Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

Supravegherea vamala pentru prevenirea si combaterea fraudei vamale

finante

+ Font mai mare | - Font mai micSupravegherea vamala pentru prevenirea si combaterea fraudei vamale

Definitie. Cadrul legal

Activitatea de control vamal ulterior este un atribut exclusiv al autoritatii vamale fiind definita in mod expres prin art. 100 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei si prin art. 603 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin H.G. nr. 707/2006.Astfel:

Autoritatea vamala are dreptul ca , din oficiu sau la solicitarea declarantului, intr-o perioada de 5 ani de la acordarea liberului de vama, sa modifice declaratia vamala.

In cadrul termenului prevazut la alin. (1), autoritatea vamala verifica orice documente, registre si evidente referitoare la marfurile vamuite sau la operatiunile comerciale ulterioare in legatura cu aceste marfuri. Controlul se poate face la sediul declarantului, al oricarei alte persoane interesate direct sau indirect din punct de vedere profesional in operatiunile mentionate sau al oricarei alte persoane care se afla in posesia acestor acte ori detine informatii in legatura cu acestea. De asemenea, poate fi facut si controlul fizic al marfurilor, daca acestea mai exista.

Cand dupa reverificarea declaratiei sau dupa controlul ulterior rezulta ca dispozitiile care reglementeaza regimul vamal respectiv au fost aplicate pe baza unor informatii inexacte sau incomplete, autoritatea vamala ia masuri pentru regularizarea situatiei, tinand seama de noile elemente de care dispune.

Autoritatea vamala stabileste modelul documentului necesar pentru regularizarea situatiei, precum si instructiunile de completare a acestuia.

In cazul in care se constata ca a luat nastere o datorie vamala sau ca au fost sume platite in plus, autoritatea vamala ia masuri pentru incasarea diferentelor in minus sau rambursarea sumelor platite in plus, cu respectarea dispozitiilor legale.

In cadrul controlului ulterior al declaratiilor, autoritatea vamala stabileste potrivit alin. (3) si diferentele in plus sau in minus privind alte taxe si impozite datorate statului in cadrul operatiunilor vamale, luand masuri pentru incasarea diferentelor in minus constatate. Diferentele in plus privind aceste taxe si impozite se restituie potrivit normelor legale care le reglementeaza.

Cand incalcarea reglementarilor vamale constituie, dupa caz, contraventie sau infractiune, autoritatea vamala este obligate sa aplice sanctiunile contraventionale sau sa sesizeze organelle de urmarire penala.

Declaratia vamala acceptata si inregistrata, precum si documentul prevazut la alin. (4) constituie titlu de creanta."

Prevederile respective sunt in totala concordanta cu  art. 78 din Regulamentul Consiliului CEE nr. 2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, avand in vedere aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, ceea ce presupune respectarea legislatiei comunitare cat si armonizarea structurilor de specialitate.

Organizare. Cadrul institutional. Competenta.

Activitatea de control ulterior este structurata pe trei nivele ierarhice:

  • La nivel central aceasta activitate este realizata de Serviciul Control Ulterior si investigatii Fraude Vamale din cadrul Directiei Antifrauda Vamala;
  • La nivel regional controlul vamal ulterior sau de reverificare a declaratiilor vamale sunt realizate de Biroul Control Ulterior si investigatii Fraude Vamale din cadrul Serviciului Antifrauda Vamala al Directiei Vamale Regionale;
  • La nivel local controlul vamal ulterior sau de reverificare a declaratiilor vamale sunt realizate de personalul cu atributii din cadrul birourilor vamale pentru operatiunile realizate in cadrul acelor birouri vamale.

Realizarea efectiva a activitatii de reverificare a declaratiilor sau de control ulterior se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordinului Vicepresedintelui ANAF nr. 7521 din 10.07.2006, pentru aprobarea Normelor metodologice privind reaizarea supravegherii si controlului vamal ulterior, conform urmatoarelor prevederi principale:

Activitatea de supraveghere si control vamal ulterior se exercita de Autoritatea Nationala a Vamilor prin Directia Antifrauda Vamala si prin structurile aflate in coordonarea acesteia pe linie de specialitate din cadrul directiilor regionale vamale, respectiv serviciile de supraveghere si control vamal si birourile vamale.

Directia Antifrauda Vamala si structurile desemnate din cadrul directiilor regionale vamale prin regulamentul de organizare si functionare reprezinta aparatul de control specializat in prevenirea, constatarea si sanctionarea fraudelor la reglementarile vamale si la alte dispozitii legale, prin:

a) actiuni de supraveghere vamala desfasurate pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale sau a altor dispozitii aplicabile marfurilor aflate sub supraveghere vamala;

b) acte specifice de reverificare a declaratiilor sau de control ulterior, efectuate pentru aplicarea corecta a reglementarilor vamale si a altor dispozitii legale privind intrarea, iesirea, tranzitul, transferul si destinatia finala ale marfurilor care circula intre teritoriul vamal al Romaniei si alte tari, inclusiv stationarea marfurilor care nu au statutul de marfuri romanesti.

Personalul Directiei Antifrauda Vamala are competenta de control pe intreg teritoriul vamal al Romaniei, iar pentru structurile corespondente din cadrul directiilor regionale vamale competenta teritoriala este stabilita de Autoritatea Nationala a Vamilor. in cazul misiunilor sau actiunilor de control, investigatii, supraveghere, cercetare operativa sau insotire, care nu sufera amanare, personalul serviciilor supraveghere si control vamal din cadrul directiilor regionale vamale poate actiona si in afara razei teritoriale de competenta, pe baza unei cereri motivate a sefului de serviciu sau a directorului directiei regionale vamale, aprobata de directorul Directiei Antifrauda Vamala sau din dispozitia acestuia.

Controlul se efectueaza cu prioritate la persoanele definite la art. 4 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei si, in functie de constatari si necesitati, se extinde si la birourile vamale.

In exercitarea atributiilor legale, personalul vamal din cadrul Directia Antifrauda Vamala, din serviciile supraveghere si control vamal sau din birourile vamale constata si sanctioneaza potrivit legii abaterile de la reglementarile vamale si de la alte dispozitii legale si este investit cu exercitiul autoritatii publice.

Programarea si organizarea activitatilor

Activitatea de supraveghere si control vamal ulterior se organizeaza si se desfasoara in baza unor programe anuale si trimestriale de activitate, aprobate de conducerea Autoritatii Nationale a Vamilor. Obiectivele nationale prioritate in domeniul supravegherii si controlului vamal ulterior sunt stabilite prin Planul national anual de actiune si control. Controalele vamale programate sunt stabilite prin programe de activitate trimestriale la nivel regional, pe baza obiectivelor Planului national anual de actiune si control. Directia Antifrauda Vamala elaboreaza proiectul Planului national anual de actiune si control pana la inceputul lunii septembrie, in vederea aprobarii de catre conducerea Autoritatii Nationale a Vamilor pana la sfarsitul lunii septembrie, pentru a fi pus in aplicare cu data de 1 ianuarie a anului urmator. La elaborarea proiectului anterior mentionat se au in vedere obiectivele nationale prioritare stabilite de conducerea Ministerului Finantelor Publice, a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a Autoritatii Nationale a Vamilor, propunerile aparatului propriu al Directia Antifrauda Vamala, ale serviciilor supraveghere si control vamal si birourilor vamale, ale altor directii si servicii din structura centrala sau teritoriala a Autoritatii Nationale a Vamilor, sesizarile primite din partea altor institutii in cadrul activitatii de cooperare interinstitutionala, privind existenta unor fenomene de frauda vamala, sau informatiile si datele primite in cadrul cooperarii si asistentei mutuale internationale in domeniul vamal. Obiectivele prioritare trebuie sa cuprinda si obiectivele prevazute in angajamentele asumate in cadrul procesului de pregatire in vederea aderarii la Uniunea Europeana sau postaderare. La identificarea si stabilirea obiectivelor se vor utiliza datele si informatiile vamale, precum si analiza de risc.

Directiile regionale vamale inainteaza propunerile pentru proiectul Planului national anual de actiune si control la Directia Antifrauda Vamala pana la sfarsitul lunii iulie a anului in curs pentru anul urmator. Aceste propuneri sunt elaborate de serviciile de supraveghere si control vamal si se avizeaza de directorul executiv al directiei regionale vamale. Directia Antifrauda Vamala transmite, pana la data de 10 a lunii octombrie, Planul national anual de actiune si control aprobat pentru anul urmator fiecarei directii regionale vamale.

Programele de activitate trimestriale regionale sunt aprobate de directorul executiv al directiei regionale vamale pana la data de 5 a ultimei luni din trimestrul in curs pentru trimestrul urmator. Propunerile privind programele de activitate trimestriale sunt elaborate de seful serviciului supraveghere si control vamal, in colaborare cu birourile vamale, pana la data de intai a ultimei luni din trimestrul in curs pentru trimestrul urmator. Aceste programe prevad obiectivele si tematicile de control ce trebuie realizate pentru trimestrul respectiv, precum si persoanele care vor face obiectul controlului vamal ulterior, in corelare cu resursele umane si materiale existente. Selectia persoanelor propuse a face obiectul controlului vamal ulterior se realizeaza utilizandu-se analiza de risc, precum si alte categorii de informatii disponibile.

Programele de activitate trimestriale regionale vor fi transmise spre avizare Directia Antifrauda Vamala, pana la data de 10 a ultimei luni din trimestrul in curs pentru trimestrul urmator. Directia Antifrauda Vamala va analiza si va aviza programele de activitate, putand face modificari si completari in ceea ce priveste sarcinile prioritare stabilite pentru trimestrul respectiv, iar in urma aprobarii de catre conducerea Autoritatii Nationale a Vamilor vor fi restituite pana pe data de 25 a lunii in care au fost trimise.

Actiunile de supraveghere si control vamal ulterior programate pentru directiile regionale vamale, care nu se pot realiza in termenele stabilite prin program, vor fi reprogramate de catre directorul executiv al directiei regionale vamale in trimestrul urmator, cu avizul prealabil al conducerii Directiei Antifrauda Vamala.

Actiunile de control solicitate de alte institutii in cadrul cooperarii interinstitutionale se inscriu in programul de activitate in mod direct, pe baza solicitarii institutiilor sau a propunerilor altor directii din structura centrala ori teritoriala a Autoritatii Nationale a Vamilor, dupa analizarea acestora din punctul de vedere al motivarii legale si al capacitatii de solutionare.

Evidenta actiunilor de supraveghere si control vamal ulterior se va organiza potrivit regulilor stabilite de Directia Antifrauda Vamala. in situatiile in care in efectuarea controalelor tematice nu se pot respecta termenele stabilite prin program, directorul Directiei Antifrauda Vamala, respectiv directorul executiv al directiei regionale vamale, in cazuri motivate, poate dispune prelungirea duratei actiunii de control.

Personalul vamal cu sarcini de supraveghere si control vamal ulterior va participa la inceputul fiecarei luni sau ori de cate ori este necesar la activitatea de pregatire profesionala continua asupra reglementarilor vamale si altor dispozitii aplicabile, precum si de pregatire a actiunilor de control pe baza tematicilor si obiectivelor de control, potrivit programului de activitate si in conformitate cu statutul personalului vamal.

Activitatea de Control

A. Generalitati

Echipa de control vamal este formata de regula din doua persoane sau dintr-un echipaj mobil si este propusa de seful de compartiment si aprobata de directorul Directia Antifrauda Vamala, de seful serviciului supraveghere si control vamal sau de seful biroului vamal, dupa caz.

Inainte de inceperea controlului membrii echipei de control analizeaza datele existente in baza de date nationala, regionala, respectiv locala, si le coreleaza cu celelalte informatii disponibile referitoare la activitatea persoanei fizice sau juridice ce urmeaza sa fie controlata. De asemenea, sunt studiate reglementarile vamale si dispozitiile legale aplicabile declaratiilor sau activitatii specifice ce urmeaza sa fie controlata.

In cadrul activitatilor de pregatire a actiunilor de control, echipa de control, pentru aplicarea uniforma si nediscriminatorie a reglementarilor vamale si altor dispozitii legale, poate solicita prin seful compartimentului de control punctul de vedere al directiilor si compartimentelor de specialitate din cadrul autoritatii vamale sau al altor institutii si autoritati.

Controalele vamale ulterioare programate sau inopinate se executa in baza ordinului de control/misiune, al carui model este prezentat in anexa nr. 1, semnat de directorul Directia Antifrauda Vamala sau, dupa caz, de directorul executiv al directiei regionale vamale, de seful serviciului de supraveghere si control vamal sau de seful biroului vamal, potrivit competentelor.

Controalele vamale ulterioare programate se realizeaza, de regula, cu instiintarea prealabila a persoanei stabilite in Romania, cu scopul de a nu-i perturba activitatea curenta si pentru ca aceasta sa fie in masura de a pune la dispozitie membrilor echipei de control vamal ulterior un spatiu adecvat si registrele, evidentele financiar-contabile sau inscrisurile, inclusiv cele pe suport informatic, care au legatura directa ori indirecta cu marfurile si cu bunurile ce fac obiectul schimbului intre aceasta si cetateni sau companii din alte tari, de a permite accesul la spatiile de depozitare a marfurilor si bunurilor, asigurand prezenta persoanelor competente sa puna la dispozitie datele si informatiile pe care le detin referitoare la acele marfuri si bunuri.

Instiintarea prealabila a persoanei se realizeaza prin comunicarea in scris, de regula cu 15 zile inainte de initierea controlului vamal ulterior programat, a unui aviz de control vamal ulterior.  Acest document va cuprinde in mod obligatoriu, pe langa elementele de identificare a membrilor echipei de control si a persoanei controlate, temeiul juridic al controlului, data de incepere a controlului vamal ulterior, perioada ce urmeaza sa fie controlata si posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a actiunii de control vamal ulterior respective.

Persoana in cauza poate solicita, in scris, autoritatii vamale din care fac parte membrii echipei de control vamal ulterior amanarea datei de incepere a controlului o singura data, pentru motive justificate. Amanarea nu poate depasi 30 de zile.

Comunicarea avizului de control nu este obligatorie in cazul controalelor vamale inopinate, al controalelor care se desfasoara pe baza documentelor de care dispune autoritatea vamala, al controalelor periodice prevazute prin reglementari vamale, cand solicitarea de control este facuta de persoana respectiva sau in cazul unor actiuni de realizat ca urmare a solicitarii unor autoritati, potrivit legii.In cadrul activitatilor de pregatire a actiunilor de control, echipa de control, pentru aplicarea uniforma si nediscriminatorie a reglementarilor vamale si altor dispozitii legale, poate solicita prin seful compartimentului de control punctul de vedere al directiilor si compartimentelor de specialitate din cadrul autoritatii vamale sau al altor institutii si autoritati.

B. Forme, proceduri si metode de control

Actiunile de control se pot desfasura in urmatoarele forme:

a) control general, care reprezinta activitatea de verificare a tuturor operatiunilor vamale pentru o perioada determinata;

b) control partial, care reprezinta activitatea de verificare a uneia sau mai multor operatiuni vamale pentru o perioada determinata.

In cazuri motivate, in scopul aplicarii corecte si unitare a reglementarilor vamale si a altor dispozitii legale, controlul se poate extinde asupra tuturor operatiunilor vamale.

in realizarea atributiilor, compartimentele de supraveghere si control vamal ulterior pot aplica urmatoarele proceduri de control:

a) controlul inopinat, care consta in activitatea de verificare faptica si documentara, in principal ca urmare a unei sesizari sau unor indicii cu privire la existenta unor fapte de incalcare a reglementarilor vamale sau a altor dispozitii aplicabile, fara instiintarea prealabila a persoanei controlate;

b) controlul incrucisat, care consta in verificarea documentelor si operatiunilor in corelatie cu cele detinute de alte persoane; controlul incrucisat poate fi si inopinat.

La finalizarea controlului inopinat sau incrucisat se incheie nota de constatare sau proces-verbal de control, dupa caz.

in realizarea actiunilor de supraveghere si control vamal ulterior se pot aplica urmatoarele metode de control:

a) controlul prin sondaj, care consta in activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative;

b) controlul electronic, care consta in activitatea de verificare a contabilitatii si a resurselor acesteia, prelucrate in mediu electronic, utilizandu-se metodele de analiza, evaluare si testare asistate de instrumente informatice specializate.

Utilizarea procedurilor si metodelor de control se poate face individual sau combinat, in functie de scopul, obiectivele, complexitatea, dificultatile, specificul activitatii desfasurate si de perioada controlului.

Selectarea documentelor si a operatiunilor semnificative se apreciaza de organul de control si va avea in vedere volumul, valoarea si ponderea lor in activitatea persoanei controlate.

C. Supravegherea si controlul vamal ulterior executate de birourile vamale

La nivelul biroului vamal, supravegherea vamala se organizeaza de seful biroului vamal, pe baza unui plan de supraveghere vamala, care se avizeaza de seful serviciului supraveghere si control vamal si se aproba de directorul executiv al directiei regionale vamale. Acest plan va cuprinde atributiile, caile si mijloacele de realizare a supravegherii vamale de catre biroul vamal, in conformitate cu prevederile art. 587-588 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006.

Reverificarea declaratiilor si controlul vamal ulterior se realizeaza de biroul vamal printr-un compartiment sau personal vamal desemnat in acest scop. Birourile vamale vor desfasura activitati de control vamal ulterior in urmatoarele situatii:

a) controalele vamale ulterioare prevazute in cazul utilizarii procedurilor simplificate de vamuire pentru prezentarea si declararea marfurilor;

b) controlul vamal ulterior al declaratiilor vamale pentru care s-a acordat liber de vama fara efectuarea controlului vamal documentar si fizic;

c) reverificarea declaratiilor depuse la biroul vamal, pentru care se apreciaza ca dispozitiile legale au fost aplicate pe baza unor informatii inexacte sau incomplete;

d) orice alte actiuni necesare indeplinirii atributiilor stabilite prin reglementarile vamale sau regulamentul de organizare si functionare;

e) alte actiuni stabilite prin programele de activitate.

D. Realizarea controalelor de supraveghere vamala sau control vamal ulterior

La inceperea oricarei actiuni de control ce priveste activitatea de supraveghere vamala sau control vamal ulterior, membrii echipei de control sunt obligati sa prezinte persoanei controlate legitimatia de serviciu si ordinul de control/misiune. Inceperea controlului trebuie consemnata in registrul unic de control, potrivit legii.

Controalele vamale ulterioare se realizeaza, de regula, la domiciliul sau resedinta persoanei fizice, cu acordul acesteia, la sediul social, sediul central sau sediul permanent din Romania ori la domiciliul fiscal declarat al persoanei juridice si, in functie de necesitati, se poate extinde si la punctele de lucru, locurile ori spatiile de depozitare a marfurilor si bunurilor.

In cazul in care nu exista un spatiu adecvat pentru desfasurarea controlului vamal ulterior, atunci aceasta activitate se poate desfasura la sediile autoritatii vamale din care fac parte membrii echipei de control sau in locurile stabilite de echipa de control, conform reglementarilor vamale ori altor dispozitii legale.

Actiunile de control pentru realizarea supravegherii si controlului vamal ulterior se desfasoara, de regula, in timpul programului de lucru al persoanelor. Controlul se poate desfasura si in afara programului de lucru, cu acordul scris al acestora si cu aprobarea sefului organului de control.

Actiunile de control inopinat pentru realizarea supravegherii si controlului vamal ulterior se pot desfasura si in afara programului de lucru al persoanei controlate, atunci cand se apreciaza ca exista indicii temeinice privind incercarea de sustragere sau sustragerea de la supravegherea vamala ori de la controlul vamal al marfurilor ori de sustragere sau distrugere a documentelor necesare efectuarii controlului vamal.

Membrii echipei de control pot solicita in scris prezenta persoanei fizice ori a reprezentantului legal al persoanei juridice sau a oricaror alte persoane care au legatura directa ori indirecta cu operatiunile ce fac obiectul schimbului international de marfuri sau bunuri la sediul lor, pentru a furniza documente, informatii si lamuriri necesare pe parcursul verificarilor. Aceasta solicitare va cuprinde in mod obligatoriu: baza legala, scopul, documentele, precum si data, ora si locul prezentarii.

Pe parcursul desfasurarii controlului vamal ulterior, membrii echipei de control pot extinde controlul la sediul oricaror alte persoane care au legatura directa sau indirecta cu operatiunile ce fac obiectul schimbului international de marfuri ori bunuri sau al oricarei alte persoane care se afla in posesia unor acte ori care detine informatii in legatura cu acestea. Acest control se va efectua pe baza unui alt ordin de control/misiune.

In cadrul actiunilor de control pentru realizarea supravegherii vamale membrii echipei de control pot extinde desfasurarea actiunilor de control pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si, cand este cazul, a altor dispozitii aplicabile marfurilor aflate sub supraveghere vamala.

In timpul desfasurarii actiunilor de control pentru realizarea supravegherii si controlului vamal ulterior, membrii echipei de control pot incheia inainte de finalizarea controlului acte intermediare de control, cum sunt nota de constatare si procesul-verbal intermediar.

In scopul determinarii modului de aplicare a reglementarilor vamale sau a altor dispozitii legale in cadrul actiunilor de control, membrii echipei de control pot proceda la prelevarea de mostre in vederea efectuarii expertizelor de laborator, cu respectarea normelor metodologice aprobate de Autoritatea Nationala a Vamilor.

In situatiile in care exista indicii ca in locurile de productie, depozitare, comercializare sau in mijloacele de transport se gasesc marfuri pentru care nu s-au respectat reglementarile vamale ori alte dispozitii aplicabile, iar actiunea de control nu poate fi finalizata, urmand a fi continuata in ziua lucratoare urmatoare, marfurile in cauza vor fi sigilate intocmindu-se 'Procesul-verbal de sigilare/desigilare'. Modelul procesului-verbal de sigilare/desigilare, instructiunile de completare si utilizare sunt prezentate in anexa nr. 3. Acest document se poate utiliza si in situatia in care exista posibilitatea ca documentele si actele necesare controlului vamal sa fie sustrase, distruse ori in care nu se poate face un inventar al documentelor in vederea retinerii acestora.

Organul de control are dreptul sa retina, in scopul protejarii ori evitarii distrugerii, documente, acte, inscrisuri, registre si documente financiar-contabile sau orice element material care face dovada stabilirii, inregistrarii si achitarii obligatiilor rezultate din raporturile juridice cu autoritatea vamala de catre persoanele ale caror declaratii vamale sunt verificate sau in legatura cu marfuri aflate sub supraveghere vamala, pe o perioada de maximum 30 de zile.

Dovada retinerii documentelor o constituie Procesul-verbal de ridicare/restituire de inscrisuri, al carui model este prevazut in anexa nr. 4, intocmit de organul de control in care sunt specificate toate elementele necesare individualizarii probei sau dovezii respective, precum si mentiunea ca acestea au fost retinute, potrivit dispozitiilor legale, de catre organul de control vamal. Actul se intocmeste in doua exemplare si va fi semnat de organul de control si de reprezentantul entitatii controlate, un exemplar comunicandu-se acestuia. La restituirea acestor documente se va proceda in mod similar.

In cazul in care pentru stabilirea situatiei vamale sau de alta natura, potrivit dispozitiilor legale, titularul declaratiilor vamale sau reprezentantul legal al acestuia pune la dispozitie organului de control inscrisuri sau alte documente, in original, acestea vor fi inapoiate persoanei in cauza, pastrandu-se in copie la procesul-verbal de control numai inscrisurile relevante.

Pentru clarificarea aspectelor de natura vamala, membrii echipei de control pot solicita oricarei persoane care are legatura directa sau indirecta cu operatiunile ce fac obiectul schimbului international de marfuri sau de bunuri realizat de persoana fizica ori juridica romana controlata sau care se afla in posesia unor acte ori care detine informatii in legatura cu acestea note explicative conform modelului prezentat in anexa nr. 5, sub forma de intrebari care sa fie utilizate la finalizarea controlului vamal ulterior. Membrii echipei de control vor analiza raspunsurile primite, iar concluziile desprinse vor fi avute in vedere la fundamentarea constatarilor controlului vamal.

Daca cei in cauza refuza sa dea nota explicativa sau sa raspunda la unele intrebari, membrii echipei de control vor formula intrebarile printr-o adresa scrisa, stabilind un termen de pana la 3 zile lucratoare de primire a raspunsului.

In cazul in care nu se primeste raspuns in termenul stabilit, membrii echipei de control consemneaza refuzul in procesul-verbal de control, anexeaza o copie de pe adresa la acesta si aplica sanctiunile prevazute de lege.

In cazuri temeinic justificate, determinate de necesitatea unor constatari la punctele de lucru sau la spatiile de depozitare a marfurilor ori bunurilor situate in raza de competenta a altei dire ctii regionale vamale, membrii echipei de control pot solicita realizarea acestora de catre o alta echipa de control din raza de competenta a acelei directii regionale vamale sau pot solicita delegarea de competenta.

Doua exemplare originale ale actelor intermediare incheiate si anexele acestora sau, dupa caz, ale notelor explicative sunt transmise in original directiei regionale vamale solicitante si sunt folosite pentru fundamentarea constatarilor din procesul-verbal de control. Aceste constatari au aceeasi semnificatie ca si propriile constatari.

In cazurile temeinic justificate, in care pentru finalizarea controlului vamal ulterior sunt necesare date si documente ce pot fi obtinute de la alte administratii vamale, in baza acordurilor si conventiilor de cooperare vamala, membrii echipei de control pot propune initierea unei cereri de asistenta prin Directia supraveghere si control vamal. Pentru declaratiile in care exista o asemenea cerere de asistenta vamala sau de alta natura, necesara determinarii starii de fapt, controlul vamal ulterior se va finaliza la primirea raspunsului de la institutiile solicitate.
Documentele obtinute in baza acordurilor sau conventiilor internationale trimise de administratiile vamale ale altor state sau cele obtinute in baza recomandarii Consiliului de Cooperare Vamala din cadrul Organizatiei Mondiale a Vamilor pot constitui mijloace de proba pentru determinarea starii de fapt.

In cazul actiunilor de supraveghere si control vamal ulterior, in care se apreciaza ca exista pericolul ca debitorul sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand in mod considerabil colectarea, organul de control va solicita directorului Directiei supraveghere si control vamal, respectiv directorului executiv al directiei regionale vamale, emiterea unei decizii pentru instituirea de masuri asiguratorii, in conformitate cu prevederile capitolului VI 'Masuri asiguratorii' al titlului VIII din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Intocmirea actelor de control

Organele de control ale Directiei supraveghere si control vamal, respectiv ale serviciilor supraveghere si control vamal si ale birourilor vamale din cadrul directiilor regionale vamale, intocmesc, de regula, urmatoarele acte de control:

a) proces-verbal de control;

b) proces-verbal intermediar;

c) proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor;

d) nota de constatare;

e) nota unilaterala;

f) nota de prezentare;

g) decizie pentru regularizarea situatiei.

A. Procesul-verbal de control

Procesul-verbal de control este un act bilateral care se semneaza de catre organul de control si de persoana controlata sau de reprezentantul legal al persoanei, in cazul controlului vamal al marfurilor ori bunurilor. Continutul orientativ al procesului-verbal de control este prezentat in anexa nr. 6 a Normelor metodologice de aplicare a Codului Vamal al Romaniei.

Procesul-verbal de control trebuie sa cuprinda motivele de fapt si temeiul de drept in ceea ce priveste constatarile si masurile dispuse de organul de control.

Constatarile din procesul-verbal de control trebuie sa fie proprii organelor de control, bazate pe date si documente expuse clar si precis, eliminandu-se orice elemente si descrieri personale neconcludente, care incarca nejustificat continutul acestuia.

Neregulile constatate se consemneaza in mod obligatoriu in procesul-verbal de control, precizandu-se in mod concret actele normative incalcate, respectiv articolul si alineatul din acestea, cu determinarea exacta a influentelor in situatiile in care s-a constatat nasterea unei datorii vamale sau sume platite in plus. Prin procesul-verbal de control se stabilesc, de asemenea, diferente in plus sau in minus privind alte taxe si impozite datorate statului, in cadrul operatiunilor vamale.

In procesul-verbal de control se vor inscrie, la fiecare neregula constatata, masurile luate operativ in timpul controlului, cu mentionarea documentelor intocmite, sau masurile ce vor fi luate in continuare de persoanele controlate, cu indicarea termenelor de comunicare la Directia supraveghere si control vamal, la serviciile supraveghere si control vamal sau la birourile vamale, dupa caz.

Persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice va fi informat pe parcursul desfasurarii controlului asupra constatarilor rezultate din acesta.

Procesul-verbal de control, semnat de organul de control si de persoanele controlate sau de reprezentantii legali ai acestora ori numai de organul de control, se inregistreaza la registratura organului de control, la incheierea controlului. Procesul-verbal de control in care sunt consemnate fapte ce atrag raspunderea materiala sau penala, dupa caz, se semneaza in mod obligatoriu si de persoanele facute raspunzatoare, cand acestea pot fi identificate in timpul controlului.

In situatiile in care controlul nu se efectueaza la sediul sau la domiciliul persoanei, cand reverificarea declaratiilor se efectueaza pe baza de documente aflate la dispozitia autoritatii vamale sau primite de la alte autoritati ori persoane, potrivit dispozitiilor legale, precum si atunci cand se refuza semnarea procesului-verbal de control, acesta se semneaza inainte de comunicare numai de echipa de control. In aceste cazuri, procesul-verbal de control poate fi adus la cunostinta si, respectiv, comunicat persoanei a carei activitate a fost controlata, odata cu Decizia pentru regularizarea situatiei, prevazuta la art. 78.

Data comunicarii rezultatelor controlului este considerata data semnarii de primire de catre persoana controlata sau de reprezentantul sau legal a procesului-verbal de control, in conditiile art. 44 alin. (2) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, data inscrisa de posta la remiterea 'confirmarii de primire', in conditiile art. 44 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau data la care expira termenul de 15 zile de la data afisarii anuntului publicitar, in conditiile alin. (2) lit. d) si alin. (3) ale art. 44 din ordonanta mentionata mai sus.

In cazul in care persoanele care trebuie sa semneze procesul-verbal de control au unele obiectii asupra constatarilor organelor de control, acestea vor fi clarificate si solutionate, dupa caz, inainte de semnarea procesului-verbal de control. Daca se mentin obiectiile, acestea vor fi prezentate in scris, odata cu semnarea procesului-verbal de control.

La procesul-verbal de control se vor anexa situatii, tabele, acte, documente si note explicative privind sustinerea constatarilor. Tabelele sau situatiile se intocmesc in cazurile in care este necesara sintetizarea expunerii constatarilor in procesul-verbal de control. Tabelele si situatiile anexate la procesul-verbal de control vor fi semnate de organele de control si de conducerea si salariatii persoanelor juridice controlate, dupa caz.

Documentele sau actele necesare pentru consemnarea ori fundamentarea constatarilor se anexeaza, dupa necesitati, in copie certificata de organul de control si de seful compartimentului din care provin. Acestea se anexeaza in original cand sunt considerate a fi falsificate sau nereale ori cand exista indicii ca se va urmari sustragerea sau distrugerea lor. In acest caz se lasa persoanelor si birourilor vamale copii certificate de persoanele in cauza si de organele de control.

In conformitate cu prevederile art. 57, pentru clarificarea cauzelor si imprejurarilor care au condus la nerespectarea prevederilor legale, organele de control pot solicita explicatii scrise persoanelor care se fac vinovate de abaterile constatate si consemnate in procesul-verbal de control si pot fi stabilite anumite raspunderi in sarcina acestora, potrivit legii. Explicatii scrise sub forma de nota explicativa pot fi solicitate si altor persoane terte care pot sa contribuie la clarificarea problemelor aflate in control.

Notele explicative se pot lua in orice etapa a controlului, ori de cate ori acestea sunt necesare pentru clarificarea si definitivarea constatarilor, cu conditia ca organele de control sa fie in masura sa puna intrebari precise si sa combata eventualele raspunsuri necorespunzatoare. Organele de control vor analiza raspunsurile primite, iar concluziile desprinse din analiza vor fi avute in vedere la intocmirea procesului-verbal de control.

In cazul efectuarii controlului prin inventariere, la procesul-verbal de control se anexeaza listele de inventariere, precum si declaratiile gestionarilor luate cu ocazia inventarierii.

Pentru constatarile privind savarsirea unor fapte care ar intruni elementele constitutive ale unei infractiuni, in conditiile prevazute de legea penala, organul de control intocmeste un proces-verbal de control separat care va fi inaintat de indata organelor de urmarire penala pentru efectuarea cercetarilor. In cazul in care se refuza semnarea procesului-verbal de control, organul de control va consemna aceasta in actul de control. Procesul-verbal de control impreuna cu mijloacele materiale de proba vor fi inaintate organelor de urmarire penala cu o adresa de sesizare.

La finalizarea controlului, persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice are obligatia sa dea o declaratie scrisa, pe propria raspundere, al carui model este prevazut in anexa nr. 7, din care sa rezulte ca au fost puse la dispozitie membrilor echipei de control toate documentele si informatiile solicitate, care au legatura cu obiectul controlului. In declaratie se va mentiona si faptul ca au fost restituite toate documentele solicitate si puse la dispozitie de persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice.

Membrii echipei de control semneaza si aplica stampila personala in partea stanga de la sfarsitul fiecarei pagini din procesul-verbal de control. Persoana controlata sau, cand este cazul, reprezentantul sau legal ia la cunostinta despre continutul procesului-verbal de control, prin semnatura si aplicarea stampilei, la sfarsitul procesului-verbal de control. Cu aceasta ocazie organul de control prezinta constatarile si consecintele lor, iar persoana controlata are dreptul sa prezinte, in scris, punctul de vedere cu privire la constatari. Procesul-verbal de control se incheie in 3 exemplare originale, dintre care doua sunt luate de echipa de control si unul se preda sub semnatura persoanei controlate. Comunicarea procesului-verbal de control se realizeaza, potrivit regulilor stabilite pentru comunicarea actului administrativ fiscal, prevazute de Codul de procedura fiscala, la data incheierii controlului.

Procesul-verbal de control se intocmeste si pentru cazurile in care, in urma reverificarii declaratiilor sau a controlului ulterior, regimurile vamale suspensive ori economice, sub care au fost plasate marfurile, se incheie potrivit reglementarilor vamale, din initiativa autoritatii vamale.

Organul de control poate indrepta erorile materiale din cuprinsul procesului-verbal de control din oficiu sau la cererea persoanei fizice ori a reprezentantului legal al persoanei juridice controlate, astfel:

a)daca indreptarea erorii materiale se face prin adaugari sau stersaturi operate in cuprinsul procesului-verbal de control, acestea vor fi semnate si stampilate de organul de control, in caz contrar nefiind luate in considerare. Indreptarea erorii materiale va fi operata pe toate exemplarele originale ale procesului-verbal de control. Dupa efectuarea indreptarii erorii materiale, organul de control are obligatia de a comunica de indata persoanei controlate operatiunea efectuata;

b)in cazul in care indreptarea erorii materiale nu se poate efectua direct pe actul de control, se emite un nou proces-verbal de control, care, de asemenea, va fi comunicat.

B. Procesul-verbal intermediar

Procesul-verbal intermediar este un act bilateral care se semneaza conform procedurii prezentate la procesul-verbal de control. Acesta se intocmeste la unitatile subordonate persoanei controlate, are structura procesului-verbal de control si nu poate fi atacat pe cale administrativa sau judecatoreasca.

Procesul-verbal intermediar este anexa la procesul-verbal de control care se intocmeste la persoana juridica controlata.

Constatarile din procesul-verbal intermediar se vor analiza si se vor prelua in procesul-verbal de control, in functie de prevederile legale, de realitatea constatarilor si de respectarea procedurilor specifice de control.

C. Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor

Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se incheie pentru acele fapte ale caror constatare si sanctionare sunt de competenta organelor de supraveghere si control vamal, in conditiile legii si in conformitate cu procedura stabilita prin legislatia in vigoare privind regimul juridic al contraventiilor.

D. Nota de constatare

Nota de constatare se intocmeste atunci cand in cursul controlului se fac constatari a caror reconstituire ulterioara nu este intotdeauna posibila sau care nu pot fi dovedite si in alte situatii apreciate de organele de control.

In nota de constatare se consemneaza situatiile de fapt, precum si masurile luate operativ pentru remedierea deficientelor constatate. In situatii mai deosebite este indicata folosirea martorilor la stabilirea realitatii faptelor constatate.

Nota de constatare se semneaza de organul de control, de persoanele controlate si de persoanele la care se refera constatarea, precum si de martori, dupa caz. Nota de constatare este anexa la procesul-verbal de control.

E. Nota unilaterala

Nota unilaterala se intocmeste in cazurile in care, in urma controlului, nu s-au constatat abateri ori acestea, prin volumul si importanta lor, nu justifica intocmirea de procese-verbale de control.

In nota unilaterala organele de control vor arata concret ce anume documente au controlat si constatarile facute.

F. Nota de prezentare

La actele de control incheiate se anexeaza notele de prezentare, care vor cuprinde, in principal, urmatoarele:a) organele sau persoanele, dupa caz, in afara celor controlate, care au dat dispozitii ce au determinat abaterile respective;

b) propunerile referitoare la continuarea si/sau la extinderea controlului;

c) masurile ce mai trebuie luate in continuare de persoanele controlate, de organul care a dispus controlul sau de alte organe ori compartimente;

d) propunerile de aplicare a unor sanctiuni disciplinare sau de transmitere catre organele abilitate prin lege pentru efectuarea cercetarilor, dupa caz;

e) propunerile de modificare, completare, actualizare a cadrului normativ in domeniul supus controlului.

In cazul in care organul de control nu are nimic de aratat sau de propus fata de cele cuprinse in actul de control, nu se intocmeste nota de prezentare.

In situatiile in care dupa verificarea declaratiilor vamale sau dupa controlul ulterior rezulta ca dispozitiile care reglementeaza regimul vamal respectiv au fost aplicate pe baza unor informatii inexacte ori incomplete, iar autoritatea vamala trebuie sa ia masuri pentru regularizarea situatiei, organul de control dispune sau propune masuri tinand seama de noile elemente consemnate in procesul-verbal de control.

In aceste cazuri se vor avea in vedere prevederile art. 100 din Legea nr. 86 / 2006 privind Codul vamal al Romaniei, prin care se stipuleaza ca organele de control vamal sunt indrituite sa constate diferente de datorie vamala sau alte taxe si impozite datorate in cadrul operatiunilor vamale si sa ia masuri pentru incasarea diferentelor in minus ori sa propuna restituirea celor care au fost incasate in plus, cu respectarea dispozitiilor legale.

G. Decizia pentru regularizarea situatiei

Pe baza procesului-verbal de control si a notei de prezentare se emite documentul 'Decizia pentru regularizarea situatiei'. In conformitate cu prevederile art. 100 alin. (4) din Legea nr. 86 / 2006 privind Codul vamal al Romaniei, modelul 'Deciziei pentru regularizarea situatiei' si instructiunile de completare sunt cele prevazute in anexa nr. 8. Potrivit art. 100 alin. (8) din Legea nr. 86 / 2006, acest document constituie titlu de creanta.

Decizia pentru regularizarea situatiei, emisa in baza procesului-verbal de control, constituie temei pentru scoaterea din evidenta a regimurilor vamale suspensive sau economice sub care au fost plasate marfurile.

Solutionarea contestatiilor si plangerilor

Decizia pentru regularizarea situatiei poate fi contestata conform procedurii prevazute in titlul IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si instructiunilor pentru aplicarea acesteia, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 519/2005.

Impotriva procesului-verbal de control care cuprinde masuri ce nu se refera la o datorie vamala sau la diferente de alte impozite si taxa datorate in cadrul operatiunilor vamale, inclusiv accesorii, se poate formula plangere prealabila in conditiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554 / 2004, cu modificarile ulterioare.

Plangerea prealabila formulata impotriva procesului-verbal de control, in conditiile prezentelor norme metodologice, este calea administrativa de atac, prin care se solicita autoritatii publice emitente reexaminarea procesului-verbal de control, in sensul revocarii acestuia.

Plangerea prealabila se formuleaza in scris si va cuprinde:

a) datele de identificare a contestatorului;

b) obiectul plangerii;

c) motivele de fapt si de drept;

d) dovezile pe care se intemeiaza;

e)s emnatura si stampila contestatarului.

Contestatorul poate depune in dovedirea plangerilor prealabile formulate acte ce nu au fost avute in vedere de organul de control.

Plangerea prealabila nu poate avea ca obiect alte masuri decat cele stabilite prin actul atacat.

Plangerea prealabila se depune la compartimentul din care face parte organul de control al carui act este atacat, in termenele prevazute la art. 7 din Legea nr. 554 / 2004, cu modificarile ulterioare.

In cazul in care plangerea prealabila este depusa la un organ care nu are competenta de solutionare a acesteia din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, aceasta va fi inaintata, in termen de 5 zile de la data primirii, organului emitent al actului atacat.

Plangerea prealabila formulata impotriva procesului-verbal de control al carui act este atacat se solutioneaza de conducatorul autoritatii vamale care a efectuat controlul.

Plangerea prealabila poate fi retrasa de contestator pana la solutionarea acesteia. Organul de solutionare competent va comunica contestatarului decizia prin care se ia act de renuntarea la plangere.

Prin retragerea plangerii prealabile nu se pierde dreptul de a se inainta o noua plangere in interiorul termenului general de depunere a acesteia.

In solutionarea plangerii prealabile organul competent se pronunta prin decizie sau ordin. Decizia sau ordinul in solutionarea plangerii prealabile este definitiv in sistemul cailor administrative de atac. Decizia sau ordinul se emite in forma scrisa si va cuprinde: preambulul, considerentele si dispozitivul.

a) Preambulul cuprinde: denumirea organului de control investit cu solutionarea, numele sau denumirea contestatarului, sediul social al acestuia, numarul de inregistrare al plangerii prealabile la organul de solutionare competent si obiectul cauzei.

b) Considerentele cuprind motivele de fapt si de drept care au format convingerea organului de control competent in emiterea deciziei.

c) Dispozitivul cuprinde solutia pronuntata, calea de atac, termenul in care aceasta poate fi exercitata si instanta competenta. Decizia sau ordinul se semneaza de conducatorul autoritatii emitente din care face parte organul de control al carui act a fost atacat.

In solutionarea plangerii prealabile organul de control competent va verifica motivele de fapt si de drept care au stat la baza emiterii procesului-verbal de control. Analiza plangerii prealabile se face in raport de sustinerile partilor, de dispozitiile legale invocate de acestea si de documentele existente la dosarul cauzei. Solutionarea plangerii prealabile se face in limitele sesizarii.

Organul de solutionare competent pentru lamurirea cauzei poate solicita punctul de vedere al directiilor de specialitate sau al altor institutii si autoritati.

Prin solutionarea plangerii prealabile nu se poate crea o situatie mai grea contestatarului in propria cale de atac.

Prin decizie, plangerea prealabila va putea fi admisa, in totalitate sau in parte, ori respinsa. In cazul admiterii plangerii prealabile, se decide, dupa caz, anularea totala sau partiala a actului atacat.

Daca organul de solutionare competent constata neindeplinirea unei conditii procedurale, plangerea prealabila va fi respinsa fara a se proceda la analiza pe fond a cauzei.Plangerea prealabila nu poate fi respinsa daca poarta o denumire gresita.

Decizia se comunica contestatarului, precum si organului emitent al actului atacat.Deciziile emise in solutionarea plangerilor prealabile pot fi atacate la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta.

Evidenta, urmarirea si raportarea rezultatelor activitatii de control

Procesul-verbal de control si notele de constatare, impreuna cu anexele si cu celelalte documente referitoare la controlul efectuat, se inregistreaza in mod obligatoriu la registratura unitatii din care face parte echipa de control.

In cazurile in care se constata nasterea unei datorii vamale, organele de control au obligatia de a preda la compartimentele financiar-contabile documentele reprezentand titlul de creanta, in vederea inregistrarii in evidenta contabila a cuantumului corespunzator al drepturilor, cu respectarea reglementarilor prevazute la sectiunea 1 'inscrierea in evidenta contabila si comunicarea catre debitor a cuantumului drepturilor' a cap. III al titlului IX din Legea nr. 86 / 2006.

Totodata, organele de control au obligatia de a transmite compartimentelor de specialitate teritoriale ale directiilor regionale vamale care se ocupa cu colectarea creantelor titlul de creanta sau titlul executoriu, dupa caz, inainte de expirarea termenelor scadente prevazute de lege.

Compartimentele de supraveghere si control vamal ulterior vor asigura, ori de cate ori este necesar, urmarirea la agentii economici controlati a aplicarii masurilor stabilite in timpul controlului sau a celor transmise prin documentele de valorificare.

Pentru fiecare proces-verbal de control, in scopul completarii bazei de date cu informatiile specifice necesare prevenirii si combaterii incalcarii reglementarilor vamale, se va intocmi fisa de raportare privind rezultatele controlului, conform modelului si instructiunilor aprobate de Autoritatea Nationala a Vamilor.

Datele din fisa de raportare se vor organiza in evidente informatizate. Aceste evidente vor servi la aprecierea activitatii desfasurate de organele de supraveghere si control, a calitatii activitatii organelor de control si imbunatatirii managementului controlului.

Structurile subordonate din cadrul directiilor regionale vamale vor raporta Directiei supraveghere si control vamal controalele efectuate si rezultatele acestora, dupa cum urmeaza:

a) la termenele fixate, prin program sau tematica de control;

b) in termen de 5 zile de la finalizarea actiunii de control, in cazul fraudelor mai mari de 10.000 euro;

c) in termen de 10 zile de la inchiderea trimestrului, prin raportul privind modul de realizare a programului de supraveghere si control pe trimestrul incheiat.

Directiile regionale vamale vor inainta, de asemenea, Directiei supraveghere si control vamal raportul anual asupra activitatii de supraveghere si control vamal ulterior. Pe baza acestor rapoarte si a activitatii proprii desfasurate, Directia supraveghere si control vamal va intocmi si va supune aprobarii conducerii Autoritatii Nationale a Vamilor raportul anual privind activitatea de supraveghere si control vamal ulterior.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1684
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved