Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATE DE GESTIUNE

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micCONTABILITATE DE GESTIUNE

Formule:

Cost productie    CP=CD+CI+SIpcurs-SFpcursCost total    CT=CP+CA++Cdesfacere+SIpcurs-SFpcurs

Indice suplimentare Ks=Chel.indireste de repartizat/baza de repatizare=Ci/Bj

Chelt. repartizate pe produs Cij=KsxBj

Cost subactivitate    Csubac=CFx(1-(nivel real prod/nivel standard prod))

Indice echivalenta    Ii=(parametru prod/parametru baza) in raport direct, si/sau

Ii=(parametru baza cea mai mare/parametru prod) raport indirect

Echivalare prod.sec.in prin. Qsp=Qe/E E relatiea echivalenta

Productie teoretic princ. Qtp=Qp+Qsp

Cost unitar total teoretic princ. CQtp=CTprod/Qtp

Cost prod.secundara cQs=CQpXQsp

Cost unitar prod.secudare cQs=CQs/Qs

Cost unitar prod.princ. cQp=(CT-CQs)/Qp

Punct echilibru    PE=CF/(Pv-cvu) (prag de siguranta)

Contributie unitara bruta Cbu=Pv-cvu, CB=V-CV=(QxP)-(CVxQ) (marja de ch.variabile)

Cifra afaceri la prag CA=CF+CV

Cifra afaceri la punct echilibru CAPE=PEunitatexPunitar

Factor de acoperire FA=(CF/CAPE)x100

Interval de siguranta Is=CAtotal-CAPE

Coeficient de siguranta Cs=(Is/CA)x100

Cv fc. punct max, punct min Cvu=(CTmax-CTmin)/(Qmax-Qmin)

Abatere materiale    Dcost=Dpret+Dconsum=(Qrx(Pr-Ps))+(Psx(Qr-Qs))

Abatere manopera Dcost=Dmanopera+Dtimp=((Mrx(Tr-Ts))+(Tsx(Mr-Ms))

Clasa 9 conturi:

901 Decontari interne privind cheltuilile directe, indirecte, adminis, desfacere, se credoteaza la inceput

902 Decontari interne privind productia obtinuta

903 Decontari interne privind diferentele de prt

subclasa 92 Conturi de calculatie, intodeauna se debiteaza cu 901

921 Cheltuieli activitate de baza

922 Cheltuieli activitate auxiliara

923 Cheltuieli indirecte de productie

924 Cheltuieli administratie

925 Cheltuieli desfacere

subclasa 93

931 Costul productiei obtinute

932 Costul productiei in curs de executie

Contabilitate gestiune    Contabilitate finaciara

1. Colectare cheltuieli

% = 901 601 = 301

921 641 = 421

922 645 = 431

923 681 = 281

924 604 = 401

2. Inregistrarea productiei in curs din luna precedenta

921=901 711 = 331

3. Repartizarea chelt. indirecte asupra produselor

% = 923 NU ARE ECHIVALENT

921A

921B

4. Repartizare chelt. administrative in costul perioadei

902 = 921 NU ARE ECHIVALENT

5. Inregistrarea productiei la cost standard

931 =902 345 = 711 cost standard obligatoriu

6. Inregistrarea productiei in curs la sf. Lunii

7. Inregistrarea productiei in curs la cost efectiv

902 = 921 NU ARE ECHIVALENT

8. Inregistrare diferente de cost

902 = 903 348 = 711 in rosu sau negru

9. Justificarea costurilor (inchidere obligatory la sf. Luna)

901 = %

902

903

931

933

271. Intr-o intrep. se produc 2 produse A si B, cu chelt. directe astfel, prod. A=10.000lei, prod. B=20.000lei. Prod.A se fabrica numai in sectia 1, prod.B se fabrica in sectiile 1 si2. Chelt.sectiei1 sunt 7.500lei, cele ale sectiei 2 sunt 7.000lei. Chelt.generale sunt 500lei. La prod.A costul productiei neterminate este la inceputul perioadei este de 900lei si la sfarsitul acesteia de 200lei. Prod.B costul de productie neterminate la sfarsitul perioadei este de 500lei. Baza de repartizare a chelt. sectiei o reprezinta chelt.directe. Determinati costurile de productie aferente produselor A si B.

Rezolvare: 1. Pentru o calculatie corecta a costurilor de prod. aferente produselor A si B este necesar sa se calculeze indicele de suplimentare deoarece sectia 1 suporta productia celor 2 produse.

Ks = Ch.indice de repartizare CI / suma baza de repatizareBj = 7.500/(10.000+20.000) = 0,25, rezulta CIs1A=0,25X10.000=2.500lei, CIs1B=0,25X20.000=5.000lei; (se verifica 2.500+5.000=7.500lei)

2. Costul de productie CP=Ch.direct+Ch.indirect+SIprod.curs-SFprod.curs

CPA=10.000+2.500+(900-200)=13.200lei; CPB=20.000+5.000+(7.000-500)=31.500lei

Cost total CT= CP+Cadmin.+Cdesfacere+CSIprod.curs-CSFprod.curs asta nu se cere

272. Dispuneti de urmatoarele date: o intreprindere produce 2 produse, A si B; cu costuri indirecte de productie de 600.000 lei, dintre care cele fixe sunt de 120.000 lei.

Folosind salariile directe in suma de 300.000 lei, dintre care aferente produsului A 100.000 lei, ca baza de referinta, determinati care sunt costurile indirecte imputate rational celor 2 produse daca gradul de activitate este de 80%.

Rezolvare: Costurile fixe raman constante pe total productie, si sunt invers proportionale cu modificarile productiei pe unitate de produs, CF creste daca productia scade, CF scade daca productia creste.

Costurile variabile se modifica direct proportional cu modificarile de productie, CV creste daca productia creste, CV scade daca productia scade.

1.Cost subactivitate= cost fix X (1- nivel real productie____) =120.000 X (1-0,8)=24.000

nivel standard productie

rezulta costuri indirecte 600.000-24.000=576.000lei

2.repartizare costuri indirecte 576.000lei deci Ks=576.000/300.000=1.92

CIA=1.92X100.000=192.000lei si CIB=1.92X300.000=384.0000lei

273. Se presupune ca intr-o intrep. chelt. generate de obtinere a urmatoarelor cantitati de produse: A=10.000buc, B=40.000buc, C=50.000buc, sunt in suma de 510.000lei. Parametrul utilizat pt. calculul indicilor de echivalenta este lungimea produselor care sunt produlsul A=40cm, B=80cm, C= 24cm. Baza de comparatie este produsul B.

In conditiile utilizarii indicilor de echivalenta simpli determinati costul de produs finit pt. cele 3 produse.

Rezolvare: Folosind formula Indicelui de echivalenta IE=parametru produs/parametru baza, pt. indicii de echivalenta calculate ca raport indirect parametrul de baza este intodeauna cel mai mare.

1.calculam IA=40/80=0,5; IB=1; IC=24/80=0,3

2. Se transforma productia reala in productie conventionala Quc=IiXQi; QucA=0,5X10.000=5.000uc; QucB=1X40.000=40.000uc; QucC=0,3X50.000=15.000uc; total 60.000uc, rezulta CQuc=510.000/60.000=8.5 lei/uc

3. Calcul cost unitar real Cur=Ii X CQuc deci CA=0,5 X 8.5lei/uc = 1.25lei/buc; CB=1 X 8.5lei/uc = 8,5lei/buc; CC=0,3 X 8.5lei/uc = 2.25lei/buc;

274. Se presupune ca intr-o intrep. chelt. generate de obtinere a urmatoarelor cantitati de produse: A=150.000t, B=90.000t, C=60.000t, sunt in suma de 18.180.000lei. Cei 2 paramentrii alesi pt.determinarea indicilor de echivalenta sunt: prod. A p1=50.000 si p2=10,8; prod.B p1=40.000 si p2=90; prod. C p1=30.000 si p2=78. Baza de comparative este produsul B.

In conditiile utilizarii indicilor de echivalenta complecsi calculate ca raport direct, determinati costul pe unitatea de produs finit pentru cele 3 produse.

Rezolvare: 1. Calcul indici echivalenta Ii=paramentru 1 produs X parametru 2 produs

paramentru 1 baza X parametru 2 baza

IA = 50.000X10,8/40.000X90=1,5; IB=1; IC=30.000X78/40.000X90=6,5

2. Transformarea produselor in produse conventionale

QA=1,5X150.000=225.000uc; QB=1X90.000=90.000uc; QC=6.5X60.000=390.000uc

Qtotal=QA+QB+QC=225.000+90.000+390.000=705.000uc

3.Cost unitate conventionala Cuc=18.180.000lei/705.000uc=25.79lei/uc

4.CostA=1.5X25.79lei/uc=38.68lei/t;CB=1X25.79lei/uc=25.79lei/t; CC=6.5X25.79lei/u=167.lei/t

275. O sonda petroliera produce 20.000t titei si 500.000m3 gaze de sonda. Chelt. pt.obtinerea ambelor prod. sunt de 13.940.000lei. Productia de gaze de sonda considerat prod. secundar se schivaleaza cu productia de titei considerat prod. principal dupa relatia 1.000m3=1t titei. Determinati costul unitar al produsului principal si al celui secundar.

Rezolvare: 1. Se va echivala (transforma) produsul secundar in unitati teroretice de produs principal Qsp=Qs/E=500.000m3/1000m3=500t

2.Calcul productie totale teoretic principala: Qtp = Qp+Qs = 20.000t+500t=20.500t

3.Calcul cost unitar de productie teoretic principala: CQtp = CTprod./Qtp

= 13.940.0000lei/20.500t = 680lei/t

4.Calcul cost productie secundara CQs=CQtpXQsp=680lei/tX500t=340.000lei

5.Calcul cost unitar productie secundara: cQs=CQs/Qs=340.000lei/500.000m3=0.58lei/m3

6.Calcul cost unitar al productiei principale: cQp = CT-cQs/Qp

= (13.940.000lei-340.000lei)/20.000t=680lei/t

276. O soc. fabrica 2 comenzi de productie A si B. Chelt. de productie efective sunt pt. A=15.200lei si pt. B=21.600lei. Chelt. indirecte de productie sunt de 10.000lei, din care fixe 4.000lei. Nivelul de activitate exprimat in ore de functionate a utilajelor este de 5.000 ore nivel normal si 4.000 ore nivel real de activitate.

Determinati costul de productie efectiv al celor 2 produse si inregistrarea contabila din contab. de gestiune.

Rezolvare: 1. Cost subactivitate= cost fix X (1-nivel real productie____) =4.000 X (1-4000/5000)=200,

nivel standard productie

rezulta Ci fixe=10.000-200=9.800lei

2. Se repartizeaza chelt. indirecte: 9.800/(15.200+21.600)=0.27% deci rezulta CIA=0.27%X15.200lei=4.104lei; CIB= 0.27%X21.600lei=5.696lei

3. Cost efectiv A=15.200lei+4.104lei=19.304lei; Ce B=21.600lei+5.696lei=27.296lei

4. Colectare chelt: % = 901 46.600

921A 15.200

921B 21.600

923 9.800

5. Repartizare chelt.: % = 923 9.800

921a 4.104

921b 5.696

6. inregistrare cost efectiv: 902A = 921A 19.304

902B = 921B 27.296

277. Pt. fabricarea produsului A o intrep. A efectuat in N urmat. cheltuieli: chelt.directe 3.000lei, chelt.indirecte de productie 1.200lei, dintre care variabile 900 lei, chelt.extraordinare 600lei. Capacitatea de productie a fost utilizata pt.80% din nivelul de acvtivitate normal.

Precizati formulele contabile privind obtinerea produselor finite la cost de productie efectiv in contabilitatea financiara si cea de gestiune. Rezolvare: Cprod.= Ch.D+Ch.I=3.000lei+((900+(300x80%))=4.140lei

CF    CG

%=901 4.140

2. nu avem    921=923 1.140

902=921 4.140

278.O intrep.produce 2 produse A si B, costurile directe de productie sunt de 10.800 lei, dintre care fixe 2.160lei. Folosind salariile directe in val. de 5.400lei din care aferente prod. A=1.800lei ca baza de referinta, determinati care sunt conditiile costurilor indirecte imputate rational celor 2 produse in conditiile in care gradul de activitate este de 80% si precizati formula contabila corespunzatoare.

Rezolvare: 1. CI=CD-CF, CI= 10.800lei-2.160X(1-80%)lei=10.368lei

Se va calcula indicele de repartizare al chelt. sal. K=10.368/5400=1.92 si rezulta

CIA=1.92X1.800lei=3.456lei; CIB=10.368-3.456=6.912lei (se verifica 3.456+9.612=10.368)

2. Colectarea cheltuielilor: 923 = 901 10.368;

3. Repartizarea ch.indirecte: % = 923 10.368

921A 3.456

921B 6.912

279.Dispuneti de urmatoarele date: pt.fabricarea a 2 produse A si B: chelt. cu consumul de materii prime la A=1.000lei, si la B=2.000lei, chelt. cu salariile directe la A=4.000lei si la B=6.000lei, chelt. indirecte repartizate in functie de salariile directe se ridica la 5.000lei. Se cer inregistrarile contabile privind colectarea si repartizarea cheltuielilor. Rezolvare:

1.Calcul chelt.directe CD=mat.prime+sal. => CDA=1.000+4.000=5.000lei, CDB=2.000+6.000=8.000lei;

2.Repartizarea ch.indirecte Ks=5.000/(4.000+6.000)=0.5 =>CIA=0.5x4.000=2.000, CIB=0.5x6.000=3.000, total 5.000lei

3. Colectarea cheltuielilor:

% = 901 18.000

921A 5.000

921B 8.000

Repartizarea chelt.indirecte

921A 2.000

921B 3.000

280. O societate fabrica 2.000t ptodus principal A si 600.000m3 de produs secundarB. Chelt. totale de productie au fost de 700.000lei. Stiind ca o tona de produs principal echivaleaza cu 400m3 de produs secundar si folosind procedeul echivalarii produsului secundar cu cel principal, care este formula de inregistrare la inchiderea perioadei in contabilitatea de gestiune, a costului efectiv al productiei obtinute?

Rezolvare: 1.Transformarea prod. secundar in unitati teorerice de prod. principal: Qsp=Qs/E =>Qsp=600.000m3/400m3/t=1.500t

2. Calcul productie total teoretic principala: Qtp = Qp+Qs => Qtp= 2.000t+1.500t=3.500t

3. Calcul cost unitar de productie reoretic principala: cqp=total chelt.rod./Qtp => cqp=700.000lei/3.500t=200lei/t

4. Calcul cost productie secundara: CQs=1.500tx200lei/m3=300.000lei

5. Calcul cost unitar prod.secundar: cqs=Cqs/qs => 300.000/600.000=0.5lei/m3

6. Calcul cost unitar prod.principal: CQp=(700.000-300.000)/2.000=200lei/t

902A=921A 400.000

902B=921B 300.000

281. O societate fabrica 2 produse, A=1.000buc, si B=4.000buc. Chelt. totale de productie sunt in suma de 425.000lei, si se repartizeaza pe produse in functie de greutatea lor: A=100kg, B=200kg si de dimensiunea lor: A=5 m, B=10m.

Folosind procedeul indicilor de echivalenta complecsi calculati ca raport direct, baza de referinta fiind produsul B, care sunt formulele contabile de inregistrare a obtinerii productiei la cost standard?

Rezolvare:1. IA=100X5/200X10=0,25, IB=1

2. QucA=0,25x1.000=250 3. Cic=425.000/4.250=100lei/uc 4. 931A = 902A 25.000

QucB=1x4.000= 4.000 CIA=100x0,25=25lei/kg, 25x1.000=25.000lei 931B = 902B 400.000

Quc total 4.250 CIB=100x 1=100lei/kg, 100x4.000=400.000lei

282. Dispuneti de urmatoarele date: din procesul de productie se obtin 10.000kg produs finit la cost standard de 1.6lei/kg, cost efectiv 13.000lei. Se cer inregistrarile contabile privind:

a) obtinrearea produsului finit la cost de porductie standard;

b) obtinerea produsului finit la cost de productie efectiv;

c) inregistrarea diferentelor de prt.

Rezolvare:

Contabilitate gestiune Contabilitate financiara

1. 931 = 902 (1.6X10.000) 345 = 711 (1.6X10.000)

2. 902 = 921 13.000 NU AVEM

283. La o soc. com. se fabricat produsele A si B. Chelt. efective directe inregistrate pt.produsul B sunt de 500.000lei, reprezentand 25% din totalul chelt.directe. Chelt. comune de sectie sunt de 300.000lei, iar cele generale de 200.000lei. La repartizarea chelt.indirecte pe produs se are in vedere ponderea chelt.directe ale fiecarui produs in totalul acestora. Productia neterminata la finele perioadei pt. produsul B este de 60.000lei. Costul de productie planificat pt.produsul B este de 500.000lei. Se cer inregistrarile contabile privind:

a) obtinearea produsului finit la cost de porductie standard;

b) obtinerea produsului finit la cost de productie efectiv;

c) inregistrarea diferentelor de prt.

Rezolvare: 1. Calcul chelt.directe CDA=(500.000/25%)X75%=1.500.000lei, CDB=500.000lei;

2. Calcul indice de repartizare al chelt. comune K=300.000/2.000.000=0.15, CIA=0.15x1.500.000=225.000lei

CIB=0.15x500.000=75.000lei

3. Chelt.efectiva A=1.500.000+225.000=1.725.000lei, Chelt.efectiva B=500.000+75.000-60.000=515.000lei

4.a) 931A = 902A 1.725.000

931B = 902B 515.000

b) 902A = 921A 1.725.000

902B = 921B 515.000

c) 903B = 902B 15.000

284. La o soc. com. s-a fabricat produsul A pt. care costurile variabile au fost de 8.100.000lei, costurile fixe 9.405.000lei, iar veniturile realizate din vanzarea produselor 18.000.000lei. Cantitatea de produse fabricate si vanduta este de 2.000buc. Calculati cantitatea si respective valoarea productiei echivalente punctului de echilibru.

Rezolvare: 1. Pret produs: P=Vvanzare/Q=18.000.000lei/2.000buc=9.000lei/buc

2.Calcul chelt.variabile pe produs: cvu=Cv/Q=8.100.000lei/2.000buc=4.050lei/buc

3.Prag de rentabilitate(punct de echilibru) pe unitate de produs PEu=CF/Pv-cvu=9.405.0000lei/(9.000-4.050)=1.900buc

4.Calcul cost activitate la prag de echilibru CAPE=PEuXPu=1.900bucX9.000lei/buc=17.100.000lei

285. Dispuneti de urmatoarele date: cantitate de produse vandute 100buc, prt de vanzare unitar 1.200lei/buc, costul unitar variabil 900lei/buc; costuri fixe totale 24.000lei. Calculati factorul de acoperire si punctul de echilibru.

Rezolvare: 1. Calcul punct de echilibru PEu=CF/Pv-cvu=24.000/(1.200-900)=80buc

2. Calcul factor de acoperire FA=(CF/CAPE)x100=(24.000/80x1.200)x100=25%     sau

(((100x1.200)-(100x900))/100x1.200)x100=25%

286. Dispuneti de urmatoarele date: cantitate de produse fabricate si vanduta 15.000buc, prt de vanzare unitar 1.500lei/buc, chelt.fixe 5.000.000lei. Calculati care este marimea costului variabil unitar pt. a obtine un profit de 5.500.000lei.

Rezolvare: 1.Profit=V-ChF-ChV deci 5.500.000=(15.000x1.500)-5.000.000-ChV => ChV=(15.000x1.500)-5.000.000-5.500.000 => CV=12.000.000lei, cvu=12.000.000/15.000=800lei/buc

287. Dispuneti de urmatoarele date: pretul de vanzare unitar 1.500lei/buc; costul variabil unitar: materii prime 300lei, salarii 200lei, chelt.indirecte de productie variabile 400lei; costuri fixe totale 80.000lei; cantitatea fabricate si vanduta 500buc.

Determinati cu cat ar trebui sa creasca cantitatea de produse fabricate si vanduta pt. a acoperi cresterea cu 50% a salariilor si amentine profitul constant.

Rezolvare: 1. Profit=V-ChF-ChV => Po=(1.500x500)-80.000-(900x500)=220.000lei

2. Majorarea salariilor cu 50% 200leix50%=300lei

3.ChV1= 300+300+400=1.000lei

4. P1=(1.500*X)-80.000-(1.000*X) =220.000 =>X=(220.000+80.000)/(1.500-1.000)=600buc =>600-500=100buc crestere catitate produse

288. Dispuneti de urmatoarele date: pretul de vanzare unitar 9.500lei/buc, costul variabil unitar 4.000lei/buc; costuri fixe totale 326.000lei, cantitatea fabricate si vanduta 200buc. Determinati care este profitul care s-ar obtine in cazul in care soc.ar mari numarul produselor fabricate si vandute cu 30% si ar micsora pretul de vanzare cu 400lei/buc.

Rezolvare: 1. Majorare cantitate produse fabricate Q1=Qox30%=200bucx30%=260buc

2. Reducere prt vanzare buc P1=Po-400=9.500-400=9.100lei/buc

3. Profit Profit=V-ChF-ChV => P1=(9.100x260)-326.000-(4.000x260)=1.000.00lei

289. Dispuneti de urmatoarele date: cifra de afaceri 360.000lei, chelt. variabile 120.000lei, cantitatea fabricate si vanduta 80buc, costuri fixe totale 173.250 lei. Determinati pragul de rentabilitate in unitati fizice in conditiile in care costurile variabile scad cu 10%.

Rezolvare: 1. Reducere costuri variabile cu 10% Cv1=Cvox90%=120.000x90%=108.000lei

2. Calcul cost variabil unitate cv1=108.000lei/80buc=1.350lei/buc

3. Pret de vanzare pe uniate produs Pv=CA/Q=360.000lei/80buc=4.500lei/buc

4. Calcul prag rentabilitate PEu=CF/Pv-cvu => PEu1=173.250/(4.500-1.350)=55buc

290. Dispuneti de urmatoarele date: pretul de vanzare unitar 80lei/buc; costul variabil unitar: materii prime 30lei/buc, salarii 12lei/buc, chelt.indirecte de productie variabile 6lei/buc, costuri fixe 51.000lei. Determinati cu cat trebuie sa cresca pretul de vanzare pt. a acoperi cresterea de 10% a salariilor directe si a mentine constanta rata marjei asupara costurilor.

Rezolvare: 1. Calcul chelt.variabile 0 cvo=30+12+6=48lei/buc

2. Calcul chelt.variabile 1 cv1=30+(12+110%)+6=49,20lei/buc

3.Calcul contributie unitara bruta (marja chelt. variabile) Cbuo=P-Cv=80-48=32lei/buc => 32=P1-49.2 => P1=32+49,20=81,20lei/buc, cresterea de prt de vanzare trebuie sa fie de 81,20-80=1.20lei/buc respectiv ((81.20-80)/80)x100=1.5%

291. O soc comerciala produce 6.000kg si vinde 4.000kg produse finite la pretul de vanzare unitar de 5lei/kg. Costurile variabile pe unitatea de produs finit sunt de 2 lei/kg, iar rezultatul din vanzare este de 6.000lei. Care este marimea costurilor fixe ale perioadei, a factorului de acoperire si a intervalului de siguranta?

Rezolvare: 1. Calcul chelt.fixe P=V-CF-CV => 6.000=(4.000x5)-CF-(4.000x2) =>CF=6.000lei

2. Calcul prag de echilibru PE=CF/Pv-cv => PEu=6.000/(5-2)=2.000buc

3. Calcul cifra afaceri CA=PExP=2.000x5=10.000lei

4. Calcul factor de acoperire FA=(CF/CAPE)x100 =>FA=(6.000/10.000)x100=60%

5. Calcul interval de siguranta Is=CAtotal-CAPE => Is=(4.000x5)-10.000=10.000lei

292. In luna aprilie chelt.inregistrate sunt de 916.000lei pt. un volum de productie de 10.000kg. Determinati care este marimea chelt. variabile si a chelt.fixe folosind ca baza de referinta chelt.maxime de 932.000lei pt. o productie de 10.800kg si chelt.minime de 872.000lei pt. o productie de 9.300kg.

Rezolvare: 1. Calcul chelt. variabile pe unitate prod. cvu = (CTmax-CTmin)/(Qmax-Qmin) => cvu=(932.000-872.000)/(10.800-9.300)=40lei/buc

2. Calcul chelt. fixe CT=CF+CV => CF=CT- CV =>CF=916.000-(10.000X40)=516.000lei

293. Dispuneti de urmatoarele date: consumul specific standard pt.piesa A este de 0.100kg, iar consumul efectiv 0.110kg; pretul standard al materiei prime este de 20lei/kg, iar cel efectiv de 19 lei/kg. Productia de piese realizata efectiv este de 2.316.000buc. Determinati care este valoarea abaterilor de consum si cea a abaterilor de prt.

Rezolvare: Dcost=Dpret+Dconsum=Qrx(Pr-Ps)+Psx(Qr-Qs)=QrxPr-QsxPs

1. Calcul abateri consum Dconsum=QrxPsx(Qr - Qs) => Dconsum=20x(0,110-0,100) = 0.20lei/buc, abatere consum pe total productie 0,20lei/bucx2.316.000buc=463.200lei (abatere nefavorabila)

2. Calcul abateri prt Dpret=Qrx(Pr-Ps) => Dpret=0,110x(19-20) = -0,11lei/buc, abatere prt pe total productie -0,11lei/buc x 2.316.000= -254.760lei

294. Dispuneti de urmatoarele date: timp unitar standard 4 ore; timp unitar efectiv 1.5 ore, tarif unitar standard 100lei/ora, tarif unitar efectiv 150lei/ora, productia programata 1.000buc; productia efectiva 800buc. Determinati abaterea de timp (cantitate) si cea de prt (tarif)?

Rezolvare:Dmanopera=Dtarif+Dtimp=Qrx(Tr-Ts)+Tsx(Qr-Qs)=QrxTr-QsxTs

1. Calcul abatere tarif D tarif= Qrx(Tr-Ts)=1.5x(150-100)=75lei/ora, total abatere 75lei/orax800buc=60.000lei (ab.nefavotabila)

2. Calcul abatere timp Dtimp= Tsx(Qr-Qs)=100x(1.5-4)=-2.5 ore, total abatere timp -2,5x800=-2.000lei

295. O soc. realizeaza prin vanzarea a 15.000buc din produsul sau o cifra de afaceri de 225.000lei, suportand pierderi de 5.000lei.Costurile suportate pt. producerea si vanzarea acestu produs sunt de 230.000lei, impartite astfel: material prima (variabile) 105.000lei; personal (jumatate variabile si jumatate fixe) 60.000lei; amortizare imobil si masini de productie(fixe) 45.000lei; diverse (fixe) 20.000lei. Managerul soc. cunoste faptul ca are capacitatea de a produce si de a vinde pana la 20.000buc. din produsul sau. Care ar fi cantitatea de produs fabricate si vanduta care i-ar permite sa nu mai suporte pierderi? Rezolvare: Daca CT=CF+CV si P=V-CF-CV atunci avem:

1. CV=105.000+30.000=135.000lei, CF=45.000+30.000+20.000=95.000lei

2. Cost variabil unitar cvu=CV/Q => cvi=135.000/15.000=9lei/buc

3. Pret vanzare P=CA/Q => P=225.000/15.000=15lei/buc

4. Calcul punct echilibru PE=CF/P-Cvu => PE=95.000/(15-9)=15.833buc cantitate de produse fabricate si vandute pt. eliminarea pierderii (profit 0)

296. O soc. realizeaza prin vanzarea a 15.000buc din produsul sau o cifra de afaceri de 225.000lei, suportand pierderi de 5.000lei.Costurile suportate pt. producerea si vanzarea acestu produs sunt de 230.000lei, impartite astfel: material prima (variabile) 105.000lei; personal (jumatate variabile si jumatate fixe) 60.000lei; amortizare imobil si masini de productie(fixe) 45.000lei; diverse (fixe) 20.000lei. Managerul soc. cunoste faptul ca are capacitatea de a produce si de a vinde pana la 20.000buc. din produsul sau. Care ar fi costul variabil unitar la care ar trebui sa vanda soc. pt. a nu mai suporte pierderi?

Rezolvare: Daca CT=CF+CV si P=V-CF-CV atunci avem:

1. CV=105.000+30.000=135.000lei, CF=45.000+30.000+20.000=95.000lei; (cvuo=135.000/15.000=9lei/buc)

2.Pt. eliminarea pierderii consideram profit=0, deci 0=225.000-95.000-(cvuX15.000) =>

cvu1=(225.000-95.000)/15.000=8.67lei/buc

297. O soc. realizeaza prin vanzarea a 15.000buc din produsul sau o cifra de afaceri de 225.000lei, suportand pierderi de 5.000lei.Costurile suportate pt. producerea si vanzarea acestu produs sunt de 230.000lei, impartite astfel: material prima (variabile) 105.000lei; personal (jumatate variabile si jumatate fixe) 60.000lei; amortizare imobil si masini de productie(fixe) 45.000lei; diverse (fixe) 20.000lei. Managerul se intreaba: care ar fi pretul de vanzare care i-ar permite sa nu mai suporte pierderi? Rezolvare: Daca CT=CF+CV si P=V-CF-CV atunci avem:

1. CV=105.000+30.000=135.000lei, CF=45.000+30.000+20.000=95.000lei;

2. Pt. eliminarea pierderii consideram profit=0, deci 0=(15.000xPv)-(95.000+135.000) =>

Pv=230.000/15.000=15.33lei/buc

298. O soc. realizeaza prin vanzarea a 15.000buc din produsul sau o cifra de afaceri de 225.000lei, suportand pierderi de 5.000lei.Costurile suportate pt. producerea si vanzarea acestu produs sunt de 230.000lei, impartite astfel: material prima (variabile) 105.000lei; personal (jumatate variabile si jumatate fixe) 60.000lei; amortizare imobil si masini de productie(fixe) 45.000lei; diverse (fixe) 20.000lei. Managerul se intreaba: care ar fi catitatea de produse care i-ar permite obtinerea unui profit de 7.000lei? Rezolvare: Rezolvare: Daca CT=CF+CV si P=V-CF-CV atunci avem:

1. CV=105.000+30.000=135.000lei, CF=45.000+30.000+20.000=95.000lei; cvuo=135.000/15.000=9lei/buc

2. Pv=230.000/15.000=15.33lei/buc rotunjim la 15lei/buc

3. Calcul prag de echilibru PE=CF/Pv-cv =>PEprofit standard=CF+Profit/Pv-cvu=(95.000+7.000)/(15-9)=17.000buc

299.O soc.studiaza lansarea unui produs P in urmatoarele conditii: daca fabrica si vinde produsul in mai putin de 12.000buc, pretul de vanzare ar fi de 1.000lei, iar costurile ar fi: 450lei cost variabil unitar de productie si 4.500.000lei costuri fixe totale. Comisionul de vanzare ar fi de 5% din pretul de vanzare. Care este numarul de produse care trebuie vandute de societate pt.a incepe sa obtina profit? Rezolvare: Pret de vanzare 1.000lei-105%=950lei/buc

1. Considema ca pt. profit=0 P=V-CF-CV=(Yx950)-4.500.000-(Yx450)=0lei => 4.500.000=(Yx950)-(Yx450) => 4.500.000=YX(950-450) => 4.500.000/(950-450)=Y =>9.000=Y SAU

2. Calcul prag de echilibru PE=CF/Pv-cv PE=4.500.000/(950-450)=9.000buc

300. Marja procentuala a supra ch. Variabile in cazul unei soc. este de 40%. Care este impactul asupara rezultatului in cazul cresterii cifrei de afaceri a societatii cu 50.000lei?

Rezolvare: Marja procentuala cv=((CA-CV)/CA)x100 => CA-CV=0,4xCA => CV=0.6xCA, in cazul cresterii cu 50.000lei a cifrei de afaceri cheltuielile variabile vor creste cu 60%, 50.000x60%=30.000lei

301.Dispuneti de urmatoarele date: cifra de afaceri 80.000u.m., chelt. fixe 25.000u.m. si costul variabil 40.000u.m. Care este cifra de afaceri la prag si intervalul de siguranta? Cum se interpreteaza acesti indicatori?

Rezolvare: 1.Calcul cifra de afaceri la prag CAPE=CF+CV=25.000+40.000=65.000lei, trebuiesc produse si vandute produse in valoare de 65.000lei pt.a se acoperi chelt. si a avea profit 0.

2. Inteval de siguranta Is=CA-CAPE= 80.000-65.000=15.000lei, vanarile depasesc cu 15.000lei cifra de afaceri la ptag

PE=CF/Pv-cv

302. Dispuneti de urmatoarele date: cifra de afaceri 80.000u.m., chelt. fixe 25.000u.m. si costul variabil 40.000u.m. Cu cate procente poate sa scada cifra de afaceri a soc. pt.ca aceasta sa nu suporte pierderi?

Rezolvare: 1.Calcul cifra de afaceri la prag CAPE=CF+CV=25.000+40.000=65.000lei

2. Coeficientul de siguranta Cs=((CA-CAPE)/CA)x100=((80.000-65.000)/80.000)x100=18.75%

303. O soc. vinde in prezent 5.000 produse, costul variabil unitar este de 10u.m., pretul de vanzare unitar este de 12 u.m, iar costurile fixe sunt de 5.000 u.m..Cu cat pot sa scada vanzarile pt. ca firma sa nu aiba pierderi?

Rezolvare: Prag de siguranta PE=CF/P-cv=5.000/(12-10)=2.500buc, vanzarile por scadea cu 2.500buc, respective 50%.

304. O soc. vinde in prezent 5.000 produse, costul variabil unitar este de 10u.m., pretul de vanzare unitar este de 12 u.m, iar costurile fixe sunt de 5.000 u.m. Ce cantitate trebuie vanduta de societate pt. a obtine un profit de 7.000u.m?

Rezolvare: Prag de siguranta PE=CF+7.000/P-cv=5.000+7000/(12-10)=6.000buc

305. O soc. vinde in prezent 10.000 produse, costul variabil unitar este de 10u.m., pretul de vanzare unitar este de 12 u.m, iar costurile fixe sunt de 10.000 u.m. se estimeaza o crestere a costurilor variabile cu 10%.

1. Cu cat trebuie sa creasca vanzarile pt. ca profitul sa ramana constant?

2. Dar pt. abtine o crestere cu 5%?

Rezolvare: 1. Cost variabil unitar cv1=cvo+110%=10+110%=11lei

2. P=V-CF-CV => Po=(10.000x12)-10.000-(10.000x10)=10.000lei, P1=(Yx12)-10.000-(Yx10)=10.000lei =>(12xY)-(11xY)-10.000=10.000 =>Yx(12-11)=20.000 Y=20.000buc

3. crestere profit 5% P=10.000+105%=10.500lei, P1=(Yx12)-10.000-(Yx10)=10.500lei =>(12xY)-(11xY)-10.000=10.500 =>Yx(12-11)=20.500 Y=20.500buc

306. O soc. vinde in prezent 10.000 produse, costul variabil unitar este de 10u.m., pretul de vanzare unitar este de 12 u.m, iar costurile fixe sunt de 10.000 u.m. O crestere a publicitatii cu 3.000u.mn ar antrena o crestere a vanzarilor cu 10%. Este decizia acceptabila? Rezolvare: Po=10.000lei, P1=(12x10.000x110%)-(10x10.000x110%)-(10.000+3.000)=9.000lei, decizia nu este acceptabila deoarece profitul scade.

307. O soc. vinde in prezent 10.000 produse, costul variabil unitar este de 10u.m., pretul de vanzare unitar este de 12 u.m, iar costurile fixe sunt de 10.000 u.m. Daca ar scadea pretul cu 0.5u.m., vanzarile ar creste cu 10%. Este decizia acceptabila? Rezolvare: Po=10.000lei, P1=((12-0.5)x10.000x110%)-(10x10.000x110%)-10.000=6.500lei, decizia nu este acceptabila deoarece profitul scade.

308. O soc. vinde in prezent 10.000 produse, costul variabil unitar este de 10lei, pretul de vanzare unitar este de 10lei iar costurile fixe sunt de 10.000lei. Daca ar creste pretul cu 0.5lei si s-ar investi in publicitate suma de 2.000lei, vanzarile ar creste cu 500buc. Este decizia acceptabila? Rezolvare: Po=10.000lei, P1=((12+0.5)x(10.000+500))-(10x(10.000+500))-(10.000+2.000)=14.250lei, decizia este acceptabila deoarece profitul creste.

309. Pretul de vanzare al unui produs este de 10lei, iar costul variabil unitar este de 6lei. Cu cat se va modificat profitul societatii daca se vor vinde in plus 10.000buc din respectivul produs (chel.fixe vor ramane neschimbate)?

Rezolvare: P0=V-CF-CV=10*X-6*X-CF; P1=10*(X+10.000)-6*(X+10.000)-CF rezulta

P1-P0=10*X+10*10.000-6*X-6*10.000-CF10*X+6*X+CF=10*10.000-6*10.000=40.000lei

310. O societate produce 3 sortimente de ciocolata pentru care se cunosc urmat.informatii:

INFORMATII CIOCOLATA ALBA CIOCOLATA CU LAPTE CIOCOLATA CU FRUCTE

Costuri fixe (um)    300.000 400.000 400.000

Cantitatea vanduta (buc)    10.000 25.000 12.000

Pret de vanzare 80 60 100

Cost variabil unitar (um)    40 40 60

Calculati pragul de rentabilitate in u.m. si in bucati si coeficientul de siguranta pt. cele 3 produse. Comentati rezultatele.

Rezolvare: 1. Calcul prag de echilibru pt. ciocolata alba: PE = CF/Pv-CV = 300.000/(80-40) = 7.500buc; CAPE=7.500bucX80lei/buc=600.000lei; CS(coefficient de siguranta) = ((CA-CAPE)/CA)*100 = (((80x10.000)-(80x7.500))/80x10.000)x100=25%

Soc.depaseste cu 25% volumul vanzarilor de al punctual de echilibru, inregistrand astfel profit pt.sortimentul de ciocolata alba.

2. Calcul prag de echilibru pt. ciocolata cu lapte: PE = CF/Pv-CV = 400.000/(60-40) = 20.000buc; CAPE=20.000bucX60lei/buc=1.200.000lei; CS(coefficient de siguranta) = ((CA-CAPE)/CA)*100 = (((60x25.000)-(60x20.000))/60x25.000)x100=20%

Soc.depaseste cu 20% volumul vanzarilor de al punctual de echilibru, inregistrand astfel profit pt.sortimentul de ciocolata cu lapte.

3. Calcul prag de echilibru pt. ciocolata cu fructe: PE = CF/Pv-CV = 400.000/(100-60) = 10.000buc; CAPE=10.000bucX100lei/buc=1.000.000lei; CS(coefficient de siguranta) = ((CA-CAPE)/CA)*100 = (((100x12.000)-(100x10.000))/100x12.000)x100=16%

Soc. depaseste cu 16% volumul vanzarilor de al punctual de echilibru, inregistrand astfel profit pt.sortimentul de ciocolata cu fructe.

311. O societate produce 3 sortimente de ciocolata pentru care se cunosc urmat.informatii:

INFORMATII CIOCOLATA ALBA CIOCOLATA CU LAPTE CIOCOLATA CU FRUCTE

Costuri fixe (um)    300.000 400.000 400.000

Cantitatea vanduta (buc)    10.000 25.000 12.000

Pret de vanzare    80 60 100

Cost variabil unitar (um)    40 40 60

Firma intentioneaza sa investeasca in publicitate suma de 35.000 u.m. Aceasta ar conduce la cresterea cantitatii vandute cu 10%. La ce produs trebuie facuta investitia?

Rezolvare: 1.Calcul profit pt. ciocolata alba P=V-CV-CF=>P=(PvXQ)-(CVXQ)-CF => P0=(80X10.000)-(40X10.000)-300.000=100.000u.m., P1=(80X10.000X110%)-(40X10.000X110%)-(300.000+35.000)=105.000u.m.; suplimentare profit ((105.000-100.000)100.000)*100=5%

2. Calcul profit pt. ciocolata cu lapte P=V-CV-CF=>P=(PvXQ)-(CVXQ)-CF => P0=(60X25.000)-(40X25.000)-400.000=100.000u.m., P1= (60X25.000X110%)-(40X25.000X110%)-(400.000+35.000)=115.000u.m.; suplimentare profit ((115.000-100.000)100.000)*100=15%

3.Calcul profit pt. ciocolata cu fructe P=V-CV-CF=>P=(PvXQ)-(CVXQ)-CF => P0=(100X12.000)-(60X12.000)-400.000=80.000u.m., P1=(100X12.000X110%)-(60X12.000X110%)-(400.000+35.000)=93.000u.m.; suplimentare profit ((93.000-80.000)80.000)*100=16%

Asa cum rezulta din calculele facute investitia poate fi facuta pt. cresterea ce mai mare de profit-ciocolata cu fructe.

312. Se cunsoc urmatoarele iformatii despre costurile si stocurile societatii ALFA pt.exercitiul N: chelt.salariale de productie 60.000 u.m.; salariile managerilor 20.000u.m; achizitii de materii prime 125.000u.m; chelt.cu publicitatea 30.000u.m; chirii si asigurari pt.fabrica 10.000u.m; chelt.cu amortizarea instalatiilor 15.000u.m.; stoc initial de materii prime 5.000u.ml si sold final 15.000u.m.; stoc initial de prod.finite 30.000u.ml si sold final 40.000u.m. Se cere: 1. Intocmiti foaia de calcul al costului de productie pentru produsele finite obtinute in cursul perioade.

2. Stiind ca veniturile din vanzarea produselor finite sunt de 300.000u.m., intocmiti contul de profit si pierdere dupa functii pt.exercitiul N. Rezolvare: 1. )Pt. a calcula productai obtinura vom calcula iesirile de materii prime astfel: Sold Ch.materii prim. 601=SI+Intrari-Iesiri-SF => Iesiri materii prime =SI+Intrari-SF=5.000u.m.+125.000u.m-15.000u.m.=115.000u.m. iesiri; Cost de productie CP=CD+CI=(115.000+60.000)+(10.000+15.000)=150.000u.m.

2. Cont profit si pierdere: Cpp=Vanzari-Cost productie=300.000-150.000=150.000u.m. marja comerciala bruta,

chelt. administrative 20.000u.m

chelt. distributie 30.000u.m.

total chelt.indirecte 50.000u.m. rezulta 150.000-50.000=100.000u.m.profit brut

313. Dispuneti de urmat.informatii referitoare la o societate:

Informatii 01.01 31.12

Stoc de materii prime    300 366

Stoc de productie in curs de executie 362 354

Stoc de produse finite    146 150

In timpul perioade au fost utilizate in productie materii prime in valoare de 1.732u.m, iar costul bunurilor vandute a fost de 6.000u.m. Determinati: costul materiilor prime achizitionate; costurile de productie ale perioadei si costurile produselor finite obtinute. Rezolvare: 1. Calcul cost materii prime achizitionate: Cost mat.prime(601)=SF+Iesiri-SI= 366+1732-300=1.798u.m.;

1. Calcul cost productie: CP=ChD+ChI-SI prod curs-SF prod curs= 1.732+362-354=1.740u.m.;

1. Calcul cost produse finte obtinure: Cost prod.finite(345)=SF+Iesiri-SI= 150+6.000-146=6.004u.m.;

314. Clasificati urmatoarele costuri prin raportare la numarul de produse in variabile/fixe:

a) material prima utilizata - cost variabil

b) salariile muncitorilor platiti lunar - fix

c) slariile muncitorilor platiti in functie de nr.de buc - variabil

d) amortizarea echipamentelor -fix

Rezolvare: Cost produs: a,c,d; cost perioada: ; Cost direct: a,d; Cost indirect: b,c,e.

315. Soc. GAma produce 3 tipuri de jucarii: ursulet de plus, papusi de platic si masinute. Clasificati urmatoarele costuri ale produselui/ ale perioadei; costuri directe/indirecte:

a) plasticul achizitionat pt.papusi

b) amortizarea masinilor folosite pt. pasusi;

c) amortizarea echipa.de impachetat folosite pt.toate produsele;

d) salariile muncitorilor care lucreaz doar la papusi;

e) salariul managerului.

Rezolvare: Cost produs: a,b,c,d; cost perioada: e; Cost direct: a,d; Cost indirect: b,c,e.

316. O soc.fabrica produse de patisserie: cornuri cu gem si cornuri cu branza. Informatiile despre costurile ulrimelor 2 luni sunt:

Informatii Luna ianuarie Luna februarie

Gem Branza Total Gem Branza Total

Cantitate produsa (buc)    8.000 5.000 13.500 9.000 4.500 13.500

Faina (u.m)    12.000 7.500 19.500 13.500 6.750 20.250

Lapte (u.m)    2.000 1.250 3.250 2.250 1.125 3.375

Gem/branza (u.m.)    1.000 1.000 2.000 1.125 900 2.025

Salarii (u.m.)    8.000 8.000

Amortizare (u.m.) 800 1.200 2.000 800 1.200 2.000

Chirie (u.m)    1.000 1.000

Muncitorii lucreaz pt.ambele produse si sunt platiti cu acelasi slalriu lunar. Masinile utilizate pt.produsele cu gem sunt latele decat cele prenu produsele cu branza. Identificati costurile directe si indirecte.

Rezolvare: 1.Cornuri cu gem: costuri directe: materii prime(gem+faina+lapte); costuri indirecte; salarii+amortizare+chirie;

2.idem cornuri cu branza

317. O soc.fabrica produse de patisserie: cornuri cu gem si cornuri cu branza. Informatiile despre costurile ulrimelor 2 luni sunt:

Informatii Luna ianuarie Luna februarie

Gem Branza Total Gem Branza Total

Cantitate produsa (buc)    8.000 5.000 13.500 9.000 4.500 13.500

Faina (u.m)    12.000 7.500 19.500 13.500 6.750 20.250

Lapte (u.m)    2.000 1.250 3.250 2.250 1.125 3.375

Gem/branza (u.m.)    1.000 1.000 2.000 1.125 900 2.025

Salarii (u.m.)    8.000 8.000

Amortizare (u.m.) 800 1.200 2.000 800 1.200 2.000

Intretinere (u.m.)    2.000 2.000

Chirie (u.m)    1.000 1.000

Muncitorii lucreaz pt.ambele produse si sunt platiti cu acelasi slalriu lunar. Masinile utilizate pt.produsele cu gem sunt latele decat cele prenu produsele cu branza. Identificati costurile variablie si costurile fixe.

Rezolvare: 1.Cornuri cu gem: costuri variabile: materii prime(gem+faina+lapte), intretinere; costuri fixe; salarii+amortizare+chirie;

2.idem cornuri cu branza

318. Soc. Alfa produce umbrele de soare, asambland panza pe un support achizitionat. In luna mai soc. A cumparat 10.000 panze la 10lei/buc si 15.000 suporturi la 20lei/buc, si a asamblat 18.000 umbrele, costul asamblarii fiind de 15lei/bucata. Soc. Detinea la inceputul perioadei 10.000buc panza la 8lei/buc si 5.000 suporti la 15lei/buc. In evaluarea stocurilor se aplica metoda LIFO(ultimul intrat, primul iesit). Soc. A vandut in cursul lunii 16.000 de umbrel;e la pretul de 60lei/bucata, comisionul vanzatorului fiind de 6.72lei/buc. Care este costul de productie si costul complet (de revenir) al unei umbrele? Care este rezultatul perioadei? Rezolvare:

1.Cost productie unitar: Valoare panza+valoare suport+cost asamblare ;

Consum panze 18.000buc: (10.000bucx10lei/buc)+(8.000bucx8lei/buc)=164.000lei

Consum suporti 18.000buc: (15.000bucx20lei/buc)+(3.000bucx15lei/buc)=345.000lei

Cost asamablare 18.000buc:    18.000bucx15lei/buc=270.000lei

Total cost 18.000 buc: 779.000lei

Cost unitar=779.000/18.000=43,27lei/buc, cost complet unitar= CT+CD= 43,27lei/buc+6.75lei/buc=50lei/buc;

2. P= V-CD-CI= (16.000x60)-779.000-(16.000x6.72)=73.480lei

319. In cursul lunii ianurie soc. Beta obtine produse finite astfel: chelt.directe de productie 10.000lei, chelt.indirecte de prod. 12.000lei, din care chelt.variabile 8.000lei, capaciatea normala de productie este de 1.000buc, capaciataea reala de productie este de 750buc. Care este costul obtinerii produselor finite?

Rezolvare: Cost subactivitate: Cost prod.= Ch.D+Ch.I=10.000+8.000+(4.000x750/1000)=21.000lei

320 In cursul lunii ianurie soc. Beta obtine produse finite astfel: materii prime 100.000lei, salarii directe 50.000lei, salarii indirecte de prod. (considerate variabile) 75.000lei, amortizarea utilajelor de prod. 200.000lei, salarii pt. distributie 95.000lei. Soc. A produs in cursul perioadei 75 buc.de produs finit, insa ea ar fi trebuit sa produca in mod normal 100 buc. Calculati costul unitar al produselor finite.

Rezolvare: Cost productie: Cost prod.= Ch.D+Ch.I=(100.000+50.000)+75.000+(200.000x750/100)=375.000lei

Cost unitar produs: 375.000lei/75buc= 5.000lei/buc

321. Soc. Gama produce ciocolata. Soc. A cumparat materii prime in val. de 6.000u.m. si a consumat mat. Prime de 5.000u.m.. Salariile si amortizarea pt.producia de ciocolata sunt de 15.000u.m., iar cele pt.distributie sunt de 3.000u.m. Soc. A vandut din productia obtinuta (nu are stoc initial de produse finite). Calculati costul de productie si costul complet.

Rezolvare: Cost productie: CP=Ch.D+Ch.I=5.000+15.000=20.000u.m, Cost complet Cc=(3/4x20.000)+3000=18.000u.m.

322. Soc. Sweet Dreams produce ciocolata. A cumparat mat. prime in valoare de 6.000u.m. Stocul initial de materii prime este de 2.000u.m, uar stocul final este de 1.000u.m Sal. si amortizarea pt.ptoductie sunt de 16.000 u.m, iar cele pt.distributie sunt de 6.000u.m.. Soc. Are un stoc initial la prod.finite de 5.000u.m. si un stoc final de 4.000u.n. Calculati costul de productie si costul complet. Rezolvare: 1. Calcul consum materii prime (601)= SI+Intrari-SF = 2.000+6.000-1.000=7.000u.m.

2.Cost productie: CP=ChD+ChI= 7.000+16.000=23.000u.m.

3.Cost complet productie CP=ChD+ChI-SI prod curs-SF prod curs=23.000+6.000+5.000-4.000=30.000u.m.

323. O soc. a inregistrat urmat. costuri: materii prime 5.000lei, materiale consumabile 2.000lei, ambalaje 1.000lei, salarii directe 4.000lei, amortizarea masinilor 8.000lei, numar ire de functionare efectiva 20.000, numarul de ore aferent capacitatii normale de functionare 25.000, salariile managerilor 7.000lei. Calculati costurile directe si indirecte de productie.

Rezolvare: Costuri directe= 5.000+4.000=9.000lei; Costuri indirecte= 2.000+1.000+(8.000x20.000/25.000)=9.400lei

324. O soc. a inregistrat urmat. costuri: materii prime 8.000lei, salarii pt. muncitori 4.000lei, salarii pt. personal distributie 2.000lei, publicitate 1.000lei, amortizarea masinilor productive 8.000lei (subactivitate 10%), chirie 4.000lei, din care pt. productie 60%. Presupunand existenta unor venituri de 30.000lei, determinati rezulatatul societatii.

Rezolvare: 1. Cost productie CP=ChD+ChI=8.000+4.000+(8.000x90%)++(4.000x40%)=21.600lei

2. P=V-Cd-Ci=30.000-21.600-(4.000x40%)-(2.000+1.000)=3.800lei

325. Se produc 2 produse A si B; chelt. indirecte 5.000lei, cosuturi directe 2.000lei pt.A si 8.000lei pt. B. Calculati costurile directe ca baza de repartizare, calculate costul de productie pentru A si B.

Rezolvare: 1. Calcul indice repartizare Ks=Ci/total produse= 5.000/(2.000+8.000)=0,5 =>

CIA=0,5x2.000=1.000lei, CIB=0,5x8.000=4.000lei, Total 1.000lei+4.000lei= 5.000lei

2. CPA = 2.000+1.000=3.000lei, CPB= 8.000+4.000=12.000lei

326. Se produc 2 produse A si B, pt. care se suporta urmatoarele costuri: materie prima 3.000lei pt A si 5.000lei pt. B, manopera directa 400ore pr.A si 200ore pr. B, costul unei ore de manopera este de 10lei, salarii indirecte 10.000lei, iar amortizarea masinilor folosite pt.ambele produse este de 5.000lei.

Calculati costul de prod. pentru A si B utilizand ca baza de repartizare : a) material prima; b) numarul de ore de munca directa. Comentati impactul bazelor de repartizare.

Rezolvare: CDA= 3.000+(400 orex10lei/ora)=7.000lei, CDB=5.000+(200orex 10lei/ora)=7.000lei

a)          repartizarea chelt. cu amortizarea K601=5.000/(3.000+5.000)=0.62 => CIA=0.63x3.000=1.890lei, CIB=0.63x5.000=3.110lei, =>CPA=7.000+1.890=8.890lei, CPB=7.000+3.110=10.110lei

b)          repartizarea chelt. functie de manopera Kh=5.000/(400+200)=8.33 => CIA=8.33x3.000=3.332lei, CIB=8.33x200=1.666lei, =>CPA=7.000+3.332=10.332lei, CPB=7.000+1.668=8.668lei

Se poate observa in cazul folosirii primei baze de repatizare ca cea mai mare parte a chelr. cu amortizarea este alocata produsului B, ceea ce duce la obtinerea unui cost mai mare al acestuia. In cazul folosirii celei de a doua baze cea mare parte a chelt. indirecte se aloca produsului A, ducand la cresterea semnificariva a costului de productie.

327.Pt.un produs s-a stabilit urmatoarele standarde: consum unitar de materie prima 2kg; cost de achizitie 3lei/kg. In cursul perioadei s-au fabricat 5.000buc, pt.care s-au consumat 9.800kg de materie prima achizitionata la 3.1lei/kg. Calculati abaterile pt.materia prima. Rezolvare: 1.Consum standard materie prima 5.000bucx2kg/buc=10.000kg

2. Dcost=Dpret+Dconsum=((Qrx(Pr-Ps))+((Psx(Qr-Qs)=((9.800x(3,1-3))+((3x(9.800-10.000)=-600lei

328. Pentru un produs s-au stabilit urmatoarele standarde: consum unitar de manopera directa 2 ore; tarif orar 20lei. In cursul perioadei s-au fabricat 2.000buc pt. care s-au consumat 3.800 ore manopera, costul total al manoperei fiind de 79.800lei. Calculati abaterile pt. manopera directa. Rezolvare: 1. Tarif real ora 79.800lei/3.800h=21lei/h

Dcost=Dmanopera+Dtarif=((Mrx(Tr-Ts))+((Tsx(Mr-Ms)=((3.800x(21-20))+((20x(3.800-4.000)=-200lei

329. Pt. a fabrica o papusa sunt necesare: 1kg. de plastic la cost standard de achizitie 5lei/kg. si 3 ore de manopera directa la 30lei/ora. In cursul lunii s-au produs 2.000 papusi, s-au achizitionat si consumat 2.100kg plastic la un cost de 9.800lei si s-au lucrat 6.200ore la un cost total de 190.000lei. Calculati abaterile pt.materia prima si pt.manopera.

Rezolvare: 1. Calcul pret real materie prima 9.800lei/2.100gk=4,66lei/kg; tarif real ora 190.000lei/6.200h=30,64lei/h

2. Dcost=Dpret+Dconsum=((Qrx(Pr-Ps))+((Psx(Qr-Qs)=((2.100x(4,66-5))+((5x(2.100-2.000)=-214lei

3. Dcost=Dmanopera+Dtarif=((Mrx(Tr-Ts))+((Tsx(Mr-Ms)=((6.200x(30,64-30))+((30x(6.200-6.000)=9.968lei

330. O soc. Fabrica 2 prod. A si B. Se cunosc urmatoarele informatii:

Informatii A B

Cantitatea produsa (buc)    1.000 2.000

Pret de vanzare unitar (lei) 50 60

Consum unitar de mat. prima (lei 10 5

Consum unitar de manopera (lei) 15 20

Salariile si amortizarea au fost de 60.000lei si se repartizaza in functie de cantitatea produsa. Determinati rentabilitatea celor 2 produse. Rezolvare:

1.Calcul repartizarea chelt. cu salariile si amortizarea: Ks= 60.000/(1.000+2.000)=20 => CIA=20x1.000=20.000lei, CIB=20x2.000=40.000lei

2. Calcul cost productie: CPA=(10x1.000)+(15x1.000)+20.000=45.000lei, CPB=(5x2.000)+(20x2.000)+40.000=90.000lei

3.Venituti din vanzarea produselor: VA=1.000bucx50lei/buc=50.000lei, VB=2.000bucx60lei/buc=120.000lei

4.Calcul rentabilitate: R=(V-C)/V, RA=((50.000-45.000)/50.000)x100=10%, RB=((120.000-90.000)/120.000)x100=33%,

331. O soc. Fabrica 2 prod. A si B. Se cunosc urmatoarele informatii:

Informatii A B

Cantitatea produsa (buc)    1.000 2.000

Pret de vanzare unitar (lei) 50 60

Consum unitar de mat. prima (lei 10 5

Consuma unitar de manopera (lei) 15 20

Salariile si amortizarea perioadei au fost de 60.000lei si s-au repartizar astfel: 20.000lei produsuliui A si 40.000lei produsului B. Calculati pragul de rentabilitate si coeficientul de siguranta pt. fiecare produs.

Rezolvare: 1. Calcul prag de rentabiliate PEA=Ci/V-CD=20.000/(1.000x50)-((1.000x10)+(1.000x15))=0.8x1.000buc=800

PEB=40.000/(2.000x60)-((2.000x5)+(2.000x20))=0.57x2.000buc=1.140

2. Calcul coeficient de siguranta CE=((CA-CAPE)/CA)X100 =>CEA=((50.000-(800X50)/50.000)X100=20%

CEB=((120.000-(1.140X60)/120.000)X100=43%

332. O soc. Fabrica 2 prod. A si B. Se cunosc urmatoarele informatii:

Informatii A B

Cantitatea produsa (buc)    1.000 2.000

Cantitatea vanduta (buc( 800 1.700

Pret de vanzare unitar (lei)    50 60

Consum unitar de mat. prima (lei 10 5

Consuma unitar de manopera (lei) 15 20

Consum unitar de ambalaje (lei) 1 2

Salariile si amortizarea perioadei au fost de 60.000lei si se repartizeaza in functie de cantitea produsa . Salariile si amortizarea pt.distributie au fost de 5.000lei si se repartizeaza in functie dew cantitatea vanduta. Determinati rentabilitaea celor 2 produse. Rezolvare: 1. Calcul repartizarea chelt. cu salariile si amortizarea: Ks= 60.000/(1.000+2.000)=20 => CIA=20x1.000=20.000lei, CIB=20x2.000=40.000lei,

2.Cost productie produs CPA = ((10+15)x1.000)+20.000+(1x1.000) = 46.000lei, CPB = ((5+20)x2.000)+40.000+(2x2.000) = 94.000lei, cost unitar cuA=46.000/1.000=46leibuc, cuB=94.000/2.000=47leibuc

3. Repartizarea chelt. cu salariile si amortizarea pt.distributie Ks=5000/(800+1.700)=2

4.Clacul chel.cu distributia produselor vandute: CIA=2x800=1.600lei, CIB=2x1.700=3.400lei

5. Calcul cost complet CC=Cprodutie+Cdistributie, CCA=(46x800)+1.600=38.400lei, CCB=(47x1.700)+3.400=83.300lei

6. Calcul rentabiliatate A= (((800x50)-38.400))/(800x50)x100=4%, B= (((1.700x60)-83.300))/(1.700x60)x100=18%

333. Urmat. informatii se refera la chelt. soc. Alfa: chelt de exploatare ale lunii decembrie (in afara de amortizari, ajustari si provizioane): 21.600lei; chelt. extraordinare pt.luna dec. 1.100lei; chelt. cu amortizarea, ajustarile si provizioanele pt.anul in curs 85.000lei. Din valoarea chelt. cu amorizarea si ajustarile, suma de 1.000lei corespunde unei ajustari cu caracter neobisnuit. Renumeratia capitalurilor proprii este in procent anual de 6%(capitaluri proprii de 360.000lei). Determinati costul care va fi luat in calcul in contabilitatea de gestiune pt.luna decembrie.

Rezolvare: Cost luna decembrie= ch.exploatare+(amortize, ajust.-ch.caracter.neob.)/12+renum.capital.propr=>

Cdec.=21.600+(85.000-1.000)/12+(6%x360.000)x1/12=30.400lei

334. Urmat. informatii se refera la chelt. soc. Alfa: chelt de exploatare ale lunii decembrie (in afara de amortizari si provizioane): 21.600lei; chelt. extraordinare 1.500lei; chelt. cu amortizarea pt.anul in curs 85.000lei, chelt. cu ajustarea valorii activelor circulante: 30.000lei. Se mai stie ca in cadrul amortizarilor este cuprinsa si cheltuiala cu amortizarea aferenta chelt. de constituire, in suma de 1.000lei, iar din intreaga suma a ajustarilor 1.200lei corespund unei ajustari cu caracter neorbisnuit. Remuneraratia capitalurilor proprii este in procent de 6% (capitaluri proprii de 360.000lei). Determinati cheltuielile neincorporabile in costuri. Rezolvare:

Chelt.extraordinare 1.500

Chelt.constituire 1.000

Chelt. carater neobisnuit 1.200

Total chelt.neincorporabile 3.700leiPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2518
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved