 = % 45.000 lei

1012 24.000 lei

1044 21.000 lei

d. 161 = % 30.000 lei

1012 24.000 lei

169 6.000 lei

e. 161 = % 45.000 lei

1012 24.000 lei

1068 21.000 lei

53. Situatia inainte de dubla marire a capitalului se prezinta astfel: capital social

100.000 lei impartit in 10.000 actiuni; rezerve 80.000 lei. Se decide cresterea capitalului social

prin dubla marire astfel:

- in faza I: noi aporturi in numerar pentru care se emit 5.000 actiuni a 12 lei/actiune pret de

emisiune;

- in faza II: incorporarea de rezerve in suma de 10.000 lei pentru care se emit 1.000 actiuni.

Marimile distincte ale D.S.-ului si D.A.-ului sunt:

a. D.S. = 2 lei si D.A. = 1 leu;

b. D.S. = 7,50 lei si D.A. = 4,50 lei;

c. D.S. = 2 lei si D.A. = 2,50 lei;

d. D.S. = 7,23 lei si D.A. = 3 lei;

e. D.S. = 4,50 lei si D.A. = 7,50 lei.

54. O societate comerciala achizitioneaza pe data de 1 martie N un utilaj cu valoarea

contabila de intrare de 24.000 lei, durata de viata utila 5 ani. In conditiile utilizarii metodei de

amortizare accelerata si a limitei maxim legale de amortizare in primul an, care este marimea

amortizarii in anul al II-lea de functionare?

a. 12.000 lei;

b. 3.000 lei;

c. 4.500 lei;

d. 3.500 lei;

e. 5.000 lei.

55. Situatia inainte de cresterea capitalului se prezinta astfel: capital social 100.000

lei, impartit in 10.000 actiuni; rezerve 80.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin noi

aporturi in numerar pentru care se emit 5.000 actiuni la un pret de emisiune de 12 lei/actiune.

Care este valoarea matematica contabila noua a unei actiuni, marimea D.S.-ului, raportul actiuni

vechi/actiuni noi si formula contabila ?

a. Valoarea matematica = 16 lei/actiune

D.S.- ul = 2 lei/actiune

Raport actiuni = 2/1

456 = % 60.000 lei

1012 50.000 lei

1041 10.000 lei

b. Valoarea matematica = 16 lei/actiune

D.S.- ul = 2 lei/actiune

Raport actiuni = 2/1

456 = 1012 60.000 lei

c. Valoarea matematica = 16 lei/actiune

D.S.- ul = 2 lei/actiune

Raport actiuni = 2/1

456 = % 60.000 lei

1011 50.000 lei

1041 10.000 lei

d. Valoarea matematica = 16 lei/actiune

D.S.- ul = 2 lei/actiune

Raport actiuni = 2/1

456 = 1012 50.000 lei

e. Valoarea matematica = 10,77 lei/actiune

D.S.- ul = 7,23 lei/actiune

Raport actiuni = 2/1

456 = 1012 50.000 lei

56. Se transforma 20.000 obligatiuni in 8.000 actiuni. Valoarea nominala a unei

obligatiuni este 1 leu/obligatiune. Valoarea nominala a unei actiuni este 1,5 lei/actiune. Indicati

formula contabila corecta:

a. 161 = % 60.000 lei

1012 12.000 lei

1041 48.000 lei

b. 161 = % 20.000 lei

1012 12.000 lei

1044 8.000 lei

c. 161 = % 20.000 lei

1012 12.000 lei

1068 8.000 lei

d. 161 = % 20.000 lei

1012 12.000 lei

169 8.000 lei

e. 161 = % 20.000 lei

1013 12.000 lei

768 8.000 lei

57. Situatia inainte de dubla marire a capitalului se prezinta astfel: capital social

100.000 lei impartit in 10.000 actiuni; rezerve 80.000 lei. Se decide cresterea capitalului social

prin dubla marire astfel:

- in faza I: noi aporturi in numerar pentru care se emit 5.000 actiuni a 12 lei/actiune pret de

emisiune;

- in faza II: incorporarea de rezerve in suma de 50.000 lei pentru care se emit 5.000 actiuni.

Marimile distincte ale D.S.-ului si D.A.-ului sunt:

a. D.S. = 2 lei si D.A. = 4 lei;

b. D.S. = 2 lei si D.A. = 3 lei;

c. D.S. = 2 lei si D.A. = 0 lei;

d. D.S. = 7,23 lei si D.A. = 1 leu;

e. D.S. = 7,23 lei si D.A. = 3 lei.

58. O societate comerciala achizitioneaza pe data de 15 martie N un utilaj cu valoarea

contabila de intrare de 36.000 lei, durata de viata utila 5 ani. In conditiile utilizarii metodei de

amortizare accelerata si a limitei maxim legale de amortizare in primul an, care este marimea

amortizarii in anul al II-lea de functionare ?

a. 7.875 lei.;

b. 4.500 lei;

c. 3.375 lei;

d. 18.000 lei;

e. 11.250 lei.

59. O societate comerciala achizitioneaza la data 16.01 N un utilaj cu valoarea

contabila de intrare de 24.000 lei, durata de amortizare 5 ani, metoda de amortizare degresiva

varianta AD1 (fara influenta uzurii morale). Care este marimea amortizarii in primul an de

functionare, numarul de ani in care se realizeaza amortizarea degresiva si numarul de ani care se

realizeaza amortizare liniara ?

a. 5.400 lei; 2 ani; 3 ani;

b. 7.200 lei; 3 ani; 2 ani;

c. 7.200 lei; 2 ani; 3 ani;

d. 3.600 lei; 2 ani; 3 ani;

e. 7.200 lei; 4 ani; 1 an.

60. Situatia inainte de cresterea capitalului social se prezinta astfel: capital social

100.000 lei format din 10.000 actiuni; rezerve 50.000 lei. Se decide cresterea capitalului social

prin incorporari de rezerve in valoare de 20.000 lei pentru care se emit 2.000 de actiuni.

Care este valoarea matematica contabila noua a actiuni, marimea DA-ului, raportul actiuni

vechi/actiuni noi ?

a. 12,50 lei/act., 2,5 lei, 5/1;

b. 15 lei/act., 0 lei, 5/1;

c. 12,50 lei/act., 2,5 lei, 1/5;

d. 11,67 lei/act., 3,33 lei, 1/5;

e. 15 lei/act., 2,5 lei, 1/5.

61. Inregistrarea contabila de subscriere a actiunilor / partilor sociale este:

a. 212 = 456

b. 1011 = 1012

c. 5121 = 456

d. 456 = 1011

e. 1011 = 456

62. Varsarea capitalului subscris in numerar prin depunere la banca in momentul

constituirii unei intreprinderi se inregistreaza astfel:

a. 5121 = 1011

b. 5121 = 1012

c. 5121 = 456

d. 5121 = 212

e. 456 = 5121

63. Cheltuielile de constituire pe seama contului de la banca se inregistreaza in

contabilitate:

a. 635 = 5121

b. 201 = 5121

c. 201 = 456

d. 5121 = 201

e. 5121 = 456

64. Valoarea matematica contabila are formula:

a. Capital social / Numar de actiuni

b. Activ net contabil / Numar de actiuni

c. Cresterea de capital social / Numar de actiuni

d. Rezerve / Numar de actiuni

e. Numar de actiuni vechi /Numar de actiuni noi

65. In situatia in care valoarea matematica contabila este mai mare decat valoarea

nominala a unei actiuni, cresterea de capital social se inregistreaza contabil astfel:

a. 5121 = %

b. 201 = %

c. 5121 = 1012

d. 456 = 1011

e. 456 = %

66. Rambursarea capitalului social catre actionari/asociati se inregistreaza astfel:

a. 1012 = 456

b. 1012 = 1011

c. 456 = 5121

d. 456 = 1012

e. 5121 = 456

67. In contabilitate, achizitionarea propriilor actiuni se inregistreaza:

a. 109 = 1062

b. 1012 = 109

c. 109 = 1012

d. 5121 = 109

e. 109 = 5121

68. Inregistrarea contabila privind incorporarea primelor in capitalul social si

transferarea la rezerve este:

a. 456 = 104

b. 1061 = 104

c. 456 = %

d. 104 = %

e. 104 = %

69. Daca la o instalatie tehnologica apare o rezerva din reevaluare are loc

inregistrarea contabila:

a. 2813 = 2131(nevalidat)

b. 2131 = 105

c. 2131 = 2813

d. 105 = 2131

e. 2813 = 105

70. Inregistrarea privind acordarea de dividende in anii ce s-au incheiat cu pierderi

este:

a. 1062 = 502

b. 1068 = 457

c. 1061 = 457

d. 129 = 1061

e. 104 = 457

71. Inregistrarea amortizarii unei constructii este:

a. 6811 = 2812

b. 6811 = 2813

c. 2111 = 6811

d. 6811 = 5121

e. 5121 = 2812

72. Daca o societate primeste de la bugetul de stat suma de 10.000 lei drept

compensatie pentru pierderile inregistrate ca urmare a efectuarii unor cheltuieli generate de

evenimente extraordinare, aceasta va inregistra incasarea subventiei astfel:

a. 131 = 7584 10.000 lei

b. 445 = 771 10.000 lei

c. 131 = 771 10.000 lei

d. 5121 = 445 10.000 lei

e. % = 445 11.900 lei

5121 10.000 lei

4426 1.900 lei

73. Constituirea sau suplimentarea provizioanelor se contabilizeaza astfel:

a. 6812 = 151

b. 151 = 7812

c. 6812 = 7812

d. 151 = 6812

e. 7812 = 151

74. Inregistrarea contabila privind plata dobanzii datorate la o societate este:

a. 666 = 1681

b. 161 = 5121

c. 1681 = 5121

d. 1681 = 666

e. 5121 = 1681

75. O intreprindere achizitioneaza licenta privind folosirea unui program informatic,

in valoare de 15.000 lei, TVA 19%. Care este inregistrarea contabila ?

a. % = 401 17.850 lei

203 15.000 lei

4426 2.850 lei

b. % = 404 17.850 lei

203 10.000 lei

4426 2.850 lei

c. % = 401 17.850 lei

204 10.000 lei

4426 2.850 lei

d. % = 404 17.850 lei

205 15.000 lei

4426 2.850 lei

e. 4426 = 205 10.000 lei

76. Inregistrarea contabila privind plus de inventar reprezentand un calculator este:

a. 214 = 456

b. 214 = 5121

c. 214 = 131

d. 5121 = 214

e. 5121 = 131

77. Receptia si punerea in functiune a unei instalatii tehnologice realizata in regie

proprie se inregistreaza astfel:

a. 6452 = 4371

b. 2131 = 231

c. 2131 = 5121

d. 6452 = 2131

e. 5121 = 722

78. Inregistrarea imobilizarilor in curs din productie proprie pe baza bonului de

predare-primire si a procesului-verbal de receptie este:

a. 5121 = 231

b. 231 = 233

c. 231 = 722

d. 5121 = 722

e. 5121 = 722

79. Constituirea ajustarilor pentru deprecierea activelor necorporale se inregistreaza

astfel:

a. 6813 = 290

b. 280 = 290

c. 6813 = 280

d. 280 = 290

e. 290 = 6813

80. Dispuneti de urmatoarele date: valoarea contabila a unei constructii scoasa din

functiune 6.000 lei, valoarea amortizata pana la scoaterea din functiune 3.600 lei, subansamblele

recuperate din dezmembrare 800 lei, salariile ocazionate de dezmembrare 300 lei. Care este

inregistrarea corecta a scoaterii din evidenta a constructiei:

a. % = 213 6.000 lei

281 3.600 lei

471 2.400 lei

b. % = 212 6.000 lei

281 4.400 lei

6583 1.600 lei

c. % = 212 6.000 lei

281 3.600 lei

6583 2.400 lei

d. % = 212 6.000 lei

281 4.100 lei

6583 1.900 lei

e. % = 212 6.000 lei

281 3.600 lei

1068 2.400 lei

81. Se achizitioneaza pe 30 august anul N o instalatie la costul de 700.000 lei,

valoarea reziduala estimata 40.000 lei. Instalatia e amortizata liniar in 10 ani, incepand cu luna

urmatoare datei achizitiei. La inceputul anului N + 2 se inlocuieste o piesa de schimb in valoare

de 10.000 lei, ceea ce conduce la cresterea capacitatii de productie si a duratei de viata utila

ramasa la 10 ani. Conform IAS 16 Imobilizari corporale, marimea amortizarii in anul N + 2 este:

a. 58.200 lei

b. 62.200 lei

c. 77.500 lei

d. 61.200 lei

e. 76.500 lei

82. O societate achizitioneaza in anul N un utilaj la pretul de 70.000 lei amortizat in 5

ani. Utilajul este pus in functiune pe data de 17 mai anul N si este amortizat degresiv, varianta

AD1 (fara uzura morala) incepand cu luna urmatoare datei punerii in functiune. Valoarea

reziduala estimata la sfarsitul duratei de viata utila este de 15.000 lei. In conformitate cu IAS 16

Imobilizari corporale, marimea amortizarii in primul an va fi de:

a. 16.500 lei

b. 12.250 lei

c. 9.625 lei

d. 6.417 lei

e. 11.000 lei

83. SC RAMO SA, in perioada N, incepe lucrarile pentru realizarea unei cladiri in

regie proprie. Cladirea va fi data in functiune in cursul perioadei N+1, iar cheltuielile efectuate

pe parcursul celor doua perioade sunt: in exercitiul N de 70.000 lei; in exercitiul N+1 de 30.000

lei. Inregistrarea receptiei cladirii in cursul perioadei N+1 se face prin formula contabila:

a. 212 = % 100.000 lei

231 30.000 lei

722 70.000 lei

b. 6xx = 722 100.000 lei

212 = 231 100.000 lei

c. 212 = 722 100.000 lei

d. 212 = % 100.000 lei

231 70.000 lei

722 30.000 lei

e. 212 = 231 100.000 lei

84. SC ILI SA, achizitioneaza si pune in functiune, in cursul lunii decembrie 2005, o

instalatie in valoare contabila de intrare de 80.000 lei, amortizabila in 5ani. Instalatia este

finantata in proportie de 75% din resurse proprii si 25% din subventii guvernamentale (de la

bugetul de stat). Metoda de amortizare utilizata de societate este degresiva (AD1). Sa se

stabileasca operatiile contabile inregistrate in anul 2007.

a. 6811 = 2813 24.000 lei

131 = 7584 6.000 lei ( NEVALIDAT)

b. 6811 = 2813 24.000 lei

131 = 7584 18.000 lei

c. 6811 = 2813 16.800 lei

131 = 7584 12.600 lei

d. 6811 = 2813 12.600 lei

131 = 7584 4.200 lei

e. 6811 = 2813 16.800 lei

131 = 7584 4.200 lei

85. O societate comerciala detine o instalatie procurata in anul N-1, luna decembrie,

la valoarea de 100.000 lei; amortizata degresiv (varianta AD1) in 10 ani. La sfarsitul anului N+3

se decide reevaluarea sa, valoarea justa stabilita 54.960 lei. Conform metodei actualizarii valoarii

nete, conform IAS 16 Imobilizari corporale, inregistrarile contabile sunt:

a. 2131 = 105 54.960 lei

b. 2813 = 2131 100.000 lei

2131 = 105 54.960 lei

c. 2813 = 2131 54.960 lei

2131 = 105 45.040 lei

d. 2131 = 105 14.000 lei

e. 2813 = 2131 59.040 lei

2131 = 105 14.000 lei

86. SC PLAY SA emite un imprumut obligatar in urmatoarele conditii: numarul de

obligatiuni 20.000 titluri; valoarea nominala 100 lei/obligatiune; valoarea de emisiune 90

lei/obligatiune; valoarea de rambursare 120 lei/obligatiune; durata creditului 5 ani, cu rambursare

integrala la expirarea scadentei; rata dobanzi 20%/an. Cum se inregistreaza subscrierea

(varsarea) obligatiunilor si dobanda (cuponul) aferenta primului serviciu?

a. % = 161 2.400.000 lei

461 1.800.000 lei

169 600.000 lei

666 = 1681 480.000 lei

b. % = 161 2.000.000 lei

461 1.800.000 lei

169 200.000 lei

666 = 1681 400.000 lei

c. 461 = 161 2.400.000 lei

666 = 1681 400.000 lei

d. % = 161 2.400.000 lei

461 1.800.000 lei

169 600.000 lei

666 = 1681 400.000 lei

e. % = 161 2.400.000 lei

461 1.800.000 lei

169 600.000 lei

6868 = 169 120.000 lei

666 = 1681 400.000 lei

87. SC PLAY SA emite un imprumut obligatar in urmatoarele conditii: numarul de

ogligatiuni 20.000 titluri; valoarea nominala 100 lei/obligatiune; valoarea de emisiune 90

lei/obligatiune; valoarea de rambursare 120 lei/obligatiune, durata creditului 5 ani, cu rambursare

integrala la expirarea scadentei, rata dobanzii 20%/an. Cum se inregistreaza incasarea prin banca

a obligatiunilor subscrise si amortizarea primelor privind rambursarea obligatiunilor in primul

serviciu?

a. 5121 = 461 2.000.000 lei

6868 = 169 120.000 lei

b. 5121 = 461 1.800.000 lei

6868 = 169 120.000 lei

c. 5121 = 461 2.400.000 lei

6868 = 1681 400.000 lei

d. 5121 = 461 1.800.000 lei

666 = 169 120.000 lei

e. 5121 = 461 2.000.000 lei

6868 = 169 40.000 lei

88. SC PLAY SA emite un imprumut obligatar in urmatoarele conditii: numarul de

obligatiuni 20.000 titluri; valoarea nominala 100 lei/obligatiune; valoarea de emisiune 90

lei/obligatiune; valoarea de rambursare 120 lei/obligatiune; durata creditului 5 ani, cu rambursare

integrala la expirarea scadentei; rata dobanzi 20%/an. Dupa 3 ani imprumutul este rambursat prin

rascumparare de pe piata de capital; pretul de rascumparare 110 lei/obligatiune. Cum se

inregistreaza in contabilitate rambursarea prin anularea obligatiunilor?

a. % = 505 2.200.000 lei

161 2.000.000 lei

668 200.000 lei

b. % = 505 2.200.000 lei

161 1.800.000 lei

668 400.000 lei

c. 161 = % 2.400.000 lei

505 2.200.000 lei

766 200.000 lei

d. 161 = % 2.400.000 lei

505 2.200.000 lei

768 200.000 lei

e. 161 = % 2.000.000 lei

505 1.800.000 lei

768 200.000 lei

89. Valoarea recuperabila a unui activ, potrivit IAS 36 Deprecierea activelor,

reprezinta:

a. valoarea care se poate obtine prin utilizarea continua a activului, inclusiv valoarea

reziduala;

b. pretul net de vanzare al activului;

c. costul istoric actualizat al activului;

d. maximul dintre pretul net de vanzare al activului si valoarea lui de utilizare;

e. maximul dintre pretul de vanzare al activului si valoarea lui de utilizare.

