Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AnimaleArta culturaDivertismentFilmJurnalismMuzicaPescuit
PicturaVersuri


REGULAMENT INTERN al SOCIETATII ROMANE DE TELEVIZIUNE

Film+ Font mai mare | - Font mai micRegulament

internal

societatii romane de televiziune

CUPRINS

I.          DISPOZITII GENERALE;

II.       Drepturile si OBLIGATIILE CONDUCERII SRTv;

III.           Drepturile si OBLIGATIILE SALARIATILOR srtv;

IV.            ORGANIZAREA TIMPULUI DE munca si de odihna;

V.       OBLIGATIILE conducerii SRTv SI ale SALARIATILOR PRIVIND PROTECTIA MUNCII;

VI.            OBLIGATIILE conducerii SRTv SI ale SALARIATILOR in situatii deosebite

VII.        RECOMPENSE;

VIII.           SANCTIUNI DISCIPLINARE;

IX.            DISPOZITII FINALE.

I.          DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Regulamentul Intern al Societatii Romane de Televiziune stabileste pentru salariati, indiferent de forma de angajare, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu normele interne (Codul Muncii, Contractul Colectiv de Munca, Regulamentul de Organizare si Functionare si altele), dispozitii privind disciplina, conduita si comportamentul salariatilor in indeplinirea obligatiilor de serviciu.

Art. 2. Regulamentul Intern al SRTv stabileste programul de lucru al salariatilor in functie de specificul activitatii pe care o desfasoara.

Art. 3. Regulamentul Intern reglementeaza accesul in SRTv dupa cum urmeaza:

a) pentru salariatii si colaboratorii permanenti, accesul in institutie se face numai pe baza de legitimatie magnetica care trebuie purtata la vedere.

b) pentru invitati, accesul in institutie se face pe baza de tabel sau in baza bonurilor de acces emise de persoanele carora conducerea institutiei le-a acordat acest drept.

Art. 4. (1) Regulamentul Intern este adus la cunostinta salariatilor, colaboratorilor, elevilor sau studentilor care fac practica in SRTv de catre conducatorii locurilor de munca in care acestia isi desfasoara activitatea.

Conducatorilor locurilor de munca le revine obligatia de a urmari permanent respectarea prevederilor Regulamentului Intern.

Regulamentul Intern va fi publicat in permanenta pe reteaua interna a SRTv.

Art. 5. Prevederile Regulamentului Intern trebuie cunoscute si respectate de toti salariatii Societatii Romane de Televiziune, inclusiv de cei incadrati la unitatile subordonate acesteia, indiferent de natura juridica a incadrarii in munca (contract individual de munca pe durata nedeterminata, contract individual de munca pe durata determinata), cat si de persoanele care lucreaza ca detasati sau cu delegatie in SRTv.

Art. 6. Pentru simplificarea textului, urmatoarele denumiri se vor regasi in prezentul Regulamentul Intern in forma prescurtata, dupa cum urmeaza:

a.       Societatea Romana de Televiziune - SRTV, institutie, unitate;

b.      Consiliul de Administratie al SRTv - Patronat;

c.       Conducerea institutiei - denumire generica pentru Presedinte -Director General si Comitet Director;

d.      Angajat, salariat - denumire generica care include toate catgoriile profesionale care desfasoara activitate in SRTv pe baza de contract individual de munca;

e.       Regulamentul Intern - RI

f.        Contract Colectiv de Munca - CCM;

g.       Contract Individual de Munca - CIM;

Art. 7. Incalcarea prevederilor Regulamentului Intern atrage raspunderea disciplinara si patrimoniala dupa caz, pentru salariatii in culpa, indiferent de functia pe care o ocupa in institutie.

II. Drepturile si OBLIGATIILE CONDUCERII SRTv

Art. 8. (1) Conducerea SRTv este asigurata, in conformitate cu Legea nr. 41/1994 republicata, de Consiliul de Administratie, Presedintele - Director General si Comitetul Director.

Art. 9. Drepturile Conducerii SRTv sunt precizate in Legea nr. 41 republicata, in Regulamentul de Organizare si Functionare si in Contractul Colectiv de Munca la nivel de unitate.

Art. 10. Conducerea SRTv are, in limita atributiilor si competentelor sale, urmatoarele obligatii:

a.    sa asigure orientarea si fundamentarea politicii de programe a institutiei, in vederea indeplinirii misiunii de serviciu public de televiziune;

b.    sa organizeze activitatea personalului, precizand locul de munca, atributiile si raspunderile fiecarui angajat, in raport cu functia si pregatirea profesionala;

c.    sa asigure salariatilor, fara discriminari de orice fel, mijloacele de productie necesare si o incarcare eficienta cu sarcini de serviciu pe durata normala a timpului de munca;

d.    sa asigure conditii de lucru corespunzatoare salariatilor care au diverse forme de handicap;

e.    sa elaboreze instructiuni de protectie si securitate a muncii si PSI, in conformitate cu prevederile legii si ale CCM si sa ia masurile care se impun pentru respectarea acestora;

f.      sa reglementeze prezenta salariatilor la serviciu, in functie de tipul programului de lucru (fix, ture, flexibil, inegal) si a duratei normale a timpului de munca, in conformitate cu prevederile CCM, regasita in anexa la prezentul regulament;

g.    sa asigure conditiile necesare manipularii si pastrarii documentelor care constituie secrete de stat sau secrete de serviciu, in conformitate cu legea;

h.    sa creeze conditii pentru pastrarea si utilizarea in deplina securitate, a tuturor bunurilor din patrimoniul SRTv, inclusiv prin asigurarea pazei unitatilor mobile de inregistrare si transmisie aflate in deplasare (care de reportaj si anexe);

i.      sa examineze cu atentie si sa rezolve sesizarile si propunerile salariatilor privitoare la raporturile si relatiile de munca si la imbunatatirea activitatii si a conditiilor de munca.

j.      sa se asigure ca angajatii SRTv nu incalca sau nu permit incalcari ale legislatiei in vigoare, ale deontologiei sau ale principiilor bunei administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparentei;

k.    sa asigure tuturor angajatilor SRTv cadrul organizatoric prin care acestia sa poata avertiza Conducerea institutiei in cazul in care salariatii constata incalcari ale legislatiei in vigoare, ale deontologiei sau ale principiilor bunei administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparentei;

Art.11 (1) Server-ele de e-mail si comunicatiile vor fi folosite de catre salariati numai

in interes de serviciu.

(2) Reclamatiile primite din partea destinatarilor mesajelor electronice transmise prin e-mail se verifica, din punct de vedere tehnic, de Directia IT&C. (3) Daca se confirma ca salariatul nu a respectat prevederile alineatului 1, fapta constituie abatere disciplinara, fiind sanctionata conform prezentului regulament.

Art. 12. Conducerea SRTv va urmari ca salariatii incadrati cu cumul de functii sa aiba un program de lucru stabilit in intervale orare precise, astfel incat sa nu existe suprapuneri si sa nu fie incalcate normele interne cu privire la programul de lucru, sa nu intre in contradictie cu sarcinile zilnice ale acestora.

Art. 13. Sefii locurilor de munca raspund de respectarea disciplinei, de exploatarea si intretinerea in conditii optime a mijloacelor de productie din dotarea institutiei, potrivit competentei atribuite fiecarui conducator de structura.

Art. 14. Conducerea SRTv se va implica in dezamorsarea situatiilor conflictuale aparute intre salariati, asigurand in acest scop asistenta specializata.

Art. 15 In S.R.Tv, cenzura este interzisa.

Art. 16 (1) Conducerea SRTv impreuna cu Sindicatele Reprezentative convin sa actioneze pentru respectarea si mentinerea in Legea Organica a S.R.Tv a prevederilor privind alocarea fondurilor de la bugetul de stat pentru destinatiile precizate in art. 41 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 republicata privind organizarea si functionarea SRTv.

(2) Conducerea S.R.Tv impreuna cu Sindicatele Reprezentative convin sa actioneze pentru eliminarea controlului si a ingerintelor politice asupra Institutiei. In acest sens, Partile convin sa faca toate demersurile legale pentru depolitizarea institutiei.

III. Drepturile si OBLIGATIILE SALARIATILOR SRTv

Art.15' Drepturile salariatilor SRTv sunt precizate in Regulamentul de Organizare si Functionare si in Contractul Colectiv de Munca pe unitate.

Art. 16'. Toti salariatii au obligatia sa se prezinte la serviciu in deplina capacitate de munca si      in tinuta corespunzatoare activitatii pe care o desfasoara.

Art. 17. Salariatii sunt obligati sa respecte cu strictete programul de lucru stabilit, sa foloseasca integral si cu maximum de eficienta timpul de munca, sa indeplineasca sarcinile de serviciu, astfel cum sunt impuse in fisa postului.

Art. 18. Salariatii sunt obligati sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea sefului ierarhic, sa nu plece de la locul de munca, acolo unde se lucreaza in schimburi sau ture, decat dupa sosirea inlocuitorului sau, iar in cazul neprezentarii acestuia sa continue munca cu instiintarea prealabila a sefului direct care va lua masurile care se impun.

Art. 19. In cazul absentarii de la serviciu, din diverse motive, salariatul este obligat sa anunte seful locului de munca, cel mai tarziu la inceputul programului de munca.

Art. 20. Nu este permisa intarzierea la serviciu sau plecarea inaintea terminarii programului.

Art. 21. Exceptiile de la art. 20. sunt permise in anumite situatii la solicitarea scrisa, prealabila, a angajatului, aprobata de seful ierarhic superior. Este obligatorie recuperarea orelor nelucrate in programul normal, in urmatoarele trei zile lucratoare.

Art. 22. Salariatii sunt obligati sa nu deterioreze patrimoniul institutiei, sa intretina, sa foloseasca, sa respecte normele de utilizare si sa raspunda de echipamentele, aparatura, masinile si instalatiile din dotare la parametrii prevazuti in documentatia tehnica.

Art. 23. Salariatii sunt obligati sa notifice in cartea tehnica a echipamentelor modificarile aduse acestora, indiferent de natura lor.

Art. 24. (1) Salariatii sunt obligati sa foloseasca numai in interesul institutiei echipamentele de lucru si de protectie, mijloacele auto, costumele de prezentare si de protocol, instrumentele muzicale, elementele de recuzita incredintate pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu.

Orice exceptie de la aceasta regula trebuie sa aiba aprobarea scrisa prealabila a sefului de compartiment in care isi desfasoara activitatea.

Art. 25. Salariatii sunt obligati sa cunoasca si sa respecte normele de protectie si securitate a muncii, precum si normele PSI, sa contribuie la preintampinarea si inlaturarea oricaror situatii care le-ar pune in pericol viata, integritatea corporala si sanatatea, cat si patrimoniul SRTv.

Art. 25 bis (1) In cazul in care salariatii SRTv constata orice fel de incalcare a legislatiei in vigoare, a deontologiei sau a principiilor bunei administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparentei, acestia au obligatia de a transmite in scris Serviciului Comunicare Interna, o avertizare in interes public prin care sa sesizeze faptele constatate,

Avertizarea in interes public se va face in termen de 5 zile de la constatarea incalcarii legislatiei in vigoare, a deontologiei sau a principiilor bunei administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparentei,

In sesizarea transmisa Serviciului Comunicare Interna cf. alin (1) si (2), avertizorul va sustine reclamatia precizand date si indicii concrete privind fapta savarsita
(4) Serviciul Comunicare Interna va analiza si va transmite spre solutionare celor in drept sesizarile primite in conditiile alin (1) si (2) la prezentul articol

(5) Serviciul Comunicare Interna va raspunde in scris avertizorului, in termen de 30 zile de la primirea sesizarii, hotararea factorilor de decizie din SRTv si, dupa caz, masurile dispuse de acesta pentru solutionarea situatiei.

Art. 26. In relatiile cu colaboratorii externi sau cu institutiile cu care vin in contact, salariatii SRTv trebuie sa aiba o comportare si o tinuta corespunzatoare, sa nu se foloseasca de calitatea de salariat al SRTv in scopul obtinerii unor favoruri, cadouri, venituri personale sau in orice alt scop care ar putea fi in detrimentul institutiei. Nu este considerata abatere oferirea sau primirea, cu prilejul evenimentelor speciale, a unor obiecte promotionale.

Art. 27. Salariatii SRTv sunt obligati sa respecte regimul informatiilor clasificate (confidentiale sau secret de serviciu) ale SRTv sau terti, conform legislatiei in vigoare.

Art. 28. Salariatii SRTv nu au dreptul sa copieze, multiplice, distribuie, dezvaluie, in nici un fel, total sau partial, persoanelor fizice si juridice din afara institutiei, programe tv, informatii confidentiale sau aspecte legate de acestea, decat in limitele exercitarii obligatiilor de serviciu.

Art. 29. (1) Folosirea de catre salariati a elementelor de identitate vizuala se face numai cu respectarea regulilor expres stipulate in Cartea grafica a SRTv.

Persoanele responsabile cu realizarea unor astfel de proiecte, indiferent de natura proiectului, vor solicita avizul scris al Ofiterului de brand.

Orice utilizare a elementelor de identitate vizuala fara avizul prealabil al Ofiterului de brand va fi considerata abatere disciplinara si va fi sanctionata in conformitate cu prevederile legale si cu normele interne in vigoare.

Art. 30. Este interzisa salariatilor concurenta neloiala fata de SRTv, precum si orice activitate care ar putea da nastere la un conflict de interese in litera si spiritul legii.

Art. 31. Orice activitate desfasurata de angajati la o societate concurenta, in baza unui contract individual de munca sau in regim de colaborare, necesita aprobarea prealabila a Comitetului Director.

Art. 32. Este interzis salariatilor sa introduca sau sa consume bauturi alcoolice sau droguri in incinta institutiei sau la locul de desfasurare a activitatii, precum si prezentarea in incinta institutiei sub influenta acestor produse.

Art. 33. Nici un angajat nu isi poate insusi munca altui salariat sau colaborator al SRTv fara a avea acordul acestuia si fara a preciza contributia acestuia la produsul final pe care il realizeaza.

Art. 34. Salariatii au obligatia de a mentine locul de munca in conditii de curatenie si ordine.

Art. 35. Fumatul este permis numai in locurile special amenajate, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 36. Nu este permis consumul de produse alimentare gatite sau incalzite la locul de munca. In acest scop, salariatii au la dispozitie cantina special amenajata.

Art. 37. Este interzis consumul oricaror produse alimentare la locul de munca in prezenta persoanelor din afara institutiei.

Art. 38. Afisajul in institutie este permis numai in locurile specificate in Regulamentul de Afisaj.

Art. 39. Salariatii au obligatia sa comunice Departamentului Resurse Umane orice modificare survenita in datele personale in maximum 5 zile lucratoare de la producerea acestora.

Art. 40. Toti salariatii au obligatia sa accepte verificarile facute de personalul de securitate la intrarea sau iesirea din institutie, prin locurile special amenajate, precum si in timpul prezentei in institutie. Verificarile pot avea ca obiect identitatea persoanei sau verificarea bunurilor aflate asupra acesteia, fara a se aduce atingere intimitatii personale si proprietatii private a acesteia.

Art. 41. Salariatii au obligatia de a parca autoturismele personale sau aflate in folosinta in locurile special amenajate.

Art. 42. Este interzis accesul salariatilor in institutie cu animale de companie.

IV.      ORGANIZAREA TIMPULUI DE munca si de odihna

Art. 43. (1) In SRTv, activitatea se desfasoara in flux continuu pe tot parcursul saptamanii;

Durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi sau 40 de ore pe o saptamana;

Art. 44. Durata normala a timpului de munca in SRTv poate fi acoperita de Salariat astfel:

- program fix;

- program in ture;

- program inegal

- program flexibil.

Art. 45. Programul de munca este stabilit de conducerea SRTv, in conformitate cu prevederile CCM.

Art. 46. Ora de incepere si de terminare a programului de lucru se stabileste pentru fiecare activitate specifica din cadrul SRTv, prin decizie a conducerii, conform anexei la prezentul Regulament Intern.

Art. 47. Programul flexibil si inegal, planificat de catre conducatorul compartimentului in care activitatea se desfasoara in acest regim, va fi comunicat salariatilor cu 72 de ore inainte.

Art. 48. In timpul programului normal de munca, salariatii au dreptul la o jumatate de ora timp de repaus platit pentru servirea mesei, acordata in functie de disponibilitatea lor de a intrerupe lucrul la un moment dat, cu acordul sefului ierarhic superior. Daca activitatea continua peste durata normala a timpului de munca, cu cel putin 2 ore, salariatul mai are dreptul la inca o pauza de 15 de minute, in conditiile prevazute la acest articol.

Art. 49. Activitatea desfasurata peste programul normal de lucru si in zilele de sarbatori legale sau in repaus saptamanal vor avea regimul stabilit de normele legale in vigoare si de prevederile CCM pe unitate.

Art. 50. (1) La inceputul si la sfarsitul programului de lucru, fiecare salariat este obligat sa-si      inregistreze prezenta prin semnarea condicii de prezenta a unitatii care va fi vizata bilunar de seful ierarhic sau de conducatorul imputernicit in acest scop;

Fiecare salariat are obligatia de a folosi la intrarea si iesirea din institutie legitimatia magnetica personala. Aceeasi obligatie o au si salariatii care intra in institutie prin Punctul de acces autoturisme, fara a avea legitimatie activata si pentru autoturism personal.

Desfasurarea activitatii peste durata normala a programului de lucru se va face numai pe baza solicitarii sefului ierarhic superior si cu acordul salariatului in cauza;

Evidenta orelor efectuate peste program se tine prin condica de prezenta, coroborata cu evidenta electronica, ca rezultat al folosirii la intrarea si iesirea din institutie a legitimatiei magnetice personale.

Art. 51. Accesul in sectoarele de emisie este permis numai persoanelor autorizate si se va face pe baza unei legitimatii speciale.

Art. 52. Salariatii SRTv au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna platit cu o durata care nu poate fi mai mica de 21 de zile lucratoare.

Art. 53. Programarea concediilor de odihna se face la sfarsitul fiecarui an pentru anul calendaristic urmator de catre Departamentul Resurse Umane, in conformitate cu prevederile CCM;

Art. 54. Invoirile si concediile fara plata se acorda numai pentru motive justificate, cu aprobarea si pe raspunderea conducatorilor directiilor si compartimentelor in cadrul carora isi desfasoara activitatea salariatul si in conformitate cu prevederile CCM;

Art. 55. Evidenta concediilor de odihna, a concediilor medicale, pentru ingrijirea copilului, a concediilor de studii, a concediilor fara plata si a invoirilor se tine pe fiecare loc de munca pe baza condicii de prezenta si a inregistrarii prezentei prin legitimatia electronica, situatiile fiind prezentate Directiei Economice si Departamentului Resurse Umane.

Art. 56. Prevederile prezentului capitol se completeaza cu prevederile CCM.

V. OBLIGATIILE conducerii srtv SI ale SALARIATILOR PRIVIND PROTECTIA MUNCII

Art. 57. In vederea asigurarii conditiilor de protectie a muncii si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, conducerea Societatii Romane de Televiziune are urmatoarele obligatii:

a.       sa stabileasca si sa asigure echipamentele de protectie, masurile tehnice, sanitare si organizatorice de protectie a muncii si sa controleze cunoasterea si aplicarea acestora de catre salariati.

b.      sa stabileasca pentru salariati si pentru ceilalti participanti la procesul de munca atributiile si raspunderile care le revin in domeniul protectiei muncii.

c.       sa asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la care este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire necesare.

d.      sa angajeze numai persoane care, in urma controlului medical si a verificarii aptitudinilor psiho-profesionale, corespund sarcinilor pe care urmeaza sa le execute.

e.       sa determine si sa tina evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare, grele, periculoase, precum si a accidentelor de munca, bolilor profesionale, accidentelor tehnice si avariilor.

f.        sa ia masurile ce se impun pentru imbunatatirea permanenta a conditiilor de munca si pentru prevenirea accidentelor de munca, a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice si a avariilor.

g.       sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice.

h.       sa asigure instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a persoanelor cu atributii in domeniul protectiei muncii.

Art. 58. Salariatii si ceilalti participanti la procesul de munca au urmatoarele obligatii:

a)      sa isi insuseasca si sa respecte normele de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora si sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare.

b)      sa aduca la cunostinta sefului ierarhic superior orice defectiune tehnica sau orice alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala.

c)      sa isi desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala propria persoana sau pe celelalte persoane participante la procesul de munca.

d)      sa aduca la cunostinta sefului ierarhic superior accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca.

e)      in caz de accidente, sa ofere relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii.

VI. OBLIGATIILE conducerii srtv SI ale SALARIATILOR in situatii deosebite

Art. 59. Imediat ce ia cunostinta de crearea unor situatii deosebite (calamitati naturale, incendii, distrugeri sau alte imprejurari in acest fel) fiecare salariat, indiferent de functie sau loc de munca, in afara obligatiilor prevazute la capitolele precedente, are urmatoarele indatoriri:

a.       Sa ia legatura de urgenta (prin orice mijloace) cu sefii ierarhici pentru a primi sarcinile ce-i revin;

b.      Sa participe - indiferent de functia sau postul ce-l ocupa - la actiunile ce se intreprind pentru normalizarea intregii activitati, la inlaturarea avariilor, repunerea in functiune a instalatiilor de emisie, a programelor de televiziune, precum si la executarea oricaror lucrari impuse de necesitati.

Art. 60. In SRTv vor lua fiinta, prin decizia conducerii, comisii permanente (comandamente) ce-si vor desfasura activitatea in situatii deosebite (calamitati naturale, incendii etc.).

Art. 61. In situatiile deosebite, mentionate in articolele precedente, se vor lua masuri pentru formarea in cel mai scurt timp a unor echipe speciale, alcatuite din realizatori si tehnicieni de televiziune, care vor asigura activitatea specifica de televiziune in perioada de criza.

VII. RECOMPENSE

Art. 62. Pentru indeplinirea corecta si la timp a sarcinilor ce le revin, precum si pentru realizari deosebite in indeplinirea angajamentelor individuale si colective, salariatii pot primi, potrivit dispozitiilor legale, urmatoarele recompense:

a.          premii acordate pentru activitate de exceptie;

b.         participarea la profitul SRTv in cota diferentiata, in functie de performantele profesionale obtinute;

c.          o cota parte din valoarea neta a surselor financiare suplimentare aduse in SRTv prin eforturi proprii si in conditiile in care salariatul respectiv nu are sarcini de serviciu in acest sens;

VIII. SANCTIUNI DISCIPLINARE

Art. 63. (1) Pentru abateri disciplinare, incalcari ale Statutului Ziaristului de Televiziune, ale Regulamentului de Ordine Interioara, ineficienta sau dezinteres in indeplinirea sarcinilor de serviciu, personalul angajat al serviciului public de televiziune poate fi sanctionat.

(2). Sanctiunile sunt aplicate de Presedintele - Director General al Societatii in calitate de angajator sau de functiile de conducere delegate de catre acesta.

Art. 64  Sanctiunile care pot fi aplicate personalului angajat al Societatii Romane de Televiziune sunt:

a) avertisment scris;

b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare;

c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;

d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;

e) reducerea salariului de baza si, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;

f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

Art. 65  Aplicarea sanctiunilor disciplinare se va face de regula progresiv. Fac exceptie de la regula faptele considerate deosebit de grave, definite astfel prin prezentul Regulament, prin Regulamentul de Ordine Interna si prin Contractul Colectiv de Munca in vigoare in Societatea Romana de Televiziune. In toate situatiile in cadrul cercetarii si a propunerii de aplicare a santctiunilor se va tine seama de:

a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita;

b) gradul de vinovatie a salariatului;

c) consecintele abaterii disciplinare;

d) comportarea generala in serviciu a salariatului;

e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre salariat

Art. 66. Sunt considerate fapte deosebit de grave, respectiv abateri disciplinare, care pot conduce la concedierea/desfacerea disciplinara a contractului individual de munca al salariatului urmatoarele:

a) fapta salariatului care atrage raspunderea penala sau civila delictuala, comisa in incinta Societatii Romane de Televiziune sau in timpul exercitarii sarcinilor de serviciu, in afara acesteia;

b) faptele definite astfel de Comisia de etica si arbitraj in legatura cu activitatea ziaristului de televiziune;

c) prezenta la serviciu sub influenta alcoolului;

d) absenta nemotivata de la serviciu, in conditiile prevazute la art. 72 din prezentul Regulament Intern;

e) comportamentul public, in timpul exercitarii sarcinilor de serviciu, in afara institutiei sau la locul de munca din interiorul institutiei, inadecvat statutului de salariat al serviciului public de televiziune;

f) declaratie in acte oficiale neconforma cu realitatea;

g) organizarea in incinta Societatii de structuri sau activitati politice partizane;

h) implicarea in viata politica de partid a persoanelor carora le este interzis prin lege acest lucru;

i) exprimarea publica, indiferent de mijloace, a unor opinii critice la adresa serviciului public de televiziune in afara cadrului stabilit de prezentul Regulament.

j) fapta salariatului savarsita cu depasirea limitelor de exercitare a sarcinilor de serviciu, care atrage o sanctiune din partea unei autoritati publice;

k) alte fapte expres prevazute in regulamentele interne in vigoare in SRTv;

l) alte abateri de o gravitate similara celor descrise mai sus( vezi 5.1);

m) cenzura dovedita;

Art. 66' (NOU) De asemenea pot fi considerate abateri disciplinare grave:

a) comportamentul agresiv;

b) comportamentul defaimator, de umilire, ofensator savarsit prin actiuni de discriminare, hartuire si prin care se incalca demnita- tea personala a altor salariati

c) nesubordonarea repetata fata de ordinele si de dispozitiile legale ale conducatorilor;

d) prejudicierea notabila a SRTv prin: neglijenta grava, furt, compor- tament neloial sau concurenta neloiala;

e) lipsa in gestiune;

f) savarsirea unei infractiuni in legatura cu munca sau care il face pe salariat incompatibil profesional cu postul ocupat;

g) refuzul nejustificat al indeplinirii dispozitiilor sefului ierarhic si care priveste neindeplinirea sarcinilor de serviciu asa cum sunt mentionate in fisa postului, anexa la contractul individual de mun- ca;

Art.  (1)Ziaristii de televiziune pot fi sanctionati in legatura cu incalcarea Statutului ziaristului de televiziune numai dupa obtinerea avizului consultativ al Comisiei de etica si arbitraj prevazuta de Statutul ziaristului de televiziune. Lipsa avizului consultativ din cauza Comisiei de etica si arbitraj nu exonereaza de raspundere salariatul cercetat si nici nu proroga termenul in care se va efecua cercetarea si emiterea deciziei de sanctionare.

(2). Ziaristilor din serviciul public de televiziune li se pot aplica, in plus, sanctiuni specifice prevazute in statutul ziaristului de televiziune daca acesta este aprobat prin lege speciala.

Art. 68.  Sanctionarea unui salariat, angajat al serviciului public de televiziune, poate fi solicitata de oricare persoana care detine o functie de conducere, ierarhic superioara prezumtivului sanctionabil sau recunoscuta astfel in activitatea curenta a Societatii prin norme interne aprobate de organismele de conducere ale unitatii.

(2). Sanctionarea salariatului, care, prin fapta sa, a generat necesitatea avertizarii, poate fi solicitata conform reglementarilor in vigoare in S.R.Tv privind sanctionarea disciplinara.

Art. 69 Dosarul privind cercetarea si propunerea de sanctionarea unui salariat al serviciului public de televiziune este intocmit de "Comisia de cecetare disciplinara si propunere a sanctiunii" numita prin decizia angajatorului, comisie din care va face parte, cu statut de observator si fara drept de vot si un reprezentant al sindicatului din care face parte salariatul cercetat si, va fi pus la dispozitia angajatorului Director General, sau a functiilor delegate de catre acesta, pentru emiterea decizie.

Dosarul cercetarii disciplinare si propunere a sanctiunii va cuprinde:

referatul constatator intocmit de persoana care solicita cercetarea si sanctionarea salariatului;

note,constatari preliminare, declaratii obtinute in cadrul cercetarii administrative interne de la locul de munca al salariatului

declaratii si/sau note explicative, motivatii si/sau aparari depuse in scris la comisia de cercetare, la solicitarea salariatului cercetat

avizul consultativ al Comisiei de etica si arbitraj prevazut de Statutul ziaristului de televiziune, unde este cazul;

procesul verbal intocmit de comisia de cercetare disciplinara si propunere a sanctiunii care va contine motivatiile si apararile salariatului raportate la fapta sau abaterea disciplinara ce i se imputa precum, reglementari legale, statutare, regulamentare si/sau ale fisei de post, dispozitii ale conducerii ierarhice incalcate precum si concluziile referitoare la cercetare si aplicarea sanctiunii.

decizia de sanctionare a salariatului cercetat va fi avizata de catre Serviciul Juridic al SRTv.

Art. 70  Absenta apararii si/sau a "avizului consultativ" prevazut la alineatul precedent se motiveaza de catre Comisia de cercetare disciplinara si propunere a sanctiunii, in cuprinsul procesului verbal al cercetarii si in concluziile asupra cercetarii, lipsa acestora nu constituie cauza de prorogare a termenelor dispuse de lege pentru efectuarea cercetarii si aplicarea sanctiunii, comisia impreuna cu angajatorul va trebui sa acorde prioritate, in instrumentarea cauzei, termenelor in domeniu prevazute de lege.

Art. 71 Angajatorul Director General sau functiile de conducere delegate, dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie in forma scrisa, in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea faptei considerata abatere disciplinara (data referatului constatator),dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei. Decizia va cuprinde, in mod obligatoriu, toate elementele prevazute de Codul Muncii si CCMUNN. Decizia de sanctionare disciplinara va fi intocmita si avizata de Serviciul Juridic pe baza constatarilor si propunerilor comisiei de cercetare disciplinara si propunere a sanctiunii.

Art. 72. Salariatul este considerat absent nemotivat in oricare din urmatoarele situatii:

nu respecta procedura convenita in prezentul regulament cu privire la invoire si/sau concediu fara plata;

nu produce probe valabile pentru motivarea absentei ;

nu obtine acordul sefului direct.

Art. 73. In situatia absentarii nemotivate, salariatul poate fi sanctionat astfel:

pentru 1 absenta nemotivata in timpul programului normal de lucru, fara prejudicii evidente aduse SRTv - avertisment scris;

pentru 1 absenta nemotivata pe durata unei zile de program normal de lucru, fara prejudicii evidente aduse SRTv - avertisment scris;

pentru 1 absenta nemotivata pe durata maxima a unei zile de program normal de lucru, cu prejudicii evidente aduse SRTv - reducerea drepturilor salariale;

pentru absente nemotivate: intre o zi si trei zile - reducerea drepturilor salariale;

pentru absente nemotivate, mai mult de trei zile consecutiv, indiferent de consecinte, desfacerea contractului individual de munca.

Art. 74. A treia sanctiune primita intr-un interval de un an conduce automat la desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

Art. 75. Timpul absentat nemotivat nu se plateste, afectand in mod proportional si sporurile cuvenite.

Art. 76. Sanctiunea disciplinara trebuie comunicata in scris salariatului de catre Departamentul Resurse Umane in cel mult 5 zile de la data emiterii deciziei de sanctionare de catre Presedintele - Director General. Sanctiunea trebuie insa executata in cel mult 6 luni de la savarsirea abaterii.

Art. 77. Sanctiunea disciplinara, cu exceptia desfacerii contractului individual de munca, se considera a nu fi fost luata daca, timp de un an de la executarea ei, salariatul nu a mai savarsit nici o abatere.

Art. 78. Raspunderea penala sau materiala a salariatului nu exclude raspunderea disciplinara pentru fapta savarsita, daca prin aceasta s-au incalcat si obligatii de munca.

Art. 79. In cazul in care un salariat a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta sau institutia a facut plangere penala impotriva acestuia, conducerea SRTv il va suspenda din functie. Pe timpul suspendarii nu se platesc drepturi salariale.

IX. DISPOZITII FINALE

Art. 80. Prezentul Regulament Intern devine opozabil si intra in vigoare dupa zece zile de la data semnarii lui de catre cei in drept.

Art. 81. Conducerea SRTv va lua masurile necesare in vederea comunicarii RI tuturor salariatilor din structurile si studiourile teritoriale ale SRTv.

Art. 82. In contractele individuale de munca ale salariatilor, indiferent de forma, precum si in conventiile civile de prestari servicii, se va face mentiunea ca salariatul a luat cunostinta de prevederile prezentului Regulament.

Art. 83. Prezentul Regulament Intern se completeaza cu prevederile cuprinse in Codul Muncii, Legea nr. 41/1994, republicata, de organizare si functionare a SRTv, Contractul Colectiv de Munca din SRTv, Regulamentul de Organizare si Functionare al SRTv, precum si orice alte norme juridice care reglementeaza raporturile de munca si disciplina a muncii.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2316
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved