Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

OBIECTIVE URMARITE IN CADRUL CONTROLULUI IMPOZITULUI PE PROFIT

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
OBIECTIVE URMARITE IN CADRUL CONTROLULUI IMPOZITULUI PE PROFIT

Stabilirea corecta a bazei de impozitare.

Profitul impozabil se determina ca diferenta intre veniturile totale incasate din activitatea de baza precum si din alte activitati si cheltuieli totale, corespunzatoare activitatii desfasurate .

In cadrul acestor venituri si cheltuieli se va verifica:

daca au fost inregistrate toate veniturile aferente perioadei corespunzatoare activitatii desfasurate;

daca cheltuielile care s-au scazut din venituri in vederea determinarii profitului impozabil au fost urmatoarele:

cheltuieli aferente activitatii desfasurate corespunzator veniturilor incasate

taxa pentru folosirea terenurilor;

taxa asupra mijloacelor de transport cu actiune mecanica si pe apa, inmatriculate potrivit legii;

cheltuieli cu pregatirea si perfectionarea profesionala;

sume platite pentru contractele de cercetare ce au ca obiect programe prioritare de interes national, fundamentarea strategiilor de dezvoltare si cresterea calitatii produselor si serviciilor, elaborarea de produse noi, competitive, neincluse in costurile de productie sau cheltuieli de circulatie, dupa caz, ale agentilor economici;

comisioane platite agentilor economici cu activitate de comert exterior;

alocatia pentru copii platita de agentii economici in cazul in care acestea nu se suporta din bugetul public national;

pierderile din anii precedenti in masura in care acestea nu au putut fi recuperate pana ladeterminarea profitului impozabil;

cheltuielile de protocol, reclama si publicitate (in limitele prevazute de legea bugetara anuala);

prelevari la fondul de rezerva si alte fonduri speciale constituite potrivit reglementarilor legale (in limita de 5% din diferenta dintre totalul veniturilor incasate intr-un an si cheltuielile aferente activitatii pana la atingerea urmatoarelor cote):

 20% pentru societatile comerciale infiintate conform Legii nr. 31/1990

25% pentru societatile comerciale cu participare de capital strain.

 In cadrul fondurilor speciale vor fi incluse:

Fondul special pentru cercetare-dezvoltare

Fondul special pentru sanatate

Fondul de risc si accident pentru protectia speciala a persoanelor handicapate.

k)     Prelevarile si donatiile facute in scopuri umanitare precum si pentru sprijinirea activitatilor sociale culturale, stiintifice si sportiveconform legii bugetare anuale;

l)       Alte cheltuieli prevazute de normele legale in vigoare:

Cheltuieli cu sponsorizarea

Alte cheltuieli.

Stabilirea corecta a cotei de impozitare

Conform reglementarilor in vigoare, impozitul pe profit trebuie calculat sub  forma unei cote procentuale unice de 25%.

Se va verifica daca a fost respectata metodologia de calcul, adica impozitul pe profit sa fie calculat lunar cumulat de la inceputul anului.

In afara de cota procentuala unica de 25% trebuie avute in vedere urmatoarele cote procentuale aditionale:

25% cota aditionala, pentru contribuabilii care obtin venituri din activitatea barurilor de noapte, a cluburilor de noapte si a cazinourilor. Aceasta cota se aplica asupra partii din profitul impozabil care corespunde ponderii veniturilor inregistrate din aceste activitati in volumul total al veniturilor. Aceasta cota aditionala de impozit o platesc, de asemenea, persoanele fizice si juridice pentru veniturile proprii de aceeasi natura, realizate in baza contractelor de asociere in participatiune;

80%, cota diferentiata de impozit, care se aplica Bancii Nationale a Romaniei, asupra veniturilor ramase dupa scaderea cheltuielilor deductibile si a fondului de rezerva, potrtivit legii;

10%, cota cu care se impoziteaza orice majorare de capital efectuata prin incorporarea rezervelor, precum si a profiturilor, cu exceptia rezervelor legale si a diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului.

Cota procentuala aditionala nu se aplica societatilor comerciale, persoane fizice sau juridice romane cu participare la capital strain sau cu capital integral strain.

o cota diferentiata de 25% se aplica contribuabililor ce realizeaza anual cel putin 80% din venituri din agricultura prin activitatea desfasurata in domeniul culturii vegetale, cresterea animalelor de prasila, piscicultura. Nu se au in vedere culturile de flori, tutun, plante de ornament.

Determinarea corecta a platitorilor.

In cadrul platitorilor vor fi incluse urmatoarele categorii:regii autonome, societati comerciale, organizatii cooperatiste, institutii financiare si de credit, alti agenti economici organizati ca persoane juridice, inclusiv cele cu capital strain, precum si unitatile economice ale altor persoane juridice romane si straine care realizeaza profituri din activitatea desfasurata si persoanele juridice fara scop lucrativ pentru profitul realizat din activitati economice, denumite in continuare unitati platitoare de impozit.

Din categoria platitorilor impozitului pe profit fac parte si asociatiile familiale, asociatiile cu scop lucrativ, asociatiile si organizatiile cu caracter obstesc, indiferent de profil (social, cultural-artistic), sindicatele, cultele religioase, partidele politice precum si altele asemenea. Potrivit statutelor, aceste organizatii pot realiza venituri atat din surse fara caracter economic cat si din activitati economice proprii, care nu sunt organizate ca unitati economice cu personalitate juridica.

Controlarea termenelor la care se efectueaza platile.

Se va verifica daca:

impozitul pe profit s-a calculat si regularizat lunar in functie de profitul realizat, cumulat de la inceputul anului;

s-a intocmit corect si respectat termenul de depunere a declaratiei de impozit pe profit, pana la data de 25 ale lunii urmatoare inclusiv;

impozitul pe profit s-a virat integral si la termenul legal.

In cazul in care ziua de plata este nelucratoare varsamantul se efectueaza in ziua lucratoare imediat urmatoare acesteia.

Obligatia calcularii si raspunderea pentru efectuarea platii in termen a impozitului pe profit precum si a sumelor datorate revin unitatilor platitoare.

Profitul impozabil se determina ca diferenta intre activul din bilantul de la sfarsitul anului fiscal diminuat cu obligatiile aferente minus aportul efectuat la capitalul social in cursul anului si veniturile stabilite ca fiind neimpozabile, plus cheltuielile nedeductibile.

Obiective de control

Se va verifica daca:

S-au luat in calcul toate profiturile, castigurile si cresterile de active din orice sursa, inclusiv orice operatiuni efectuate in favoarea asociatiilor respectiv actionarilor intr-un an fiscal.

Daca metoda de evaluare a patrimoniului a fost aceeasi pe tot parcursul exercitiului financiar.

Metoda de evaluare pote fi schimbata in cursul exercitiului prin aprobarea DGFPCFS judeteana sau a municipiului Bucuresti in urma prezentarii influientelor asupra sitatiei patrimoniale si financiare precum si asupra nivelului impozitului pe profit. Pentru aceasta contribuabilul trebuie sa depuna o cerere insotita de documente justificative pana la data de 30 septembrie a fiecarui an, iar modificarea metodelor de evaluare va opera incepand cu anul fiscal urmator aprobarii date.

Daca la determinarea profitului unui an fiscal s-a luat in calcul totalitatea veniturilor incasate sau de incasat, indiferent de natura lor.

Veniturile utilizate in vederea reflectarii corecte a profitului impozabil sunt:

contravaloarea marfurilor livrate;

valoarea bunurilor imobiliare pentru care s-a transferat dreptul de proprietate;

valoarea prestarilor de servicii facturate plus castiguri din orice sursa, din orice operatii care conduc la cresterea valorii activului, la care se adauga cheltuieli efectuate pentru pentru realizarea acestor venituri.

In detaliu veniturile inregistrate trebuie sa cuprinda:I.      venituri din exploatare:

vanzarea produselor, marfurilor, serviciilor prestate

venituri din alte activitati din productia stocata, din imobilizari

subventii de exploatare

alte venituri sau castiguri de exploatare

II.   venituri financiare:

venituri din participatii

venituri din titluri de plasament, din actiuni, creante imobilizate

venituri din diferente de curs valutar, din dobanzi, scontari

alte venituri financiare

 venituri exceptionale:

venituri provenite din operatii de gestiune:

despagubiri si penalitati

venituri provenite din operatiuni de capital:

subventii pentru investitii

alte venituri exceptionale

Daca cheltuielile deduse sunt numai cele aferente realizarii profitului. Aceste cheltuieli sunt:

cheltuieli de exploatare:

cheltuieli cu materiile prime, materiale, marfuri

cheltuieli cu serviciile executate de terti

cheltuieli cu personalul, impozite si taxe, varsaminte asimilate

cheltuieli financiare:

cheltuieli privind titlurile de plasament cedate

cheltuieli din diferenta de curs valutar

cheltuieli din dobanzi

pierderi din creante legate de participatie

alte cheltuieli financiare

cheltuieli exceptionale:

cheltuieli privind operatiunile de capital

cheltuieli privind operatiunile de gestiune

Daca se respecta metodologia de actualizare la inflatie si anume daca actualizarea la inflatie a elementelor patrimoniale se efectueaza incepand cu luna in care are loc modificarea acesteia si pana la sfarsitul anului fiscal.

Daca pierderea inregistrata si actualizata la inflatie este recuperata din profiturile impozabile din urmatorii 5 ani fiscali consecutivi.

Daca in impozitul pe profit au fost luate in considerare si cheltuieli stabilite ca fiind nedeductibile conform O.G.70/1994 si anume:

impozitul pe profit datorat

impozitul pe veniturile realizate in strainatate

amortizarea peste limitele prevazute de lege

amenzile si penalitatile datorate autoritatilor romane si straine

cheltuieli ce depasesc limitele de protocol, reclama si publicitate, prevazute in legea bugetara actuala

sume utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor peste limitele prevazute de lege

cheltuieli de sponsorizare ce depasesc cotele reglementate

cheltuieli cu dobanzele ce pot fi deduse de contribuabili, reprezentand o suma egala cu venitul din dobanzi plus suma reprezentand 20% din alte venituri realizate

partea de cheltuieli cu dobanzile ramase nedeductibile, se repartizeaza in anii urmatori in masura in care sunt deductibile

amortizarea se face conform prevederilor legale in vigoare

cheltuielile cu reparatiile sau imbunatatiri aduse mijloacelor fixe pe subgrupe sunt deductibile in limita de 5% din soldul grupei de la inceputul anului fiscal, diferenta adaugandu-se la soldul grupei de la sfarsitul anului fiscal.

Se considera cheltuieli deductibile cele care sunt aferente realizarii profitului si in limita prevederilor legale.

Daca fondul de rezerva a fost constituit in limita de 5% din profitul contabil anual, pana ce acesta va atinge a cincea parte din capitalul ocial.

Daca impozitul pe profit s-a platit lunar in avans in cuantum de 1/12 din impozitul pe profit aferent anului fiscal precedent.

Daca sumele aferente platilor in avans au fost actualizate in functie de indicele de inflatie dintre inceputul anului fiscal si cel al lunii precedente in care se face plata.

Daca s-a considerat impozit pe profit pentru anul fiscal precedent, suma obligatiei fiscale din acest an, fara a se lua in calcul deducerile pentru platile in avans ale impozitului, care s-au efectuat in acest an, precum si creditul fiscal extern.

Daca declaratia de impunere a fost depusa pentru anul fiscal precedent pana la 15 mai inclusiv a fiecarui an, data pana la care trebuie platit si impozitul datorat.

A)   In cazul persoanelor straine se vor avea in vedere urmatoarele obiective de control:

Daca venitul este aferent unei activitati desfasurate in Romania. Conform art.12 aliniat aliniat 2 punctele a,b,c,d,e,f,g, din Ordonanta 70 din 29 august 1994 privind impozitul pe profit, venitul este aferent unei activitati desfasurate in Romania, daca este:

atribuibil unui sediu permanent din Romania al unei persoane juridice nerezidente;

obtinut din proprietati imobiliare situate in Romania, inclusiv inchirierea in scopul utilizarii unei asemenea praprietati;

platit ca urmare a exploatarii resurselor naturale localizate in Romania, inclusiv castigul obtinut din vanzarea unui drept aferent unor asemenea resurse umane;

platit de un rezident roman ca urmare a unor servicii prestate;obtinut din instrainarea unui drept de proprietate;

obtinut din instrainarea de catre un rezident roman a unei proprietati personale situata in strainatate, alta decat activele aferente desfasurarii unei activitati in afara teritoriului Romaniei;

dobanda in cazul in care:

datoria este garantata cu proprietati imobiliare situate in Romania;

debitorul este o persoana juridica sau fizica rezidenta in Romania;

creditul se refera la o afacere desfasurata in Romania.

Orice alt venit care nu este mentionat la aliniatul 2, este venit realizat pe teritoriul Romaniei daca este platit de un rezident roman de catre sau prin intermediul unui sediu permanent in Romania a unei persoane juridice straine.

Daca pentru determinarea profitului au fost deduse numai cheltuielile aferente veniturilor acestuia.

Daca poseda documente ale autoritatilor fiscale straine pe baza carora s-a dedus impozitul pe profit platit in strainatate ca urmare a semnarii unor conventii de evitare a dublei impuneri pe care le-a semnat statul roman si daca s-a respectat metodologia de deducere a acestuia.

Daca a fost intocmita corect si depusa la termen declaratia de impunere.

Daca s-a virat integral si in termen impozitul pe profit.

 In cazul regiilor autonome se vor avea in vedere urmatoarele obiective de control:

Daca baza de impozitare a fost stabilita corect.

Ca si in cazul contribuabililor mari si mici, baza de impozitare se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate si cheltuielile efectuate, inclusiv cheltuielile pentru constituirea fondului de rezerva, a fondului de dezvoltare si a celorlalte cheltuieli prevazute de lege.

Din profitul astfel rezultat, 10% se utilizeaza pentru constituirea unui fond de participare a salariatilor la profit.

Daca din partea ramasa, s-a varsat la bugetul de stat sau dupa caz la bugetul administrativ-teritorial minim 50%, iar restul s-a utilizat pentru constituireaaltor fonduri pe baza hotararii conducerii regiei, cu aprobarea ministerului de resort.

Daca platile au fost facute conform legii de catre regiile autonome.

Daca sumele reprezentand profitul net rezultat din activitatea regiei autonome a fost varsat la timp, adica in termen de 10 zile de la data aprobarii bilantului contabil de catre adunarea generala dar nu mai tarziu de 1 martie a anului urmtor.

In cazul neplatii la termen a sumelor datorate bugetului administratiei centrale de stat sau bugetelor locale la termenele legale, atrage dupa sine plata de majorari de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere asupra sumei datorate.

Alte dispozitii cu caracter general privind metodologia de control in cadrul impozitului pe profit si a altor impozite si taxe datorate bugetului:

Constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor precum si a majorarilor de intarziere aferente, reglementate de prezenta ordonanta, se efectueaza de organele fiscale din subordinea directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti.

Un inspector fiscal sau alt angajat al unei unitati fiscale autorizat, are dreptul de a intra in orice incinta de afaceri a contribuabilului sau in alte incinte deschise publicului fara o instiintare prealabila, in scopul determinarii obligatiilor fiscale ale acestuia sau al colectarii impozitelor datorate si neplatite la termen. Accesul este permis in cursul orelor normale de serviciu, iar in afara acestora numai cu autorizarea scrisa a conducerii unitatii fiscale, justificata de necesitatea controlului.

In verificarile facute conform legii un inspector fiscal poate:

lua un extras sau face o copie a oricarui document sau inregistrari contabile;

retine orice document sau element material care poate constitui o proba sau o dovada in determinarea obligatiilor fiscale ale contribuabilului ;

sa solicite ajutorul si cooperarea contribuabilului sau persoanelor care il reprezinta in vederea realizarii controlului.

In vederea determinarii obligatiilor fiscale potrivit prevederilor prezentei ordonante, organele fiscale au dreptul de a controla si:

operatiunile care au drept scop evitarea si diminuarea platii impozitelor;

operatiunile efectuate in numele contribuabilului, dar in favoarea asociatiilor actionarilor sau persoanelor ce actioneaza in numele acestora.

datoriile asumate de contribuabili in contul unor imprumuturi facute sau garantate de actionari, asociati sau de persoanele ce actioneaza in numele acestora, in vederea reflectarii reale a operatiunii.

In cazul in care ultima zi de plata a impozitului sau de depunere a documentelor cerute este zi nelucratoare, sumele, respectiv documentele se considera depuse in termen daca acestea se depun in ziua lucratoare imediat urmatoare.

In cazul unei cereri pentru restituirea unei plati de impozitare peste suma datorata depusa in termenul stabilit, organul fiscal va putea compensa suma acelei plati, inclusiv majorarea de intarziere aferenta.

Compensarea sau restituirea poate fi facuta si din oficiu de organele fiscale, fara o cerere de restituire prealabila, caz in care nu se mai datoreaza majorari de intarziere.

Nu se admit compensari ale impozitului cu eventuale creante detinute de contribuabili asupra statului, altele decat cele de natura fiscala.

Exemplu nr.1 de calcul al impozitului pe profit.

Se dau urmatoarele date referitoare la situatia societatii CONTIM SRL la sfarsitul lunii martie:

Venituri totale                                                                             155.000.000 lei

Cheltuieli totale                                                                   105.000.000 lei

Cheltuieli nedeductibile                                                       15. 000.000 lei

Impozitul pe profit datorat

      la buget la sfarsitul lunii februarie este de                            12.545.000 lei

Cota impozitului pe profit este de                                                        30%

Voi determina:

Profitul impozabil;

Impozitul pe profit datorat bugetului la sfarsitul lunii martie;

Impozitul pe profit datorat pentru luna martie.

Profitul impozabil se determina potrivit formulei:

Õ=VT – CT + Cnd,

in care Õ – profitul impozabil,

 VT – venituri totale,

 CT – cheltuieli totale,

 Cnd – cheltuieli nedeductibile.

Deci,

Õ = 155.000.000 – 105.000.000 + 15.000.000 = 65.000.000 lei

Profitul impozabil cumulat de la inceputul anului este de 65.000.000 lei.

Pana la sfarsitul lunii martie, societatea datoreaza la bugetul statului un impozit de:

I = Π ∙ cota%

in care I – impozit pe profit calculat pentru profitul impotabil cumulat.

Deci,

I = 65.000.000 ∙ 30% = 19.500.000 leiImpozitul datorat la sfarsitul lunii martie este de 19.500.000 lei.

Impozitul pe profit datorat pentru luna curenta (martie) se determina:

Ilc I Ilp

in care Ilc – impozitul pe profit din luna curenta (martie),

            Ilp – impozitul pe profit datorat pentru lunile precedente.

Deci,

Ilc

Cu alte cuvinte impozitul pe profit datorat statului pentru luna martie este de 6.955.000 lei.

Exemplul nr. 2 de calculare a impozitului pe profit

O societate comerciala prezinta urmatoarea situatie, pentru luna iunie:

Venituri totale, din care:                                                     267.000.000 lei

venituri din activitati ale barurilor de noapte              80.100.000 lei

Cheltuieli totale, din care:                                                   173.000.000 lei

cheltuieli nedeductibile                                               10.320.570 lei

Impozitul pe profit calculat

pentru lunile aprilie si mai este de                                        18.457.000 lei

Voi determina:

Profitul impozabil;

Impozitul pe profit calculat la profitul impozabil cumulat;

Impozitul pe profit aferent lunii curente.

Profitul impozabil se determina:

Õ = VT CT + Cnd

unde  Õ - profitul impozabil;

VT – venituri totale;

CT – cheltuieli totale;

Cnd – cheltuieli nedeductibile.

Deci,

Õ = 267.000.000 – 173.000.000 + 10.320.570 = 104.320.570 lei.

Profitul impozabil calculat pentru lunile aprilie, mai si iunie este de 104.320.570 lei.

Se stie ca 80.100.000 lei din veniturile totale reprezinta venituri obtinute din activitati ale barurilor de noapte, prin urmare voi calcula ponderea veniturilor obtinute din activitati ale barurilor de noapte in veniturile totale pentru a determina ponderea acestora in profitul impozabil:

p = (Vbn / VT) ∙ 100

unde   p – ponderea veniturilor din activitati ale barurilor de noapte

Vbn – venituri din activitati ale barurilor de noapte

Vt    – venituri totale.

Deci,

p

Se poate constata ca aproximativ 30% din valoarea veniturilor totale reprezinta venituri din activitati ale barurilor de noapte. Rezulta ca pentru 30% din profitul impozabil se va aplica cota aditionala de 25%, astfel:

I = Õcota %,

unde Õ profit impozabil total

I –  impozit pe profit, calculat pentru profitul impozabil cumulat 

Deci,

I = 104.320.570 ∙ 25% = 26.080.142 lei

Impozitul datorat pana la sfarsitul lunii iunie se rotunjeste la 26.080.000 lei, calculat cu cota de 25% pentru valoarea totala a profitului impozabil.

Pentru partea de 30% din profitul impozabil aferenta veniturilor din activitati ale barurilor de noapte se va calcula si cu cota aditionala de 25%, astfel:

Ibn = Õbn ∙ cota aditionala 25%

unde Ibn – impozitul pe profit impozabil aferent veniturilor din activitati ale barurilor de noapte

Õbn – profitul impozabil aferent veniturilor din activitati ale barurilor de noapte.

Deci,

Ibn = (104.320.570 ∙ 30%) ∙ 25% = 7.824.043 lei.

Impozitul pe profit impozabil aferent veniturilor obtinute din activitati ale barurilor de noapte se rotunjeste la 7.824.000 lei si se adauga la valoarea impozitului pe profit calculat pentru profitul impozabil cumulat de la inceputul trimestrului II (aprilie, mai si iunie), astfel:

I I Ibn

unde I’ – impozitul pe profit calculat pentru profitul impozabil cumulat de la inceputul trimestrului II si care include si cota aditionala de 25%

I – impozitul pe profit calculat pentru profitul impozabil cumulat

Ibn – impozitul pe profit aferent veniturilor obtinute din activitati ale barurilor de noapte.

I’ = 26.080.000 + 7.824.000 = 33.904.000 lei.

Rezulta ca valoarea totala a impozitului pe profit, calculat la profitul impozabil cumulat si tinand cont si de profitul impozabil aferent veniturilor obtinute din activitati ale barurilor de noapte este de 33.904.000 lei, care reprezinta impozitul datorat la bugetul statului la sfarsitul lunii iunie.

Impozitul pe profit de varsat la buget pentru luna iunie se determina ca diferenta intre impozitul pe profit calculat pentru profitul impozabil, cumulat la inceputul anului si impozitul pe profit aferent lunilor aprilie si mai, astfel:

Ilc I Ilp

Ilc = 33.904.000 – 18.457.000 = 15.447.000 lei.

Rezulta ca impozitul pe profit care trebuie varsat la bugetul statului pentru luna iunie este de 15.447.000 lei.Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1247
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site