90. Un activ identificabil, in stare de utilizare continua, are valoarea contabila de

2.200 lei, valoarea de utilizare de 1.800 lei si pretul de vanzare net de 1.500 lei. Care este

valoarea recuperabila a activului respectiv, potrivit IAS 36 Deprecierea activelor?

a. 2.200 lei

b. 4.000 lei

c. 1.800 lei

d. 1.500 lei

e. nu se poate stabili.

91. Un activ identificabil, in stare de utilizare continua, are valoarea contabila de

2.200 lei, valoarea de utilizare de 1.800 lei si petul de vanzare net de 1.500 lei. Care va fi

pierderea din depreciere ce trebuie recunoscuta ca o cheltuiala, conform IAS 36 Deprecierea

activelor?

a. 700 lei

b. 300 lei

c. 400 lei + cheltuilile cu vanzarea

d. 400 lei

e. nu se poate stabili.

92. SC RAMO SA achizitioneaza un echipament tehnologic pe 12 mai N pentru care

a facut urmatoarele cheltuieli:

- pret net factura furnizorului 30.000 lei;

- cheltuieli de transport 1.000 lei;

- taxe vamale 800 lei;

- comision vamal 200 lei;

- TVA platita in vama 6.080 lei;

- cheltuieli de montaj si punere in functiune 6.000 lei.

Montajul si punerea in functiune a durat 4 luni.

Instalatia are o durata de utilizare de 10 ani si o valoare reziduala de 3.000 lei, iar

cheltuielile pentru dezafectare recunoscute printr-un proviziona de riscuri si cheltuieli sunt

estimate la 1.000 lei. Metoda de amortizare utilizata liniara.

Sa se stabileasca conform IAS 16 Imobilizari corporale urmatoarele:

Costul istoric Valoarea amortizabila Cheltuieli cu amortizarea in anul N

a. 45.080 lei 42.080 lei 1.052 lei

b. 39.000 lei 36.000 lei 900 lei

c. 39.000 lei 39.000 lei 975 lei

d. 38.000 lei 35.000 lei 875 lei

e. 38.000 lei 34.000 lei 850 lei

93. Conform IAS 16 Imobilizari corporale, un bun economic care este recunoscut ca

un activ trebuie masurat initial:

a. la valoarea din factura furnizorului;

b. la valoarea de inventar;

c. la valoarea reziduala;

d. la costul sau;

e. la valoarea de amortizare.

94. Cheltuielile ulterioare aferente unui activ recunoscut ca o imobilizare corporala

sunt, potrivit IAS 16 Imobilizari corporale:

a. trecute pe cheltuieli;

b. adaugate valorii contabile a activului, numai daca se estimeaza ca intreprinderea va

obtine beneficii economice suplimentare fata de performanta initiala; in celelalte

cazuri se inregistreaza in cheltuieli;

c. inregistrate in valoarea de intrare a activului;

d. constituirea unui provizion pentru deprecieri;

e. inregistrate pe cheltuielile cu amortizarea.

95. In care din situatiile de mai jos se gaseste Cadrul contabil IASB?

a. stabileste tratamentele contabile de baza pentru intocmirea situatiilor financiare;

b. constituie un standard international de contabilitate (raportare financiara);

c. stabileste conceptele ce stau la baza intocmirii si prezentarii situatiilor financiare

pentru utilizatorii externi

d. are prioritate in fata oricarui standard international de contabilitate (raportare

financiara);

e. nu se poate face o legatura intre cadrul contabil IASB si conceptele aplicate in

elaborarea si prezentarea situatiilor financiare pentru utilizatorii externi.

96. Potrivit Cadrului contabil general IASB, doua criterii stau la baza recunoasterii

elementelor in situatiile financiare:

a. transferarea dreptului de proprietate si controlul resurselor;

b. probabilitatea realizarii unor beneficii economice viitoare si credibilitatea

evaluarii;

c. evaluarea la valoarea actualizata si cresterea capitalului;

d. costul istoric si valoarea realizabila;

e. credibilitatea evaluarii si transferarea dreptului de proprietate:

97. La o societate comerciala, capitalul social este de 50.000 lei, rezervele 5.000 lei,

numarul de actiuni 2.000. Se hotaraste reducerea capitalului social prin rascumpararea si

anularea a 20% din numarul de actiuni emise. Pretul de rascumparare este de 30 lei/actiune.

Cum se inregistreaza in contabilitate aceasta operatiune?

a. 109 (502) = 5121 12.000 lei

1012 = 109 (502) 12.000 lei

b. 109 (502) = 5121 12.000 lei

% = 109 (502) 12.000 lei

1012 10.000 lei

1068 2.000 lei

c. % = 109 (502) 12.000 lei

1012 10.000 lei

1068 2.000 lei

d. % = 5121 12.000 lei

1012 10.000 lei

1068 2.000 lei

e. % = 456 12.000 lei

1012 10.000 lei

1068 2.000 lei

456 = 5121 12.000 lei

98. In conformitate cu legislatia din Romania, una din metodele (regimurile) de

amortizare de mai jos nu este admisa:

a. metoda de amortizare liniara;

b. metoda de amortizare degresiva;

c. metoda de amortizare progresiva;

d. metoda de amortizare accelerata;

e. metoda de amortizare in functie de cantitatile (unitatile) produse (cunoscuta si sub

denumirea metoda amortizarii variabile sau proportionale cu volumul activitatii)

99. Bilantul contabil permite cunoasterea urmatoarelor elemente: capital social:

subscris varsat 10.000 lei si subscris nevarsat 2.000 lei; prime de capital 3.000 lei; rezerve din

reevaluare 5.000 lei; rezerve legale 1.500 lei; actiuni proprii detinute 500: pierdere neacoperita

reportata 2.500 lei; profit curent 6.000 lei; repartizarea profitului 2.500 lei; imprumuturi din

emisiunea de obligatiuni 8.000 lei.

Sa se determine valorea capitalurilor proprii conform cu OMFP 1752/2005.

a. 20.000 lei;

b. 22.000 lei;

c. 30.000 lei;

d. 28.000 lei;

e. 22.500 lei.

100. Unde se gasesc inregistrate in structura si continutul formularului de bilant

conform OMFP 1752/2005, valoarea subventiilor pentru investitii?

a. in valoarea capitalurilor proprii:

b. in valoarea imobilzarilor corporale;

c. in valoarea imobilizarilor necorporale;

d. in structura veniturilor in avans;

e. in valoarea datoriilor ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an.

101. Cum se inregistreaza dobanzile anuale aferente creantelor imobilizate?

a. 267 = 766 85.000 lei;

b. 267 = 767 85.000 lei;

c. 267 = 763 85.000 lei;

d. 267 = 768 85.000 lei;

e. 267 = 758 85.000 lei.

102. SC ILI SA detine o constructie in proprietate avand o valoare contabila de intrare

de 2.000.000 lei, durata de utilizare 25 ani, metoda de amortizare liniara. SC ILI SA inchiriaza

constructia unei intreprinderi pe o perioada de 3 ani. Chiriasul cu acordul proprietarului

realizeaza lucrari de modernizare a constructiei in suma de 100.000 lei, pe care le amortizeaza

liniar pe perioada contractului in proportie de 50%. Stiind ca dupa expirarea contractului de

inchiriere durata de utilizare ramasa este de 20 ani sa se stabileasca inregistrarile contabile facute

de proprietarul constructiei la expirarea contractului de inchiriere si inregistrarea anuitatii

amortizarii in anul urmator.

a. % = 404 59.500 lei

212 50.000 lei

4426 9.500 lei

6811 = 2812 80.000 lei

b. % = 404 59.500 lei

212 50.000 lei

4426 9.500 lei

212 = 2812 50.000 lei

c. % = 404 59.500 lei

212 50.000 lei

4426 9.500 lei

212 = 2812 50.000 lei

6811 = 2812 80.000 lei

d. % = 404 59.500 lei

212 50.000 lei

4426 9.500 lei

212 = 2812 50.000 lei

6811 = 2812 82.500 lei

e. % = 404 119.000 lei

212 100.000 lei

4426 19.000 lei

6811 = 2812 82.500 lei

212 = 2812 50.000 lei

103. Situatia inainte de cresterea capitalului social se prezinta astfel: capital social

100.000 lei impartit in 10.000 actiuni; rezerve 80.000 lei. Se decide cresterea capitalului social

prin noi aporturi in numerar pentru care se emit 5.000 de actiuni la un pret de emisiune de 12 lei

actiune.

Care este valoarea matematica contabila noua a unei actiuni, marimea DS-ului, raportul actiuni

vechi/actiuni noi si formula contabila?

a. Valoarea matematica 16 lei/act.

DS-ul 2 lei

Raport actiuni 2/1

b. Valoarea matematica 16 lei/act.

DS-ul 2 lei

Raport actiuni 2/1

c. Valoarea matematica 10,77 lei/act.

DS-ul 7,23 lei

Raport actiuni 2/1

d. Valoarea matematica 16 lei/act.

DS-ul 2 lei

Raport actiuni 1/2

e. Valoarea matematica 10,77 lei/act.

DS-ul 7,23 lei

Raport actiuni 2/1

104. Se transforma 20.000 de obligatiuni in 8.000 actiuni.

Valoarea nominala a unei obligatiuni este de 1 leu/obligatiune.

Valoarea nominala a unei actiuni este de 1,5 lei/actiune.

Indicati formula contabila corecta:

a. 161 = % 20.000 lei

1012 12.000 lei

1044 8.000 lei

b. 161 = % 20.000 lei

1011 12.000 lei

1044 8.000 lei

c. 161 = % 20.000 lei

1012 12.000 lei

1068 8.000 lei

d. 161 = % 20.000 lei

1012 12.000 lei

169 8.000 lei

e. 161 = % 20.000 lei

1012 12.000 lei

768 8.000 lei

105. O societate comerciala a obtinut la 1 august anul N

un imprumut pe termen lung de 1.000.000 lei la o rata a dobanzii de 15% rambursabil in 6 ani la

scadenta unica.

Care este formula contabila de inregistrare a dobanzii in anul de contractare a imprumutului,

stiind ca durata anului luat in calcul este de 360 zile.

a. 666 = 1621 150.000 lei

1621 = 1682 87.500 lei(NEVALIDAT)

b. 666 = 1621 150.000 lei

1621 = 1682 62.500 lei

c. 666 = 1682 150.000 lei(nevalidat)

d. 666 = 1682 62.500 lei

e. 666 = 1682 87.500 lei

106. Situatia inainte de dubla marire a capitalului social se prezinta astfel: capital

social 100.000 lei impartit in 10.000 actiuni; rezerve 80.000 lei.

Se decide cresterea capitalului social prin dubla marire astfel:

- in faza I - noi aporturi in numerar pentru care se emit 5.000 de actiuni 12 lei/actiune pret de

emisiune;

- in faza a II-a - incorporare de rezerve in suma de 10.000 lei pentru care se emit 1.000 de

actiuni.

Marimile distincte ale DS-ului si DA-ului sunt:

DS-ul DA-ul

a. 2 lei 1 leu;

b. 2 lei 3 lei;

c. 2 lei 0 lei;

d. 7,23 lei 1 leu;

e. 7,23 lei 3 lei.

107. O societate comerciala achizitioneaza pe data de 15 martie N un utilaj cu valoare

contabila de intrare de 36.000 lei, durata de viata utila 5 ani.

In conditiile utilizarii metodei de amortizare accelerata si a limitei maxim legale de amortizare in primul an, care este marimea amortizarii in anul al II-lea de functionare?

a. 7.875 lei;

b. 4.500 lei;

c. 3.375 lei;

d. 18.000 lei;

e. 11.250 lei.

108. O societate comerciala procedeaza la vanzarea unei cladiri cu o valoare contabila

de 100.000 lei, cu o durata de viata utila de 100 de ani, durata efectiv consumata 60 ani. Pretul de vanzare, inclusiv TVA 95.200 lei, TVA 19%, metoda de amortizare folosita: metoda liniara.

Care sunt inregistrarile contabile corecte privind vanzarea cladirii?

a. 461 = % 95.200 lei

7583 80.000 lei

4427 15.200 lei

% = 212 100.000 lei

2812 60.000 lei

6583 40.000 lei

b. 411 = % 95.200 lei

7583 80.000 lei

4427 15.200 lei

% = 212 100.000 lei

2812 60.000 lei

6583 40.000 lei

c. 411 = % 95.200 lei

7583 80.000 lei

4427 15.200 lei

2812 = 212 100.000 lei

d. 7583 = 212 15.200 lei

6583 = 2812 100.000 lei

e. 461 = % 110.400 lei

7583 95.200 lei

4427 15.200 lei

% = 212 100.000 lei

2812 60.000 lei

471 40.000 lei

109. In cursul exercitiului N o societate a angajat un proces juridic impotriva unui

client in valoare de 10.234 lei, TVA 19% inclus. Ea estimeaza ca pentru a face fata acestui

proces trebuie constituit un provizion; probabilitatea de pierdere a procesului 75%.

Cum se inregistreaza in contabilitate?

a. 6812 = 1511 6.450 lei;

b. 6814 = 491 6.450 lei;

c. 658 = 1511 6.450 lei;

d. 6812 = 1511 7.675 lei;

e. 6814 = 491 7.675 lei.

110. Conform Cadrului contabil IASB, un activ reprezinta:

a. resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente prezente si

de la care se asteapta sa genereze in prezent beneficii economice pentru

intreprindere;

b. resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de

la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere si

al carui cost poate fii evaluat in mod credibil;

c. resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente prezente si

de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru

intreprindere;

d. resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de

la care se asteapta sa genereze beneficii economice prezente pentru intreprindere;

e. resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute.

111. Conform Cadrului contabil IASB, o datorie reprezinta:

a. obligatie actuala a intreprinderii ce decurge din evenimente actuale si prin

decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza

beneficii economice;

b. obligatie actuala a intreprinderii ce decurge din evenimente trecute si prin

decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza

beneficii economice;

c. obligatie actuala a intreprinderii ce decurge din evenimente trecute si prin

decontarea careia se asteapta sa rezulte o intrare de resurse care incorporeaza

beneficii economice;

d. obligatie actuala a intreprinderii ce decurge din evenimente trecute si prin

decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse;

e. obligatie actuala a intreprinderii.

112. O societate comerciala achizitioneaza la data de 01.01.N un utilaj cu valoarea

contabila de intrare de 24.000 lei, durata de amortizare 5 ani, metoda de amortizare degresiva

(fara influenta uzurii morale).

Care este marimea amortizarii in primul an de functionare, numarul de ani in care se realizeaza

amortizarea degresiva si numarul de ani in care se realizeaza amortizarea liniara?

a. 5.400 lei; 2 ani; 3 ani;

b. 7.200 lei; 3 ani; 2 ani;

c. 7.200 lei; 2 ani; 3 ani;

d. 3.600 lei; 2 ani; 3 ani;

e. 7.200 lei; 4 ani; 1 an.

113. Conform Cadrului contabil IASB, veniturile reprezinta:

a. cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile,

sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor, care se

concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu;

b. cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile,

sub forma de iesiri sau descresteri ale activelor sau cresteri ale datoriilor, care se

concretizeaza in scaderi ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din

distribuirea catre actionari;

c. cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile,

sub forma de intrari sau cresteri ale activelor, care se concretizeaza in cresteri ale

capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor;

d. diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile,

sub forma de iesiri sau scaderi ale activelor sau cresteri ale datoriilor, care se

concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din

distribuirea catre actionari;

e. cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile,

sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor, care se

concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din

contributii ale actionarilor.

114. Conform Cadrului contabil IASB, cheltuielile reprezinta:

a. diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile,

sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care

se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu;

b. diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile,

sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care

se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din

distribuirea acestora catre actionari;

c. diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile,

sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor;

d. diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile,

sub forma de intrari sau cresteri ale valorii activelor sau descresteri ale datoriilor,

care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate

din contributii ale actionarilor;

e. cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile,

sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care

se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din

distribuirea acestora catre actionari.

115. Situatia inainte de cresterea capitalului social se prezinta astfel: capital social

100.000 lei impartit in 10.000 actiuni; rezerve 80.000 lei. Se decide cresterea capitalului social

prin noi aporturi in numerar, pentru care se emit 5.000 de actiuni, la un pret de emisiune de 12 lei actiune.

Care este valoarea matematica contabila noua a unei actiuni, marimea DS-ului, raportul actiuni

vechi/actiuni noi si formula contabila?

a. Valoarea matematica 16 lei/act.

DS-ul 2 lei

Raport actiuni 2/1

b. Valoarea matematica 16 lei/act.

DS-ul 2 lei

Raport actiuni 2/1

c. Valoarea matematica 10,77 lei/act.

DS-ul 7,23 lei

Raport actiuni 2/1

d. Valoarea matematica 16 lei/act.

DS-ul 2 lei

Raport actiuni 1/2

e. Valoarea matematica 10,77 lei/act.

DS-ul 7,23 lei

Raport actiuni 2/1

116. Conform Cadrului contabil IASB, diverse baze de evaluare sunt utilizate in

situatiile financiare in combinatii variate. Ele sunt urmatoarele:

a. costul istoric, costul curent, valoarea realizabila;

b. costul istoric, costul curent, valoarea actualizata;

c. costul istoric, costul curent;

d. costul istoric, costul curent, valoarea realizabila, valoarea actualizata, valoarea

amortizabila;

e. costul istoric, costul curent, valoarea realizabila, valoarea actualizata.

117. Urmatoarea definitie de mai jos reprezinta una din bazele de evaluare. Care?

a. costul curent;

b. valoarea realizabila;

c. costul istoric;

d. valoarea actualizata;

e. nici una.

Costul de origine evaluat, masurat si inregistrat la intrarea activelor si crearea datoriilor.

118. O societate comerciala a obtinut la 01.07.N un imprumut pe termen lung de

100.000 lei, la o rata a dobanzii de 20%. Care este formula contabila de inregistrare a dobanzii in anul N, stiind ca la calculul dobanzii anul are 360 de zile si luna 30 de zile?

a. 666 = 1682 10.000 lei;

b. 666 = 1682 20.000 lei;

c. 666 = 1621 20.000 lei;

1621 = 1682 10.000 lei;

d. 666 = 1621 9.918 lei;

e. 666 = 1621 20.000 lei;

1621 = 1682 9.918 lei.

119. O societate comerciala achizitioneaza la data de 20.02.N un utilaj cu valoarea

contabila de intrare de 52.500 lei. Durata de viata utila este de 10 ani. In conditiile utilizarii

metodei de amortizare accelerate si a limitei maxim admise, inregistrarea contabila a amortizarii

in anul N este:

a. 6811 = 2813 26.250 lei;

b. 6811 = 2813 21.875 lei

c. 6811 = 2813 5.250 lei;

d. 6812 = 2813 21.875 lei;

e. 6812 = 2813 26.250 lei.

120. O societate comerciala vinde un mijloc de transport, care are o valoare contabila

de 135.000 lei si o durata de viata utila de 10 ani. La data vanzarii durata de viata utila efectiv

consumata este de 9 ani. Metoda de amortizare folosita: liniara. Pretul obtinut din vanzarea

mijlocului de transport este de 9.520 lei, inclusiv TVA 19%.

Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vanzarii mijlocului de transport?

a. 4111 = % 9.520 lei

7583 8.000 lei

4427 1.520 lei

% = 2131 135.000 lei

2813 121.500 lei

6583 13.500 lei

b. 4111 = % 9.520 lei

7583 8.000 lei

4427 1.520 lei

2813 = 2131 135.000 lei

c. 461 = % 9.520 lei

7583 8.000 lei

4427 1.520 lei

6583 = 2131 135.000 lei

d. 461 = % 9.520 lei

7583 8.000 lei

4427 1.520 lei

% = 2131 135.000 lei

2813 121.500 lei

6583 13.500 lei

e. 4111 = % 9.520 lei

758 8.000 lei

7727 1.520 lei

% = 2131 135.000 lei

2813 121.500 lei

658 13.500 lei

121. Urmatoarea definitie de mai jos reprezinta una din bazele de evaluare. Care?

a. costul istoric;

b. valoarea realizabila;

c. valoarea actualizata;

d. nici una;

e. costul curent.

Valoarea pe care intreprinderea ar primi-o /ar plati-o daca ar vinde azi in mod

normal activul sau ar achita datoriile.

122. Urmatoarea definitie de mai jos reprezinta una din bazele de evaluare. Care?

a. costul curent;

b. nici una;

c. valoarea actualizata;

d. valoarea realizabila;

e. costul istoric.

Costul pe care intreprinderea il accepta pentru a dobandi, la nivelul valorii actuale,

un bun similar cu cel delimitat ca obiect al evaluarii.

123. Se transforma 10.000 de obligatiuni in 5.000 actiuni.

Valoarea nominala a unei obligatiuni este de 1 leu/obligatiune.

Valoarea nominala a unei actiuni este de 1,8 lei/actiune.

Indicati formula contabila corecta:

a. 161 = % 10.000 lei

1011 9.000 lei

1044 1.000 lei

b. 161 = % 10.000 lei

1012 9.000 lei

1044 1.000 lei

c. 161 = % 10.000 lei

1012 9.000 lei

1068 1.000 lei

d. 161 = % 10.000 lei

1012 9.000 lei

169 1.000 lei

e. 161 = % 10.000 lei

1012 9.000 lei

1061 1.000 lei

124. O societate comerciala dispune la sfarsitul exercitiului financiar N de constituirea

unui provizion de 10.000 lei, avand in vedere eventuala pierdere a litigiului aflat pe rol la

judecatorie. La sfarsitul exercitiului financiar N+1, se considera ca valoarea necesara de

provizionat este de 5.000 lei.

Inregistrarile contabile aferente exercitiilor financiare N si N+1 sunt urmatoarele:

a. 6812 = 1511 10.000 lei 1511 = 7812 5.000 lei

b. 6814 = 491 10.000 lei

491 = 7814 5.000 lei

c. 6812 = 1511 10.000 lei

6812 = 1511 5.000 lei

d. 7812 = 1511 10.000 lei 1511 = 6812 5.000 lei

e. 7814 = 491 10.000 lei 491 = 6814 5.000 lei

125. O societate comerciala achizitioneaza o instalatie tehnologica in valoare de

120.000 lei. Cheltuielile efectuate pentru transportul si montarea instalatiei tehnologice

(consemnate separat in factura) sunt de 5.000 lei, respectiv 2.000 lei, TVA 19%.

Inregistrarea contabila corecta privind intrarea in gestiune a instalatiei tehnologice este:

a. % = 401 151.130 lei 2131 120.000 lei

624 5.000 lei

628 2.000 lei

4426 24.130 lei

b. % = 404 151.130 lei

2131 127.000 lei

4426 24.130 lei

c. % = 401 151.130 lei

2131 127.000 lei

4426 24.130 lei

d. % = 404 151.130 lei

2131 120.000 lei

624 5.000 lei

628 2.000 lei

4426 24.130 lei

e. % = 404 151.130 lei

2131 120.000 lei

628 7.000 lei

4426 24.130 lei

126. In vederea stabilirii valorii amortizabile a unui activ corporal conform normelor

contabile internationale (IAS 16) o societate dispune de urmatoarele date si informatii:

- valoarea de intrare: 50.000 lei;

- valoarea reziduala: 5.000 lei;

- durata de viata utila: 5 ani.

Valoarea amortizabila este:

a. 50.000 lei;

b. 45.000 lei;

c. 55.000 lei;

d. 25.000 lei;

e. 75.000 lei.

127. Urmatoarea definitie de mai jos reprezinta una din bazele de evaluare. Care?

a. costul istoric;

b. costul curent;

c. valoarea realizabila;

d. nici una;

e. valoarea actualizata.

Reprezinta o estimare la timpul prezent a valorii in functie de fluxul de beneficii

viitoare ce apar in desfasurarea normala a activitatii, adica aducerea la zi a unei

valori care devine disponibila mai tarziu.

128. Suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie de buna voie,

intre parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat

obiectiv, reprezinta:

a. valoarea actualizata;

b. valoarea realizabila;

c. costul istoric;

d. valoarea justa (reala sau corecta);

e. costul curent.

129. O societate comerciala scoate din functiune o instalatie tehnologica ca urmare a

vanzarii, a carei valoare contabila de intrare este de 150.000 lei. Durata normala de utilizare este

de 10 ani, iar durata consumata este de 9 ani. La data scoaterii din functiune, instalatia

tehnologica era amortizata (metoda amortizarii liniare) in proportie de 90%. Achizitia instalatiei

tehnologice a fost posibila ca urmare a subventiei pentru investitii primite, in suma de 100.000

lei.La scoaterea din gestiune a instalatiei tehnologice, in conditiile necapitalizarii nici unei parti din valoarea ramasa neamortizata, inregistrarile contabile corecte sunt:

a. % = 2131 150.000 lei

2813 135.000 lei

6583 15.000 lei

131 = 7584 10.000 lei

b. 2813 = 2131 150.000 lei

131 = 7584 15.000 lei

c. % = 2131 150.000 lei

2813 135.000 lei

6583 15.000 lei

d. % = 2131 150.000 lei

2813 135.000 lei

6583 15.000 lei

131 = 7584 15.000 lei

e. 2813 = 2131 135.000 lei (NEVALIDAT)

131 = 7584 10.000 lei

130. Una din afirmatiile de mai jos nu reprezinta o regula si forma de evaluare:

a. evaluarea la intrare;

b. evaluarea la iesire;

c. evaluarea la inventar;

d. evaluarea la bilant;

e. evaluarea la amortizare.

131. Stingerea unei obligati se poate face in mai multe moduri. Unele din afirmatiile

(modurile) de mai jos sunt false.

1) plata de numerar;

2) transferul altor active;

3) prestarea de serviciu;

4) inlocuirea acelei obligatii cu alta;

5) transformarea obligatiei in capital propriu;

6) renuntarea de catre creditor la drepturile sale;

7) transformarea obligatiei in venit;

8) vanzarea obligatiei;

9) incasarea de numerar in urma strangerii obligatiei;

10) o intrare de resurse care incorporeaza beneficii economice.

Care este combinatia adevarata (nu contine afirmatii false)?

a. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 + 8 + 9 + 10;

b. 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 10;

c. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6;

d. 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10;

e. 7 + 8 + 9 + 10.

132. O societate comerciala contracteaza la data 01.09.N un imprumut pe termen lung

in valoare de 80.000 lei, la o rata a dobanzii de 15%. Care este formula contabila de inregistrare

a dobanzii in anul N, stiind ca la calculul dobanzii anul are 360 de zile si luna are 30 zile?

a. 666 = 1682 6.674 lei;

b. 666 = 1682 12.000 lei;

c. 666 = 1621 12.000 lei;

1621 = 1682 6.674 lei;

d. 666 = 1682 4.000 lei;

e. 666 = 1621 12.000 lei; 1621 = 1682 5.326 lei.

133. O societate comerciala achizitioneaza la data de 25.09.N un mijloc de transport,

valoarea contabila a acestuia fiind de 120.000 lei. Durata de viata utila este de 5 ani. In

conditiile utilizarii metodei de amortizare liniare, inregistrarea contabila a amortizarii in anul N

este:

a. 6812 = 2813 6.000 lei;

b. 6811 = 2813 6.000 lei;

c. 6812 = 2813 24.000 lei;

d. 6811 = 2813 24.000 lei;

e. 6811 = 2813 30.000 lei.

134. O societate comerciala vinde o instalatie tehnologica, care are o valoare contabila

de 140.000 lei si o durata de viata utila de 9 ani. La data vanzarii, durata de viata utila efectiv

consumata este de 7 ani. Metoda de amortizare folosita: accelerata (in primul an s-a amortizat

40% din valoarea de intrare a instalatiei tehnologice). Pretul obtinut din vanzarea instalatiei

tehnologice este de 10.000 lei (fara TVA). TVA 19%.

Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vanzarii instalatiei tehnologice?

a. 461 = % 11.900 lei

7583 10.000 lei

4427 1.900 lei

6583 = 2131 140.000 lei

b. 4111 = % 11.900 lei

758 10.000 lei

4427 1.900 lei

% = 2131 140.000 lei

2813 119.000 lei

658 21.000 lei

c. 4111 = % 11.900 lei

7583 10.000 lei

4427 1.900 lei

% = 2131 140.000 lei

2813 119.000 lei

6583 21.000 lei

d. 4111 = % 11.900 lei

7583 9.000 lei

4427 2.900 lei

% = 2131 140.000 lei

2813 119.000 lei

6583 21.000 lei

e. 461 = % 11.900 lei

7583 10.000 lei

4427 1.900 lei

% = 2131 140.000 lei

2813 119.000 lei

6583 21.000 lei

135. Recunoasterea in bilant a unui element atunci cand acesta:

- face posibila intrarea in intreprindere a unui beneficiu economic viitor;

- are un cont sau o valoare determinata in mod credibil.

Reprezinta:

a. recunoasterea datoriilor;

b. recunoasterea cheltuielilor;

c. recunoasterea veniturilor;

d. recunoasterea activelor;

e. recunoasterea capitalurilor proprii.

136. Recunoasterea in bilant a unui element atunci cand acesta:

- face posibila iesirea de resurse, purtatoare de beneficii economice viitoare, ca urmare a

lichidarii unei datorii prezente;

- aceasta este evaluata in mod credibil.

Reprezinta:

a. recunoasterea datoriilor;

b. recunoasterea cheltuielilor;

c. recunoasterea veniturilor;

d. recunoasterea activelor;

e. recunoasterea capitalurilor proprii.

137. O societate comerciala dispune la sfarsitul exercitiului financiar N de constituirea

unui provizion de 20.000 lei, avand in vedere eventuala pierdere a litigiului aflat pe rol la

judecatorie. La sfarsitul exercitiului financiar N+1, se considera ca valoarea necesara de

provizionat este de 25.000 lei.

Inregistrarile contabile aferente exercitiilor financiare N si N+1 sunt urmatoarele:

a. 6812 = 1511 20.000 lei

6812 = 1511 5.000 lei

b. 6814 = 491 20.000 lei

6814 = 491 5.000 lei

c. 1511 = 7812 20.000 lei

1511 = 7812 5.000 lei

d. 491 = 7814 20.000 lei

491 = 7814 5.000 lei

e. 6812 = 1511 20.000 lei 1511 = 7812 5.000 lei

138. O societate comerciala achizitioneaza o instalatie tehnologica in valoare de

100.000 lei. Se estimeaza ca valoarea cheltuielilor legate de demontarea si dezafectarea

instalatiei tehnologice, la sfarsitul duratei de viata utila, este de 5.000 lei, TVA 19%.

Inregistrarea contabila corecta privind intrarea in gestiune a instalatiei tehnologice conform

reglementarilor contabile romanesti conforme cu directivele europene (OMFP 1752/2005) este:

a. % = 401 119.000 lei

2131 100.000 lei

4426 19.000 lei

6812 = 1513 5.000 lei

b. % = 404 119.000 lei

2131 100.000 lei

4426 19.000 lei

2131 = 1513 5.000 lei

c. % = 401 119.000 lei

2131 100.000 lei

4426 19.000 lei

2131 = 401 5.000 lei

d. % = 404 119.000 lei

2131 100.000 lei

4426 19.000 lei

e. % = 404 124.000 lei

2131 105.000 lei

4427 19.950 lei

139. In vederea stabilirii valorii amortizabile a unei instalatii tehnologice se dispune

de urmatoarele date si informatii:

- valoarea de intrare: 90.000 lei;

- valoarea reziduala: 15.000 lei;

- durata de viata utila: 10 ani.

Valoarea amortizabila conform normelor contabile internationale (IAS 16) este:

a. 105.000 lei;

b. 15.000 lei;

c. 90.000 lei;

d. 75.000 lei;

e. 80.000 lei.

140. Recunoasterea in contul de profit si pierdere a unui element atunci cand acesta:

- duce la o crestere a beneficiilor economice viitoare prin cresterea unui activ sau diminuarea

unei datorii;

- modificarea aceasta poate fi evaluata in mod credibil.

Reprezinta:

a. recunoasterea datoriilor;

b. recunoasterea cheltuielilor;

c. recunoasterea veniturilor;

d. recunoasterea activelor;

e. recunoasterea capitalurilor proprii.

141. Recunoasterea in contul de profit si pierdere a unui element atunci cand acesta:

- duce la o scadere a beneficiilor economice viitoare prin scaderea unui activ sau cresterea unei

datorii;

- modificarea aceasta poate fi evaluata in mod credibil.

Reprezinta:

a. recunoasterea datoriilor;

b. recunoasterea cheltuielilor;

c. recunoasterea veniturilor;(NEVALIDAT)

d. recunoasterea activelor;

e. recunoasterea capitalurilor proprii.

142. Dispuneti de urmatoarele date legate de un utilaj: in urma unei prime reevaluari,

s-a inregistrat o diferenta pozitiva egala cu 9.000 lei; in urma celei de a doua reevaluari, s-a

inregistrat o diferenta negativa egala cu 11.000 lei; in urma celei de a treia reevaluari, s-a

inregistrat o diferenta pozitiva egala cu 6.000 lei. In conditiile aplicarii IAS 16 "Imobilizari

corporale", cea de a treia reevaluare determina:

a. o crestere a rezervei din reevaluare cu 4.000 lei;

b. o crestere a rezervei din reevaluare cu 6.000 lei;

c. o crestere a rezervei din reevaluare cu 6.000 lei si o cheltuiala de 2.000 lei;

d. o crestere a rezervei din reevaluare cu 2.000 lei;

e. o crestere a rezervei din reevaluare cu 4.000 lei si un venit de 2.000 lei, care sa

compenseze descresterea de valoare inregistrata anterior.

143. O societate comerciala achizitioneaza o cladire in baza facturii: pret de cumparare

- 50.000 lei; reducere comerciala - 10 % (rabat), scontul de decontare - 5 %, TVA 19 %. In

conditiile in care cladirea nu se receptioneaza si nu se pune in functiune pana la sfarsitul anului,

care sunt inregistrarile contabile legate de achizitie?

Reducerile (comerciala si financiara) se calculeaza in cascada.

a. 45.000 lei 231 = 404 53.122,50 lei

8.122,50 lei 4426

2.250 lei 404 = 767 2.250 lei

b. 45.000 lei 212 = 404 50.872,50 lei

8.122,50 lei 4426 = 767 2.250 lei

c. 42.750 lei 231 = 404 53.122,50 lei

8.122,50 lei 4426

d. 50.000 lei 212 = 404 59.500 lei

9.500 lei 4426

2.250 lei 404 = 767 2.250 lei

e. 45.000 lei 231 = 401 53.122,50 lei

8.122,50 lei 4426

144. Unul din urmatoarele active de mai jos nu este considerat ca activ curent:

a. stocurile vandute;

b. stocurile cumparate;

c. creantele comerciale;

d. titlurile de plasament care se asteapta sa fie realizate in 12 luni de la data

bilantului;

e. titlurile de plasament care se asteapta sa fie realizate intr-o perioada ce depaseste

12 luni de la data bilantului.

145. Care din datoriile de mai jos nu reprezinta o datorie curenta?

a. datoriile comerciale exigibile in mai putin de 12 luni de la data bilantului;

b. datoriile comerciale exigibile in mai mult de 12 luni de la data bilantului, care fac

parte din fondul de rulment utilizat in ciclul normal de exploatare a activitatii;

c. datoriile catre angajati exigibile in mai putin de 12 luni de la data bilantului;

d. datoriile catre angajati exigibile in mai mult de 12 luni de la data bilantului, care

fac parte din fondul de rulment utilizat in ciclul normal de exploatare a activitatii;

e. datoriile purtatoare de dobanda prin care se finanteaza fondul de rulment pe termen

lung si nu sunt exigibile in 12 luni

146. O societate comerciala procedeaza la vanzarea unei cladiri cu o valoare contabila

de 100.000 lei, cu o durata de viata utila de 100 de ani, durata efectiv consumata este de 60 ani.

Pretul de vanzare, inclusiv TVA 11.900 lei, TVA19%, metoda de amortizare folosita: metoda

liniara.

Care sunt inregistrarile contabile corecte privind vanzarea cladirii?

a. 461 = % 11.900 lei

7583 10.000 lei

4427 1.900 lei

% = 212 100.000 lei

2812 60.000 lei

6583 40.000 lei

b. 461 = % 14.161 lei

7583 11.900 lei

4427 2.261 lei

% = 212 100.000 lei

2812 60.000 lei

6583 40.000 lei

c. 4111 = % 11.900 lei

7583 10.000 lei

4427 1.900 lei

% = 212 100.000 lei

2812 60.000 lei

6583 40.000 lei

d. 4111 = % 14.161 lei

7583 11.900 lei

4427 2.261 lei

% = 212 100.000 lei

2812 60.000 lei

6583 40.000 lei

e. 461 = % 11.900 lei

7583 10.000 lei

4427 1.900 lei

2812 = 212 100.000 lei

147. In baza formularului de cont de profit si pierdere din tara noastra, conform OMFP

1752/2005, veniturile din exploatare sunt egale cu:

a. productia vanduta +/- variatia stocurilor + productia imobilizata;

b. cifra de afaceri neta variatia stocurilor + productia imobilizata + alte venituri din

exploatare

c. cifra de afaceri neta variatia stocurilor + productia imobilizata;

d. cifra de afaceri neta variatia stocurilor productie imobilizata + alte venituri din

exploatare;

e. productia vanduta + venituri din vanzarea marfurilor variatia stocurilor +

productia imobilizata.

148. Conform IAS 16 Imobilizari corporale, valoarea amortizata reprezinta:

a. costul activului sau o alta valoare substituita costului in situatiile financiare din

care s-a scazut valoarea justa;

b. costul activului sau o alta valoare substituita costului in situatiile financiare din

care s-a scazut valoarea reziduala;

c. costul activului sau o alta valoare substituita costului in situatiile financiare din

care s-a scazut pierderea din depreciere;

d. costul activului sau o alta valoare substituita costului in situatiile financiare;

e. suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie de buna voie,

intre parti in cadrul unei tranzactii in care pretul este estimat a se obtine.

149. Conform IAS 16 "Imobilizari corporale" amortizarea reprezinta:

a. alocarea sistematica a valori contabile a unui activ pe intreaga sa durata de viata

utila;

b. alocarea sistematica a valorii juste a unui activ pe intreaga sa durata de viata utila;

c. alocarea sistematica a costului unui activ pe intreaga sa durata de viata utila;

d. alocarea sistematica a valorii nete a unui activ pe intreaga sa durata de viata;

e. alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga sa durata de

viata utila

150. Care din urmatoarele elemente nu se includ in costul de achizitie al unui

calculator?

A) pretul de cumparare al calculatorului;

B) cheltuielile de instalare;

C) onorariile inginerilor;

D) costul repararii tastaturii care a fost stricata in timpul instalarii;

E) costul ajustarilor sistemului electronic pe parcursul primei luni de utilizare.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a. B si D;

b. C si D;

c. A si E;

d. D si E;

e. A, B si C.

151. Conform IAS 16 "Imobilizari corporale", valoarea contabila a unui activ

reprezinta:

a. valoarea la care activul este recunoscut in bilant dupa scaderea amortizarii

acumulate pana la acea data;

b. valoarea la care activul este recunoscut in bilant dupa scaderea amortizarii

acumulate pana la acea data, precum si a pierderilor acumulate din depreciere;

c. valoarea la care activul este recunoscut in bilant dupa scaderea pierderilor

cumulate din depreciere;

d. valoarea neta pe care o intreprindere estimeaza ca o va obtine pentru un activ la

sfarsitul duratei de viata utila a acestuia, dupa deducerea prealabila a costurilor de

cesiune previzionate;

e. suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de buna voie intre doua parti aflate

in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv.

152. Indicati care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta definitia capitalurilor proprii

conform codului general IASB:

a. capitalul social al unei societati comerciale;

b. capitalul social si rezervele unei societati comerciale;

c. interesele participative a unei societati comerciale;

d. interesul rezidual al actionarilor in activele unei societati comerciale dupa

deducerea tuturor datoriilor sale;

e. capitalul social, rezervele si primele unei societati comerciale.

153. Unul din conceptele de baza definit de cadrul contabil IASB este cel al

contabilitatii de angajament. Care din elementele enumerate mai jos nu este propriu contabilitatii

de angajament?

a. inregistrarea creantelor si datoriilor cu ocazia nasterii lor;

b. tranzactiile si evenimentele sunt recunoscute cand apar;

c. cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe baza unei asocieri

(corelari) intre costurile suportate si obtinerea unor elemente specifice de venit;

d. delimitarea ca structura contabila distincta a operatiilor de inchidere a exercitiului

financiar;

e. tranzactiile si evenimentele sunt recunoscute pe masura ce numerarul sau

echivalentele acestuia sunt incasate sau platite

154. Se achizitioneaza o linie tehnologica pentru extractia petrolului in urmatoarele

conditii: pret de cumparare 150.000 lei; comision vamal 2.000 lei; cheltuieli cu proiectul de

amplasare 30.000 lei; cheltuieli de transport pe parcurs intern 9.000 lei; cheltuieli reprezentand

pierderi la punerea in functiune 18.000 lei. Nefunctionand la parametrii proiectati se schimba o

piesa in valoare de 5.000 lei inainte de inceperea functionarii; reducerea comerciala primita

1.000 lei. Costul de achizitie conform IAS 16 "Imobilizari corporale" este:

a. 191.000 lei;

b. 190.000 lei;

c. 209.000 lei;

d. 194.000 lei;

e. 195.000 lei.

155. O societate comerciala vinde un mijloc de transport, care are o valoare contabila

de 135.000 lei si o durata de viata utila de 10 ani. La data vanzarii durata de viata utila efectiv

consumata este de 9 ani. Metoda de amortizare folosita: liniara. Pretul obtinut din vanzarea

mijlocului de transport este de 9.520 lei, inclusiv TVA 19%.

Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vanzarii mijlocului de transport?

a. 461 = % 9.520 lei

7583 8.000 lei

4427 1.520 lei

6583 = 2131 135.000 lei

b. 4111 = % 9.520 lei

758 8.000 lei

4427 1.520 lei

% = 2131 135.000 lei

2813 121.500 lei

658 13.500 lei

c. 4111 = % 9.520 lei

7583 8.000 lei

4427 1.520 lei

2813 = 2131 135.000 lei

d. 4111 = % 9.520 lei

7583 8.000 lei

4427 1.520 lei

% = 2131 135.000 lei

2813 121.500 lei

6583 13.500 lei

e. 461 = % 9.520 lei

7583 8.000 lei

4427 1.520 lei

% = 2131 135.000 lei

2813 121.500 lei

6583 13.500 lei

156. . O societate achizitioneaza si pune in functiune un utilaj pe data de 20 august

anul N, durata de viata - 5 ani. Factura de detaliu cuprinde: pret de cumparare - 55.000 lei; rabat

- 1 %, remiza - 2 %. In conditiile aplicarii metodei de amortizare degresive (AD1), care este

valoarea amortizarii in primul an si formula corespunzatoare:

a. 16.335 lei 6811 = 2813 16.335 lei

b. 16.008,30 lei 6811 = 2813 16.008,30 lei

c. 5.445 lei 6811 = 2813 5.445 lei

d. 5.336,10 lei 6811 = 2813 5.336,10 lei

e. 4.851 lei 6811 = 2813 4.851 lei

157. Cheltuielile de constituire pe seama contului de la banca se inregistreaza in

contabilitate:

a. 635 = 5121

b. 201 = 5121

c. 201 = 456

d. 5121 = 201

e. 5121 = 456

158. . In cursul exercitiului N, societatea X procedeaza la productia unei cladiri pentru

nevoi proprii; la sfarsitul exercitiului cheltuielile implicite de investitie sunt de 80.000 lei. La 30

iunie N+1, investitia materiala este finalizata si receptionata, costul ei total de productie fiind de

125.000 lei.

Inregistrarea contabila la receptia imobilizarii este:

a. 212 = % 125.000 lei

231 80.000 lei

722 45.000 lei

b. 212 = 231 80.000 lei

c. 212 = 231 45.000 lei

d. 231 = 722 80.000 lei

212 = 231 45.000 lei

e. 212 = 722 125.000 lei

159. In vederea stabilirii valorii amortizabile a unui activ corporal, o societate dispune

de urmatoarele date si informatii:

- valoarea de intrare: 50.000 lei;

- valoarea reziduala: 5.000 lei;

- durata de viata utila: 5 ani.

Valoarea amortizabila conform normelor contabile internationale (IAS 16) este:

a. 5.000 lei;

b. 25.000 lei;

c. 75.000 lei;

d. 50.000 lei;

e. 45.000 lei.

160. O societate comerciala detine un utilaj care are valoarea contabila de 125.000 lei.

Durata de viata utila, 10 ani. In conditiile amortizarii utilajului, utilizand metoda de amortizare

degresiva (fara influenta uzurii morale), marimea amortizarii in anul al doilea de viata utila,

numarul de ani in care se realizeaza amortizarea degresiva si numarul de ani in care se realizeaza

amortizarea liniara sunt:

a. 20.000 lei 6 ani 4 ani;

b. 25.000 lei 5 ani 5 ani;

c. 20.000 lei 4 ani 6 ani;

d. 20.000 lei 5 ani 5 ani;

e. 25.000 lei 4 ani 6 ani.

161. Conform IAS 16 "Imobilizari corporale", in cazul in care valoarea contabila a

unui activ este majorata ca urmare a unei reevaluari, aceasta majorare este inregistrata:

a. direct in creditul conturilor de capitaluri proprii sub titlul de Rezerve din

reevaluare;

b. direct ca un venit;

c. direct ca un venit in masura in care majorarea compenseaza o descrestere din

reevaluarea aceluiasi activ recunoscuta anterior ca o cheltuiala;

d. direct ca un venit in masura in care majorarea compenseaza o descrestere din

reevaluarea aceluiasi activ;

e. direct in rezultatul exercitiului.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a) A si D;

b) A si C;

c) A;

d) E;

e) C si D.

162. O societate comerciala detine o instalatie procurata in anul N la valoarea de

50.000 lei, amortizata liniar in 5 ani. La sfarsitul anului N+2 se decide reevaluarea sa, valoarea

justa stabilita 25.000 lei. In conditiile aplicarii metodei actualizarii valorii brute, conform IAS

16, inregistrarile contabile sunt:

a. 213 = 105 12.500 lei

b. 213 = 105 25.000 lei

c. 281 = 231 30.000 lei

231 = 105 5.000 lei

d. 231 = 105 12.500 lei

105 = 281 30.000 lei

e. 213 = 105 12.500 lei

105 = 281 7.500 lei

163. Conform IAS 16 "Imobilizari corporale", in cazul in care valoarea contabila a

unui activ este diminuata ca rezultat al unei reevaluari, aceasta diminuare trebuie recunoscuta:

A. ca o cheltuiala;

B. scazuta direct din surplusul din reevaluare corespunzator aceluiasi activ in masura in care

diminuarea nu depaseste valoarea inregistrata anterior ca surplus din reevaluare;

C. in debitul conturilor de capitaluri proprii sub titlul de Rezerve din reevaluare;

D. scazuta direct din surplusul din reevaluare corespunzator altui activ;

E. inclusa in rezultatul exercitiului.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a. B si C;

b. C si D;

c. E;

d. A si B;

e. B si E.

164. O societate comerciala vinde o instalatie tehnologica, care are o valoare contabila

de 140.000 lei si o durata de viata utila de 9 ani. La data vanzarii, durata de viata utila efectiv

consumata este de 7 ani. Metoda de amortizare folosita: accelerata (in primul an s-a amortizat

40% din valoarea de intrare a instalatiei tehnologice). Pretul obtinut din vanzarea instalatiei

tehnologice este de 10.000 lei (fara TVA), TVA 19%.

Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vanzarii instalatiei tehnologice?

a. 461 = % 11.900 lei

7583 10.000 lei

4427 1.900 lei

6583 = 2131 140.000 lei

b. 4111 = % 11.900 lei

758 10.000 lei

4427 1.900 lei

% = 2131 140.000 lei

2813 119.000 lei

658 21.000 lei

c. 4111 = % 11.900 lei

7583 10.000 lei

4427 1.900 lei

% = 2131 140.000 lei

2813 119.000 lei

6583 21.000 lei

d. 4111 = % 11.900 lei

7583 9.000 lei

4427 2.900 lei

% = 2131 140.000 lei

2813 119.000 lei

6583 21.000 lei

e. 461 = % 11.900 lei

7583 10.000 lei

4427 1.900 lei

% = 2131 140.000 lei

2813 119.000 lei

6583 21.000 lei

165. O societate comerciala achizitioneaza o instalatie tehnologica in valoare de

100.000 lei. Se estimeaza ca valoarea cheltuielilor legate de demontarea si dezafectarea

instalatiei tehnologice, la sfarsitul duratei de viata utila este de 5.000 lei, TVA - 19%.

Inregistrarea contabila corecta privind intrarea in gestiune a instalatiei tehnologice conform

reglementarilor contabile romanesti conforme cu directivele europene (OMFP 1752/2005) este:

a. % = 404 119.000 lei

2131 100.000 lei

4426 19.000 lei

6812 = 1513 5.000 lei(nevalidat)

b. % = 404 119.000 lei

2131 100.000 lei

4426 19.000 lei

c. % = 401 119.000 lei

2131 100.000 lei

4426 19.000 lei

d. % = 404 119.000 lei

2131 100.000 lei

4426 19.000 lei

2131 = 1513 5.000 lei

e. % = 404 124.000 lei

2131 105.000 lei

4426 19.950 lei

166. . O societate comerciala achizitioneaza o linie de productie, cheltuielile legate de

achizitie fiind: pretul de cumparare - 45.000 lei; costuri de montaj - 20.000 lei; cheltuieli de

transport pana la locul de montare - 10.000 lei; onorariile inginerilor care monteaza linia - 7.000 lei. Intreprinderea estimeaza ca la terminarea productiei va efectua cheltuieli cu mutarea,

demontarea si restaurarea amplasamentului in valoare de 18.000 lei. Inainte ca activul sa atinga

parametrii planificati, s-au inregistrat pierderi din exploatare in valoare de 6.000 lei. In conditiile

aplicarii IAS 16 "Imobilizari corporale", care este costul de achizitie?

a. 106.000 lei;

b. 100.000 lei;

c. 94.000 lei;

d. 82.000 lei;

e. 76.000 lei.

167. Un producator de televizoare ofera garantie la momentul vanzarii bunurilor.

Conform termenilor contractului de vanzare producatorul se obliga sa remedieze defectele ce

apar intr-o perioada de 12 luni de la data bilantului. Daca sunt probabile doar defecte minore,

costurile cu reparatiile vor fi de 4.000 lei, iar daca sunt majore de 40.000 lei. Pe baza

informatiilor trecute, intreprinderea estimeaza ca in anul N, 75% din bunurile vandute nu vor

avea defecte, 10% vor avea defecte minore si 15% defecte majore. In anul N+1 expira perioada

de garantie a produselor vandute si nu s-au produs defectiuni care sa impuna remedieri. Care

sunt inregistrarile contabile aferente anului N+1?

a. 1512 = 7812 6.400 lei;

b. 6812 = 1512 6.000 lei;

c. 1512 = 7812 6.000 lei;

d. 6812 = 1512 6.000 lei;

1512 = 7812 400 lei;

e. 1512 = 7588 6.400 lei.

COMPLETARE

1. Capitalul social se evalueaza in contabilitate la valoarea __NOMINALA , care este

reprezentata de sumele evidentiate pe _ACTIUNI__ sau _PARTI_ sociale.

2. Actiunile sunt inscrisuri care dau dreptul _POSESORILOR_ acestora de a participa

la constituirea _CAPITALULUI_ unei intreprinderi, acestia devenind _COPROPRIETARI_ ai

acesteia.

3. Cheltuielile de __CONSTITUIRE__ sunt efectuate de catre fondatorii intreprinderii

societare si constau in cheltuielile de inregistrare a intrepriderii ca persoana __JURIDICA

cheltuieli cu emiterea si vanzarea de _ACTIUNI

4. Pe parcursul functionarii unei intreprinderi societare, capitalul _social_ poate fi

majorat prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati: aporturi in _numerar_ si/sau in

natura_, operatiuni interne, dubla marire si conversia __obligatiunilor_ in actiuni.

5. Stabilirea pretului de _EMISIUNE__ sub valoarea matematica contabila a vechilor

actiuni presupune ca actionarii vechi care nu participa la _SUBSCRIERE_ sa fie protejati

impotriva inregistrarii de _PIERDERI

6. Dreptul de subscriere reprezinta ___titluri__ de valoare negociabile a caror

valoare se determina ca diferenta intre __VMC_ veche si _VMC__ noua a unei actiuni.

(introduceti numai initialele acolo unde e cazul)

7. Cresterea capitalului social prin dubla marire se realizeaza prin capitalizarea

REZERVELOR_, primelor de _CAPITAL_ sau _REZERVELOR_ din reevaluare si aporturi in _NUMERAR

8. Rezervele sunt ___FONDURI __ constituite de o intreprindere in vederea asigurarii

unor masuri de _PROTECTIE__ impotriva eventualelor pierderi.

REZULTATUL_ exercitiului poate imbraca fie forma _PROFITULUI_ atunci cand

veniturile au o valoare totala mai mare decat valoarea totala a cheltuielilor, fie forma

PIERDERI_ in situatia inversa.

10. Imprumuturile din emisiunea de __obligatiuni_ reprezinta datorii externe

create prin vanzarea de titluri de valoare cu venit _fix_ catre terte persoane fizice sau

juridice

11. Activele_NECORPORALE_ sunt definite ca fiind active identificabile nemonetar,

fara suport material, detinute in vederea utilizarii in procesul de _PRODUCTIE_, furnizarii de

bunuri sau servicii, inchirierii acestora _TERTILOR_ sau pentru nevoi administrative.

12. Fondul comercial reprezinta o imobilizare _NECORPORALA__ care reprezinta

orice exces al costului de achizitie peste interesul celui care achizitioneaza la valoarea

JUSTA_ a activelor si datoriilor achizitionate la data tranzactiei de schimb.

13. Gruparea activelor corporale in conturi sintetice si ___ANALITICE_, in functie

de natura lor dau o imagine fidela asupra structurii acestora in cadrul intreprinderii, datele si

informatiile furnizate de __CONTABILITATE__ reprezentand factori importanti in analiza

pozitiei intreprinderii, luarea deciziilor manageriale care sa conduca la eficientizarea

ACTIVITATII__ si indeplinirea obiectivelor intreprinderii.

14. Activele corporale in curs reprezinta investitii _neterminate_ efectuate in

regie proprie sau in antrepriza, care se efectueaza la costul de _productie_ sau costul de

achizitie_, reprezentand pretul de deviz al investitiei

15. Amortizarea reprezinta operatia de alocare sistematica a valorii _amortizabile

a unui _activ_ de-a lungul duratei sale de _viata

16. Metoda amortizarii __LINIARE___ presupune includerea uniforma in cheltuielile

de __EXPLOATARE_ a unor sume fixe, stabilite _PROPORTIONAL__ cu numarul de ani ai duratei de viata a activului amortizabil.

17. Metoda amortizarii accelerate consta in includerea, in _PRIMUL__ an de

functionare, in cheltuielile de _EXPLOATARE__, a unei amortizari anuale de pana la _ _ % din valoarea amortizabila.

18. Creantele imobilizate reprezinta valori economice de _INVESTITII_ concretizate

in _IMPRUMUTURI__ acordate pe termen mediu si lung.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1439
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved