Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


DemografieEcologie mediuGeologieHidrologieMeteorologie

Dezvoltarea regionala a Romaniei

geografie

+ Font mai mare | - Font mai micDezvoltarea regionala a RomanieiPolitica de dezvoltare regionala reprezinta ansamblul politicilor elaborate de Guvern, prin organele administratiei publice centrale, de autoritatile administratiei publice locale si organismele regionale specializate, cu consultarea partenerilor socioeconomici implicati, in scopul asigurarii cresterii economice si dezvoltarii sociale echilibrate si durabile ale unor arii geografice constituite in regiuni de dezvoltare, al imbunatatirii competitivitatii internationale a Romaniei si al reducerii decalajelor economice si sociale existente intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene.

Aplicarea politicilor de dezvoltare regionala se realizeaza in concordanta cu obiectivele si prioritatile generale de dezvoltare a Romaniei, precum si cu obiectivele Uniunii Europene in domeniul coeziunii economice si sociale.

Principiile care stau la baza realizarii politicii de dezvoltare regionala sunt:

    - subsidiaritatea;

    - descentralizarea;

parteneriatul.

Obiectivele de baza ale politicii de dezvoltare regionala in Romania sunt urmatoarele:

    a) diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin stimularea dezvoltarii echilibrate, recuperarea accelerata a intarzierilor in domeniul economic si social a zonelor mai putin dezvoltate, ca urmare a unor conditii istorice, geografice, economice, sociale, politice, precum si preintampinarea producerii de noi dezechilibre;

b) corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor prin stimularea initiativelor si prin valorificarea resurselor locale si regionale, in scopul dezvoltarii economico-sociale durabile si al dezvoltarii culturale a acestora;

c) stimularea cooperarii interregionale, interne si internationale, transfrontaliere, inclusiv in cadrul euroregiunilor, precum si participarea regiunilor de dezvoltare la structurile si organizatiile europene care promoveaza dezvoltarea economico-sociala si institutionala a acestora, in scopul realizarii unor proiecte de interes comun, in conformitate cu acordurile internationale la care Romania este parte.

Aceste obiective se realizeaza prin programe care se finanteaza din Fondul national pentru dezvoltare regionala si din Fondul pentru dezvoltare regionala, care se constituie potrivit prevederilor prezentei legi. 

    Regiunile de dezvoltare

In concordanta cu obiectivele de coeziune economica si sociala ale Romaniei, precum si ale Uniunii Europene in domeniul politicilor de dezvoltare regionala, pe teritoriul Romaniei sunt constituite opt regiuni de dezvoltare. Regiunile de dezvoltare nu sunt unitati administrativ-teritoriale si nu au personalitate juridica..

Regiunile de dezvoltare sunt zone care cuprind teritoriile judetelor in cauza, respectiv ale municipiului Bucuresti, constituite in baza unor conventii incheiate intre reprezentantii consiliilor judetene si, dupa caz, ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Regiunile, judetele si/sau localitatile din judete care fac parte din regiuni diferite se pot asocia in scopul realizarii unor obiective de interes omun, interregionale si/sau interjudetene. 

Structuri teritoriale pentru dezvoltarea regionala

Consiliul pentru dezvoltare regionala este organismul regional deliberativ, fara personalitate juridica, care este constituit si functioneaza pe principii parteneriale la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare, in scopul coordonarii activitatilor de elaborare si monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regionala.

In concordanta cu obiectivele politicii regionale, consiliul pentru dezvoltare regionala are urmatoarele atributii principale:

a) analizeaza si aproba strategia si programele de dezvoltare regionala;

    b) sprijina elaborarea in parteneriat a Planului national de dezvoltare;

    c) aproba proiectele de dezvoltare regionala, selectionate la nivel regional, in concordanta cu criteriile, prioritatile si metodologia elaborate de institutia nationala cu atributii in domeniul dezvoltarii regionale, impreuna cu organismele regionale specializate;

    d) transmite Consiliului national pentru dezvoltare regionala, spre aprobarea finantarii, portofoliul propus de proiecte pentru care se aplica o procedura de selectie la nivel national;

    e) aproba criteriile, prioritatile, alocarea si destinatiile resurselor Fondului pentru dezvoltare regionala;

    f) prezinta Consiliului national pentru dezvoltare regionala propuneri privind alocarea de resurse la Fondul pentru dezvoltare regionala;

    g) urmareste utilizarea fondurilor alocate din Fondul national pentru dezvoltare regionala;

h) propune Consiliului national pentru dezvoltare regionala cuantumul contributiilor anuale, in limita sumelor aprobate prin bugetele judetelor, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, alocate pentru Fondul pentru dezvoltare regionala, pentru finantarea obiectivelor politicilor regionale, precum si destinatia si esalonarile de plata ale acestora;i) atrage alte contributii financiare, locale si regionale, in vederea realizarii obiectivelor regionale; sursele atrase se constituie ca venituri la Fondul pentru dezvoltare regionala;

    j) aproba rapoartele de activitate semestriale intocmite de agentiile pentru dezvoltare regionala;

    k) coordoneaza si sprijina dezvoltarea parteneriatelor regionale;

    l) elaboreaza si aproba regulamentul propriu de functionare, in conformitate cu regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor pentru dezvoltare regionala;

m) avizeaza contractele, conventiile, acordurile, protocoalele, precum si alte documente similare, incheiate de catre agentia pentru dezvoltare regionala cu tertii in domeniul specific de activitate, inclusiv cu institutiile similare din cadrul Uniunii Europene, si informeaza corespunzator Consiliul national pentru dezvoltare regionala;

n) aproba statutul de organizare si functionare a agentiei pentru dezvoltare regionala, precum si organigrama acesteia;

o) coordoneaza activitatile de mediatizare la nivel regional a politicilor si obiectivelor de dezvoltare regionala, a programelor regionale finantate de Uniunea Europeana, precum si pe cele privind utilizarea, la nivelul regiunii, a fondurilor, asigurand transparenta si informarea corecta, rapida si in timp util a cetatenilor, in special a intreprinzatorilor.

Sumele reprezentand contributiile financiare ale consiliilor judetene si, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, stabilite in conditiile prezentei legi, se prevad in bugetele anuale proprii ale acestora, in cadrul unei pozitii distincte, denumita Dezvoltare si promovare regionala.

Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, adopta hotarari in aplicarea hotararilor consiliilor pentru dezvoltare regionala, in termen de maximum 60 de zile de la primirea comunicarii privind cuantumul contributiilor anuale, stabilite conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. h din Legea nr. 315/2004).

Consiliul pentru dezvoltare regionala este alcatuit din presedintii consiliilor judetene si din cate un reprezentant al fiecarei categorii de consilii locale municipale, orasenesti si comunale din fiecare judet al regiunii; in cazul regiunii de dezvoltare Bucuresti - Ilfov, consiliul pentru dezvoltare regionala este alcatuit din presedintele Consiliului Judetean Ilfov, primarul general al municipiului Bucuresti, din cate un reprezentant al fiecarui consiliu local de sector si din reprezentanti ai consiliilor locale din judetul Ilfov, la paritate cu reprezentantii sectoarelor municipiului Bucuresti.

In fiecare regiune de dezvoltare functioneaza cate o agentie pentru dezvoltare regionala, organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care functioneaza in domeniul dezvoltarii regionale. Acestea se organizeaza si functioneaza in conditiile prezentei legi si ale statutului de organizare si functionare, aprobat de consiliul pentru dezvoltare regionala.

Schimbarea sediului agentiei pentru dezvoltare regionala in cadrul aceleiasi localitati in care functioneaza se aproba de consiliul pentru dezvoltare regionala, la propunerea directorului agentiei pentru dezvoltare regionala; schimbarea sediului agentiei pentru dezvoltare regionala in alta localitate, precum si schimbarea denumirii regiunilor si/sau a denumirii agentiei se pot face numai cu aprobarea Consiliului national pentru dezvoltare regionala.

In elaborarea structurii organizatorice a agentiei pentru dezvoltare regionala, directorul acesteia aplica principiile definirii clare a functiilor si competentelor, precum si al separarii de atributii.

In cadrul fiecarei agentii pentru dezvoltare regionala se constituie o unitate de audit intern, subordonata directorului agentiei si care are ca scop:

    a) asigurarea obiectiva si consilierea, destinate sa imbunatateasca sistemele si activitatile agentiei;

    b) sprijinirea indeplinirii obiectivelor agentiei printr-o abordare sistematica si metodica, prin care se evalueaza si se imbunatateste eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare.

Capacitatea institutionala si administrativa a agentiilor pentru dezvoltare regionala de a indeplini aceste activitati, precum si atributiile delegate de institutia/institutiile nationale sunt verificate prin unitatile de audit intern din cadrul fiecarei autoritati nationale de management si gestionare a programului respectiv.

In scopul implementarii programelor de dezvoltare regionala, institutia nationala cu atributii in domeniul dezvoltarii regionale si, dupa caz, institutiile nationale care implementeaza, la nivel regional, prin agentiile pentru dezvoltare regionala, programe nationale, precum si oricare alte institutii nationale care deleaga prin contract atributii acestora prevad, cu prioritate, sume in bugetele lor, intr-o pozitie distincta denumita Asistenta tehnica pentru implementarea programelor de dezvoltare regionala.

Agentia pentru dezvoltare regionala are urmatoarele atributii principale:

a) elaboreaza si propune consiliului pentru dezvoltare regionala, spre aprobare, strategia, planul si programele de dezvoltare regionala, precum si planurile de gestionare a fondurilor;

b) asigura realizarea programelor de dezvoltare regionala si a planurilor de gestionare a fondurilor, in conformitate cu hotararile adoptate de consiliul pentru dezvoltare regionala, cu respectarea legislatiei in vigoare, si raspunde fata de acesta pentru realizarea lor;

    c) solicita institutiei nationale cu atributii in domeniul dezvoltarii regionale sume din Fondul national pentru dezvoltare regionala, pentru finantarea proiectelor de dezvoltare aprobate;
    d) actioneaza, impreuna cu consiliul pentru dezvoltare regionala, pentru atragerea de resurse, in scopul indeplinirii atributiilor sale;

    e) asigura managementul tehnic si financiar al Fondului pentru dezvoltare regionala, in scopul realizarii obiectivelor prevazute in programele de dezvoltare regionala;

    f) raspunde fata de consiliul pentru dezvoltare regionala, fata de institutia/institutiile nationale cu care are incheiate contracte, precum si fata de organele abilitate prin lege pentru corecta gestionare a fondurilor incredintate;

    g) transmite, spre aprobare, consiliului pentru dezvoltare regionala proiectele selectate in cadrul programelor de dezvoltare regionala in baza prioritatilor, criteriilor si a metodologiei elaborate de institutia nationala responsabila pentru dezvoltarea regionala, impreuna cu organismele regionale specializate; in cazul licitatiilor organizate la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare, proiectele aprobate de consiliul pentru dezvoltare regionala vor fi trimise spre avizare Consiliului national pentru dezvoltare regionala; in cazul licitatiilor de proiecte organizate la nivel national, proiectele selectate vor fi avizate de consiliul pentru dezvoltare regionala si aprobate de Consiliul national pentru dezvoltare regionala;

    h) asigura si raspunde, pe baza contractelor incheiate cu institutiile nationale, de implementarea, monitorizarea tehnica si financiara si controlul executiei proiectelor finantate de Uniunea Europeana in cadrul programelor de dezvoltare regionala si/sau, dupa caz, a proiectelor din cadrul programelor nationale, care se implementeaza la nivel regional prin agentia pentru dezvoltare regionala; pentru atributiile delegate agentiilor pentru dezvoltare regionala de catre institutiile apartinand administratiei publice centrale sau locale, monitorizarea si controlul unor astfel de activitati se fac de catre institutia care a delegat aceste atributii;

    i) intocmeste rapoarte semestriale, precum si raportul anual de implementare referitor la activitatile derulate conform contractelor cu institutia nationala cu atributii in domeniul dezvoltarii regionale;

    j) evidentiaza stadiul, dificultatile de implementare, precum si impactul programelor/proiectelor de dezvoltare regionala si propune masuri de imbunatatire; rapoartele se aproba in prealabil de catre consiliul pentru dezvoltare regionala si sunt transmise institutiei nationale cu atributii in domeniul dezvoltarii regionale;

k) realizeaza si asigura, in baza contractelor, mediatizarea/publicitatea la nivel regional a programelor si proiectelor de dezvoltare regionala;

l) organizeaza si dezvolta, cu sprijinul si sub coordonarea consiliului pentru dezvoltare regionala, parteneriatele regionale si promoveaza la nivel regional cunoasterea politicilor si practicilor Uniunii Europene, precum si a principiilor care stau la baza politicilor de dezvoltare regionala;

    m) identifica si promoveaza, in parteneriat, proiecte de interes regional si local, precum si proiecte de cooperare intraregionala; promoveaza, cu sprijinul consiliului pentru dezvoltare regionala, regiunea si atragerea de investitii straine; dezvolta colaborari cu organisme si institutii similare din Uniunea Europeana si participa la implementarea proiectelor internationale de interes regional si local;

    n) elaboreaza propunerile anuale ale bugetelor proprii de venituri si cheltuieli destinate desfasurarii activitatilor prevazute prin prezenta lege si le supune aprobarii consiliului pentru dezvoltare regionala;

    o) asigura, printr-o structura de audit intern proprie, subordonata directorului agentiei, desfasurarea unei activitati independente si obiective, care da asigurare si consiliere conducerii agentiei, pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor, perfectionand activitatile agentiei, ajutand-o sa-si indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe analiza riscului, a controlului si a proceselor de administrare;

    p) incheie si supune spre avizare consiliului pentru dezvoltare regionala contracte, conventii, acorduri si protocoale, precum si alte documente similare incheiate cu tertii in domeniul specific de activitate, inclusiv cu institutii similare din cadrul Uniunii Europene;

    q) indeplineste obligatiile contractuale si raspunde pentru realizarea acestora, in conformitate cu criteriile si indicatorii de performanta stabiliti prin contractele incheiate in acest scop;

r) asigura, prin personal specializat, secretariatul consiliului pentru dezvoltare regionala;

    s) participa in structurile parteneriale stabilite la nivel national, in comitetele si subcomitetele nationale, precum si in grupurile de lucru organizate de institutiile nationale responsabile pentru managementul si gestionarea programelor finantate de Uniunea Europeana;

    t) elaboreaza propriul statut de organizare si functionare si il supune spre aprobare consiliului pentru dezvoltare regionala;

    u) indeplineste atributiile privind elaborarea in parteneriat a Planului national de dezvoltare;

    v) asigura, impreuna cu organismele regionale specializate, colectarea si centralizarea datelor la nivel regional, cu privire la utilizarea fondurilor nerambursabile alocate regiunii, in scopul implementarii programelor de dezvoltare regionala.

Programele de dezvoltare regionala si cheltuielile de functionare a agentiilor pentru dezvoltare regionala se finanteaza din Fondul pentru dezvoltare regionala, care se constituie din:

    a) alocari de la Fondul national pentru dezvoltare regionala;

    b) contributii din bugetele proprii ale judetelor sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie prin bugetele respective;

c) surse financiare atrase din sectorul privat, de la banci, investitori straini, Uniunea Europeana si de la alte organizatii internationale.

Pentru managementul si implementarea programelor de dezvoltare regionala, precum si pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor delegate de institutia nationala cu atributii in acest domeniu, finantarea se realizeaza in baza unor contracte negociate si incheiate pentru managementul tehnic si financiar al programelor de dezvoltare regionala.Pentru implementarea programelor nationale prin agentiile pentru dezvoltare regionala si/sau pentru indeplinirea unor atributii delegate acestora de institutiile nationale, finantarea se realizeaza in baza unor contracte negociate si incheiate cu institutiile respective pentru implementarea programelor nationale.

Operatiunile financiare privind executarea programelor si/sau proiectelor finantate din fonduri publice se deruleaza de catre agentiile pentru dezvoltare regionala, prin unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

Structuri nationale pentru dezvoltare regionala

Consiliul national pentru dezvoltare regionala este structura nationala de tip partenerial, cu rol decizional privind elaborarea si implementarea obiectivelor politicii de dezvoltare regionala.

Presedintele Consiliului national pentru dezvoltare regionala este conducatorul institutiei nationale cu atributii in domeniul dezvoltarii regionale si poate delega aceasta functie. Consiliul national pentru dezvoltare regionala are in componenta sa presedintii si vicepresedintii consiliilor pentru dezvoltare regionala si, la paritate cu numarul acestora, reprezentanti ai Guvernului, desemnati prin hotarare a Guvernului, inclusiv presedintele. Inlocuirea unui membru al Consiliului national pentru dezvoltare regionala se comunica, in timp util, institutiei care asigura presedintia Consiliului national pentru dezvoltare regionala.

Consiliul national pentru dezvoltare regionala are urmatoarele atributii:

    a) avizeaza politicile si strategia nationala pentru dezvoltare regionala, precum si Planul national de dezvoltare, care contine prioritatile si masurile multianuale de finantare a obiectivelor nationale ale coeziunii economice si sociale;

b) aproba criteriile si prioritatile privind utilizarea Fondului national pentru dezvoltare regionala;

    c) prezinta Guvernului, spre aprobare, programele prioritare finantate din Fondul national pentru dezvoltare regionala;

    d) analizeaza utilizarea fondurilor alocate agentiilor pentru dezvoltare regionala din Fondul national pentru dezvoltare regionala, pe baza rapoartelor de monitorizare elaborate si transmise de catre consiliile pentru dezvoltare regionala;

    e) propune modul de utilizare a fondurilor de preaderare pentru dezvoltarea regionala alocate Romaniei de catre Uniunea Europeana in perioada de preaderare;

    f) urmareste realizarea obiectivelor dezvoltarii regionale, inclusiv in cadrul activitatilor de cooperare externa a regiunilor de dezvoltare, de tip transfrontalier, interregional, la nivelul euroregiunilor;

    g) avizeaza proiectele propuse de agentiile pentru dezvoltare regionala si aprobate de consiliul pentru dezvoltare regionala pentru finantarea acestora din programele de dezvoltare regionala, in cazul licitatiilor de proiecte organizate la nivel regional;

    h) aproba proiectele propuse de agentiile pentru dezvoltare regionala si aprobate de consiliul pentru dezvoltare regionala, pentru finantarea acestora din programele de dezvoltare regionala, in cazul licitatiilor de proiecte organizate la nivel national;

    i) analizeaza si aproba rapoartele de activitate prezentate de catre Comitetul National de Coordonare a Programelor PHARE - componenta de coeziune economica si sociala, constituit in baza prevederilor Memorandumului de finantare PHARE, precum si propunerile inaintate de acest comitet.

Programele multianuale de dezvoltare regionala se finanteaza din Fondul national pentru dezvoltare regionala, constituit din sumele care se aloca, anual, prin bugetul de stat, ca pozitie distincta pentru politica de dezvoltare regionala. Fondul national pentru dezvoltare regionala, administrat de Ministerul Integrarii Europene, este gestionat prin conturi distincte, deschise la Trezoreria Statului. Fondul national pentru dezvoltare regionala se constituie din:

    a) sumele de la bugetul de stat, care sunt prevazute intr-o pozitie distincta si care se aloca, prin hotarare a Guvernului, pentru programele de dezvoltare regionala finantate numai de la bugetul de stat;

    b) asistenta financiara nerambursabila din partea unor guverne, organizatii internationale, banci.

Pentru finantarea cheltuielilor de asistenta tehnica necesare in vederea selectiei si monitorizarii programelor si proiectelor de dezvoltare regionala finantate exclusiv de la bugetul de stat, institutia nationala cu atributii in domeniul managementului tehnic si financiar al acestor programe aloca un anumit procent din bugetele programelor si proiectelor respective.

Agentiile pentru dezvoltare regionala colaboreaza cu directiile regionale de statistica, care le transmit lunar, cu titlu gratuit, datele statistice specifice necesare fundamentarii si monitorizarii politicilor de dezvoltare regionala.

Utilizarea pentru alte destinatii decat cea pentru care au fost acordate a fondurilor alocate din Fondul national pentru dezvoltare regionala, pentru proiectele de dezvoltare regionala si, dupa caz, a celor din Fondul pentru dezvoltare regionala, inclusiv a sumelor de la bugetele institutiilor nationale si locale, care finanteaza activitatile agentiilor conform prevederilor din prezenta lege, se constata si se sanctioneaza de catre organele de control abilitate, potrivit legii.

Directorul agentiei pentru dezvoltare regionala dispune masurile necesare pentru respectarea reglementarilor legale in vigoare, referitoare la independenta auditorilor interni, care isi desfasoara activitatea in structurile agentiei; acesta nu poate delega aceasta functie altor salariati; auditorii interni din cadrul agentiilor isi exercita activitatile in conformitate cu legislatia nationala, armonizata cu standardele internationale in domeniul auditului intern.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1441
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved