Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

Piete financiare - Arhitectura institutionala a pietei de capital din Romania

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
Universitatea Petru Maior din Tg-Mures

Facultate de Stiinte Economice, Juridice si Administrative
Piete financiare

suport de seminarii

Cap. I. Arhitectura institutionala a pietei de capital din Romania

Emitentii de valori mobiliare (cererea de capital)

Valorile mobiliare reprezinta instrumente financiare liber negociabile, transmisibile prin traditiune sau prin inscriere in cont, emise in forma materializata sau dematerializata, care confera drepturi egale pe fiecare categorie (clasa de emisiune), dand detinatorilor dreptul asupra unei fractiuni din capitalul social al emitentului (ex : actiuni) sau un drept de creanta general asupra patrimoniului emitentului si veniturilor sale viitoare (ex : obligatiuni) si sunt susceptibile de tranzactionare pe o piata reglementata de capital.

In acceptiunea IAS 32 Instrumente financiare : prezentare un instrument financiar reprezinta orice contract care genereaza simultan un activ financiar pentru o entitate si o datorie financiara sau un instrument de capitaluri proprii pentru o alta entitate.

Exemplul 1 :

Actiunile comune reprezinta din perspectiva emitentului instrumente de capitaluri proprii in timp ce actiunile preferentiale cu dividend prioritar si fara drept de vot, reprezinta pentru emitent mai degraba o datorie financiara (intrucat exista obligativitatea repartizarii unui dividend prioritar catre detinatorii de astfel de instrumente financiare, inaintea oricaror prelevari efectuate din beneficiile anuale distribuibile catre proprietarii de capital).

Din perspectiva investitorilor, actiunile reprezinta active financiare, intrucat pot fi definite fie sub forma instrumentelor de capitaluri proprii ale unui emitent (cazul actiunilor comune) fie reprezinta un drept contractual de a primi numerar (sub forma dividendelor, spre exemplu in cazul actiunilor preferentiale).

Sa presupunem in acest sens, faptul ca AGEA unei societati comerciala a aprobat majorarea capitalului social prin emisiunea a 1.000.000 actiuni comune, cu valoarea nominala de 0,1lei/actiune la un pret de emisiune de 0,5 lei/actiune, rezultand astfel o prima de emisiune de 0,4 lei/actiune.

Sub aspect contabil, va fi inregistrata creanta societatii comerciale in relatia cu investitorii care au subscris in cadrul acestei operatiuni de majorare a capitalului social:

456 „Decontari cu actionarii/asociatii

privind capitalul” = % 500.000 lei

„Capital subscris nevarsat”  100.000 lei

„Prime de emisiune”  400.000 lei

Ulterior se va inregistra aportarea in numerar, avand drept consecinta stingerea creantelor in relatia cu investitorii, urmata de reluarea capitalului social subscris si nevarsat in cel subscris si varsat. Se poate constata faptul ca pentru inregistrarea contabila a operatiunii de subscriere de catre investitori in cadrul ofertei de majorare a capitalului social al emitentului, s-au utilizat conturi de pasiv care apartin structurii capitalurilor proprii (1011 respectiv 1041)

Exemplul 2 :

Din perspectiva emitentului, obligatiunile reprezinta o datorie financiara (existand in acest sens o obligatie contractuala a emitentului asumata in baza prospectului de emisiune de a ceda lichiditati prin rambursarea principalului obligatiunilor sau prin plata periodica a cupoanelor). Exista totusi o clasa speciala de obligatiuni convertibile in actiuni comune ale aceluiasi emitent, care ar putea genera recunoasterea unui instrument de capitaluri proprii de catre emitent, ulterior exercitarii dreptului de conversie de catre detinatorii acestui instrument financiar « hibrid ».

Din perspectiva investitorilor, detinerea de obligatiuni echivaleaza cu detinerea de  active financiare, intrucat reprezinta un drept contractual de a primi numerar (sub forma rambursarilor esalonate din valoarea nominala a obligatiunilor, respectiv sub forma incasarii cupoanelor periodice).

Sa presupunem in acest sens, faptul ca AGEA unei societati comerciala a aprobat majorarea capitalului social prin emisiunea a 100.000 obligatiuni, cu valoarea nominala de 2,5 lei/obligatiune la un pret de emisiune de 2,3 lei/obligatiune, rezultand astfel un discount de 0,2 lei/obligatiune.

Sub aspect contabil, va fi inregistrata creanta societatii comerciale in relatia cu investitorii care au subscris in cadrul acestei oferte publice de vanzare de obligatiuni:

% = 161 „Imprumuturi din emisiuni 250.000

de obligatiuni”

461 „Debitori diversi” 230.000

169 „ Prime privind rambursarea 20.000

obligatiunilor”

Ulterior se va inregistra aportarea in numerar, avand drept consecinta stingerea creantelor in relatia cu investitorii, urmata de reluarea pe o baza sistematica si rationala a discount-ului de emisiune, pe seama cheltuielilor financiare privind amortizarea acestui discount. Se poate constata faptul ca pentru inregistrarea contabila a operatiunii de subscriere de catre investitori in cadrul ofertei publice de vanzare obligatiuni, s-a utilizat un cont de imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, pentru a fi reflectata astfel datoria financiara a emitentului (cont 161)

Categorii de emitenti de valori mobiliare

Societati comerciale pe actiuni detinute public (deschise): emit actiuni comune si obligatiuni corporative.Autoritatile publice locale –emit obligatiuni municipale

Statul-emite obligatiuni de stat si titluri de stat (certificate de trezorerie)

Institutii financiare internationale: BERD, BM, BEI, IFC, etc.

Investitorii (oferta de capital)

Intr-o acceptiune generala, investitorii reprezinta persoane fizice sau juridice, detinatoare a unor resurse financiare disponibile pe care intentioneaza sa le plaseze in instrumente financiare,  cu scopul obtinerii unor beneficii pe termen lung sau scurt, cu asumarea unor riscuri financiare, in functie de profilul investitional.

Categorii de investitori in instrumente financiare tranzactionate pe piete reglementate de capital

1. Investitori individuali- persoane fizice

Investitori institutionali (calificati) -reprezinta o clasa sofisticata de investitori, care dispun de resurse financiare impresionabile, capabili sa evalueze si sa isi asume riscurile investitionale, din aceasta categorie de investitori facand parte (fara ca enumerarea sa aiba caracter exhaustiv) :

- societatile de servicii de investitii financiare (SSIF) care au dreptul de tranzactionare pe nume si in cont propriu, si au dreptul de a subscrie in baza unor angajamente ferme in cadrul unor oferte publice (de exemplu oferte publice de vanzare actiuni, derulate prin metoda plasamentului garantat) ;

- societatile de investitii financiare (SIF) : reprezinta fonduri inchise de investitii, incadrate in categoria altor organisme de plasament colectiv conform legislatiei incidente pietei de capital. Sub aspect juridic, sunt organizate sub forma unor societati comerciale pe actiuni, de tip deschis, fiind admise la cota Bursei de Valori Bucuresti din 1 noiembrie 1999 si avand drept obiect de activitatea administrarea investitiilor, adica a plasamentelor de capital efectuate in alte societati comerciale, care opereaza in diferite sectoare ale economiei nationale.

Mai multe detalii :

www.banat-crisana.ro

www.sifm.ro

www.transif.ro

www.sifmuntenia.ro

www.sifolt.ro

- societatile de administrare a investitiilor (SAI) : sunt persoane juridice organizate sub forma societatilor comerciale pe actiuni, avand drept obiect de activitate administrarea, in conditiile legii, a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare (cunoscute sub denumirea de fonduri deschise de investitii sau fonduri mutuale) precum si a altor organisme de plasament colectiv. In acest sens, ele stabilesc si aduc la infaptuire politica investitionala a fondurilor deschise de investitii, in acord cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului nr. 15/2004 emis de CNVM in aplicarea acestui act normativ. De asemenea, in conditiile stipulate conform prospectului de emisiune a fondurilor deschise de investitii privind strategia si coordonatele politicii investitionale, SAI administreaza resursele financiare mobilizate de la investitori si le plaseaza in active cu diferite grade de risc, precum actiuni tranzactionate (fonduri de actiuni), obligatiuni municipale si/sau corporative (fonduri de obligatiuni), titluri de stat si certificate de depozit bancar (fonduri monetare) sau diverse combinatii ale acestor active (fonduri diversificate).

www.certinvest.ro

www.globinvest.ro

www.btassetmanagement.ro

www.kd-group.ro

- institutii de credit (societati bancare) : folosesc instrumentele financiare specifice pietei de capital pentru fructificarea (aprecierea) fondurilor proprii, fie in scopul remunerarii superioare a depozitelor bancare atrase de la deponenti, fie in scopul dezvoltarii activitatilor operationale.

- societatile de asigurare-reasigurare : se regasesc in calitate de operatori pe piata de capital, in cautare de oportunitati investitionale care sa fructifice fondurile atrase de la asigurati sub forma primelor de asigurare, pentru a asigura un anumit nivel de comfort in ornorarea angajamentelor financiare asumate fata de acestia (cu precadere in cazul asigurarilor de viata- de tip unit linked care se leaga de anumite programe investitionale derulate pe maturitati indelungate).

- fonduri de pensii private: utilizeaza vehicule investitionale oferite de piata de capital, in definirea strategiei si a politicii investitionale care sa permita plasarea resurselor atrase de la beneficiarii acestor fonduri de pensii private, in conditiile realizarii unor rentabilitati satisfacatoare pe o baza prudentiala de diversificare a riscurilor.

- organisme si institutii financiare de talie internationala : Fondul Monetar International, Banca Centrala Europeana,  BEI, BERD, Divizia de Investitii si Finantare a Bancii Mondiale (IFC), etc.

3. Intermediarii pe piata de capital

In categoria intermediarilor pe piata de capital, opereaza in conditiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si a altor reglementari incidente (Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare) se regasesc societatile de servicii de investitii financiare (SSIF) si institutiile de credit.

Potrivit Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, intermediarii pot presta cu titlu profesional urmatoarele categorii de servicii de investitii financiare :

I. Servicii principale

a) preluarea si transmiterea ordinelor primite de la investitori in legatura cu unul sau mai multe instrumente financiare;

b) executarea ordinelor in legatura cu unul sau mai multe instrumente financiare, altfel decat pe cont propriu;

c) tranzactionarea instrumentelor financiare pe cont propriu;

d) administrarea portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe baza discretionara, cu respectarea mandatului dat de acestia, atunci cand aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare;

e) subscrierea de instrumente financiare in baza unui angajament ferm si/sau plasamentul de instrumente financiare;

II. Servicii conexe:

a) custodia si administrarea de instrumente financiare;

b) inchirierea de casete de siguranta;

c) acordarea de credite sau imprumuturi de instrumente financiare unui investitor, in vederea executarii unor tranzactii cu instrumente financiare, in care respectiva societate de servicii de investitii financiare este implicata in tranzactii;

d) consultanta acordata societatilor cu privire la orice probleme legate de structura de capital, strategie industriala, precum si consultanta si servicii privind fuziunile si achizitiile de societati;

e) alte servicii privind subscrierea de instrumente financiare in baza unui angajament ferm;

f) consultanta de investitii cu privire la instrumentele financiare;

g) servicii de schimb valutar in legatura cu activitatile de servicii de investitii financiare prestate.

Mai multe detalii (site-uri ale unor societati de brokeraj)

www.vanguard.ro

www.primet.ro

www.interamerican.ro

www.ssifbroker.ro

4. Piete reglementate de capital

O piata reglementata este un sistem pentru tranzactionarea instrumentelor financiare si care:a) functioneaza regulat;

b) este caracterizata de faptul ca reglementarile emise si supuse aprobarii C.N.V.M. definesc conditiile de functionare, de acces pe piata, conditiile de admitere la tranzactionare a unui instrument financiar;

c) respecta cerintele de raportare si transparenta in vederea asigurarii protectiei investitorilor stabilite de prezenta lege, precum si reglementarile emise de C.N.V.M., in conformitate cu legislatia comunitara.

4.1. Piata la vedere (spot) este organizata la Bursa de Valori Bucuresti (bursa oficiala, organizata ca piata reglementata la vedere), administrata de SC Bursa de Valori Bucuresti SA in calitate de operator de piata. Din punct de vedere al modului de organizare este o piata de licitatie (in care se formeza cel mai bun pret pentru vanzatorii si cumparatorii de valori mobiliare).

In anul 2006 a fost definitivat procesul de fuziune intre SC Bursa de Valori Bucuresti SA si SC Bursa Electronica RASDAQ SA, aceasta din urma fiind operatorul sistemului de tranzactionare prin negociere RASDAQ- Romanian Association of Securities Dealers Automated Quotations (organizat dupa modelul NASDAQ in anul 1996, pentru a raspunde nevoilor de tranzactionare a valorilor mobiliare emise de catre cele peste 6.500 de societati comerciale rezultate in urma Procesului de Privatizare in Masa). In urma finalizarii procesului de fuziune, obiectiv asumat in cadrul programului de consolidare a pietei romanesti de capital, o parte din societatile tranzactionate pe piata de negociere RASDAQ au fost translatate pe platforma de tranzactionare ARENA administrata de catre SC Bursa de Valori Bucuresti SA, iar o alta parte se tranzactioneaza in cadrul sistemelor alternative de tranzactionare.

Mai multe detalii :

www.bvb.ro

www.rasd.ro

4.2.Piata la termen (forward) este organizata in Romania la Sibiu de catre Bursa Monetar Financiara si de Marfuri, in cadrul careia se tranzactioneaza instrumente financiare derivate de natura contractelor futures si a contractelor cu optiuni (options)

Mai multe detalii :

www.bmfms.ro

5.Organismul de reglementare si supraveghere

Institutia de reglementare si supraveghere a pietei de capital in Romania este Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare din Romania care potrivit O.U.G. nr. 25/2002
privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Legea nr. 514/2002,
are urmatoarele obiective fundamentale :

stabilirea si mentinerea cadrului necesar dezvoltarii pietelor reglementate;

promovarea increderii in pietele reglementate si in investitiile in instrumente financiare;

asigurarea protectiei operatorilor si investitorilor impotriva practicilor neloiale, abuzive si frauduloase;

promovarea functionarii corecte si transparente a pietelor reglementate;

prevenirea manipularii pietei si a fraudei si asigurarea integritatii pietelor reglementate;

stabilirea standardelor de soliditate financiara si de practica onesta pe pietele reglementate;

adoptarea masurilor necesare pentru evitarea aparitiei riscului sistemic pe pietele reglementate;

prevenirea afectarii egalitatii de informare si tratament al investitorilor sau al intereselor acestora.

Mai multe detalii:

www.cnvmr.ro

6. Fondul de compensare a investitorilor functioneza dupa modelul de garantare a depozitelor in sistemul bancar.

Fondul de Compensare a Investitorilor are ca obiect principal de activitate colectarea contributiilor membrilor (societati de servicii de investitii financiare si societati de administrare a investitiilor) si compensarea creantelor investitorilor provenind din incapacitatea unui membru de a restitui fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor, care sunt detinute si/sau administrate in numele acestora in cadrul prestarii de servicii de investitii financiare, in limita plafoanelor stabilite. Pana la 31.12.2012, limita plafonului de compensare a investitorilor este stabilita gradual pentru a atinge nivelul de 20.000 Euro, dupa cum urmeaza:

a) la data autorizarii Fondului: echivalentul in lei a 1.000 Euro/investitor individual;

b) incepand cu 01.01.2006: echivalentul in lei a 2.000 Euro/investitor individual;

c) incepand cu 01.01.2007: echivalentul in lei a 4.500 Euro/investitor individual;

d incepand cu 01.01.2008: echivalentul in lei a 7.000 Euro/investitor individual;

e) incepand cu 01.01.2009: echivalentul in lei a 9.000 Euro/investitor individual;

f) incepand cu 01.01.2010: echivalentul in lei a 11.000 Euro/investitor individual;

g) incepand cu 01.01.2011: echivalentul in lei a 15.000 Euro/investitor individual;

h) incepand cu 01.01.2012: echivalentul in lei a 20.000 Euro/investitor individual.”

Compensatia este asigurata de Fond, pentru clientii unei institutii de credit membra a Fondului, numai pentru fondurile banesti si instrumentele financiare incredintate in baza unui contract de intermediere de prestare de servicii de investitii financiare.

Mai multe detalii

www.fond-fci.ro

7. Casele de compensatie: au rolul de a asigura indeplinirea obligatiilor asumate de catre participantii la piata de instrumente financiare derivate.

7.1. Casa Romana de Compensatie

Prezentare generala


Alaturi de Bursa Monetar - Financiara si de Marfuri Sibiu, Casa Romana de Compensatie SA Sibiu (CRC) este una din institutiile centrale ale pietei futures si de optiuni, de o importanta cel putin egala cu aceasta. Daca BMFMS organizeaza si reglementeaza piata derivatelor financiare, CRC se ocupa cu gestionarea riscului participantilor, activitatea sa avand reguli proprii. Regulamentele celor doua institutii sunt armonizate si completate continuu, pentru o functionare cat mai sigura si rapida a pietei in ansamblul ei.

 
Cadrul legal de functionare


Casa Romana de Compensatie este singura societate de compensare din Romania autorizata de CNVM, conform Legii 297/2004 si Regulamentului CNVM nr. 13/2005. Ca urmare, CRC este singura entitate romaneasca ce garanteaza, deconteaza si compenseaza tranzactiile cu instrumente financiare derivate.Rolul Casei Romane de Compensatie


Intre operatorii din pietele futures si options apar permanent drepturi si obligatii generate de cumpararea si vanzarea de contracte futures. Datorita amplorii mari a tranzactiilor si a numarului mare de contracte vandute si cumparate, este imperios necesar ca pentru evitarea haosului sa existe o casa de compensatie (clearing house). Aceasta se interpune intre vanzator si cumparator in momentul tranzactiei si cumpara de la primul si ii vinde celui de al doilea, la pretul stabilit de cele doua parti. Astfel, relatia directa dintre cei doi participanti la piata dispare, fiind inlocuita cu doua relatii, respectiv dintre acestia si CRC.

 
Functiile Casei Romane de Compensatie


Functiile Casei Romane de Compensatie sunt compensarea, garantarea si decontarea tranzactiilor din pietele futures si options ale BMFM Sibiu. Un prim aspect il constituie evidenta tranzactiilor futures si options si a sumelor necesare pentru realizarea acestora. Un contract initiat, cumparat sau vandut, reprezinta o pozitie deschisa, adica o obligatie fata de CRC, pentru care este necesara o garantie numita marja initiala. El poate fi compensat oricand, pe timpul duratei sale de viata, printr-o tranzactie egala si de sens opus, iar suma existenta in contul de marja poate fi retrasa.

Al doilea aspect tine de siguranta pietei. Casa Romana de Compensatie stabileste regulile financiare pe care trebuie sa le respecte toti participantii. Aceste reguli cuprind modalitatile de acces in piata, marjele minime obligatorii initiale si de mentinere ale contractelor, precum si garantiile suplimentare. CRC garanteaza indeplinirea obligatiilor asumate de toti operatorii, dar numai in conditiile respectarii de catre acestia a respectivelor reguli.

In al treilea rand, CRC compenseaza si deconteaza zilnic rezultatele tranzactiilor cu contracte futures si optiuni, operand modificari in conturile acestora dupa cum acestea inregistreaza profit sau pierdere.

Mai multe detalii :

www.bmfms.ro

7.2. Societatea Nationala de Compensare, Decontare si Depozitare a Valorilor Mobiliare (SNCDDVM) : este implicata intr-un proces ambitios de transformare in casa de compensatie pentru piata de instrumente financiare derivate organizata si administrata pe viitor de catre SC Bursa de Valori Bucuresti SA, in urma esuarii proiectului de fuziune cu SC Bursa Monetar Financiarasi de Marfuri SA Sibiu

Mai multe detalii

www.sncdd.ro

8. Depozitarul central a preluat toate atributiile specifice societatilor de registru independente, SNCDDVM si Registrului BVB, fiind singura institutie autorizata de catre CNVM sa desfasoare activitati de compensare, decontare si depozitare a valorilor mobiliare, in raport cu tranzactiile derulte pe piata reglementata la vedere administrata de SC Bursa de Valori Bucuresti SA.

Mai multe detalii

www.depozitarulcentral.ro

9. Organisme si asociatii cu caracter profesional

Uniunea Nationala a Organismelor de Plasament Colectiv –UNOPC este organizatia profesionala, independenta, neguvernamentala a operatorilor din industria Organismelor de Plasament Colectiv din Romania.


Misiunea UNOPC:

• Sa promoveze conceptul de investitie colectiva in valori mobiliare precum si activitatea membrilor sai;

• Sa contribuie la organizarea si activitatea membrilor astfel incat acestea sa corespunda normelor si standardelor nationale si internationale in domeniu;  
• Sa contribuie la formarea si dezvoltarea cadrului organizatoric, legislativ si profesional general care sa asigure imbunatatirea activitatii membrilor;

• Sa contribuie la asigurarea cunoasterii de catre investitori si de catre publicul larg a activitatii, a drepturilor, avantajelor si riscurilor legate de activitatea desfasurata de catre membri;
•Sa dezvolte si sa ridice standardele profesionale pentru membrii Uniunii; sa asigure un inalt nivel de calificare profesionala a personalului angajat al membrilor Uniunii, compatibil cu standardele de calificare la nivel international;

• Sa stabileasca si sa dezvolte legaturi cu organizatii guvernamentale sau neguvernamentale interne si externe, in scopul promovarii schimbului de vederi si de experienta in domeniu si pentru promovarea pietei de capital si a investitiilor mobiliare colective in Romania.

Obiective:
 
•Remodelarea UNOPC ca organizatie in ceea ce priveste viziunea si misiunea ei pe piata interna si cea a Uniunii Europene;

•Dezvoltarea pietei de profil, insusirea si popularizarea normelor Uniunii Europene in domeniu, sporirea increderii investitorilor individuali si institutionali in industria fondurilor;
 
•Afirmarea UNOPC ca organism puternic de formare si perfectionare a specialistilor din industrie;
 

Mai multe detalii :

www.unopc.ro

Asociatia Brokerilor- AB reprezinta si apara interesele membrilor sai in scopul dezvoltarii pietei financiare in general si a pietei de capital in special.

Obiective

v     Promovarea unui mediu favorabil dezvoltarii pietei de capital;

v     Sustinerea intereselor legitime ale membrilor;

v     Pregatirea membrilor in vederea integrarii Romaniei in Uniunea Europeana;

v     Ridicarea standardelor profesionale si de etica in randul membrilor sai;

v     Constituirea unei instante pentru solutionarea reclamatiilor in legatura cu membrii Asociatiei, pentru arbitraj si mediere;

Mai multe detalii :

www.asociatiabrokerilor.ro

Uniunea Nationala a Operatorilor  la Termen –UNOTR

Asociatia are drept scop promovarea dezvoltarii conditiilor de desfasurare a activitatii pe pietele la termen, a dezvoltarii interesului persoanelor implicate in aceasta piata cat si medierea si facilitarea contactului cu piata derivatelor pentru membrii asociatiei.
         Obiectivele principale ale asociatiei sunt reprezentarea si apararea intereselor profesionale ale membrilor si asociatilor sai precum si respectarea si sustinerea intereselor membrilor fata de organele si institutiile implicate in organizarea si intermedierea tranzactionarii derivatelor financiare.

Mai multe detalii :

www.bmfms.ro

Cateva site-uri de specialitate in domeniul pietei de capital :

www.ktd.ro

www.kmarket.ro

www.bursierul.ro

www.marketmaker.ro

Legislatia minimala obligatorie! !

-Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata

-Legea nr. 297/2004 privind piata de capital


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1146
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site