Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contract executie de lucrari

Contracte+ Font mai mare | - Font mai micContract executie de lucrari


nr...... data.........Parti contractante sediul

Intre

......, cu sediul in ...... nrT/F: ., inmatriculata la Registrul comertului

sub numarul , cod unic de inregistrare ., avand cod IBAN , deschis la

reprezentata prin, Director General .. si Director Economic.....

in calitate de achizitor

si intre

......, cu sediul in ...... nrT/F: ., inmatriculata la Registrul comertului

sub numarul , cod unic de inregistrare ., avand cod IBAN , deschis la

reprezentata prin, Director General .. si Director Economic..... in calitate de executant

a intervenit prezentul contract

Obiectul si pretul contractului

2.1 - Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarea "..", in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

- Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul de ..euro, pentru executia si

finalizarea lucrarii ".".

- Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor,
conform graficului de executie este de euro,la care se adauga TVA .. euro.

Durata de executie a contractului

3.1 Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarea "."asa cum este prevazut in graficul de executie, in decurs de 12 (douasprezece) luni (luni calendaristice) de la data primirii ordinului de a incepe lucrarile din partea achizitorului.

Definitii

4.1 - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre o

autoritate contractanta, in calitate de "achizitor", si, un executant de lucrari, in calitate de

"executant";

b) achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

- "ACHIZITOR" - persoana juridica (achizitoare) definita ca autoritate contractanta care,
avand sursele de finantare asigurate contracteaza cu un executant de lucrari realizarea
lucrarii.

- "EXECUTANT" - persoana juridica (societate comerciala) organizata
corespunzator pentru realizarea executiei lucrarii, care are dreptul legal de a desfasura acest
gen de activitate, si de a semna si derula contracte avand ca obiect realizarea acesteia.

c) lucrari - activitati a caror executie face obiectul contractului

d) pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului pentru

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

e) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de

sarcini.

f) amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;

g) produse - echipamentele, piesele de schimb si orice alte bunuri pe care achizitorul are obligatia

de a le pune la dispozitia executantului conform contractului. Prin "echipamente" nu se intelege echipamentul individal de munca,procurarea acestuia intrand in sarcina executantului.

h) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa.

i) clauza penala - conventie accesorie prin care partile contractante stabilesc prin apreciere anticipata cuantumul daunelor interese compensatorii (sau moratorii) care vor fi datorate de partea in culpa in caz de neexecutare a obligatiei contractuale. Stipularea unei clauze penale prezinta avantajul de a dispensa pe creditor de sarcina de a dovedi existenta si cuantumul prejudiciului suferit in caz de neexecutare totala sau partiala a obligatiilor asumate de debitor.

j) daune - prejudicii suferite

daune-interese compensatorii - daune-interese acordate pentru neexecutarea totala sau partiala, sau pentru executarea necorespunzatoare a obligatiei contractuale a debitorului

daune-interese moratorii - daune-interese acordate pentru simpla intarziere in executarea unei obligatii contractuale

daune previzibile - prejudicii suferite de creditor datorita neexecutarii unei obligatii contractuale a debitorului, care au fost prevazute sau care puteau fi prevazute la data incheierii contractului

daune cominatorii - sume de bani pe care debitorul unei obligatii de a face sau de a nu face este obligat, prin hotarare judecatoreasca sa le plateasca creditorului pentru fiecare zi intarziere, pana la executarea in natura a obligatiei sale. Daunele cominatorii constituie un mijloc de constrangere a debitorului de a-si executa in natura obligatia, iar nu un mijloc de despagubire a creditorului.

k)zi/zile - zi/zile calendaristice; luna/luni - luna/luni calendaristice; an - 365 zile - 12 luni.

Aplicabilitate

5.1 - Contractul de executie intra in vigoare la data asa cum s-a convenit de comun acord.

Documentele contractului

- Natura si volumul lucrarilor sunt precizate in anexele la prezentul contract.

- Documentele prezentului contract sunt:

a) graficul de executie;

b) Caietul de sarcini.

c) graficul de plati

Standarde

7.1 - (1) Executantul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata va avea calitatile declarate de catre acesta in contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor specificate in contract.

La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite
elemente sunt inferioare cerintelor prevazute in caietul de sarcini.

Caracterul confidential al contractului

8.1 - (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor

persoane implicate in indeplinirea contractului.

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

(2) Dezvaluirea oricarei informatii, fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului, se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare indeplinirii contractului.

8.2 - O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta, sau

b)informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire, sau c)partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

Drepturi de proprietate intelectuala

9.1 - Achizitorul are obligatia de a despagubi executantul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente

Protectia patrimoniului cultural national

- Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absoluta a achizitorului.

- Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau
oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 10.1, iar
imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta
descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca
din cauza unor astfel de dispozitii, executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare,
atunci, prin addendum la prezentul contract, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul; b)totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

- Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 10.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor
istorice.

Garantia de buna executie a contractului

- Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului prin
deschiderea contului garantiei de buna executie.

- Cuantumul garantiei de buna executie a contractului va fi constituit in euro si reprezinta 2%
din pretul contractului, fara TVA, adica euro.

Garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale. Executantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia achizitorului la o banca agreata de ambele parti. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri din sumele datorate si cuvenite executantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Achizitorul va dispune ca banca sa instinteze executantul de varsamantul efectuat precum si de destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea executantului.

Garantia de buna executie se elibereaza astfel:

- 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor daca in acesta nu au fost inscrise remedieri si completari de efectuat in sarcina executantului si daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim. Acest procent poate fi micsorat de catre achizitor in cazul in care va considera ca riscul pentru vicii ascunse este mare;

- 30% din valoarea garantiei la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, in baza procesului-verbal de receptie finala. Acest procent poate fi majorat de catre achizitor in cazul in care va considera ca riscul pentru vicii ascunse este mare.

- Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a
notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

12. Resposabilitatile executantului

12.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promtitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile si de a asigura forta de munca, pentru indeplinirea contractului
Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facand obiectul unei
subcontractari.

Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile,
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau in Caietul de sarcini pe
durata indeplinirii contractului.

- Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii,
spre aprobare, graficul detaliat de executie necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de
executie.

- Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele,calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le
intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

- (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problema, mentionata in contract, referitoare la lucrare.

(2) in cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(l) determina dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi negociate si incluse in pretul contractului prin act aditional la contract semnat inainte de executarea respectivelor instructiuni.

- (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de
achizitor precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor si dispozitivelor individuale de munca cat si a resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) in cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

- Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

b)de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si

pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora,

rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru si pana la

finalizarea lucrarilor va efectua pe costurile sale toate lucrarile necesare remedierii eventualelor

prejudicii aduse mediului.

c)executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,

daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din dau in

legatura cu obligatia prevazuta la lit. c pentru care responsabilitatea revine executantului.

- Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de
incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului verbal de receptie a lucrarii.

- (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia,
in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod
abuziv.

a)   confortul riveranilor, sau

b)  caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persqane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin.(l), pentru care responsabilitatea revine executantului.

- (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de
catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va
alege si va folosi vehiculele si va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul
suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa
nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

in cazul care, natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe
apa, atunci prevederile de la alin.(l) vor fi interpretate in maniera in care prin 'drum' se intelege
inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin 'vehicul' se intelege
orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.

in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care
comunica cu/sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

12.10-(l)Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a)de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b)de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c)de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel,

care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

- Executantul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor, pana la predarea lucrarilor achizitorului. El trebuie sa:-ia- masuri
de protectie impotriva degradarii lucrarilor datorate temperaturilor daunatoare lucrarii si apei si sa
indeparteze zapada si gheata daca acestea dauneaza lucrarilor si instalatiilor.   

- In cazul in care, pe parcursul executarii lucrarilor, executantul se va confrunta cu alte
conditii de natura cazului fortuit, decat cele prevazute in contract, acesta este obligat sa notifice
achizitorul, partile urmand ca prin act aditional la contract sa clarifice aceste aspecte, iar
cheltuielile generate (daca este cazul) vor fi platite in conformitate cu prevederile respectivului act
aditional.

- Executantul raspunde de respectarea tuturor prevederilor legale inclusiv de respectarea
prevederilor oricarui regulament, decizii sau hotarari ale organelor publice locale, care au caracter
obligatoriu la executarea lucrarilor. Daca nerespectarea acestor prevederi provoaca pagube pentru
achizitor, acesta va fi despagubit integral de executant cu suma cuvenita.

- Executantul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor specificate in contract.

- Executantul are obligatia sa intocmeasca, inainte de inceperea lucrarilor, Instructiunile
Tehnice de Lucru (ITL), pe baza carora vor executa lucrarile continand:

succesiunea operatiilor tehnologice, aferente lucrarilor, ce vor fi efectuate;

dispozitivele, sculele si utilajele necesare realizarii operatiilor;

masuri de protectia muncii;

masuri de protectia mediului

La ITL se va anexa o copie de pe certificatul de conformitate al fiecarui dispozitiv folosit la executarea operatiilor tehnologice.

- Executantul raspunde de integritatea instalatiilor care fac obiectul contractului pe toata
perioada din momentul predarii instalatiei pana la repunerea ei sub tensiune si pana la predarea
lucrarii. Toate pagubele datorate sustragerilor din aceste instalatii sau deteriorarii lor vor fi
suportate si remediate de executant in intervalele aprobate de retragere din exploatare sau in cel
mai scurt timp pentru lucrari care nu necesita retrageri din exploatare.

- Executantul este raspunzator pentru incidentele produse din vina sa in instalatiile
achizitorului si va suporta toate cheltuielile de remediere a acestor incidente, inclusiv valoarea
energiei nelivrate consumatorilor si/sau a energiei netransportate ca urmare a acestor incidente. in
acest caz achizitorul are dreptul de a retrage executantului calitatea de 'Furnizor atestat' si de a

nu-1 mai accepta ca ofertant la alte achizitii de lucrari.

12.18- Executantul lucrarii are obligatia de a elibera amplasamentele de deseurile rezultate, cu
prezentarea de documente ca au fost predate pentru stocare sau reciclare- cu respectarea legislatiei
de mediu.

12.19- Executantul este raspunzator pentru prejudiciile produse din vina sa asupra mediului si va
suporta toate cheltuielile de remediere a acestor daune. .

12.20 - Executantul are obligatia de a asigura in timpul efectuarii lucrarilor mijloacele .necesare
prevenirii poluarii accidentale cu produse toxice si/sau periculoase si interventiei sin cazul
producerii unor accidente cu impact asupra mediului (contaminarea de orice fel a solului si/sau a
apei)

12.21 - Executantul are obligatia de a incheia asigurarr complexa de accidente, pentru fiecare angajat, cu o firma de asigurari specializata, pe toata perioada contractului.

13. Responsabilitatile achizitorului

- La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele
prevazute de lege, precum si regulamentele necesare executiei lucrarilor, care potrivit legilor in
vigoare, sunt in sarcina sa.

- (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a
convenit altfel, urmatoarele:

a)   amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;

b)  suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier, unde este
posibil;

c)   caile de acces rutier si racordurile de cale ferata, unde este posibil;

d)  racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc), pana la limita amplasamentului
santierului unde este posibil.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre achizitor.

- Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie
necesara pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, la termenele stabilite prin graficul de
executie a lucrarii.

- Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de
circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului precum si pentru materializarea
cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

- Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5
zile de la notificarea executantului.

- Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte
informatii furnizate executantului precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

- Pe parcursul executarii lucrarilor, achizitorul are dreptul sa dispuna, in scris:

a)    indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt constatate de achizitor calitativ
necorespunzatoare sau a deseurilor;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare,
c)indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare, necorespunzatoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutarii de catre executant a dispozitiilor de mai sus, achizitorul poate sa angajeze si sa plateasca altor contractanti executarea acestor lucrari, punandu-1 astfel in intarziere pe executant, cheltuielile aferente urmand sa fie suportate de executant prin recuperarea lor de catre achizitor, de la acesta, conform legii sau conventiei partilor.

14. Inceperea si executia lucrarilor

- (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de
primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

- (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului de executie si sa fie terminate la data
stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale.

Executantul va prezenta, in termen de 3 zile, dupa semnarea contractului, graficul de executie
de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia achizitorului,
parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul de executie a lucrarilor, la cererea
achizitorului, executantul va prezenta un grafic de detaliu revizuit, in vederea terminarii lucrarii
la data prevazuta in contract.
Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de nici una dintre indatoririle asumate prin contract.

in cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu
indeplineste indatoririle prevazute la 12.1, alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixe
executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in caz
neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

- (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest
scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier
sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca
in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asuma
prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

- (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie si legislat
in vigoare din punct de vedere a protectiei muncii; verificarile si testarile materialelor folosite
executia lucrarilor precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei fina
(calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

inlocuirea oricarui material prevazut in contract cu altul similar se va face numai cu acord
scris al proiectantului si al achizitorului.

Executantul are obligatia de recuperare a materialelor refolosibile ramase in urma executai
lucrarii si predarii acestora la locul indicat de achizitor.

Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pent:
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera
aferenta acestora, revin executantului.

Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale pu
in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare
calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contre
achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

- (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului.

Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului
si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate,
conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi
suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

14.6 - La inceperea executiei lucrarii, executantul are obligatia sa asigure mijloacele necesare prevenirii poluarilor accidentale cu produse toxice si/sau periculoase si interventiei in producerii unor accidente cu impact asupra mediului (contaminarea solului si/sau a apei prin scurgeri sau deversari de ulei si/sau de alte substante toxice sau periculoase).

Intarzierea si sistarea lucrarilor - in cazul

15.1-In care:

a)volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

b)conditiile climaterice extrem de nefavorabile; invocarea de catre executant a conditiilor

climaterice extrem de nefavorabile nu va putea constitui cauza de sistare (suspendare) a

contractului sau decalare a termenelor contractului cu exceptia situatiei in care, prin propunerea

tehnica a prevazut aceasta si achizitorul a acceptat prin clauza contractuala sau   

c)oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea

contractului de catre acesta, indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de

executie a lucrarilor sau a oricarei parti din acestea, atunci prin acordul partilor materializat prin act

aditional la prezentul contract, partile vor stabili:

i)orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

ii)totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

15.2 - Nu se accepta decalarea termenului de executie si plati suplimentare datorate situatiilor

generate de cazurile fortuite.

Finalizarea lucrarilor

- Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen ce
se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

- (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorul ca
sunt indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

- Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corespunderea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. in functieconstatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

- Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic
functional.

Daca, comisia de receptie va notari respingerea receptiei, executantul este obligat ca, pe costurile

sale integrale, sa efectueze remedierea deficientelor constatate si dupa aceea sa solicite repetarea

receptiei.

Repetarea receptiei, nu il exonereaza de raspunderile datorate depasirii termenului contractual

prevazut la pct. 3.1..

-In procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor se vor consemna si urmatoarele
aspecte privind protectia mediului:

-toate deseurile rezultate in urma lucrarilor (calitativ, cantitativ si locul de depozitare);

-pentru deseurile retrase de pe amplasament se va mentiona destinatia exterioara ( locul de depozitare finala sau firma de valorificare a deseurilor) si se vor prezenta documentele de predare deseurilor, la depozitele finale si/sau la firmele de valorificare autorizate;

-prejudiciile aduse mediului si neremediate pana la finalizarea lucrarilor vor fi consemnate urmand a se stabili daunele de mediu si modul de solutionare.

Perioada de garantie acordata lucrarilor

- Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia
finala .

- (1) in perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de
a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor
defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale. Executantul va suporta si toate
cheltuielile legate de orice lucrari aditionale necesare rezolvarii reclamatiilor aparute in perioada de
garantie pe care le va executa in aceleasi conditii cantitative si calitative prevazute in propunerea
tehnica.

Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(l), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

a)utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

sau

b)unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a

lucrarilor; sau

c)neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau

implicite care ii revin in baza contractului; sau

d)aparitiei de neconformitati in exploatare sau a unor vicii aparente sau ascunse neconstatate la

receptie.

In cazul in care defectiunile nu se datoreaza din vina executantului, lucrarile fiind executate de
catre acesta conform prevederilor contractului sau dispozitiilor achizitorului, costul remedierilor va
fi evaluat si platit de catre achizitor ca lucrari suplimentare, in baza unui act aditional (negociat de
catre parti inainte de efectuarea lucrarilor).

In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 17.2 alin.(l), achizitorul
este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente
acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant prin executarea garantiei de buna
executie, retinere din sumele cuvenite acestuia sau prin obligare de plata agreata de executant sau
dispusa de instanta competenta.

Pentru partile din lucrare care au suferit remedieri in perioada de garantie, durata perioadei de
garantie se prelungeste, in mod automat, cu timpul scurs de la data reclamatiei si pana la efectuarea
remedierii.

Modalitati de plata

Plata se va face pe baza de masuratori efectuate de executant la sfarsitul fiecarei luni, urmand ca banii sa fie virati executantului cel mai tarziu pe data de 10 (zece) a lunii urmatoare.

- Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 15 zile de la expirarea perioadei
prevazute la clauza 18.1 executantul are dreptul sa solicite penalitati pentru intarzierea platii.

18.3- (1) Platile trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor executate
conform contractului. Lucrarile executate (totale sau partiale) trebuie sa fie dovedite ca atare prin
situatii de lucrari executate, intocmite astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor.

Situatiile de plata provizorii se confirma in termen de maximum 10 zile de la primire.

- (1) Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita.

- Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

Actualizarea pretului contractului

- Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiara, anexa la contract . Pretul ramane ferm pe toata durata de indeplinire a
contractului.

- Depasirea termenelor contractuale nu poate constitui motiv de actualizare a pretului
contractului

Asigurari

20.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile .

(2)Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportata de catre executant .

(3)Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4)Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina persoanei
achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

(5)Achizitorul nu va fi responsabil in nici un fel pentru nerespectarea legislatiei mediului de catre
executant sau de refacere a mediului in cazul unor prejudicii aduse mediului inconjurator. Toata
raspunderea in aceasta privinta este in sarcina exclusiva a executantului.

Amendamente

21.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza

interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheieri ntractului.

Penalitati, daune-interese

22.1-Achizitorul va aplica executantului penalitati de 0,06% pe zi din valoare lucrarilor
contractului, incepand cu prima zi de intarziere in indeplinirea obligatiilor contractuale pana la data
indeplinirii acestora. Penalitatile vor fi platite de executant prin deducere din pretul contractului
retinandu-se aceste sume din facturile depuse la achizitor.

22.2- in cazul neindeplinirit in termenul prevazut la pct.18.1 a obligatiilor de plata a facturilor,
achizitorul va suporta penalitatii de 0,06% pe zi din plata neefectuata pana la indeplinirea
obligatiei de plata.

22.3- Pentru compensarea prejudiciului suferit de catre achizitor ca urmare a indeplinirii cu
intarziere sau neindeplinirii obligatilor asumate de catre executant, achizitorul poate aplica
executantului in afara de penalitati, de executarea garantiei de buna executie a contractului (GBE),
de reziliere a contractului din vina executantului si plata de daune-interese.

22.4- Valoarea penalitatilor nu este limitata.

Rezilierea contractului

23.1 -In cazul in care executantul intarzie executia lucrarilor dovedind incapacitatea de a executa contractul, in acesta situatie achizitorul poate sa-i incaseze garantia de buna executie a contractului, sa-i pretinda penalitati si daune si sa rezilieze contractul.

Executantul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) achizitorul notifica executantului ca, din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice,ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale. b)achizitorul este declarat in stare de faliment

c) achizitorul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa, cu exceptia obligatiei de plata, si prin aceasta ii pune pe executant in situatia de a nu putea executa lucrarea;

Achizitorul poate cere rezilierea contractului in conditiile pct.23.3,24.1 si daca:

a)  executantul, a, fost dedafat in stare de faliment, se emite ordin de executare impotriva lui,
intra in lichidare juridica in vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe capital;

b)  executantul a abandonat contractul;

c)  executantul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate in termenul stabilit la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

d)  executantul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile

contractuale, desi a fost notificat de achizitor;

e)    executantul a subcontractat o parte de lucrari faxa avizul achizitorului.

Cererea de reziliere a contractului(notificarea) pentru motivele mentionate la art. 24.1.1 si
23.1.2 se va comunica in scris partii contractante, cu cel putin 30 zile lucratoare anterior datei

solicitate de reziliere. Daca in termen de 10 zile de la data primirii notificarii, partea notificata nu

formuleaza obiectiuni asupra motivului de reziliere invocat in notificare astfel incat partile

contractante sa poata initia eventual rezolvarea amiabila a rezilierii, aceasta se considera acceptata

si se procedeaza in consecinta.

In- cazul in care partenerul de contract considera ca motivele invocate pentru reziliere nu fac parte

din cele mentionate la 24.1 sau 24.2 si partile nu se conciliaza partea nemultumita se poate adresa

instantei.

23.1.3 Indiferent de partea contractanta care a solicitat rezilierea contractului, in cazul rezilierii

contractului achizitorul va convoca comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si

calitativa a lucrarilor executate pana la data rezilierii, intr-un termen de maximum 15 zile de la data

rezilierii contractului.

(a)     in cazul rezilierii contractului conform celor prevazute la art.24.1.1. achizitorul va intocmi
situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, al utilajelor si al lucrarilor provizorii,
dupa care va stabili .sumele pe care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile
contractului.

(b)    in cazul rezilierii contractului conform celor prevazute la art.24.1.2. achizitorul va intocmi
situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, al utilajelor si al lucrarilor provizorii,
dupa care va stabili sumele pe care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile
contractului.

(c)     Dupa rezilierea contractului, in cazul prevazut la art.24.1.2., achizitorul este in drept sa
contracteze lucrarile, in regim de urgenta cu un tert, pretentia de daune implicand si diferenta intre
valoarea contractului reziliat si valoarea noului contract.

Cesiunea

24.1- Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.

24.2- Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract.

Forta majora

Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediatsi

in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, in vederea
limitarii consecintelor.

Se considera caz de forta majora situatiile intervenite independent de vointa partilor,
imprevizibile, inevitabile, si care nu pot fi ocolite, care apar dupa intrarea in vigoare a contractului,
impiedicind una din parti sa-si indeplineasca, total sau partial, obligatiile asumate prin prezentul
contract. Greva propriilor angajati, cu exceptia celei organizate de federatia sindicatelor de ramura
la nivel national si recunoscute ca legale prin justitie, nu poate constitui caz de forta majora.

25.5 Cazurile de forta majora care impiedica una din parti sa-si indeplineasca, total sau partial,

obligatiile asumate prin prezentul contract, pot fi opuse celeilalte parti, numai daca partea care le
invoca, comunica in scris, in termen de maximum 3 zile de la data aparitiei cazului de forta majora,
celeilalte parti, situatia intervenita, si prezinta, in alte 14 zile ulterioare, un certificat emis de
autoritatile competente, privind realitatea evenimentului invocat,legalitatea constatarii lui, precum
si durata sa.

25.6 Cazurile de forta majora care impiedica aprovizionarea cu materiale si alte bunuri, nu pot fi

invocate in cazul celor aflate in productie curenta, si care pot fi procurate de executant din alta
parte, cu respectarea conditiilor de calitate prevazute in contract.

25.7 In situatia cind cazurile de forta majora aparute si invocate au o durata mai mica de 30 zile,

prelungesc in mod automat, cu perioada de timp respectiva, termenele de indeplinire a obligatiilor

partii care le-a invocat.Daca acestea au o durata mai mare de 30 zile, partile contractuale vor analiza daca, si in ce conditii pot continua contractul. In aceasta situatie, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul.

25.8 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune interese.

Solutionarea litigiilor

26.1- Daca intre achizitorul si executant apare o neintelegere sau o disputa de orice natura cu
privire la incheierea sau derularea contractului, partile vor cauta sa solutioneze disputa pe cale
amiabila prin tratative directe.

26.2- Daca, partile nu reusesc sa rezolve disputa sau neantelegerea pe cale amiabila in termen de
15 zile de la inceperea acestor tratative, divergentele contractuale vor fi supuse spre solutionare
instantelor judecatoresti competente.

Limba care guverneaza contractul

27.1 - Limbile care guverneaza contractul sunt limba romana si limba spaniola.

Comunicari

- (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

- Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Legea aplicabila contractului

- Contractul va fi interpretat conform legilor din Spania.

Dispozitii finale

30.1- Anexele    si documentele contractului fac parte integranta din prezentul contract.

- Prezentul contract a fost incheiat in 4(patru) exemplare originale, 2 (doua) exemplare in limba spaniola si 2 (doua) exemplare in limba romana, in posesia fiecarei parti si a fost semnat astazi........

ACHIZITOR EXECUTANTPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 5525
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved