Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

CONTABILITATEA SI FISCALITATEA CAPITALURILOR

finante

+ Font mai mare | - Font mai micCONTABILITATEA SI FISCALITATEA CAPITALURILOR

♫ M.N. Girbina si S.Bunea - Sinteze, studii de caz si teste grila privind aplicarea IAS (revizuite) IFRS. Ed. CECCAR, Bucuresti, 2008♫ N.Feleaga si I.Ionascu- Tratat de contabillitate financiara, vol.I, Ed.Economica, Bucuresti, 1998

♫ A.Popa (coord.)- Studii practice privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara, Ed. Contaplus, Bucuresti, 2007

♫ M.Ristea (coord.) - Contabilitatea financiara a intreprinderii, Ed. Univesitara, Bucuresti, 2004

OMFP 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, modificat prin OMFP 2374/2007.

Legea 571/2003 privind codul fiscal, cu modificarile ulterioare si normele de aplicare.

CONCEPTE ; OPERATII JURIDICO-ECONOMICE

۩ Capitalurile firmei = sursele de finantare cu caracter stabil

= echivalentul valoric al activelor investite pe termen lung sau scurt (aspect financiar).

Din punct de vedere contabil, capitalul este reprezentat de capitalul social sau patrimoniul regiei, in functie de forma juridica a societatii.

Conform reglementarilor contabile, conturile de capitaluri (clasa 1 din planul de conturi general) curprind urmatoarele grupe:

capital si rezerve,

rezultatul reportat,

rezultatul exercitiului financiar,

subventii pentru investitii,

castiguri sau pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii,

provizioane,

imprumuturi si datorii asimilate.

۩ Capitalurile proprii = interesul rezidual al proprietarilor firmei

= averea firmei negrevata de datorii

= activul net contabil (situatia neta)

= dreptul actionarilor sau asociatilor asupra activelor unei entitati, dupa deducerea tuturor datoriilor sale (cf. OMFP 1752/2005).

Capitalurile proprii includ:

Ø      Capitalul social

Ø      Primele legate de capital

Ø      Rezervele din reevaluare

Ø      Rezervele

Ø      Rezervele din conversie

Ø      Intersele minoritare

Ø      Actiunile proprii.

۩ Capitalul social = dreptul asociatilor sau actionarilor asupra unei societati

= suma valorii nominale a actiunilor sau partilor sociale.

Forme:

capital social subscris si nevarsat = angajamentul proprietarilor firmei de a efectua varsamintele pentru actiunile subscrise,

capital social subscris si varsat = capitalul eliberat, concretizat in numerar si/sau natura.

Contabilitatea analitica a capitalului social se tine pe actionari sau asociati, cuprinzand numarul si valoarea nominala a titlurilor.

Operatiile privind capitalul social se refera la:

v     subscrierea de capital,

v     realizarea aporturilor in numerar sau in natura,

v     emisiunea de noi actiuni,

v     incorporarea rezervelor,

v     reducerea numarului de actiuni sau parti sociale,

v     diminuarea valorii nominale a titlurilor,

v     rascumpararea actiunilor,

v     acoperirea pierderilor din anii precedenti. (Vezi exemplele de la "Contabilitatea operatiilor speciale")

EXEMPLU 1

Se infiinteaza societatea comerciala Z cu un capital social format din 2.000 actiuni cu valoarea nominala de 25 lei.

50 % din actiunile subscrise se varsa la infiintare, iar restul peste 3 luni.

Stuctura aporturilor este urmatoarea:

- numerar 20.000 lei,

- 7.500 euro la cursul de 4 lei/ euro,

Dupa 3 luni, cursul valutar este de 4,2 lei/ euro.

OPERATII SI CALCULE:

SUBSCRIERE

VARSAMINTE LA INFIINTARE

VARSAMINTE DUPA 3 LUNI

TRECEREA CAPITALULUI SUBSCRIS ASUPRA CELUI VARSAT

EXEMPLU 2

Societatea N cumpara in vederea influentarii in avantajul propriu a activitatii societatii M, 100.000 actiuni la un cost de 0,5 lei/ buc. Se achita initial 35.000 lei, iar diferenta este scadenta in 30 de zile.

In primul an societatea M ii distribuie dividende in suma de 1.500 lei. Se cer inregistrarile de efectuat de societatea M.

EXEMPLU 3

SC Z aflata in dificultati financiare procedeaza la transferul controlului activitatii catre SC Y , catre care are facturi restante in valoare de 100.000 lei. Valoarea nominala a unei actiuni este de 150 lei, iar valoarea de emisiune este de 200 lei. Se vor emite 550 actiuni.

ETAPE:

SUBSCRIEREA DE CAPITAL

- MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

COMPENSARE

DIFERENTA

EXEMPLU 4

Firma N converteste 1.000 obligatiuni in valoare de 175.000 lei in actiuni la paritatea de 4 la 5. Valoarea nominala a unei actiuni este de 125 lei.

CALCULE:

reducerea imprumutului

calculul numarului de actiuni

cresterea capitalului

۩ Primele legate de capital se refera la primele de emisiune, de fuziune/divizare, de aport si de conversie a obligatiunilor in actiuni, determinate ca excedent intre valoarea emisiune si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale. (Vezi exemplele de la "Contabilitatea operatiilor speciale")

۩ Rezervele din reevaluarea imobilizarilor corporale = cresterile sau descresterile valorii juste fata de valoarea contabila neta, stabilite de regula, de profesionisti calificati in evaluare, membri ai unui organism profesional in domeniu, recunoscut national si international.(toate trimiterile se fac la OMFP 1752/2005 si la modificarile din OMFP 2374/2007)

- reevaluarea este o regula de evaluare alternativa- art.108 modificat - vezi data inceperii amortizarii valorii reevaluate si a evaluarilor cu ocazia reorganizarilor de intreprinderi

reevaluarea se realizeaza la valoarea justa- art 109 pct 1

amortizarea cumulata se trateaza fie prin metoda bruta, fie prin metoda neta- art 109 pct 2 a si b

valoarea din reevaluare va substitui costul initial al imobilizarii- art 110 pct 1

regulile de amortizare se vor aplica valorii reevaluate- art 110 pct1

in notele explicative se vor prezenta bazele de reevaluare, metodele de amotizare si valoarea imobilizarilor in curs - art. 111 pct 1 si 2 +art 113 lit a si b + art 236 pct 1 lit.a+pct2

surplusul din reevaluare se capitalizeaza prin transferul direct la rezerve, atunci cand acest surplus reprezinta un castig realizat- art 111 pct 3

modul de tratare a rezultatului reevaluarii in sensul cresterii sau descresterii valorii contabile nete - art 111 pct5

- rezervele din reevaluarea imobilizarilor corporale au caracter nedistribuibil, cu exceptia valorificarii bunului reevaluat - art 111 pct 8.

(Vezi exemplele de la "Contabilitatea operatiilor speciale")

۩ Rezervele unei firme pot fi constituite pe mai multe categorii:

A.     rezerve legale - constituite din profitul brut si din alte surse

(- capitalizarea surplusului de reevaluare transferat direct in capitalul propriu, atunci cand acest surplus reprezinta castig realizat, respectiv la scoaterea din evidenta a activului sau pe masura folosirii lui

- din transferul primelor de capital

- din diferenta dintre valoarea participarii in natura la capitalul altor entitati si valoarea neamotizata a imobilizarilor care fac obiectul participarii

- din majorarea valorii participatiilor la capitalul altor entitati

- cresterea valorii activelor financiare disponibile pentru vanzare, in cazul consolidarilor

- partea cuvenita investitorului din intreprinderea asociata ),

in cotele si limitele legii;

CODUL FISCAL ART.22 ALIN.1 PCT.a:

Rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5% aplicate asupra profitului contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu.

NORME CF ART.50

Rezerva se calculeaza cumulat de la inceputul anului si este deductibila la calculul profitului impozabil trimestrial sau lunar, dupa caz.

Rezervele astfel constituite se completeaza sau se diminueaza in functie de:

nivelul profitului contabil din perioada de calcul,

nivelul capitalului social subscris si varsat sau al patrimoniului

nota contabila 129 = 1061

NORME CF ART.51

Daca rezerva este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau este distribuita sub orice forma, rezerva ulterior reconstituita nu mai este deductibila la calculul profitului impozabil.

COD FISCAL art.20

Veniturile neimpozabile sunt:

dividendele primite de la o persoana juridica romana;diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care detin titluri de participare (unde sunt definite ?),

diferentele de valoare a investitiilor financiare pe termen lung reprezentand actiuni detinute la societati afiliate sau titluri de participare si investitii detinute ca imobilizari,

veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere (adica din:- anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere sau - din recuperarea cheltuielilor nedeductibile: - rambursarile de impozit pe profit platit in perioadele anterioare; - restituirea unor dobanzi sau penalitati de intarziere),

veniturile neimpozabile, prevazute expres in acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative,

dividendele primite din statele membre UE, daca se respecta anumite conditii cumulative (tip de platitor, cota de detinere, durata a detinerii)

B.     rezerve statutare sau contractuale (stabilite anual din profitul net, conform prevederilor actului constitutiv),

C.     rezerve de valoare justa,

D.     rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare,

E.      alte rezerve (constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile, finantarea unor activitati, acoperirea diferentelor nefavorabile din anularea actiunilor rascumparate sau in alte scopuri).

EXEMPLU 5

O societate are un capital social subscris si varsat de 20.000 lei.

In contabilitate se inregistreaza urmatoarele valori:

1. rezerve la inceputul anului 1.000 lei;

2. profit contabil in trimestrul 1 25.000 lei

3. profit contabil in trimestrul 2 -1.000 lei

4. profit contabil in trimestrul 3 700 lei

5. profit contabil in trimestrul 4 10.000 lei

6. venituri neimpozabile se inregistreaza in trimestrul 4 1.000 lei,cand s-au inregistat si cheltuieli aferente acestora de 200 lei.

Calcule:

limitA =

sold initial rezerva=

T1:

T2:

T3:

T4:

۩ Rezervele din conversie includ diferentele de curs valutar rezultate din conversia situatiilor financiare anuale ale societatilor nerezidente.

۩ Interesele minoritare includ sumele provenite cu ocazia consolidarii filialelor prin metoda integrarii globale.

۩ Actiunile proprii evidentiaza valoarea actiunilor proprii rascumparate.

۩ Rezultatul reportat si rezultatul exercitiului se refera la:

A.     rezultatul sau partea din rezultatul precedent sau curent nerepartizat(a),

B.     pierderea neacoperita,

C.     rezultatul provenit din corectarea erorilor contabile.

EXEMPLU 6

Care sunt inregistarile contabile de efectuat in ianuarie 2009 privind rezultatul exercitiului financiar 2008 , in urmatoarele variante:

a)      Pierdere 50.000lei,

b)      Profit 35.500 lei ?

Exemplu 7

Nota 3 "Repartizarea profitului" intocmita la 31.12.2007 era urmatoarea:

Destinatia profitului

Suma (lei)

Profit net de repartizat:

- rezerva legala

- acoperirea pierderii contabile

- dividende

Profit nerepartizat

Pierderea de acoperit pentru perioadele precedente a fost de 12.000 lei.

Ce inregistrari contabile s-au efectuat in 2008, daca AGA a decis asupra modificarii valorii dividendelor la 17.500 lei ?

OBSERVATII:

- OMFP 2374/2007 PT. MODIF. OMFP 1752/2005- ART. 17 PCT5

Pierderea contabila reportata se acopera , conform hotararii AGA, din:

profitul exercitiului si cel reportat,

rezerve,

prime de capital,

!ordinea surselor este la latitudinea AGA sau CA,

Implicatii fiscale ( titlul II din codul fiscal )

- pierderea anuala inregistrata de platitorii de impozit pe profit , cu exceptia celor care isi inceteaza existenta prin fuziune sau divizare , se recupereaza din profiturile impozabile in urmatorii 5 ani (7 ani din 2009) in ordinea inregistrarii acesteia, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit,

- Conturile 121 si 129 apar cu sold la exercitiul la care se refera si se inchid in urmatorul

Conform OMFP 1752/2005 art. 63

corectarea erorilor contabile se efectueaza pe seama rezultatului reportat

2) Erorile contabile = omisiuni sau denaturari (greseli matematice, greseli de aplicare a politicilor contabile, ignorarea sau interpretarea gresita a evenimentelor sau fraudelor ) in situatiile financiare anuale pentru una sau mai multe perioade anterioare, care apar din greseala de a utiliza, sau de a nu utiliza informatii credibile care:

erau disponibile la momentul aprobarii situatiilor financiare,

ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor situatii financiare.

3) pierderea contabila reportata generata de erori se acopera inainte de efectuarea oricarei repartizari de profit

Conf. OMFP 2374/2007

4) corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acestor exercitii

5) corectarea ajustarilor aferente exercitiilor precedente nu presupune ajustarea informatiilor comparative din situatiile financiare anuale.

Aceste informatii vor fi prezentate in notele explicative, cu referiri la :

- pozitia financiara,

- modificarea pozitiei financiare,

- performanta financiara.

EXEMPLU 8

In luna februarie 2009, societatea X a constatat omisiunea inregistrarii in noiembrie 2008 a unei facturi de vanzare de marfa in valoare de 1.000 lei, TVA 19 %, cota impozit pe profit 16%.

EXEMPLU 9

In anul 2008 s-a contabilizat o cheltuiala cu amotizarea cladirilor mai mare cu 2.500 lei. Cota de impozit pe profit 16%. Corectarea se face in mai 2009.

SE VA DEPUNE DECLARATIA 101 RECTIFICATIVA

۩ Subventiile pentru investitii (SUBVENTII PENTRU ACTIVE, INCLUSIV SUBVENTIILE NEMONETARE LA VALOAREA JUSTA ) cuprind mai multe grupe:

A.     subventiile guvernamentale pentru investitii,

B.     imprumuturile nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii,

C.     donatiile pentru investitii,

D.     plusurile de inventar de natura imobilizarilor,

E.      alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii.

Principala conditie pentru acordarea acestora este ca entitatea beneficiara sa cumpere, sa construiasca sau sa achitioneze active imobilizate.

Subventiile se recunosc, pe o baza sistematica, drept venituri ale perioadelor corespunzatoare cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza sa le compenseze.

Subventiile nu trebuie inregistrate direct in conturile de capital si rezerve.

In bilant, subventiile de recunosc ca venit amanat, care se inregistreaza in contul de profit si pierdere pe masura inregistrarii cheltuielii cu amortizarea sau cu casarea ori cedarea activelor.

Inregistrari:

- achizitia activelor 212,213 = 404,

- inregistrarea dereptului de primire a subventiei 445 = 131,

- incasarea subventiei 5121 = 445,

- amotizarea activului,

- recunoasterea venitului aferent subventiei pe masura amortizarii activului ( in contul 7584) ,

- pentru prezentarea din bilant si din contul de profit si pierdere a se vedea exemplul.

Restituirea subventiilor referitoare la active se inregistreaza prin reducerea soldului venitului amanat cu suma rambursabila. (131 = 5121 sau 462)

EXEMPLU 10

O societate incaseaza o subventie de 10.000 lei pentru achizitia unui utilaj in valoare de 25.000 lei.

Durata de viata estimata a activului este de 5 ani, iar metoda de amortizare este liniara.

Obs. Pentru simplificare, nu se tine cont de TVA.

۩ Provizioanele = datorii cu exigibilitate sau valoare incerta.

Conditiile de recunoastere sunt:

entitatea are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior,

este probabila o iesire de resurse pentru onorarea obligatiei respective,

poate fi estimata credibil valoarea obligatiei.

= sunt destinate sa acopere datoriile a caror natura este clar definita si care la data bilantului este probabil sa existe, sau este cert ca vor exista, dar care sunt incerte in ceea ce priveste valoarea sau data la care vor aparea. - OMFP 1752/2005 ART.34

Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor.- OMFP 1752/2005 ART.35Observatie : INCERTITUDINEA EXIGIBILITATII SAU A VALORII CHELTUIELII care sa acopere face distinctia intre provizioane si datorii.

valoric, provizioanele nu pot depasi obligatiile curente la data bilantului - OMFP 1752/2005 ART.183

suma provizioanelor trebuie corelata, in functie de toate informatiile disponibile, cu riscurile si cheltuielile estimate - OMFP 1752/2005 ART.187,

la data bilantului, provizioanele trebuie sa fie date de cea mai buna estimare a costurilor de stingere a obligatiilor; in fiecare bilant se revizuieste valoarea provizioanelor - OMFP 1752/2005 ART.188 si 191 alin 1,

nu se provizioneaza castigurile din cedarea preconizata a activelor - OMFP 1752/2005 ART.189,

nu se recunosc provizioane pentru pierderile viitoare de exploatare - OMFP 1752/2005 ART.185 alin.1

Se recunosc provizioane numai pentru obligatii generate de evenimente anterioare independente de actiunile viitoare ale societatii (mod de desfasurare a activitatii viitoare).Exemple:

amenzile sau costurile de eliminare a efectelor negative produse mediului, pedepsite de lege,

costurile de inchidere a instalatiilor petroliere, pentru daunele produse deja si care urmeaza sa se remedieze - OMFP 1752/2005 ART.185 alin.2

provizioanele se constituie pentru:

litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, pagube si alte datorii incerte,

cheltuieli in perioada de garantie si postgarantie,

actiuni de restructurare:

vanzarea sau incetarea activitatii unei parti a afacerii,

inchiderea unor sedii ale entitatii,

modificari in structura de conducere a entitatii,

reorganizari cu efect semnificativ in natura si scopul activitatii,cu respectarea urmatoarelor conditii:

Ø      exista un plan de restructurare, cu referiri la - activitatea de restructurat, -locatiile afectate de restructurare, - numarul de angajati afectati, - cheltuielile implicate, - data implementarii,

pensii si obligatii similare (valoarea lor se stabileste de specialisti in domeniu ),

impozite,

alte provizioane. - OMFP 1752/2005 ART.186 alin 1 si 3, respectiv OMFP 2374/2007 ART. 186 alin 7

provizioanele se utilizeaza doar pentru scopul initial recunoscut - OMFP 1752/2005 ART. 191 alin2,

principiul prudentei implica provizionarea, indiferent de rezultatele activitatii,

Principalele operatii legate de provizioane sunt:

v     constituirea ,

v     utilizarea (prin reglarea cheltuielilor cu provizionul),

v     rambursarea provizioanelor ca un activ separat,

v     modificarea si anularea de provizioane.

EXEMPLU 11- provizion pentru litigii

Cu ocazia inventarierii efectuate la finele anului 2006 s-a prevazut efectuarea unei cheltuieli probabile de 7.000 lei, ca urmare a unui litigiu cu un furnizor de marfuri. In anul 2007, se achita catre acest furnizor suma de 5.500 lei, ca urmare a deciziei instantei de judecata.

EXEMPLU 12- pentru dezafectari

Se achizitioneaza un activ cu durata de folosinta de 10 ani. Se estimeaza ca la demontarea acestuia se vor efectua cheltuieli de 1.000 lei. Cheltuielile efective sunt de 1.200 lei.

Exemplu 13- provizioane pentru garantii

Un producator de televizoare ofera garantie clientilor in momentul cumpararii . Contactul prevede repararea sau inlocuirea , in termen de 24 luni de la achizitie, a eventualelor produse defecte. Vinzarile perioadei sunt de 200.000 lei. Din perioadele precedente

s- a constat ca 15% din produse prezinta defecte minore, care presupun cheltuieli de 10 lei si 5% - defecte majore, care presupun inlocuirea bunurilor.

In anul urmator s-au efectuat cheltuieli cu reparatiile de:

a)      40.000 lei,

b)      40.400 lei,

c)      30.150 lei.

EXEMPLU 14- provizioane pentru cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii

Pentru o instalatie aflata in folosinta, societatea prevede executarea unei reparatii dupa 4 ani, cu un cost estimat la 4.000 lei. Valoarea reparatiei facturata de un tert este de 4.500 lei plus TVA 19%.

Implicatii fiscale ( titlul II din codul fiscal )

sunt deductibile fiscal provizioanele pentru:

v     garantii de buna executie

v     provizioane pentru clienti incerti, cu anumite conditii

v     provizioanele specifice institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare inscrise in Registrul general tinut de BNR si altor persoane juridice similare,

v     rezervele terhnice constituite de societatile de asigurare si reasigurare, cu exceptia rezervei de egalizare

v     provizioanele de risc pentru operatiuni pe pietele financiare, constituite potrivit reglementarilor CNVM,

v     provizioanele constituite de companiile aeriene pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere si reparatii a parcului de aeronave si a componentelor aferente

v     provizioane pentru refacerea terenurilr afectate de activitati de exploatare a zacamintelor minerale

v     provizioane pentru reabilitarea mediului constituite de titularii de acorduri petroliere.

ORDONANTA Nr. 15 din 23 ianuarie 1996

privind intarirea disciplinei financiar-valutare

Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 22 noiembrie 2004:

- Legea nr. 131/1996, prin care a fost aprobata cu modificari Ordonanta Guvernului nr. 15/1996;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 151/1997 si abrogata prin Legea nr. 469/2002;

- Ordonanta Guvernului nr. 26/1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 88/1998;

- Legea nr. 88/1998;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/1999, aprobata prin Legea nr. 262/2001;

- Ordonanta Guvernului nr. 34/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 237/2003;

- Legea nr. 237/2003;

- Ordonanta Guvernului nr. 94/2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 507/2004;

- Legea nr. 507/2004.

ART. 1

Agentii economici care detin valuta in cont si au datorii la intern neachitate de peste 60 de zile sunt obligati ca intr-un termen de 5 zile lucratoare sa o schimbe in lei pentru achitarea datoriilor respective, cu exceptia cazurilor in care exista obligatii de plata la extern cu scadenta de pana la 30 de zile, pentru importuri de productie si investitii, precum si pentru achitarea ratelor de credit si a dobanzilor aferente imprumuturilor externe angajate.

Disponibilitatile in lei obtinute ca urmare a aplicarii prevederilor alin. 1 se vor utiliza pentru achitarea datoriilor restante, in urmatoarea ordine:

a) plati pentru salarii;

b) plata energiei electrice, termice si a gazelor naturale;

c) celelalte datorii, potrivit prevederilor Legii nr. 76/1992*), republicata.

*) Legea nr. 76/1992 a fost abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/1997.

ART. 2

Agentii economici au obligatia de a prezenta societatilor bancare cu capital de stat si privat de la care solicita ridicarea drepturilor salariale, cu 3 zile lucratoare inainte de plata chenzinei a doua, o declaratie privind: situatia disponibilitatilor in lei si in valuta existente in toate conturile bancare proprii, a datoriilor mai vechi de 60 de zile catre furnizorii de energie electrica, termica si gaze naturale, precum si modul de utilizare a disponibilitatilor care exced necesarului de lichiditati pentru plata salariilor, in scopul achitarii obligatiilor de plata mai vechi de 60 de zile catre furnizorii de energie electrica, termica si gaze naturale.

Declaratia se va prezenta sub semnatura persoanelor imputernicite sa angajeze agentul economic respectiv, care raspund de realitatea datelor prezentate.

La solicitarea eliberarii efective a drepturilor salariale, agentii economici vor prezenta dovada efectuarii platilor catre furnizorii de energie electrica, termica si gaze naturale, in conditiile prevazute la alin. 1.

Nerespectarea prevederilor art. 1 si ale art. 2 alin. 1 si 3 constituie contraventii si atrage dupa sine sanctionarea managerului sau a presedintelui consiliului de administratie, dupa caz, al agentului economic respectiv, cu amenzi cuprinse intre 5.000.000 lei si 10.000.000 lei.

Nerespectarea prevederilor art. 2 alin. 3 atrage dupa sine sanctionarea directorului unitatii societatii bancare respective, cu amenzi de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

Inscrierea de catre agentul economic de date nereale in declaratia prevazuta la art. 2 alin. 2 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 10.000.000 lei, daca nu constituie infractiune, potrivit legii.

ART. 3 *** Abrogat

ART. 4

(1) Agentii economici care au angajat credite bancare pentru productia de export vor beneficia de bonificatia de dobanda acordata de stat prin intermediul Bancii de Export-Import a Romaniei (Eximbank) - S.A., numai pentru exporturile a caror contravaloare a fost incasata si repatriata.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) exporturile de obiective complexe si de produse cu ciclu lung de fabricatie, pentru care se poate acorda bonificatie de dobanda, semestrial, pe perioada de executie, respectiv inainte de livrarea la export si de incasarea si repatrierea valutei aferente. In situatia in care valuta nu este repatriata in termen de 60 de zile de la data platii exportului, conform termenului stipulat prin contractul extern, bonificatia de dobanda acordata la care se adauga dobanzile si penalitatile de orice fel vor fi recuperate si varsate la bugetul de stat, in conformitate cu prevederile legale referitoare la colectarea creantelor bugetare.

(3) Din alocatiile prevazute prin legea bugetului de stat pe anul curent se vor suporta si bonificatiile de dobanda aferente cererilor inregistrate in cursul aceluiasi an, cu respectarea prevederilor alin. (1) si numai daca exporturile s-au efectuat intr-o perioada anterioara de cel mult 18 luni de la data depunerii documentelor la Banca de Export-Import a Romaniei (Eximbank) - S.A.

ART. 5

Pentru intarirea disciplinei financiare si evitarea evaziunii fiscale, operatiunile de incasari si plati intre persoanele juridice se vor efectua numai prin instrumente de plata fara numerar.

Prin exceptie de la prevederile alineatului precedent, persoanele juridice pot efectua plati in numerar in urmatoarele cazuri:

a) plata salariilor si a altor drepturi de personal;

b) alte operatiuni de plati ale persoanelor juridice cu persoane fizice;

c) plati catre persoane juridice in limita unui plafon zilnic maxim de 100.000.000 lei, platile catre o singura persoana juridica fiind admise in limita unui plafon zilnic in suma de 50.000.000 lei. Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii, pentru facturile a caror valoare este mai mare de 50.000.000 lei. Se admit plati catre o singura persoana juridica in limita unui plafon zilnic in numerar in suma de 100.000.000 lei, in cazul platilor catre retelele de magazine de tipul Cash&Carry, care sunt organizate si functioneaza in baza legislatiei in vigoare. Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre astfel de magazine, pentru facturile a caror valoare este mai mare de 100.000.000 lei.

De la prevederile alin. 2 lit. c) sunt exceptate urmatoarele operatiuni:

- depunerile in conturile persoanelor juridice, deschise la societatile comerciale bancare, care pot fi facute si de alte persoane juridice, neplafonat;

- cheltuielile de deplasare in interes de serviciu, in limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizatiei si a cazarii pe timpul deplasarii, precum si a cheltuielilor neprevazute, efectuate in acest sens;

- cheltuielile de protocol ocazionate de organizarea de conferinte, de simpozioane si de alte asemenea actiuni, in conditiile baremurilor stabilite de normele legale in vigoare.

! La acordarea avansurilor spre decontare, in scopul efectuarii de plati catre persoane juridice, se vor respecta cerintele prevazute la alin. 2 lit. c).Este interzisa acordarea unor facilitati de pret clientilor, persoane juridice, care efectueaza plata in numerar.

Alinetaul 6 *** Abrogat

Alinetaul 7 *** Abrogat

Subunitatile economice ale persoanelor juridice care au cont intr-o societate comerciala bancara si casierie proprie aplica in mod corespunzator prevederile acestui articol.

ART. 6

Incasarile zilnice in numerar pentru fiecare casierie de la o persoana juridica nu pot depasi plafonul stabilit la art. 5 alin. 2 lit. c).

Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 2 lit. c), alin. 4 si ale art. 6 alin. 1, dupa caz, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 5 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.

ART. 7

Se interzice societatilor comerciale bancare, de asigurari si financiare, sa elibereze persoanelor juridice sume in numerar peste plafoanele stabilite la art. 5 alin. 2 lit. c), cu exceptia operatiunilor mentionate la art. 5 alin. 2 lit. a) si b) si alin. (3).

Transferul banilor din contul persoanelor juridice in contul persoanelor fizice se va face in mod obligatoriu prin prezentarea documentelor justificative legale.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contraventie pentru societatea comerciala bancara, de asigurari si financiara, care va fi sanctionata cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

ART. 8 *** Abrogat

ART. 9

In vederea gestionarii corecte a patrimoniului agentilor economici si al altor persoane juridice si fizice, se stabilesc urmatoarele:

a) Persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 organizeaza si conduc evidenta contabila la sediul de pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile art. 3 si 11 din lege.

Fac exceptie de la aceasta regula sucursalele si alte subunitati fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin unor persoane juridice sau fizice cu sediul in Romania.

Aceste unitati conduc contabilitatea in tara in care au sediul declarat, dar in conformitate cu reglementarile legale, in domeniu, din Romania.

b) Persoanele juridice sunt obligate sa pastreze, la sediul declarat, documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate, precum si registrele contabile legale si sa le puna la dispozitia organelor in drept in cadrul exercitarii atributiilor lor legale.

Nerespectarea prevederilor lit. a) si b), in conditiile in care nu reprezinta infractiune, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei si se suporta de catre persoanele fizice vinovate.

ART. 10 *** Abrogat

ART. 11

Virarea sumelor din transferurile prevazute in bugetele locale, altele decat cele destinate cheltuielilor de capital, se va face dupa deducerea din aceste fonduri, de catre directiile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, a obligatiilor de plata a energiei electrice, termice si a gazelor naturale livrate, mai vechi de 30 de zile, ale unitatilor beneficiare de astfel de transferuri, aflate sub autoritatea consiliilor judetene sau locale, dupa caz.

ART. 12

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute in prezenta ordonanta se efectueaza de catre organele Ministerului Finantelor Publice si ale Bancii Nationale a Romaniei, dupa caz, imputernicite in acest scop.

ART. 13*)

Dispozitiile prezentei ordonante referitoare la sanctiunile contraventionale se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 - 27.

*) Incepand cu data de 25 august 2001, trimiterea la Legea nr. 32/1968 se va socoti facuta la dispozitiile corespunzatoare din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, in conformitate cu prevederile art. 48 din acelasi act normativ.

ART. 14

Plafoanele valorice prevazute pentru operatiunile in numerar, precum si cuantumul amenzilor contraventionale stabilite prin prezenta ordonanta vor fi actualizate prin hotarari ale Guvernului, in functie de evolutia preturilor.

ART. 15 *** Abrogat

ART. 16

In termen de 10 zile de la publicarea prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Comertului si Banca Nationala a Romaniei vor elabora norme metodologice pentru aplicarea prevederilor acesteia.

ART. 16^1 *** Abrogat

ART. 17

Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

----- ----- -----

HOTARARE Nr. 2185 din 30 noiembrie 2004

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare

EMITENT:  GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 1224 din 20 decembrie 2004

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 131/1996, cu modificarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1

Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 131/1996, cu modificarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga punctul IV din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 92/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 16 februarie 1996, cu modificarile ulterioare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare

1. Operatiunile de incasari si plati intre persoanele juridice se efectueaza numai prin instrumente de plata fara numerar, cu exceptiile prevazute la art. 5 alin. 2 lit. a), b) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 131/1996, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta.

2. Prin plafon zilnic maxim de plati, prevazut la art. 5 alin. 2 lit. c) din ordonanta, se intelege totalitatea platilor efectuate in numerar de o persoana juridica intr-o singura zi, respectiv 100.000.000 lei.

3. De la prevederile art. 5 alin. 2 lit. c) din ordonanta sunt exceptate urmatoarele operatiuni:

a) depunerile de numerar facute de persoane juridice in conturile furnizorilor de bunuri si servicii, in baza documentelor justificative legal intocmite;

b) cheltuielile de deplasare in interes de serviciu, in limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizatiei si a cazarii pe timpul deplasarii, precum si a cheltuielilor neprevazute efectuate in acest sens de catre salariatii aflati in deplasare;

c) cheltuielile de protocol ocazionate de organizarea de conferinte, simpozioane si de alte asemenea actiuni, in conditiile baremurilor stabilite de normele legale in vigoare.

Platile enumerate la lit. a) - c) nu intra in plafonul zilnic maxim de plati.

4. Platile in numerar catre persoane juridice sunt acceptate in limita unui plafon zilnic maxim de 100.000.000 lei, platile catre o singura persoana juridica fiind admise in limita unui plafon de 50.000.000 lei.

Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii, pentru facturile a caror valoare este mai mare de 50.000.000 lei.

Persoanele juridice pot achita facturile cu valori care depasesc plafonul de 50.000.000 lei catre furnizorii de bunuri si servicii astfel: 50.000.000 lei in numerar, suma care depaseste acest plafon putand fi achitata numai prin instrumente de plata fara numerar.

Facturile cu valori sub 50.000.000 lei nu intra sub incidenta acestor prevederi.

Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre retelele de magazine de tipul Cash&Carry, care functioneaza pe baza legislatiei in vigoare, pentru facturile a caror valoare este mai mare de 100.000.000 lei.

Persoanele juridice pot achita facturile cu valori care depasesc plafonul de 100.000.000 lei catre acest tip de magazine astfel: 100.000.000 lei in numerar, suma care depaseste acest plafon putand fi achitata numai prin instrumente de plata fara numerar.

Facturile cu valori sub 100.000.000 lei nu intra sub incidenta acestor prevederi.

Facturile cu valori mai mari de 50.000.000 lei, respectiv 100.000.000 lei in cazul magazinelor de tipul Cash&Carry, care nu au fost achitate integral pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare, se achita numai prin instrumente de plata fara numerar.

5. Pentru facturile stornate, aferente produselor returnate, cu valori mai mari de 50.000.000 lei, respectiv 100.000.000 lei in cazul retelelor de magazine de tipul Cash&Carry, restituirea sumelor aferente poate fi efectuata astfel: 50.000.000/100.000.000 lei in numerar, sumele care depasesc aceste plafoane putand fi restituite numai prin instrumente de plata fara numerar.

6. Incasarile zilnice in numerar ale unui agent economic sunt neplafonate.

Incasarile zilnice in numerar nu pot depasi plafonul de 50.000.000 lei de la o singura persoana juridica.

7. Sumele acordate de persoanele juridice angajatilor proprii cu titlu de avansuri pentru aprovizionari diverse vor avea regimul platilor catre persoane juridice si se vor incadra in limita plafonului de 100.000.000 lei, prevazut la art. 5 alin. 2 lit. c) din ordonanta.

La data platii avansurilor spre decontare, sumele aferente intra in calculul plafonului zilnic maxim.

8. Este interzisa acordarea unor facilitati de pret clientilor, persoane juridice, care efectueaza plata in numerar.

Este permisa acordarea unor disconturi si/sau reduceri de pret in diverse perioade ale anului sau cu ocazia lansarii unor promotii de produse, daca aceste facilitati vizeaza toti agentii economici, in calitate de clienti, si se acorda fara discriminare in ceea ce priveste modalitatea de plata.

9. Subunitatile economice ale persoanelor juridice, respectiv sucursale, filiale, agentii, puncte de lucru, prevazute in actul constitutiv al persoanelor juridice, care au deschis cont intr-o societate comerciala bancara si casierie proprie, aplica individual prevederile art. 5 din ordonanta.

10. Asociatiile de proprietari constituite ca entitati cu personalitate juridica, in relatiile cu alte persoane juridice, vor aplica prevederile ordonantei.

11. Persoanele fizice, persoanele fizice autorizate sau persoanele care exercita profesii libere, producatorii agricoli, persoane fizice, nu intra sub incidenta prevederilor ordonantei.

12. Platile efectuate cu card nu sunt considerate plati in numerar si nu sunt luate in calculul plafonului zilnic maxim de plati.

13. Operatiunile de incasari si plati in valuta nu intra sub incidenta prevederilor ordonantei.

----- ----- -----

LEGE Nr. 131 din 28 octombrie 1996

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare

EMITENT:  PARLAMENTUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 264 din 28 octombrie 1996

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, emisa in temeiul art. 1 lit. b) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 24 din 31 ianuarie 1996, cu urmatoarele modificari:

1. Articolul 1 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:

'Disponibilitatile in lei obtinute ca urmare a aplicarii prevederilor alin. 1 se vor utiliza pentru achitarea datoriilor restante, in urmatoarea ordine:

a) plati pentru salarii;

b) plata energiei electrice, termice si a gazelor naturale;

c) celelalte datorii, potrivit prevederilor Legii nr. 76/1992, republicata.'

2. Dupa articolul 16 se introduce articolul 16^1, cu urmatorul cuprins:

'ART. 16^1

Guvernul si Banca Nationala a Romaniei vor prezenta Parlamentului, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, proiectul legii valutare si, separat, modificarile corespunzatoare la Legea nr. 33/1991 si la Legea nr. 34/1991, pentru stabilirea precisa a sarcinilor, atributiilor si raspunderii Bancii Nationale a Romaniei in domeniul valutar si de plati.'

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 11 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI

prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 9 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NASTASE

----- ----- ----

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1344
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved