Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Proiect la Birotica

Economie

+ Font mai mare | - Font mai mic
Universitatea Titu Maiorescu

Facultatea de Stiinte Econimice
Curtea de Arges

Lucrul cel mai important nu este numarul de idei adunate in mintea ta, ci legatura care le uneste.

Proiect la Birotica

Prezentarea societatii

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

Serviciul Public de Gospodarie Comunala Curtea de Arges a fost infiintat in conformitate cu prevederile Legii nr.69/1991 potrivit carora consiliile locale organizeaza servicii publice in principalele domenii de activitate si a fost inregistrat la Ministerul Finantelor avand cod de inregistrare fiscala nr.10939163/1998.

Serviciul public este institutie publica care functioneaza pe principiile gestiunii economice si autonomiei financiare limitate.

Este integral finantata de la bugetul local. Aceasta institutie are ca obiect de activitate principal intretinerea si repararea strazilor,amenajarea si intretinerea spatiilor verzi ,efectuarea salubritatii publice si administrarea operativa a spatiului locativ.

Analizand referatul prin care Biroul resurse umane propune aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru anul 2008 la Serviciul Public de Gospodarie ,Consiliul municipiului Curtea de Arges aproba Organigrama si Statul de functii la Serviciul Public de Gospodarie Comunala pentru anul 2008 , prevazute cu un numar de 164 posturi , conform anexelor :

Stat de functii

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

CURTEA DE ARGES

DENUMIREA FUNCTIEI

Gradul sau Treapta

Profesionala

Studii

Numarul de

posturi

DIRECTOR

GR. I. A

S

COMPARTIMENT CONTABILITATE

3

1. CONTABIL - SEF

GR I A

S

2. Contabil

TR. I.A

M

3. Casier - Magaziner

TR. I

M

COMPARTIMENT JURIDIC, ADMINISTRATIV, RESURSE UMANE SI ACHIZITII PUBLICE

17

1. Sef Compartiment ( consilier juridic )

GR. II

S

2. Referent

GR.III

S

3. Secretar – Dactilograf

TR. I

M

4. Paznic

TR. I

G

COMPARTIMENT MECANIZARE – TRANSPORT

23

1. Sef Compartiment

GR. I. A

SSD

2. Sofer

TR. I

G

3. Sofer

TR. II

G

4. Sofer

TR. III

G

5. Muncitor calificat

TR. I

G

6. Muncitor calificat

TR. II

G

SECTIE GOSPODARIE

120

1. Sef Sectie

GR. II

S

FORMATIE BENEFICIARI VENIT MINIM GARANTAT

11. Sef formatie

TR. I. A

M

SECTOR REPARATII SI INTRETINERE STRAZI

28

1. Sef Sector

GR. I. A

SSD

2. Muncitor calificat

TR. I

G

3. Muncitor calificat

TR. II

G

4. Muncitor calificat

TR. III

G

5. Muncitor calificat

TR. IV

G

6. Muncitor calificat

TR. V

G

7. Muncitor calificat

TR. VI

G

8. Muncitor necalificat

SECTOR SPATII VERZI

34

1. Sef Sector

TR. I. A

M

2. Muncitor calificat

TR. I

G

3. Muncitor calificat

TR. II

G

4. Muncitor calificat

TR. III

G

5. Muncitor calificat

TR. IV

G

6. Muncitor calificat

TR. V

G

7. Muncitor calificat

TR. VI

G

8. Muncitor necalificat

SECTOR SALUBRITATE

1. Sef Sector

TR. I. A

M

2. Muncitor calificat

TR. VI

G

3. Muncitor necalificat

FORMATIE ASFALT

5

1. Sef formatie

TR. I A

M

2. Muncitor calificat

TR. I

G

3. Muncitor calificat

TR. II

G

4. Muncitor calificatTR. IV

G

TOTAL PERSONAL

x

x

ORGANIGRAMA

SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

CURTEA DE ARGES

Text Box: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES


Operatiunile derulate in contabilitate ,incepand cu inregistrarea documentelor justificative,intocmirea balantei de verificare si a tuturor anexelor necesare finalizarii situatiei financiare se realizeaza conform Legii contabilitatii nr.82/1991,republicata,precum si cu prevederile altor acte normative aflate in vigoare.

In cadrul institutiei se folosesc urmatoarele documente:

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Serveste ca:

à    document pentru receptia bunurilor aprovizionate

à    document justificativ pentru incarcare in gestiune

à    document justificativ de inregistrare in contabilitate

Se intocmsete in doua exemplare, potrivit prevederilor legale, la locul de depozitare sau in unitatea cu amanuntul, dupa caz, pe masura efectuarii receptiei. In situatia in care la receptie se constata diferente. Nota de receptie si constatare de diferente se intocmeste in trei exemplare de catre comisia de receptie legal constituita.

In cazul in care bunurile materiale sosesc in transe, se intocmeste cate un formular pentru fiecare transa, care se anexeaza apoi la factura sau la avizul de insotire a marfii.

Datele de pe verso formularului nu se completeaza decat atunci cand se constata diferente la receptie.

BON DE CONSUM

Se intocmeste in doua exemplare, pe masura lansarii, respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum de catre compartimentele care solicita materiale pentru a fi consumate.

Bonul de consum (colectiv) se poate intocmi intr-un exemplar, in conditiile utilizarii tehnicii de calcul.

Circula:

à    la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele exemplare);

à    la magazia de materiale, pentru eliberarea cantitatilor prevazute, semnandu-se de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele (ambele exemplare);

à    la compartimentul financiar – contabil pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare).

La institutii publice exemplarul 2 ramane la emitent.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

fisa de magazie

se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material si se completeaza de catre:

à    compartimentul financiar-contabil la deschiderea fisei (datele din antet) si la verificarea inregistrarilor (data si semnatura de control). In coloana “Data si semnatura de control” semneaza si organul de control financiar cu ocazia verificarii gestiunii;

à    gestionar sau persoana desemnata, care completeaza coloanele privitoare la intrari, iesiri si stoc.

In scopul tinerii corecte a evidentei la magazie, persoanele desemnate de la compartimentul financiar contabil verifica inopinat, cel putin o data pe luna, modul cum se fac inregistrarile in fisele de magazie.

Inregistrarile in fisele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili dupa fiecare operatie inregistrata si obligatoriu zilnic.

Nu circula, fiind document de inregistrare.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

REGISTRUL STOCURILOR

Serveste ca document de evaluare a stocurilor de valori materiale si de verificare a concordantei inregistrarilor efectuate in fisele de magazie si in contabilitate.

Se intocmeste manual de compartimentul financiar contabil sau cu ajutorul tehnicii de calcul, la sfarsitul fiecarei luni, pe feluri de materiale, obiecte de inventar si produse, grupate pe magazii (depozite), conturi, grupe, eventual subgrupe sau in ordine alfabetica, prin inscrierea stocurilor din fisele de magazie si evaluarea lor cu preturile de inregistrare.

Nu circula, fiind document de inregistrare.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

REGISTRU DE CASA

Se intocmeste in doua exemplare, zilnic, de casierul unitatii sau de alta persoana imputernicita, pe baza actelor justificative de incasari si plati. In cazul in care o suma platita se refera la doua sau trei conturi corespondente, in regsitrul de casa se trece distinct fiecare operatie in parte. Se semneaza de catre casier pentru confirmarea inregistrarii operatiilor efectuate si de catre persoana din compartimentul financiar-contabil desemnata pentru primirea exemplarului 2 si a actelor justificative anexate.

Circula la compartimentul finaciar – contabil pentru verificarea execatitatii sumelor inscrise si respectarea dispozitilor legale privitoare la efectuarea operatiilor de casa (exemplarul 2).

Exemplarul 1 ramane in carnet.

Se arhiveaza:

à    la casierie (exemplarul 1)

à    la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).

Factura fiscalA

Document cu regim special, se intocmeste in 3 exemplare:

à    ex. 1 - merge la client;

à    ex. 2 - la contabilitate - se opereaza in contabilitate si se arhiveaza;

à    ex. 3 - la cotor - se arhiveaza.

Se completeaza toate datele cerute de rubrici, precum si semnaturile si stampilele necesare, CNP-ul celui ce o elibereaza.

ChitanTa

Se intocmeste in 2 exemplare:

à    ex. 1 - merge la client;

à    ex. 2 - ramane la cotor - se arhiveaza.Comanda

Se intocmeste in 2 exemplare:

à    ex. 1 - merge la furnizor, dar inainte se prezinta la persoana autorizata sa semneze acordul vizei de necesitate.

à    ex. 2 - ramane la cotor - se arhiveaza.

Ordinul de platA

Se intocmeste intr-un exemplar.

Se semneaza de contabilul sef si director.

Se depune la Trezoreria Curtea de Arges.

STAT DE SALARII

Se intocmeste lunar de compartimentul care are aceasta atributie, pe baza documentelor de evidenta a muncii si a timpului lucrat efectiv, a pontajelor, a documentelor de centralizare a salariilor individuale pentru muncitorii salarizati in accord, etc., pe baza fiselor de evidenta a salariului, a evidentei si a documentelor privind retinerile legale, a listelor de avans chenzinal, concediilor de odihna, certificatelor medicale si se semneaza pentru confirmarea exactitatii calculelor de catre persoana care determina salariul cuvenit si intocmeste statul de salarii.

Se certifica de catre conducatorul unitatii si contabilul – sef.

Se arhiveaza la Compartimentul Contabilitate.

BALANTA DE VERIFICARE

Serveste:

à    la verificarea exactitatii inregistrarilor;

à    la controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica;

à    la intocmirea situatiei trimestriale a principalilor indicatori economico-financiari, a situatiei lunare a calculului impozitului pe profit si a bilantului anual.

Se intocmeste manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, lunar si ori de cate ori se considera necesar, intr-un exemplar.

Balanta de verificare cuprinde pentru toate conturile unitatii urmatoarele elemente: simbolul si denumirea conturilor, in ordinea din planul de conturi, totalul sumelor debitoare si creditoare ale lunii precedente, rulajele curente debitoare si creditoare, totalul sumelor debitoare si creditoare, soldurile finale debitoare sau creditoare. Balanta de verificare la 1 ianuarie, in coloanele 2 si 3, se completeaza cu soldurile finale debitoare si creditoare ale lunii decembrie.

Nu circula, fiind document de sinteza.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

REFERAT DE NECESITATE

Se intocmeste de sefii de sectoare si compartimente pentru fiecare lucrare in parte, se vizeaza de seful de sectie, precum si de Compartimentul Contabilitate, unde se verifica daca exista prevedere bugetara.

  • este aprobat de catre ordonatorul de credite.
  • dupa inregistrare se preda la serviciul aprovizionare in vederea cumpararii materialelor si pieselor, precum si a contactarii furnizorilor care presteaza servicii pentru institutie.
  • factura fiscala insotita de receptie, precum si referatul de necesitate in copie se prezinta la Compartimentul Contabilitate in vederea efectuarii platii.
  • originalul se arhiveaza la serviciul aprovizionare, iar copia la Compartimentul Contabilitate.

ORDONANTAREA DE PLATA

este documentul prin care ordonatorul de credite da dispozitie conducatorului Compartimentului Contabilitate sa intocmeasca instrumentele de plata a cheltuielilor.

este insotita de documentele justificative in original si poarta viza persoanelor autorizate de compartimentele de specialitate ca sa confirme corectitudinea sumelor de plata, livrarea si receptionarea bunurilor si prestarea serviciilor.

originalul insotit de ordinul de plata se depune la Trezorerie, iar copia se arhiveaza la Compartimentul Contabilitate.

La sfirsitul anului operatiunile din contul de executie si soldurile sunt cele din tabelul de mai jos(format in programul „Excel”).Vizualizare aici.loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 751
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site