Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

IMPOZITUL PE PROFIT SI IMPOZITUL PE VENITURILE MICROINTREPRINDERILOR

finante+ Font mai mare | - Font mai micIMPOZITUL PE PROFIT SI IMPOZITUL PE  VENITURILE MICROINTREPRINDERILOR

1. Impozitul pe profit.Platitorii si cotele impozitului pe profit

In categoria platitorilor impozitului pe profit, care conform legii poarta denumirea de contribuabili, se incadreaza o serie de persoane juridice si fizice, dintre care mentionam:

a) persoanele juridice romane, pentru profitul impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate. In cazul persoanelor juridice romane care detin participatii in capitalul altor societati comerciale si care intocmesc situatii financiare consolidate, calculul si plata impozitului pe profit se fac la nivelul fiecarei persoane juridice din grup.

b) persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania, pentru profitul impozabil aferent sediului permanent;

Sediul permanent este un loc prin care se desfasoara integral sau partial activitatea unui nerezident, fie direct, fie printr-un agent dependent. Un sediu permanent presupune un loc de conducere, sucursala, birou, fabrica, magazin, atelier, precum si o mina, un put de titei sau gaze, o cariera sau alte locuri de extractie a resurselor naturale.

c) persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica, pentru profitul impozabil al asocierii atribuibil fiecarei persoane;

d) persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana, pentru profitul impozabil aferent acestor venituri;

e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica, pentru partea din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice rezidente. In acest caz, impozitul datorat de persoana fizica se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica romana.

In conformitate cu legislatia in vigoare, exista in prezent cateva categorii de persoane care sunt exceptate de la plata impozitului pe profit, dintre care enumeram:

a) trezoreria statului;

b) institutiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii si disponibilitatile realizate si utilizate;

c) persoanele juridice romane care platesc impozitul pe veniturile microintreprinderilor;

d) fundatiile romane constituite ca urmare a unui legat;

e) cultele religioase, pentru veniturile obtinute din activitati economice si din producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii de cult;

f) cultele religioase, pentru veniturile obtinute din producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii de cult, potrivit legii, si pentru veniturile obtinute din chirii, cu conditia ca sumele respective sa fie utilizate, in anul curent sau in anii urmatori, pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult, pentru lucrarile de constructie, de reparatie si de consolidare a lacasurilor de cult si a cladirilor ecleziastice, pentru invatamant si pentru actiuni specifice cultelor religioase, inclusiv veniturile din despagubiri sub forma baneasca, obtinute ca urmare a masurilor reparatorii prevazute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate

g) institutiile de invatamant particular acreditate, precum si cele autorizate, pentru veniturile utilizate, in anul curent sau in anii urmatori;

h) asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari, pentru veniturile obtinute din activitati economice si care sunt sau urmeaza a fi utilizate pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune;

i) Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, constituit potrivit legii;

j) Fondul de compensare a investitorilor, infiintat potrivit legii.

k) Banca Nationala a Romaniei.

Persoanele juridice fara scop patrimonial (organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale) sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru urmatoarele tipuri de venituri:

a) cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor;

b)contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;

c) taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare;

d) veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si demonstratii sportive;

e) donatiile si banii sau bunurile primite prin sponsorizare;

f) dividendele, dobanzile si veniturile realizate din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare obtinute din plasarea veniturilor scutite;

g) veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole;

h) resursele obtinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile;

i) veniturile realizate din actiuni ocazionale;

j) veniturile exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea organizatiilor nonprofit, altele decat cele care sunt sau au fost folosite intr-o activitate economica;

k) veniturile obtinute din reclama si publicitate, realizate de organizatiile nonprofit de utilitate publica.

Impozitul pe profit care este un impozit direct datorat de contribuabili, se calculeaza prin aplicarea unei cote procentuale proportionale de 16% asupra profitului impozabil, cu unele exceptii prevazute de catre lege, astfel:

Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaza aceste venituri in baza unui contract de asociere, si la care impozitul pe profit datorat pentru activitatile prevazute in acest articol este mai mic decat 5% din veniturile respective sunt obligati la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri realizate;

in cazul Bancii Nationale a Romaniei, cota de impozit pe profit este de 80%.

dispozitii derogatorii de la regula generala exista si in cazul in care persoanele juridice romane si straine vand ori cesioneaza proprietati imobiliare situate in Romania sau titluri de participare detinute la o persoana juridica romana, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) contribuabilul a detinut proprietatea imobiliara sau titlurile de participare pe o perioada mai mare de 2 ani;

b) persoana care achizitioneaza proprietatea imobiliara sau titlurile de participare nu este persoana afiliata contribuabilului.

- in cazul persoanelor juridice care au obtinut, inainte de 1 iulie 2003, certificatul permanent de investitor in zona defavorizata, scutirea de impozit pe profitul aferent investitiilor noi se aplica in continuare pe perioada existentei zonei defavorizate.

.Baza de calcul a impozitului pe profit

In vederea impozitarii profitului, trebuie pornit de la realitatea ca nu in toate cazurile principiile contabile sunt convergente in totalitate cu principiile impunerii fiscale. Tocmai din acest motiv, trebuie facuta o distinctie intre profitul contabil si profitul fiscal (impozabil).

Conform reglementarilor in vigoare, profitul contabil se determina ca diferenta intre totalul veniturilor realizate si totalul cheltuielilor efectuate in cursul exercitiului financiar.

Baza de calcul a impozitului pe profit o reprezinta insa profitul fiscal, determinat ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile.

Veniturile reprezinta sumele sau valorile incasate ori de incasat si includ:

- venituri din exploatare, respectiv venituri din vanzari de produse, marfuri, servicii prestate, lucrari executate si din alte activitati, din productia stocata, din productia de imobilizari, din subventii de exploatare, precum si orice alte venituri sau castiguri din exploatare;

- venituri financiare, respectiv venituri din participatii, din alte imobilizari financiare, din creante imobilizate, din titluri de plasament, diferente de curs valutar, dobanzi, sconturi obtinute, creante imobilizate si alte venituri financiare ;

- venituri exceptionale care cuprind: veniturile incasate din operatiuni de gestiune, din operatiuni de capital si alte venituri exceptionale.

Cheltuielile reprezinta sumele sau valorile platite ori de platit, dupa natura lor, care sunt aferente realizarii veniturilor, asa cum sunt inregistrate in contabilitatea contribuabilului pe cele trei domenii de activitate:

- cheltuielile de exploatare, respectiv cheltuieli cu materiile prime, materialele si marfurile, cheltuieli cu lucrari si servicii execuate de terti, cheltuieli de personal, cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate, cheltuieli cu amortizarea capitalului imobilizat, alte cheltuieli de exploatare;

- cheltuielile financiare, respectiv cheltuieli privind titlurile de plasament cedate, cheltuieli din diferente nefavorabile de curs valutar, cheltuieli cu dobanzile, pierderi din creante legate de participatii, alte cheltuieli financiare;

- cheltuielile exceptionale, respectiv cheltuieli privind operatiunile de capital si cele din operatiunile de gestiune.

In mod schematic, modelul de calcul al profitului contabil poate fi redat astfel:

Pc = (Ve + Vf +Vex) - (Ce + Cf + Cex)

in care:

Pc = profitul contabil;

Ve = venituri din exploatare;

Vf=venituri financiare;

Vex=venituri exceptionale;

Ce = cheltuieli din exploatare;

Cf=cheltuieli financiare;

Cex=cheltuieli exceptionale.

Veniturile si cheltuielile care se iau in calcul la stabilirea profitului impozabil (fiscal) sunt cele inregistrate in contabilitate potrivit reglementarilor contabile date in baza Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile.

La calculul profitului impozabil limitele cheltuielilor deductibile prevazute de legislatia in vigoare se aplica trimestrial sau lunar, dupa caz, astfel incat la finele anului acestea sa se incadreze in prevederile legii.

Profitul impozabil sau profitul fiscal se determina deci, in functie de profitul contabil, veniturile neimpozabile si cheltuielile nedeductibile, astfel:

Pi = Pc-Vn + Cn

unde Pi-profit impozabil;

Pc-profit contabil;

Cn-cheltuieli nedeductibile;

Vn-venituri neimpozabile.

Veniturile neimpozabile luate in calculul profitului impozabil sunt:

a) dividendele primite de o persoana juridica romana de la o alta persoana juridica romana;

b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare, precum si diferentele de evaluare a investitiilor financiare pe termen lung ( adica, activele care au fost inregistrate ca imobilizari financiare, potrivit normelor contabile). Acestea sunt impozabile la data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionarii, a retragerii titlurilor de participare, precum si la data retragerii capitalului social la persoana juridica la care se detin titlurile de participare;

c) veniturile rezultate din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum si veniturile prin care se recupereaza cheltuielile pentru care nu s-a acordat deducere la momentul efectuarii lor; este de retinut faptul ca veniturile rezultate din inregistrarea in evidenta contabila a creantelor privind impozitul pe profit amanat sunt venituri neimpozabile;

d) veniturile neimpozabile, prevazute expres in acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative.

In ceea ce priveste cheltuielile, mentionam ca la determinarea profitului impozabil, acestea sunt deductibile numai daca sunt aferente veniturilor impozabile.

Cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile sunt cheltuielile inregistrate cu realizarea si comercializarea bunurilor, prestarea serviciilor sau executarea lucrarilor, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare.

Sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si urmatoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor, pe durata de viata stabilita de catre contribuabil;

b) cheltuielile efectuate pentru protectia muncii si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

c) cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii, si cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale;

d) cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor, in baza unui contract scris, precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare;

e) cheltuielile de transport si cazare in tara si in strainatate efectuate de catre salariati si administratori, in cazul in care contribuabilul realizeaza profit in exercitiul curent si/sau din anii precedenti.Daca se inregistreaza pierderi in exercitiul curent si/sau din anii precedenti, se vor deduce limitat, la nivelul legal stabilit pentru institutiile publice, doar cheltuielile de transport si cazare efectuate de catre salariati.

f) cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, participarea la targuri si expozitii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii;

g) cheltuielile de cercetare, precum si cheltuielile de dezvoltare care nu indeplinesc conditiile de a fi recunoscute ca imobilizari necorporale din punct de vedere contabil;

h) cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat

i) alte categorii de cheltuieli.

Anumite categorii de cheltuieli sunt deductibile la calculul profitului impozabil numai in anumite conditii si limite, astfel:

cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2% aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile;

suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice, in cazul in care contribuabilul realizeaza profit in exercitiul curent si/sau din anii precedenti;

cheltuielile sociale, in limita unei cote de pana la 2%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare. Intra sub incidenta acestei limite cu prioritate ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru inmormantare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile si protezele, precum si cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati sau unitati aflate in administrarea contribuabililor: gradinite, crese, servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si ale accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, precum si pentru scolile pe care le au sub patronaj. In cadrul acestei limite pot fi deduse si cheltuielile reprezentand: cadouri in bani sau in natura oferite copiilor minori ai salariatilor, cadouri in bani sau in natura acordate salariatelor, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul, pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, ajutoare pentru salariatii care au suferit pierderi in gospodarie si contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale a minerilor, ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasament;- perisabilitatile, in limitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei centrale, impreuna cu institutiile de specialitate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice;

- cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii;

cheltuielile pentru constituirea sau majorarea rezervelor si a provizioanelor;

cheltuielile cu dobanzile sunt deductibile in functie de gradul de indatorare al capitalului;

cheltuielile efectuate in numele unui angajat, la schemele facultative de pensii ocupationale, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant;

- cheltuielile cu primele de asigurare private de sanatate, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant;

- cheltuielile pentru functionarea, intretinerea si repararea locuintelor de serviciu potrivit normelor in vigoare;

- cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente unui sediu aflat in locuinta proprietate personala a unei persoane fizice, folosita si in scop personal, deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor puse la dispozitia societatii in baza contractelor incheiate intre parti, in acest scop;

- cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente autoturismelor folosite de angajatii cu functii de conducere si de administrare ai persoanei juridice.

In sfera cheltuielilor nedeductibile la calculul profitului impozabil, sunt incluse urmatoarele elemente:

a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat;

b)dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor legale. Amenzile, dobanzile, penalitatile sau majorarile datorate catre autoritati straine ori in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nerezidente si/sau autoritati straine sunt cheltuieli nedeductibile, cu exceptia majorarilor al caror regim este reglementat prin conventiile de evitare a dublei impuneri

c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare;

d) cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura, daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa;

e) cheltuielile facute in favoarea actionarilor sau asociatilor, altele decat cele generate de plati pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la pretul de piata pentru aceste bunuri sau servicii;

f) cheltuielile inregistrate in contabilitate, care nu au la baza un document justificativ;

g) cheltuielile inregistrate de societatile agricole, constituite in baza legii, pentru dreptul de folosinta al terenului agricol adus de membrii asociati, peste cota de distributie din productia realizata din folosinta acestuia, prevazuta in contractul de societate sau asociere;

h) cheltuielile determinate de diferentele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se detin participatii, precum si de diferentele nefavorabile de valoare aferente obligatiunilor emise pe termen lung, cu exceptia celor determinate de vanzarea-cesionarea acestora;

i) alte categorii de cheltuieli potrivit normelor in vigoare

Prin aplicarea cotei legale la profitul impozabil (fiscal), determinat dupa metodologia prezentata mai sus, se determina impozitul pe profit, iar prin deducerea sa din profitul contabil se determina profitul net supus repartizarii.

Deci,   Pn = Pc - Ip

in care: 

Pn = profitul net (sau rezultatul net al exercitiului);

Pc = profitul contabil;

Ip = impozitul pe profit.

In cazul contribuabililor care produc bunuri mobile si imobile, executa lucrari sau presteaza servicii, valorificate pe baza unui contract cu plata in rate, s-a putut opta pana la 30 aprilie 2005 ca veniturile aferente contractului sa fie luate in calcul la determinarea profitului impozabil, pe masura ce ratele devin scadente, conform contractului. Cheltuielile corespunzatoare acestor venituri erau deductibile la aceleasi termene scadente, proportional cu valoarea ratei inregistrate in valoarea totala a contractului. Optiunea, realizata pana la 30 aprilie 2005, s-a exercitat in momentul livrarii bunurilor, executarii lucrarilor sau prestarii serviciilor si era irevocabila.

1. Plata impozitului pe profit

Asa cum am vazut, impozitul pe profit se determina prin aplicarea cotei de impunere la baza de calcul (profitul impozabil x 16 %).

Profitul impozabil si impozitul pe profit se calculeaza si se evidentiaza trimestrial, cumulat de la inceputul anului.

Anul fiscal este considerat, conform legislatiei in vigoare, anul calendaristic. Cand un contribuabil se infiinteaza sau inceteaza sa mai existe in cursul unui an fiscal, perioada impozabila este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.

In cazul lichidarii unui contribuabil intr-un an fiscal, perioada impozabila inceteaza odata cu data radierii din registrul unde a fost inregistrata infiintarea acestuia.

In situatia in care din declaratia de impunere intocmita de contribuabil rezulta pierdere anuala, aceasta se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora. Contribuabilii care au fost platitori de impozit pe venit si care anterior au realizat pierdere fiscala intra sub incidenta regulii mentionate anterior, de la data la care au revenit la sistemul de impozitare a profitului. Aceasta pierdere se recupereaza pe perioada cuprinsa intre data inregistrarii pierderii fiscale si limita celor 5 ani

Pierderea fiscala reprezinta suma inregistrata in declaratia de impunere a anului precedent. Mentionam ca pierderea fiscala inregistrata de contribuabilii care isi inceteaza existenta prin divizare sau fuziune nu se recupereaza de catre contribuabilii nou-infiintati sau de catre cei care preiau patrimoniul societatii absorbite, dupa caz.

Contribuabilii au obligatia de a plati impozitul pe profit trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul, cu exceptia Bancii Nationale a Romaniei, societatile comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, care au obligatia de a plati impozitul pe profit lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoarele celei pentru care se calculeaza impozitul.

Termenul de plata difera pentru celelalte categorii de contribuabili, astfel:

- organizatiile nonprofit au obligatia de a plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul;

- contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura au obligatia de a plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.

- persoanele juridice care inceteaza sa existe au obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozitul pe profit cu 10 zile inainte de data inregistrarii incetarii existentei persoanei juridice la registrul comertului.

Profitul impozabil si impozitul pe profit sunt calculate si inregistrate trimestrial, respectiv lunar, in cazul Bancii Nationale a Romaniei, societatilor comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalelor din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, cumulat de la inceputul anului fiscal.

    Contribuabilii care efectueaza plati trimestriale si, respectiv, lunare platesc pentru ultimul trimestru sau pentru luna decembrie, in cazul Bancii Nationale a Romaniei, societatilor comerciale bancare, persoane juridice romane, si in cazul sucursalelor din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul III al aceluiasi an fiscal, respectiv o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru luna noiembrie a aceluiasi an fiscal, urmand ca plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal sa se faca pana la data stabilita ca termen limita pentru depunerea situatiilor financiare ale contribuabilului.

Contribuabilii care au definitivat pana la data de 15 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior depun declaratia anuala de impozit pe profit si platesc impozitul pe profit aferent anului fiscal incheiat pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator.

Obligatiile fiscale reprezentand impozitul pe profit sunt venituri ale bugetului de stat. Ca exceptie, impozitul pe profit, dobanzile/majorarile de intarziere si amenzile datorate de regiile autonome din subordinea consiliilor locale si a consiliilor judetene, precum si cele datorate de societatile comerciale in care consiliile locale si/sau judetene sunt actionari majoritari sunt venituri ale bugetelor locale respective.

2 Impozitul pe dividende

La plata impozitului pe dividende sunt obligati contribuabilii, persoane juridice. Prin dividend se intelege distribuirea in bani sau in natura, in favoarea asociatilor sau actionarilor, din profitul stabilit pe baza bilantului contabil anual si a contului de profit si pierdere, proportional cu cota de participare la capitalul social precum si sumele primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii.

In conformitate cu legea 12/1991 privind impozitul pe profit, impozitul pe dividende se datora doar pentru profitul partii straine din societatea comerciala, cu capital partial sau integral strain, care se transfera in strainatate. Apoi, incepand cu 1 decembrie 1991, impozitul pe dividende a fost extins la toate dividendele cuvenite actionarilor sau asociatilor, dupa caz, ai societatilor comerciale.

In anul 1992 s-a adoptat Legea privind impozitarea dividendelor, care a mentinut generalizarea impozitului pe dividende la toti beneficiarii, si care cuprindea doar prevederi sumare referitoare la elementele impozitului, fara a defini insa notiunea de dividend. Mai mult decat atat, in ceea ce priveste procedura fiscala legea respectiva facea trimitere la Legea 12/1991 privind impozitul pe profit.

O reglementare cuprinzatoare a impozitului pe dividende s-a facut insa doar odata cu intrarea in vigoare, la 30 august 1995, a Ordonantei Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende, in prezent abrogata, care definea inca din primul articol notiunea de dividend.

Prin legislatia actuala se prevede ca o persoana juridica romana care plateste dividende catre o persoana juridica romana are obligatia sa retina si sa verse impozitul pe dividende retinut catre bugetul de stat.

Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 10% asupra dividendului brut platit catre o persoana juridica romana.

Subiectul impunerii in cazul impozitului pe dividende este beneficiarul dividendelor, dar platitorul nu este subiectul impunerii, ci o alta persoana. Astfel, dividendele fiind supuse impozitarii prin procedeul stopajului la sursa, obligatia calcularii, retinerii si varsarii impozitului pe dividende revine societatii comerciale distribuitoare a dividendelor.

Impozitul care trebuie retinut se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul. In cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plateste pana la data de 31 decembrie a anului respectiv.

Regulile descrise anterior nu se aplica in cazul dividendelor platite de o persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane, daca beneficiarul dividendelor detine minimum 25% din titlurile de participare ale acestuia la data platii dividendelor, pe o perioada de 2 ani impliniti pana la data platii acestora. Aceasta dispozitie legala se va aplica dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

In cazul persoanelor fizice, dividendele intra sub incidenta impozitului pe venitul realizat de persoana fizica, impozitul retinut fiind impozit final.

Cat priveste cota de impozit, daca pana la 31 decembrie 2005 veniturile din dividende realizate de persoana fizica se impuneau cu o cota de 10%, incepand cu 1 ianuarie 2006, cota de impunere este de 16%.

Comparativ cu alte tari vest-europene, nivelul cotei de impunere este destul de redus, urmarindu-se pe aceasta cale stimularea privatizarii.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Microintreprinderea este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

- are inscrisa in obiectul de activitate productia de bunuri materiale, prestarea de servicii si/sau comertul;

- are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv;

- a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro;

- capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decat statul, autoritatile locale si institutiile publice.

Impozitul pe veniturile microinreprinderilor este optional. Microintreprinderile platitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului pe venit incepand cu anul fiscal urmator, daca indeplinesc conditiile enumerate mai sus si daca nu au mai fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor.

O persoana juridica romana care este nou-infiintata poate opta sa plateasca impozit pe venitul microintreprinderilor, incepand cu primul an fiscal, daca conditiile enumerate mai sus sunt indeplinite la data inregistrarii la registrul comertului, iar conditia privind numarul de salariati este indeplinita in termen de 60 de zile inclusiv de la data inregistrarii.

In situatia in care microintreprinderile nu mai indeplinesc una din conditiile mentionate, atunci incepand cu anul fiscal urmator nu mai aplica acest sistem de impunere.

Mentionam ca, nu pot opta pentru acest sistem de impunere microintreprinderile persoanele juridice romane care:

a) desfasoara activitati in domeniul bancar (bancile, casele de schimb valutar, societatile de credit ipotecar, cooperativele de credit etc.);

b) desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital (de exemplu: burse de valori sau de marfuri, societatile de servicii de investitii financiare, societatile de registru, societatile de depozitare), cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii (brokerii si agentii de asigurare);

c) desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, pariurilor sportive, cazinourilor;

d) au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati.

Microintreprinderile platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor pot opta pentru plata impozitului pe profit incepand cu anul fiscal urmator. Optiunea se exercita pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal urmator celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microintreprinderilor.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor, se aplica asupra veniturilor obtinute de microintreprinderi din orice sursa, cu exceptia :

a) veniturilor din variatia stocurilor;

b) veniturilor din productia de imobilizari corporale si necorporale;

c) veniturilor din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;

d) veniturilor din provizioane;

e) veniturilor rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;

f) veniturilor realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii.

Anul fiscal al unei microintreprinderi este anul calendaristic. In cazul unei persoane juridice care se infiinteaza sau isi inceteaza existenta, anul fiscal este perioada din anul calendaristic in care persoana juridica a existat.

Cota de impozit pe veniturile microintreprinderilor este de 3%.

Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad cele care nu se incadreaza in aria de cuprindere a acestui impozit (veniturile din variatia stocurilor, veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale etc.)

Baza impozabila asupra careia se aplica cota de 3 % este totalul veniturilor trimestriale care sunt inregistrate in creditul conturilor din clasa a 7-a 'Conturi de venituri', cu exceptia celor prevazute de normele in vigoare.

Persoanele juridice platitoare de impozit pe profit comunica optiunea organelor fiscale teritoriale la inceputul anului fiscal, prin depunerea declaratiei de mentiuni pentru persoanele juridice, asociatiile familiale si asociatiile fara personalitate juridica, pana la data de 31 ianuarie inclusiv.

Persoanele juridice care se infiinteaza in cursul unui an fiscal inscriu optiunea in cererea de inregistrare la registrul comertului.

In cazul in care, in cursul anului fiscal, una dintre conditiile impuse nu mai este indeplinita, microintreprinderea are obligatia de a pastra pentru anul fiscal respectiv regimul de impozitare pentru care a optat, fara posibilitatea de a beneficia pentru perioada urmatoare de facilitatile unui platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, chiar daca ulterior indeplineste conditiile legale.

Pot opta pentru plata impozitului, in conditiile prezentate anterior, si microintreprinderile care desfasoara activitati in zonele libere si/sau in zonele defavorizate.

Calculul si plata impozitului pe venitul microintreprinderilor se efectueaza trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.

Microintreprinderile au obligatia de a depune, pana la termenul de plata a impozitului, declaratia de impozit pe venit.

In cazul unei asocieri fara personalitate juridica dintre o microintreprindere platitoare de impozit si o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, microintreprinderea are obligatia de a calcula, de a retine si de a varsa la bugetul de stat impozitul datorat de persoana fizica, impozit calculat prin aplicarea cotei de 3 % la veniturile ce revin acesteia din asociere.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2500
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved