Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

INSTITUTII SI SERVICII CU ATRIBUTII IN PROTECTIA COPILULUI AFLAT IN SITUATII SPECIALE

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micINSTITUTII SI SERVICII CU ATRIBUTII IN PROTECTIA COPILULUI AFLAT IN SITUATII SPECIALEIn Romania, protectia drepturilor copilului constituie parte integranta a protectiei sociale, fiind organizata ca protectie generala, dar si ca protectie speciala, pentru copiii ce se afla in situatii deosebite, care le afecteaza viata, sanatatea, integritatea morala si existenta cotidiana, fiind din acest motiv subiecti in dificultate si in conflict cu legea.

Implicatiile puterii politice - a statului- in asigurarea protectiei drepturilor copilului, impune si infiintarea unui cadru institutional care sa realizeze politica statului in acest domeniu de mare interes pentru infaptuirea drepturilor omului. Acest cadru trebuie implicat in respectarea legislatiei care protejeaza copilul si in acordarea de asistenta de specialitate celor antrenati in realizarea acestei protectii.

In Romania ne aflam in plin proces de elaborare a unui cadru juridic si institutional modern, iar acest obiectiv complex al politicii statale privind protectia copilului nu poate fi realizat in dezacord cu legislatia internationala in aceasta problema, presupunand si adoptarea de acte normative noi.

Cadrul institutional in domeniul protectiei drepturilor copilului a fost modificat prin Legea 275/2004 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, prin Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, prin Legea 273/2004 privind regimul judridic al adoptiei si prin Legea 274/2004 privind infiintarea , organizarea si functionarea O.R.A.

1. Sistemul de protectie la nivel national

Sistemul de protectie la nivel national este asigurat de A.N.P.D.C., care are rolul  de a monitoriza respectarea drepturilor tuturor copiilor si de a lua toate masurile pentru a contribui la crearea unei societati demne pentru copii, implicand in acest proces autoritatile administratiei publice locale si centrale, societatea civila, parintii si copii.

A.N.P.D.C.,asigura respectarea, pe teritoriul Romaniei, a drepturilor copilului, prin interventia, in conditiile legii, in procedurile administrative si judiciare privind respectarea si promovarea drepturilor copilului. Autoritatea este organizata si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei. Pentru realizarea obiectivelor in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului A.N.P.D.C indeplineste urmatoarele functii:

functia de strategie;

functia de reglementare;

functia de administrare;

functia de reprezentare;

functia de autoritate de stat.

De asemenea Autoritatea asigura respectarea , pe teritoriul Romaniei, a drepturilor copilului prin interventia in conditiile legii, in procedurile administrative si juridice privind respectarea si promovarea drepturilor copilului.

In domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului:

elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, strategia nationala in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului; 

evalueaza impactul aplicarii obiectivelor strategice si ia masurile necesare sau, dupa caz, propune Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, luarea masurilor necesare pentru imbunatatirea obiectivelor sau, dupa caz, a activitatilor de implementare a acestora; 

elaboreaza proiecte de acte normative, in vederea armonizarii legislatiei interne cu principiile si normele tratatelor internationale in domeniul drepturilor copilului, la care Romania este parte, precum si in vederea aplicarii efective a acestora;

elaboreaza si fundamenteaza programe in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului;

initiaza, negociaza si incheie, prin imputernicirea Guvernului, documente de cooperare internationala in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului; 

b) In domeniul prevenirii separarii copilului de parinti si al protectiei speciale a copilului separat temporar sau definitiv de parinti:

elaboreaza norme, standarde si metodologii pentru functionarea serviciilor care asigura prevenirea separarii copilului de parintii sai, precum si protectia speciala a copilului; 

licentiaza serviciile destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai, precum si protectiei speciale a copilului, organizate, in conditiile legii, de catre autoritatile publice sau organismele private autorizate; asigura la nivel national evidenta acestor servicii;

realizeaza inspectii cu privire la modul in care sunt respectate standardele minime obligatorii pentru organizarea si functionarea serviciilor destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai, precum si protectiei speciale a copilului;

asigura controlul si indrumarea metodologica a activitatilor serviciilor destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai si a celor de protectie speciala a copilului, precum si a activitatii desfasurate de comisiile pentru protectia copilului.

c) In domeniul economico-financiar:

gestioneaza bunurile proprietate publica si privata a statului pe care le are in administrare sau in folosinta, dupa caz; 

gestioneaza sau, dupa caz, monitorizeaza gestionarea fondurilor alocate pentru finantarea programelor din domeniul sau de activitate;

finanteaza sau, dupa caz, cofinanteaza proiecte in cadrul programelor de interes national si local. 

propune si fundamenteaza adoptarea masurilor necesare pentru asigurarea finantarii adecvate a serviciilor destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai, precum si protectiei speciale a copilului. Autoritatea indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative in domeniul sau de activitate.

2. Sistemul de protectie la nivel judetean

In subordinea consiliului judetean si, respectiv, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti functioneaza Comisia pentru Protectia Copilului, ca organ de specialitate al acestora, fara personalitate juridica, avand urmatoarele atributii principale:

stabilirea incadrarii in grad de handicap si orientarea scolara a copilului;

pronuntarea, in conditiile prezentei legi, cu privire la propunerile referitoare la stabilirea unei masuri de protectie speciala a copilului;

solutionarea cererilor privind eliberarea atestatului de asistent maternal;

alte atributii prevazute de lege.

Organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului se reglementeaza prin hotarare a Guvernului.

Serviciul public specializat pentru protectia copilului, existent in subordinea consiliilor judetene si a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si serviciul public de asistenta sociala de la nivelul judetelor si sectoarelor municipiului Bucuresti se reorganizeaza ca directie generala de asistenta sociala si protectia copilului.

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului , este institutie publica cu personalitate juridica, infiintata in subordinea consiliului judetean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, care preia, in mod corespunzator, functiile serviciului public de asistenta sociala de la nivelul judetului si, respectiv, atributiile serviciului public de asistenta sociala de la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti. Institutia prevazuta mai sus exercita in domeniul protectiei drepturilor copilului atributiile prevazute de prezenta lege, precum si de alte acte normative in vigoare.

3 Aspecte legate de comunicarea interjudeteana

3.1.Comunicarea autoritatilor judetene cu actorii de pe plan local

Pentru asigurarea protectiei speciale a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai, consiliul judetean si, respectiv, consiliul local al sectorului municipiului Bucuresti au obligatia sa organizeze, in mod autonom sau prin asociere, servicii de tip familial si de tip rezidential, potrivit nevoilor identificate la nivelul unitatii lor administrativ-teritoriale. In functie de nevoile evaluate ale copiilor plasati, consiliul judetean poate organiza si dezvolta si servicii de zi.

Pentru asigurarea prevenirii separarii copilului de parintii lui, consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si sectoarelor municipiului Bucuresti au obligatia sa organizeze, in mod autonom sau prin asociere, servicii de zi, potrivit nevoilor identificate in comunitatea respectiva.

In situatia in care consiliul local nu identifica resurse financiare si umane suficiente pentru a organiza serviciile prevazute mai sus la cererea acestuia, consiliul judetean va asigura finantarea necesara infiintarii acestor servicii. Consiliul local asigura finantarea cu pana la 50% a cheltuielilor de functionare a acestor servicii, cota-parte si cuantumul total al acestor cheltuieli fiind stabilite anual prin hotarare a consiliului judetean.

Pentru prevenirea separarii copilului de parintii sai, precum si pentru realizarea protectiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de parintii sai, se organizeaza si functioneaza urmatoarele tipuri de servicii:

a)servicii de zi - sunt acele servicii prin care se asigura mentinerea, refacerea si dezvoltarea capacitatilor copilului si ale parintilor sai, pentru depasirea situatiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa. Accesul la aceste servicii se realizeaza in baza planului de servicii sau, dupa caz, a planului individualizat de protectie, intocmite prin dispozitia primarului.

b) servicii de tip familial - sunt acele servicii prin care se asigura mentinerea, refacerea si dezvoltarea capacitatilor copilului si ale parintilor sai, pentru depasirea situatiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa. Accesul la aceste servicii se realizeaza in baza planului de servicii sau, dupa caz, a planului individualizat de protectie, intocmite prin dispozitia primarului.

c) servicii de tip rezidential - Serviciile de tip rezidential sunt acele servicii prin care se asigura protectia, cresterea si ingrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de parintii sai, ca urmare a stabilirii in conditiile prezentei legi a masurii plasamentului.
Fac parte din categoria serviciilor de tip rezidential centrele de plasament si centrele de primire a copilului in regim de urgenta. Sunt considerate servicii de tip rezidential si centrele maternale.

Regulamentul - cadru pentru organizarea si functionarea serviciilor prevazute mai sus se aproba prin hotarare a Guvernului.

Serviciile de tip rezidential care apartin autoritatilor administratiei publice se organizeaza numai in structura directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, in regim de componente functionale ale acestora, fara personalitate juridica.

Serviciile de tip rezidential se organizeaza pe model familial si pot avea caracter specializat in functie de nevoile copiilor plasati.

3.2. Comunicarea cu celelalte servicii publice specializate implicate

Organismele private care pot desfasura activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului si al protectiei speciale a acestuia, sunt persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial, constituite si acreditate in conditiile legii. In desfasurarea activitatilor mentionate organismele acreditate  se supun regimului de drept public prevazut de prezenta lege, precum si de reglementarile prin care aceasta este pusa in executare. Organismele private legal constituite si acreditate pot infiinta, organiza si dezvolta serviciile de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si de protectie speciala a copilului, prevazute in, Legea 272/2004, numai pe baza licentei eliberate de A.N.P.D.C.

3.3. Responsabilitatile administratiei publice locale

Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa garanteze si sa promoveze respectarea drepturilor copiilor din unitatile administrativ-teritoriale, asigurand prevenirea separarii copilului de parintii sai, precum si protectia speciala a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ingrijirea parintilor sai.

Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a implica colectivitatea locala in procesul de identificare a nevoilor comunitatii si de solutionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii. In acest scop pot fi create structuri comunitare consultative cuprinzand, dar fara a se limita, oameni de afaceri locali, preoti, cadre didactice, medici, consilieri locali, politisti. Rolul acestor structuri este atat de solutionare a unor cazuri concrete, cat si de a raspunde nevoilor globale ale respectivei colectivitati.

Mandatul structurilor comunitare consultative se stabileste prin acte emise de catre autoritatile administratiei publice locale.

Pentru a-si indeplini rolul pentru care au fost create, structurile comunitare consultative vor beneficia de programe de formare in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului.

Serviciile publice de asistenta sociala organizate la nivelul municipiilor si oraselor, precum si persoanele cu atributii de asistenta sociala din aparatul propriu al consiliilor locale comunale indeplinesc in domeniul protectiei copilului atributii specifice,dintre care:

monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrativ-teritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurand centralizarea si sintetizarea datelor si informatiilor relevante;

realizeaza activitatea de prevenire a separarii copilului de familia sa;

identifica si evalueaza situatiile care impun acordarea de servicii si/sau prestatii pentru prevenirea separarii copilului de familia sa;

elaboreaza documentatia necesara pentru acordarea serviciilor si/sau prestatiilor si acorda aceste servicii si/sau prestatii, in conditiile legii;

asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;

asigura si urmaresc aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri, de prevenire si combatere a violentei in familie, precum si a comportamentului delincvent;

Servicii sociale oferite pentru prevenirea separarii copilului de parintii sai:

I. Servicii de preventie:

Centrul maternal

a) beneficiari: 

femei gravide in situatie de risc ;

cupluri mama - copil in situatie de risc de abandon.

b) servicii oferite:

sprijinirea si gazduirea femeii gravide si a cuplului mama - copil aflat in situatia de risc in vederea prevenirii abandonului;

intarirea relatiei mama - copil prin consiliere si protejare in Centrul Maternal pana la diminuarea sau disparitia factorilor de risc;

reintegrarea sociala si familiala a mamei.

Centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii

Beneficiari:

familii cu copii/tineri aflati in situatie de risc de abandon sau internare a acestora intr-o institutie;

familii cu risc de degradare/ruptura a legaturii familiale ;

familii monoparentale;

familii cu copii cu cerinte educative speciale (deficiente, handicapuri, tulburari si dificultati specifice);

familii care solicita consiliere pentru educarea copiilor;

familie al carui copil a fost abandonat/institutionalizat/plasat (inclusiv in regim de urgenta);

copii cu risc de abandon scolar;

copii abuzati/neglijati fizic, emotional, educational.

Servicii oferite:

consilierea si sustinerea materiala si financiara a familiilor aflate in situatie de risc social in vederea prevenirii institutionalizarii copilului;

urmarirea posibilitatilor de reintegrare a copilului;

sustinerea si consilierea tanarului in dificultate si a celuia de peste 18 ani care a parasit sistemul de protectie ca urmare a finalizarii studiilor, in scopul integrarii socio-profesionale;

informarea si consilierea familiilor cu multi copii aflate in situatie de risc de abandon.

Centrul de asistenta si sprijin pentru readaptarea psihologica a copilului cu probleme psihosociale

a)beneficiari:

copii/tineri aflati in familie si care prezinta tulburari de comportament, precum si familiile acestora;

copii/tineri aflati in centre de plasament si care prezinta tulburari de comportament;

familii care au copii cu cerinte educative speciale si care solicita ajutorul.

b)servicii oferite:

evaluarea situatiei psihologice si sociale a copilului cu tulburari de comportament si familiei naturale a acestuia in cadrul unei echipe pluridisciplinare;

terapia, consilierea si sprijinirea copilului si familiei pentru readaptare scolara si reintegrare socio-familiala;

asistarea juridica de specialitate a copilului si familiei sale;

monitorizarea copilului si familiei in perioada post-reintegrare.

Serviciul de asistenta a copilului pentru exercitarea dreptului sau exprimarea libera a opiniei sale

Beneficiari: 

copii cu varsta peste 10 ani si tineri cu capacitate de exercitiu restransa (14-18 ani), proveniti din familie sau institutionalizati, aflati in dificultate, care solicita asistenta specifica din partea D.G.A.S.P.C., sau consiliere juridica, pentru a participa activ si in cunostinta de cauza la luarea deciziilor care le afecteaza libera exercitare a drepturilor.

Servicii oferite:

ofera oricarui copil posibilitatea de a sesiza orice situatie ce reprezinta incalcari sau nerespectari ale drepturilor sale, inclusiv orice forma de abuz sau neglijenta, de a solicita asistenta si sprijin, in vederea demararii unui proces decizional pentru rezolvarea problemei si apararea drepturilor si intereselor legitime ale copilului;

informeaza, consulta si asculta pe copilul capabil de discernamant pentru a afla opinia sa cu privire la circumstantele si obiectul procesului decizional, la solutiile propuse pentru rezolvarea problemei, precum si solutia preferata de copil; 

prezinta opinia copilului sau il asista pe acesta in prezentarea opiniei sale in fata diverselor autoritati;

asigura asistenta juridica si de specialitate (diagnostic, terapie, consiliere) pentru "copiii strazii", pentru copiii din centrele de plasament ce au nevoie de acest serviciu dar si a copiilor aflati in familie, dar de care s-a abuzat psihic, fizic sau sexual.

Centre de zi si saptamanale

Beneficiari: 

- copii/tineri aflati in situatie de risc social, de abandon, de esec scolar sau de internare a acestora intr-o institutie din oricare alte motive;

- copii/tineri cu handicap aflati in situatie de risc social, de abandon sau internare a acestora intr-o institutie care necesita terapie de recuperare;

familiile copiilor / tinerilor care beneficiaza de protectie in centrele de zi si saptamanale

Servicii oferite:

- suport si consiliere pentru copil si familia acestuia pentru mentinerea relatiei copil-familie si prevenirea abandonului;

sprijinirea familiei in cresterea si ingrijirea copilului pentru prevenirea abandonului/esecului scolar si a abuzului de orice forma.

Biroul Delincventa Juvenila

a)      beneficiari:

copii/tineri care prezinta comportamente predelincvente;

copii/tineri care au savarsit fapte penale, dar nu raspund penal.

a)      servicii oferite:

colaboreaza  cu  institutii  descentralizate  ale  ministerelor in teritoriu  si consiliile locale ale  municipiilor, oraselor si comunelor din judet in vederea cunoasterii si monitorizarii situatiei minorilor delincventi si a familiei acestora pentru a realiza prevenirea actelor delincvente in randul tinerilor care nu raspund penal;

realizeaza evaluarea riscului de recidiva, gradului de pericol social, a situatiei materiale si a competentei morale si parentale a familiei de apartenenta a copilului delincvent;

asigura asistenta, sprijin, consiliere si terapie copilului/tanarului delincvent si familiei de apartenenta a acestuia si familiilor substitutive care au in plasament/incredintare copilul cu comportamente de rezonanta negativa.

2) Interventia de urgenta

Centrul de primire a copilului in regim de urgenta si evaluare

a)      beneficiari: 

copii/tineri care se afla in situatie de criza (parasiti, neglijati, abuzati) si care necesita scoaterea de urgenta din mediul familial.

b) servicii oferite:

asigurarea in regim de urgenta a internarii copilului aflat in situatie de risc sau dificultate, identificarea acestuia, evaluarea situatiei lui in vederea pregatirii unor masuri de protectie;

asigurarea pe perioada rezidentei a unui mediu adecvat de protectie si securitate prin evaluarea de catre echipa pluridisciplinara a situatiei sociale si psihomedicale a copilului in vederea intocmirii raportului de caz, care va sta la baza propunerii masurilor de protectie necesare pe termen lung.

3)Servicii alternative la  protectia rezidentiala

Serviciul de Asistenta maternala

a)      beneficiari: 

copii/tineri aflati in situatie de risc social, care necesita ingrijire intr-un mediu familial si ale caror familii se afla in situatie de criza temporara si nu-i pot ingriji;

copii/tineri cu handicap aflati in situatie de risc social, care necesita ingrijire intr-un mediu familial si ale caror familii se afla in situatie de criza temporara si nu-i pot ingriji;

familiile copiilor / tinerilor care beneficiaza de protectia asistentilor maternali profesionisti.

b)      servicii oferite:

dezvolta la nivelul judetului o retea de asistenti maternali profesionisti la care pot fi plasati/incredintati copiii aflati in dificultate sociala si/sau cu handicap care au nevoie de protectie si/sau asistenta, urmarind protejarea lor intr-un mediu familial;

asigura mentinerea legaturii copilului cu familia naturala, pregatind prin consiliere si suport, reintegrarea acestuia in familia sa sau intr-o familie adoptiva.

Plasament/incredintare la familii/persoane

a)      beneficiari: 

copii/tineri aflati in situatie de risc social, ale caror familii se afla in situatie de criza temporara si nu-i pot ingriji.

b)      servicii oferite:

indentifica familii sau persoane carora sa le poata fi incredintat sau dat in plasament copilul aflat in dificultate, cu prioritate printre rudele acestuia, pana la gradul IV inclusiv;

acorda sprijin si asistenta familiilor sau persoanelor care au primit in plasament sau incredintare, copii, pentru asigurarea dezvoltarii armonioase a acestora;

acorda asistenta si sprijin de urgenta parintilor copilului aflat in dificultate, pentru a pregati revenirea acestuia in mediul familial.

Biroul Adoptii

a)      beneficiari:

copii/tineri care au situatia juridica clarificata si sunt apti spre a fi adoptati, aflati in situatie de risc social, ale caror familii se afla in situatie de criza temporara si nu-i pot ingriji.

b)      servicii oferite:

identifica copiii care pot fi protejati prin adoptie, in conditiile legii si familii sau persoane care sa adopte copii de pe teritoriul judetului, evaluand  conditiile materiale si garantiile morale pe care acestea le prezinta;

consiliaza si sprijina familiile sau persoanele adoptatoare pe tot parcursul procesului de adoptie, supravegheaza familia sau persoana pe perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei; 

realizeaza urmarirea post-adoptie a copiilor pe o perioada de cel putin 2 ani de la incuviintarea adoptiei.

Module de tip familial

a)      beneficiari: 

tinerii din centrele de plasament si din comunitate in varsta de 18  ani si peste.
b) servicii oferite:

pune la dispozitia tinerilor, pe o perioada limitata, apartamente sociale, dotate si utilate corespunzator, unde acestia sa beneficieze de asistenta de specialitate pentru dezvoltarea de aptitudini si deprinderi specifice care sa le asigure independenta; 

asigura recalificarea sau reconversia profesionala in functie de locurile disponibile pe piata muncii si dorinta tinerilor;

monitorizeaza integrarea profesionala a acestora in colaborare cu institutii abilitate.

4) Servicii de protectie in regim rezidential

Centre de plasament

a)      beneficiari: 

copii/tineri aflati in situatie de risc social si/sau cu handicap, ale caror familii se afla in situatie de criza si in imposibilitatea de a-i ingriji.

b)      servicii oferite:

asigurarea protectiei in regim rezidential al copilului in dificultate si/sau cu handicap, pe o perioada limitata de timp, atunci cand familia naturala nu-si poate indeplini functiile din motive obiective;

asigurarea satisfacerii tuturor trebuintelor in vederea unei dezvoltari armonioase, intr-un mediu cat mai aproape de cel familial;

evaluarea complexa a situatiei copilului in vederea gasirii solutiei optime care sa conduca la realizarea proiectului individualizat de recuperare si reintegrare familiala.

5) Centru vocational. Orientare pentru viata 

a)      beneficiari:

copii/tineri in varsta de 16 - 18 ani aflati in institutii de ocrotire;

tineri peste 18 ani care parasesc sistemul de protectie ca urmare a finalizarii studiilor.

b)      servicii oferite:

formarea deprinderilor de viata independenta pentru copii/tineri in varsta de 16 - 18 ani institutionalizati;

facilitarea integrarii in munca a tinerilor post - institutionalizati pentru o viata autonoma;

consiliere pentru beneficiari in vederea unei integrari ocupationale si sociale cat mai eficiente;

asigurarea de consiliere si asistenta in vederea facilitarii reintegrarii familiale a copiilor de 16-18 ani institutionalizati si/sau sprijinirea lor pentru identificarea unui serviciu de protectie alternat

6) Servicii complexe pentru copilul cu handicap si/sau in dificultate sociala
Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului

a)      beneficiari: 

copiii cu handicap aflati in familie sau institutionalizati si care necesita evaluare complexa de specialitate, orientare scolara si/sau ingrijire special

b)      servicii oferite:

identificarea, evaluarea si monitorizarea copiilor/tinerilor cu handicap/deficienta aflati atat in familie cat si sub o masura de protectie;

asigura evaluarea complexa si propun incadrarea acestuia intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala si dupa caz orientare scolara;

intocmirea rapoartelor de evaluare complexa si planul de servicii personalizat si urmareste realizarea acestuia.

Complex de servicii pentru copilul cu handicap sever

a)      beneficiari: 

copiii cu handicap sever aflati in familie sau abandonati in institutii; 

familii ale copiilor cu handicap sever.

b)      servicii oferite:

servicii de ocrotire rezidentiala pentru copilul cu handicap sever care constau in interventia precoce si evaluarea complexa a nevoilor, asistenta de specialitate individualizata atat a copilului cat si a familiei acestuia;

servicii de ingrijire pe timpul zilei (tip centru de zi) pentru copiii cu handicap sever aflati in familii care vor asigura acestora ingrijire de specialitate in cadrul unor programe de recuperare complexa, informarea, consilierea si sprijinirea familiei;

interventia precoce si ingrijirea ambulatorie a copilului cu handicap sever in mediul familial si in colaborare cu parintii acestuia;

consilierea parintilor, a apartinatorilor legali si/sau a asistentilor personali cu privire la insusirea unor abilitati si tehnici speciale de ingrijire si educatie a copilului cu handicap sever.

Complex zonal de servicii pentru protectia copilului are in structura sa:
Centrul de zi pentru copilul cu handicap

Beneficiari: 

copiii cu handicap aflati in familia naturala/comunitate; 

copiii cu handicap aflati in plasament/incredintare la asistenti maternali profesionisti;

copiii ocrotiti in Centrul de primire in regim de urgenta si evaluare pentru mama si copil;

asistenti maternali si familiile naturale ale copiilor cu handicap;

asistenti personali ai copiilor cu handicap care sunt incadrati in gradul grav de handicap.

a)      servicii oferite:

terapia psihomotricitatii;

terapie cognitiva;

dezvoltarea comunicarii;

dezvoltarea autonomiei personale si sociale;

terapie prin joc (ludoterapie);

terapie ocupationala;

kinetoterapie;

logopedie;

sprijin educativ la domiciliu pentru asistentii personali ai copiilor cu handicap care sunt incadrati in gradul grav de handicap;

consilierea de specialitate a parintilor/familiilor substitutive.

Centrul de servicii comunitare compus din:

Serviciul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii:

a)      beneficiari: 

familii si parinti aflati in situatie de criza; 

familii in risc de abandon sau de plasare a copilului intr-o institutie;

familii monoparentale sau in risc de degradare/ruptura a legaturii familiale;

familii cu copii cu nevoi speciale;

familii care solicita consiliere pentru cresterea si educarea copilului;

copiii care sesizeaza incalcari ale drepturilor lor;

copiii care se afla in conflict de interese cu parintii;

b)      servicii oferite:

consiliere/ajutor material in scopul prevenirii abandonului si mentinerii copilului aflat in dificultate/cu handicap in familie;

sprijina reintegrarea in familie a copiilor care sunt beneficiari ai unor masuri de protectie si realizeaza monitorizarea postreintegrare a acestora;

acorda sprijin educativ pentru parinti - "Scoala Parintilor" si asistenta psihologica

consiliere psihologica;

asiguraa consultanta juridica si reprezentare in fata autoritatilor/ instantelor pentru copii aflati in dificultate/cu handicap, copiilor care au savarsit o fapta penala, dar nu raspund penal, precum si familiilor lor, copiilor care sesizeaza incalcari ale drepturilor lor sau care se afla in conflict de interese cu parintii.

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate sociala cu handicap

a) beneficiari: 

copiii cu varste intre 7 si 16 ani proveniti din familii in dificultate (cu un grad mare de risc din punct de vedere al abandonului familial si al institutionalizarii copiilor); 

familiile acestor copii (familii numeroase, familii dezorganizate, familii reorganizate, familii monoparentale, familii de rromi si etnic mixte).

b) servicii oferite:

desfasurarea de activitati cu continut scolar;

desfasurarea de activitati educative;

desfasurarea de activitati psihodiagnostice, psihoterapeutice (psihoterapie individuala si de grup si de consiliere psihologica.

Centru de plasament pentru copilul in dificultate sociala si cu handicap

a) beneficiari: 

- copiii/tinerii aflati in situatie de risc social si/sau cu handicap, a caror familii se afla in situatie de criza si in imposibilitatea de a-i ingriji.

b)servicii oferite:

- asigurarea protectiei in regim rezidential a copilului in dificultate si/sau cu handicap, pe o perioada limitata de timp, atunci cand familia naturala nu-si poate indeplini functiile din motive obiective;In Legea nr. 272/2004, privind Protectia si Promovarea Drepturilor Copilului, art.4Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2222
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved