Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Lucrarile de sinteza si raportare contabila prezentate la incheierea exercitiului financiar

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micLucrarile de sinteza si raportare contabila prezentate la incheierea exercitiului financiar

Lucrarile contabile de incheiere a exercitiilorPrin continutul lor lucrarile de sinteza si raportarea contabila acopera ansamblul operatiilor efectuate de catre agentii economici pe intregul exercitiu financiar, prezentand situatia patrimoniului si rezultatele financiare la sfarsitul perioadei respective.

Un exercitiu financiar se desfasoara pe parcursul unui an calendaristic, (incepe pe 1 ianuarie si se incheie la 31 dec), incheierea exercitiului financiar asigura prezentarea prin bilant a situatiei patrimoniului, respectiv a activelor si pasivelor, a veniturilor, cheltuielilor si a profitului sau a pierderilor, dupa caz, prin contul de profit si pierderilor.

Bilantul contabil constituie documentul oficial de gestiune al unitatilor patrimoniale care trebuie sa asigure o imagine reala, clara si completa, a patrimoniului unitatii, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute. El se intocmeste semestrial, anual, si incazul fuzionarii sau incetarii activitatii agentului economic. Obligativitatea intocmirii bilantului contabil decurge din prevederile art 26 din legea 82/1991 legea contabilitatii, republica. Bilantul contabil reprezinta un instrument de conducere atat la nivelul unitatilor patrimoniale cat si la nivel national; normele metodologice de utilizare a bilanturior contabile, stabilesc modul de centralizare a acestora pe ramuri de activitate , in profil teritorial si departamental, sau pe ansamblul economiei nationale.

Incheierea exercitiulul financiar si elaborarea completului bilantier comporta o succesiune de lucrari din care unele au caracter preliminar iar altele vizeaza completarea propriuzisa a documentelor ce alcatuiesc completul bilantier:

bilantul contabil

contul de profit si pierdere

situatia fluxurilo de trezorerie

situatia mdificarilor capitalului propriu

notele explicative la situatiile financiare anuale

Lucrarile cu caracter preliminarp oarta numele de lucrari de inchidere; ele se desfasoara in faze succesive in urmatoarea ordine logica:

a) prima etapa presupune inregistrarea in conturi a tuturor operatiilor economice si financiare desfasuratte de unitatea patrimoniala, in perioada pentru care se intocmeste bilantul contabil in scopul stabilirii rulajelor complete a conturilor,(fie rulaj debitor, fie rulaj creditor,) Fara aducerea la zi a inregistrarilor in conturi nu este posibil stabilirea corecta a soldurilor conturilor la momentul intcmirii bilantului contabil si in concluzie nu se poate efectua inchiderea sau preluarea in bilant a continutului acestora

b) a doua etapa consta in verificarea exactitatii rulajelor si soldurilor inregistrate in conturile sintetice si analitice din contabilitatea generala si punerea de acord a evidentei sintetice cu cea analitica.

Operatiunea de control a sumelor inregistrate in conturi se executa cu ajutorul balantelor de verficare, instrumente ce permit atat indetificarea erorilor de inregistrare, cat si corectarea inregistrarilor gresite in vedera stabilirii concordatei necesare intre conturile sintetice si cele analitice.

Obligativitatea intocmirii balantelor de verficare decuge atat din necesitati practice cat si din prevederile legale,( art 21 din lg 82/1991, lg contabilitatii republicata); finalizarea lunara a inregistrarilor din conturi , dublata de verificarea lor cu ajutorul balantelor de verificare, capata o importanta deosebita deoarece in timp ce bilantul contabil se inregistreaza semestrial sau anual, calculul profitului, dupa caz, a pierderii, a impozitului pe profit si a altor obligatii reflectate de diferitele conturi se efectueaza lunar. In plus balantele de verificare sunt atat instrumente de control a inregistrarilor efectuate in consturi, cat si surse de informatii centralizate pentru conducerea activitatii agentilor economici.

c) in a treia etapa: se foloseste la inventarierea generala a mijloacelot materiale si banesti, a surselor de formare a capitalului, drepturilor de creanta si obligatiilor agentului economic la un moment dat. Ea are drept scop determinarea patrimoniului real al unitatii si vizeaza atat constatarea existentului faptic al elementelor patrimoniale, cat si evaluarea acestora la valoarea actuala. Derularea inventarierii se face in concordatna cu prevederile "normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului", norme care stabilesc modul de desfasurare a inventarierii si precizeaza pana la amanunt documentele care se intocmesc cu aceasta ocazie. In urma inventarierii, elementele patrimoniale sunt grupate dupa natura lor iar recapitulatia elementelor inventariate se scrie in Registrul - inventar, impreuna cu diferentele din evaluare rezultate.

Actiunea de inventariere generala a patrimoniului este urmate de punerea de acord a datelor din evidenta contabila cu realitatile constatate cu ocazia inventarierii si inegistrarea diferentelor de inventar.

d) in a patra etapa: presupune stablilirea rezultatelor financiare, a profitului brut si a porfitului net impozitat, obtinute de agentul economic luna de luna si prin cumulare si regularizare la finele anuluigestionar - cand se incheie bilantul. Aceste operatii se realizeaza prin decontarea sistematica a veniturilor si cheltuielilor, colectarea si regularizarea varsamintelor in seama impozitelor si taxelor datorate de agentul economic la bugetul de stat,bugetele sau fondurile speciale si determinara rezultatului exercitiului prin intermediul contului"profi t si pierdere", cont care la randul sau realizeaza cumularea de la inceputul pana la finele anului a proftului cu pierderile evidentiaza impozitul pe profit evidentiaza cheltuielile care potrivit legii se suporta din rezultatele financiare si in cele din urma stabileste profitul net al agentului economic. Tot in aceasta etapa se opereaza si eventualele repartizari si utilizari ale profitului.

e) a patra etapa cuprinde a 2a verificare a datelor inregistrate in scopul asigurarii exactitatii inregistrarilor in conturi a tuturor operatiilor economice inclusiv a celor reclamate de necesitatea regularizarii diferentelor rezultate in urma inventarierii generale a patrimoniului si stabilirea rezultatelor finale a exercitiului.

Aceasta lucrare se realizeaza prin intocmirea unei noi balante de verificare, atat pentru conturile sintetice cat si pentru cele analitice in vederea punerii de acord a contabiliatii generale cu cea analitica in ansamblul lor.

f) a cincea etapa: pe baza datelor consamnate in conturi si in ultima balanta de verificare se procedeaza la intocmirea propriuzisa a bilantului; completarea formularelor de bilant, elaborate de Ministerul Finanelor Publice, care stau la baza intocmirii bilantului general pe ansamblul ecnomiei nationale.

2. Completul bilantier

Bilantul contabil constituie instrumentul cel mai important cu ajutorul caruia datele cuprinse in contabilitate sunt oferite circuitului informational. Pe baza datelor oferite de bilantul contabil se pot formula concluzii cu privire la situatia economica si financiara a unitatii patrimoniale.

Completul bilantier se compune dintrun ansamblu de documente si situatii de sinteza economica sau de control fiscal ce poate varia in functie de natura si marimea unitatii patrimoniale ,dar in principiu cuprinde urmatoarele elemente(contabil pentru uzul polit VEZI CARTE VOLUMUL 2).

Bilantul propriu-zis reprezinta componenta cea mai importanta a completului bilantier si poate fi definita ca un tablou ce poate cuprinde in forma sintetizata si in expresie valorica atat mijloacele economice patrimoniale cat si sursele de constituire a acestora, respectiv activul si pasivul unitatii patrimoniale. In cadrul bilantului trebuie respectata egalitatea dintre totalulul activului si totalul pasivului. In inocmirea si utilizarea bilantului cntabil trebuiesc respectate cu strictete principiile contaabile care vizeaza direct bilantul necompensarii si intangibilitatii bilantului de deschidere. Principiul necompensarii se refera la neadmitera elementelor de activ cu cele de pasiv(ex. creante compensate cu datorii.) rincipiul intangibilitatii bilantului de deschidere - potrivit acestuia se interzice modificarea datelor preluate de bilantul anterior in vederea dechiderii exercitiului urmator.

In elaborarea bilantului trebuie avuta in vedere urmatoarea regula: soldurile debitoare ale conturilot la momentul incheierii bilantului se preiau in posturile de activ iar soldurile creditoare se preiau in posturile de pasiv. EXCEPTIE: exceptie fac conturile rectificative a valorii unor mijloace materiale; exista 2 sitiuatii:

amortizarea imobilizarilor necorporale si corporale care desi au solduri creditoare apar in activul bilantului in scopul rectificaii valorii imobiliarelor

contul "profit si pierdere" prin care se inchid conturile de venituri si cheltuieli , al carui cold creditor se preia in pasivul bilantului si reflecta profitu realizat pe erioada exercitiului sau daca are un sold debitor, acesta se preia in activul bilantului si determina pierderea inregistrata in aceeasi perioada

Bilantul contabil este supus certificarii si verificari de catre un expert contabil, sau contabil autorizati dupa caz [VEZI TABELUL DIN CARTE].

Gruparea elementelor patrimoniale la intocmirea bilantului cuprinde datele la data de 31 decembrie, ale anului incheiat, pentru care se depune bilantul contabil(soldul final ale conturilor care apar in bilant), cat si datele la data de 31 decembrie ale anului anterior(preluate din bilantul contabil depus in urma cu un an calendaristic - prin intangibilitatii bilantului de deschidere - daca agentul economic modifica acete data este pasibil de raspundere penala).

Bilantul vontabil cuprinde:

o       numar curent

o       denumirea postului

o       soldul la inceputul perioadei

o       solduri de la sfarsitul exercitiului

Contul de profit si pierdere(VEZI ANEXA 2 DIN CARTE vol2), ofera in orice moment al exercitiului informatiile necesare cu privire la situatuia financiara a unitati patrimoniale si a rezultatelor activitatii. Contul de profit si pierdere cuprinde soldurile debitoare(reprezentate de conturile ce inregistraza cheltuielile), soldurile creditoare(reprezentate de comturile ce inregistreaza veniturile) si rezultatul exercitiului atat pentru exercitiul precedent cat si pentru cel incheiat. El inglobeaza in cuprinsul sau:

cifra de afaceriveniturile si cheltuielile exercitiului grupate dupa natura lor

rezultatul exercitiului, profit sau pierdere, dupa caz

Din diferenta dintre veniturile de exploatare si veniturile financiare si veniturile extraordinare si cheltuielile corespunzatoare fiecarei grupe mentionate anterior.

Rezulta 3 categorii de rezultate:

din exploatare

financiar

extraordinar

Rezultatul din exploatare + rezultatul financiar = rezultatul curent.

Pe baza acestor rezultate si a impozitului pe profit se determina rezultatul exercitiului unei perioade de gestiune.

Situatia fluxurilor de trezorerie, situatuia modificarilor capitalurilor proprii si notele explicative(in nr de 10). toate acestea reprezinta un ansamblu de documente care detalizaa datele cuprinse atat in bilant cat si in contulde profit si pierdere, prezentand activitatea unitatii patrimoniale in dinamica sa, in completarea celorlalte documente care compun completul bilantier si prezinta situatia economico-financiara a unitatii la un moment dat. Notele explicative cuprind date semnificative despre activitatea depusa si rezultatul financiar obtinut si determina luarea unor decizii juste de catre echipa manageriala a unitatii patrimoniale in vederea cresterii eficientei activ desfasurate mai ales in centrele producatoare de profit sau generatoare de pierderi din cadrul unitatii.

Documentele cuprinse in note explicative creeaza posibilitatea studierii unor fenomene ce se desfasoara in unitatea patrimoniala pe baza compararii datelor ce le caracterizeaza in mod succesiv pe mai multe perioade iar pe de alta parte face posibila analiza in detaliu a unor fenomene care in bilant sunt exprimate printr-o suma globala.

Notele explicative sunt urmatoarele:

nota nr.1 activele imobilizate: sold la 1 ianuarie

nota nr.2 - ajustari privind deprecieri de valoare. Componenta: sold la 1 ianuarie, transferuri, sold la 31 decembrie

nota nr.3 - repartizarea profitului. Componenta: profit net repartizat la competente, profit net repartizat la dividende, profit nerepartizat

nota nr.4 - analiza rezultatului din exploatarea Cuprinde: cifra de afaceri neta, cosul bunurilor vandute si a serviciilor prestate prin cheltuielile auxiliare, precum si pri cheltuielile indirecte prin costurile de productie. Ea cuprinde rezultatul din exploatare, cheltuielile de desfacere, cheltuielile generale de administratie, alte venituri din exploatarea.

nota nr.5

nota nr.6: principii politici si metode contabile: componenta: abateri dela principii contabile, schimbarea metodelor de evaluare, tratamente contabile alternative

nota nr.7 are urmatoarele componente: capitalul social subscris, actiuni rascumparabile. Nota explicativa: informatii privind salariatii, administratorii si directorii. Componenta; nr mediu de salariati, salarii platite, cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

nota nr.8

nota nr.9: exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiar. Se pot calcula: indicatori de ichiditate de risc, de gestiune, de profitabilitate

nota nr.10: alte informatii rivind prezentarea intreprinderii, relatiile acesuia cu filialele cu

Raportul administratorilor - acest document cuprinde nformatii semnificative privitoare la activitatea unitatii patrimoniale care nu sunt continute in celelalte situatii mentionate. Cuprinde informatii privind:

o analiza completa a evolutiei activitatii societatii si a situatiei sale la incheierea exercitiului

evenimente notabile intervenite dupa incheierea exercitiului financiar

valoarea dividendelor propuse de catre consiliul de administratie si a probata de catre asociatii

evolutiaprobabila a activitatii societatii patrimoniala

participatiile de capital in patrimoniul altor agenti economici precum si alte aspecte relevante privind activitatea societatii comercialePolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1586
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved