Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AdministratieDrept

LEGE privind calitatea in constructii Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai mic
L E G E privind calitatea in constructii
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare
a acestora in exploatare, in scopul satisfacerii, pe intreaga durata de existenta, a
exigentelor, utilizatorilor si colectivitatilor.
Exigentele privind calitatea instalatiilor si a echipamentelor tehnologice de productie se
stabilesc si se realizeaza pe baza de reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate.
Art. 2. - Prevederile prezentei legi se aplica constructiilor de orice categorie si
instalatiilor aferente acestora - indiferent de forma de proprietate sau destinatie -
denumite in continuare constructii, precum si lucrarilor de modernizare, modificare,
transformare, consolidare si de reparatii ale acestora.
Sunt exceptate cladirile pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele
gospodaresti situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor, precum si
constructiile provizorii.
Art. 3. - Prin prezenta lege se instituie sistemul calitatii in constructii, care sa conduca
la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare, in scopul
protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului inconjurator.
Art. 4. - Sistemul calitatii in constructii se aplica in mod diferentiat in functie de
categoriile de importanta ale constructiilor, conform regulamentelor si procedurilor de
aplicare a fiecarei componente a sistemului.
Clasificarea in categorii de importanta a constructiilor se face in functie de complexitate,
destinatie, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul sigurantei, precum si dupa
considerente economice.
Art. 5. - Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii
realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta a constructiilor, a urmatoarelor
cerinte:
a) rezistenta si stabilitate;
b) siguranta in exploatare;
c) siguranta la foc;
d) igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
e) izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;
f) protectie impotriva zgomotului.
Art. 6. - Obligatiile prevazute la articolul precedent revin factorilor implicati in
conceperea, realizarea si exploatarea constructiilor, precum si in postutilizarea lor,
potrivit responsabilitatilor fiecaruia.
Acesti factori sunt: investitorii, cercetatorii, proiectantii, verificatorii de proiecte,
fabricantii si furnizorii de produse pentru constructii, executantii, proprietarii,
utilizatorii, responsabilii tehnici cu executia, expertii tehnici, precum si autoritatile
publice si asociatiile profesionale de profil.
Art. 7. - In contractele care se incheie ori, dupa caz, in dispozitiile sau in autorizatiile
ce se emit, factorii prevazuti la articolul precedent sunt obligati sa inscrie clauzele
referitoare la nivelul de calitate al constructiilor, corespunzatoare cerintelor, precum si
garantiile materiale si alte prevederi, care sa conduca la realizarea acestor clauze.
In contracte nu se pot inscrie niveluri si cerinte, referitoare la calitate, inferioare
reglementarilor in vigoare, cu privire la cerintele prevazute la art. 5.
CAPITOLUL II
Sistemul calitatii in constructii
Art. 8. - Sistemul calitatii in constructii reprezinta ansamblul de structuri
organizatorice, responsabilitati, regulamente, proceduri si mijloace, care concura la
realizarea calitatii constructiilor in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si
postutilizare a acestora.
Art. 9. - Sistemul calitatii in constructii se compune din:
a) reglementarile tehnice in constructii;
b) calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor;
c) agrementele tehnice pentru noi produse si procedee;
d) verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si a
constructiilor;
e) conducerea si asigurarea calitatii in constructii;
f) autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de
constructii;
g) activitatea metrologica in constructii;
h) receptia constructiilor;
i) comportarea in exploatare si interventii in timp;
j) postutilizarea constructiilor;
k) controlul de stat al calitatii in constructii.
Art. 10. - Reglementarile tehnice se stabilesc prin regulamente si proceduri si au ca obiect
conceptia, calculul si alcatuirea, executia si exploatarea constructiilor. Prin
reglementarile tehnice se stabilesc, in principal, conditiile minime de calitate cerute
constructiilor, produselor si procedeelor utilizate in constructii, precum si modul de
determinare si de verificare a acestora.
Art.11 - Certificarea calitatii produselor folosite in constructii se efectueaza prin grija
producatorului, in conformitate cu metodologia si procedurile stabilite pe baza legii.
La lucrarile de constructii se interzice folosirea de produse fara certificarea calitatii
lor, care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor.
Art. 12. - Agrementele tehnice pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii
stabilesc, in conditiile prezentei legi, aptitudinea de utilizare, conditiile de fabricatie,
de transport, de depozitare, de punere in opera si de intretinerea a acestora.
La lucrarile de constructii care trebuie sa asigure nivelul de calitate conform cerintelor
se vor folosi produse, procedee si echipamente traditionale, precum si altele noi pentru
care exista agremente tehnice corespunzatoare.
Art. 13. - Verificarea proiectelor pentru executia constructiilor, in ceea ce priveste
respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerinte, se va face numai de catre
specialisti verificatori de proiecte atestati, altii decat specialistii elaboratori ai
proiectelor.
Se interzice aplicarea proiectelor si a detaliilor de executie neverificate in conditiile
alineatului precedent.
Verificarea calitatii executiei constructiilor este obligatorie si se efectueaza de catre
investitori prin diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanta
specializati.
Expertizele tehnice ale proiectelor si constructiilor se efectueaza numai de catre experti
tehnici atestati.
Art. 14. - Conducerea si asigurarea calitatii in constructii constituie obligatia tuturor
factorilor care participa la conceperea, realizarea si exploatarea constructiilor si implica
o strategie adecvata si masuri specifice pentru garantarea calitatii acestora.
Agentii economici care executa lucrari de constructii asigura nivelul de calitate
corespunzator cerintelor, prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia
atestati, precum si printr-un sistem propriu conceput si realizat.
Art. 15. - Autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii
se fac in conformitate cu prevederile legale.
Art. 16. - Asigurarea activitatii metrologice in constructii se realizeaza conform
prevederilor legale privind etalonarea, verificarea si mentinerea in stare de functionare a
mijloacelor de masurare si control utilizate in acest domeniu.
Art. 17. - Receptia constructiilor constituie certificarea realizarii acestora pe baza
examinarii lor nemijlocite, in conformitate cu documentatia de executie si cu documentele
cuprinse in cartea tehnica a constructiei.
Cartea tehnica a constructiei cuprinde documentatia de executie si documente privitoare la
realizarea si exploatarea acesteia. Ea se intocmeste prin grija investitorului si se preda
proprietarului constructiei, care are obligatia sa o pastreze si sa o completeze la zi;
prevederile din cartea tehnica a constructiei referitoare la exploatare sunt obligatorii
pentru proprietar si utilizator.
Receptia constructiilor se face de catre investitor - proprietar, in prezenta proiectantului
si a executantului si/sau reprezentantilor de specialitate, legal desemnati de acestia.
Art. 18. - Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata durata de
existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau
investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice, in scopul mentinerii
cerintelor.
Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de reconstruire, consolidare,
transformare, extindere, desfiintare partiala, precum si la lucrari de reparatii, care se
fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul initial al cladirii sau a unei
expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat, si se consemneaza obligatoriu in
cartea tehnica a constructiei.
Art. 19. - Postutilizarea constructiilor cuprinde activitatile de dezafectare, demontare si
demolare a constructiilor, de reconditionare si de refolosire a elementelor si a produselor
recuperabile, precum si reciclarea deseurilor cu asigurarea protectiei mediului potrivit
legii.
Art. 20. - Controlul de stat al calitatii in constructii cuprinde inspectii la investitori,
la unitatile de proiectare, de executie, de exploatare si de postutilizare a constructiilor,
privind existenta si respectarea sistemului calitatii in constructii.
Controlul de stat al calitatii in constructii se exercita de catre Inspectia de stat in
constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, care raspunde de
executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in
domeniul calitatii constructiilor.
CAPITOLUL III
Obligatii si raspunderi
Sectiunea 1
Obligatii si raspunderi ale investitorilor
Art. 21. - Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza
investitii sau interventii la constructiile existente in sensul legii si au urmatoarele
obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor:
a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza
reglementarilor tehnice, precum si a studiilor si cercetarilor efectuate;
b) obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege, precum si a autorizatiei de
construire;
c) asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati;
d) asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de
specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, pe tot parcursul lucrarilor;
e) actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor, a defectelor aparute pe parcursul
executiei lucrarilor, precum si a deficientelor proiectelor;
f) asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea lucrarilor si la expirarea
perioadei de garantie;
g) intocmirea cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia catre proprietar;
h) expertizarea constructiilor de catre experti tehnici atestati, in situatiile in care la
aceste constructii se executa lucrari de natura celor prevazute la art. 18 alin. 2 al
prezentei legi.
Sectiunea 2
Obligatii si raspunderi ale proiectantilor
Art. 22. - Proiectantii de constructii raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii
principale referitoare la calitatea constructiilor:
a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;
b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator
cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;
c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte
atestati, stabiliti de catre investitor, precum si solutionarea neconformitatilor si
neconcordantelor semnalate;
d) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor,
exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire
privind comportarea in timp a constructiilor. Documentatia privind postutilizarea
constructiilor se efectueaza numai la solicitarea proprietarului;
e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente
cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;
f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului,
la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor,
precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de
catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;
g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor
executate.
Sectiunea 3
Obligatii si raspunderi ale executantilor
Art. 23. - Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale:
a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiecte, in vederea solutionarii;
b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si
numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;
c) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia
atestati;
d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;
e) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in
proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor
prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza
solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului
g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor;
h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice,
urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul
executiei lucrarilor;
i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei;
j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;
k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;
l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei
lucrarilor;
m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare
a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.
Sectiunea 4
Obligatii si raspunderi ale specialistilor verificatori de proiecte, ale responsabililor
tehnici cu executia si ale expertilor tehnici, atestati
Art. 24. - Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu
proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor
proiectului.
Responsabilii tehnici cu executia atestati raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru
realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor, la lucrarile de constructii
pentru care sunt angajati.
Expertii tehnici atestati, angajati pentru expertizarea unor proiecte, lucrari de
constructii sau constructii aflate in exploatare, raspund pentru solutiile date.
Obligatiile specialistilor atestati se stabilesc prin regulamente de aplicare a legii.
Sectiunea 5
Obligatii si raspunderi ale proprietarilor constructiilor
Art. 25. - Proprietarii constructiilor au urmatoarele obligatii principale:
a) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin, prevazute
conform normelor legale in cartea tehnica a constructiei si rezultate din activitatea de
urmarire a comportarii in timp a constructiilor;
b) pastrarea si completarea la zi a cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia, la
instrainarea constructiei, noului proprietar;
c) asigurarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor, conform prevederilor din
cartea tehnica si reglementarilor tehnice;
d) efectuarea, dupa caz, de lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere,
desfiintare partiala, precum si de lucrari de reparatii ale constructiei numai pe baza de
proiecte intocmite de catre persoane fizice sau persoane juridice autorizate si verificate
potrivit legii;
e) asigurarea realizarii lucrarilor de interventii asupra constructiilor, impuse prin
reglementarile legale;
f) asigurarea efectuarii lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare.
Sectiunea 6
Obligatii si raspunderi ale administratorilor si ale utilizatorilor constructiilor
Art. 26. - Administratorii si utilizatorii constructiilor au urmatoarele obligatii
principale:
a) folosirea constructiilor conform instructiunilor de exploatare prevazute in cartea
tehnica a constructiei;
b) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin conform
contractului;
c) efectuarea de lucrari de interventie la constructia existenta in sensul prevederilor art.
18 alin. 2, numai cu acordul proprietarului si cu respectarea prevederilor legale;
d) efectuarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor conform cartii tehnice a
constructiei si contractului incheiat cu proprietarul;
e) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice,
urbanism si amenajarea teritoriului, in cazul unor accidente tehnice la constructiile in
exploatare.
Sectiunea 7
Obligatii si raspunderi in activitatea de cercetare
Art. 27. - Unitatile care presteaza activitati de cercetare in constructii au urmatoarele
obligatii principale:
a) efectuarea de cercetari teoretice si experimentale preliminare, in vederea fundamentarii
reglementarilor tehnice in constructii;
b) fundamentarea, elaborarea si experimentarea de solutii tehnice, produse si procedee noi
pentru constructii;
c) verificarea si controlul noilor produse si procedee la solicitarea producatorilor, in
vederea eliberarii de agremente tehnice, conform dispozitiilor legale.
Sectiunea 8
Obligatii si raspunderi comune
Art. 28. - Raspunderea pentru realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta, a
unor constructii de calitate corespunzatoare, precum si pentru indeplinirea obligatiilor
stabilite prin procedurile si regulamentele elaborate potrivit prevederilor prezentei legi,
revine factorilor care participa la conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea
acestora.
Art. 29. - Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricantii si
furnizorii de materiale si produse pentru constructii, executantul, responsabilul tehnic cu
executia atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic atestat raspund potrivit
obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de
10 ani de la receptia lucrarii, precum si dupa indeplinirea acestui termen, pe toata durata
de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din
nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei.
Sectiunea 9
Obligatiile si raspunderile Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si
amenajarea teritoriului
Art. 30. - Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea
teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si
inspectiile judetene si a municipiului Bucuresti in constructii, lucrari publice, urbanism
si amenajarea teritoriului subordonate acesteia, precum si celelalte organisme similare cu
atributii stabilite prin dispozitii legale raspund de exercitarea controlului statului cu
privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor, in
toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii, precum si de constatarea
contraventiilor, aplicarea sanctiunilor prevazute de lege si, dupa caz, de oprirea
lucrarilor realizate necorespunzator.
Controlul de stat al calitatii in constructii pentru constructiile din cadrul obiectivelor
cu caracter secret, stabilite prin ordine ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului
de Interne si Serviciului Roman de Informatii, se realizeaza de catre organele proprii
abilitate in acest scop.
Organizarea si functionarea Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si
amenajarea teritoriului vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului in termen de 90 de zile
de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
CAPITOLUL IV
Sanctiuni
Art. 31. - Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 10 ani si
interzicerea unor drepturi proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei
constructii ori executarea de modificari a acesteia, fara respectarea reglementarilor
tehnice privind stabilitatea si rezistenta, daca acestea ar putea produce una sau mai multe
dintre urmatoarele consecinte: pierderi de vieti omenesti, vatamare grava a integritatii
corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, distrugerea totala sau partiala a
constructiei, distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante, ori alte
consecinte deosebit de grave.
Fapta prevazuta in alineatul precedent se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si
interzicerea unor drepturi, in cazul in care a avut drept urmare distrugerea totala sau
partiala a constructiei, moartea sau vatamarea grava a integritatii corporale ori a
sanatatii uneia sau mai multor persoane, distrugerea ori degradarea unor instalatii sau
utilaje importante, ori alte consecinte deosebit de grave.
Art. 32. - Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau
cu amenda continuarea lucrarilor de constructii executate necorespunzator si oprite prin
dispozitii ale organelor de control, in toate cazurile in care acestea le afecteaza
rezistenta si stabilitatea.
Art. 33. - Constituie contraventie la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca nu
au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa constituie infractiuni si
se sanctioneaza cu amenda:
I. De la 1.000.000 lei la 6.000.000 lei;
a) executarea de modificari la constructie ori demolarea acesteia cu incalcarea prevederilor
referitoare la autorizarea si executarea acesteia;
b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor de
complexitate si importanta deosebita, referitoare la stabilitate si rezistenta.
II. De la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:
a) realizarea de constructii fara proiecte sau pe baza de proiecte neverificate de
specialisti atestati conform prevederilor legale;
b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor, a
lucrarilor de intretinere, de reparatii si de consolidari;
c) realizarea de modificari, transformari, modernizari, consolidari care pot afecta
cerintele, fara proiect verificat de specialisti atestati conform prevederilor legale;
d) organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de conducere si de asigurare a
calitatii, inclusiv realizarea de constructii fara responsabili tehnici cu executia atestati
corespunzator prevederilor art. 14.
III. De la 500.000 lei la 3.000.000 lei:
a) elaborarea de proiecte incomplete sau continand neconcordante intre diferitele sectiuni
ale acestora, care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor
corespunzator cerintelor, precum si insusirea acestora de catre specialisti verificatori de
proiecte atestati;
b) incalcarea prevederilor din reglementarile tehnice referitoare la cerintele constructiei;
c) receptionarea constructiei cu incalcarea prevederilor legale;
d) necompletarea si nepastrarea cartii tehnice a constructiei conform prevederilor legale;
e) stabilirea, in cadrul expertizei unor proiecte de executie sau lucrari de constructii, a
unor solutii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor
corespunzator cerintelor;
f) neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea initiala, la
terminarea lucrarilor de constructii;
g) neasigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de
specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, corespunzator prevederilor
art. 21;
h) interzicerea sau obstructionarea efectuarii controlului calitatii in constructii,
neprezentarea documentelor si a actelor solicitate de persoanele cu atributii de control,
conform prevederilor legale.
IV. De la 200.000 lei la 800.000 lei:
a) neprecizarea in proiect a categoriei de importanta a constructiei si nestabilirea fazelor
determinante supuse controlului calitatii;
b) prevederea in proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu exista
agremente tehnice la lucrari la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator
cerintelor;
c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate si a celorlalte clauze contractuale
referitoare la cerinte;
d) neexecutarea obligatiilor de intretinere si reparatii care revin proprietarilor potrivit
legii si care afecteaza nivelul de calitate corespunzator cerintelor;
e) neconvocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in
faze determinante ale executiei si neasigurarea conditiilor de verificare.
V. De la 100.000 lei la 200.000 lei:
a) lipsa nemotivata de la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante, urmare
convocarii facute de executant, precum si convocarea nejustificata, de catre acesta, a
factorilor interesati;
b) nesolicitarea de catre investitor sau executant a solutiilor de remediere a defectelor
aparute in timpul executiei, referitoare la cerinte;
c) neindeplinirea obligatiei proiectantului de a stabili solutii pentru remedierea
defectelor sesizate, referitoare la cerinte;
d) neaplicarea de catre executant a solutiilor stabilite de proiectant sau expert, pentru
rezolvarea neconformitatilor, defectelor sau neconcordantelor aparute in timpul executiei;
e) nesesizarea Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea
teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice la constructiile in executie, precum
si la cele in exploatare;
f) neindeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor cuprinse in actele de control.
Art. 34. - Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 33 se aplica persoanelor juridice
si fizice.
Art. 35. - Constatarea contraventiilor prevazute la art. 33 si aplicarea sanctiunilor se fac
de catre persoane cu atributii de control din cadrul Inspectiei de stat in constructii,
lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, iar in cazurile prevazute la art. 30,
de catre persoanele imputernicite de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si
Serviciul Roman de Informatii.
Art. 36. - Contraventiilor prevazute la art. 33 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr.
32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
CAPITOLUL V
Dispozitii finale si tranzitorii
Art. 37. - Regulamentele si procedurile pentru clasificarea constructiilor in categorii de
importanta si pentru componentele sistemului calitatii in constructii prevazute la art. 9 se
elaboreaza de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu consultarea
organismelor cu atributii stabilite prin dispozitii legale, in termen de 90 de zile de la
data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Art. 38. - Regulamentele prevazute la art. 37 se aproba prin hotarari ale Guvernului.
Procedurile prevazute la art. 37 si normele pentru elaborarea si aplicarea componentelor
sistemului calitatii in constructii se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice
si amenajarii teritoriului.
Art. 39. - Autorizatia de construire pentru lucrarile prevazute la art. 3 lit. a), b), c),
d) si e) din Legea nr. 50/1991 se va elibera numai pentru proiecte verificate de specialisti
verificatori de proiecte atestati, cu exceptia prevazuta la art. 2 alin. 2 al prezentei
legi.
Art. 40. - Cheltuielile necesare pentru elaborarea reglementarilor tehnice si pentru
inspectia statului pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii se suporta de catre
investitori sau proprietari prin virarea unei sume echivalente cu o cota de 0,70% din
cheltuielile pentru lucrarile prevazute la art. 2. Calculul si virarea sumelor respective se
fac esalonat, concomitent cu plata lucrarilor. Fondurile respective se utilizeaza 30% pentru
elaborarea reglementarilor tehnice si 70% pentru controlul statului.
Intarzierile la plata a cotelor de catre investitor sau proprietar, prevazute la alin. 1, se
penalizeaza cu 0,15% pe zi de intarziere, fara a se depasi suma datorata.
Cheltuielile necesare efectuarii activitatii de atestare tehnico-profesionala a
specialistilor in constructii se suporta de catre partea interesata.
Disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza in anul
urmator si au aceeasi destinatie.
Cheltuielile necesare certificarii calitatii produselor si procedeelor, eliberarii de
agremente tehnice pentru noile materiale, procedee si echipamente, autorizarii si
acreditarii laboratoarelor, verificarii proiectelor si executiei lucrarilor de constructii,
conducerii si asigurarii calitatii, verificarilor metrologice, receptiei lucrarilor,
urmaririi comportarii in exploatare si interventii in timp si postutilizarii constructiilor
se suporta de catre factorii interesati.
Art. 41. - Pe data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi se abroga Legea nr.
8/1977 privind asigurarea durabilitatii, sigurantei in exploatare, functionalitatii si
calitatii constructiilor, Ordonanta Guvernului nr. 2/1994 privind calitatea in constructii,
precum si orice alte dispozitii contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 decembrie 1994, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
MARTIAN DAN
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 decembrie 1994, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
Bucuresti, 18 ianuarie 1995.
Nr. 10.Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 868
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site