Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA UNIC LA NIVEL DE RAMURA INVATAMANT- 2007/2008

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA UNIC LA NIVEL DE RAMURA INVATAMANT- 2007/2008

inregistrat la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse cu nr. 596/15/12.11.2007In temeiul drepturilor garantate de Constitutia Romaniei, art.12 si art.17 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 130/1996, republicata, a intervenit urmatorul Contract Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura - Invatamant intre:

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;

Federatiile sindicale reprezentative din invatamant:

Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant;

Federatia Sindicatelor din Invatamant "Spiru Haret";

Federatia Educatiei Nationale;

Federatia Nationala Sindicala "Alma Mater".

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art. 1 Partile contractante recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in negocierea contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Invatamant si se obliga sa respecte in totalitate prevederile acestuia.

Art. 2 Termenul angajator desemneaza:

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, reprezentat prin ministru;

Inspectoratele scolare, reprezentate prin inspectori scolari generali;

Institutiile de invatamant superior, reprezentate prin rectori;

Unitatile de invatamant preuniversitar, reprezentate prin directori;

Alte institutii subordonate Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului sau inspectoratelor scolare, reprezentate prin directori generali/directori.

Termenul unitate, in conformitate cu prevederile art.1 alin. (3) si art. 13 alin. (2) din Legea nr. 130/1996, republicata, desemneaza:

Unitatile si institutiile de invatamant;

Alte unitati si institutii subordonate Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului sau inspectoratelor scolare, prevazute in anexa nr. 6 la prezentul contract colectiv de munca.

Art. 3 (1) Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Invatamant are ca scop stabilirea drepturilor si obligatiilor reciproce ale angajatorului si salariatilor membri de sindicat si urmareste promovarea si garantarea unor relatii de munca echitabile, de natura sa asigure protectia sociala a salariatilor.

In ceea ce priveste conditiile specifice de munca, determinate conform legii, drepturile si obligatiile partilor se vor stabili prin contractele colective de munca incheiate la nivelul inspectoratelor scolare, al institutiilor de invatamant superior si al celorlalte institutii prevazute in Anexa nr. 6, avandu-se in vedere prevederile prezentului contract colectiv de munca. Angajatorul are toate drepturile si obligatiile care decurg din legislatia in vigoare.

(3) Partile contractante garanteaza aplicarea clauzelor prezentului contract colectiv de munca unic la nivel de ramura invatamant pentru membrii sindicatelor afiliate la federatiile sindicale semnatare ale acestuia.

Art. 4 (1)  Partile se obliga ca, in perioada de aplicare a contractului colectiv de munca, sa nu initieze si sa nu sustina promovarea unor acte normative sau a altor dispozitii care ar conduce la diminuarea drepturilor care decurg din legislatia specifica invatamantului, in vigoare la data inregistrarii acestui contract precum si din prezentul contract colectiv de munca .

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului se obliga sa nu initieze nici un act normativ si/sau act administrativ cu caracter normativ care priveste relatiile de munca si sistemul national de invatamant, fara consultarea federatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.

Eventualele completari ale prezentului Contract Colectiv de Munca Unic la Nivel Ramura Invatamant vor face obiectul unor noi negocieri.

Art. 5 (1) Prezentul contract colectiv de munca produce efecte pentru toti salariatii din invatamant, conform art.11 alin. (1) lit. c) din Legea nr.130/1996, republicata.

(2) Negocierea contractului colectiv de munca la nivelul inspectoratelor scolare si al institutiilor de invatamant superior si al celorlalte unitati si institutii prevazute la Anexa nr. 6 se face de catre sindicatele imputernicite de federatiile semnatare sau, conform legii, de catre reprezentantii salariatilor, acolo unde nu exista sindicate.

(3) In contractele colective de munca incheiate la nivelul inspectoratelor scolare, al institutiilor de invatamant superior si al celorlalte unitati si institutii prevazute in Anexa nr. 6, cu sindicatele, partile vor conveni printr-o clauza expresa, plata de catre salariatii care nu sunt membri de sindicat a unei contributii lunare, pentru desfasurarea negocierilor colective, contributie care sa nu fie mai mica de 0,5% din veniturile lunare brute, dar care sa nu depaseasca valoarea cotizatiei sindicale.

(4) In cazul in care la nivel de inspectorat scolar / unitati si institutii de invatamant superior prevazute in Anexa nr. 6 nu exista contract colectiv de munca, se aplica contractul colectiv incheiat la nivel de ramura invatamant. In aceste situatii, comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar / unitatii sau institutiei de invatamant prevazute in anexa 6 va stabili cuantumul si modalitatea de retinere a contributiei prevazute de art.5 alin. (3) din prezentul contract colectiv de munca. Conducerile unitatilor si institutiilor de invatamant mai sus mentionate au obligatia de a comunica, in termen de 5 zile de la adoptare, hotararea comisiei paritare tuturor unitatilor si institutiilor din subordine.

Art. 6 (1) Drepturile salariatilor prevazute in prezentul contract colectiv nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care sunt recunoscute de legislatie si Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National.

(2) In situatiile in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca, intervin reglementari legale mai favorabile salariatilor, acestea vor face parte, de drept, din contract.

(3) Interpretarea clauzelor contractului se face prin consens. Daca nu se realizeaza consensul, clauza se interpreteaza potrivit regulilor dreptului comun. Daca si dupa aceasta exista divergente, interpretarea clauzelor se va face in sensul favorabil salariatilor, in limitele legii.

Art. 7 (1) Drepturile si obligatiile personalului didactic sunt reglementate prin Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Orice propunere de modificare a legislatiei in vigoare privind drepturile si obligatiile personalului din invatamant nu poate fi facuta fara consultarea federatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.

Art. 8. Partile convin sa sarbatoreasca pe 5 octombrie Ziua Mondiala a Educatiei, organizand impreuna, in timpul programului de lucru, numai manifestari specifice, dedicate acestui eveniment.

CAPITOLUL II

INCHEIEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA

Art. 9 (1) Prezentul contract colectiv de munca se incheie pe o durata de un an si intra in vigoare la data inregistrarii acestuia, cu posibilitatea de prelungire.

(2) Daca contractul nu este denuntat de nici una dintre parti cu minimum 60 de zile inainte de data expirarii sau daca nici una dintre parti nu are initiativa renegocierii lui anterior expirarii contractul se prelungeste automat pe o perioada de un an.

Art. 10 (1) Clauzele prezentului contract colectiv de munca pot fi modificate pe parcursul executarii lui, ori de cate ori convin partile semnatare, in conditiile legii.

(2)  In temeiul art. 31 alin. (1) din Legea nr. 130/1996, republicata, fiecare federatie semnatara poate cere modificarea prezentului contract numai cu acordul scris al celorlalte federatii semnatare.

(3)  Cererea de modificare se aduce la cunostinta celeilalte parti, in scris, cu cel putin 30 de zile inainte de data propusa pentru inceperea negocierii.

(4)  In perioada de depunere a cererii de modificare si pe perioada negocierilor in vederea modificarilor contractului, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului se obliga sa nu initieze si sa nu emita acte normative si/sau administrative cu caracter normativ care sa incalce prevederile prezentului contract colectiv de munca precum si sa nu efectueze concedieri colective din motive neimputabile salariatilor. Federatiile semnatare ale prezentului contract colectiv de munca se obliga sa nu declanseze conflicte de interese, conform Legii nr.168/1999.

(5) Modificarile aduse contractului colectiv de munca se comunica in scris Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si devin aplicabile de la data inregistrarii la acest minister.

Art. 11 Aplicarea contractului colectiv de munca poate fi suspendata prin acordul de vointa al partilor sau in caz de forta majora.

Art. 12 Prezentul contract colectiv de munca inceteaza :

la implinirea termenului pentru care a fost incheiat, daca partile nu convin la prelungirea aplicarii acestuia;

prin acordul partilor.

Art. 13 (1)  Pentru rezolvarea problemelor care apar in aplicarea prevederilor prezentului contract colectiv de munca, partile convin sa constituie comisii paritare la toate nivelurile - Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, inspectorate scolare, unitati si institutii de invatamant prevazute in Anexa nr. 6, care sunt imputernicite sa interpreteze prevederile contractelor colective de munca, in functie de conditiile concrete, la solicitarea uneia dintre parti.

Hotararile comisiilor paritare sunt obligatorii pentru parti si vor fi aduse la cunostinta salariatilor prin afisare la sediul ministerului, inspectoratelor scolare, unitatii/institutiei de invatamant prevazuta in Anexa nr. 6 la prezentul contract, dupa caz.

(3) Atributiile, componenta, organizarea si functionarea comisiilor paritare sunt stabilite prin regulamentul anexa la prezentul contract colectiv de munca.

(4) In cazurile in care comisia paritara nu va solutiona problemele care apar in aplicarea prezentului contract in termen de 15 zile de la data intrunirii, federatiile semnatare au dreptul de a se adresa instantelor judecatoresti, in conformitate cu prevederile legale.

Art. 14 (1)  Executarea prezentului contract este obligatorie pentru parti.

(2)  Neindeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract colectiv de munca atrage raspunderea partilor care se fac vinovate de aceasta .

CAPITOLUL III

TIMPUL DE MUNCA SI TIMPUL DE ODIHNA

Art. 15 (1) Durata normala a timpului de munca este, in medie, de 8 ore /zi, 40 ore/saptamana, realizate prin saptamana de lucru de 5 zile.

(2) Pentru personalul didactic de predare si instruire practica, norma didactica de predare este cea prevazuta de art. 43 si art. 45 alin.(1) din Legea nr. 128/1997 cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, iar restul activitatilor, pana la norma de 40 de ore/saptamana sunt activitati prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 103/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 109/1999.

(3) Personalul didactic din unitatile de invatamant special care are o vechime in invatamant de peste 25 de ani si gradul didactic I beneficiaza de reducerea normei didactice de predare cu 2 ore, potrivit art.45 (1) din Legea nr. 128/1997 cu completarile si modificarile ulterioare.

Art. 16 (1) Normativele pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic din invatamantul preuniversitar se stabilesc de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, dupa consultarea federatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.

(2) Normativele si numarul de posturi pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic din institutiile de invatamant superior se vor stabili de institutia de invatamant superior dupa consultarea sindicatului reprezentativ sau a reprezentantilor salariatilor din institutia respectiva, dupa caz.

(3) Normativele de personal nu pot fi modificate ca urmare a reducerilor de activitate decat cu acordul federatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.

(4) Calculul numarului de posturi se stabileste pe baza acestor normative de catre inspectoratele scolare, ca medie pe judet, iar posturile se distribuie in functie de volumul si de complexitatea activitatii, dupa consultarea organizatiilor sindicale teritoriale.

Art. 17 Partile semnatare ale prezentului contract colectiv de munca stabilesc in detaliu normativele pentru personalul din unitatile de invatamant special.

Art. 18 (1) Activitatile corespunzatoare pentru personalul didactic din invatamantul superior sunt cele prevazute in fisa postului elaborata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului impreuna cu Federatia Nationala Sindicala "Alma Mater" (Anexa nr. 3 la prezentul contract) .

(2) Norma didactica a personalului didactic din invatamantul superior cuprinde activitatile mentionate in art. 80 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. Norma didactica saptamanala se cuantifica in ore conventionale si este de cel mult 16 ore saptamanal.

(3) Norma didactica se calculeaza ca norma medie saptamanala, indiferent de perioada anului universitar in care este efectuata, si se stabileste conform art. 80 din Legea nr. 128/1997.

(4) Norma didactica saptamanala medie, calculata in ore conventionale pentru activitatile didactice, este cea stabilita prin art. 81 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 19 (1) In functie de conditii, in institutiile si unitatile de invatamant prevazute in anexa 6, comisiile paritare de la nivelul acestora convin asupra unui orar flexibil de lucru, precum si asupra modalitatilor concrete de aplicare a acestuia.

(2) Orele de incepere si de terminare a programului de lucru vor fi stabilite prin regulamentul intern, aprobat la nivelul fiecarei unitati si institutii de invatamant prevazuta in anexa nr. 6 la prezentul contract colectiv de munca.

(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu afecteaza drepturile prevazute in contractul colectiv.

(4) Angajatorul are obligatia de a aduce la cunostinta salariatilor programul de munca si modul de repartizare a acestuia pe zile, prin afisare la sediul sau, la loc vizibil.

Art. 20. (1) Salariatii pot fi solicitati sa presteze ore suplimentare numai cu acordul lor. Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore/saptamana, inclusiv orele suplimentare.

(2) Pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor unor calamitati naturale ori altor cazuri de forta majora, salariatii au obligatia de a presta munca suplimentara ceruta de angajator.

(3) Orele suplimentare prestate in conditiile alin.(1) de catre personalul didactic auxiliar si nedidactic se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 30 de zile calendaristice dupa efectuarea acestora.

Art. 21. Personalului didactic de predare si instruire practica ce desfasoara alte activitati decat cele care fac parte din norma didactica, i se aplica in mod corespunzator prevederile art. 20 din prezentul contract.

Art. 22 (1) Salariatii care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte beneficiaza fie de program de lucru redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza, fie de un spor la salariu de minimum 15% din salariul de baza pentru orele de munca prestate.

(2) Se considera munca desfasurata in timpul noptii munca prestata in intervalul cuprins intre orele 22.00-6.00, cu posibilitatea abaterii - in cazuri justificate - cu o ora in plus sau in minus fata de aceste limite.

(3) Salariatii care urmeaza sa desfasoare cel putin 3 ore de munca de noapte sunt supusi unui examen medical gratuit inainte de inceperea activitatii si, dupa aceea, periodic, conform unui Regulament elaborat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative din invatamant.

(4) Salariatii care desfasoara munca de noapte si au probleme de sanatate recunoscute ca avand legatura cu aceasta vor fi trecuti la o munca de zi pentru care sunt apti.

Art. 23 (1) Personalul nedidactic si didactic auxiliar are dreptul la o pauza de masa de 15 minute, care se include in programul de lucru.

(2) Programul de efectuare a pauzei de masa se stabileste prin regulamentul intern.

Art. 24 Salariatii care renunta la concediul legal pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, beneficiaza de reducerea duratei normale de lucru cu 2 ore/zi potrivit legii, fara ca aceasta sa le afecteze salariile de baza si vechimea.

Art. 25 Salariatii care au in ingrijire copii in varsta de pana la 6 ani, respectiv pana la 7 ani, la recomandarea medicului, pot lucra in program de minimum 1/2 norma, fara sa li se afecteze calitatea de salariat si vechimea integrala in munca/invatamant.

Art. 26 (1) La cererea femeilor insarcinate, angajatorul va permite efectuarea controalelor medicale in timpul programului de lucru, conform recomandarilor medicului care urmareste evolutia sarcinii, fara a le fi afectate drepturile salariale.

(2) Salariatele care beneficiaza de dispozitiile alin. (1) sunt obligate sa faca dovada ca au efectuat controalele medicale.

Art. 27 Salariatele, incepand cu luna a V-a de sarcina, precum si cele care alapteaza nu vor fi repartizate la munca de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise in delegare si nu vor fi detasate decat cu acordul lor.

Art. 28 (1) Salariatii au dreptul, intre 2 zile de munca, la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.

(2) In fiecare saptamana, salariatii au dreptul la 2 zile consecutive de repaus, de regula, sambata si duminica.

(3) In cazul in care activitatea la locul de munca nu poate fi intrerupta in zilele de sambata si duminica, in cadrul comisiei paritare de la nivelul unitatii/institutiei de invatamant prevazute in Anexa nr. 6, se vor stabili conditiile in care zilele de repaus vor fi acordate in alte zile ale saptamanii. In aceasta situatie, salariatii vor beneficia de un spor la salariu de 100% din salariul de baza.

(4) Sunt zile nelucratoare :

- zilele de repaus saptamanal ;

- 1 si 2 ianuarie;

- prima si a doua zi de Pasti;

- 1 Mai;

- 1 Decembrie;

- 25 si 26 decembrie;

- doua zile lucratoare, pentru fiecare dintre sarbatorile religioase anuale declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestor culte.

Art. 29 (1) Dreptul la concediul de odihna este garantat de lege.

Pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic concediul de odihna se acorda in functie de vechimea in munca, astfel:

- pana la 5 ani vechime - 21 de zile lucratoare;

- intre 5 si 15 ani vechime - 24 de zile lucratoare;

- peste 15 ani vechime - 28 de zile lucratoare.

(2) Perioada de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare salariat se stabileste de catre consiliul de administratie sau de catre senatul universitatii impreuna cu sindicatele reprezentative de la nivelul unitatilor/institutiilor de invatamant prevazute in Anexa nr. 6, in functie de interesul invatamantului si al celui in cauza, pana la data de 15 octombrie.

(3) Cadrele didactice beneficiaza de un concediu de odihna de cel putin 62 de zile lucratoare, respectiv 78 de zile calendaristice.

(4)  Indemnizatia de concediu se acorda salariatului cu cel putin 10 zile inainte de plecarea in concediul de odihna.

(5) Se considera activitate maximum 16 de zile calendaristice pentru personalul didactic care insoteste copiii in tabere sau la altfel de activitati care se organizeaza in perioada vacantelor scolare.

(6) Personalul didactic auxiliar beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar intre 5 si 10 zile lucratoare, potrivit legii.

Art. 30 (1) Salariatii au dreptul la zile libere platite in cazul unor evenimente familiale deosebite sau in alte situatii, dupa cum urmeaza:

a)      casatoria salariatului - 5 zile;

b)      nasterea unui copil - 5 zile;

c)      casatoria unui copil - 3 zile;

d)      decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor salariatului - 3 zile;

e)      schimbarea locului de munca cu schimbarea domiciliului/resedintei - 5 zile;

f)       decesul bunicilor, fratilor, surorilor salariatului - 1 zi.

(2) In situatiile in care evenimentele familiale deosebite prevazute la alin. (1) intervin in perioada efectuarii concediului de odihna, acesta se suspenda si va continua dupa efectuarea zilelor libere platite.

(3)  Personalul care asigura suplinirea salariatilor prevazuti la alin. (1) va fi remunerat corespunzator pentru activitatea suplimentara prestata / orele de predare efectuate in locul cadrului didactic beneficiar al zilelor libere platite.

Art. 31 (1) Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii au dreptul la 30 de zile lucratoare concediu fara plata, acordate de conducatorul unitatii/institutiei de invatamant.

(2) Personalul didactic de predare si instruire practica poate beneficia de concedii fara plata, pentru rezolvarea unor situatii personale, pe o perioada mai mare de 30 de zile, altele decat cele prevazute de art. 102 (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, cu aprobarea inspectorului scolar general.

(3) Salariatii care urmeaza, completeaza, isi finalizeaza studiile, precum si cei care se prezinta la concursul pentru ocuparea unui post sau functie in invatamant au dreptul la concedii fara plata pentru pregatirea examenelor sau a concursului, a caror durata insumata nu poate depasi 90 de zile lucratoare pe an calendaristic; aceste concedii reprezinta vechime in munca/invatamant.

(4) Salariatii beneficiaza si de alte concedii fara plata, pe durate determinate, stabilite prin acordul partilor.

Art. 32 In cazul decesului mamei, tatal copilului, la cererea sa, va beneficia de concediul pentru cresterea copilului ramas neutilizat la data decesului acesteia.

CAPITOLUL IV

SALARIZAREA SI ALTE DREPTURI SALARIALE

Art. 33 (1) In scopul salarizarii si acordarii celorlalte drepturi banesti prevazute de legislatia in vigoare si de prezentul contract colectiv de munca, partile contractante vor stabili fondurile si vor identifica sursele de finantare, inainte de adoptarea legii bugetului de stat, precum si in vederea modificarii ulterioare a acesteia.

(2) Partile contractante vor purta negocieri in vederea includerii drepturilor respective in actele normative prin care se reglementeaza aceste drepturi.

(3) Valoarea coeficientului de multiplicare si a valorii sectoriale pentru salarizarea personalului din invatamant se negociaza anual cu federatiile sindicale reprezentative, inainte de aprobarea legii bugetului de stat.

(4) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si inspectoratele scolare vor verifica, in perioada de fundamentare de catre unitatile de invatamant a propriului proiect de buget, modul in care fiecare unitate/institutie de invatamant a fundamentat cheltuielile de personal. In cazul in care constata erori in modul de fundamentare a acestor cheltuieli, se vor lua masuri de sanctionare a persoanelor vinovate, conform legii.

Organizatiile sindicale afiliate la federatiile semnatare ale prezentului contract colectiv de munca au dreptul de a se adresa instantelor judecatoresti, in conformitate cu prevederile legale, solicitand rectificarea erorilor constatate in modul de fundamentare a proiectului de buget al unitatilor/institutiilor de invatamant prevazute in Anexa nr. 6.

Art. 34 (1) Salariul de baza este reglementat prin ordin de ministru, conform legii.

(2) Pentru personalul didactic de predare si instruire practica salarizat prin plata cu ora sau cumul, calculul se face conform prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare si ale ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului pentru aprobarea metodologiei de calcul a drepturilor salariale care se acorda personalului didactic.

Art. 35 Unitatile si institutiile de invatamant prevazute in Anexa nr. 6 vor acorda personalului didactic si nedidactic, din venituri proprii, si alte sporuri, indemnizatii si drepturi salariale suplimentare, in conditiile legii.

Art. 36 (1) Partile convin asupra urmatoarelor drepturi salariale suplimentare:

a)      spor pentru vechimea in munca, calculata dupa cum urmeaza:

Transa de vechime

Spor la salariul de baza

3-5 ani

5-10 ani

10-15 ani

15-20 ani

peste 20 ani

Sporul corespunzator vechimii in munca, calculat conform prevederilor de mai sus, se plateste incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea.

b) spor de pana la 15% din salariul de baza, acordat diferentiat personalului didactic care asigura predarea la clase simultane, astfel:

15% din salariul de baza personalului care asigura predarea simultana la 4 clase;

10% din salariul de baza personalului care asigura predarea simultana la 3 clase;

7% din salariul de baza personalului care asigura predarea simultana la 2 clase;

c) spor de 15% din salariul de baza al functiei indeplinite pentru personalul din institutiile de invatamant special;

d) spor de 10-30% la salariul de baza pentru personalul muncitor care lucreaza in conditii deosebite si speciale;

e) spor de 25% din salariul de baza pentru personalul care isi desfasoara activitatea in timpul noptii;

f) spor de 30% din salariul de baza al functiei, care face parte din salariul de baza, pentru personalul care desfasoara activitati in conditii de risc sau toxice stabilite potrivit legii, precum si in zone intens poluate;

g) spor de 15% din salariul de baza pentru salariatii care detin titlul stiintific de doctor;

h) pentru orele suplimentare se acorda un spor de 100% din salariul de baza, daca munca astfel prestata nu a putut fi compensata cu ore libere platite conform art. 20 alin. (3) din prezentul contract;

i) pentru activitatea prestata intr-o zi de repaus saptamanal, zi libera sau de sarbatoare legala ori religioasa, salariatului i se acorda o zi libera platita si un spor de 100% din salariul de baza;

j) spor de 20% din salariul de baza pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic care lucreaza, potrivit contractului individual de munca, in mediul rural numai in zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate, cu indeplinirea conditiilor din art. 8 alin. (2) lit. d) din Hotararea de Guvern nr. 281/1993, cu modificarile ulterioare;

k) alte sporuri negociate prin contractele colective de munca incheiate la nivelul unitatilor si institutiilor de invatamant prevazute in Anexa nr. 6, din venituri proprii, in conditiile legii.

(2) Prevederile art. 35 si ale art. 36 alin. (1) din prezentul contract colectiv de munca se aplica in mod corespunzator personalului din invatamantul superior.

(3) Salariatii care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte beneficiaza de un spor de 15% din salariul de baza.

(4) Pentru conditii grele de munca, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective. Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului si conditiile de acordare se stabilesc de catre minister cu consultarea sindicatelor si cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si al Ministerului Finantelor Publice

(5) Personalul din invatamant beneficiaza si de urmatoarele sporuri si ajutoare:

a)       sporuri conform art. 49 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru cadrele didactice calificate care isi desfasoara activitatea in localitati din mediul rural;

b)      de prevederile art. 104 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza personalul didactic calificat conform art. 7 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;

c)       in caz de deces al unui salariat din invatamant cei indreptatiti beneficiaza de un ajutor in cuantum de 5 salarii ale persoanei decedate din bugetul asigurarilor sociale;

d)      in caz de deces al unui membru de familie se acorda un ajutor de deces conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

e)       pentru personalul care desfasoara activitati in colective de elevi bolnavi   (sanatorii, preventorii, s.a.) se acorda un spor de 15% la salariul de baza al functiei/postului;

f)        un salariu de baza platit de angajator mamei, pentru nasterea fiecarui copil; daca mama nu este salariata, sotul acesteia va beneficia de plata unui salariu de baza. Acest ajutor se acorda inclusiv din venituri proprii.

(6) In proiectul de buget si respectiv fila de buget a fiecarei unitati/institutii de invatamant se vor evidentia, respectiv, asigura sumele necesare platii drepturilor banesti care se cuvin personalului acesteia.

Art. 37 Partile contractante convin ca personalul din invatamant sa beneficieze de urmatoarele premii:

a) un premiu anual, conform Hotararii de Guvern nr. 829/1994, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului facand demersurile necesare in vederea acordarii acestuia pana la sfarsitul anului calendaristic;

b) un premiu lunar din suma de 2% din fondul de salarii; acest fond de premiere se utilizeaza lunar, sumele nefolosite putand fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an calendaristic si in acelasi scop;

c) un premiu dintr-un fond constituit in limita a 30% din totalul veniturilor nete realizate in unitatile si institutiile de invatamant prevazute in anexa nr. 6, care realizeaza venituri proprii, prin activitati suplimentare fata de cele prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli. Criteriile de acordare se stabilesc in comisia paritara de la nivelul unitatii/institutiei de invatamant;

d) o prima de instalare, potrivit legii, indiferent de domiciliu;

e) salariatii care se pensioneaza la varsta standard primesc o indemnizatie de cel putin un salariu de baza;

f) salariatii care se pensioneaza vor primi o diploma de fidelitate pentru intreaga activitate desfasurata in invatamant, cu mentiuni personalizate, care se inmaneaza in prezenta salariatilor din unitate, impreuna cu indemnizatia prevazuta la lit. e);

g) o prima de vacanta din venituri proprii, in conditiile legii. Prima se acorda odata cu indemnizatia de concediu.

Art. 38 (1) Drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc lunar, inaintea oricaror alte obligatii ale institutiilor si unitatilor de invatamant.

Salariul este confidential, angajatorul avand obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii.

In vederea executarii obligatiilor prevazute la alin. (1) si (2), angajatorul va inmana lunar, in mod individual, un document din care sa reiasa drepturile salariale cuvenite pe luna respectiva si modalitatea de calcul a acestora.

(4) Persoanele care se fac vinovate de intarzierea platii drepturilor banesti cu mai mult de 3 zile lucratoare vor fi sanctionate potrivit legislatiei in vigoare.

Art. 39 (1) In vederea acordarii la timp a tuturor drepturilor ce se cuvin personalului din invatamant potrivit legii si prezentului contract colectiv de munca, precum si pentru asigurarea unei finantari corecte si complete a unitatilor si institutiilor de invatamant, inspectoratele scolare si unitatile/institutiile de invatamant, impreuna cu organizatiile sindicale teritoriale afiliate la federatiile sindicale reprezentative, sunt obligate sa faca demersuri in vederea incheierii unor protocoale cu prefecturile, consiliile judetene si locale, in care sa fie prevazute obligatiile concrete ce revin partilor semnatare ale protocoalelor si sursele de finantare a cheltuielilor unitatilor si institutiilor de invatamant preuniversitar.

(2) Proiectele cadru ale protocoalelor vor fi prevazute in Anexa nr. 4, parte integranta a prezentului contract colectiv de munca.

CAPITOLUL V

CONDITIILE DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA

Art. 40 (1) Partile se obliga sa depuna toate eforturile pentru aplicarea riguroasa a sistemului institutionalizat prin legislatia in vigoare, in vederea ameliorarii permanente a conditiilor de munca. Partile vor incheia un protocol in acest sens.

(2) Partile sunt de acord ca nici o masura de protectie a muncii nu este eficienta daca nu este cunoscuta, insusita si aplicata in mod constient de catre salariati.

(3) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor cu privire la normele de protectie a muncii.

(4) In cazul in care in procesul muncii intervin schimbari care impun aplicarea unor noi norme de protectie a muncii, salariatii vor fi instruiti in conformitate cu noile norme.

Art. 41 (1) Locurile de munca se clasifica in locuri de munca cu conditii normale, deosebite si speciale, conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avizele de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, valabile pana la data de 6 martie 2007 inclusiv, acordate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi reinnoite potrivit Hotararii de Guvern nr. 246/2007.

Art. 42 (1)  Angajatorul impreuna cu sindicatele semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel teritorial vor nominaliza locurile de munca, in vederea incadrarii acestora in locuri de munca cu conditii deosebite si speciale.

(2) Angajatorul impreuna cu sindicatele semnatare ale contractelor colective de munca de la nivelul inspectoratelor scolare/unitatilor si institutiilor de invatamant prevazute in Anexa nr. 6 vor efectua evaluarea locurilor de munca nominalizate la alin. (1).

(3) Angajatorul are obligatia de a depune la casa teritoriala de pensii, la definitivarea contractului colectiv, avizul inspectoratului teritorial de munca prin care se dovedeste incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite si lista cuprinzand categoriile profesionale care lucreaza in aceste locuri de munca. Costul activitatii legate de obtinerea avizului inspectoratului teritorial de munca se suporta de catre angajator.

(4) Nominalizarea salariatilor care isi desfasoara activitatea in locuri de munca in conditii deosebite se face de catre angajator impreuna cu sindicatele semnatare ale contractului colectiv de munca teritorial.

(5) Angajatorii sunt obligati sa supuna controlului medical periodic persoanele care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite, asigurand fondurile necesare pentru efectuarea acestuia.

(6) Incadrarea persoanelor in locuri de munca in conditii speciale se va realiza in conditiile indeplinirii tuturor criteriilor mentionate la art. 2 alin. (1) din Hotararea de Guvern nr. 1025/2003.

Art. 43 Pentru prestarea activitatii in locuri de munca cu conditii grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea salariatii primesc sporuri la salariul de baza, durata redusa a timpului de lucru, alimentatie specifica, concedii suplimentare, reducerea varstei de pensionare, echipamente si materiale de protectie gratuite.

Art. 44 (1) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, echipamente de protectie, instruirea si testarea salariatilor cu privire la normele de protectie a muncii. In acest scop, conducerile unitatilor si institutiilor de invatamant prevazute in Anexa nr. 6 vor prevedea in proiectele de buget sumele necesare pentru achizitionarea echipamentelor de protectie si vor solicita consiliilor locale in a caror raza teritoriala isi au sediul alocarea la timp a fondurilor necesare.

(2) In cazul institutiilor si unitatilor de invatamant superior, sumele necesare pentru achizitionarea echipamentelor de protectie vor fi prevazute in propriile proiecte de buget si se vor asigura de la bugetul de stat, prin contractul institutional, respectiv bugetul propriu, dupa caz.

(3) La cererea organizatiilor sindicale, angajatorul va face dovada solicitarii sumelor necesare pentru achizitionarea echipamentului, in cadrul comisiei paritare.

(4) In toate cazurile in care, in afara echipamentului prevazut de lege, angajatorul cere o anumita vestimentatie speciala ca echipament de lucru, contravaloarea acestuia se suporta de catre acesta.

(5) Incalcarea dispozitiilor legale privitoare la protectia muncii atrage raspunderea disciplinara, administrativa, patrimoniala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii. Nerespectarea obligatiilor ce revin angajatorilor privind protectia muncii constituie contraventie sau infractiune, dupa caz, conform legii si normelor in vigoare.

Art. 45 (1) La nivelul fiecarui angajator se va constitui un comitet de securitate si sanatate in munca, cu scopul de a asigura implicarea salariatilor in elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniul protectiei muncii. Modalitatea de constituire a acestuia si timpul de munca afectat activitatii in comitetele de securitate si sanatate in munca - considerat timp efectiv lucrat - vor fi prevazute in contractele colective de munca incheiate la nivelul inspectoratelor scolare, unitatilor si institutiilor de invatamant prevazute in Anexa nr. 6 la prezentul contract.

(2) In contractele colective de munca incheiate la nivelul inspectoratelor scolare, unitatilor si institutiilor de invatamant prevazute in Anexa nr. 6 se vor prevedea masuri specifice, periodicitatea, metodologia, obligatiile ce revin angajatorilor si salariatilor in conformitate cu reglementarile Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse. Timpul aferent acestor activitati, inclusiv orele de instructaj, se include in timpul de munca.

(3) Instruirea angajatilor in domeniul securitatii si sanatatii muncii se realizeaza de angajator periodic, prin modalitati specifice, stabilite de comun acord de catre acesta cu comitetul de securitate si sanatate in munca si reprezentantii sindicatelor sau ai salariatilor, acolo unde nu exista sindicate reprezentative.

(4) Instruirea este obligatorie pentru noii angajati, pentru cei care isi schimba locul sau felul muncii, pentru cei care isi reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 6 luni, precum si in situatia in care intervin modificari ale legislatiei in domeniu.

(5) Organizarea activitatii de asigurare a securitatii si sanatatii in munca este cuprinsa in regulamentele interne si se vor aduce la cunostinta salariatilor prin comunicare si instruire directa de catre angajator, precum si prin afisare la sediul unitatii.

(6) Angajatorul are obligatia sa asigure toti salariatii pentru risc de accidente de munca si boli profesionale.

Art. 46 (1) In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii la locurile de munca, partile semnatare ale prezentului contract convin asupra urmatoarelor standarde minime:

- amenajarea ergonomica a locului de munca;

- asigurarea conditiilor de mediu - iluminat, microclimat in limitele indicilor de confort termic prevazuti de lege, aerisire, igienizare periodica, reparatii - in spatiile in care se desfasoara procesul instructiv-educativ, birouri, etc.;

- dotarea treptata a spatiilor de invatamant cu mijloace moderne de predare: calculator, retroproiector, instalatie audio-video, table si mijloace de scris nepoluante, etc.;

- asigurarea materialelor necesare personalului didactic, in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului instructiv - educativ, inclusiv accesul la consultarea manualelor scolare pentru clasele I-XII/XIII, contractate de MECT si agreate de unitatile de invatamant, prin intermediul bibliotecilor scolare, care vor fi dotate cu 2-10 exemplare pentru fiecare disciplina;

- amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca: sali de studiu, cancelarii, cantine, vestiare, grupuri sanitare, sali de repaus, etc.;

- diminuarea treptata, pana la eliminare, a emisiilor poluante.

(2) Masurile concrete in sensul prevederilor de mai sus se vor stabili de catre inspectoratele scolare si sindicatele afiliate federatiilor sindicale, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale. La nivelul unitatilor si institutiilor de invatamant superior prevazute in Anexa nr. 6 la prezentul contract colectiv de munca, aceste masuri se stabilesc de conducerea unitatii / institutiei si sindicatele reprezentative sau reprezentantii salariatilor, dupa caz.

(3) In luna septembrie a fiecarui an inspectoratele scolare, respectiv senatele universitare, sunt obligate sa prezinte, in cadrul comisiei paritare, in conformitate cu prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, raportul privind starea invatamantului din unitatile si institutiile de invatamant prevazute in Anexa nr. 6.

Art. 47 (1) Angajatorul va organiza la incadrarea in munca si ori de cate ori este nevoie, examinarea medicala a salariatilor, in scopul de a constata daca acestia sunt apti pentru prestarea activitatii pentru care au fost incadrati. Examinarea medicala este gratuita pentru salariati, angajatorul asigurand prin buget fondurile necesare pentru efectuarea examenului medical.

(2) Pentru salariatii din unitatile si institutiile finantate prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, angajatorul va asigura fondurile necesare pentru efectuarea examinarilor medicale obligatorii.

(3) Examinarea medicala are ca scop si prevenirea imbolnavirilor profesionale, concluziile examinarii conducand la adoptarea masurilor necesare pentru imbunatatirea conditiilor de munca.

(4) Personalul din invatamant beneficiaza in mod gratuit de asistenta medicala in cabinetele medicale si psihologice scolare precum si in policlinici si unitati spitalicesti stabilite prin protocol incheiat intre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si Ministerul Sanatatii. Analizele medicale se vor realiza gratuit in baza trimiterii medicului de familie. Personalul din invatamant beneficiaza de completarea gratuita a dosarelor de sanatate de catre medicul de medicina muncii, sumele necesare in acest sens fiind asigurate potrivit legii.

Art. 48 Angajatorii au obligatia sa asigure accesul salariatilor la serviciul medical de medicina a muncii.

Art. 49 Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului se obliga sa faca demersurile legale necesare pentru acordarea tichetelor de masa si salariatilor din invatamantul preuniversitar, din venituri proprii, conform legii.

Art. 50 Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului se obliga ca, impreuna cu Ministerul Sanatatii, sa stabileasca incompatibilitatile de ordin medical cu functia didactica si sa elaboreze nomenclatorul bolilor profesionale pentru personalul din invatamant.

Art. 51 (1) Angajatorul nu va refuza incadrarea sau mentinerea in functie a persoanelor cu handicap fizic sau neuromotor, in cazul in care acestea sunt apte pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu.

(2) Angajatorul va asigura, cu acordul sindicatelor, trecerea salariatilor care au recomandare medicala, in alte locuri de munca, cu prioritate pe posturi vacante din institutiile si unitatile de invatamant prevazute in Anexa nr. 6 si, dupa caz, recalificarea profesionala a acestora.

(3) Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca generata de boli profesionale sau accidente de munca este suportata potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 52 Inspectoratele scolare, unitatile si institutiile de invatamant mentionate in Anexa nr. 6 la prezentul contract colectiv de munca sunt obligate sa prevada in proiectele de buget sumele necesare pentru acordarea celor 6 calatorii/an dus-intors pe mijloacele de transport feroviare, pe linii interne, cu reducere de 50%. Modalitatile de decontare se vor stabili prin contractele colective incheiate la nivelul institutiilor si unitatilor mentionate mai sus.

Art. 53 (1) Personalului din invatamant care isi desfasoara activitatea in alta localitate decat localitatea de domiciliu i se pot deconta, de catre consiliul local in a carui raza teritoriala isi are sediul unitatea de invatamant, cheltuielile de naveta la si de la locul de munca.

(2) In cazul in care nu exista mijloace de transport in comun pentru localitatile prevazute la alin. (1), Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului se obliga sa asigure transportul salariatilor cu microbuzele care realizeaza transportul elevilor, pe rutele de transport al elevilor si in limitele locurilor disponibile.

Art. 54 (1) Personalul din invatamant beneficiaza de o compensatie de la bugetul asigurarilor sociale de 50% din valoarea transportului, a cazarii, a mesei si a tratamentului, in bazele de odihna si tratament ale invatamantului si sindicatelor, precum si in alte spatii contractate de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse. In acest sens, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului va sprijini demersurile federatiilor sindicale reprezentative, in vederea obtinerii unui numar cat mai mare de bilete de odihna si tratament pentru salariatii din invatamant in perioada vacantelor scolare.

(2) Personalul didactic care insoteste prescolari, elevi sau studenti in tabere si/sau excursii beneficiaza de gratuitate privind transportul, cazarea si masa. De aceleasi drepturi beneficiaza si copiii acestora in varsta de pana la 14 ani.

Copiii personalului didactic aflat in activitate sau pensionat dupa cel putin 10 ani de activitate didactica sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursurile de admitere in invatamantul superior si beneficiaza de gratuitate la cazarea in camine si internate. Copiii intregului personal din invatamant sunt scutiti de plata taxelor percepute pentru eliberarea unor acte si documente scolare, precum si de plata sumelor ce sunt solicitate in vederea constituirii unor fonduri ale clasei / scolii.

(4) Copiii personalului din invatamant (parinte, intretinator legal), admisi pe locurile finantate de la bugetul de stat, au prioritate si beneficiaza de gratuitate in internate si camine studentesti. In acest scop, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului aloca pentru studenti sumele necesare, iar institutiile de invatamant superior asigura cazarea gratuita in camine studentesti. De asemenea, unitatile de invatamant preuniversitar asigura cazarea in internate si vor face demersurile necesare catre consiliile locale pentru alocarea sumelor.

(5) In vederea alocarii sumelor prevazute la alin. (4), unitatile de invatamant/institutiile de invatamant superior au obligatia ca, in cel mult 30 de zile de la inceperea anului scolar/universitar, sa transmita inspectoratelor scolare / Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului tabelele cu numarul elevilor/studentilor care urmeaza cursurile unitatii/institutiei de invatamant superior si care beneficiaza de gratuitate la cazare.

CAPITOLUL VI

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA

Art. 55 In vederea stabilirii drepturilor si obligatiilor salariatilor, angajarea se face prin incheierea contractului individual de munca.

Art. 56 Incheierea contractului individual de munca se face pe baza conditiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului si numai pe criteriul aptitudinilor si competentei profesionale.

Art. 57 (1) Contractul individual de munca va cuprinde cel putin clauzele prevazute in Anexa nr. 1 a prezentului contract.

(2) Contractul individual de munca se incheie in scris, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte ( angajator si salariat), in maxim 60 de zile de la data angajarii.

Fisa postului pentru fiecare salariat este anexa la contractul individual de munca al acestuia.

Art. 58 (1) In invatamantul preuniversitar de stat, pentru personalul didactic de predare si instruire practica, contractele individuale de munca se incheie intre inspectoratul scolar, reprezentat de directorul unitatii de invatamant si salariat. Pentru personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic, contractul individual de munca se incheie intre unitatea de invatamant cu personalitate juridica, reprezentata de director, si salariat.

(2) In vederea incheierii contractelor individuale de munca ale personalului didactic de predare si instruire practica, directorul unitatii de invatamant va semna contractul individual de munca in baza unei decizii de delegare de competente emisa de inspectorul scolar general, iar stampila/sigiliul aplicat(a) va fi al angajatorului (inspectoratului scolar).

(3) In unitatile si institutiile de invatamant superior prevazute in Anexa nr. 6 contractele individuale de munca se incheie intre rector/director si salariati.

(4) Contractele individuale de munca se incheie prin grija si pe cheltuiala angajatorului.

(5) La solicitarea scrisa a salariatului, organizatia sindicala din care face parte acesta poate acorda asistenta la incheierea/modificarea contractului individual de munca.

Art. 59 (1) Contractul individual de munca se incheie, de regula, pe perioada nedeterminata.

(2) In situatiile si conditiile prevazute de lege, contractul individual de munca se poate incheia si pe perioada determinata.

(3) Personalul din invatamant poate incheia contract de munca cu timp partial, in conditiile legii si ale prezentului contract colectiv de munca.

Art. 60 (1) Angajatorul se obliga sa aduca la cunostinta salariatilor, in termenul legal, posturile disponibile, precum si conditiile de ocupare a acestora.

(2) Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia, sub sanctiunea prevazuta de art. 19 din Codul muncii, de a informa persoana care solicita angajarea ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele generale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice.

(3) Modalitatea concreta de indeplinire a obligatiei prevazuta la alin. (2) va fi stabilita prin contractele colective incheiate la nivelul inspectoratelor scolare, unitatilor si institutiilor de invatamant prevazute in Anexa nr. 6 la prezentul contract colectiv de munca.

(4) Informarea prevazuta la alin. (2) va cuprinde, dupa caz, elementele prevazute la art. 17 alin. (2) din Codul muncii.

Art. 61 (1) Miscarea personalului didactic si didactic auxiliar se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 128/1997, modificata si completata, si ale Metodologiei aprobate prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului.

(2) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului se obliga ca, pana la data de 15 noiembrie a fiecarui an calendaristic, sa aduca la cunostinta celor interesati, prin publicare, ordinul de aprobare a metodologiei privind miscarea personalului didactic si a calendarului desfasurarii acesteia, tematica si conditiile de participare la concurs.

Art. 62 In cazul in care angajarea se face prin concurs, daca un salariat si o persoana din afara unitatii/institutiei de invatamant prevazuta in Anexa nr. 6 obtin aceleasi rezultate, salariatul va avea prioritate la ocuparea postului.

Art. 63 (1) Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatilor din sistemul national de invatamant, la incheierea contractului individual de munca/contractului de management, se stabileste o perioada de proba, dupa cum urmeaza:

- 30 de zile calendaristice pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic;

- 90 de zile calendaristice pentru personalul de conducere, indrumare si control;

- 3 luni pentru absolventii institutiilor si unitatilor de invatamant, la debutul lor in profesie, cu exceptia salariatilor care ocupa functii didactice.

(2) Pe durata perioadei de proba salariatii beneficiaza de toate drepturile si au toate obligatiile prevazute de legislatia muncii, prezentul contract colectiv de munca, regulamentul intern si contractul individual de munca.

(3) Perioada de proba constituie vechime in munca/vechime efectiva in invatamant.

Art. 64 Desfasurarea activitatii didactice in regim de cumul/plata cu ora se face potrivit dispozitiilor Legii nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de locul unde persoana respectiva are functia de baza. Incadrarea personalului didactic prin cumul sau in regim de plata cu ora se face in baza deciziei inspectorului scolar general, rectorului/directorului unitatii/institutiei de invatamant prevazuta in Anexa nr. 6, remunerarea activitatii astfel desfasurate facandu-se potrivit prevederilor art. 34 alin. (3) din prezentul contract colectiv de munca.

Art. 65 Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat sunt stabilite in cadrul prezentului contract colectiv de munca, in cadrul contractelor colective de munca incheiate la nivelul inspectoratelor scolare si al unitatilor si institutiilor de invatamant prevazute in Anexa nr. 6 si in cadrul contractelor individuale de munca.

Art. 66 Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute de lege. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate.

Art. 67 (1) Contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor.

Refuzul salariatului de a accepta o modificare referitoare la felul muncii, locul sau de munca sau la drepturile salariale nu da dreptul angajatorului sa procedeze la desfacerea unilaterala a contractului individual de munca pentru acest motiv.

In mod exceptional, modificarea unilaterala a contractului este posibila numai in cazurile si in conditiile prevazute de lege.

(4) Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente:

a)      durata contractului;

b)      locul muncii;

c)      felul muncii;

d)      conditiile de munca;

e)      salariul;

f)       timpul de munca si timpul de odihna.

(5) Orice modificare a unuia din elementele prevazute la alin. (4) sau la art. 17 alin. (2) din Codul muncii, in timpul executarii contractului individual de munca, impune incheierea unui act aditional la contract.

(6) In cazul in care contractul individual de munca este modificat prin acordul partilor, actul aditional se incheie in termen de 15 zile de la data realizarii acordului de vointa al partilor.

(7) Daca contractul individual de munca este modificat unilateral de catre angajator, actul aditional se incheie in termen de 15 zile de la data aducerii la cunostinta, in scris, salariatului.

(8) Actul aditional nu se incheie in situatia in care modificarea contractului individual de munca rezulta din lege (ex. acordarea indexarilor, majorarilor salariale, etc.).

Art. 68 (1) Delegarea si detasarea personalului didactic de predare, de conducere, de indrumare si control se face in conformitate cu prevederile Legii nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Delegarea si detasarea personalului didactic auxiliar si nedidactic se face in conditiile si cu acordarea drepturilor prevazute de Codul muncii.

Art. 69 (1) Contractul individual de munca se poate suspenda in cazurile expres prevazute de legislatia muncii de drept comun, de legislatia speciala, precum si pe perioada exercitarii unei functii eligibile.

(2) Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator.

(3) Pe durata suspendarii pot continua sa existe si alte drepturi si obligatii ale partilor stabilite conform prezentului contract colectiv de munca, contractelor colective incheiate la nivelul inspectoratelor scolare / unitatilor si institutiilor de invatamant prevazute in Anexa nr. 6, contractelor individuale de munca.

(4) In cazul suspendarii contractului individual de munca din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendarii, acesta nu va beneficia de nici un drept care rezulta din calitatea sa de salariat.

Art. 70 Personalului didactic titular care beneficiaza de pensie de invaliditate, i se va rezerva catedra / postul didactic pe durata invaliditatii. Contractul sau de munca este suspendat pana la data la care medicul expert al asigurarilor sociale emite decizia prin care constata redobandirea capacitatii de munca si, deci, incetarea calitatii de pensionar. Rezervarea catedrei/postului didactic inceteaza si de la data emiterii, de catre medicul expert al asigurarilor sociale, a deciziei prin care se constata pierderea definitiva a capacitatii de munca.

Art. 71 (1) Pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului, salariatii beneficiaza de o indemnizatie platita din fondul de salarii de 100% din salariul de baza al locului de munca ocupat/functiei indeplinite, la care se adauga toate sporurile, indemnizatiile si adaosurile de care salariatul ar fi beneficiat daca s-ar fi aflat in activitate.

(2) Pe durata intreruperii temporare prevazute la alin. (1), salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii.

Art. 72 (1) Contractul individual de munca poate inceta:

de drept;

ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea;

ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, potrivit legii.

(2) Contractul individual de munca inceteaza de drept in situatiile prevazute de art. 56 din Codul muncii.

Art. 73 (1) Este interzisa concedierea salariatilor:

a) pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala;

b) pentru exercitarea, in conditiile legii, a dreptului la greva si a drepturilor sindicale.

(2) Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:

a) pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical;

b) pe durata concediului pentru carantina;

c)      pe durata in care salariata este insarcinata;

d) pe durata concediului de maternitate;

e)      pe durata concediului pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap;

f)       pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;

g)      pe durata indeplinirii serviciului militar;

h)      pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia situatiei in care concedierea este dispuna pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate savarsite de catre acel salariat;

i)        pe durata efectuarii concediului de odihna ;

j)       pe durata rezervarii catedrei/postului didactic.

Art. 74 (1) Contractul individual de munca nu poate fi desfacut din initiativa angajatorului in cazurile in care, prin lege sau prin contractul colectiv de munca, au fost prevazute asemenea interdictii.

(2) Desfacerea contractului individual de munca din motive neimputabile salariatilor este determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii. Desfiintarea trebuie sa fie efectiva, cu o cauza reala si serioasa.

(3) Desfasurarea activitatii sindicale, precum si apartenenta la un sindicat nu pot constitui motive pentru desfacerea contractului individual de munca din initiativa angajatorului.

Art. 75 (1) In cazul concedierii unui membru de sindicat pentru motive care nu tin de persoana salariatului, angajatorul va notifica, in scris, intentia de concediere sindicatului din care face parte salariatul, inainte de emiterea deciziei.

(2) In cazul concedierii salariatului pentru inaptitudine fizica si/sau psihica, constatata prin decizia organelor competente de expertiza medicala, salariatul beneficiaza de o compensatie, conform legii, in cazul in care nu i se poate oferi un alt loc de munca in conditiile art. 64 din Codul muncii.

(3) Salariatii concediati pentru motive care nu tin de persoana lor beneficiaza de masuri active de combatere a somajului si de plati compensatorii, conform legii.

(4) In vederea acordarii personalului din invatamant a platilor compensatorii prevazute la alin. (2), (3), Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului se obliga sa initieze si sa inainteze Guvernului un proiect de lege in acest sens, dupa consultarea federatiilor sindicale reprezentative din invatamant.

Art. 76 (1) In toate situatiile in care, anterior concedierii, angajatorul este obligat sa acorde un termen de preaviz, durata acestuia va fi de 20 de zile lucratoare. Termenul de preaviz incepe sa curga de la data comunicarii salariatului a cauzei care determina concedierea.

(2) In perioada preavizului, salariatii au dreptul sa absenteze jumatate din timpul efectiv al programului de lucru zilnic pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa afecteze salariul si celelalte drepturi care i se cuvin.

Art. 77 (1) In cazul concedierilor colective angajatorul este obligat sa isi indeplineasca obligatiile care ii revin potrivit art. 69 si art. 70 din Codul muncii.

(2) La aplicarea efectiva a reducerii de personal, dupa reducerea posturilor vacante de natura celor desfiintate, masurile vor afecta in ordine:

a)      contractele de munca ale salariatilor care solicita plecarea din unitate;

b)      contractele de munca ale salariatilor care cumuleaza doua sau mai multe functii, precum si ale celor care cumuleaza pensia cu salariul;

c)      contractele de munca ale celor care indeplinesc conditiile legale de pensionare;

(3) In cazul in care la nivelul unitatii exista mai multe posturi de aceeasi natura si unul sau mai multe dintre acestea vor fi desfiintate, se va proceda la o evaluare obiectiva a performantelor profesionale a persoanelor ce le ocupa.

(4) Daca rezultatul evaluarii nu conduce la departajare, se aplica, in ordine, urmatoarele criterii:

a)      daca masura afecteaza doi soti care lucreaza in aceeasi unitate, se desface contractul de munca al salariatului care are venitul cel mai mic, fara ca prin aceasta sa poata fi concediat un salariat al carui post nu este vizat de desfiintare ;

b)      masura sa afecteze mai intai persoanele care nu au copii in intretinere;

c)      masura sa afecteze numai in ultimul rand femeile care au in ingrijire copii, barbatii vaduvi sau divortati care au in intretinere copii, unicii intretinatori de familie, precum si salariatii care mai au cel mult trei ani pana la pensionare.

(5) In cazul in care masura ar afecta un salariat care a urmat o forma de calificare sau perfectionare profesionala si a incheiat cu unitatea un act aditional la contractul individual de munca, prin care s-a obligat sa presteze activitate in favoarea angajatorului o anumita perioada de timp, angajatorul nu-i va pretinde acestuia despagubiri si nici nu-l va putea obliga la suportarea cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, proportional cu perioada nelucrata pana la implinirea termenului prevazut in actul aditional.

(6) Hotararea privind concedierile individuale sau colective se adopta de comisia paritara de la nivelul unitatii de invatamant, respectiv inspectoratului scolar / al celorlalte unitati / institutii de invatamant prevazute in Anexa nr. 6.

Art. 78 (1) Unitatea sau institutia de invatamant care isi extinde sau isi reia activitatea intr-o perioada de 12 luni de la luarea masurii de concediere (individuala sau colectiva) pentru motive neimputabile salariatilor are obligatia de a incunostiinta in scris organizatiile sindicale despre aceasta si de a face publica masura prin publicare in presa centrala, locala si la sediul unitatii. Unitatea va reangaja, fara concurs sau perioada de proba, persoanele carora le-a incetat contractul de munca pentru motivele prevazute la art. 77 alin. (2) si (3) din prezentul contract colectiv de munca, care indeplinesc conditiile cerute de lege pentru ocuparea acestor posturi vacante si care s-au prezentat la sediul unitatii in termen de 15 zile de la data anuntului.

(2) Personalul didactic care a fost transferat in etapa de restrangere de activitate va reveni pe postul/catedra avut(a) anterior, in situatia in care la data inceperii anului scolar se constata ca postul/catedra a fost reinfiintat(a), angajatorul avand obligatia sa comunice in scris salariatului decizia luata.

Art. 79 (1) Salariatii au dreptul de a demisiona, notificand in scris angajatorului incetarea contractului individual de munca de la data implinirii termenului de preaviz de 10 zile calendaristice, pentru salariatii cu functii de executie si, respectiv 20 de zile calendaristice, pentru salariatii cu functii de conducere. Salariatul nu este obligat sa-si motiveze demisia.

In cazul in care angajatorul refuza inregistrarea demisiei, salariatul are dreptul de a face dovada acesteia prin orice mijloc de proba.

(3) Salariatul are dreptul de a demisiona fara preaviz daca angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca si prin contractul colectiv de munca.

CAPITOLUL VII

FORMAREA PROFESIONALA

Art. 80 (1) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, inspectoratele scolare, unitatile si institutiile de invatamant prevazute in Anexa nr. 6 la prezentul contract colectiv de munca se obliga sa asigure salariatilor accesul periodic la formarea profesionala.

(2) Formarea profesionala a salariatilor se poate realiza prin urmatoarele forme:

a)      participarea la cursuri organizate de casele corpului didactic sau de furnizorii de servicii de formare profesionala din tara si din strainatate;

b)      stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca;

c)      stagii de practica si de specializare in tara si in strainatate;

d)      formare individualizata;

e)      stagii de perfectionare organizate de organizatiile sindicale reprezentative;

f)       alte forme de pregatire convenite intre angajator si salariat.

(3) Perfectionarea personalului didactic se face potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Formarea profesionala cuprinde si teme din domeniul relatiilor de munca convenite de angajator si organizatiile sindicale reprezentative.

Art. 81 (1) Inspectoratele scolare, unitatile si institutiile de invatamant prevazute in Anexa nr. 6 la prezentul contract colectiv de munca se obliga sa elaboreze anual planuri de formare profesionala pentru toate categoriile de salariati, dupa consultarea organizatiilor sindicale reprezentative semnatare ale contractelor colective de munca incheiate la nivelul inspectoratelor scolare/unitatilor si institutiilor de invatamant prevazute in Anexa nr. 6 sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor.

(2) Planurile de formare profesionala fac parte integranta din contractele colective de munca incheiate la nivel teritorial.

(3) Planurile de formare profesionala vor fi aduse la cunostinta salariatilor in termen de 15 zile de la adoptarea lor, prin afisare la sediul inspectoratelor scolare si al tuturor institutiilor si unitatilor de invatamant subordonate/unitatilor si institutiilor de invatamant superior din Anexa nr. 6.

Art. 82 (1) Finantarea activitatilor de perfectionare si conversie profesionala, inclusiv definitivatul, gradele didactice si doctoratul se suporta de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu exceptia cheltuielilor legate de sustinerea examenului de doctorat.

In vederea stabilirii drepturilor salariale corespunzator gradului didactic obtinut la data inceperii anului scolar, unitatile de invatamant si institutiile de invatamant superior sunt obligate sa elibereze adeverinte care sa ateste obtinerea gradului didactic, in termen de 30 de zile de la promovarea probelor.

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, prin inspectoratele scolare si casele corpului didactic sau prin departamentele de specialitate, va desfasura programe de formare si conversie profesionala pentru personalul didactic, in vederea continuarii reformei si pentru preintampinarea restrangerilor de activitate.

Art. 83 (1) Angajatorul va suporta toate cheltuielile ocazionate de participarea salariatilor la cursurile si stagiile de formare profesionala initiate de catre acesta.

(2) In vederea asigurarii sumelor necesare pentru formarea profesionala a personalului didactic auxiliar si nedidactic, inspectoratele scolare vor prevedea in bugetul propriu un capitol special destinat acestor cheltuieli.

(3) Dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator unitatilor si institutiilor de invatamant superior din Anexa nr. 6.

(4) Finantarea formarii profesionale a salariatilor se va completa cu sume alocate de la bugetele locale si/sau din venituri proprii ale unitatilor si institutiilor de invatamant, pentru formele de pregatire profesionala solicitate de salariati, pentru care angajatorul suporta o parte din cost.

Art. 84 (1) Salariatii care participa la stagii sau cursuri de formare profesionala, care presupun scoaterea partiala sau totala din activitate, beneficiaza de drepturile salariale prevazute de art. 194 din Codul muncii si le revin obligatiile prevazute de art. 195 din Codul muncii.

(2) In cazul in care este trimis de catre angajator, cu respectarea legislatiei in vigoare, in situatia scoaterii totale din activitate, contractul individual de munca al salariatului se suspenda, acesta beneficiind, pe perioada cursurilor/stagiilor de formare profesionala de o indemnizatie egala cu salariul brut platit de angajator.

Art. 85 (1) Salariatii beneficiaza de concedii pentru formare profesionala, conform art. 149 -151 din Codul muncii.

In cazul in care angajatorul nu si-a respectat obligatia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesionala in conditiile prevazute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesionala, platit de angajator, de pana la 10 zile lucratoare sau pana la 80 de ore.

Prevederile art. 152 alin. 3 si art. 153 din Codul muncii sunt aplicabile.

Art. 86 Angajatorii se obliga sa consulte organizatiile sindicale reprezentative in situatia incheierii contractelor de adaptare profesionala.

Art. 87 In cazul in care profesorii au doua specialitati principale sau o specialitate principala si una secundara, definitivarea in invatamant si gradele didactice II si I pot fi obtinute la una dintre cele doua specialitati, fiind recunoscute pentru oricare dintre specialitatile inscrise pe diploma.

Art. 88 Reconversia profesionala a personalului din invatamant se realizeaza prin institutiile de invatamant superior, casele corpului didactic, furnizorii de formare profesionala, organizatiile sindicale reprezentative.

CAPITOLUL VIII

ALTE PREVEDERI IN LEGATURA CU DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

Art. 89 (1) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului se obliga sa invite delegatii desemnati de federatiile sindicale reprezentative, semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, sa participe la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social sau cultural, in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea sindicatelor nr. 54/2003. Aceasta prevedere se aplica si inspectoratelor scolare, unitatilor si institutiilor de invatamant care au obligatia de a invita la sedintele consiliului de administratie reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative. Procesul verbal incheiat cu aceasta ocazie va consemna si punctele de vedere ale reprezentantilor organizatiilor sindicale si va purta, in mod obligatoriu, semnatura acestora.

(2) Birourile senatelor universitare si, respectiv, birourile consiliilor profesorale sunt obligate sa invite la sedintele acestora, conform Legii nr. 54/2003, reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative.

(3) Instiintarea organizatiilor sindicale privind intrunirea comisiei de dialog social, comisiei paritare, consiliilor de administratie, birourilor senatelor si birourilor consiliilor profesorale se face cu cel putin 72 de ore inaintea sedintei, comunicand ordinea de zi si documentele care vor fi discutate.

(4) Hotararile consiliilor de administratie vor fi comunicate in scris organizatiilor sindicale in termen de 2 zile lucratoare de la data desfasurarii sedintei.

Art. 90 Pentru fundamentarea actiunilor prevazute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 54/2003, angajatorul va pune la dispozitia organizatiilor sindicale reprezentative ori va asigura acestora accesul la informatiile si documentele necesare, reprezentantii sindicali avand obligatia de a pastra confidentialitatea datelor care le-au fost transmise cu acest caracter.

Art. 91 (1) In conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003 si tinand seama de specificul activitatii de invatamant care impune acordarea cumulativa a dreptului de reducere a programului lunar de lucru pentru activitati sindicale, partile convin:

a)       degrevarea de norma/post didactic, conform proportiei de 1/2000 membri de sindicat, a liderilor desemnati de federatiile sindicale semnatare, prin Ordin al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului;

b)      plata drepturilor banesti ce se cuvin acestora de catre unitatea de invatamant ai carei salariati sunt.

(2) Fiecare federatie semnatara a prezentului Contract Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Invatamant va face dovada membrilor de sindicat in raport cu care se stabileste numarul de degrevari, printr-un centralizator purtand antetul si sigla federatiei, conform Anexei nr. 7 la prezentul contract. Acesta se va intocmi pe baza adeverintelor transmise de sindicatele afiliate federatiilor semnatare.

In vederea stabilirii numarului membrilor de sindicat, se va proceda conform Anexei nr. 7.

Stabilirea numarului membrilor de sindicat se va face anual, pana la 1 august, iar in cazul unor contestatii in legatura cu aceasta, cel care contesta are obligatia de a-si proba afirmatiile cu acte justificative .

(3) In cazul modificarilor privind numarul membrilor de sindicat, de natura sa influenteze acordarea degrevarilor, federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca se obliga ca, in termen de 20 de zile de la data producerii acestora, sa prezinte ministerului centralizatoarele intocmite conform alin. 2.

Liderii nominalizati de federatiile sindicale semnatare, conform alin. 1, beneficiaza de degrevare a postului/normei didactice.

(5) Federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract vor depune anual pana la data de 1 august la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului listele nominale cu liderii care beneficiaza de degrevare de post/norma didactica, in conditiile art. 91 din prezentul contract .

Art. 92 Angajatorul se obliga sa asigure suplinirea personalului aflat in concediu fara plata, trimis la cursuri de formare si perfectionare sindicala, stagii de pregatire sindicala - in tara sau in strainatate - schimburi de experienta, precum si alte actiuni sindicale si sa le sprijine efectiv. Cei care suplinesc vor fi remunerati corespunzator pentru activitatea suplimentara efectuata, potrivit legii.

Art. 93 (1) Unitatile in care sunt constituite organizatii sindicale care au dobandit reprezentativitatea in conditiile legii, sunt obligate sa puna, cu titlu gratuit, la dispozitia organizatiilor sindicale, spatiile corespunzatoare functionarii acestora si sa asigure dotarile necesare desfasurarii activitatii prevazute de lege.

Unitatile vor asigura in incinta lor, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spatiul si mobilierul necesare, precum si acces la echipamentul de birotica al unitatii (fax, copiator si altele cu caracter administrativ); prin contractele colective de munca la nivel teritorial se vor stabili conditiile de acces la utilizarea acestora.

(3) Baza materiala cu destinatie cultural-sportiva, proprietatea unitatilor ori proprietatea sindicatelor din unitatile respective, va putea fi folosita, fara plata, pentru actiuni organizate de sindicate sau patronat, in conditiile prevazute in contractul colectiv de munca.

Art. 94 (1) Membrii de sindicat, alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale, care au catedra/postul rezervat beneficiaza de toate drepturile statutare prevazute de Legea nr. 128/1997. Acestora li se recunoaste ultimul calificativ obtinut anterior degrevarii totale.

(2) Pe toata durata exercitarii mandatului, precum si pe o perioada de 2 ani de la incetarea acestuia, reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatelor nu li se poate modifica contractul individual de munca si nu pot fi concediati pentru motive care nu tin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesionala sau pentru motive ce tin de indeplinirea mandatului pe care l-au primit, decat cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al organizatiei sindicale.

Art. 95 (1) La cererea organizatiilor sindicale si cu acordul membrilor de sindicat inspectoratele scolare si conducerile unitatilor si institutiilor de invatamant, institutiile de invatamant superior vor accepta incasarea cotizatiei membrilor de sindicat pe stat de plata, de catre persoanele care au sarcini de serviciu privind plata salariilor. Sumele retinute, aferente cotizatiilor, vor fi virate in contul sindicatelor afiliate federatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.

(2) Cotizatia platita de membrii organizatiilor sindicale in cuantum de maxim 1% din venitul brut realizat este deductibila din baza de calcul a impozitului pe venit.

Art. 96 Angajatorii recunosc dreptul reprezentantilor organizatiilor sindicale de a urmari la locul de munca modul in care sunt respectate drepturile salariatilor prevazute in contractele colective de munca si in contractele individuale de munca.

Art. 97 Angajatorii si organizatiile sindicale isi vor comunica reciproc si in timp util hotararile proprii privind problemele importante din domeniul relatiilor de munca.

Art. 98 Federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca recunosc dreptul angajatorilor de a stabili, in conditiile legii, raspunderea disciplinara sau patrimoniala a salariatilor care se fac vinovati de incalcarea normelor de disciplina a muncii sau care aduc prejudicii unitatii.

Art. 99 (1) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si federatiile semnatare ale prezentului contract colectiv de munca se recunosc drept parteneri de dialog social permanent.

(2) Partile semnatare ale prezentului contract colectiv si cele semnatare ale contractelor colective de munca incheiate la nivel teritorial se obliga sa asigure un climat normal de munca in unitatile si institutiile de invatamant prevazute in Anexa nr. 6, cu respectarea prevederilor legale, a contractelor colective de munca la toate nivelurile, cartei universitatilor, a regulamentelor interne, precum si a drepturilor si intereselor membrilor de sindicat.

Art. 100 (1) Actul aditional incheiat intre Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului si Federatia Educatiei Nationale, inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei sub nr. 53001/12.01.1998, devine parte integranta a prezentului contract.

(2) Decizia nr. 1306/11.08.2000 emisa de Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti devine parte integranta a prezentului contract colectiv de munca.

Art. 101 Drepturile prevazute in prezentul Contract Colectiv de Munca sunt considerate minime, de la nivelul carora incepe negocierea contractului colectiv de munca la celelalte niveluri.

Art. 102 Drepturile prevazute in contractele individuale de munca nu pot fi sub nivelul celor care sunt stabilite prin Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Invatamant.

Art. 103. In baza prevederilor prezentului contract colectiv de munca vor incepe negocierile in vederea incheierii contractelor colective de munca la nivelul inspectoratelor scolare, unitatilor si institutiilor de invatamant prevazute in Anexa nr. 6, cu cel putin 30 de zile inaintea expirarii contractelor teritoriale in vigoare sau in celelalte conditii prevazute de Legea nr. 130/1996, republicata.

Art. 104 (1) Prevederile contractelor individuale de munca vor fi puse de acord cu cele ale prezentului contract colectiv de munca in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a acestuia, modificandu-se prin act aditional.

(2) Angajatorii vor incheia contracte individuale de munca numai pentru salariatii nou angajati.

Art. 105 In toate situatiile de reorganizare a unitatilor si institutiilor de invatamant sau restructurare a retelei de invatamant drepturile si obligatiile prevazute in prezentul contract colectiv de munca se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operatiuni.

Art. 106 La stabilirea conditiilor de munca si a criteriilor de normare pentru personalul din invatamant se va tine cont de conventiile internationale privind aceasta activitate la care Romania este parte semnatara, de Recomandarea UNESCO-OIM privind Statutul cadrului didactic, precum si de recomandarile UNESCO privind personalul didactic din invatamantul superior adoptate la Paris la 12 noiembrie 1997.

Art. 107 Angajatorii se obliga sa nu instraineze patrimoniul invatamantului catre o terta persoana si sa recupereze, conform legii, toate spatiile si terenurile care au apartinut de drept invatamantului.

Art. 108 (1) In baza prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 130/1996, republicata, unitatile si institutiile de invatamant vor prevedea in bugetele de venituri si cheltuieli sumele necesare contributiilor pentru constituirea fondurilor destinate activitatilor in domeniul pregatirii, negocierii si aplicarii contractelor colective de munca incheiate la toate nivelurile.

(2) Sumele prevazute conform alin. (1) se vor calcula luand ca baza suma de 1 leu/salariat/an.

(3) Din sumele astfel constituite, 50% se vireaza organizatiilor sindicale cu care au fost negociate si semnate contractele colective de la fiecare nivel.

(4) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate intr-un subcont distinct al serviciilor financiar-contabile din cadrul inspectoratelor scolare si al institutiilor de invatamant superior. Angajatorii si sindicatele vor urmari si sprijini constituirea, defalcarea si virarea, pe destinatii, a fondurilor aferente negocierii contractelor colective.

Art. 109 Regulamentul intern se intocmeste de catre angajator cu consultarea sindicatelor, potrivit legii.

Art. 110 Prezentul Contract Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Invatamant produce efecte de la data inregistrarii acestuia de catre una dintre parti, in conditiile prevazute de lege si va fi adus la cunostinta salariatilor prin afisare in toate unitatile si institutiile de invatamant prevazute in Anexa nr. 6, prin grija angajatorului.

Art. 111 In conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 130/1996, republicata, unitatile si institutiile in care se aplica clauzele negociate prin prezentul Contract Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Invatamant sunt cele prevazute in Anexa nr. 6.

Art. 112 Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, inspectoratele scolare si conducerile unitatilor si institutiilor de invatamant prevazute in Anexa nr. 6 la prezentul contract colectiv de munca nu vor da curs sesizarilor, plangerilor sau reclamatiilor anonime.

Art. 113 Prevederile prezentului Contract Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Invatamant sunt minimale la negocierea contractelor colective de munca incheiate la nivelul unitatilor si institutiilor de invatamant particular acreditate. In cazul neincheierii contractelor colective de munca la nivelul unitatilor si institutiilor de invatamant mentionate mai sus, potrivit dispozitiilor art. 247 din Codul muncii, prevederile prezentului Contract Colectiv de Munca la Nivel de Ramura se aplica salariatilor din unitatile si institutiile de invatamant particular acreditate, drepturile salariale ce li se cuvin acestora fiind acordate din fondurile proprii ale angajatorilor.

PARTILE

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

MINISTRU

Cristian Mihai ADOMNITEI

Federatiile sindicale reprezentative din invatamant:

FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT,

PRESEDINTE

Aurel CORNEA

FEDERATIA SINDICATELOR DIN INVATAMANT

"SPIRU HARET"

PRESEDINTE

Gheorghe ISVORANU

FEDERATIA EDUCATIEI NATIONALE

PRESEDINTE

Catalin CROITORU

FEDERATIA NATIONALA SINDICALA "ALMA MATER"

PRESEDINTE

Razvan BOBULESCU

ANEXA 1

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

incheiat si inregistrat sub nr. ..../...... in registrul general de evidenta a salariatilor

A. Partile contractului

Angajator - persoana juridica/fizica .., cu sediul/domiciliul in .., inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din .. sub nr. .., cod fiscal ., telefon .., reprezentata legal prin , in calitate de ..,

si

salariatul/salariata - domnul/doamna , domiciliat/domiciliata in localitatea , str. nr. ., judetul ... posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria nr. ...., eliberat/eliberata de . la data de .., CNP .., permis de munca seria .. nr. . din data ,

am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

B. Obiectul contractului

C. Durata contractului:

a) nedeterminata, salariatul/salariata .. urmand sa inceapa activitatea la data de ..;

b) determinata, de .. luni, pe perioada cuprinsa intre data de .. si data de ../pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post/pe post vacant.

D. Locul de munca

1. Activitatea se desfasoara la

2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel: .

E. Felul muncii

Functia/meseria . conform Clasificarii ocupatiilor din Romania.

F. Atributiile postului

Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.

G. Conditii de munca

1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.

2.Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/ deosebite/speciale de munca potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

H. Durata muncii

1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: .. (ore zi/ore noapte/inegal).

b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.

2. O fractiune de norma de . ore/zi (cel putin 2 ore/zi), . ore/saptamana.

a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: .. (ore zi/ore noapte).

b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.

c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

I. Concediul

Durata concediului anual de odihna este de .. zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma) si conform prevederilor art. 29 din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Invatamant.

De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de .

Concediul se va efectua conform programarii si intelegerii dintre parti.

J. Salariul

1. Salariul de baza lunar brut .. lei.

2. Alte elemente constitutive:

a) sporuri.

b) indemnizatii .

c) alte adaosuri .

3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt .

5. Partile convin ca urmatoarele obligatii banesti ale salariatului sa fie achitate prin serviciile financiar contabile ale unitatii......... .

K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca

a) echipament individual de protectie ..;

b) echipament individual de lucru ..;

c) materiale igienico-sanitare.;

d) alimentatie de protectie .;

e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca .

L. Alte clauze

a) perioada de proba este de ..;

b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de .. zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;

c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de .. zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;

d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;

e) alte clauze.

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor:

1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;

b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

c) dreptul la concediu de odihna anual;

d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

e) dreptul la securitate si sanatate in munca;

f) dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale.

2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;

b) obligatia de a respecta disciplina muncii;

c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;

d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;

e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.

3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:

a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;

b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;

c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.

4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;

b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca, potrivit specificului activitatii;

c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;

d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;

e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;

g) alte obligatii, in functie de specificul unitatii .

N. Dispozitii finale

Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori /ramurii /national, inregistrat sub nr. .../.... la Directia generala de munca si solidaritate sociala a judetului/municipiului /Ministerul Muncii , Solidaritatii Sociale si Familiei.

Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.

Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

Angajator, Salariat,

.... ....

Reprezentant legal,

Pe data de .. prezentul contract inceteaza in temeiul art. din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, in urma indeplinirii procedurii legale.

Angajator,

...........

anexa

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI Nr. .

In temeiul legii si al contractului colectiv de munca incheiat intre ., inregistrat la . cu nr. , la care subsemnatul(a) ader, obligandu-ma sa respect prevederile art. ..din contractul colectiv de munca, se incheie azi, ., prezenta fisa individuala a postului.

Postul.

Pozitia (numele).

Compartimentul.

Cerinte:

studii superioare

specifice postului.

Relatii:

a) ierarhice

b) functionale

c) de colaborare

Domnul/doamna., posesor al contractului individual de munca, inregistrat in registrul de evidenta a contractelor individuale de munca la nr. .., negociaza in conditiile art. .. din contractul colectiv de munca, urmatoarele atributii si sarcini, structurate pe urmatoarele capitole:

Capitolul I - Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentand .norma de baza corespunzatoare unei parti de ..din salariul de baza, stabilite la data de .

Rector/Director, Salariat,

Capitolul II - Obligatii/atributii profesionale suplimentare, reprezentand . norma de baza (ore suplimentare), corespunzatoare unui spor de din salariul de baza, conform reglementarilor in vigoare, stabilite la inceput de an scolar/universitar

Rector/Director, Salariat,

Capitolul III - Activitati suplimentare neprevazute in incadrarea pe post, efectuate prin ordin de serviciu etc. si care se vor plati prin ore suplimentare, premii lunare, zile libere etc.

Nr. crt.

Activitatea

Data

Recompensata prin ..

Rector/Director

Observatii

Rector/Director,

Capitolul IV - Activitati suplimentare deosebite efectuate cu inalt profesionalism si cu rezultate deosebite ce constituie argumentele pentru acordarea salariului de merit sau a premiilor lunare, in conformitate cu H.G. nr. 281/1993, cu modificarile ulterioare.

Nr. crt.

Activitatea suplimentara

deosebita

Data

Recompensata prin ..

Rector/Director

Observatii

Rector/Director,

Capitolul V - Sanctiuni primite de angajat.

Nr. crt.

Motivul sanctiunii

Data

Sanctiunea primita

Rector/Director

Observatii

Rector/Director,

Capitolele III, IV si V au fost discutate in senatul universitar/consiliul profesoral/consiliul de administratie, la care sunt invitati si cei in cauza.

Rector/Director, Lider de sindicat,

Am luat la cunostinta,

Semnatura Data,

NOTA: De exactitatea datelor trecute in fisa postului raspund rectorul/directorul institutiei sau al unitatii de invatamant si salariatul.

ANEXA 3

FISA POSTULUI TIPIZATA

la nivel national, pentru invatamantul superior, elaborata in baza art. 79 alin. 1 si 2 si a art. 80 alin. 1 din

Legea nr. 128/1997, privind Statutul personalului didactic

A. Activitati normate in statul de functiuni

A. I. Activitati de predare, inclusiv pregatirea acestora

1. Cursuri la forma de invatamant de lunga sau scurta durata;

2. Cursuri la forma studii aprofundate - master;

3. Cursuri la forma studii academice postuniversitare;

4. Cursuri la forma studii postuniversitare de specializare, inclusiv cursuri**) de pregatire pentru examenele de definitivat sau dobandirea de grad didactic, organizate pentru profesorii din licee, gimnazii si pentru institutori;

5. Cursuri de perfectionare postuniversitare, inclusiv cursuri**) de pregatire pentru examenele de definitivat sau dobandirea de grad didactic, organizate pentru profesorii din licee, gimnazii si pentru institutori;

**) Cursurile pot fi tinute de titularii care au competenta de a face parte din comisiile pentru acordarea gradelor respective.

Recomandam senatelor universitare sa nu aprobe normarea didactica constituita numai din cursuri si aplicatii la forme de invatamant postuniversitare.

6. Module de curs pentru formarea continua;

7. Cursuri la scolile de studii avansate (doctorate);

8 .Cursuri (prelegeri) pentru medicii stagiari sau rezidenti:

9. Cursuri de reactualizare a cunostintelor medicale (forma de pregatire medicala continua inclusa in perfectionarea postuniversitara specifica);

10. Cursuri organizate pentru pregatirea doctoranzilor;

11. Alte cursuri (prelegeri) normate la forme moderne de invatamant universitar.

Nota: Cursurile pot fi tinute de personal didactic calificat corespunzator, conform legislatiei in vigoare.

A.II. Activitati de seminar, proiecte de an, lucrari practice si de laborator (inclusiv pregatirea acestora)

1. Activitati de seminar, complementare sau nu cursurile enumerate la capitolul A.I., dupa caz, conform planului de invatamant;

2. Indrumarea realizarii proiectelor de an, complementare sau nu cursurilor enumerate la capitolul A.I., dupa caz, conform planului de invatamant;

3. Lucrari practice si de laborator, conform cu planul de invatamant, complementare sau nu cursurilor de la capitolul A.I.;

4. Lucrari practice (activitati clinice in cadrul stagiaturii sau al rezidentiatului) in invatamantul medical:

- prezentare de caz;

- prezentare de proceduri;

- indrumarea activitatii practice a rezidentilor.

5. Lucrari practice in invatamantul postuniversitar medical uman cu taxa pentru dobandirea de competente suplimentare;

6. Lucrari practice la forma de pregatire continua medicala (perfectionare postuniversitara).

A.III. Indrumarea (conducerea) proiectelor de finalizare a studiilor, a lucrarilor de licenta si de absolvire.

A.IV. Indrumarea (conducerea) de proiecte de absolvire, de lucrari de disertatie sau de absolvire pentru toate formele de pregatire postuniversitara, prevazute in planul de invatamant.

A.V. Activitate practica productiva si practica pedagogica (inclusiv pregatirea acestora)

A.VI Indrumarea doctoranzilor in stagiu (activitate normata ) si in poststagiu.

A.VII. Conducerea activitatilor didactice artistice sau sportive (inclusiv pregatirea acestora)

1. Cursuri de turism pentru studenti;

2. Cursuri sportive pentru studenti sau copiii angajatilor;

3. Gimnastica aerobica;

4. Antrenamente cu echipe reprezentative (atletism, jocuri sportive);

5. Indrumarea loturilor sportive in timpul desfasurarii competitiilor;

6. Organizarea de crosuri si alte manifestari sportive de interes universitar sau national;

7. Indrumarea formatiilor artistice de interes universitar;

8. Organizarea manifestarilor artistice.

A.VIII. Activitati de evaluare

1. Evaluarea in cadrul pregatirii prin doctorat:

- comisie concurs de admitere;

- comisie examen de doctorat;

- comisie sustinere publica teza de doctorat, inclusiv de evaluarea tezei;

- evaluare referat de doctorat (prin participare la colectivul de catedra conform H.G. nr. 590/1997).

2. Evaluare in cadrul concursurilor de admitere la toate formele de invatamant (de lunga durata, de scurta durata, inclusiv postuniversitar, altele decat doctoratul):

- elaborarea tematica si bibliografie;

- comisie redactare subiecte;

- comisie examinare orala;

- comisie corectura teze;

- corectura teste;

- comisie supracorectura;

- comisie contestatii;

- comisie concurs de admitere (organizare, modernizare);

- comisie supraveghere examen scris.

3. Evaluarea in cadrul activitatilor didactice directe la toate formele de invatamant (curs, seminar, proiecte de an, proiecte (lucrari) de finalizare a studiilor, lucrari de laborator) inclusiv:

- evaluare si notare tema de casa;

- evaluare si notare examene partiale;

- evaluare si notare examen (test) final;

- evaluare si notare teme (probleme) rezolvate acasa.

4. Evaluare si activitati complementare in cadrul comisiilor de finalizare a studiilor universitare sau postuniversitare:

- elaborare tematica si bibliografie;

- comisie elaborare subiecte;

- comisie examinare si notare;

- comisie supraveghere probe scrise;

- comisie corectura (supracorectura);

- comisie contestatii.

5. Evaluare si activitati complementare pentru obtinerea diplomei de medic specialist, stomatolog specialist si farmacist specialist, prin examinarea la probele teoretice si la cele practice:

- elaborare tematica si bibliografie;

- comisie elaborare subiecte;

- comisie examinare si notare;

- comisie supraveghere probe scrise;

- comisie organizare examen;

- comisie corectura (supracorectura);

- comisie contestatii.

6. Evaluare si activitati complementare privind examinarea pentru dobandirea unei alte specialitati (dupa promovarea examenului final de rezidentiat) la probele teoretice si la cele practice:

- elaborare tematica si bibliografie;

- comisie elaborare subiecte;

- comisie examinare si notare;

- comisie organizare examen;

- comisie supraveghere probe scrise.

7. Evaluare si activitati complementare corespunzatoare formelor de pregatire continua medicala (perfectionare postuniverstara):

- elaborare programa analitica;

- comisie de evaluare.

8. Evaluare si activitati complementare in cadrul comisiilor pentru dobandirea de competente in invatamantul postuniversitar medical uman (cu taxa) din alte profile:

- elaborare programa analitica, tematica si bibliografie;

- comisie redactare subiecte;

- comisie corectare si notare lucrari;

- comisie recorectare lucrari;

- comisie organizare examen;

- comisie supraveghere probe scrise.

9. Activitati complementare si evaluarea activitatii de instruire prin forme de pregatire continua in alte profile decat cel medical:

- elaborare programa analitica, tematica si bibliografie;

- comisie redactare subiecte;

- comisie corectare si notare lucrari;

- comisie recorectare lucrari;

- comisie contestatii;

- comisie organizare examen;

- comisie supraveghere probe scrise.

10. Evaluare si activitati complementare la admiterea la rezidentiat si la finalizarea acestuia:

- elaborare programa analitica;

- comisie redactare subiecte;

- comisie corectare si notare lucrari;

- comisie recorectare lucrari;

- comisie contestatii;

- comisie organizare examen;

- comisie supraveghere probe scrise.

A. IX .Consultatii

Pentru toate formele conexe cursurilor de la capitolul A.I.

A. X .Indrumarea cercurilor stiintifice

A.XI Indrumarea studentilor (tutoriat) pentru alegerea rutei profesionale in cadrul sistemului de credite transferabile

A.XII. Participarea la comisii si consilii in interesul invatamantului

A.XIII Activitati privind promovarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar

1. Definitivatul

- elaborare programe si bibliografie;

- indrumare si consultanta de specialitate si pedagogica;

- inspectie scolara speciala pentru evaluarea de specialitate, metodica si pedagogica;

- elaborarea subiectelor pentru probele scrise, supraveghere, corectare si notare;

- elaborarea subiectelor pentru probele orale, examinare si notare (comisie);

- organizare examen.

2. Gradul didactic II

- elaborare programe si bibliografie;

- consultanta si indrumare (minimum doua inspectii);

- inspectie scolara speciala pentru evaluarea de specialitate, metodica si pedagogica;

- elaborarea subiectelor pentru testul de specialitate si metodica specialitatii;

- supraveghere teza, corectare si notare;

- elaborarea subiectelor pentru proba orala, examinare si notare.

3. Gradul didactic I

- elaborare tematica, elaborare subiecte, examinare si notare in cadrul colocviului de admitere;

- indrumare (minimum doua inspectii);

- inspectie scolara speciala pentru evaluarea de specialitate metodica si pedagogica;

- indrumarea si evaluarea lucrarii metodico-stiintifice;

- participare la comisia pentru sustinerea lucrarii de grad (evaluare si notare).

4. Concurs pentru ocuparea posturilor vacante

- elaborarea tematicii si bibliografiei;

- comisie sustinere examen;

- comisie contestatii;

- comisie organizare concurs;

- comisie supraveghere probe scrise.

A.XIV. Activitati privind pregatirea si promovarea cadrelor didactice din invatamantul superior

1. Concurs pentru ocuparea unui post de preparator universitar sau asistent universitar:

- indrumare metodica si stiintifica;

- elaborare tematica si bibliografie;

- elaborarea subiectelor pentru probele scrise, supraveghere teza, corectare si notare;

- elaborarea subiectelor pentru probele orale, examinare si notare;

- participare la proba practica si evaluare.

2. Concurs pentru ocuparea unui post de lector universitar (sef de lucrari):

- indrumare metodica si stiintifica;

- verificare dosar de concurs;

- stabilire tema prelegere;

- participare la prelegerea publica;

- evaluare.

3. Concurs pentru ocuparea unui post de conferentiar universitar sau profesor universitar:

- analiza dosar concurs;

- stabilire tema prelegere;

- participare la prelegerea publica;

- evaluare.

B. Activitati de pregatire stiintifica si metodica si alte activitati in interesul invatamantului

B.I. Pregatire individuala (autoperfectionare)

B.II. Audierea unor cursuri sau parcurgerea unor module de curs .Parcurgerea completa a formelor postuniversitare de invatamant in domeniul de activitate sau intr-unul complementar.

B.III. Participarea la conferinte, simpozioane, congrese s.a., organizate in domeniul de activitate principal sau in domenii interdisciplinare.

B.IV .Organizarea de congrese s.a., in domeniul de activitate sau in domenii colaterale (complementare).

B.V. Infiintarea, amenajarea si modernizarea laboratoarelor, a statiilor pilot, a centrelor de excelenta (cercetare), a aparaturii de laboratoare, s.a.

B.VI. Organizarea de schimburi academice intre diferite universitati din tara si din strainatate.

B.VII. Participarea la programele internationale la care Romania este parte.

B.VIII. Perfectionarea propriei pregatiri pedagogice.

B.IX. Elaborarea de manuale, indrumare, culegeri de probleme si de teste si a altor materiale didactice.

C. Activitati de cercetare stiintifica, de dezvoltare tehnologica, activitati de proiectare, de creatie artistica potrivit specificului

C.I .Activitati prevazute in planul intern;

C.II. Activitati in cadrul centrelor de cercetare prevazute in planul intern;

C.III. Activitati in cadrul centrelor de transfer tehnologic:

C.IV. Elaborarea individuala de inovare sau inventica prevazute in planul intern;

C.V. Elaborarea tratatelor, a monografiilor si a cartilor de specialitate prevazute in planul intern.

Normarea activitatii de cercetare stiintifica in completarea normei didactice va fi facuta conform art. 81 alin.14 din Legea nr. 128/1997.

Activitatile prevazute la punctul A sunt normate in statele de functiuni si de personal didactic, fiind nominalizate la fisa individuala a postului, impreuna cu activitatile prevazute la punctele B si C. Fisele individuale vor include obligatoriu activitati in toate capitolele FISEI POSTULUI, respectiv A, B si C.

Ponderea cuantificarea si numarul de ore alocate activitatilor prevazute la punctele A, B si C sunt propuse de colectivele catedrelor, avizate de consiliul facultatii si aprobate de senatul universitatii, cu respectarea legilor in vigoare, inclusiv al Legii nr. 128/1997

Nota: Nu fac obiectul normarii activitatile de cercetare stiintifica, angajate pe baza de contract cu alti beneficiari decat Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului sau institutiile de invatamant aflate in subordinea sa.

ANEXA 4.1

PROIECT CADRU PROTOCOL

Prefectura Consiliul Judetean/C.G.M.B Inspectoratul Scolar Sindicat/e

..... ........ ... ........ .....

In temeiul prevederilor art. 39 din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Invatamant, inregistrat la MMSSF sub nr. .......

se incheie prezentul protocol.

Partile:

Prefectura judetului......., cu sediul in ......., reprezentata prin prefect.........

Consiliul Judetean/C.G.M.B......, cu sediul in...........,

reprezentat prin Presedinte............

Inspectoratul Scolar al Judetului...../I.S.M.B., .....

Sindicatul......

isi asuma urmatoarele obligatii:

Prefectul:

se va implica activ, alaturi de celelalte parti in vederea corectei finantari a unitatilor de invatamant din judet/ municipiul Bucuresti, indiferent de sursa de finantare.

Va ataca, in conformitate cu dispozitiile L.29/1990 hotararile consiliilor locale adoptate cu incalcarea prevederilor legale referitoare la finantarea unitatilor de invatamant;

Va dispune efectuarea de anchete, la sesizarea inspectoratului scolar sau organizatiilor sindicale reprezentative cu privire la nerespectarea reglementarilor referitoare la finantarea invatamantului preuniversitar ;

Se va implica activ in solutionarea problemelor care apar pe parcursul executiei bugetare a unitatilor de invatamant, la solicitarea celorlalte parti;

Va convoca partile semnatare la sedintele comisiilor de dialog social in care se discuta probleme referitoare la finantarea invatamantului, precum si la calitatea actului educational la nivel judetean/al municipiului Bucuresti.

Consiliul judetean/ C.G.M.B:

Va defalca, cu sprijinul si asistenta tehnica a inspectoratului scolar si a directiei judetene a finantelor publice/ sectoarelor municipiului Bucuresti sumele alocate, pentru finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar, prin Legea bugetului de stat;

Cu prilejul elaborarii propriului proiect de buget va solicita fiecarei unitati de invatamant special din raza sa teritoriala sa transmita proiectele de bugete intocmite cu identificarea tuturor categoriilor de venituri si cheltuieli, finantate din bugetul consiliului judetean si/sau de la bugetul de stat, insotite de notele de fundamentare.

Va verifica daca proiectele de buget transmise de unitatile de invatamant special sunt intocmite cu respectarea prevederilor legale in materie, iar in cazul constatarii unor erori in modul de elaborare, le va restitui pentru refacere.

La intocmirea propriului proiect de buget va tine seama de solicitarile unitatilor scolare din invatamantul special pe care le finanteaza si va urmari:

cuprinderea si asigurarea tuturor drepturilor salariale care se cuvin personalului din invatamantul special conform legislatiei in vigoare si contractului colectiv de munca aplicabil (CCM Ramura invatamant sau, acolo unde exista, contractul colectiv de munca incheiat la nivel de inspectorat scolar);

plata la timp a drepturilor salariale ale personalului din invatamantul special;

cuprinderea si asigurarea acoperirii cheltuielilor materiale, investitii, plata la timp a furnizorilor de utilitati, etc.;

cuprinderea si asigurarea cheltuielilor de naveta pentru personalul din invatamantul special care indeplineste conditiile prevazute de contractul colectiv de munca aplicabil.

Dupa repartizarea sumelor defalcate de la bugetul de stat si adoptarea propriului buget, va asigura, deschiderea in timp util a creditelor bugetare, pentru toate unitatile de invatamant special pe care le finanteaza precum si, in limita posibilitatilor, suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat, pe titluri de venituri si cheltuieli;

Cu prilejul rectificarilor de buget, va urmari, cu prioritate, acoperirea capitolelor de venituri si cheltuieli deficitare ale unitatilor de invatamant special, inclusiv suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat

Adoptarea masurilor de sanctionare a propriilor salariati care se fac vinovati de intarzieri in deschiderea finantarii pentru unitatile de invatamant special din raza sa teritoriala.

Se va implica activ, alaturi de conducerile unitatilor de invatamant special in buna organizare a procesului instructiv-educativ, pentru a se asigura desfasurarea acestuia in conditii optime si cresterea calitatii actului educational.

Va asigura, in limita posibilitatilor, suplimentarea bugetelor consiliilor locale/ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in scopul imbunatatirii finantarii unitatilor de invatamant preuniversitar din judet.

Se va implica in solutionarea problemelor aparute pe plan local referitoare la decontarea cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic calificat caruia i se deconteaza cheltuielile cu naveta la si de la locul de munca.

Se va implica activ, alaturi de celelalte parti, in buna organizare a procesului instructiv-educativ, pentru a se asigura desfasurarea acestuia in conditii optime si cresterea calitatii actului educational la nivel judetean;

Inspectoratul scolar:

Va asigura, la solicitarea conducerilor unitatilor de invatamant, asistenta tehnica de specialitate, cu prilejul elaborarii proiectelor de buget ale acestora;

Va desfasura, la sesizarea celorlalte parti, anchete referitoare la incalcarea, la nivelul unitatilor de invatamant, a prevederilor legale referitoare la finantarea invatamantului preuniversitar de stat;

Va colabora cu celelalte parti in vederea rezolvarii eficiente a tuturor problemelor care apar pe parcursul executiei bugetare in finantarea invatamantului preuniversitar.

Organizatiile sindicale reprezentative:

Vor colabora cu celelalte parti semnatare pe toata perioada elaborarii proiectelor de buget si a rectificarii acestora, precum si pe parcursul exercitiului bugetar.

Vor sprijini conducerile inspectoratului scolar si ale unitatilor de invatamant in relatia permanenta cu Prefectura, Consiliul judetean si Consiliile locale.

ANEXA 4.2

PROIECT CADRU PROTOCOL

Consiliul Local Unitatea de invatamant Sindicatul reprezentativ

....... ......... .........

In temeiul prevederilor art. 39 din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Invatamant, inregistrat la M.M.S.S.F sub nr........

se incheie astazi......... prezentul protocol, intre:

1. Consiliul Local......., cu sediul in........, reprezentat prin primar ........,

2. Unitatea de invatamant......, cu sediul in........

reprezentata prin director..........,

3. Sindicatul ( denumirea)......, cu sediul in ........

reprezentat prin lider......

Partile, de comun acord, convin sa-si asume urmatoarele obligatii:

Consiliul Local :

Cu prilejul elaborarii propriului proiect de buget va solicita fiecarei unitati de invatamant din raza sa teritoriala sa transmita proiectele de bugete intocmite cu identificarea tuturor categoriilor de venituri si cheltuieli, finantate din bugetul local si/sau de la bugetul de stat (cote defalcate din TVA in bugetul local), insotite de notele de fundamentare.

Va verifica daca proiectele de buget transmise de unitatile de invatamant sunt intocmite cu respectarea prevederilor legale in materie, iar in cazul constatarii unor erori in modul de elaborare, le va restitui pentru refacere.

La intocmirea propriului proiect de buget va tine seama de solicitarile unitatilor scolare pe care le finanteaza si va urmari:

cuprinderea si asigurarea tuturor drepturilor salariale care se cuvin personalului din invatamant conform legislatiei in vigoare si contractului colectiv de munca aplicabil (CCM Ramura invatamant sau, acolo unde exista, contractul colectiv de munca incheiat la nivel de inspectorat scolar);

cuprinderea si asigurarea acoperirii cheltuielilor materiale, investitii, precum si decontarea la timp a facturilor emise de furnizorii de utilitati, etc.;

cuprinderea si asigurarea cheltuielilor de naveta pentru personalul din invatamant care indeplineste conditiile prevazute de contractul colectiv de munca aplicabil.

Dupa repartizarea sumelor defalcate de la bugetul de stat si adoptarea propriului buget, va asigura, deschiderea in timp util a creditelor bugetare, pentru toate unitatile de invatamant pe care le finanteaza precum si, in limita posibilitatilor, suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat, pe titluri de venituri si cheltuieli;

Plata la timp a drepturilor salariale ale personalului din invatamant, respectiv, chenzina I - in data de......., chenzina a II-a - in data de........;

Cu prilejul rectificarilor de buget, va urmari, cu prioritate, acoperirea capitolelor de venituri si cheltuieli deficitare ale unitatilor de invatamant, inclusiv suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat in bugetele locale

Adoptarea masurilor de sanctionare a propriilor salariati care se fac vinovati de intarzieri in deschiderea finantarii pentru unitatile de invatamant din raza sa teritoriala.

Se va implica activ, alaturi de conducerile unitatilor de invatamant in buna organizare a procesului instructiv-educativ, pentru a se asigura desfasurarea acestuia in conditii optime si cresterea calitatii actului educational.

Unitatea de invatamant:

Cu prilejul elaborarii propriului proiect de buget va inainta, in timp util, consiliului local - ordonator principal de credite - proiectul de buget intocmit cu identificarea tuturor categoriilor de venituri si cheltuieli, finantate din bugetul local si/sau de la bugetul de stat, insotit de notele de fundamentare. In vederea elaborarii proiectului de buget, daca apar dificultati, va solicita sprijinul si asistenta tehnica a compartimentelor de specialitate ale inspectoratului scolar judetean.

La solicitarea consiliului local, va reface proiectul de buget, transmis anterior, cu respectarea prevederilor legale in materie.

La intocmirea propriului proiect de buget conducerea unitatii de invatamant si compartimentul de specialitate vor urmari:

cuprinderea sumelor necesare pentru asigurarea tuturor drepturilor salariale care se cuvin personalului propriu, conform legislatiei in vigoare si contractului colectiv de munca aplicabil (CCM Ramura invatamant sau, acolo unde exista, contractul colectiv de munca incheiat la nivel de inspectorat scolar);

cuprinderea sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor materiale, investitii, precum si decontarea la timp a facturilor emise de furnizorii de utilitati, etc.;

cuprinderea sumelor aferente cheltuielilor de naveta pentru personalul propriu care indeplineste conditiile prevazute de contractul colectiv de munca aplicabil.

Dupa repartizarea sumelor defalcate de la bugetul de stat si adoptarea bugetului local, va solicita Consiliului local in a carui raza isi are sediul deschiderea, in timp util, a creditelor bugetare, precum si suplimentarea fondurilor alocate, indiferent de sursa de finantare, daca au aparut cheltuieli neprevazute la momentul elaborarii proiectului de buget al scolii.

Cu prilejul rectificarilor de buget, va solicita suplimentarea fondurilor alocate initial, indiferent de sursa de finantare, in vederea acoperirii tuturor capitolelor de venituri si cheltuieli deficitare.

Adoptarea masurilor de sanctionare a propriilor salariati care se fac vinovati de intarzieri in solicitarea, catre consiliul local, a deschiderii finantarii.

Se obliga sa ia toate masurile necesare pentru buna organizare a procesului instructiv-educativ in vederea desfasurarii acestuia in conditii optime si a cresterii calitatii actului educational, colaborand permanent cu Consiliul local, ordonator principal de credite.

Organizatia sindicala

Va colabora cu conducerea unitatii de invatamant pe toata perioada elaborarii proiectului de buget al scolii si a rectificarii acestuia, precum si pe parcursul exercitiului bugetar.

Va sprijini conducerea unitatii de invatamant in relatia permanenta cu Consiliul local.

Partile convin ca, in vederea corectei finantari a unitatilor de invatamant si a bunei desfasurari a procesului instructiv-educativ, sa se intruneasca trimestrial sau ori de cate ori este nevoie in cadrul comisiei locale de proiectare si analiza a executiei bugetare.

Aceasta comisie tripartita va analiza situatiile transmise de unitatile de invatamant din raza lor teritoriala si va adopta masurile ce se impun pentru eliminarea disfunctiilor constatate.

Comisia este formata din minim 5 membri, dintre care:

Primarul - presedinte;

Sef serviciu contabilitate al primariei;

Directorul/directorii unitatii/unitatilor de invatamant;

Contabilul/contabilii scolii/scolilor;

Liderul sindical/liderii organizatiilor sindicale din scoala/scoli.

ANEXA 5

R E G U L A M E N T U L

privind organizarea si functionarea comisiilor paritare

Comisiile paritare, la orice nivel vor fi compuse dintr-un numar egal de reprezentanti ai patronatului si federatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, respectiv ai sindicatelor afiliate acestora, desemnati de fiecare parte in termen de 14 zile de la data intrarii in vigoare a contractelor colective de munca.

Comisia paritara este imputernicita sa analizeze si sa rezolve totalitatea problemelor ce apar in aplicarea contractului colectiv de munca, la solicitarea uneia dintre parti.

Comisia paritara la nivelul Ministerului Educatiei , Cercetarii si Tineretului pune in discutie si adopta hotarari privind modul de aplicare a legislatiei specifice invatamantului, precum si toate aspectele ce privesc reforma, organizarea si desfasurarea procesului de invatamant.

Comisiile se vor intruni lunar sau la cererea oricarei parti, in termen de cel mult cinci (5) zile lucratoare de la inregistrarea cererii. Comisia paritara functioneaza valabil in prezenta a cel putin din totalul membrilor si ia hotarari cu majoritatea simpla a voturilor celor prezenti.

La nivelul unitatilor si institutiilor de invatamant, timpul de munca afectat activitatii comisiei paritare se recunoaste ca timp de lucru efectiv prestat.

Comisia va fi prezidata, alternativ, de catre un reprezentant al fiecarei parti, ales in sedinta respectiva.

Hotararea adoptata potrivit punctelor 2 si 3 este obligatorie pentru partile contractante.

Secretariatul comisiilor va fi asigurat de patronat, care are in sarcina cheltuielile de birotica.

Prin grija secretariatului comisiei paritare, le vor fi puse la dispozitie sindicatelor copii ale proceselor verbale si ale hotararilor adoptate.

Procesele verbale ale Comisiilor paritare vor fi puse la dispozitia sindicatelor intr-un termen maxim de 7 zile lucratoare.

ANEXA 6

L I S T A

institutiilor si a unitatilor de invatamant beneficiare ale contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura - invatamant

I. Inspectoratele scolare judetene si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului in a caror subordine functioneaza unitatile conexe, unitati pentru activitatea extrascolara si cluburi sportive scolare.

II. Institutiile de invatamant superior de stat

1.Universitatea "Politehnica" din Bucuresti

2.Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti

3.Universitatea de Arhitectura si Urbanism 'Ion Mincu' din Bucuresti

4.Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti

5.Universitatea din Bucuresti

6.Universitatea de Medicina si Farmacie 'Carol Davila' din Bucuresti

7.Academia de Studii Economice din Bucuresti

8.Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti

9.Universitatea de Arte din Bucuresti

10.Universitatea de Arta Teatrala si Cinematografica 'Ion Luca Caragiale' din Bucuresti

11.Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti

12.Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative din Bucuresti

13.Universitatea '1 Decembrie 1918' din Alba Iulia

14.Universitatea 'Aurel Vlaicu" din Arad

15.Universitatea din Bacau

16.Universitatea de Nord din Baia Mare

17.Universitatea Transilvania din Brasov

18.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

19.Universitatea de Stiinte Agricole si de Medicina Veterinara din Cluj-Napoca

20.Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

21.Universitatea de Medicina si Farmacie 'Iuliu Hatieganu' din Cluj-Napoca

22.Academia de Muzica 'Gheorghe Dima' din Cluj-Napoca

23.Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca

24.Universitatea "Ovidius" din Constanta

25.Universitatea Maritima din Constanta

26.Universitatea din Craiova

27.Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

28.Universitatea 'Dunarea de Jos' din Galati

29.Universitatea Tehnica 'George Asachi' din Iasi

30.Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi

31.Universitatea 'Al. I .Cuza' din Iasi

32.Universitatea de Medicina si Farmacie 'Grigore T. Popa' din Iasi

33.Universitatea de Arte 'George Enescu' din Iasi

34.Universitatea din Oradea

35.Universitatea din Petrosani

36.Universitatea din Pitesti

37.Universitatea 'Petrol-Gaze' din Ploiesti

38.Universitatea "Eftimie Murgu " din Resita

39.Universitatea 'Lucian Blaga' din Sibiu

40.Universitatea 'Stefan cel Mare ' din Suceava

41.Universitatea 'Valachia' din Targoviste

42.Universitatea 'Constantin Brancusi' din Targu Jiu

43.Universitatea 'Petru Maior' din Targu Mures

44.Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures

45.Universitatea de Arta Teatrala din Targu Mures

46.Universitatea Politehnica Timisoara

47.Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara

48.Universitatea de Vest din Timisoara

49.Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara

III. Bibliotecile centrale universitare

1.Biblioteca Centrala Universitara din Bucuresti

2.Biblioteca Centrala Universitara'Mihai Eminescu' din Iasi

3.Biblioteca Centrala Universitara'Lucian Blaga' din Cluj-Napoca

4.Biblioteca Centrala Universitara'Eugen Tudoran' din Timisoara

5.Biblioteca Pedagogica Nationala " I.C. Petrescu" din Bucuresti

IV. Regia Autonoma Didactica si Pedagocica 

V. Institutiile de invatamant superior private acreditate

1. Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" din Bucuresti

2. Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucuresti

3. Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucuresti

4. Universitatea Romano-Americana din Bucuresti

5. Universitatea "Hyperion" din Bucuresti

6. Universitatea "Spiru Haret" din Bucuresti

7. Universitatea "Bioterra" din Bucuresti

8. Universitatea Ecologica din Bucuresti

9. Universitatea Romana de Stiinte si Arte "Gheorghe Cristea" din Bucuresti

10. Universitatea "Atheaneum" din Bucuresti

11. Universitatea "Artifex" din Bucuresti

12.Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucuresti

13. Institutul Teologic Baptist din Bucuresti

14. Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad

15. Universitatea "George Bacovia" din Bacau

16. Universitatea "George Baritiu" din Brasov

17. Universitatea "Bogdan Voda" din Cluj-Napoca

18.Universitatea "Andrei Saguna" din Constanta

19. Universitatea Europeana "Dragan" din Lujoj

20. Universitatea "Danubius" din Galati

21. Universitatea "Petre Andrei" din Iasi

22. Universitatea "Apollonia" din Iasi

23. Universitatea "Mihail Kogalniceanu" din Iasi

24. Universitatea "Constantin Brancoveanu" din Pitesti

25. Universitatea "Emanuel" din Oradea

26. Universitatea "Romano-Germana" din Sibiu

27. Universitatea "Dimitrie Cantemir" din Targu-Mures

28. Universitatea "Tibiscus" din Timisoara

29. Universitatea "Mihai Eminescu" din Timisoara

ANEXA 7

Procedura de stabilire a numarului membrilor de sindicat

1.Conducerile unitatilor/institutiilor de invatamant prevazute in Anexa nr. 6 vor certifica pe baza tabelelor nominale sub semnatura liderului / liderilor de sindicat numarul membrilor de sindicat conform urmatoarei adeverinte tip:

ADEVERINTA

Unitatea/ institutia de invatamant/ ..................

Sediul: judetul......, localitatea..............

Strada....................

Nr. inregistrare........

Numarul total al salariatilor din unitate:.......

Numarul total al membrilor de sindicat carora li se retine cotizatia conform art. 24 din Legea nr. 54/2003........ din care:

.......membri ai organizatiei sindicale afiliata la F.S.L.I.

.......membri ai organizatiei sindicale afiliata la F.E.N.

.......membri ai organizatiei sindicale afiliata la F.S.I. "Spiru Haret"

.......membri ai organizatiei sindicale afiliata la F. N.S. "Alma Mater"

Director/Decan Secretar,

Reprezentantul(ii) organizatiei/organizatiilor sindicale

2. Inspectorul scolar general, rectorul/directorul unitatilor si institutiilor de invatamant prevazute in Anexa nr. 6, pe baza adeverintelor emise de conducerile unitatilor/institutiilor de invatamant din judet / de la nivelul institutiei/unitatii de invatamant, va certifica numarul membrilor sindicatelor afiliate la cele patru federatii sindicale existenti la nivel judetean/unitate/institutie de invatamant prevazute in Anexa nr. 6, pe baza urmatoarei adeverinte tip:

ADEVERINTA

Inspectoratul Scolar (Unitatea/institutia de invatamant superior)........

Sediul: judetul...., Localitatea....., Strada..., Nr. .....

Nr. inregistrare........

Numarul total al salariatilor existenti la nivel judetean/unitate/institutie de invatamant superior...............

Numarul total al membrilor de sindicat carora li se retine cotizatia conform art. 24 din Legea nr. 54/2003........ din care:

......membri ai organizatiei sindicale afiliata la F.S.L.I.

......membri ai organizatiei sindicale afiliata la F.E.N.

......membri ai organizatiei sindicale afiliata la F.S.I. "Spiru Haret"

.......membri ai organizatiei sindicale afiliata la F.N.S. "Alma Mater"

Inspector scolar general/Rector/Director,

Reprezentantul(ii) organizatiei/organizatiilor sindicale

3. Antetul si sigla federatiei

Hotararea judecatoreasca de dobandire a personalitatii juridice

Hotararea judecatoreasca de constatare a reprezentativitatii

Nr. crt.

Judetul

Denumirea sindicatului

Numarul membrilor de sindicat

Total membri:

Presedinte,Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2487
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved