Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTRACTUL DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT

Contracte+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACTUL DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT

CUPRINS :PLEDOARIE PENTRU PPP .

PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT - CONCEPTE


CADRUL LEGISLATIV SI DE REGLEMENTARE A PPP IN ROMANIA

In ultima vreme, in Romania se constata o crestere tot mai mare a intere-sului pentru cooperarea dintre sectorul public si cel privat, in realizarea de proiecte de infrastructura, in diferite sectoare de activitate. Cresterea dispo-nibilitatii sectorului privat de a prelua o serie de responsabilitati si riscuri si a sectorului public de a privatiza serviciile de utilitate publica a avut ca re-zultat multiplicarea eforturilor de introducere a conceptului de parteneriat public-privat la realizarea obiectivelor si proiectelor economico-sociale in Romania.

Aceasta cooperare public-privat ofera o serie de avantaje cum ar fi :

Accelerarea realizarii obiectivelor si proiectelor de infrastructura pro-gramate .

- Conjugarea preluarii responsabilitatilor si riscurilor sectorului privat cu

disponibilizarea serviciilor sectorului public si efectuarea prompta a

platilor .

Reducerea pe ansamblu a costurilor proiectelor .

- Stimularea indeplinirii obligatiilor contractuale , asumate .

Imbunatatirea calitatii serviciilor de utilitate publica .

Generarea unor venituri aditionale , de interes pentru sectorul privat .

Imbunatatirea managementului sectorului public prin expunerea

serviciilor la rigorile concurentei .

In plan international , interesul pentru promovarea parteneriatului public-

privat se indreapta spre trei directii principale :

Realizarea de investitii in infrastructuri ;

Cresterea eficientei utilizarii resurselor financiare ;

Valorificarea comerciala superioara a fondurilor investite ;

Parteneriatul public-privat trebuie privit nu ca un miracol ci ca o optiune

viabila , printre alte modele traditionale existente .

De-a lungul timpului practica a dezvoltat o mare diversitate de partene-riate public-privat , generate de dinamismul dezvoltarii, multitudinea parti-cularitatilor aranjamentelor contractuale si circumstantele conjuncturale .

Principalul criteriu insa, care separa diferitele tipuri de PPP este riscul

masura in care sectorul public este dispus sa transfere in totalitate sau

raspunderea si partial riscul catre sectorul privat .

Acest criteriu impune, pentru fiecare PPP, aplicarea unei anumite legislatii si a unei anumite metodologii de selectare a partenerilor privati.

La baza selectarii partenerilor privati si a incheierii contractelor de PPP stau urmatoarele principii :


transparenta

tratamentul egal, nediscriminatoriu

proportionalitatea

recunoasterea mutuala

libera concurenta

Din multitudinea de PPP-uri se disting citeva forme uzuale de relatii

parteneriale public-privat, pornindu-se de la nivelul de transfer al riscului si

responsabilitatile sectorului privat, si anume:

DBO = proiectare - constructie - operare

BOR = constructie - operare - reinnoire

BOT = constructie - operare - transfer

LDO = leasing - dezvoltare - operare

ROT = reabilitare - operare - transfer

Conceptul de administratie publica implica si ideea organizarii si desfasurarii unor activitati pentru satisfacerea intereselor generale ale unei comunitati. Aceasta activitate a autoritatilor administratiei publice imbraca o multitudine de forme. Unele consacrate, referitor la care intalnim in doctrina mai multe criterii care stau la baza clasificarii lor1, altele mai noi, ca (po-sibil) rezultat al reformei si schimbarilor sistemului administrativ, in contextul mai larg al procesului de integrare europeana

Trecand in revista punctele de vedere exprimate in literatura de specialitate, putem concluziona ca autoritatile publice emit doua categorii principale de acte juridice: acte juridice unilaterale (presupun manifestarea unilaterala de vointa a autoritatii publice si sunt actele administrative, actele juridice prin care nu se realizeaza puterea acte juridice contractuale (presupun un acord de vointa, cum sunt contractele civile si contractele administrative) 2.

Intre formele noi de activitate, parteneriatul public-privat apare ca formula cea mai adecvata de atragere si implicare a capitalului privat in realizarea unor investitii publice. Formula juridica pe care o imbraca aceasta conlucrare si colaborare intre sectorul public si cel privat este contractul de parteneriat public-privat.


Reglementarea legala a contractului de parteneriat public-privat este asigurata prin O.G. nr. 16/20023, H.G. nr. 621/20024 si O.U.G. nr. 15/20035, acte normative prin care a fost statuata aceasta noua categorie de contracte administrative.

Conform art. 1 lit. c din O.G. nr. 16/2002, asa cum a fost modificat prin Legea nr. 470/2002, contractul de parteneriat public-privat este actul juridic care stabileste drepturile si obligatiile autoritatilor publice si ale investito-rului pentru intreaga perioada de functionare a parteneriatului public-privat, acoperind una sau mai multe dintre etapele de pregatire, finantare, construc-tie sau exploatare a unui bun public, pe o durata determinata, dar nu mai mare de 49 de ani.

Obiectul unui astfel de contract il reprezinta obtinerea unui bun public sau bun privat, care vor face parte din domeniul public sau privat al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale, prin proiectare, finantare, constructie, exploatare, intretinere sau transfer.

Partile contractului sunt: autoritatea publica (centrala - Guvernul, repre-zentat de unul sau mai multe ministere, de autoritati sau institutii publice, responsabile pentru proiectele de parteneriat public-privat de interes nation-nal; sau locala - autoritatea decizionala, la nivel judetean, municipal, orasenesc si comunal, responsabila pentru proiectele de parteneriat public-privat de interes local) si investitorul privat (orice persoana juridica sau asociatie de persoane juridice, romana sau straina, dispusa sa intreprinda una sau mai multe dintre etapele de pregatire, finantare, constructie sau exploatare a unui bun public pe cont propriu si in baza principiilor comerciale

De remarcat ca, pentru atingerea efectiva a scopului unei astfel de colaborari intre sectorul public si cel privat (proiectarea, finantarea, constructia,exploatarea, intretinerea si transferul unui bun public), este necesara infiintarea, de catre investitorul privat si autoritatea publica, a unei companii de proiect, aceasta fiind o societate comerciala rezidenta in Romania6, sau stabilirea unei alte forme de asociere.

Principalele etape pentru realizarea unui parteneriat public-privat sunt :

- Initiativa pentru realizarea unui parteneriat public-privat. Ea apartine, de regula, autoritatilor publice, situatie in care, aceste autoritati, in functie de obiectivele si programele pe care si le-au stabilit, analizeaza diferitele modalitati de realizare, concretizate in propuneri ;

- Publicitatea - consta in publicarea in Monitorul Oficial, partea a IV-a, de catre autoritatea publica initiatoare, a intentiei de initiere a unui proiect de parteneriat public- privat;

- Elaborarea documentatiei - se refera, in primul rand, la realizarea unui studiu de prefezabilitate, care cade in sarcina autoritatii publice initiatoare si care va furniza informatii privind indicatorii financiari, tehnici, economici si sociali ai obiectivului de investitii. Se primesc, de catre o comisie constituita in acest scop, scrisorile de intentie, impreuna cu documentele atasate scrisorii de intentie (care va cuprinde obligatoriu toate informatiile si documentele solicitate de autoritatea publica prin anuntul de intentie, care va atesta eligibilitatea si capacitatea investitorului de a realiza proiectul) din

partea investitorilor interesati, intr-un termen de 60 de zile de la publicarea intentiei de initiativa

- Selectarea partenerului privat - se face pe baza scrisorilor si a documen-telor atasate, primite de la potentiali investitori. In paralel, autoritatea public-ca initiatoare va realiza si un studiu de fezabilitate a proiectului, care va constitui fundamentul planificarii si realizarii proiectului. Autoritatea public-ca va incheia cu fiecare din investitori selectati un acord de proiect, care va defini obligatiile si drepturile partilor, modalitatile de stingere reciproca a obligatiilor. Continutul si forma acordului de proiect se negociaza de

reprezentanti ai autoritatii publice cu fiecare dintre investitorii selectionati, plecandu-se de la un acord de proiect-cadru. Se vor constitui si numi una sau mai multe comisii de negociere, care, pe baza studiului de fezabilitate si a ofertelor primite va realiza un clasament al ofertantilor. Aceasta ierarhizare va fi cuprinsa intr-o decizie, care se va comunica tuturor investitorilor selec-tionati. Impotriva acestei decizii se poate face contestatie, in termen de 10 zile de la comunicare (art. 2 din O.G. nr. 16/2002 asa cum a fost modificat prin Legea nr. 470/2002). Deoarece O.G. nr. 16/2002 nu prevede nici o

modalitate speciala de atacare a solutiilor referitoare la contestatii, con-sideram ca,in aceasta situatie, competenta de solutionare apartine instantelor de contencios administrativ.

Dupa solutionarea contestatiilor si comunicarea rezultatelor, autoritatea publica va negocia, pe baza unei propuneri de contract de parteneriat public-privat, cu cel mai bine plasat investitor (art. 8 alin. 4 din O.G. nr. 16/2002, asa cum a fost modificat), fiecare parte incercand sa obtina cele mai bune conditii contractuale in situatia data.

In situatia in care negocierile cu cel mai bine plasat investitor nu se finali-zeaza cu incheierea unui contract de parteneriat public-privat, autoritatea pu-blica va putea invita la negociere si pe ceilalti posibili investitori selectionati si enumerati in decizie. Legislatia in vigoare prevede, totodata, obligativita-tea de a fi reluata intreaga procedura, in cazul in care nu se ajunge la inche-ierea unui contract de parteneriat public-privat;

- Incheierea contractului de parteneriat public-privat. Reprezentantii fiecarei parti vor semna contractul, si, conform art. 10 din O.G. nr. 16/2002, asa cum a fost modificat, contractul negociat va fi supus spre aprobare Guvernului sau autoritatii publice locale, potrivit competentei si atributiilor legale aferente categoriei bunului public in cauza.

Principalele clauze care se vor gasi in continutul unui contract de parteneriat

public-privat se refera la: partile contractuale, scopul si obiectul, durata, drepturile si obligatiile partilor, aspecte legate de investitii, alte contributii si recuperarea acestora, conditiile si situatiile de incetare a contractului, cazuri de forta majora, conditiile in care se va efectua transferul bunurilor publice rezultate, solutionarea conflictelor, legea aplicabila contractului.

O parte deosebit de importanta din contractul de parteneriat public-privat, supusa negocierii, este acordul dintre parti prin care se stabileste forma de colaborare dintre autoritatea publica si investitor, fiind vorba fie de infiin-tarea unei companii de proiect, fie o alta forma de asociere.

Conform legislatiei in vigoare principalele tipuri de parteneriat public-privat sunt:

a)     proiectare - constructie - operare (DBO) - un contract intre autoritatea publica si investitor, in care proiectarea (incepand cu faza de proiect tehnic), constructia si exploatarea sunt transferate investitorului pe o durata de

maximum 50 de ani. Contractul poate include si finantarea proiectului public-privat de catre investitor. Contractul poate prevedea faptul ca investitorul asigura si servicii prin intermediul proiectului public-

privat. La finalizarea contractului bunul public este transferat, cu titlu gratuit, autoritatii publice, in buna stare si liber de orice sarcina sau obligatie, in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 16/2002;

b) constructie - operare - reinnoire (BOR) - investitorul isi asuma finantarea,

constructia si costurile pentru operarea si intretinerea bunului public, pe o durata de maximum 50 de ani. Investitorului i se permite sa perceapa, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, tarife corespunzatoare pentru utilizarea bunului public pentru o perioada stabilita. In acest mod investitorul poate sa recupereze investitia si sa finanteze intretinerea si poate sa asigure un profit rezonabil. Aceste niveluri de tarifare sunt stabilite in prima oferta a investitorului. Ulterior investitorului i se permite sa renegocieze nivelul de tarifare la reinnoirea dreptului de exploatare a facilitatii pentru o noua

perioada, la expirarea perioadei stabilite initial, daca aceasta a fost mai mica de 50 de ani.

Durata totala a contractului initial si a noii perioade nu poate depasi 50 de ani in total. La finalizarea contractului, bunul public este transferat, cu titlu gratuit, autoritatii publice, in buna stare si liber de orice sarcina sau obligatie, in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 16/2002;

c) constructie - operare - transfer (BOT) - un contract in care investitorul isi

asuma constructia, incluzand finantarea, exploatarea si intretinerea unui bun public.

Investitorului i se permite sa perceapa tarife de utilizare pentru a-si recupera investitia si a-si acoperi costurile de intretinere, inclusiv pentru a obtine un profit rezonabil. La finalizarea contractului, bunul public este transferat, cu titlu gratuit, autoritatii publice, in buna stare si liber de orice sarcina sau obligatie, in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 16/2002;

d) leasing - dezvoltare - operare (LDO) - un contract incheiat intre autori-tatea publica si investitor, in care investitorul preia in leasing un bun public existent (avand inclusiv dreptul de a obtine venituri din furnizarea anumitor servicii), pentru o perioada care nu poate depasi 50 de ani. In acest tip de contract investitorul nu este obligat sa investeasca in bunul public. La finalizarea contractului bunul public este transferat, cu titlu gratuit, autori-tatii publice , in buna stare si liber de orice sarcina sau obligatie , in con-formitate cu prevederile art.11 alin (1) din Ordonanta Guvernului nr 16/2002

e) reabilitare - operare - transfer (ROT) - un contract intre autoritatea publica

si investitor, in care bunul public este transferat investitorului. Investitorul finanteaza reabiliteaza, opereaza si intretine bunul public pentru o anumita perioada, care nu poate depasi 50 de ani. Dupa aceasta perioada, bunul pu-blic este transferat, cu titlu gratuit, autoritatii publice, in buna stare si liber de orice sarcina sau obligatie, in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr.166/2002

Conform unui studiu efectuat recent7, autoritatile publice din Romania au preferat, ca forme de colaborare cu mediul de afaceri, acordul de parteneriat

sau asociere. In Romania, pana la aceasta data - februarie 2004 - doar 28

dintre judete au incheiat parteneriate public-privat in baza O.G. nr. 16/2002.

Primul contract de parteneriat public-privat incheiat in baza O.G. nr. 16/2002 si a Legii nr. 470/2002 se refera la realizarea obiectivului de investitii "Depozit ecologic la nivel regional in judetul Mures", contract aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Mures nr. 65 din 16 septembrie 2003. "Actorii" acestui parteneriat sunt Consiliul Judetean Mures, in calitate de coordonator si sapte consilii locale din judetul Mures (Iernut, Ludus, Sanpaul, Sangeorgiu de Mures , Sovata, Tarnaveni, Ungheni), pe de o parte si S.C. Agenda 21 SA, ca reprezentant al firmei Vaste Italia, in calitate de investitor pe de alta parte .

In pregatirea si realizarea diferitelor etape ale parteneriatului s-au implicat mai multe departamente si servicii din Cadrul Consiliului Judetean Mures, Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Serviciul de Investitii, Serviciul Juridic- Administrativ, Serviciul de Dezvoltarea Regionala, Integrare Europeana si Programe-Prognoze, s.a. Au fost parcurse toate etapele de realizare a unui parteneriat public-privat asa cum sunt prevazute de legislatie.

Scopul contractului este realizarea obiectivului de investitii "Depozit ecologic la nivel regional in judetul Mures", iar obiectul contractului consta in proiectarea,finantarea, constructia si exploatarea depozitului ecologic de gestionare a deseurilor (statii de transfer, incinerator, instalatii de tratari namoluri, instalatii de tratari deseuri industriale si periculoase, utilaje, dotari, utilitati si infrastructura aferenta).

Actele normative care reglementeaza PPP in Romania sunt urmatoarele :

I. OG nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat

(actualizata prin Legea nr.528/2004)

II. Hotararea nr.621/20.06.2002 pentru aprobarea normelor

III. Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor (actualizata de

Legea nr.528/2004)

IV. Hotarare nr.216/25 martie 1999 pentru aprobarea Normelor

metodologice-cadru de aplicare a Legii nr.219/1998 privind

regimul concesiunilor .

B I B L I O G R A F I E

1) Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti -

"Ghid pentru PPP", Bucuresti, iunie 2004, 10 Colectia Intreprinzatorului

European Commission / Directorate General, Regional Policy -

"Guidelines for successful Public-Private Partnerships", March 20

3) European International Contractors - "EIC White Book on BOT/PPP",

April 2003

United Nations Economic Commission for Europe - "Guidelines on Private Public Partnerships for Infrastructure Development

ECE/TRADE/NONE/2000/8

United Nations Economic Commission for Europe - "Governance in

Public Private Partnerships for Infrastru cture Development" - Dra ft

Geneva

OG nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat

(Monitorul Oficial Partea I, nr.94/2002)

7) HG nr. 621/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

a OG nr. 16/2002 (Monitorul Oficial Partea I, nr.481/2002)

Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor (Monitorul Oficial

Partea I, nr.459/1998)

9) HG nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de

aplicare a Legii nr.219/1998 (Monitorul Oficial Partea I, nr.140/1999)

Legea nr.528/2004 pentru modificarea si completarea OG nr. 16/2002 si a Legii nr.219/1998 (Monitorul Oficial Partea I, nr.1153/2004Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2996
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved