Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Gradinita

0RGANIZAREA ACTIVITATII IN SCOALA

didactica pedagogie+ Font mai mare | - Font mai mic0RGANIZAREA ACTIVITATII IN SCOALAOrganizarea, ca functie a managementului, asigura punerea in practica a planurilor, prin stabilirea celei mai potrivite configuratii a unitatii de invatamant (organigrama), cu scopul utilizarii optime a resurselor umane (prescolari, elevi, personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic), a resurselor financiare, printr-o buna relatie cu parintii si o buna colaborare cu autoritatile locale si prin realizarea de parteneriate.

Organizarea presupune si o grupare adecvata a resurselor umane disponibile pentru realizarea obiectivelor stabilite prin plan. Este vorba de:

director (directorul, directorii adjuncti, coordonatorul pentru proiecte si programe educative);

Consiliul profesoral;

Consiliul de administratie;

comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii;

catedrele/ comisiile metodice;

comisii de lucru cu caracter permanent sau temporar;

Consiliul clasei;

Consiliul elevilor;

comitetul de parinti al fiecarei clase;

Consiliul reprezentativ al parintilor/ asociatia de parinti;

compartimentul secretariat;

serviciul de contabilitate;

serviciul de administratie;

personalul didactic auxiliar (bibliotecar, informatician, laborant, tehnician, pedagog etc.).

O consecinta a muncii acestor grupari este operarea cu documente (acte de evidenta scolara, acte de studii, documente de evidenta contabila, formulare statistice etc.) si crearea de documente (decizii, note de serviciu, procese-verbale,contracte individuale de munca, fise ale postului, fise si criterii de evaluare, planuri si programe, grafice de activitati etc.). Acestea din urma sunt grupate in registre, dosare, mape de lucru etc., iar pentru unele dintre ele se realizeaza o evidenta speciala.

IMPORTANT

Persoanele juridice, creatoare si detinatoare de documente, raspund de evidenta, inventarierea, selectionarea, pastrarea si folosirea documentelor in conditiile legii mentionate mai sus.

Organizarea unitatilor de invatamant preuniversitar este reglementata de:

Legea invatamantului (Legea 84/l995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare );

Statutul personalului didactic (Legea I 28/l997, cu modificarile si completarile ulterioare)1;

publicat in M. Of. nr. 158 din 16.07.1997, cu modificarile si completarile ulterioare, modificat prin Legea nr. 354/2004, publicata in M. Of. 11r.683 din 29.07.2004

      R.O.F.U.I.P.;

      ordine ale ministrului Educatiei si Cercetarii;

      decizii ale inspectorului scolar general 1 ;

      regulamentul intern al fiecarei unitati de invatamant.

1. Regulamentul intern

In termen de 30 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a regulamentului scolar, unitatile de invatamant sunt obligate ca, pe baza acestuia si a dispozitiilor legale in vigoare sa elaboreze regulamentul intern [art. 170 din R.O.F.U.I.P.].

Pe de alta parte, intocmirea regulamentului intern la nivelul fiecarui angajator se realizeaza in termen de 60 zile de la data intrarii in vigoare a codului muncii [art. 262 (I) din Codul muncii (Legea 53/2003)].

Prin urmare, unitatea de invatamant care, in sensul art. 14 (I) din Codul muncii este angajator trebuie sa elaboreze un document numit regulament intern.

Continutul regulamentului intern

Potrivit art. 6 (2) din R.O.F.U.I.P., regulamentul intern trebuie sa cuprinda prevederi specifice conditiilor concrete de desfasurare a activitatii din unitatea de invatamant, in concordanta cu dispozitiile legale in vigoare. Prin urmare, regulamentul intern trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele categorii de prevederi, mentionate in R.O.F.U.I.P.:

criterii de constituire a claselor [art. 13 (1)];

drepturi si obligatii ale directorului/ directorului adjunct/ coordonatorului pentru

proiecte si programe educative [art. 17 si art. 26];

atributii ale personalului didactic si ale elevului de serviciu pe scoala [art. 21 r)];

sanctiuni pentru abateri disciplinare savarsite de elevi [art. 23 I), art. 40 g)];

recompense si procedura acordarii de recompense pentru elevi, personal didactic de predare si de instruire practica si personal didactic auxiliar [art. 28 j)];

drepturi si obligatii ale personalului didactic de predare si de instruire practica si a

personalului didactic auxiliar [art. 85];

functionarea Consiliului elevilor [art. 105 (2)];

premierea elevilor [art. 116 (3)];

transferul elevilor [art. 135].

Potrivit art. 258 din Codul muncii (Legea 53/2003), regulamentul intern trebuie sa

cuprinda cel putin urmatoarele categorii de dispozitii:

reguli privind protectia, igiena si securitatea muncii in cadrul unitatii;

reguli privind inlaturarea oricarei forme de incalcare a demnitatii;

procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiior individuale ale salariatilor;

reguli concrete privind disciplina muncii in unitate

abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile (pentru personalul nedidactic);

reguli referitoare la procedura disciplinara (pentru personalul nedidactic);

modalitati de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale, specifice pentru personalul nedidactic.

contractuale, specifice pentru personalul nedidactic.

1 De exemplu, din Decizia 38111 3.12.2002, emisa de inspectorul scolar general al Inspectoratului Scolar al judetului Bacau, rezulta ca, la nivclul judetului Bacau, anumite unitati scolare sunt unitati scolare coordonaloare si ca ele coordoneaza activitatea altora, numite unitati scolare coordonatoare. Aceasta decizie este in concordanta cu art. 109 (9) din Statutul personalului didactic.

Elaborarea si aprobarea regulamentului intern

Potrivit art. 257 din Codul muncii (Legea 53/2003), regulamentul intern se intocmeste de catre angajatorJ cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz. Completand cu prevederile R.O.F.U.LP., rezulta ca regulamentul intern se propune si se dezbate de catre Consiliul profesoral, la care participa, cu drept de vot, si personal didactic auxiliar, si nedidactic, reprezentanti ai parintilor si ai elevilor din clasele IX - XII/ XIII [art. 6 (3)]; el este aprobat de Consiliul de administratie, cu participarea organizatiilor sindicale, recunoscute la nivel de ramura, existente in scoala [art. 6 (2)].

Avand in vedere importanta regulamentului intern, dupa discutarea si aprobarea acestuia in Consiliul profesoral, directorul emite decizia de aprobare (ANEXA 1).

O data aprobat, respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru tot personalul salariat al unitatii de invatamant, pentru elevi si pentru parintii/ reprezentantii legali ai acestora [art. 6(4) din R.O.F.U.I.P].

2. Directorul. Directorul adjunct. Coordonatorul pentru proiecte si programe educative

2.1. Drepturi, competente, atributii, obligatii, raspunderea materiala si disciplinara

Directorul exercita conducerea executiva a unitatii de invatamant, in conformitate cu atributiile conferite de lege, cu hotararile Consiliului de administratie al unitatii de invatamant, precum si cu alte reglementari legale. In activitatea de conducere, directorul este ajutat, dupa caz, de directorul adjunct si se bazeaza pe Consiliul profesoral al unitatii de invatamant, cu rol de decizie in domeniul instructiv-educativ [art. 145 (3) si (4) din Legea invatamantului (Lege a 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) si art. 16 (1) din R.O.F.U.I.P.].

Drepturile, competentele, atributiile, obligatiile, raspunderea disciplinara si materiala a directorului unitatii de invatamant sunt prevazute in:

Legea invatamantului (Legea 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);

Statutul personalului didactic (Lege a 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare);

R.O.F.U.I. P.;

Regulamentul privind actele de studii si documentele scolare in invatamantul preuniversitar, aprobat prin Ordinul M. Ed. C. nr. 3502/03.03.2005;

Ordinul 4609/21.09.2000, emis de ministrul Educatiei Nationale, cu privire la competentele si responsabilitatile directorilor de unitati scolare;

Norme metodologice privind finantarea invatamantului preuniversitar de stat

Normele metodologice privind finantarea si administrarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat

contractul de management educational;

regulamentul intern;

In sensu! Codului muncii prin angajalor se intelege persoana fizica sau juridica ce poate, potrivit legii, sa angajeze forta de munca, pe baza de contract individual de munca [art. 14 (I)] .

.2 aprobate prin H.G. nr. 538/2001, publicate in M. Of. nr. 329 din 19.06.2001

aprobate prin H.G. nr. 2192/30.11.2004, publicate in M. Of. nr. 66 din 19.01.2005

Legea Arhivelor Nationale (Legea 16/1996);

legi, ordonante ale guvemului, hotarari de guvem si ordine privind apararea impotriva incendiilor, protectia muncii, autorizatii (sanitar, sanitar-veterinare, de mediu si de functionare din punctul de vedere al protectiei muncii);

acte normative privind organizarea si disciplina muncii, inclusiv Codul muncii

(Legea 53/2003)1;

acte normative elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii;

decizii ale inspectorului scolar general2.

Propunem directorului sa consulte si sa extraga articolele prin care sunt stabilite atributiile, obligatiile si drepturile pe care le are, prevazute in Legea invatamantului, Statutul personalului didactic, R.O.F.U.I.P., Regulamentul privind actele de studii si documentele scolare.

Directorul adjunct

isi desfasoara activitatea in subordinea directorului;

indeplineste atributiile in concordanta cu prevederile R.O.F.U.l.P. si cele ale regulamentului intern stabilite prin fisa postului;

raspunde de activitatea educativa scolara si extrascolara din unitatea de invatamant;

avizeaza activitatea coordonatorului pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare;

preia toate prerogativele directorului, in lipsa acestuia;

raspunde in fata directorului, a Consiliului profesoral, a Consiliului de administratie si a organelor de consiliere, evaluare si control, pentru activitatea proprie, conform fisei postului;

indeplineste atributiile delegate de catre director pe perioade determinate.

Potrivit art. 1 (ii) din Ordinul 4609/21.09.2000, emis de ministrul Educatiei Nationale, cu privire la competentele si responsabilitatile directorilor de unitati scolare, directorul de unitate scolara poate delega, total sau partial, directorilor adjuncti autoritatea de decizie in realizarea uneia sau unor functii, in conditiile in care raspunderea (care nu se deleaga) ii apartine in intregime.

Fisa postului pentru directorul adjunct este elaborata de director. De asemenea, directorul este ce1 care evalueaza activitatea directorului adjunct si ii acorda calificativul anual [art. 26 din R.O.F.U.I.P.].

Coordonatorul pentru proiecte si programe educative

In unitatile de invatamant gimnazial si profesional, functioneaza un coordonator/ consilier pentru proiecte si programe educative scolare si extrasco1are, numit din randul cadrelor didactice angajate ale scolii [art. 26(3) din R.O.F.U.I.P.]. Metodologia numirii, atributiile si competentele acestuia sunt stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii (ANEXA 2.1).

Coordonatorul pentru proiecte si programe educative:

este subordonat directorului adjunct unitatii de invatamant si, respectiv, inspectorului scolar pentru activitatea educativa din inspectoratul scolar;

are atributii privind activitatea educativa scolara si extrascolara din unitatea de invatamant;

raspunde de domeniul educativ scolar si extrascolar.

I publicat in M. Of. nr. 72 din 02.2003

De exemplu, prin Decizia 381/13.12.2002 a inspectorului scolar general al Inspectoratului Scolar al judetului Bacau sunt stabilite atributiile, responsabilitatile si obligatiile directorului coordonator.

Fisa postului coordonatorului pentru proiecte si programe educative este stabilita de ministrul Educatiei si Cercetarii.

Coordonatorul pentru proiecte si programe educative se numeste prin hotarare a .Consiliului de administratie, la propunerea Consiliului profesoral. Avand in vedere importanta acestei functii, directorul unitatii scolare emite decizia de numire in functie (ANEXA 2..2).

Potrivit Ordinului 3337/08.03.2002, decizia de numire in functie a consilierului pentru proiecte si programe educative poate contine prevederi privind compensarea financiara a muncii acestuia. In acest sens se au in vedere prevederile cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare1.

2.2. Registrul de evidenta a deciziilor si notelor de serviciu emise de director. Dosarul deciziilor si notelor de serviciu

Functia de conducere a directorului se realizeaza si prin emiterea de decizii si note de serviciu, care vizeaza realizarea obiectivelor politicii educationale si de dezvoltare institutionala [art. 19 d) din R.O.F.U.I.P.].

Deciziile directorului se iau in concordanta cu hotararile Consiliului profesoral si ale Consiliului de administratie, potrivit regulamentului de functionare a acestora si Legii invatamantului [art. 109 (4) din Statutul personalului didactic]. In cazul in care hotararile acestor organisme incalca prevederile legale, directorul are dreptul sa interzica aplicarea lor, informandu-l in acest sens, in termen de 3 zile, pe inspectorul scolar general [art. 18 (2) din R.O.F.U.I.P.].

Evidenta deciziilor si notelor de serviciu elaborate de catre director se tine intr-un registru special numit registrul de evidenta a deciziilor si notelor de serviciu emise de catre director. Acesta este considerat obiect de inventar. Intregul inventar mobil si imobil al unitatii de invatamant se trece in registrul inventar al acesteia [art. 88 (3) din R.O.F.U.I.P.]. Prin urmare registrul de evidenta al deciziilor si notelor de serviciu emise de catre director se inventariaza potrivit Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului2. De asemenea, se numeroteaza, iar pe ultima pagina se face mentiunea .Prezentul registru contine un nr. de file' si se certifica prin semnatura directorului, a secretarului unitatii de invatamant si prin aplicarea stampilei.

Este obligatoriu sa se infiinteze dosarul deciziilor si dosarul notelor de serviciu emise de catre director, in care, in original, se indosariaza documentele respective. Pe dosar se inscriptioneaza:

si

H.G. 281/17.06.2002, publicata in M. Of. nr. 135 din 25.06.2003

aprobate prin Ordinul 2388/15.12.1995, emis de ministru! Finantelor

2.3. Dosarul directorului/directorului adjunct/coordonatorului

pentru proiecte si programe educative

Acest dosar contine:

copie xerox dupa decizia de numire in functie, certificata de catre director;

toate documentele sau copiile certificate de acesta, elaborate de director/director adjunct/coordonator pentru proiecte si programe educative.

Fiecare document creat se inregistreaza, in momentul aprobarii lui, in registrul de intrare-iesire al unitatii scolare.

3. Consiliul profesoral

Consiliul profesoral al unitatii de invatamant are rol de decizie in domeniul instructiv-educativ [art. 145 (4) din Legea invatamantului (Legea 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) si art. 27 (1) din R.O.F.U.I.P.].

Consiliul profesoral este alcatuit din totalitatea personalului didactic de predare si de instruire practica, cu norma de baza in unitatea de invatamant respectiva, titular si suplinitor. Personalul didactic auxiliar al unitatii de invatamant este obligat sa participe la sedintele Consiliului profesoral, atunci cand se discuta probleme referitoare la activitatea acestuia si atunci cand este invitat, absentele nemotivate constituindu-se in abateri disciplinare [art. 27 (1) din R.O.F.U.I.P.).

Presedintele Consiliului profesoral este directorul [art. 1452) din Legea invatamantului (Legea 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) si art. 18 (I) din R.O.F.U.I.P.).

Secretarul Consiliului profesoral este numit, prin decizie, de catre director [art. 27(6) din R.O.F.U.I.P.).

Atributiile Consiliului profesoral sunt stabilite in art. 28 din R.O.F.U.I.P.

Consiliul profesoral se intruneste la inceputul si la sfarsitul fiecarui semestru. De asemenea, acesta se intruneste in urmatoarele situatii: cand directorul considera necesar, la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului elevilor, a jumatate plus unu din membrii Consiliului reprezentativ/asociatiei parintilor sau la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliul de administratie. Consiliul profesoral poate fi convocat in sedinta extraordinara si la cererea a minimum o treime din numarul membrilor sai [art. 27 (3) si (4) din R.O.F.U.I.P.].

Directorul propune tematica Consiliului profesoral, care va fi discutata si aprobata in Consiliul de administratie.

Hotararile Consiliului profesoral se iau prin vot, deschis sau secret, din cel putin jumatate plus unu si sunt obligatorii pentru intregul personal salariat al unitatii de invatamant, conform reglementarilor in vigoare [art. 29 (2) din R.O.F.U.I.P.).

Dezbaterile din Consiliul profesoral se consemneaza de catre secretarul acestuia in Registrul de procese-verbale ale Consiliului profesoral [art. 27 (6) din R.O.F.U.I.P.]. Acesta se inregistreaza in unitatea de invatamant pentru a deveni document oficial, se leaga si se numeroteaza [art. 27 (8) din R.O.F.U.I.P.]. Pe ultima pagina se face mentiunea "Prezentul registru contine un nr. de file' si se certifica prin semnatura directorului, semnatura secretarului unitatii de invatamant si aplicarea stampilei.

Dosarul Consiliului profesoral contine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informari, tabele, liste, solicitari, memorii, sesizari etc.).

Registrul de procese-verbale ale Consiliului profesoral si Dosarul Consiliului profesoral se pastreaza intr-un fiset securizat, ale carui chei se gasesc la secretarul si la directorul unitatii de invatamant.

La inceputul fiecarui an scolar, in prima sedinta a Consiliului profesoral, se precizeaza componenta nominala a acestuia, presedintele si secretarul numit prin decizia directorului.

4. Consiliul de administratie

r

Unitatea de invatamant preuniversitar este condusa de Consiliul de administratie [art. 145 (1) din Legea invatamantului (Legea 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)]'.

Consiliul de administratie al unitatii de invatamant are rol de decizie in domeniul administrativ [art. 145 (6) din Legea invatamantului (Legea 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) si art. 30 (2) din R.O.F.U.I.P.].

Consiliul de administratie al unitatii de invatamant este format, potrivit legii, din 9 - 15 membri, intre care:

directorul unitatii de invatamant;

directorii adjuncti;

1 - 5 reprezentanti ai cadrelor didactice, alesi de Consiliul profesoral;

contabil/contabil-sef, daca exista la nivelul unitatii scolare;

reprezentanti ai autoritatii publice locale, ai asociatiei de parinti, ai elevilor din clasele a IX-a - a XII-a / a XIII-a, ai agentilor economici (obligatoriu pentru invatamantul profesional si tehnic), precum si ai institutiilor si organizatiilor comunitatii locale.

La inceputul anului scolar, in prima sedinta a Consiliului profesoral, la propunerea directorului, se alege personalul didactic care face parte din Consiliul de administratie [art. 19 j), art. 28 c) si art. 33 (2) din R.O.F.U.I.P.].

In adunarea generala a parintilor elevilor c1asei, convocata de invatator/diriginte, care prezideaza sedinta, se alege comitetul de parinti al clasei. Convocarea adunarii generale pentru alegerea comitetului de parinti al c1asei are loc in primele 30 zile de la inceperea cursurilor anului scolar [art. 46 (I) si (2) din R.O.F.U.I.P.]. Dupa alegerea comitetului de parinti pentru fiecare clasa, se constituie Consiliul reprezentativ al parintilor, compus din presedintii comitetelor de parinti ai fiecarei clase. O data constituit, directorul va solicita Consiliului reprezentativ al parintilor/asociatiei parintilor sa-si desemneze reprezentantii in Consiliul de administratie al unitatii de invatamant.

Prin adresa scrisa, directorul solicita si autoritatii publice locale sa desemneze reprezentant /reprezentanti in Consiliul de administratie.

Presedintele Consiliului de administratie este directorul [art. 145 (2) din Legea invatamantului (Lege a 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare), art. 18 (1) si art. 33 (3) din R.O.F.U.I.P.].

Secretarul Consiliului de administratie este numit de catre director dintre membrii acestuia [art. 33 (6) din R.O.F.U.I.P.]. Numirea se face prin decizie.

Atributiile Consiliului de administratie sunt stabilite in art. 31 din R.O.F.U.I.P. Consiliul de administratie se intruneste lunar, precum si ori de cate ori considera necesar directorul sau o treime din membrii Consiliului si este legal constituit in prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai. Consiliul de administratie este convocat si la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului elevilor sau a jumatate plus unu din membrii Consiliului reprezentativ al parintilor/asociatiei de parinti [art. 34 (1) din R.O.F.U.I.P.).

Directorul unitatii scolare va propune tematica lunara a sedintelor Consiliului de administratie care va fi discutata si aprobata de aceasta.

Hotararile Consiliului de administratie se iau prin vot, cu jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti [art. 34 (2) din R.O.F.U.I.P.].

Procesele-verbale ale sedintelor Consiliului de administratie se consemneaza intr-un registru special de catre secretarul acestuia [art. 35 (7) din R.O.F.U.I.P.].

IMPORTANT

La sedintele Consiliului de administratie participa, fara drept de vot, cu statut de observator/observatori, liderul sindical/liderii sindicali din unitatea de invatamant. Punctul de vedere al liderului sindical se mentioneaza in procesul-verbal al sedintei [art. 33(4) din RO.F.D.I.P. si art. 30 din Legea 54/2003 (Legea sindicatelor)l].

4.1. Registrul de procese-verbale ale Consiliului de administratie

In prima sedinta a Consiliului de administratie, directorul precizeaza componenta nominala a acestuia, numeste prin decizie, dintre membrii componenti, secretarul Consiliului de administratie si stabileste responsabilitatile individuale ale membrilor acestuia [art. 19 k) din R.O.F.U.I.P.]. Aceste responsabilitati, consemnate in fisa individuala a postului la Capitolul IV ca activitati suplimentare, sunt prezentate de catre director in extras.

Pentru a deveni document oficial, Registrul de procese-verbale al Consiliului de administratie se inregistreaza si se numeroteaza. Pentru autentificarea numarului paginilor si a registrului, pe ultima foaie se face mentiunea ,,Prezentul registru contine un nr. de file', iar presedintele stampileaza si semneaza [art. 33 (8) din R.O.F.U.I.P.).

4.2. Dosarul Consiliului de administratie

Registrul de procese-verbale al Consiliului de administratie este insotit, in mod obligatoriu, de Dosarul Consiliului de administratie pe anul , care contine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informari, tabele, liste, solicitari, memorii, sesizari etc.) [art. 33 (9) din R.O.F.U.I.P.). De asemenea, dosarul contine:

v     componenta nominala a Consiliului de administratie;

v     copie dupa decizia de numire a secretarului Consiliului de administratie pe care se face mentiunea 'Conform cu originalul' si se certifica prin semnatura directorului si aplicarea stampilei;

v     . responsabilitatile membrilor Consiliului de administratie, extrase din fisa individuala a postului fiecaruia.

Registrul de procese-verbale si Dosarul Consiliului de administratie se pastreaza in biroul directorului, intr-un fiset securizat, ale carui chei se gasesc la presedintele si la secretarul Consiliului.

publicata in M. Of., 2003

5. Catedrele/comisiile metodice

Catedrele/comisiile metodice se constituie conform prevederilor R.O.F.U.I.P. si conform unor precizari ale inspectoratelor scolare.

Conform art. 28 e), Consiliul profesoral aproba componenta nominala a catedrelor/comisiilor metodice, atributiile lor fiind precizate in art. 36.

Directorul numeste sefii catedrelor/comisiilor metodice din unitatea de invatamant [art 19 h ]. Atributiile sefilor catedre1or/comisiilor metodice sunt cele precizate in art. 36-37 si cele stabilite de catre director [art. 19 k)].

Prin sefii catedrelor/comisiilor metodice directorul asigura aplicarea planului de invatamant, a programelor scolare si a metodologiei privind evaluarea rezultatelor scolare [art. 19 n)].

Avand in vedere importanta catedrelor/comisiilor metodice, la inceputul anului scolar directorul elibereaza decizii de constituire a catedrelor si de numire a sefilor acestora [art. 19 d)].

Catedrele/comisiile metodice elaboreaza programe de activitati, anuale si semestriale si rapoarte asupra propriei activitati, care sunt dezbatute si aprobate de Consiliul profesoral [art. 36 b), m) si art. 28 c)].

Seful catedrei/comisiei metodice raspunde in fata directorului si a inspectorului de specialitate de activitatea sa si a membrilor catedrei [art. 37 (1)].

Evidenta activitatilor si produsul muncii catedrelor/comisiilor metodice se constituie

intr-un dosar. Astfel, la nivelul unitatii de invatamant, in functie de structura invataman-

tului din unitate, trebuie sa existe:

dosarul comisiei metodice a educatoarelor, in anul scolar. .. ;

dosarul comisiei metodice a invatatorilor, in anul scolar. .. ;

dosarul comisiei metodice a dirigintilor2, in anul scolar. .. ;

dosarul catedrei de 3, In anul scolar. .. ;

dosarul catedrei ariei curriculare 4, in anul scolar. .. ;

Fiecare din dosarele de mai sus este intocmit de seful catedrei/comisiei metodice si trebuie sa contina:

componenta catedrei/comisiei metodice;

copie dupa decizia de constituire a catedrei/comisiei metodice si de numire a sefului acesteia, pe care se face mentiunea 'Conform cu originalul' si se certifica prin semnatura directorului si aplicarea stampilei;

. raportul de activitate pe anul scolar anterior, dezbatut si aprobat de Consiliul profesoral [art. 36 I) si art. 28 c)];

. programul de activitate anual si semestrial, discutat si aprobat in Consiliul profesoral [art. 36 b) si art. 28 c)];

. graficul si tematica lunara a activitatilor aprobata de catre directorul unitatii de invatamant [art. 39 (3)];

De exemplu din Anexa 2 a Deciziei 381/13.12.2002, emisa de inspectorul scolar general al Inspectoratului Scolar al judetului Bacau si din precizarile de la consfatuirea judeteana cu directorii din 21.09.2002, rezulta ca in mediul rural constituirea catedrelor se face la nivelul comunei.

numita si comisia ariei curriculare, consiliere, orientare si activitati extrascolare

se completeaza cu denumirea disciplinei de invatamant conform planului-cadru, aprobat prin ordin al ministrului Educatiei si Cercetarii.

se completeaza cu denumirea ariei curriculare, conform planuJui-cadru, aprobat prin ordin al ministrului Educatiei sj Cercetarii.

alte documente elaborate de catedra/comisie, conform art. 36;

procesele-verbale de consemnare a sedintelor catedrei/comisiei metodice.

Orice document din dosar este inregistrat in registrul de intrare-iesire al unitatii de invatamant, in momentul crearii si aprobarii lui.

6. Comisii de lucru cu caracter permanent sau temporar

Aceste comisii se numesc, functioneaza si au atributii fixate prin R.O.F.U.I.P., legi, ordonante de urgenta, hotarari de guvem, ordine emise de ministri sau decizii ale inspectorului scolar general.

Comisii cu caracter permanent:

Consiliul pentru curriculum;

comisia (comitetul) de securitate si sanatate in munca (CSSM);

comisia tehnica de prevenire si stingere a incendiilor (CTPSI);

comisia de salarizare si de acordare a burselor.

Comisii cu caracter temporar:

o       comisia de inventariere anuala a patrimoniului;

o       comisia de selectionare anuala a documentelor create, ce urmeaza a fi eliminate sau arhivate;

o       comisia pentru examenele organizate de unitatea de invatamant (examene de corigenta, examene de incheiere a situatiei scolare, examene de diferenta);

o       comisia de concurs, pentru organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a unui post vacant;

o       comisia de cercetare a faptelor ce pot constitui abateri disciplinare savarsite de o persoana, angajat al unitatii scolare .

Comisii infiintate in baza unor legi, ordonante de urgenta si hotarari de gu-

vern:

comisia de aplicare a O.U.G. 96/20022;

comisia de acordare a sprijinului financiar "Bani de liceu"2;

comisia de acordare a unui ajutor financiar in vederea achizitionarii de calculatoare3.

6.1. Consiliul pentru curriculum

Nu este mentionat in R.O.F.U.I.P., dar existenta lui este impusa de aplicarea curriculumului national, care este reglementata anual prin ordin emis de ministrul Educatiei si Cercetarii. De exemplu, conform art. 2 din Ordinul 3599/29.04.2002, emis de ministrul Educatiei si Cercetarii, in anul scolar 2002 - 2003, se aplica pentru invatamantul liceal de zi Planurile-cadru pentru clasele a IX-a - a XII-a, aprobate prin Ordinul 3670/17.04.2001. In acest ordin se opereaza cu termenii de oferta curriculara si consiliu pentru curriculum.

Ordonanta de urgenta 96/2002, privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din c1asele I - IV din invatamantul de stat, publicata in M. Of. nr. 631/26, aug. 2002.

H.G. 1488/2004, privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprjinului financiarr ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala 'Bani de liceu', publicata in M. Of. nr. 860 din 21.09.2004.

Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, publicata in M. Of. nr. 566 din 28.06.2004; Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1294/2004, publicata in M. Of. nr. 794 din 27.08.2004; H.G. nr. 770/14.07.2005.

Baza legala a constituirii Consiliului pentru curriculum il constituie art. 31 j) din R.O.F.U.I.P, la care s-ar putea adauga unele precizari ale regulamentului intern.

Consiliul pentru curriculum este constituit din sefii catedrelor/comisiilor metodice, coordonatorul pentru proiecte si programe educative si directorii adjuncti, iar presedintele este directorul. Directorul emite decizia de constituire a Consiliului pentru curriculum.

Consiliul pentru curriculum are urmatoarele atributii:

Ø      procura documentele curriculare oficiale (planurile-cadru si ordinele emise de ministrul Educatiei, Cercetarii si Tineretului prin care acestea sunt aprobate, programele scolare, ghiduri metodologice, manuale scolare);

Ø      asigura aplicarea planului-cadru de invatamant, aprobat anual prin ordin emis de ministrul Educatiei si Cercetarii, ceea ce se realizeaza prin elaborarea ofertei curriculare;

Ø      se ingrijeste de asigurarea bazei logistice pentru activitatile curriculare si extracurriculare;

Ø      asigura organizarea si desfasurarea examenelor nationale de sfarsit de ciclu si a examenelor de corigenta, de incheiere a situatiilor scolare si de diferenta potrivit regulamentelor elaborate de M.Ed.C. si R.O.F.U.I.P.;

Ø      asigura fundamentarea dezvoltarilor locale de curriculum pe baza experientei resurselor umane ale scolii si pe specificul comunitar;

Ø      asigura cadrelor didactice consultanta in probleme de curriculum;

Ø      asigura coerenta intre curriculum-ul national si dezvoltarile locale, coordonarea dintre diferite discipline/module/catedre si rezolva conflictele de prioritate dintre profesorii de discipline, in interesul elevilor si al unitatii scolare.

Pe baza propunerilor fiecarei catedre/comisii metodice [art. 36 a) din R.O.F.U.I.P.), a  disciplinelor optionale care se predau in unitatea de invatamant, stabilite prin vot de Consiliul profesoral [art. 28 l) din R.O.F.U.I.P.) si a planurilor-cadru, aprobate anual prin ordin emis de ministrul Educatiei, Consiliul pentru curriculum elaboreaza Oferta curriculara , care va fi aprobata de Consiliul profesoral [art. 28 l) din R.O.F.U.I.P.) si avizata de inspectoratul scolar [art. 6 din Ordinul 3670/17.04.2001 emis de ministrul Educatiei si Cercetarii].

Dosarul Consiliului pentru curriculum contine:

Ø      copie dupa decizia de constituire a Consiliului pe care se face mentiunea 'Conform cu originalul' si se certifica prin semnatura directorului si aplicarea stampilei;

Ø      planul-cadru si ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii, prin care acesta este aprobat;

Ø      Oferta curriculara elaborata de Consiliul pentru curriculum, aprobata de Consiliul profesoral si avizata de inspectoratul scolar;

Ø      procesele-verbale ale sedintelor Consiliului;

Ø      alte documente elaborate de Consiliu si aprobate conform legislatiei in uz.

6.2. Comisia/comitetul de sanatate si securitate in munca (CSSM)

Legea 90/1996, republicata, cu privire la protectia muncii1, precizeaza obligatiile ce revin conducerii, persoanei juridice privind realizarea masurilor de protectie a muncii, dar si raspunderea juridica ce decurge din incalcarea dispozitiilor legale privind protectia muncii, raspundere care poate fi disciplinara, administrativa, materiala, civila sau penala, dupa

caz, potrivit legii.

publicata in M. Of. nr. 47 din 29.01.2001

Organizarea si atributiile CSSM sunt prevazute in:

Codul muncii (Legea 53/2003);

Normele generale privind protectia muncii, editia 2000;

Programul de masuri nr. 30012 din 14.05.1993 aprobat de Ministerul Invatamantului, privind organizarea si desfasurarea activitatii de protectie a muncii in unitatile de invatamant preuniversitar;

Instructiunile Ministerului Invatamantului nr. 32160/24.06.1993, privind organiza-

rea activitatii de protectie a muncii in unitatile de invatamant preuniversitar.

Daca unitatea scolara are mai putin de 50 de angajati (cu contract individual de munca, inclusiv cu contract individual de munca pe perioada determinata), se constituie Comisia de Sanatate si Securitate in Munca, iar in cazul in care acest numar este mai mare, se constituie Comitetul de Sanatate si Securitate in Munca.

Dupa stabilirea componentei si a atributiilor in Consiliul de administratie, directorul unitatii scolare numeste, prin decizie membrii CSSM. Sarcinile concrete ale acestor persoane, care decurg din art. 16 din Normele generale de protectia muncii, editia 2000, vor fi mentionate in fisa individuala a postului, la capitolul IV al acesteia, si vor fi aprobate in Consiliul de administratie.

Avand in vedere atributiile pe care le are CSSM, este necesara elaborarea Programului de masuri pentru protectia muncii care are la baza Raportul de activitate al comisiei in anul scolar anterior. Programul va include atat activitatile prevazute a se desfasura pe parcursul anului scolar, cat si responsabilii si termenele de executie, si va viza continuarea activitatilor demarate anterior si evitarea erorilor aparute.

Dosarul CSSM contine:

. copie dupa decizia de constituire a comisiei, pe care se face mentiunea 'Conform cu originalul' si se certifica prin semnatura directorului si aplicarea stampilei;

. responsabilitatile individuale ale membrilor comisiei, stabilite de art. 19 k) din R.O.F.U.I.P., aprobate de Consiliul de administratie;

. Raportul de activitate al CSSM pe anul scolar anterior, dezbatut si aprobat de Consiliul de administratie [art. 30 (2) si art. 31 a) din R.O.F.U.I.P.];

. Programul de masuri pentru protectia muncii in anul scolar curent dezbatut, aprobat de Consiliul de administratie si avizat de catre director [art. 32 (2), art. 31 a) si art. 23 j) din R.O.F.U.I.P.];

. procesele-verbale (sau copiile acestora) incheiate de catre inspectorii de inspectia muncii cu prilejul controalelor privind modul in care se respecta legislatia muncii.

6.3. Comisia tehnica de prevenire si stingere a incendiilor (CTPSI)

Se constituie si functioneaza potrivit prevederilor din:

. H.G. 51/1992, completata si modificate ulteriorl, privind unele masuri pentru im-

bunatatirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor;

. Legea 212/1997, privind apararea impotriva incendiilor, modificate prin O.G. 114/2000;

. Instructiunile Ministerului Invatamantului, nr. 3495/1993, privind organizarea si desfasurarea activitatii de prevenire a incendiilor in unitatile de invatamant preuniversitar;

. Normele de prevenire si stingere a incendiilor in unitatile M.E.C., aprobate de Inspectoratul General al Corpului de Pompieri Militari cu avizul nr. 7/19.04.2000.

republicata in M. Of. nr. 49 din 07.03.1996

Dupa stabilirea componentei, a atributiilor si dupa aprobarea in Consiliul de administratie, directorul unitatii  scolare numeste prin decizie membrii CTPSI. Sarcinile  acestor persoane, aprobate si ele in Consiliul de administratie, vor fi mentionate in fisa individuala a postului, la capitolul IV al acesteia.

Dosarul contine:

Copie dupa decizia de constituire a comisiei, pe care se face mentiunea 'Conform cu originalul" si se certifica prin semnatura directorului si aplicarea stampilei;

Responsabilitatile individuale ale membrilor comisiei, stabilite de director [art. 19 k) din R.O.F.U.I.P.], ap robate de Consiliul de administrtie;

Raportul de activitate al CTPSI pe anul scolar anterior, dezbatut si aprobat de Consiliul de administratie[art. 30 (2) si art. 31 a) din R.O.F.U.I.P.];

Planul de aparare impotriva incendiilor, dezbatut si aprobat de Consiliul de administratie, avizat de director [art. 30 (2), art. 31 a) si art. 23 j) din R.O.F.U.I.P.];

Procese verbale incheiate de brigazile si grupurile de pompieri militari imputernicite, potrivit legii, cu exercitarea controlului.

6.4 Comisia de acordare a burselor

Acordarea de burse de la bugetul de stat este prevazuta in art. 7 (5), (6) si (7) din Legea invatamantului (Lege a 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).

Burselee de stat acordate elevilor reprezinta o forma de sprijin material care vizeaza atat protectia sociala, cat si stimularea celor care obtin rezultate foarte bune la invatatura si disciplina.

Criteriile generale de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cursuri de zi, sunt stabilite prin Hotararea de Guvern nr. 558/19981.

Potrivit documentului mentionat, criteriile specifice si metodologia de acordare a burselor se stabilesc anual in consiliile de administratie ale inspectoratelor scolare. In acest scop se tine cont de fondurile repartizate si de integralitatea efectuarii de catre elevi a activitatilor scolare. Metodologia cuprinde, de asemenea, componenta si atributiile comisiei de acordare a burselor de la nivelul unitatii de invatamant. Rezulta deci obligativitatea construirii acestei comisii la nivel de scoala.

In concordanta cu componenta si atributiile stabilite in metodologia hotarata de inspectoratul scolar, potrivit art. 31j) din R.O.F.U.I.P., in Consiliul de administratie al unitatii de invatamant se hotaraste componenta comisiei si se stabilesc atributiile ei. Directorul emite decizia de constituire a comisiei.

6.5. Comisia de selectionare anuala a documentelor create, ce urmeaza a fi eliminate sau arhivate

Potrivit Legii Arhivelor Nationale (Legea 16/1996)2, creatorii si detinatorii de documente de evidenta, inventarierea, selectionarea, pastrarea si folosirea documentelor.

In Consiliul de administratie al unitatii de invatamant se discuta si se desemneaza persoana responsabila cu probleme de arhiva. Dupa obtinerea avizului Directiei Judetene a Arhivelor Nationale, directorul emite decizia corespunzatoare.

1publicata in M. Of. nr. 347 din 14.09.1997

publicata in M. Of. nr. 71 din 09.04.1997

Unitatea de invatamant este obligata sa tina evidenta tuturor documentelor intrate, a celor intocmite pentru uz intern si a celor iesite, potrivit legii.

De asemenea, unitatea de invatamant este obligata sa intocmeasca Nomenclatorul documentelor de arhiva, care va fi aprobat si de catre Directia Judeteana a Arhivelor Nationale.

Anual, documentele se grupeaza in unitati arhivistice, potrivit problematicii si termenelor de pastrare stabilite in Nomenclatorul documentelor de arhiva, si se depun la arhiva unitatii de invatamant in al doilea an de la constituire, pe baza de inventar si proces-verbal de predare-primire.

Evidenta documentelor din arhiva se tine in Registrul de evidenta a intrarilor-iesirilor unitatilor arhivistice.

Unitatea de invatamant este obligata sa pastreze arhiva in spatii special amenajate, dotate, in functie de formatul si suportul documentelor, cu mijloace adecvate de pastrare si de protejare a acestora, precum si cu mijloace, instalatii si sisteme de prevenire si stingere a incendiilor.

In unitatea de invatamant trebuie sa functioneze o comisie de selectie numita prin decizia directorului si compusa din: presedinte, secretar si un numar impar de membri numiti din randul personalului didactic (eventual didactic auxiliar). Aceasta comisie se intruneste anual sau ori de cate ori este necesar pentru a analiza fiecare unitate arhivistica in parte, stabilindu-i valoarea practica sau istorica; hotararea luata se consemneaza intr-un proces-verbal. Procesul-verbal de selectionare, insotit de inventarele documentelor propuse spre eliminare ca fiind lipsite de valoare, se inainteaza spre aprobare Directiei Judetene a Arhivelor Nationale. Documentele se scot din evidenta arhivei si se pot elimina numai in baza procesului-verbal al comisiei de selectionare anuala a documentelor, ce urmeaza a fi eliminate sau arhivate.

6.6. Comisia de inventariere anuala a patrimoniului

Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a patrimoniului fiecarei unitati si reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, in patrimoniul unitatii, la data la care aceasta se efectueaza.

Organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului din unitatile de invatamant se face potrivit prevederilor Legii 82/1991 (Legea contabilitatii), ale Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii si ale Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin ordinul 2388/15.l2.l995, emis de ministrul finantelor (M. Of. nr. 292 din 18.12.1995). Astfel, inventarierea unitatii de invatamant se realizeaza cel putin o data pe an, de regula la sfarsitul anului, precum si in urmatoarele situatii:

la cererea organelor de control;

ori de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune, care nu pot fi stabilite cert prin inventariere;

ori de cate ori intervine o predare-primire de gestiune;

ca urmare a unei calamitati naturale sau a unor cazuri de forta majora sau in alte cazuri prevazute de lege.

Organizarea inventarierii

Potrivit art. 11 (3) din Legea 82/1991 (Legea contabilitatii), art. 19 (6) si art. 162 din R.O.F.U.I.P., organizarea inventarierii revine directorului centrului financiar (unitatii de invatamant care este centru financiar) sau ordonatorului de credite.

In urma referatului intocmit de contabilul-sef, ordonatorul de credite/directorul centrului financiar dispune numirea comisiei centrale si a subcomisiilor de inventariere din unitatile subordonate. De asemenea, acesta are obligatia urmaririi incadrarii in termenele stablilte, verificarea proceselor-verbale de inventariere finala a subcomisiilor si tot el semneaza procesele-verbale de verificare a inventarierii pe intregul centru financiar.

Pentru realizarea in conditii bune a inventarierii, ordonatorul de credite sau directorul unitatii scolare care este centru financiar trebuie sa ia o serie de masuri, dupa cum urmeaza :

      Sa intocmeasca, inainte de inceputul flecarui an, impreuna cu contabilul-sef si cu directorii unitatilor scolare arondate (care nu au centru financiar propriu) planul de control al gestiunilor, pe baza de inventar;

      Sa numeasca comisiile de inventariere prin decizie scrisa;

      Sa dispuna prelucrarea, cu tot personalul antrenat in actiunea de inventariere, a planului de inventariere si a sarcinilor stabilite pentru aceasta actiune;

      Sa analizeze rezultatele inventarierii si sa ia masurile ce se impun in cazul existentei

lipsurilor in gestiune.

Contabilul-sef (al centrului financiar) are sarcina de a stabili termenele de incepere

si terminare a inventarierii, de a verifica toate conturile, care trebuie confruntate cu conturile din evidenta contabila, de a inregistra in evidenta contabila, in termen de 5 zile, plusurile si minusurile respective ramase definitive si de a trage la raspundere pe cei vinovati pentru

daunele aduse avutului public.

Inventarierea se efectueaza de catre o comisie, iar daca este cazul, de o comisie centrala care coordoneaza activitatea subcomisiilor de inventariere.

Comisia, respectiv subcomisiile, vor fi formate din cel putin doua persoane, cu exceptia gestiunilor mici, unde pot fi formate si dintr-o singura persoana. Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii gestiunilor supuse inventarierii. Comisia centrala de inventariere controleaza daca evidenta bunurilor materiale este tinuta la zi si instruieste personalul comisiilor de inventariere .

Efectuarea inventarierii

Inventarierea presupune constatarea si verificarea existentei tuturor elementelor patrimoniale ale unitatii, la o anumita data. Pentru a stabili cu exactitate existenta stocurilor, fiecare bun material trebuie individualizat pe obiect, tip, calitate. Dupa efectuarea inventarierii pe teren are loc inscrierea in listele de inventar, la rubrica stoc faptic, a cantitatilor .inventariate. Dupa terminarea inventarului si stabilirea diferentelor, formularul (liste de inventar) semnat de comisia de inventariere, se preda contabilitatii, care confrunta datele inventarului cu ale evidentei. Inainte de inceperea operatiunilor de inventariere, comisia va lua de la fiecare gestionar o declaratie scrisa, sub semnatura proprie, declaratie semnata si de comisie.. In situatia in care valorile materiale gestionate sunt depozitate in locuri diferite, pentru a se impiedica manipularea lor in timpul inventarierii, comisia va sigila toate aceste locuri si cai de acces. De asemenea, in situatia in care inventarierea nu se termina in aceeasi zi, se procedeaza la sigilarea magaziilor. Pe perioada inventarierii, se suspenda operatiunile de predare-primire a bunurilor supuse inventarierii. Daca operatiunile de predare-primire nu pot fi suspendate, acestea se fac numai in prezenta comisiei de inventariere. Intrarile se receptioneaza si se trec in liste de inventar separate, aratandu-se: data si numarul documentului de insotire, felul bunurilor, cantitatea, pretul unitar, valoarea, funizorul, iar pe document se mentioneaza 'primit in timpul inventarierii si inclus in lista de inventariere nr. ' . Echipamentul de protectie in folosinta, scule si unelte, se inventariaza separat si se trece pe liste separate, specificandu-se persoanele care raspund de pastrarea lui.

Dupa inventarierea faptica pe termen a valorilor materiale, are loc determinarea rezultatelor inventarierii si regularizarea diferentelor la inventar, prin inregistrarea lor in evidenta contabila.

Cazurile in care poate fi contestata valabilitatea inventarului

Un inventar poate fi contestat de catre cei interesati in urmatoarele cazuri:

daca nu s-au respectat normele obligatorii in legatura cu efectuarea inventarierii si intocmirea documentelor respective, daca listele de inventar prezinta stersaturi, adaugiri, recertificate sub semnatura, numerele de ordine nu sunt in ordine crescatoare;

calculele si rapoartele de la o pagina la alta prezinta erori;

lista de inventariere nu poarta semnatura membrilor comisiilor de inventariere, a gestionarului;

pe ultima pagina a listei de inventar, nu se afla declaratia gestionarului, din care sa rezulte ca verificarea faptica pe teren s-a facut in prezenta sa, ca nu are nici o obiectie de facut asupra rezultatelor inventarierii si ca bunurile inventariate raman in pastrarea si in raspunderea sa;

cand gestionarul nu a luat parte efectiva la constatarea pe teren a bunurilor inventariate;

cand lista de inventar a fost semnata de catre o persoana, alta decat gestionarul, exceptandu-se cazurile cand cel care a semnat este delegatul gestionarului sau al conducerii unitatii;

cand gestionarul nu a fost invitat sa participe la inventarierea pentru predarea gestiunii sau cand predarea nu a mai avut loc, intrucat conducerea unitatii a obligat pe noul gestionar sa ia in primire gestiunea din mers, fara a mai intocmi inventarul in conformitate cu dispozitiile legale (in acest caz conducerea unitatii este raspunzatoare pentru toate lipsurile care vor decurge de aici, in mod solidar cu noul gestionar, daca acesta nu a refuzat primirea gestiunii fara proces-verbal de predare-primire, iar vechiul gestionar raspunde numai pentru operatiunile care au avut loc pana la data cand el a parasit unitatea);

cand se dovedeste existenta unor erori la inventariere;

cand se dovedeste ca in contabilitate nu este reflectata situatia completa a intrarilor si a iesirilor de bunuri materiale, pentru a putea servi la compararea cu constatarile pe teren;

contestarea gestionarului ca nu s-au facut compensarile si nu s-au acordat scazamintele legale pentru pierderile la care avea dreptul.

Dosarul pentru organizarea inventarierii patrimoniului cuprinde urmatoarele documente:

decizia data de conducerea unitatii, care cuprinde, obligatoriu, perioada de desfa-

surare, componenta comisiei centrale si a subcomisiilor;

instiintarea si procesul-verbal de instruire a comisiei de catre contabilul-sef;

declaratia de inventar;

listele de inventariere si propunerile pentru casare;

evaluarea rezultatelor inventarierii, confruntarea scripticului cu fapticul, stabilirea diferentelor;

procesele-verbale pentru scoaterea din uz a obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe aprobate de catre conducatorul unitatii.

6.7. Comisia pentru examenele organizate de unitatea

de invatamant

Conform art. 67 din R O.F.U.I.P., examenele organizate de unitatea de invatamant sunt:

. examenul de corigenta, pentru elevii declarati corigenti la incheierea cursurilor anuale si pentru elevii declarati corigenti dupa sustinerea examenelor pentru elevii amanati;

. examen de incheiere a situatiei scolare, pentru elevii declarati amanati pe semestrul al doilea sau anual;

. examen de diferenta pentru elevii a caror inscriere in unitatea de invatamant este conditionata de promovarea unor astfel de examene.

Toate examenele se desfasoara dupa aceeasi metodologie. Potrivit art. 71 (4) din R.O.F.U.I.P., directorul unitatii de invatamant stabileste prin decizie componenta comisiilor si datele de desfasurare a examenului. De asemenea, in cazul elevilor care solicita reexaminarea, in conditiile art. 69 din R.O.F.U.I.P., directorul emite decizia de constituire a comisiei de reexaminare.

Pentru evitarea neplacerilor, recomandam directorului insusirea temeinica a capitolului din R.O.F.U.I.P. cu privire la evaluarea rezultatelor elevilor, incheierea situatiei scolare si cu privire la examenele organizate de unitatea de invatamant (art. 49-77).

7. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii

Infiintarea, componenta si atributiile comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii sunt reglementate de legel.

Calitatea educatiei (a programelor si activitatilor de formare academica sau profesionala initiala si continua) reprezinta o prioritate pentru orice unitate de invatamant. Predarea si invatarea de calitate contribuie la dezvoltarea profesionala a elevilor, studentilor si a altor beneficiari de educatie, la bunastarea societatii si la pastrarea si ameliorarea mediului.

In acest scop, Ministerul Educatiei si Cercetarii adopta standarde de referinta, indicatori de performanta, precum si metodologia de asigurare a calitatii. In baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, unitatea scolara elaboreaza si adopta propria strategie si proriul regulament de functionare a comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii.

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii elaboreaza anual Raportul de evaluare interna privind calitatea educatiei in unitatea de invatamant, pe baza caruia directorul elaboreaza Raportul general privind starea si calitatea invatamantului din unitatea scolara. Raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor, prin afisare sau publicare, si este pus la dispozitia evaluatorului extern.

8. Consiliul clasei

Organizarea, functionarea si atributiile Consiliului clasei sunt prevazute in R.O.F.U.I.P., art. 38 - 42.

Consiliul clasei este constituit din personalul didactic si de instruire care preda la clasa respectiva, din cel putin un parinte delegat de comitetul de parinti al clasei si din liderul elevilor clasei. Presedintele Consiliului clasei este invatatorul/dirigintele.

O.U..G. 75/2005 privind asigurarea calitatii in educatie; R.O.U.I.P., art. 43 si art. 44

In a doua decada a lunii octombrie, dupa ce a avut loc adunarea generala a parintilor clasei, unde a fost ales comitetul de parinti al clasei si s-a desemnat un reprezentant al acestui comitet in Consiliul clasei, invatatorul/dirigintele clasei convoaca Consiliul clasei pentru organizarea acestuia.

In procesul-verbal se consemneaza ordinea de zi: constituirea Consiliului clasei. Invatatorul/dirigintele precizeaza componenta nominala a acestuia, precizeaza atributiile Consiliului clasei si stabileste graficul si tematica sedintelor Consiliului clasei.

Consiliul clasei se intruneste la sfarsitul fiecarui semestru si ori de cate ori directorul, dirigintele sau membrii acestuia considera necesar.

Sedintele Consiliului clasei se consemneaza in procese-verbale care se inregistreaza

in registrul de intrare-iesire existent la secretariatul unitatii de invatamant.

Dosarul Consiliului clasei va cuprinde urmatoarele documente:

procesul-verbal de constituire a Consiliului clasei;

componenta Consiliului clasei;

graficul si tematica sedintelor Consiliului clasei;

procesele-verbale de la sedintele Consiliului clasei, inregistrate in registrul de intrari-iesiri al unitatii scolare;

raportul scris asupra situatiei scolare a elevilor clasei, la sfarsitul semestrului/anului scolar.

Ultimul document este elaborat de Consiliul clasei si va fi prezentat de presedintele Consiliului clasei Consiliului profesoral spre validare, dupa care se inregistreaza in registrul de intrari-iesiri.

9. Personalul din unitatea de invatamant

Potrivit art. 151 (1) din Legea Invatamantului (Legea 84/1995, republicata, cu modifi-

carile si completarile ulterioare), personalul din Invatamantul preuniversitar este format din:

personal didactic;

personal didactic auxiliar;

personal administrativ (sau nedidactic).

Personalul didactic si didactic auxiliar este definit conform art. 5 si art. 6 din Statutul personalului didactic. Legea reglementeaza, de asemenea, functiile, competentele, responsabilitatile, drepturile si obligatiile personalului didactic de predare si de instruire practica, si ale personalului didactic auxiliar, conditiile si modalitatile de ocupare a posturilor si functiilor, sistemului de perfectionare si evaluare si criteriile de normare si salarizare, de acordare a distinctiilor si premiilor si de aplicare a sanctiunilor.

Din personalul didactic pot face parte persoanele care indeplinesc conditiile de studii prevazute de lege, care au capacitatea de exercitare deplina a drepturilor, o conduita morala conforma deontologiei profesionale si sunt apte din punct de vedere medical pentru indeplinirea functiei. Nu pot ocupa posturi didactice in invatamant persoanele care desfasoara activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si care sunt prevazute de lege.

In situatiile de inaptitudine profesionala, de natura psihocomportamentala, conducerea unitatii de invatamant poate solicita, cu acordul Consiliului profesoral, un examen medical complet1. Personalul care se considera neindreptatit poate solicita o expertiza a capactatii de munca [art. 3 (2) si art. 4 din Statutul personalului didactic (Legea 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare)].

IVezi Ordinul comun privind controlul medical anual pentru personalul din 1nvatamantul preuniversitar (Ministerul Educatiei si Cercetarii, nr. 4840/23.08.2005, Ministerul Sanatatii, nr. IR 38342/23.08.2005, Casa Naaionala de Asigurari de Sanatate, nr. 2796/23.08.2005).

10. Elevii

Orice persoana, indiferent de sex, rasa, nationalitate, apartenenta politica, care este inscrisa in unitatea de invatamant si participa la activitatile organizate de aceasta, are calitatea de elev.

Dobandirea, exercitarea si incetarea calitatii de elev, drepturile, indatoririle, recompensarea, sanctiunile, transferul si transportul elevilor, evaluarea rezultatelor si incheierea situatiei scolare a elevilor sunt reglementate, potrivit art. 157 (3) din Legea invatamantului, _ R.O.F.U.I.P.

In fiecare unitate de invatamant de stat si particular se constituie Consiliul elevilor, format din liderii elevilor de la fiecare c1asa. Acesta functioneaza in baza unui regulament proriu, anexa a regulamentului intern. Consiliul elevilor isi desemneaza reprezentantii, elevi din c1asele a IX-a - a XII-a / a XIII-a sau din invatamantul postliceal, pentru a participa la  sedintele Consiliului de administratie al unitatii de invatamant. [art. 105 si art. 33 (1) din R.O.F.U.I.P.].

O problema importanta o constituie comportamentul si tinuta elevilor. Un factor, care poate sa contribuie in limite legale la solutionarea acestei probleme, este regulamentul intern. Astfel, este posibil ca prin acest regulament, elaborat in conformitate cu prevederile legale, unitatea de invatamant sa defineasca comportarea civilizata si tinuta decenta a elevilor. Se completeaza in acest mod art. 111 (1) din R.O.F.U.I.P., care precizeaza ca 'elevii trebuie sa aiba un comportament civilizat si o tinuta decenta atat in unitate, cat si in afara acesteia'.

In institutiile si unitatile de invatamant sunt interzise pedepsele corporale aplicate elevilor. Personalul didactic care practica asemenea metode va fi sanctionat administrativ in functie de gravitatea abaterii, se va supune rigorilor legii [art. 157 (1) si (2) din Legea invatamantului].

Codul muncii (Legea 53/2003) precizeaza ca amenzile sunt interzise [art. 265 (1)]. Prin urmare, este ilegal ca in regulamentul de ordine interioara (regulamentul intern) al unitatii de invatamant sa fie prevazuta sanctionarea elevilor cu amenzi disciplinare. In consecinta, elevii care savarsesc fapte prin care incalca dispozitiile legale in vigoare, inclusiv regulamentele scolare, vor fi sanctionati in functie de gravitate acestora, numai potrivit prevederilor R.O.F.U.I.P.

11. Parintii

Colaborarea parintilor cu unitatea de invatamant, organizarea optiunilor acestora cu efect educational, realizarea scopurilor finale pe care si le propun atat parintii, cat si unitatea de invatamant, sunt obiective majore.

R.O.F.U.I.P. cuprinde prevederile privind componenta, alegerea si atributiile comitetului de parinti al clasei, respectiv Consiliului reprezentativ al parintilor din unitatea de invatamant.

Comitetul de parinti al clasei

In primele 30 de zile de la inceperea cursurilor anului scolar, invatatorul/dirigintele

clasei convoaca adunarea generala a parintilor clasei, cu urmatoarea ordine de zi:

alegerea comitetului de parinti al clasei (presedinte, membru, casier);

prezentarea atributiilor comitetului de parinti al clasei;

numirea unui parinte in Consiliul clasei, ca delegat al comitetului de parinti al c1a-

sei;

stabilirea si aprobarea de catre adunarea generala a unei sume minime cu care parintii elevilor clasei sa contribuie la intretinerea, dezvoltarea si modemizarea bazei materiale a clasei {constituirea fondului clasei);

stabilirea si aprobarea unei cote-parti din fondul clasei care urmeaza a fi varsata in fondurile colectate de Consiliul reprezentativ al parintilor.

Dezbaterile care au loc in adunarea generala a parintilor clasei se consemneaza in proces-verbal, semnat de dirigintele clasei si de parinti. Acest document se inregistreaza in registrul de intrari-iesiri si se indosariaza in dosarul comitetului de parinti al clasei.

Adunarea generala a parintilor clasei poate fi convocata de dirigintele sau de presedintele comitetului de parinti al clasei, ori de cate ori este necesar.

11.2. Consiliul reprezentativ al parintilor din unitatea de invatamant

Dupa ce s-a asigurat ca in primele 30 de zile de la inceperea cursurilor anului scolar au avut loc adunarile generale pe clase si au fost constituite comitetele de parinti ale claselor, directorul convoaca adunarea generala a parintilor din unitatea de invatamant, care este compusa din presedintii comitetelor de parinti ai fiecarei clase.

Ordinea de zi:

1. discutarea si aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului reprezentativ al parintilor si a executiei bugetare, prezentata de comisia de cenzori;

2. completarea (alegerea) Consiliului reprezentativ al parintilor din unitatea de invatamant, ca organ executiv al adunarii generale (5-7 membri, dintre care un presedinte, un vicepresedinte si membri cu atributii specifice);

alegerea comisiei de cenzori (1-3 membri);

precizarea atributiilor Consiliului reprezentativ si ale comisiei de cenzori;

colectarea si administrarea sumelor, reprezentand o cota-parte din fondul fiecarei

clase;

6. stabilirea sumei de bani care se poate afla, permanent, la dispozitia Consiliului reprezentativ si care poate fi folosita pentru situatii urgente, la solicitarea directorului;

7. desemnarea unui reprezentant al Consiliului reprezentativ al parintilor in Consiliul de administratie al unitatii de invatamant.

Dezbaterile din adunarea generala se consemneaza in procese-verbale, care se inregistreaza in registrul de intrari-iesiri.

Documentele adunarii generale si ale Consiliului reprezentativ al parintilor din unitate se indosariaza in dosarul adunarii generale si al Consiliului reprezentativ al parintilor.

IMPORTANT

Invatatorului/dirigintelui, directorilor si personalului didactic le sunt interzise operarea cu fondurile banesti colectate de la parinti si prin parinti. Se interzice initierea, de catre scoala sau de catre parinti, a oricarei discutii cu elevii in vederea colectarii si administrarii fondurilor comitetului de parinti [art. 48 (5) si art. 53 din R.O.F.U.I.P.].Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4475
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved