Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micLegea nr. 273/2006, privind finantele publice locale

din 29/06/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 618 din 18/07/2006


CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Obiectul legii

Art. 1.
- (1) Prezenta lege stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice locale, precum si responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale si ale institutiilor publice implicate in domeniul finantelor publice locale.
(2) Dispozitiile prezentei legi se aplica in domeniul elaborarii, aprobarii, executarii si raportarii:
a) bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, judetelor si municipiului Bucuresti;
b) bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetele locale, dupa caz;
c) bugetelor institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
d) bugetului imprumuturilor externe si interne, pentru care rambursarea, plata dobanzilor, comisioanelor, spezelor si a altor costuri se asigura din bugetele locale si care provin din: imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate autoritatilor administratiei publice locale si/sau agentilor economici si serviciilor publice din subordinea acestora; imprumuturi contractate de autoritatile administratiei publice locale si garantate de stat; imprumuturi externe si/sau interne contractate sau garantate de autoritatile administratiei publice locale;
e) bugetului fondurilor externe nerambursabile.

Definitii

Art. 2.
- In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
1. an bugetar - anul financiar pentru care se aproba bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie;
2. angajament bugetar - actul prin care o autoritate publica competenta, potrivit legii, afecteaza fonduri publice unei anumite destinatii, in limita creditelor bugetare aprobate;
3. angajament legal - faza din procesul executiei bugetare, reprezentand orice act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice;
4. articol bugetar - subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor bugetare, determinata in functie de caracterul economic al operatiunilor in care acestea se concretizeaza si care desemneaza natura unei cheltuieli, indiferent de actiunea la care se refera;
5. autoritati ale administratiei publice locale - consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ca autoritati deliberative, primarii, primarii de sectoare si primarul general al municipiului Bucuresti, ca autoritati executive;
6. buget - documentul prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile sau, dupa caz, numai cheltuielile, in functie de sistemul de finantare a institutiilor publice;
7. buget local - documentul prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile unitatilor administrativ-teritoriale;
8. buget local pe ansamblul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti - totalitatea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si bugetului propriu al judetului, respectiv ale sectoarelor si al municipiului Bucuresti;
9. cheltuieli bugetare - sumele aprobate in bugetele prevazute la art. 1 alin. (2), in limitele si potrivit destinatiilor stabilite prin bugetele respective;
10. clasificatie bugetara - gruparea veniturilor si cheltuielilor bugetare intr-o ordine obligatorie si dupa criterii unitare;
11. clasificatie economica - gruparea cheltuielilor dupa natura si efectul lor economic;
12. clasificatie functionala - gruparea cheltuielilor dupa destinatia lor, pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activitati sau obiective care definesc necesitatile publice;
13. contabil - denumirea generica pentru persoana si/sau persoanele care lucreaza in compartimentul financiar-contabil, care verifica documentele justificative si intocmeste/intocmesc instrumentele de plata a cheltuielilor efectuate pe seama fondurilor publice;
14. compartiment financiar-contabil - structura organizatorica din cadrul institutiei publice in care este organizata executia bugetara (serviciu, birou, compartiment);
15. consolidare - operatiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre bugetele prevazute la art. 1 alin. (2), in vederea evitarii dublei evidentieri a acestora;
16. cota defalcata din unele venituri ale bugetului de stat - procentul stabilit din unele venituri ale bugetului de stat, care se aloca bugetelor locale;
17. credite destinate unor actiuni multianuale - sumele alocate unor programe, proiecte, subproiecte, obiective si altele asemenea, care se desfasoara pe o perioada mai mare de un an si determina credite de angajament si credite bugetare;
18. credit de angajament - limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar, in limitele aprobate;
19. credit bugetar - suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni;
20. cofinantare - finantarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv si altele asemenea, partial prin credite bugetare, partial prin finantarea provenita din surse atrase;
21. contributie - prelevarea obligatorie a unei parti din veniturile persoanelor fizice si juridice, cu sau fara posibilitatea obtinerii unei contraprestatii;
22. deficit bugetar - partea cheltuielilor bugetare ce depaseste veniturile bugetare intr-un an bugetar;
23. deschidere de credite bugetare - aprobarea comunicata Trezoreriei Statului de catre ordonatorul principal de credite, in limita careia se pot efectua repartizari de credite bugetare si plati de casa din bugetele locale;
24. dobanda - pretul folosirii temporare a capitalului imprumutat;
25. donatie - contractul prin care o persoana fizica sau juridica transmite cu titlu gratuit unei institutii publice dreptul de proprietate asupra unor fonduri banesti sau bunuri materiale, incheind in acest scop un inscris autentic;
26. echilibru bugetar - egalitatea dintre veniturile bugetare si cheltuielile bugetare in cadrul unui exercitiu bugetar;
27. echilibrare financiara - transferul de resurse financiare din unele venituri ale bugetului de stat catre unitatile administrativ-teritoriale in vederea asigurarii fondurilor necesare furnizarii de servicii publice, in conditiile legii;
28. excedent bugetar - partea veniturilor bugetare ce depaseste cheltuielile bugetare intr-un an bugetar;
29. executie bugetara - activitatea de incasare a veniturilor bugetare si de efectuare a platii cheltuielilor aprobate prin buget;
30. executie de casa a bugetului - complexul de operatiuni care se refera la incasarea veniturilor si la plata cheltuielilor bugetare;
31. exercitiu bugetar - perioada egala cu anul bugetar pentru care se elaboreaza, se aproba, se executa si se raporteaza bugetul;
32. fonduri publice locale - sumele alocate din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2), precum si cele gestionate in afara bugetului local;
33. fond de risc - fondul constituit in afara bugetului local de catre autoritatile administratiei publice locale din comisioanele suportate de beneficiarii imprumuturilor garantate de aceste autoritati si din alte surse, destinat acoperirii riscurilor financiare care decurg din garantarea imprumuturilor respective;
34. fond de rulment - partea din excedentul anual bugetar definitiv al bugetului local, care se constituie la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale si se utilizeaza potrivit prevederilor prezentei legi;
35. fond de rezerva bugetara - fondul prevazut la partea de cheltuieli a bugetelor locale;
36. garantie locala - angajamentul asumat de o autoritate a administratiei publice locale, in calitate de garant, de a plati la scadenta obligatiile neonorate ale garantatului, operatorilor economici si serviciilor publice din subordinea acesteia, in conditiile legii;
37. impozit - prelevarea obligatorie, fara contraprestatie imediata, directa si nerambursabila, pentru satisfacerea necesitatilor de interes general;
38. insolventa - incapacitatea unei unitati administrativ-teritoriale de a-si achita obligatiile de plata lichide si exigibile, cu exceptia celor care se afla in litigiu contractual;
39. institutii publice locale - denumirea generica, incluzand comunele, orasele, municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti, judetele, municipiul Bucuresti, institutiile si serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridica, indiferent de modul de finantare a activitatii acestora;
40. imprumut - obligatia generata de incheierea unui contract intre o institutie publica, in calitate de imprumutat, si o persoana fizica sau juridica creditoare de a plati la termenele mentionate in contract rata de capital, impreuna cu dobanda si cu alte costuri aferente;
41. lichidarea cheltuielilor - faza din procesul executiei bugetare, in care se verifica existenta angajamentelor, se determina sau se verifica realitatea sumei datorate, se verifica conditiile de exigibilitate a angajamentului, pe baza documentelor justificative care sa ateste operatiunile respective;
42. obligatiuni - titluri de credit pe termen mediu si lung, emise de o autoritate a administratiei publice locale, a caror rambursare este garantata prin veniturile proprii ale unitatilor administrativ-teritoriale;
43. ordonantarea cheltuielilor - faza din procesul executiei bugetare, in care se confirma ca livrarile de bunuri si servicii au fost efectuate sau alte creante au fost verificate si ca plata poate fi realizata;
44. plata cheltuielilor - faza din procesul executiei bugetare, reprezentand actul final prin care institutia publica achita obligatiile sale fata de terti;
45. proces bugetar - etapele consecutive de elaborare, aprobare, executare, control si raportare ale bugetului, care se incheie cu aprobarea contului anual de executie a acestuia;
46. program - actiunea sau ansamblul coerent de actiuni ce se refera la acelasi ordonator principal de credite, proiectat pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective definite si pentru care sunt stabiliti indicatori de program care sa evalueze rezultatele ce vor fi obtinute, in limitele de finantare aprobate;
47. rectificare bugetara locala - operatiunea prin care se modifica, in cursul exercitiului bugetar, bugetele prevazute la art. 1 alin. (2), cu obligativitatea mentinerii echilibrului bugetar;
48. registru al datoriei publice locale - documentul care evidentiaza situatia datoriei publice locale contractate direct, in ordine cronologica, si care are doua componente: subregistrul datoriei publice interne locale si subregistrul datoriei publice externe locale;
49. registru al garantiilor locale - documentul care evidentiaza situatia garantiilor locale acordate de autoritatile administratiei publice locale, in ordine cronologica, si care are doua componente: subregistrul garantiilor interne locale si subregistrul garantiilor externe locale;
50. sectiune de functionare - partea de baza, obligatorie, a unui buget local, care cuprinde veniturile necesare acoperirii cheltuielilor curente pentru realizarea atributiilor si competentelor stabilite prin lege, specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale/subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum si cheltuielile curente respective;
51. sectiune de dezvoltare - partea complementara a unui buget local, care cuprinde veniturile afectate cheltuielilor de capital, potrivit politicilor de dezvoltare la nivel national, regional, judetean, zonal sau local, dupa caz, precum si cheltuielile de capital respective, pe baza de programe si proiecte. Prin nivel zonal se intelege teritoriul corespunzator a doua sau mai multe unitati administrativ-teritoriale invecinate pe a caror raza se realizeaza o actiune, o lucrare, un serviciu, un program sau orice alt obiectiv, in intelesul colectivitatilor locale respective;
52. subdiviziuni ale unitatilor administrativ-teritoriale - sectoarele municipiului Bucuresti sau alte subdiviziuni ale municipiilor, ale caror delimitare si organizare se stabilesc prin lege;
53. sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sumele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale si sumele defalcate cu destinatie speciala, alocate pentru finantarea unor servicii publice descentralizate sau a unor noi cheltuieli publice;
54. sef al compartimentului financiar-contabil - persoana care ocupa functia de conducere a compartimentului financiar-contabil si care raspunde de activitatea de incasare a veniturilor si de plata a cheltuielilor sau, dupa caz, una dintre persoanele care indeplineste aceste atributii in cadrul unei institutii publice care nu are in structura sa un compartiment financiar-contabil sau persoana care indeplineste aceste atributii pe baza de contract, in conditiile legii;
55. taxa - suma platita de o persoana fizica sau juridica, de regula, pentru serviciile prestate acesteia de catre un operator economic, o institutie publica ori un serviciu public;
56. unitati administrativ-teritoriale - comunele, orasele, municipiile si judetele;
57. varsamant - modalitatea de stingere a obligatiei legale prin virarea unei sume de bani, efectuata de un agent economic, de o institutie publica, serviciu public ori institutie financiara;
58. venituri bugetare - resursele banesti care se cuvin bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c), dupa caz, in baza unor prevederi legale, formate din impozite, taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri, cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum si cele prevazute la art. 5 alin. (1) lit. b)-d);
59. virare de credite bugetare - operatiunea prin care se diminueaza creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificatiei bugetare care prezinta disponibilitati si se majoreaza corespunzator o alta subdiviziune la care fondurile sunt insuficiente, cu respectarea dispozitiilor legale de efectuare a operatiunilor respective.

Veniturile si cheltuielile bugetare

Art. 3.
- (1) Veniturile si cheltuielile bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2), precum si celelalte venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local, cumulate la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, alcatuiesc bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale care, dupa consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public in unitatea administrativ-teritoriala pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, dupa caz.
(2) Creditele bugetare aprobate se utilizeaza pentru finantarea administratiei publice locale, programelor, proiectelor, activitatilor, actiunilor, obiectivelor si altele asemenea, potrivit scopurilor prevazute in legi si alte reglementari, si vor fi angajate si folosite in stricta corelare cu gradul previzionat de incasare a veniturilor bugetare.

Autorizarea bugetara/angajamentele multianuale

Art. 4.
- (1) Prin aprobarea bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) se autorizeaza, pentru anul bugetar, veniturile si cheltuielile bugetare, dupa caz.
(2) Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugetele prevazute la art. 1 alin. (2), in cadrul carora se angajeaza, se ordonanteaza si se efectueaza plati, reprezinta limite maxime, care nu pot fi depasite.
(3) Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai in limita creditelor bugetare aprobate.
(4) Angajarea si utilizarea creditelor bugetare in alte scopuri decat cele aprobate atrag raspunderea celor vinovati, in conditiile legii.
(5) Pentru actiunile multianuale se inscriu in buget, distinct, creditele de angajament si creditele bugetare.
(6) In vederea realizarii actiunilor multianuale ordonatorii de credite incheie angajamente legale, in limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv.

Veniturile si cheltuielile bugetelor locale

Art. 5.
- (1) Veniturile bugetare locale se constituie din:
a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri si cote defalcate din impozitul pe venit;
b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
c) subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete;
d) donatii si sponsorizari.
(2) Fundamentarea veniturilor bugetelor locale se bazeaza pe constatarea si evaluarea materiei impozabile si a bazei de impozitare in functie de care se calculeaza impozitele si taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate si a veniturilor obtinute din acestea, precum si pe alte elemente specifice, inclusiv pe serii de date, in scopul evaluarii corecte a veniturilor.
(3) Fundamentarea, dimensionarea si repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite, pe destinatii, respectiv pe actiuni, activitati, programe, proiecte, obiective, se efectueaza in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, cu prioritatile stabilite de acestea, in vederea functionarii lor si in interesul colectivitatilor locale respective.
(4) Fundamentarea si aprobarea cheltuielilor bugetelor locale se efectueaza in stricta corelare cu posibilitatile reale de incasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza.

Descentralizarea unor activitati

Art. 6.
- Trecerea de catre Guvern in administrarea si finantarea autoritatilor administratiei publice locale a unor cheltuieli publice, ca urmare a descentralizarii unor activitati, precum si a altor cheltuieli publice noi se face prin lege, numai cu asigurarea resurselor financiare necesare realizarii acestora, dupa cum urmeaza:
a) in primul an, prin cuprinderea distincta in anexa la legea bugetului de stat a sumelor defalcate cu destinatie speciala, necesare finantarii cheltuielilor publice transferate sau a noilor cheltuieli publice, precum si a criteriilor de repartizare;
b) in anii urmatori, prin cuprinderea resurselor respective in ansamblul sumelor defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale alocate unitatilor administrativ-teritoriale, cu exceptia celor nominalizate distinct prin anexa la legea bugetului de stat.

CAPITOLUL II
Principii, reguli si responsabilitati

SECTIUNEA 1
Principii si reguli bugetare


Principiul universalitatii

Art. 7.
- (1) Veniturile si cheltuielile se includ in buget in totalitate, in sume brute.
(2) Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu exceptia donatiilor si sponsorizarilor, care au stabilite destinatii distincte.

Principiul transparentei si publicitatii

Art. 8
. - Procesul bugetar este deschis si transparent, acesta realizandu-se prin:
a) publicarea in presa locala, pe pagina de internet a institutiei publice, sau afisarea la sediul autoritatii administratiei publice locale respective a proiectului de buget local si a contului anual de executie a acestuia;
b) dezbaterea publica a proiectului de buget local, cu prilejul aprobarii acestuia;
c) prezentarea contului anual de executie a bugetului local in sedinta publica.

Principiul unitatii

Art. 9.
- (1) Veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu intr-un singur document, pentru a se asigura utilizarea eficienta si monitorizarea fondurilor publice locale.
(2) Se interzic retinerea si utilizarea de venituri in regim extrabugetar, precum si constituirea de fonduri publice locale in afara bugetelor locale, daca legea nu prevede altfel.

Principiul unitatii monetare

Art. 10.
- Toate operatiunile bugetare se exprima in moneda nationala.

Principiul anualitatii

Art. 11.
- (1) Veniturile si cheltuielile bugetare sunt aprobate, in conditiile legii, pe o perioada de un an, care corespunde exercitiului bugetar.
(2) Toate operatiunile de incasari si plati efectuate in cursul unui an bugetar in contul unui buget apartin exercitiului corespunzator de executie a bugetului respectiv.

Principiul specializarii bugetare

Art. 12.
- Veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu si se aproba in buget pe surse de provenienta si, respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate dupa natura lor economica si destinatia acestora.

Principiul echilibrului

Art. 13.
- Cheltuielile unui buget se acopera integral din veniturile bugetului respectiv.

Reguli bugetare

Art. 14.
- (1) Este interzisa efectuarea de plati direct din veniturile incasate, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel.
(2) Cheltuielile bugetare au destinatie precisa si limitata si sunt determinate de autorizarile continute in legi speciale si in legile bugetare anuale.
(3) Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) si nici nu poate fi angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala.
(4) Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si platita daca nu este aprobata, potrivit legii, si daca nu are prevederi bugetare si surse de finantare.
(5) Dupa aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicatii asupra acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuarii veniturilor sau a majorarii cheltuielilor bugetare aferente exercitiului bugetar pentru care s-au aprobat bugetele locale respective.

SECTIUNEA a 2-a
Alte principii

Principiul solidaritatii

Art. 15.
- (1) Prin politicile bugetare locale se poate realiza ajutorarea unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a persoanelor fizice aflate in situatie de extrema dificultate, prin alocarea de sume din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local.
(2) Din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local consiliile locale, judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba acordarea de ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale aflate in situatii de extrema dificultate, la cererea publica a primarilor acestor unitati administrativ-teritoriale sau din proprie initiativa.

Principiul autonomiei locale financiare

Art. 16.
- (1) Unitatile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare suficiente, pe care autoritatile administratiei publice locale le pot utiliza in exercitarea atributiilor lor, pe baza si in limitele prevazute de lege.
(2) Autoritatile administratiei publice locale au competenta stabilirii nivelurilor impozitelor si taxelor locale, in conditiile legii.
(3) Alocarea resurselor financiare pentru echilibrarea bugetelor locale nu trebuie sa afecteze aplicarea politicilor bugetare ale autoritatilor administratiei publice locale in domeniul lor de competenta.
(4) Sumele defalcate cu destinatie speciala se utilizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale in conformitate cu prevederile legale.

Principiul proportionalitatii

Art. 17
. - Resursele financiare ale unitatilor administrativ-teritoriale trebuie sa fie proportionale cu responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale stabilite prin lege.

Principiul consultarii

Art. 18.
- Autoritatile administratiei publice locale, prin structurile asociative ale acestora, trebuie sa fie consultate asupra procesului de alocare a resurselor financiare de la bugetul de stat catre bugetele locale.

SECTIUNEA a 3-a
Competente si responsabilitati in procesul bugetar

Aprobarea si rectificarea bugetelor

Art. 19.
- (1) Bugetele locale si celelalte bugete prevazute la art. 1 alin. (2) se aproba astfel:
a) bugetele locale, bugetele imprumuturilor externe si interne si bugetele fondurilor externe nerambursabile, de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor, judetelor si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;
b) bugetele institutiilor publice, de catre consiliile prevazute la lit. a), in functie de subordonarea acestora.
(2) Pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevazute la alin. (1) lit. a) si b), in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum si ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificarilor bugetelor locale li se vor aplica aceleasi proceduri ca si aprobarii initiale a acestora, cu exceptia termenelor din calendarul bugetar.

Rolul, competentele si responsabilitatile autoritatilor
administratiei publice locale

Art. 20.
- (1) Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele competente si responsabilitati in ceea ce priveste finantele publice locale:
a) elaborarea si aprobarea bugetelor locale, in conditii de echilibru bugetar, la termenele si potrivit prevederilor stabilite prin prezenta lege;
b) stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale, precum si a oricaror alte venituri ale unitatilor administrativ-teritoriale, prin compartimente proprii de specialitate, in conditiile legii;
c) urmarirea si raportarea executiei bugetelor locale, precum si rectificarea acestora, pe parcursul anului bugetar, in conditii de echilibru bugetar;
d) stabilirea si urmarirea modului de prestare a activitatilor din domeniul serviciilor publice de interes local, inclusiv optiunea trecerii sau nu a acestor servicii in raspunderea unor operatori economici specializati ori servicii publice de interes local, urmarindu-se eficientizarea acestora in beneficiul colectivitatilor locale;
e) administrarea eficienta a bunurilor din proprietatea publica si privata a unitatilor administrativ-teritoriale;
f) contractarea directa de imprumuturi interne si externe, pe termen scurt, mediu si lung, si urmarirea achitarii la scadenta a obligatiilor de plata rezultate din acestea;
g) garantarea de imprumuturi interne si externe, pe termen scurt, mediu si lung, si urmarirea achitarii la scadenta a obligatiilor de plata rezultate din imprumuturile respective de catre beneficiari;
h) administrarea fondurilor publice locale pe parcursul executiei bugetare, in conditii de eficienta;
i) stabilirea optiunilor si a prioritatilor in aprobarea si in efectuarea cheltuielilor publice locale;
j) elaborarea, aprobarea, modificarea si urmarirea realizarii programelor de dezvoltare in perspectiva a unitatilor administrativ-teritoriale ca baza a gestionarii bugetelor locale anuale;
k) indeplinirea si a altor atributii, competente si responsabilitati prevazute de dispozitiile legale.
(2) Presedintilor consiliilor judetene li se aplica prevederile prezentei legi, similar cu autoritatile executive.

Categorii de ordonatori de credite

Art. 21.
- (1) Ordonatorii de credite sunt de trei categorii: ordonatori principali, ordonatori secundari si ordonatori tertiari.
(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt primarii unitatilor administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucuresti, primarii sectoarelor municipiului Bucuresti si presedintii consiliilor judetene.
(3) Ordonatorii principali de credite pot delega aceasta calitate inlocuitorilor de drept sau altor persoane imputernicite in acest scop. Prin actul de delegare, ordonatorii principali de credite vor preciza limitele si conditiile delegarii.
(4) Conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica, carora li se aloca fonduri din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2), sunt ordonatori secundari sau tertiari de credite, dupa caz.

Rolul ordonatorilor de credite

Art. 22.
- (1) Ordonatorii principali de credite analizeaza modul de utilizare a creditelor bugetare aprobate prin bugetele locale si prin bugetele institutiilor publice, ai caror conducatori sunt ordonatori secundari sau tertiari de credite, dupa caz, si aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozitiilor legale.
(2) Ordonatorii secundari de credite repartizeaza creditele bugetare aprobate potrivit art. 19 alin. (1) lit. b), pentru bugetul propriu si pentru bugetele institutiilor publice ai caror conducatori sunt ordonatori tertiari de credite, si aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozitiilor legale.
(3) Ordonatorii tertiari de credite utilizeaza creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unitatilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in conditiile stabilite prin dispozitiile legale.

Responsabilitatile ordonatorilor de credite

Art. 23.
- (1) Ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale.
(2) Ordonatorii de credite raspund de:
a) elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu;
b) urmarirea modului de realizare a veniturilor;
c) angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat;
d) integritatea bunurilor aflate in proprietatea sau in administrarea institutiei pe care o conduc;
e) organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat in administrare si a executiei bugetare;
f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice si a programului de investitii publice;
g) organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora;
h) organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale;
i) alte atributii stabilite de dispozitiile legale.

Controlul financiar preventiv propriu, auditul public
intern si controlul ulterior

Art. 24.
- (1) Controlul financiar preventiv propriu si auditul public intern se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile publice locale si/sau patrimoniul public si privat si sunt exercitate conform reglementarilor legale in domeniu.
(2) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor din fonduri publice locale se aproba de ordonatorul de credite, iar plata acestora se efectueaza de catre contabil, cu exceptia prevederilor art. 54 alin. (7).
(3) Angajarea si ordonantarea cheltuielilor se efectueaza numai cu viza prealabila de control financiar preventiv propriu, potrivit dispozitiilor legale.
(4) Formarea si utilizarea fondurilor publice locale si contul de executie a bugetelor locale sunt supuse controlului Curtii de Conturi, potrivit legii.

CAPITOLUL III
Procesul bugetar

SECTIUNEA 1
Proceduri privind elaborarea bugetelor


Elaborarea bugetelor

Art. 25.
- Proiectele bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) se elaboreaza de catre ordonatorii principali de credite, avandu-se in vedere:
a) prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali pentru anul bugetar pentru care se elaboreaza proiectul de buget, precum si pentru urmatorii 3 ani, elaborate de organele abilitate;
b) politicile fiscale si bugetare, nationale si locale;
c) prevederile acordurilor de imprumuturi interne sau externe incheiate, ale memorandumurilor de finantare sau ale altor acorduri internationale, semnate si/sau ratificate;
d) politicile si strategiile sectoriale si locale, precum si prioritatile stabilite in formularea propunerilor de buget;
e) propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine;
f) programele intocmite de catre ordonatorii principali de credite in scopul finantarii unor actiuni sau ansamblu de actiuni, carora le sunt asociate obiective precise si indicatori de rezultate si de eficienta; programele sunt insotite de estimarea anuala a performantelor fiecarui program, care trebuie sa precizeze: actiunile, costurile asociate, obiectivele urmarite, rezultatele obtinute si estimate pentru anii urmatori, masurate prin indicatori precisi, a caror alegere este justificata;
g) programele de dezvoltare economico-sociala in perspectiva ale unitatii administrativ-teritoriale, in concordanta cu politicile de dezvoltare la nivel national, regional, judetean, zonal sau local.

Continutul si structura bugetelor

Art. 26.
- (1) Veniturile si cheltuielile se grupeaza in buget pe baza clasificatiei bugetare aprobate de Ministerul Finantelor Publice.
(2) Veniturile sunt structurate pe capitole si subcapitole, iar cheltuielile pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum si alineate si paragrafe, dupa caz.
(3) Cheltuielile prevazute in capitole si articole au destinatie precisa si limitata.
(4) Numarul de personal, permanent si temporar, precum si fondul salariilor de baza se aproba distinct, prin anexa la bugetul fiecarei institutii publice. Numarul de salariati aprobat fiecarei institutii publice nu poate fi depasit.
(5) Cheltuielile de capital se cuprind la fiecare capitol bugetar, in conformitate cu creditele de angajament si cu duratele de realizare a investitiilor.
(6) Programele se aproba ca anexe la bugetele prevazute la art. 1 alin. (2).
(7) Sectiunile de functionare si sectiunile de dezvoltare se utilizeaza pentru fundamentarea bugetelor locale si se aproba ca anexe la acestea, respectiv:
a) sectiunea de functionare cuprinde cheltuielile curente pentru realizarea atributiilor si competentelor stabilite prin lege, specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale;
b) sectiunea de dezvoltare cuprinde cheltuielile de capital.
(8) Cheltuielile curente prevazute la alin. (7) lit. a) sunt obligatorii si se refera la cheltuielile de personal, cheltuielile materiale si cu prestarea serviciilor, subventiile si transferurile necesare realizarii atributiilor si competentelor autoritatilor administratiei publice locale, in conditiile legii.
(9) Fondurile externe nerambursabile si imprumuturile interne si externe se cuprind in anexele la bugetele locale si se aproba odata cu acestea.
(10) Veniturile bugetelor locale sunt prevazute in anexa nr. 1, iar cheltuielile acestora in anexa nr. 2 la prezenta lege.

Competente in stabilirea impozitelor si taxelor locale

Art. 27.
- Impozitele si taxele locale se aproba de consiliile locale, judetene si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in limitele si in conditiile legii.

Regimul sumelor rezultate din valorificarea mijloacelor fixe si a unor
bunuri materiale, precum si al sumelor incasate din concesionarea sau
inchirierea unor bunuri ori din valorificarea unor bunuri confiscate

Art. 28.
- (1) Sumele incasate din vanzarea ca atare sau din valorificarea materialelor rezultate in urma demolarii, dezmembrarii ori dezafectarii, in conditiile prevazute de lege, a unor mijloace fixe sau din vanzarea unor bunuri materiale care apartin institutiilor publice, finantate integral din bugetele locale, constituie venituri ale bugetelor locale si se varsa la acestea.
(2) Sumele incasate potrivit alin. (1) de catre celelalte institutii publice constituie venituri ale bugetelor acestora.
(3) Sumele incasate din concesionarea sau din inchirierea unor bunuri apartinand domeniului public sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale constituie venituri ale bugetelor locale.
(4) Sumele incasate din valorificarea bunurilor confiscate se fac venit la bugetul local, in functie de subordonarea institutiilor care au dispus confiscarea acestora, in conditiile legii.

Regimul sumelor rezultate din vanzarea unor bunuri
apartinand domeniului privat

Art. 29.
- Sumele incasate din vanzarea, in conditiile legii, a unor bunuri apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale.

Taxe speciale pentru functionarea unor servicii publice locale

Art. 30.
- (1) Pentru functionarea unor servicii publice locale, create in interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, aproba taxe speciale.
(2) Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obtinute din acestea se utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru infiintarea serviciilor publice de interes local, precum si pentru finantarea cheltuielilor curente de intretinere si functionare a acestor servicii.
(3) Prin regulamentul aprobat de autoritatile deliberative se vor stabili domeniile de activitate si conditiile in care se pot institui taxele speciale, modul de organizare si functionare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.
(4) Hotararile luate de autoritatile deliberative, in legatura cu perceperea taxelor speciale de la persoanele fizice si juridice platitoare, vor fi afisate la sediul acestora si publicate pe pagina de internet sau in presa.
(5) Impotriva acestor hotarari persoanele interesate pot face contestatie in termen de 15 zile de la afisarea sau publicarea acestora. Dupa expirarea acestui termen, autoritatea deliberativa care a adoptat hotararea se intruneste si delibereaza asupra contestatiilor primite.
(6) Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.
(7) Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se incaseaza intr-un cont distinct, deschis in afara bugetului local, fiind utilizate in scopurile pentru care au fost infiintate, iar contul de executie al acestora se aproba de autoritatile deliberative.

Activitati de natura economica

Art. 31.
- (1) Serviciile publice de interes local care desfasoara activitati de natura economica au obligatia calcularii, inregistrarii si recuperarii uzurii fizice si morale a mijloacelor fixe aferente acestor activitati prin tarif sau pret, potrivit legii.
(2) Sumele reprezentand amortizarea calculata pentru aceste mijloace fixe se colecteaza intr-un cont distinct, deschis la unitatile Trezoreriei Statului, se utilizeaza exclusiv pentru realizarea de investitii in domeniul respectiv si se evidentiaza distinct in programul de investitii, ca sursa de finantare a acestora, cu exceptiile prevazute in acordurile de imprumut sau de garantie incheiate cu institutiile financiare internationale.
(3) Activitatile de natura economica pentru care se calculeaza amortizarea mijloacelor fixe se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Cote defalcate din impozitul pe venit

Art. 32.
- (1) Din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale se aloca lunar, in termen de 5 zile lucratoare de la finele lunii in care s-a incasat acest impozit, o cota de 47% la bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor pe al caror teritoriu isi desfasoara activitatea platitorii de impozite, o cota de 13% la bugetul local al judetului si o cota de 22% intr-un cont distinct, deschis pe seama directiilor generale ale finantelor publice judetene, la trezoreria municipiului resedinta de judet pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si al judetului.
(2) In executie, cota de 22% se aloca de catre directiile generale ale finantelor publice judetene in termenul prevazut la alin. (1), pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetului, proportional cu sumele repartizate si aprobate in acest scop in bugetele respective, potrivit prevederilor art. 33 alin. (3)-(5).
(3) Cota de 82% din impozitul pe venit pentru municipiul Bucuresti se repartizeaza, in termenul prevazut la alin. (1), astfel: 23,5% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, 47,5% la bugetul local al municipiului Bucuresti si 11% intr-un cont distinct deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti la Trezoreria Municipiului Bucuresti, pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor si municipiului Bucuresti.
(4) In executie, cota de 11% se aloca de catre Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti in termenul prevazut la alin. (1), pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor si municipiului Bucuresti, proportional cu sumele repartizate si aprobate in bugetele respective, potrivit prevederilor art. 33 alin. (6).
(5) In situatii deosebite, prin legea bugetului de stat, cotele defalcate din impozitul pe venit pot fi majorate.
(6) Operatiunile de virare la bugetele locale a cotelor cuvenite din impozitul pe venit se efectueaza de Ministerul Finantelor Publice, prin directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.
(7) Platitorii de impozite si taxe care au organizate puncte de lucru stabile cu minimum 5 angajati pentru respectivul punct de lucru sunt obligati sa solicite inregistrarea fiscala a acestora, ca platitor de impozit pe venituri din salarii, la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla punctul de lucru. Solicitarea se face in termen de 15 zile de la data infiintarii, pentru punctele de lucru nou-infiintate. Organul fiscal are obligatia ca in termen de 5 zile de la inregistrarea fiscala sa comunice in scris primarului acest lucru. Platitorii de impozite si taxe prevazuti in acest alineat au obligatia sa organizeze evidenta contabila corespunzatoare pentru determinarea impozitului pe venitul din salarii calculat, retinut si varsat.
(8) Primarul, prin compartimentele de specialitate, poate verifica corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial atat a sediului social principal, cat si a sediului secundar.
(9) Primarul are obligatia sa sesizeze orice nereguli constatate organului fiscal teritorial al Ministerului Finantelor Publice.

Alocarea cotelor si sumelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat

Art. 33.
- (1) Pentru finantarea cheltuielilor publice prevazute la art. 6, precum si pentru echilibrarea bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, prin legea bugetului de stat se aproba sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, cu destinatie speciala si, respectiv, pentru echilibrarea bugetelor locale.
(2) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale vor fi repartizate pe judete, potrivit urmatoarelor criterii:
a) capacitatea financiara determinata pe baza impozitului pe venit incasat pe locuitor, in proportie de 70%, potrivit urmatoarei formule de calcul:

Ivm.tj Nr. loc.j
------ x ----------
Ivm.j Nr. loc.tj
Sr.j = ----- ----- --------- ----- ----- x Sr.tj,
n + +
---- |Ivm.tj Nr. loc. j |
|------ x ----------- |
/____ |Ivm.j Nr. loc. tj |
j = 1 + +

unde:
Sr. j - sume defalcate repartizate judetului;
Sr. tj - sume defalcate de repartizat pe total judete;
Ivm.j - impozitul pe venit mediu pe locuitor incasat pe judet in anul anterior anului de calcul;
Ivm.tj - impozitul pe venit mediu pe locuitor incasat pe total judete in anul anterior anului de calcul;
Nr.loc.j - numarul locuitorilor din judet;
Nr.loc.tj - suma locuitorilor judetelor;
b) suprafata judetului in proportie de 30%. Sumele defalcate cu destinatie speciala se repartizeaza conform legii.
(3) Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea bugetului de stat, si din cota de 22% prevazuta la art. 32 alin. (1), o cota de 27% se aloca bugetului propriu al judetului, iar diferenta se repartizeaza pentru bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, astfel:
a) 80% din suma se repartizeaza in doua etape, prin decizie a directorului directiei generale a finantelor publice judetene, in functie de urmatoarele criterii: populatie, suprafata din intravilanul unitatii administrativ-teritoriale si capacitatea financiara a unitatii administrativ-teritoriale;
b) 20% din suma se repartizeaza, prin hotarare a consiliului judetean, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala. Hotararea consiliului judetean se comunica directorului directiei generale a finantelor publice judetene, prefectului si consiliilor locale din judet.
(4) Pentru repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, conform prevederilor alin. (3) lit. a), directiile generale ale finantelor publice judetene procedeaza astfel:
a) calculeaza indicatorii 'impozitul pe venit mediu pe locuitor/pe unitatea administrativ-teritoriala' si, respectiv, 'impozitul pe venit mediu pe locuitor/pe ansamblul judetului', dupa urmatoarele formule:
Ivm.l = Iv.l/Nr. loc.l
Ivm.j = Iv.j/Nr. loc.j,
unde:
Ivm.l - impozitul pe venit mediu pe locuitor, incasat pe unitatea administrativ-teritoriala in anul anterior anului de calcul;
Iv. l - impozitul pe venit incasat pe unitatea administrativ-teritoriala in anul anterior anului de calcul;
Nr.loc.l - numarul locuitorilor din unitatea administrativ-teritoriala;
Ivm.j - impozitul pe venit mediu pe locuitor, incasat pe ansamblul judetului in anul anterior anului de calcul;
Iv. j - impozitul pe venit incasat pe ansamblul judetului in anul anterior anului de calcul, obtinut prin insumarea impozitului pe venit incasat pe fiecare unitate administrativ-teritoriala a judetului;
Nr.loc.j - numarul locuitorilor din judet;
b) calculele rezultate conform lit. a) se transmit, pana la data de 31 mai a fiecarui an, Ministerului Administratiei si Internelor;
c) in prima etapa se repartizeaza sumele calculate potrivit prevederilor alin. (3) lit. a) numai catre unitatile administrativ-teritoriale al caror impozit pe venit mediu pe locuitor, incasat pe unitatea administrativ-teritoriala in anul anterior anului de calcul, este mai mic decat impozitul pe venit mediu pe locuitor, incasat pe ansamblul judetului in anul anterior anului de calcul, pe baza urmatoarelor criterii:
- ponderea populatiei unitatilor administrativ-teritoriale care participa la aceasta etapa in totalul populatiei acestora, in proportie de 75%;
- ponderea suprafetei din intravilanul unitatilor administrativ-teritoriale care participa la aceasta etapa in totalul suprafetei din intravilanul acestora, in proportie de 25%;
d) sumele repartizate in prima etapa unitatilor administrativ-teritoriale sunt limitate, astfel incat media rezultata pe locuitor, calculata conform formulei de mai jos, sa fie mai mica sau egala cu impozitul pe venit mediu pe locuitor, incasat pe ansamblul judetului in anul anterior anului de calcul:
Mloc.el = [Iv.l + Sr.el]/Nr.loc.l,
unde:
Mloc.el - media rezultata pe locuitor la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, in urma repartizarii in prima etapa;
Iv. l - impozitul pe venit incasat pe unitatea administrativ-teritoriala in anul anterior anului de calcul;
Sr. el - sume repartizate pe unitati administrativ-teritoriale in prima etapa;
Nr.loc.l - numarul locuitorilor din unitatea administrativ-teritoriala.
Sumele ramase nerepartizate in prima etapa se reporteaza pentru etapa a doua;
e) sumele ramase nerepartizate in prima etapa se repartizeaza la toate unitatile administrativ-teritoriale din judet, in functie de capacitatea financiara a acestora, determinata pe baza impozitului pe venit incasat pe locuitor in anul anterior anului de calcul, folosindu-se urmatoarea formula:

Ivm.j Nr. loc.l
------ x ----------
Ivm.l Nr. loc.j
Sr.e2 = ----- ----- --------- ----- ----- x Sr.j.e2,
n + +
---- |Ivm.j Nr. loc. l |
|------ x ----------- |
/____ |Ivm.l Nr. loc. j |
l = 1 + +

unde:
Sr. e2 - sume repartizate unitatii administrativ-teritoriale in etapa a doua;
Sr. j.e2 - sume de repartizat tuturor unitatilor administrativ-teritoriale din judet in etapa a doua;
Ivm.l - impozitul pe venit mediu pe locuitor, incasat pe unitatea administrativ-teritoriala in anul anterior anului de calcul;
Ivm.j - impozitul pe venit mediu pe locuitor, incasat pe ansamblul judetului in anul anterior anului de calcul;
Nr.loc.l - numarul locuitorilor din unitatea administrativ-teritoriala;
Nr.loc.j - numarul locuitorilor din judet;
f) sumele stabilite pe fiecare unitate administrativ-teritoriala in parte in urma derularii celor doua etape de echilibrare, precum si pe judet si municipiul Bucuresti vor fi diminuate cu gradul de necolectare, prin inmultirea cu coeficientul subunitar, calculat ca raport intre suma impozitelor si taxelor locale, chiriilor si redeventelor incasate in anul financiar anterior incheiat si suma impozitelor si taxelor locale, chiriilor si redeventelor de incasat in anul financiar anterior incheiat. La calculul gradului de necolectare nu se iau in considerare creantele fiscale aflate in litigiu;
g) sumele retinute potrivit lit. f) vor fi repartizate conform alin. (3) lit. b);
h) repartizarea sumelor conform lit. a)-f) se face de catre directorul directiei generale a finantelor publice judetene sau al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, dupa caz, prin decizie ce se comunica prefectului, consiliului judetean si consiliilor locale din judet;
i) directorii directiilor generale ale finantelor publice judetene si al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, precum si prefectii au obligatia publicarii deciziei prevazute la lit. h) pe pagina de internet a institutiilor acestora.
(5) Pentru repartizarea sumelor conform criteriilor prevazute la alin. (3) lit. b), precum si a celor prevazute la alin. (4) lit. f) consiliul judetean are obligatia ca, in termen de 5 zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sa solicite in scris tuturor unitatilor administrativ-teritoriale din cadrul judetului prezentarea de cereri pentru cofinantarea programelor de dezvoltare locala care necesita cofinantare locala.
(6) Pentru municipiul Bucuresti, din cota de 11% prevazuta la art. 32 alin. (4) se aloca o cota de 25% pentru bugetul local al municipiului Bucuresti, iar diferenta se repartizeaza pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, astfel:
a) 85% din suma se repartizeaza prin decizie a directorului Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, utilizandu-se in mod corespunzator prevederile, procedura si criteriile de repartizare prevazute la alin. (4) lit. a)-f);
b) 15% din suma, precum si sumele retinute prin aplicarea corespunzatoare a prevederilor alin. (4) lit. f) se repartizeaza prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu respectarea procedurii prevazute la alin. (5), pentru sustinerea programelor cu finantare externa, care necesita cofinantare locala. Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti se comunica directorului Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, prefectului si consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(7) Nerespectarea prevederilor alin. (3)-(6) atrage nulitatea absoluta a deciziilor directorilor directiilor generale ale finantelor publice si a hotararilor adoptate de consiliile judetene, respectiv a hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru repartizarea sumelor si a cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, urmand sa se emita o noua decizie, respectiv o noua hotarare, in termen de 5 zile lucratoare de la data anularii acestora. Nulitatea se constata de catre instanta de contencios administrativ, la sesizarea prefectului sau a oricarei alte persoane interesate.
(8) Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, la determinarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor se au in vedere urmatoarele aspecte:
a) posibilitatile de acoperire a sectiunii de functionare a bugetului local din venituri proprii;
b) dupa cuantificarea sumelor determinate potrivit lit. a), numai acolo unde este cazul, se propun sume pentru asigurarea echilibrarii sectiunii de functionare a bugetului local;
c) standardele minime de cost pentru prestarea serviciilor publice catre populatie;
d) standardele minime de calitate pentru prestarea serviciilor publice catre populatie;
e) dupa epuizarea etapelor prevazute la lit. a)-d), in limita sumelor posibil de asigurat de la bugetul de stat, se stabilesc sume care urmeaza sa fie prevazute in sectiunile de dezvoltare ale bugetelor locale.
(9) Numarul locuitorilor in toate comunele este cel comunicat de directiile judetene de statistica la data de 31 decembrie a anului anterior anului de calcul.

Transferuri consolidabile pentru bugetele locale

Art. 34.
- (1) Transferurile de la bugetul de stat catre bugetele locale se acorda pentru investitii finantate din imprumuturi externe la a caror realizare contribuie si Guvernul, potrivit legii, si se aproba anual, in pozitie globala, prin legea bugetului de stat.
(2) Din bugetul de stat, prin bugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia, precum si din alte bugete se pot acorda transferuri catre bugetele locale pentru finantarea unor programe de dezvoltare sau sociale de interes national, judetean ori local.

Colaborare, cooperare, asociere, infratire, aderare

Art. 35.
- (1) Autoritatile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrari si servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizeaza pe baza de contracte de asociere, in care se prevad si sursele de finantare reprezentand contributia fiecarei autoritati a administratiei publice locale implicate. Contractele de asociere se incheie de catre ordonatorii principali de credite, in conditiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu local implicat in colaborare sau asociere.
(2) Autoritatile deliberative pot hotari asupra participarii cu capital sau cu bunuri, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, la constituirea de societati comerciale sau la infiintarea unor servicii de interes public local ori judetean, dupa caz, in conditiile legii. Autoritatile deliberative pot hotari achizitionarea, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, de actiuni la societatile la a caror constituire au participat cu aport de capital sau in natura si pot majora sau diminua capitalul social al acestora, in conditiile legii.
(3) Autoritatile deliberative pot hotari asupra participarii cu capital sau cu bunuri, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, la constituirea de asociatii de dezvoltare comunitara, in limitele si in conditiile legii, pentru realizarea in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional si furnizarea in comun a unor servicii publice.
(4) Asociatiile de dezvoltare comunitara se finanteaza prin contributii din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale membre, din alte surse atrase pe baza de proiecte, imprumuturi sau parteneriate public-private, in conditiile legii.
(5) Guvernul deruleaza programe nationale de dezvoltare in vederea stimularii asocierii unitatilor administrativ-teritoriale si a cresterii capacitatii administrative a acestora, finantate anual din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.
(6) Obligatiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de infratire sau de aderare a unitatilor administrativ-teritoriale la asociatii interne organizate la nivel national ori la organizatii internationale cu personalitate juridica, hotarate de autoritatile deliberative, in conditiile legii, se suporta din bugetele locale ale acestora.

Fondul de rezerva bugetara

Art. 36.
- (1) In bugetele locale se inscrie fondul de rezerva bugetara la dispozitia consiliului local, judetean si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si a sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, in cota de pana la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizeaza la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza de hotarari ale consiliilor respective, pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute aparute in cursul exercitiului bugetar, pentru inlaturarea efectelor unor calamitati naturale, precum si pentru acordarea unor ajutoare catre alte unitati administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate, la cererea publica a primarilor acestor unitati ori din initiativa proprie.
(2) Fondul de rezerva bugetara prevazut la alin. (1) poate fi majorat in cursul anului, cu aprobarea consiliului local, judetean si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si a consiliilor sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, din disponibilitatile de credite bugetare care nu mai sunt necesare pana la sfarsitul anului.

SECTIUNEA a 2-a
Calendarul bugetar


Scrisoare-cadru. Limite de sume defalcate din unele venituri
ale bugetului de stat si de transferuri consolidabile

Art. 37.
- (1) Ministerul Finantelor Publice transmite directiilor generale ale finantelor publice, consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pana la data de 1 iunie a fiecarui an, o scrisoare-cadru care va specifica contextul macroeconomic pe baza caruia vor fi intocmite proiectele de buget prognozate, metodologiile de elaborare a acestora, limitele sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si ale transferurilor consolidabile, prevazute la art. 34 alin. (1), pe ansamblul judetului si municipiului Bucuresti, dupa caz, in vederea elaborarii de catre ordonatorii de credite a proiectelor de buget prevazute la art. 1 alin. (2).
(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat sau ai altor bugete, in bugetele carora sunt prevazute transferuri catre bugetele locale, transmit autoritatilor administratiei publice locale sumele aferente, in termen de 10 zile de la primirea limitelor de cheltuieli aprobate de Guvern, in vederea cuprinderii acestora in proiectele de buget.
(3) Repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a limitelor sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat destinate echilibrarii bugetelor locale se realizeaza in conditiile prevederilor art. 33.

Propunerile bugetare ale ordonatorilor principali de credite

Art. 38.
- Ordonatorii principali de credite, pe baza limitelor sumelor primite potrivit prevederilor art. 37, elaboreaza si depun la directiile generale ale finantelor publice, pana la data de 1 iulie a fiecarui an, proiectele bugetelor locale echilibrate si anexele la acestea pentru anul bugetar urmator, precum si estimarile pentru urmatorii 3 ani, urmand ca acestea sa transmita proiectele bugetelor locale pe ansamblul judetului si municipiului Bucuresti la Ministerul Finantelor Publice, pana la data de 15 iulie a fiecarui an.

Aprobarea si centralizarea bugetelor locale

Art. 39.
- (1) In termen de 5 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii bugetului de stat, Ministerul Finantelor Publice transmite directiilor generale ale finantelor publice sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si transferurile consolidabile, aprobate prin legea bugetului de stat.
(2) Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in conditiile legii, repartizeaza pe unitati administrativ-teritoriale, in termen de 5 zile de la comunicare, sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum si transferurile consolidabile, in vederea definitivarii proiectelor bugetelor locale de catre ordonatorii principali de credite.
(3) Pe baza veniturilor proprii si a sumelor repartizate potrivit alin. (2), ordonatorii principali de credite, in termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, definitiveaza proiectul bugetului local, care se publica in presa locala sau se afiseaza la sediul unitatii administrativ-teritoriale. Locuitorii unitatii administrativ-teritoriale pot depune contestatii privind proiectul de buget in termen de 15 zile de la data publicarii sau afisarii acestuia.
(4) In 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor prevazut la alin. (3), proiectul bugetului local, insotit de raportul ordonatorului principal de credite si de contestatiile depuse de locuitori, este supus aprobarii autoritatilor deliberative, de catre ordonatorii principali de credite.
(5) Autoritatile deliberative, in termen de maximum 10 zile de la data supunerii spre aprobare a proiectului de buget, potrivit alin. (4), se pronunta asupra contestatiilor si adopta proiectul bugetului local, dupa ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, dupa caz, si pe anexe.
(6) Proiectele de buget prevazute la art. 1 alin. (2) se aproba de autoritatile deliberative in termen de maximum 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(7) In cazul in care autoritatile deliberative nu aproba proiectele bugetelor locale in termenul prevazut la alin. (6), directiile generale ale finantelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si cu transferuri consolidabile, pana la aprobarea acestora de catre autoritatile deliberative. In aceasta situatie, din bugetele locale se pot efectua plati numai in limita celorlalte venituri incasate.
(8) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa transmita directiilor generale ale finantelor publice bugetele locale aprobate, in conditiile prezentei legi, in termen de 5 zile de la aprobarea acestora. Directiile generale ale finantelor publice, in termen de 10 zile, intocmesc si transmit Ministerului Finantelor Publice bugetele pe ansamblul fiecarui judet, respectiv al municipiului Bucuresti, grupate in cadrul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti, pe comune, orase, municipii, sectoare ale municipiului Bucuresti si judet, pe structura clasificatiei bugetare.
#PAGERANK#
Procesul bugetar in cazul neaprobarii bugetului de stat de catre Parlament

Art. 40.
- (1) Daca legea bugetului de stat nu a fost adoptata cu cel putin 3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar, se aplica in continuare bugetele anului precedent, pana la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputand depasi, de regula, 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu exceptia cazurilor deosebite, temeinic justificate de catre ordonatorii de credite sau, dupa caz, 1/12 din sumele propuse in proiectul de buget, in situatia in care acestea sunt mai mici decat cele din anul precedent.
(2) Institutiile publice si actiunile nou-aprobate in anul curent, dar care incep cu data de 1 ianuarie a anului bugetar urmator, vor fi finantate, pana la aprobarea bugetului, in limita a 1/12 din prevederile acestora cuprinse in proiectul de buget.
(3) Directiile generale ale finantelor publice vor acorda unitatilor administrativ-teritoriale sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si transferuri consolidabile, cu incadrarea in limita lunara de 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent.
(4) In cazul in care necesarul de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si transferuri consolidabile depaseste o limita lunara de 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent, dupa utilizarea integrala a veniturilor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, directiile generale ale finantelor publice pot aproba suplimentarea acestora, pe baza analizelor si fundamentarilor prezentate de ordonatorii principali de credite.
(5) In situatia in care sumele prevazute la alin. (4) sunt propuse in proiectul bugetului de stat mai mici decat cele din anul precedent, limitele lunare se acorda in cota de 1/12 din sumele propuse prin proiectul bugetului de stat.

SECTIUNEA a 3-a
Prevederi referitoare la investitii publice locale

Prezentarea investitiilor publice in proiectul de buget

Art. 41
. - Cheltuielile pentru investitii publice si alte cheltuieli de investitii finantate din fonduri publice locale se cuprind in proiectele de buget, in baza programului de investitii publice al fiecarei unitati administrativ-teritoriale, intocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezinta si in sectiunea de dezvoltare, ca anexa la bugetul initial si, respectiv, rectificat, si se aproba de autoritatile deliberative.

Informatii privind programele de investitii publice

Art. 42.
- (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale intocmesc anual programul de investitii publice pe clasificatia functionala.
(2) Pentru fiecare obiectiv inclus in programul de investitii sunt prezentate informatii financiare si nefinanciare.
(3) Informatiile financiare vor include:
a) valoarea totala a proiectului;
b) creditele de angajament;
c) creditele bugetare;
d) graficul de finantare, pe surse si ani, corelat cu graficul de executie;
e) analiza cost-beneficiu, care va fi realizata si in cazul obiectivelor in derulare;
f) costurile de functionare si de intretinere dupa punerea in functiune.
(4) Informatiile nefinanciare vor include:
a) strategia in domeniul investitiilor, care va cuprinde in mod obligatoriu prioritatile investitionale si legatura dintre diferite proiecte, criteriile de analiza care determina introducerea in programul de investitii a obiectivelor noi, in detrimentul celor in derulare;
b) descrierea proiectului;
c) stadiul fizic al obiectivelor.

Rolul metodologic al Ministerului Finantelor Publice

Art. 43.
- Ministerul Finantelor Publice este imputernicit sa stabileasca continutul, forma si informatiile referitoare la programele de investitii necesare in procesul de elaborare a bugetului.

Aprobarea proiectelor de investitii publice locale

Art. 44.
- (1) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor finantate din imprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aproba de catre autoritatile deliberative.
(2) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, care se finanteaza din imprumuturi externe si, in completare, din transferuri de la bugetul de stat si din alte surse, precum si ale celor finantate integral sau in completare din imprumuturi externe contractate ori garantate de stat, indiferent de valoarea acestora, se supun spre aprobare Guvernului.
(3) Pentru investitiile destinate prevenirii sau inlaturarii efectelor produse de actiuni accidentale si de calamitati naturale, documentatiile tehnico-economice, precum si notele de fundamentare privind celelalte cheltuieli de investitii cuprinse in pozitia globala alte cheltuieli de investitii, elaborate si avizate potrivit dispozitiilor legale, se aproba de ordonatorii principali de credite, cu informarea imediata a autoritatilor deliberative.
(4) Ordonatorii principali de credite, pe propria raspundere, actualizeaza si aproba valoarea fiecarui obiectiv de investitii nou sau in continuare, indiferent de sursele de finantare ori de competenta de aprobare a acestora, in functie de evolutia indicilor de preturi. Aceasta operatiune este supusa controlului financiar preventiv propriu.

Conditii pentru includerea investitiilor in proiectul bugetului

Art. 45.
- (1) Obiectivele de investitii si celelalte cheltuieli asimilate investitiilor se cuprind in programele de investitii anuale, anexe la buget, numai daca, in prealabil, documentatiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor asimilate investitiilor, au fost elaborate si aprobate potrivit dispozitiilor legale.
(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc prioritatile in repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv inscris in programul de investitii, in limita fondurilor cuprinse in proiectul de buget cu aceasta destinatie, asigurand totodata realizarea obiectivelor de investitii in cadrul duratelor de executie aprobate.

Structura programelor de investitii publice locale

Art. 46.
- (1) In programele de investitii se nominalizeaza obiectivele de investitii grupate pe: investitii in continuare, investitii noi si pozitia globala alte cheltuieli de investitii, pe categorii de investitii.
(2) Pozitia globala alte cheltuieli de investitii cuprinde urmatoarele categorii de investitii:
a) achizitii de imobile;
b) dotari independente;
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii;
d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale - cutremure, inundatii, alunecari, prabusiri si tasari de teren, incendii, accidente tehnice, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii;
e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii.
(3) Cheltuielile de investitii prevazute la alin. (2) se detaliaza in anexa distincta de catre ordonatorul principal de credite, pe baza de note de fundamentare, care vor cuprinde elemente referitoare la necesitatea, oportunitatea si alti indicatori caracteristici unor asemenea investitii, si se aproba de autoritatile deliberative odata cu bugetul local.

Acordurile internationale legate de investitiile publice locale

Art. 47.
- Toate angajamentele legale din care rezulta o cheltuiala pentru investitii publice si alte cheltuieli asimilate investitiilor, cofinantate din surse externe, se vor efectua in conformitate cu prevederile acordului de finantare.

Monitorizarea de catre ordonatorii principali de credite
a proiectelor de investitii

Art. 48.
- (1) In situatia in care, pe parcursul executiei bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investitii nu se poate realiza conform proiectiei bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune autoritatilor deliberative, pana la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor intre proiectele inscrise in programul de investitii.
(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficienta a fondurilor alocate investitiilor, precum si de realizarea obiectivelor de investitii incluse in programele de investitii.

SECTIUNEA a 4-a
Executia bugetara

Principii in executia bugetara

Art. 49.
- (1) Prin bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) se cuprind si se aproba, dupa caz, veniturile si creditele bugetare in structura clasificatiei bugetare.
(2) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exercitiului bugetar.
(3) Cheltuielile de personal aprobate nu pot fi majorate prin virari de credite bugetare.
(4) Virarile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare si de la un program la altul se aproba de autoritatile deliberative, pe baza justificarilor corespunzatoare ale ordonatorilor principali de credite, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor.
(5) Virarile de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar, inclusiv intre programele aceluiasi capitol, care nu contravin dispozitiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt in competenta fiecarui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu si bugetele institutiilor si serviciilor publice subordonate, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor.
(6) Propunerile de virari de credite bugetare sunt insotite de justificari, detalieri si necesitati privind executia, pana la finele anului bugetar, a capitolului si subdiviziunii clasificatiei bugetare, precum si a programului de la care se disponibilizeaza si, respectiv, a capitolului si subdiviziunii clasificatiei bugetare si a programului la care se suplimenteaza prevederile bugetare.
(7) Virarile de credite bugetare, in conditiile prevederilor alin. (4) si (5), se pot efectua incepand cu trimestrul al III-lea al anului bugetar.

Repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare

Art. 50.
- (1) Veniturile si cheltuielile aprobate in bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) se repartizeaza pe trimestre, in functie de termenele legale de incasare a veniturilor si de perioada in care este necesara efectuarea cheltuielilor.
(2) Repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare, precum si modificarea acestora se aproba de catre:
a) Ministerul Finantelor Publice, pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si pentru transferurile de la acest buget, prevazute la art. 34 alin. (1), pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, transmise de directiile generale ale finantelor publice, in termen de 20 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Sumele astfel aprobate se repartizeaza pe unitati administrativ-teritoriale de catre directiile generale ale finantelor publice;
b) ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, pentru bugetele prevazute la art. 1 alin. (2), in termen de 15 zile de la aprobarea sumelor prevazute la lit. a).
(3) Repartizarea pe trimestre a transferurilor prevazute la art. 34 alin. (2), precum si modificarea acestora se comunica autoritatilor administratiei publice locale de catre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat sau ai altor bugete, in termen de 10 zile de la aprobarea de catre Ministerul Finantelor Publice a repartizarii pe trimestre a creditelor bugetare ale acestor bugete.

Deschiderea de credite bugetare

Art. 51.
- (1) Creditele bugetare aprobate prin bugetele locale pot fi folosite prin deschideri de credite efectuate de ordonatorii principali de credite ai acestora, in limita sumelor aprobate, potrivit destinatiei stabilite si cu respectarea dispozitiilor legale care reglementeaza efectuarea cheltuielilor respective.
(2) Deschiderile de credite bugetare pentru transferurile de la bugetul de stat sau de la alte bugete catre bugetele locale, in cadrul limitelor prevazute in bugetele respective, se efectueaza de catre Ministerul Finantelor Publice, pentru cele prevazute la art. 34 alin. (1), prin directiile generale ale finantelor publice, la cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, in functie de necesitatile executiei bugetare, cu respectarea destinatiei, sau de catre ceilalti ordonatori principali de credite, pentru transferurile prevazute la art. 34 alin. (2).
(3) Efectuarea cheltuielilor bugetare se face numai pe baza de documente justificative, care sa confirme angajamentele contractuale, primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor, executarea de lucrari, plata salariilor si a altor drepturi banesti, plata obligatiilor bugetare, precum si a altor obligatii.

Transferurile de atributii catre autoritatile publice locale

Art. 52.
- (1) In situatiile in care, in timpul exercitiului bugetar, pe baza dispozitiilor legale, au loc treceri de institutii, actiuni sau sarcini in finantarea autoritatilor administratiei publice locale, Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare in volumul si in administratiei structura bugetului de stat, fara afectarea echilibrului bugetar.
(2) Autoritatile deliberative vor aproba modificarile intervenite potrivit alin. (1) in structura bugetelor proprii si, respectiv, ale institutiilor publice subordonate.

Fondurile externe nerambursabile

Art. 53.
- (1) Creditele bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile au caracter previzional si se deruleaza conform acordurilor incheiate cu partenerii externi.
(2) Fondurile externe nerambursabile vor fi incasate intr-un cont distinct in afara bugetului local si vor fi cheltuite numai in limita disponibilitatilor existente in acest cont si in scopul in care au fost acordate.

Executia bugetara

Art. 54.
- (1) In procesul executiei bugetare, cheltuielile bugetare parcurg urmatoarele faze: angajament, lichidare, ordonantare, plata.
(2) Executia bugetara la orase, municipii, sectoarele municipiului Bucuresti, judete si municipiul Bucuresti se bazeaza pe principiul separarii atributiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atributiile persoanelor care au calitatea de contabil.
(3) Operatiunile specifice angajarii, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor sunt in competenta ordonatorilor de credite si se efectueaza pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale institutiilor publice.
(4) Plata cheltuielilor este asigurata de seful compartimentului financiar-contabil, in limita fondurilor disponibile.
(5) Instrumentele de plata trebuie sa fie insotite de documentele justificative. Aceste documente trebuie sa certifice exactitatea sumelor de plata, receptia bunurilor, executarea serviciilor si altele asemenea, conform angajamentelor legale incheiate. Instrumentele de plata se semneaza de catre contabil si seful compartimentului financiar-contabil.
(6) Efectuarea platilor, in limita creditelor bugetare aprobate, se face numai pe baza de acte justificative, intocmite in conformitate cu dispozitiile legale, si numai dupa ce acestea au fost angajate, lichidate si ordonantate.
(7) Plata cheltuielilor la comune si la institutiile publice la care compartimentul financiar-contabil are un numar de personal mai mic de 5 persoane se realizeaza de catre ordonatorul de credite si de persoana imputernicita cu atributii financiar-contabile, cu respectarea normelor metodologice privind organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.
(8) Pentru anumite categorii de cheltuieli se pot efectua plati in avans de pana la 30%, in conditiile dispozitiilor legale.
(9) Sumele reprezentand plati in avans, efectuate potrivit alin. (8) si nejustificate prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate, pana la sfarsitul anului, in conditiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de catre institutiile publice care au acordat avansurile si se vor restitui bugetului din care au fost avansate.
(10) In cazul nelivrarii bunurilor, neefectuarii lucrarilor si serviciilor angajate, pentru care s-au platit avansuri, recuperarea sumelor de catre institutia publica se face cu perceperea majorarilor de intarziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de cand s-au acordat si pana s-au recuperat.
(11) Fac exceptie de la prevederile alin. (9) situatiile expres reglementate prin dispozitii legale.

Plata salariilor

Art. 55.
- (1) Salariile la institutiile publice carora li se aplica prevederile prezentei legi se platesc o data pe luna pentru luna precedenta.
(2) Esalonarea platilor pe zile, pentru ordonatorii principali de credite si institutiile si serviciile publice din subordinea acestora, se face de catre directia generala a finantelor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.

Regimul creditelor bugetare neutilizate de ordonatorii de credite

Art. 56.
- (1) Ordonatorii principali de credite au obligatia de a analiza lunar necesitatea mentinerii unor credite bugetare pentru care, in baza unor dispozitii legale sau din alte cauze, sarcinile au fost desfiintate ori amanate si de a propune autoritatilor deliberative anularea creditelor respective.
(2) Pentru ultima luna a anului bugetar, termenul-limita pentru aplicarea prevederilor alin. (1) este 10 decembrie.
(3) Cu creditele bugetare anulate in conditiile alin. (1) se majoreaza fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor deliberative.

Contul anual de executie

Art. 57.
- (1) Ordonatorii principali de credite intocmesc si prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la data de 31 mai a anului urmator, conturile anuale de executie a bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2), in urmatoarea structura:
a) la venituri:
- prevederi bugetare initiale;
- prevederi bugetare definitive;
- incasari realizate;
b) la cheltuieli:
- credite bugetare initiale;
- credite bugetare definitive;
- plati efectuate.
(2) Trimestrial si anual, ordonatorii principali de credite intocmesc situatii financiare asupra executiei bugetare, care se depun la directiile generale ale finantelor publice. Dupa verificare, acestea intocmesc si depun la Ministerul Finantelor Publice situatii financiare centralizate privind executia bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2), pe ansamblul judetului, la termenele si potrivit normelor stabilite de acesta. Ministerul Finantelor Publice transmite spre informare Ministerului Administratiei si Internelor o situatie financiara centralizata privind executia bugetelor locale.
(3) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa intocmeasca si sa anexeze la situatiile financiare anuale rapoarte anuale de performanta, in care sa prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate si pe cele obtinute, indicatorii si costurile asociate, precum si situatii privind angajamentele legale.
(4) Situatiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezinta de catre ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autoritatilor deliberative.

Excedentul sau deficitul bugetar

Art. 58.
- (1) Excedentul anual al bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar, dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevazute la art. 6 lit. a) si a celor exceptate la art. 6 lit. b), precum si a transferurilor consolidabile din bugetul de stat sau din alte bugete se utilizeaza, in ordine, pentru:
a) rambursarea eventualelor imprumuturi restante; plata dobanzilor, comisioanelor, spezelor si a altor costuri aferente acestora;
b) constituirea fondului de rulment.
(2) Disponibilitatile fondului de rulment sunt purtatoare de dobanda, se pastreaza intr-un cont distinct, deschis pe seama fiecarei unitati administrativ-teritoriale, la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, in afara bugetului local, si pot fi utilizate temporar pentru acoperirea golurilor de casa provenite din decalaje intre veniturile si cheltuielile anului curent, precum si pentru acoperirea definitiva a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exercitiului bugetar.
(3) Fondul de rulment poate fi utilizat si pentru finantarea unor investitii din competenta autoritatilor administratiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale in interesul colectivitatii.
(4) Utilizarea fondului de rulment, in conditiile alin. (2) si (3), si contul de executie al acestuia se aproba de autoritatile deliberative in afara bugetului local.

Executia de casa a bugetelor locale

Art. 59.
- (1) Executia de casa a bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) se efectueaza prin unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, evidentiindu-se in conturi distincte:
a) veniturile bugetare incasate pe structura clasificatiei bugetare;
b) efectuarea platilor dispuse de persoanele autorizate ale institutiilor publice, in limita creditelor bugetare si a destinatiilor aprobate potrivit dispozitiilor legale;
c) efectuarea operatiunilor de incasari si plati privind datoria publica interna si externa, rezultata din imprumuturi contractate sau garantate de stat, precum si cele contractate sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, inclusiv a celor privind rambursarea ratelor la scadenta si plata dobanzilor, comisioanelor, spezelor si altor costuri aferente;
d) efectuarea altor operatiuni financiare in contul autoritatilor administratiei publice locale;
e) pastrarea disponibilitatilor reprezentand fonduri externe nerambursabile sau contravaloarea in lei a acestora, primite pe baza de acorduri si intelegeri guvernamentale si de la organisme internationale, si utilizarea acestora potrivit bugetelor aprobate;
f) alte operatiuni financiare prevazute de lege.
(2) Pentru imprumuturile contractate, altele decat cele din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului, autoritatile administratiei publice locale isi pot deschide conturi la banci comerciale, in vederea derularii acestora.
(3) In executie, alocarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se efectueaza lunar de catre directiile generale ale finantelor publice, pe baza fundamentarilor prezentate de ordonatorii principali de credite.

Principii ale incheierii executiei bugetare

Art. 60.
- (1) Executia bugetara se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an.
(2) Orice venit neincasat si orice cheltuiala angajata, lichidata si ordonantata in cadrul prevederilor bugetare si neplatita pana la data de 31 decembrie se va incasa sau se va plati, dupa caz, in contul bugetului pe anul urmator.
(3) Creditele bugetare neutilizate pana la inchiderea anului sunt anulate de drept.
(4) Disponibilitatile din fondurile externe nerambursabile si cele din fondurile publice destinate cofinantarii contributiei financiare a Comunitatii Europene, ramase la finele exercitiului bugetar in conturile structurilor de implementare, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
(5) Fondurile prevazute la alin. (4) se utilizeaza in conditiile prevederilor prezentei legi si potrivit acordurilor incheiate cu partenerii externi.

CAPITOLUL IV
Imprumuturi

Aprobarea imprumuturilor

Art. 61.
- (1) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba contractarea sau garantarea de imprumuturi interne ori externe pe termen scurt, mediu si lung, pentru realizarea de investitii publice de interes local, precum si pentru refinantarea datoriei publice locale.
(2) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, hotarasc, la propunerea ordonatorului principal de credite, contractarea sau garantarea de imprumuturi, cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul consilierilor in functie.
(3) Autoritatile administratiei publice locale pot contracta sau garanta imprumuturi in conditiile alin. (1), potrivit legii, numai cu avizul comisiei de autorizare a imprumuturilor locale.
(4) Componenta si functionarea comisiei de autorizare a imprumuturilor locale se aproba prin hotarare a Guvernului. Membrii comisiei de autorizare a imprumuturilor locale si ai secretariatului vor primi o indemnizatie lunara egala cu 20% din indemnizatia secretarului de stat, in lunile in care au loc sedinte ale comisiei. Indemnizatia se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice.
(5) Unitatile administrativ-teritoriale pot beneficia si de imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, in conditiile legii.

Datoria publica locala

Art. 62.
- (1) Datoria publica locala reprezinta o obligatie generala care trebuie rambursata, conform acordurilor incheiate, din veniturile proprii ale unitatii administrativ-teritoriale imprumutate, prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a), precum si din veniturile beneficiarilor de imprumuturi garantate de autoritatile administratiei publice locale, dupa caz.
(2) Instrumentele datoriei publice locale sunt:
a) titluri de valoare;
b) imprumuturi de la bancile comerciale sau de la alte institutii de credit;
c) credite furnizor;
d) leasing financiar;
e) garantie locala.
(3) Avalizarea de catre autoritatile administratiei publice locale a biletelor la ordin emise de operatorii economici si serviciile publice din subordinea acestora reprezinta datorie publica locala.
(4) Emiterea si lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de catre autoritatile administratiei publice locale sau prin intermediul unor agentii ori al altor institutii specializate.
(5) Valoarea totala a datoriei contractate de autoritatea administratiei publice locale va fi inscrisa in registrul de evidenta a datoriei publice locale al acestei autoritati si se raporteaza anual prin situatiile financiare.
(6) Registrul de evidenta a datoriei publice locale va include informatii care sa specifice suma totala a datoriilor autoritatilor administratiei publice locale, precum si detalierea datoriilor si alte informatii stabilite prin norme metodologice privind registrul de evidenta a datoriei publice locale, emise de Ministerul Finantelor Publice.
(7) Valoarea totala a garantiilor emise de autoritatea administratiei publice locale se inscrie in registrul de evidenta a garantiilor locale al acestei autoritati si se raporteaza anual prin situatiile financiare.
(8) Registrul de evidenta a garantiilor locale cuprinde informatii care sa specifice suma totala a garantiilor emise de autoritatea administratiei publice locale, precum si detalierea garantiilor si alte informatii stabilite prin norme metodologice privind registrul de evidenta a garantiilor locale, emise de Ministerul Finantelor Publice.
(9) Dupa contractarea si/sau garantarea de imprumuturi interne si/sau externe, autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a transmite Ministerului Finantelor Publice, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a contractului respectiv, copii de pe fiecare document primar, care atesta, dupa caz:
a) contractarea/garantarea imprumutului;
b) actul aditional la contractul/acordul de imprumut/garantare, daca au fost aduse modificari la acesta, cu respectarea clauzelor contractuale.
(10) Pe perioada utilizarii si rambursarii imprumutului contractat/garantat, raportarea la Ministerul Finantelor Publice a datelor privind datoria publica locala se efectueaza lunar, in termen de 15 zile de la sfarsitul perioadei de raportare.
(11) In scopul evaluarii datoriei publice locale, orice obligatie de plata, exprimata in alta moneda decat cea nationala, este calculata in moneda nationala, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi din perioada la care se face raportarea.
(12) Serviciul datoriei publice locale nu reprezinta obligatii sau raspunderi ale Guvernului si va fi platit din bugetele locale si din bugetele beneficiarilor de imprumuturi garantate de autoritatile administratiei publice locale, precum si din sumele obtinute din contractarea de imprumuturi pentru refinantarea datoriei publice locale directe.

Conditii pentru contractarea sau garantarea de imprumuturi

Art. 63.
- (1) Imprumuturile contractate de unitatile administrativ-teritoriale, precum si cele contractate de operatorii economici si de serviciile publice din subordinea acestora pot fi garantate de catre acestea prin veniturile proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a).
(2) Orice garantare prin venituri devine valabila si se aplica din momentul acordarii garantiei; veniturile care se constituie in garantie si care sunt incasate la bugetul local vor fi supuse conditiilor acordului de garantare respectiv, care se va aplica cu prioritate fata de orice revendicari ale unor terti catre autoritatea administratiei publice locale respective, indiferent daca aceste terte parti cunosc sau nu cunosc acordul de garantare.
(3) Documentul prin care se incheie acordul de garantare prin venituri trebuie inregistrat la autoritatile administratiei publice locale si la imprumutator.
(4) Unitatilor administrativ-teritoriale li se interzice accesul la imprumuturi sau sa garanteze orice fel de imprumut, daca totalul datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la imprumuturile contractate si/sau garantate, dobanzile si comisioanele aferente acestora, inclusiv ale imprumutului care urmeaza sa fie contractat si/sau garantat in anul respectiv, depaseste limita de 30% din totalul veniturilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a).
(5) Conditiile prevazute la alin. (4) se aplica inclusiv pentru datoriile anuale care decurg din imprumuturile contractate si/sau garantate de stat pentru unitatile administrativ-teritoriale.
(6) In scopul calcularii acestei limite, pentru imprumuturile contractate si/sau garantate cu o rata variabila a dobanzii se va efectua calculul folosind rata dobanzii valabile la data intocmirii documentatiei.
(7) In scopul calcularii acestei limite, imprumuturile acordate in valuta vor fi luate in calcul la valoarea cursului de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii calculului.
(8) Ratele scadente aferente imprumuturilor, dobanzile si comisioanele datorate de unitatile administrativ-teritoriale se prevad in bugetul local sau, dupa caz, se pot contracta noi imprumuturi pentru achitarea ratelor scadente, in conditiile prevederilor prezentei legi.
(9) Toate acordurile de imprumut sau de garantare incheiate potrivit prevederilor prezentei legi vor fi considerate ca fiind pe deplin autorizate si vor constitui obligatii care pot fi impuse bugetelor locale respective.

Fondul de risc

Art. 64.
- (1) Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre unitatile administrativ-teritoriale a imprumuturilor contractate de operatorii economici si serviciile publice de subordonare locala se constituie fondul de risc in afara bugetului local.
(2) Fondul de risc se pastreaza in conturi separate, deschise la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, si se constituie distinct pentru garantii locale la imprumuturi interne si, respectiv, pentru garantii la imprumuturi externe.
(3) Fondul de risc se constituie din: sumele incasate sub forma de comisioane de la beneficiarii imprumuturilor garantate; dobanzile acordate de unitatile Trezoreriei Statului la disponibilitatile fondului; majorari de intarziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, aplicate pentru neplata in termen de catre beneficiarii imprumuturilor garantate a comisioanelor si, respectiv, a ratelor scadente, dobanzilor si comisioanelor aferente si, in completare, din bugetul local. In cazul in care se efectueaza plati din fondul de risc, aferente unor scadente neonorate de garantat, veniturile fondului de risc se reintregesc cu sumele recuperate de la acesta.
(4) Nivelul comisionului de risc se determina de catre ordonatorul principal de credite si se aproba de catre autoritatile deliberative. Acest comision se aplica asupra valorii imprumutului garantat.
(5) Sumele aflate in fondul de risc la sfarsitul anului se regularizeaza cu bugetul local, in limita sumelor primite de la acest buget, iar diferenta se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie. Contul de executie al fondului de risc se anexeaza la situatiile financiare.

Imprumuturi din contul curent general al Trezoreriei Statului

Art. 65.
- (1) In situatia in care, pe parcursul executiei, apar goluri temporare de casa ca urmare a decalajului dintre veniturile si cheltuielile bugetului local, acestea pot fi acoperite prin imprumuturi acordate de Ministerul Finantelor Publice din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului, numai dupa utilizarea fondului de rulment.
(2) Valoarea totala a imprumutului care poate fi angajat de autoritatile administratiei publice locale, potrivit prevederilor alin. (1), este supusa urmatoarelor limite:
a) nu va depasi 5% din totalul veniturilor estimate a fi incasate pe durata anului bugetar in care se face imprumutul, in regim derogatoriu de la prevederile art. 63 alin. (4);
b) in conditiile prevederilor lit. a), autoritatile administratiei publice locale nu pot angaja imprumuturi mai mari decat fondurile pe care le pot rambursa pe durata aceluiasi an bugetar.
(3) Rambursarea fondurilor imprumutate conform prevederilor prezentului articol va fi garantata cu veniturile estimate a fi incasate in anul bugetar respectiv, in conditiile respectarii garantarii, prin venituri, a celorlalte datorii publice locale.
(4) In situatia in care imprumutul prevazut la alin. (1) nu a fost restituit pana la 31 decembrie, directiile generale ale finantelor publice sunt autorizate sa execute contul unitatii administrativ-teritoriale in cauza.

Verificari exceptionale

Art. 66.
- (1) Activitatea autoritatilor administratiei publice locale va fi supusa unei verificari exceptionale de catre Curtea de Conturi, potrivit prevederilor prezentului articol, in urmatoarele situatii:
a) autoritatea administratiei publice locale nu isi ramburseaza toate obligatiile de plata pe termen scurt pana la sfarsitul anului bugetar in care au fost angajate imprumuturile;
b) daca, la un anumit moment pe durata anului bugetar, datoriile pe termen scurt ale autoritatii administratiei publice locale depasesc limita stabilita la art. 65 alin. (2) lit. a);
c) la sesizarea motivata a cel putin unei treimi din numarul membrilor ce compun autoritatea deliberativa.
(2) Curtea de Conturi va solicita autoritatilor administratiei publice locale care se afla in una dintre situatiile specificate la alin. (1) sa intocmeasca si sa depuna un plan de redresare la Curtea de Conturi si la directia generala a finantelor publice, prin care autoritatile administratiei publice locale se obliga sa se supuna prevederilor art. 65 alin. (2) in termen de 12 luni.
(3) Ministerul Finantelor Publice poate acorda din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului imprumuturi cu dobanda autoritatilor administratiei publice locale, in cadrul planului de redresare, in regim derogatoriu de la prevederile art. 63 alin. (4) si cu conditia ca acestea sa se angajeze la rambursarea acestor fonduri intr-un termen stabilit de Ministerul Finantelor Publice, dar care nu poate depasi 2 ani.
(4) Autoritatile administratiei publice locale vor raporta lunar la Curtea de Conturi si la directia generala a finantelor publice modul de realizare a masurilor cuprinse in planul de redresare prevazut la alin. (2).

CAPITOLUL V
Finantarea institutiilor publice

Finantarea institutiilor publice

Art. 67.
- (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale se asigura institutiilor publice astfel:
a) integral din bugetul local;
b) din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul local;
c) integral din venituri proprii.
(2) Institutiile publice, finantate integral din bugetul local, varsa veniturile realizate la acest buget.

Veniturile proprii ale institutiilor publice

Art. 68.
- (1) Veniturile proprii ale institutiilor publice, finantate in conditiile art. 67 alin. (1) lit. b) si c), se incaseaza, se administreaza, se utilizeaza si se contabilizeaza de catre acestea potrivit dispozitiilor legale.
(2) Veniturile proprii ale bugetelor institutiilor publice, finantate potrivit art. 67 alin. (1) lit. b) si c), provin din prestari de servicii, chirii, manifestari culturale si sportive, concursuri artistice, publicatii, prestatii editoriale, studii, proiecte, valorificari de produse din activitati proprii sau anexe si altele.

Bunuri materiale si fonduri banesti primite de institutiile publice

Art. 69.
- (1) Institutiile publice mai pot folosi pentru desfasurarea activitatii lor bunuri materiale si fonduri banesti, primite de la persoane juridice si fizice sub forma de donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale.
(2) Fondurile banesti acordate de persoanele juridice si fizice, primite in conditiile alin. (1), in situatia institutiilor publice finantate integral de la buget, sunt varsate direct la bugetul local din care se finanteaza acestea. Cu aceste sume se majoreaza veniturile si cheltuielile bugetului local, iar fondurile respective se vor utiliza cu respectarea destinatiilor stabilite de transmitator.
(3) Cu fondurile banesti acordate de persoanele juridice si fizice in conditiile alin. (1), in situatia institutiilor publice finantate potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) lit. b) si c), se vor majora bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora. Aceste institutii au obligatia de a prezenta, in anexa la contul de executie bugetara trimestriala si anuala, situatia privind sumele primite si utilizate in aceste conditii si cu care a fost majorat bugetul de venituri si cheltuieli.
(4) Bunurile materiale primite de institutiile publice in conditiile alin. (1) se inregistreaza in contabilitatea acestora.

Excedentele bugetelor institutiilor publice

Art. 70.
- (1) Excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor publice, finantate in conditiile art. 67 alin. (1) lit. b), se regularizeaza la sfarsitul anului cu bugetele locale din care sunt finantate, in limita sumelor primite de la acestea, daca legea nu prevede altfel.
(2) Excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor publice, finantate potrivit art. 67 alin. (1) lit. c), raman la dispozitia acestora, urmand a fi folosite in anul urmator cu aceeasi destinatie.
(3) Autoritatile deliberative pot hotari ca excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor publice subordonate, finantate potrivit art. 67 alin. (1) lit. c), sa se preia ca venit la bugetul local, dupa deducerea sumelor incasate anticipat si a obligatiilor de plata.

Regimul de finantare a unor activitati ale institutiilor publice

Art. 71.
- (1) Autoritatile deliberative pot aproba infiintarea de activitati integral finantate din venituri proprii pe langa unele institutii publice, finantate potrivit art. 67 alin. (1) lit. a), stabilind totodata domeniul de activitate, categoriile de venituri, natura cheltuielilor, sistemul de organizare si functionare a acestor activitati.
(2) Bugetele de venituri si cheltuieli pentru activitatile finantate integral din venituri proprii se aproba odata cu bugetul institutiei publice de care apartin.
(3) In situatia nerealizarii veniturilor prevazute in bugetele activitatilor finantate integral din venituri proprii, cheltuielile vor fi efectuate in limita veniturilor realizate.
(4) Excedentele rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie sau se preiau ca venit la bugetul local, potrivit hotararii autoritatilor deliberative.

Imprumuturi temporare pentru unele activitati sau institutii publice

Art. 72.
- (1) In cazul in care la infiintarea, in subordinea unor ordonatori principali de credite, a unor institutii si servicii publice sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii, acestea nu dispun de fonduri suficiente, in baza documentatiilor temeinic fundamentate autoritatile deliberative pot aproba imprumuturi fara dobanda din bugetul local, pe baza de conventie.
(2) Imprumuturile acordate in conditiile alin. (1) vor fi rambursate integral in termen de un an de la data acordarii.
(3) In situatia nerambursarii imprumuturilor la termenul stabilit, se vor aplica majorari de intarziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, potrivit legii.

Executia de casa a bugetelor institutiilor publice

Art. 73.
- (1) Institutiile si serviciile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile de pe langa unele institutii publice, finantate integral din venituri proprii, efectueaza operatiunile de incasari si plati prin unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului in a caror raza isi au sediul si unde au deschise conturile de venituri, cheltuieli si disponibilitati.
(2) Institutiile publice au obligatia de a transmite bugetul aprobat potrivit prevederilor prezentei legi la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului.
(3) Autoritatile executive si presedintii consiliilor judetene au obligatia publicarii pe pagina de Internet a institutiilor publice si/sau prin afisaj public a proiectului de buget, a bugetului aprobat, a executiei bugetului, a evolutiei executiei bugetului, a rectificarii bugetului si a contului de executie, precum si actualizarea informatiilor cel putin o data pe trimestru.

CAPITOLUL VI
Criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale

Criza financiara

Art. 74.
- (1) Unitatea administrativ-teritoriala este considerata in criza financiara daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) neachitarea obligatiilor de plata, lichide si exigibile, mai vechi de 90 de zile si care depasesc 15% din bugetul anual;
b) neachitarea drepturilor salariale prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pe o perioada mai mare de 90 de zile de la data scadentei;
c) la calculul criteriului prevazut la lit. a) nu se iau in calcul obligatiile de plata, lichide si exigibile, care se afla in litigiu contractual.
(2) Situatia de criza financiara poate fi sesizata de ordonatorul principal de credite al unitatii administrativ-teritoriale, conducatorul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, de ordonatorii secundari de credite si ordonatorii tertiari de credite din cadrul serviciilor publice subordonate consiliului local, de conducatorii societatilor comerciale sau ai regiilor autonome din subordinea consiliului local, de diversi creditori, de directorul directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si de structurile teritoriale ale Curtii de Conturi. Sesizarea se face la directia generala a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti si la ordonatorul principal de credite al unitatii administrativ-teritoriale care se afla in situatia de criza financiara.
(3) In termen de 30 de zile de la solicitarea oricarei persoane interesate, ordonatorul principal de credite al unitatii administrativ-teritoriale are obligatia furnizarii situatiei economico-financiare si a concluziei de incadrare sau neincadrare in prevederile alin. (1).
(4) Ordonatorul principal de credite, din oficiu sau dupa ce a primit sesizarea situatiei de criza financiara conform alin. (2), are obligatia convocarii autoritatii deliberative in termen de 5 zile lucratoare.
(5) Autoritatea deliberativa ia act, in conditiile legii, de existenta situatiei de criza financiara, mandateaza ordonatorul principal de credite pentru elaborarea planului de redresare financiara si analizeaza propuneri care sa fie cuprinse in planul de redresare financiara prezentat de ordonatorul principal de credite.
(6) Planul de redresare financiara va fi elaborat de catre ordonatorul principal de credite, impreuna cu directia generala a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti si cu structurile teritoriale ale Curtii de Conturi, in termen de 30 de zile de la stabilirea starii de criza de catre autoritatea deliberativa.
(7) Planul de redresare financiara va contine:
a) analiza economico-financiara a unitatii administrativ-teritoriale;
b) masurile de mentinere a serviciilor publice esentiale de catre autoritatile administratiei publice locale pe toata durata aplicarii planului de redresare financiara;
c) masurile de crestere a gradului de colectare a veniturilor proprii, precum si de atragere a altor venituri;
d) masurile pentru reducerea cheltuielilor;
e) planificarea economico-financiara si bugetara pana la redresare;
f) stabilirea sarcinilor pentru indeplinirea prevederilor din planul de redresare financiara pe obiective, persoane responsabile si termene.
(8) Controlul executarii si indeplinirii masurilor cuprinse in planul de redresare financiara este in sarcina structurilor teritoriale ale Curtii de Conturi.
(9) Planul de redresare financiara este supus spre aprobare autoritatii deliberative in termen de 3 zile lucratoare de la elaborare si va fi adoptat in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la depunere. In cazul in care planul de redresare financiara nu este adoptat, autoritatea deliberativa se intruneste in termen de 3 zile lucratoare de la data dezbaterii in ultima sedinta pentru reanalizarea acestuia. Daca planul de redresare financiara nu se adopta, acesta se considera aprobat in forma propusa de initiator.
(10) Planul de redresare financiara poate fi modificat cu aprobarea autoritatii deliberative, in conditiile alin. (6), ori de cate ori va fi necesar, in cazul in care apar date, informatii sau fapte necunoscute la momentul sesizarii crizei financiare, daca acestea pot impiedica procesul de redresare financiara.
(11) Ordonatorul principal de credite are obligatia ca in perioada desfasurarii procedurii de redresare a crizei financiare sa asigure functionarea eficienta si eficace a serviciilor publice esentiale.
(12) In conditiile incetarii situatiei prevazute la alin. (1), la propunerea ordonatorului principal de credite si a structurilor teritoriale ale Curtii de Conturi, autoritatea deliberativa aproba incetarea starii de criza financiara.
(13) Situatia de criza financiara, respectiv incetarea acesteia, se inregistreaza, in termen de 5 zile de la declararea situatiei de criza financiara, de catre ordonatorul principal de credite, respectiv de la aprobarea incetarii starii de criza financiara, in registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale, care este gestionat de directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Acestea vor comunica lunar situatiile de deschidere sau de inchidere a crizelor financiare inregistrate Ministerului Finantelor Publice, pentru a fi inregistrate in registrul national al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale.

Insolventa

Art. 75.
- (1) Unitatea administrativ-teritoriala este considerata in stare de insolventa daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) neachitarea obligatiilor de plata, lichide si exigibile, mai vechi de 120 de zile si care depasesc 50% din bugetul anual, fara a se lua in calcul cele aflate in litigiu contractual;
b) neachitarea drepturilor salariale prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli, pe o perioada mai mare de 120 de zile de la data scadentei.
(2) Orice creditor sau grup de creditori care are una ori mai multe creante certe, lichide si exigibile impotriva unei unitati administrativ-teritoriale, cu o valoare insumata care depaseste 50% din bugetul acesteia pe o perioada de 120 de zile consecutive, poate introduce la tribunalul in a carui circumscriptie isi are sediul unitatea administrativ-teritoriala o cerere de deschidere a procedurii insolventei acestei unitati administrativ-teritoriale.
(3) In termen de 30 de zile de la solicitarea oricarei persoane interesate, ordonatorul principal de credite al unitatii administrativ-teritoriale are obligatia furnizarii situatiei economico-financiare si a concluziei de incadrare sau neincadrare in prevederile alin. (1).
(4) Ordonatorul principal de credite al unitatii administrativ-teritoriale are obligatia ca, in termen de 15 zile de la constatarea starii de insolventa care a intervenit potrivit alin. (1), sa solicite deschiderea procedurii privind insolventa unitatii administrativ-teritoriale, prin cerere depusa la tribunalul in a carui circumscriptie se afla unitatea administrativ-teritoriala respectiva. Ordonatorul principal de credite al unitatii administrativ-teritoriale are obligatia de a notifica deschiderea procedurii de insolventa creditorilor si oricaror persoane interesate.
(5) Introducerea prematura, cu rea-credinta, de catre ordonatorul principal de credite a cererii prevazute la alin. (4) atrage raspunderea acestuia, in conditiile legii, pentru prejudiciile pricinuite partii interesate.
(6) Judecatorul-sindic, prin hotararea de deschidere a procedurii de insolventa, va numi un administrator.
(7) In termen de 60 de zile lucratoare de la numirea administratorului, acesta intocmeste, impreuna cu structura teritoriala a Curtii de Conturi, un plan de redresare a insolventei unitatii administrativ-teritoriale.
(8) Administratorul sau ordonatorul principal de credite, dupa caz, are obligatia ca in perioada desfasurarii procedurii de insolventa sa asigure furnizarea eficienta si eficace a serviciilor publice esentiale, in conditiile legii.
(9) Planul de redresare a insolventei va cuprinde:
a) masurile de restabilire a viabilitatii financiare a unitatii administrativ-teritoriale;
b) masurile de continuare a prestarii serviciilor esentiale ale unitatii administrativ-teritoriale, pe toata perioada insolventei acesteia;
c) planul de achitare a debitelor catre creditori.
(10) Planul de redresare a insolventei se supune aprobarii consiliului local, in termen de 10 zile de la intocmirea conform prevederilor alin. (7), si devine obligatoriu atat pentru autoritatea deliberativa, cat si pentru ordonatorul principal de credite al unitatii administrativ-teritoriale.
(11) In caz de neadoptare in termenul prevazut la alin. (10), administratorul va propune judecatorului-sindic emiterea hotararii de preluare a atributiilor de ordonator principal de credite de catre administrator.
(12) Administratorul va monitoriza respectarea planului de redresare a insolventei.
(13) In caz de nerespectare a planului de redresare a insolventei, administratorul va propune judecatorului-sindic suspendarea atributiilor de ordonator principal de credite si emiterea hotararii de preluare a atributiilor de ordonator de credite de catre administrator.
(14) Ordonatorului principal de credite si autoritatii deliberative a unitatii administrativ-teritoriale le este interzisa exercitarea oricaror atributii cu implicatii financiare pe toata perioada gestionarii situatiei de insolventa, conform prevederilor alin. (11)-(13), atributii care se exercita exclusiv de administratorul numit in conditiile alin. (6), (11) sau (13).
(15) In cazul in care se constata incetarea starii de insolventa prevazute la alin. (1), judecatorul-sindic, la propunerea administratorului, va pronunta o sentinta de inchidere a procedurii de insolventa a unitatii administrativ-teritoriale. Administratorul are obligatia de a notifica sentinta de inchidere a procedurii de insolventa ordonatorului principal de credite, creditorilor si oricaror persoane interesate.
(16) Prin inchiderea procedurii insolventei, administratorul este descarcat de orice indatoriri sau responsabilitati cu privire la aplicarea procedurii fata de ordonatorul principal de credite, fata de patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale, precum si fata de creditori. In termen de 30 de zile de la notificarea prevazuta la alin. (15), intre administrator si ordonatorul principal de credite se incheie un proces-verbal de predare-primire cu privire la operatiunile derulate in timpul procedurii insolventei.
(17) Unitatea administrativ-teritoriala revine la statutul de criza financiara, iar ordonatorul principal de credite si consiliul local isi reiau atributiile si vor proceda conform art. 74 la aplicarea intocmai a planului de redresare financiara pentru iesirea unitatii administrativ-teritoriale din criza financiara.
(18) Cheltuielile ocazionate cu plata indemnizatiei administratorului si indeplinirea procedurii de redresare a insolventei reprezinta cheltuieli ale unitatii administrativ-teritoriale si se suporta din bugetul acesteia.
(19) Situatia de deschidere a procedurii de insolventa, respectiv de inchidere a acesteia, se inregistreaza in termen de 5 zile de la declararea situatiei de insolventa, respectiv de la notificarea hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii de catre ordonatorul principal de credite, in registrul local al situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale, care este gestionat de directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Acestea vor comunica lunar situatiile de deschidere sau de inchidere a procedurilor de insolventa inregistrate Ministerului Finantelor Publice, pentru a fi inregistrate in registrul national al situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale.

CAPITOLUL VII
Dispozitii institutionale

Comitetul pentru finante publice locale

Art. 76.
- (1) Se infiinteaza Comitetul pentru finante publice locale, organism cu rol consultativ in procesul de elaborare a unor reglementari cu caracter financiar, care privesc in mod direct bugetele locale si de stabilire a sumelor de echilibrare ce se aloca anual de la bugetul de stat pentru bugetele locale, structura de tip partenerial, fara personalitate juridica.
(2) Comitetul pentru finante publice locale este compus din cate un reprezentant desemnat de:
a) Parlamentul Romaniei;
b) Ministerul Administratiei si Internelor;
c) Ministerul Finantelor Publice;
d) structura asociativa a comunelor din Romania;
e) structura asociativa a oraselor din Romania;
f) structura asociativa a municipiilor din Romania;
g) structura asociativa a consiliilor judetene din Romania.
(3) Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor, prin structurile de specialitate, asigura impreuna secretariatul tehnic al Comitetului pentru finante publice locale.
(4) Modul de functionare si atributiile Comitetului pentru finante publice locale se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

CAPITOLUL VIII

Sanctiuni

Infractiuni si pedepse

Art. 77.
- (1) Constituie infractiuni urmatoarele fapte:
a) angajarea, ordonantarea si efectuarea de plati peste limitele maxime ale sumelor aprobate la partea de cheltuieli, prin bugetele prevazute la art. 1 alin. (2);
b) angajarea cheltuielilor din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) peste limita creditelor bugetare aprobate;
c) utilizarea fondurilor provenite din contractarea datoriei publice locale in alte scopuri decat cele pentru care au fost aprobate;
d) furnizarea de date eronate pentru fundamentarea documentatiei prezentate in vederea obtinerii autorizarii pentru contractarea/garantarea de imprumuturi;
e) exercitarea oricaror atributii cu implicatii financiare pe toata perioada gestionarii situatiei de insolventa, conform prevederilor art. 75 alin. (11)-(13), de catre ordonatorul principal de credite sau de catre autoritatea deliberativa a unitatii administrativ-teritoriale aflate in procedura de insolventa.
(2) Infractiunile prevazute la alin. (1) lit. a), c) si d) se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, iar infractiunile prevazute la alin. (1) lit. b) si e) se pedepsesc cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda de la 10.000 lei la 25.000 lei.

Contraventii si sanctiuni

Art. 78.
- (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) nerespectarea dispozitiilor art. 9 alin. (2), art. 14 alin. (3) si (4), art. 19 alin. (2), art. 40, art. 44, art. 45, art. 57 si ale art. 69 alin. (2) si (4);
b) nerespectarea dispozitiilor art. 5 alin. (2)-(4), art. 24 alin. (3), art. 26 alin. (4), art. 32 alin. (1)-(4), art. 33 alin. (3)-(6), art. 39 alin. (2), art. 49 alin. (3)-(5) si (7), art. 51 alin. (1), art. 54 alin. (2)-(6) si (9), art. 55 alin. (1), art. 56 alin. (1), art. 61 alin. (3), art. 62 alin. (9) si (10), art. 70 alin. (1), art. 72 alin. (2), art. 73 alin. (3), art. 74 alin. (4), (6) si (13) si ale art. 75 alin. (19);
c) nerespectarea dispozitiilor art. 4 alin. (4) si (6), art. 14 alin. (1), art. 23, art. 30 alin. (3)-(6), art. 32 alin. (7), art. 38, art. 39 alin. (3)-(6), art. 63, art. 73 alin. (1) si ale art. 75 alin. (4) si (6).
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei, cele de la alin. (1) lit. b), cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei, iar cele de la alin. (1) lit. c), cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre persoane imputernicite in acest scop de Curtea de Conturi, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Finantelor Publice, potrivit legii.

Legislatia aplicata contraventiei

Art. 79.
- Contraventiilor prevazute la art. 78 li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29.

CAPITOLUL IX
Dispozitii finale

Contabilitate publica

Art. 80.
- (1) Contabilitatea publica a institutiilor publice locale, definite potrivit prezentei legi, va cuprinde:
a) contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care sa reflecte incasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar;
b) contabilitatea generala, bazata pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor, care sa reflecte evolutia situatiei financiare si patrimoniale, precum si a excedentului sau a deficitului patrimonial;
c) contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor aprobate.
(2) Ministerul Finantelor Publice stabileste prin norme metodologice procedurile contabile si sistemul de raportare privind informatiile furnizate de contabilitatea publica.

Regimul veniturilor bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2)

Art. 81.
- Intocmirea si depunerea declaratiilor, stingerea obligatiilor bugetare, solutionarea contestatiilor, controlul fiscal, executarea creantelor bugetare, precum si cele referitoare la evaziunea fiscala se supun legislatiei in domeniu.

Alocarea de sume din fondurile de rezerva bugetara si de
interventie la dispozitia Guvernului

Art. 82.
- Cu sumele aprobate pe baza de hotarare a Guvernului, din fondurile de rezerva bugetara si de interventie la dispozitia Guvernului, se majoreaza bugetele locale de catre primari, presedintii consiliilor judetene si primarul general al municipiului Bucuresti, dupa caz, urmand ca la prima sedinta a consiliului local, judetean si, respectiv, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sa se valideze modificarile respective.

Sumele veniturilor cu destinatie speciala

Art. 83.
- Sumele aferente depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte, potrivit legii, se pastreaza intr-un cont distinct, deschis pe seama unitatilor administrativ-teritoriale la unitatile Trezoreriei Statului, in afara bugetelor locale, iar contul de executie se aproba de consiliul local, judetean sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.

Norme metodologice si instructiuni

Art. 84.
- In aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Finantelor Publice sunt autorizate sa emita norme metodologice si instructiuni de aplicare.

Procedura crizei financiare si a insolventei unitatilor
administrativ-teritoriale

Art. 85.
- In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Finantelor Publice elaboreaza proiectul de lege speciala privind procedura de aplicare a prevederilor art. 74 si 75.

Intrarea in vigoare

Art. 86.
- (1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007, cu urmatoarele exceptii:
a) art. 61, care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi;
b) art. 33 alin. (4) lit. f) si g), art. 74 si 75, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2008;
c) art. 26 alin. (7), art. 33 alin. (8) si art. 41, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2008, in vederea fundamentarii proiectiei bugetare pentru anul 2009.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 19 ianuarie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3076
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved