Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

CONCLUZIILE DE AUDIT SI RAPORTAREA

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
CONCLUZIILE DE AUDIT SI RAPORTAREA

Raportul auditorului cu privire la situatiile financiare.
(Standardul de audit 700 Raportul auditorului asupra situatiilorm finaciare)

Finalizarea unei misiuni de audit a situatiilor financiare consta in elaborarea raportului de audit. Raportul de audit este documentul prin care auditorul comunica actionarilor, administratorilor, altor utilizatori de informatii, asupra modului in care au fost intocmite situatiile financiare.

Raportul de audit trebuie sa identifice situatiile financiare care fac obiectul auditului, inclusiv data si perioada acoperita de situatiile financiare. De asemenea raportul de audit contine o declaratie asupra faptului ca responsabilitatea intocmirii situatiilor financiare revine conducerii entitatii auditate si o declaratie privind responsabilitatea auditorului care consta in exprimarea unei opinii asupra situatiilor financiare rezultata in urma auditului.

Normele de audit nu impun un standard de raport, dar trebuie respectate urmatoarele elemente in redactarea raportului de audit .

Elementele de baza ale raportului de audit .

Raportul de audit cuprinde urmatoarele elemente de baza:

titlul,

cui se adreseaza – destinatarul,

paragraful de deschidere sau introductiv,

paragraful referitor la aria de aplicabilitate,

paragraful referitor la opinie,

data raportulu,

adresa auditorului,

semnatura auditorului .

TITLUL RAPORTULUI

Standardele impun ca raportul sa fie intitulat si in titlu sa fie inscris termenul de independent. De exemplu „raportul auditorului independent”. Scopul respectarii acestei conditii este de a comunica utilizatorilor de situatii financiare ca auditul a fost nepartinitor in toate aspectele.

 • DESTINATARUL RAPORTULUI DE AUDIT

Raportul de audit trebuie sa fie adresat in conformitate cu conditiile prevazute in angajament si in reglementarile locale. De regula raportul este adresat fie actionarilor, fie Consiliului de Administratie al entitatii pentru care se efectueaza auditul situatiilor financiare.

Se practica si adresarea catre actionari pentru a pune in evidenta independenta auditorilor.

 • PARAGRAFUL INTRODUCTIV

Acest paragraf are trei functii. In primul rand face precizarea ca s-a efectuat un audit, pentru a nu se confunda raportul de audit cu un raport de compilare sau de revizuire; in al doilea rand se face o lista a situatiilor financiare care au fost supuse auditului mentionandu-se data intocmirii situatiilor financiare; in al treilea rand se afirma ca situatiile financiare tin de competenta managerului, entitatii si ca responsabilitatea auditorului consta in exprimarea unei opinii despre aceste situatii financiare in urma efectuarii auditului.

Situatiile financiare constituie declaratii ale conducerii, ceea ce impune din partea conducerii efectuarea estimarilor, stabilirea si aplicarea principiilor si metodelor contabile, rationamentelor contabile semnificative.

 • PARAGRAFUL REFERITOR LA ARIA DE APLICABILITATE

Raportul trebuie sa prezinte aria de aplicabilitate a auditului, sa includa o declaratie asupra faptului ca auditul a fost planificat si desfasurat pentru a se obtine o asigurare rezonabila asupra situatiilor financiare si ca acestea nu contin erori semnificative.

In cadrul acestui paragraf se prezinta o descriere a actiunilor intreprinse de auditor in cazul auditului efectuat si se mentioneza faptul ca auditorul a aplicat standardele de audit si afirma ca auditul este configurat astfel incat sa se obtina o asigurare rezonabila privind faptul ca situatiile financiare nu contin prezentari eronate semnificative. Includerea acestui calificativ, sugereaza faptul ca auditorii raspund numai de descoperirea erorilor semnificative, nu si de identificarea erorilor minore, care nu afecteaza deciziile investitorilor. Utilizarea formulei asigurare rezonabila sugereaza faptul ca de la un audit nu se poate astepta sa se elimine complet probabilitatea existentei unor prezentari eronate semnificative in situatiile financiare. Un audit ofera un nivel inalt de asigurare, dar nu reprezinta o garantie absoluta. Acest paragraf afirma ca auditorul evalueaza caracterul adecvat al respectivelor principii contabile si estimari folosite de conducere, precum si al informatiilor prezentate in situatiile financiare.

Raportul de audit trebuie sa releve faptul ca auditul include:

examinarea, pe baza de teste, a probelor pentru sustinerea sumelor din situatiile financiare si a altor informatii prezentate,

evaluarea principiilor contabile care au stat la baza intocmirii situatiilor financiare,

evaluarea estimarilor semnificative efectuate de conducere la intocmirea situatiilor financiare,

evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare.

Exprimarea cerintelor din acest paragraf in raportul de audit este urmatoarea:”Am efectuat acest audit in conformitate cu Standardele Internationale de Audit. Aceste standarde solicita planificarea si efectuarea auditului in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu contin erori smniifcative. Un audit include examinarea, pe baza de teste, a probelor ce sustin sumele din situatiile financiare si informatiile prezentate. Un audit include, de asemenea evaluarea principiilor contabile folosite si estimarilor semnificative facute de conducere, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiareale societatii ENTITATEA. Consideram ca auditul nostru ofera o baza rezonabila pentru opinia noastra

 • PARAGRAFUL REFERITOR LA OPINIA DE AUDIT

Raportul de audit trebuie sa contina opinia auditorului exprimata clar, daca situatiile financiare ofera o imagine fidela sau daca acestea prezinta corect sub toate aspectele semnificative in concordanta cu un cadru de raportare financiara si dupa caz daca indeplinesc cerintele statutare.

Pentru exprimarea opiniei sunt folositi termenii: ofera o imagine fidela sau prezinta in mod corect sub toate aspectele semnificative. Dupa caz raportul poate contine o opinie referitoare la respectarea, in situatiile financiare a altor cerinte specificate in statute relevante sau in lege.

Aceasta portiune a raportului este foarte importanta, incat deseori raportul este denumit „opinie a auditorului”.

Intr-un raport de audit opinia auditorului (fara rezerve) se regaseste formulata astfel:

In opinia noastra, situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii ENTITATEA, asa cum se prezinta la 31.12.200x si a rezultatelor activitatilor ei si afluxurilor de numerar pentru anul incheiat la aceasta data in concordanta cu principile contabile”.

 • DATA ELABORARII RAPORTULUI DE AUDIT

Data raportului de audit este data la care s-a incheiat auditul. Intrucat responsabilitatea intocmirii situatiilor financiare apartine conducerii entitatii auditate, auditorul nu trebuie sa dateze raportul inainte de data la care situatiile financiare au fost semnate sau aprobate de catre conducere.

Data raportului este importanta pentru utilizatori deoarece ea indica ultima zi in care se aplica raspunderea auditorului pentru examinarea evenimentelor semnificative care au avut loc dupa data intocmirii situatiilor financiare.

Exemplu: daca bilantul a fost incheiat la data de 31.12. N si raportul de audit este datat la 01.aprilie.N+1, aceasta arata ca auditorul a verificat operatiunile si evenimentele semnificative, care sunt reflectate in documentele de sinteza si care s-au produs pana la 31 martie N+1.

 • ADRESA AUDITORULUI

Raportul trebuie sa mentioneze adresa exacta, inclusiv localitatea in care functioneaza biroul auditorului.

 • SEMNATURA AUDITORULUI

Raportul trebuie sa fie semnat in numele firmei de audit, cu numele personal al auditorului sau amandoua, dupa caz. Raportul este semnat de regula in numele firmei, deoarece firma de audit este cea care isi asuma responsabilitatea pentru raportul de audit elaborat.

Raportul auditorului .

Standardul International de Audit 700 „Raportul auditorului asupra situatiilor financiare” stabileste procedurile si principiile fundamentale si modalitatile de aplicare cu privire la forma si continutul raportului de audit independent emis pe baza concluziilor rezultate din auditarea situatiilor financiare.

Rolul raportului de audit.

Raportul de audit are un triplu rol:

 • instrument de comunicare cu utilizatorii situatiilor financiare;
 • instrument de confirmare a increderii actionarilor, publicului in situatiile financiare prezentate de entitatea auditata;
 • instrument de identificare a responsabilitatilor pentru auditor si pentru conducerea entitatii auditate

Raspunderile generate de raportul de audit.

Raspunderea conducerii entitatii auditate se refera la intocmirea situatiilor financiare.

Responsabilitatile auditorului pot fi structurate in:

responsabilitatea de baza, respectiv pentru opinia sa in legatura cu auditul situatiilor financiare,

responsabilitati secundare care au urmatoarele caracteristici: rezulta din legi, reglementari diverse sau norme ale organismului profesional, nu necesita tehnici si proceduri diferite de cele folosite pentru misiunea de audit de baza, nu presupune exprimarea unei opinii distincte,

responsabilitati aditionale care au urmatoarele caracteristici: rezulta din texte de legi si alte reglementari, pot fi abordate tehnici si proceduri care nu sunt obligatorii pentru misiunea de baza presupun exprimarea in mod explicit a unei opinii sau concluzii, raportarea se poate face separat sau poate fi integrata in raportul de audit. De exemplu conformitatea cu unele reglemntari specifice sau raportul asupra controlului intern.

Continutul raportului de audit

Raportul auditorului trebuie sa contina:

relatia contractuala de executare a misiunii de audit

observatiile reiesite din diverse modificari

informatiile a caror mentiune in raport este prevazuta expres de lege

oferirea garantiei pentru actionari si terti ca situatiile financiare ofera o imagine fidela, clara si completa a pozitiei financiare, performantelor si situatiei financiare generale a intreprinderii

mentiunea ca situatiile financiare auditate sunt anexate la raportul de auditmentionarea responsabilitatilor pentru auditor si pentru conducere

descrierea obiectivelor si natura misiunii de audit

situatiile care fac sa apara incertitudini

natura si locul observatiilor in raport

Opinia auditorului

Raportul de audit consemneaza pe baza elementelor probante colectate in timpul misiunii, urmatoarele tipuri de opinii:

  1. OPINIE FARA REZERVE
  2. OPINIE CU REZERVE
  3. OPINIE DEFAVORABILA - Imposibilitatea exprimarii unei opinii
  4. OPINIE CONTRARA

Intrebari si teste pentru evaluarea pregatirii .

 1. Ce se intelege prin audit, pe ce baza se deruleaza
 2. Care este obiectul auditului financiar bancar
 3. Care sunt categoriile de audit si cum se definesc.
 4. Care sunt principiile care guverneaxa un audit financiar
 5. Care sunt responsabilitatile auditorului
 6. Care sunt responsabilitatile entitatii auditate
 7. Enumerati si argumentati aspectele care deosebesc auditul financiar de auditul operational.
 8. Definiti si exemplificati pe baza datelor din bilant ,pozitia financiara a entitatii economice si factorii care o influenteaza.
 9. Comparati categoriile de audit
 10. Care sunt procedurile aplicate de auditor pentru identificarea si evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa la nivelul situatiilor financiare?
 11. Explicati si fundamentati utilizarea, de catre auditor, a rationamentului profesional pentru a determina gradul necesar de cunoastere da entitatii si mediului sau, inclusiv a controlului intern al acesteia.
 12. Care sunt procedurile de evaluare a riscului in vederea cunoasterii entitatii si mediului sau, inclusiv a controlului intern al acesteia?
 13. Procesul de evaluare a riscului catre entitate, ca o componenta a controlului intern. Explicati exemplificati riscurile ce pot aparea sau se pot schimba din cauza unor circumstante. Obtinerea cunoasterii de catre auditor a procesului din cadrul entitatii, de identificare a riscurilor de afaceri relevante pentru obiectivele de raportare financiara si de luare a hotararilor asupra masurilor de contracarare a acelor riscuri.

Care sunt etapele realizarii unui audit financiar bancar , in care rationamentul profesional este dominant

Care sunt riscurile specifice sistemului bancar

Ce reprezinta pragul de semnificatie si cum se determina

Care dintre situatiile financiare este supusa auditului de conformitate, regularitate

Care sunt tehnicile de obtinere a probelor de audit

Care este diferenta dintre probe de audit si teste de control

Care sunt cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca probele de audit

In ce etapa a auditului se aplica procedurile analitice si in ce consta acestea

Explicati tipurile de opinie de audit si situatiile in care se emit

Care sunt elementele raportului de audit si cui se adreseaza acesta

Care sunt consecintele unui raport cu opinie contrara

Care sunt elementele componente ale riscului de audit si care este relatia dintre ele

Precizati care este cerinta privind gradul de incredere in raportul de audit


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 828
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site