Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

Regulile administrarii

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micRegulile administrariiSectiunea 1

Obligatiile administratorului fata de beneficiar

Limitele raspunderii administratorului

Art.817 (1) Administratorul bunurilor altuia actioneaza numai in limitele puterilor ce ii sunt conferite si este tinut, in exercitarea atributiilor sale, sa respecte obligatiile ce-i incumba potrivit legii, actului constitutiv sau intelegerii ulterioare a partilor.

(2) Administratorul nu va fi raspunzator pentru pieirea bunurilor pricinuita de forta majora, vechimea sau natura perisabila a bunurilor ori de folosirea obisnuita si autorizata a acestora.

Obligatia de diligenta, onestitate si loialitate

Art.818 (1) Administratorul trebuie sa actioneze cu diligenta pe care bun proprietar o depune in administrarea bunurilor sale.

(2) Administratorul trebuie, totodata, sa actioneze cu onestitate si loialitate in vederea satisfacerii optime a intereselor beneficiarului sau a scopului urmarit.

Evitarea conflictului de interese

Art.819 (1) Administratorul nu isi poate exercita atributiile in interesul sau propriu sau al unei terte persoane.

(2) Administratorul este obligat sa evite aparitia unui conflict intre interesul sau propriu si obligatiile sale de administrator.

(3) In masura in care administratorul insusi este si beneficiar, el este tinut sa-si exercite atributiile in interesul comun al tuturor beneficiarilor, prin acordarea unui tratament egal interesului sau si celui al celorlalti beneficiari.

Anuntarea conflictului de interese

Art.820 Administratorul este obligat sa il anunte pe beneficiar de indata despre orice interes pe care il dobandeste intr-o anumita activitate si care este de natura sa il puna intr-o situatie de conflict de interese, precum si drepturile pe care le-ar putea invoca impotriva beneficiarului sau a bunurilor administrate, indicand, dupa caz, natura si valoarea drepturilor respective, cu exceptia intereselor si drepturilor nascute din actul constitutiv al administrarii.

Interdictia dobandirii de drepturi in legatura cu bunurile administrate

Art.821 (1) In timpul exercitarii calitatii sale, administratorul nu va putea deveni parte la nici un contract avand ca obiect bunurile administrate sau sa dobandeasca, altfel decat prin succesiune, orice fel de drepturi asupra bunurilor respective sau impotriva beneficiarului.

(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin.(1), administratorul va putea incheia actele mentionate, cu imputernicirea expresa a beneficiarului sau, in caz de impiedicare a acestuia sau in cazul in care acesta nu a fost inca determinat, a instantei judecatoresti.

Separatia bunurilor administrate

Art.822 Administratorul este obligat sa tina o evidenta distincta a bunurilor sale proprii de bunurile preluate in administrare. Aceasta obligatie subzista si in cazul in care, la preluarea bunurilor beneficiarului administrarii, nu a fost intocmit un inventar.

Interdictia folosirii bunurilor administrate in interes propriu

Art.823 In absenta acordului beneficiarului sau a imputernicirii conferite prin lege, prin actul constitutiv ori prin intelegerea ulterioara a partilor, administratorul este obligat sa nu foloseasca in propriul sau avantaj bunurile administrate sau informatiile care ii parvin in virtutea administrarii.

Interdictia actelor de dispozitie cu titlu gratuit

Art.824 Administratorul nu va putea dispune cu titlu gratuit de bunurile sau drepturile care ii sunt incredintate, cu exceptia cazului in care natura insasi a administrarii sale o impune.

Dreptul de a reprezenta in justitie

Art.825 Administratorul poate sta in justitie pentru orice cerere sau actiune referitoare la administrarea bunurilor si poate interveni in orice cerere sau actiune avand drept obiect bunurile administrate.

Pluralitatea beneficiarilor

Art.826 Daca exista mai multi beneficiari, concomitenti sau succesivi, administratorul este tinut sa actioneze cu impartialitate, tinand cont de drepturile si interesele fiecaruia dintre ei.

Atenuarea raspunderii administratorului

Art.827 In aprecierea limitelor raspunderii administratorului si a despagubirilor datorate de acesta, instanta judecatoreasca va putea reduce cuantumul acestora, tinand cont de circumstantele asumarii administrarii sau de caracterul gratuit al serviciului administratorului.

Sectiunea a 2-a

Obligatiile administratorului si ale beneficiarului in raporturile cu tertii

Raspunderea personala a administratorului

Art.828 (1) Administratorul care isi asuma obligatii in numele beneficiarului sau al fiduciarului, pentru masa patrimoniala fiduciara, in limitele puterilor conferite, nu va fi tinut personal raspunzator fata de tertii contractanti.

(2) Administratorul este personal raspunzator fata de tertii cu care contracteaza daca se obliga in nume propriu, sub rezerva drepturilor detinute de acestia impotriva beneficiarului sau, dupa caz, a fiduciarului, pentru masa patrimoniala fiduciara.

Raspunderea personala a administratorului in cazul depasirii puterilor conferite

Art.829 Administratorul care-si depaseste puterile este tinut personal fata de tertii cu care a contractat, in masura in care acestia nu au cunoscut faptul depasirii puterilor ori beneficiarul nu a ratificat in mod expres sau tacit actul incheiat de administrator cu depasirea puterilor conferite.

Exercitarea individuala a puterilor incredintate mai multor persoane

Art.830 (1) Se considera o depasire a puterilor conferite faptul administratorului de a exercita in mod individual atributiile pe care trebuie sa le exercite impreuna cu altcineva.

(2) Prin derogare la prevederile alin.(1), nu constituie o incalcare a puterilor exercitarea acestora intr-un mod cel putin la fel de avantajos ca acela impus prin actul de imputernicire.

Limitarea raspunderii beneficiarului fata de terti

Art.831 (1) Beneficiarul raspunde fata de terti pentru prejudiciile pricinuite in mod culpabil de administrator in exercitarea atributiilor sale numai pana la concurenta castigului obtinut.

(2) Prevederile alin.(1) se aplica, in mod corespunzator, in cazul masei patrimoniale fiduciare.

Administratorul aparent

Art.832 Orice persoana care, avand capacitate deplina de exercitiu, creeaza aparenta despre o alta persoana ca este administratorul bunurilor sale, va fi tinuta de toate contractele pe care aceasta persoana le incheie cu tertii de buna-credinta.

Sectiunea a 3-a

Inventar, garantii si asigurare

Izvorul obligatiei privind inventarul, garantiile si asigurarea

Art.833 (1) Administratorul nu este obligat sa faca inventarul, sa subscrie o polita de asigurare sau sa furnizeze o alta garantie pentru buna executare a indatoririlor sale, in absenta unei clauze a actului constitutiv, a intelegerii ulterioare a partilor, a unei dispozitii legale contrare sau a unei hotarari judecatoresti pronuntate la cererea beneficiarului sau a oricarei persoane interesate.

(2) In cazul in care o asemenea obligatie a fost stabilita, in sarcina administratorului, prin actul constitutiv, intelegerea ulterioara a partilor sau hotarare judecatoreasca, administratorul va putea solicita instantei judecatoresti, insa numai pentru motive temeinice, sa fie dispensat de indeplinirea ei.

Criterii pentru aprecierea motivelor temeinice

Art.834 (1) In solutionarea cererilor prevazute in articolul precedent, instanta judecatoreasca va tine seama de valoarea bunurilor, de situatia partilor, precum si de alte circumstante.

(2) Instanta nu va putea admite cererea de stabilire a obligatiei administratorului privind inventarul, garantiile sau asigurarea, daca pe aceasta cale s-ar incalca o clauza contrara din actul constitutiv sau din intelegerea ulterioara a partilor.

Cuprinsul inventarului

Art.835 (1) In cazurile in care administratorul este obligat sa intocmeasca un inventar, acesta trebuie sa cuprinda o enumerare completa a bunurilor incredintate sau a continutului masei patrimoniale ori a patrimoniului supus administrarii.

(2) Inventarul contine, ori de cate ori este cazul:

a)      datele de identificare a bunurilor imobile si descrierea bunurilor mobile, cu indicarea valorii acestora, iar in cazul unei universalitati de bunuri mobile, o identificare corespunzatoare a universalitatii respective;

b)      identificarea sumelor de bani si a celorlalte valori mobiliare;

c)      lista celorlalte instrumente financiare.

(3) De asemenea, in cazul administrarii unei mase patrimoniale sau a unui patrimoniu, inventarul cuprinde lista datoriilor si se incheie cu o recapitulare a activului si pasivului.

(4) Administratorul are obligatia sa notifice beneficiarului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, data si locul intocmirii inventarului.

(5) Inventarul se intocmeste fie prin inscris autentic, fie prin inscris sub semnatura privata cuprinzand data si locul intocmirii, si semnat de autor si de beneficiar, iar in absenta acestuia din urma de doi martori. Constatarile cu privire la care beneficiarul nu a facut obiectiuni au deplina forta probanta fata de acesta din urma.

Bunurile de uz personal

Art.836 In masura in care patrimoniul administrat cuprinde bunuri de uz personal ale titularului sau, dupa caz, ale defunctului, in inventar se face o mentiune de ordin general cu privire la acestea, descriindu-se doar obiectele de imbracaminte, inscrisurile personale, bijuteriile sau obiectele de uz curent a caror valoare individuala depaseste echivalentul in lei al sumei de 100 euro.

Starea bunurilor indicate in inventar

Art.837 Bunurile indicate in inventar sunt prezumate in buna stare la data intocmirii acestuia, cu exceptia cazului in care inventarul cuprinde o mentiune contrara agreata de beneficiar sau, in absenta acordului beneficiarului, insotita de un document doveditor.

Comunicarea si contestarea inventarului

Art.838 (1) O copie a inventarului va fi predata de administrator persoanei care l-a desemnat si beneficiarului, precum si oricarei alte persoane interesate despre care acesta are cunostinta.

(2) Inventarul va fi facut public numai in cazurile si potrivit procedurii prevazute de lege.

(3) Orice persoana interesata va putea contesta in justitie inventarul sau oricare din mentiunile continute de acesta si va putea solicita intocmirea unui nou inventar, cu participarea unui expert judiciar.

Asigurarea facultativa

Art.839 (1) Chiar in absenta unei obligatii stabilite prin lege, prin actul constitutiv sau prin intelegerea partilor ori prin hotarare judecatoreasca,  administratorul va putea asigura bunurile incredintate impotriva riscurilor obisnuite, precum furtul sau incendiul, pe cheltuiala beneficiarului sau a patrimoniului fiduciar.

(2) Administratorul va putea subscrie, totodata, o polita de asigurare profesionala pentru buna executare a obligatiilor sale.

(3) Cheltuielile prilejuite de asigurarea prevazuta la alin.(2) sunt in sarcina beneficiarului sau ale patrimoniului fiduciar, in cazul in care administrarea este efectuata cu titlu gratuit.

Sectiunea a 4-a

Administrarea colectiva si delegarea

Adoptarea hotararilor

Art.840 In cazul in care sunt desemnate mai multe persoane in calitate de administratori, daca legea sau actul de desemnare nu prevede altfel, hotararile se iau prin vointa majoritatii acestora.

Adoptarea hotararilor in situatii speciale

Art.841 (1) Administratorii vor putea efectua in mod individual acte de conservare.

(2) In cazul in care nu se pot lua hotarari in mod valabil din cauza opunerii constante a unora dintre administratori, celelalte acte de administrare a bunurilor altuia vor putea fi facute, in caz de urgenta, cu autorizarea instantei judecatoresti.

(3) In masura in care neintelegerile dintre administratori persista, iar administrarea este serios afectata, instanta va putea dispune, la solicitarea oricarei persoane interesate, una sau mai multe dintre urmatoarele masuri:

a) stabilirea unui mecanism simplificat de adoptare a hotararilor;

b) repartizarea atributiilor intre administratori;

c) conferirea votului decisiv, in caz de paritate de voturi, unuia dintre administratori;

d) inlocuirea administratorului sau, dupa caz, a administratorilor carora le este imputabila situatia creata.

Raspunderea solidara

Art.842 (1) Administratorii sunt raspunzatori in mod solidar pentru indeplinirea atributiilor lor.

(2) Cu toate acestea, in cazul in care atributiile sunt repartizate prin lege, actul de desemnare sau hotarare judecatoreasca, iar repartizarea a fost respectata, fiecare administrator este raspunzator doar pentru partea sa de administrare.

Prezumtia de aprobare a hotararilor

Art.843 (1) Se prezuma ca administratorul a aprobat toate hotararile adoptate de ceilalti administratori si va raspunde pentru acestea in solidar cu ei in masura in care nu s-a opus in momentul adoptarii hotararii si nu a notificat aceasta opozitie beneficiarului intr-un termen rezonabil.

(2) Se prezuma ca administratorul a aprobat hotararea adoptata in absenta sa in masura in care nu-si face cunoscuta opozitia celorlalti administratori si beneficiarului intr-un termen rezonabil de la data la care a luat cunostinta de hotararea respectiva.

(3) Administratorul nu va raspunde in situatia in care nu a putut, pentru motive temeinice, sa notifice opozitia sa in conditiile alin.(1).

Delegarea

Art.844 (1) Administratorul isi poate delega partial atributiile sau poate imputernici un tert sa il reprezinte la incheierea unui act determinat.

(2) Administratorul nu poate delega unei terte persoane administrarea generala sau exercitiul unei puteri discretionare, cu exceptia cazului in care delegarea se face catre un coadministrator.

(3) Administratorul raspunde pentru faptele celui substituit in masura in care beneficiarul nu a autorizat in mod expres substituirea, iar in cazul in care autorizarea exista, raspunde numai pentru lipsa de diligenta in alegerea si indrumarea inlocuitorului.

Raspunderea reprezentantului administratorului

Art.845 (1) Actele prin care reprezentantul administratorului a incalcat prevederile actului de desemnare sau uzantele sunt inopozabile beneficiarului.

(2) De asemenea, beneficiarul se va putea indrepta impotriva reprezentantului pentru prejudiciile suferite, chiar daca administratorul era autorizat expres sa incredinteze reprezentarea.

Sectiunea a 5-a

Plasamentele considerate sigure

Categorii de plasamente considerate sigure

Art.846 Sunt prezumate a fi sigure plasamentele avand drept obiect urmatoarele:

  1. titluri de proprietate asupra bunurilor imobile;
  2. valori mobiliare emise sau garantate de statul roman sau de unitatile administrativ-teritoriale ale acestuia ori de oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene, Statele Unite ale Americii sau oricare dintre statele membre, Banca Internationala de Reconstructie si Dezvoltare sau Banca Europeana de Investitii;
  3. valori mobiliare emise de catre o persoana juridica care exploateaza un serviciu public in Romania si este autorizata sa fixeze tarife pentru utilizarea serviciului respectiv;
  4. valori mobiliare garantate de stat sau  de unitatile administrativ-teritoriale ale acestuia in favoarea fiduciarului, in sensul angajamentului de a disponibiliza resursele financiare necesare pentru achitarea dobanzilor si a capitalului la data scadentei fiecaruia dintre acestea;
  5. valori mobiliare emise de o societate comerciala, in masura in care acestea:

a)      sunt garantate cu o ipoteca de rangul intai asupra unui imobil sau cu valori mobiliare prezumate ca fiind sigure;

b)      sunt garantate cu o garantie reala de rangul intai asupra echipamentului societatii, iar societatea si-a achitat dobanzile aferente imprumuturilor contractate in decursul precedentilor zece ani sau

c)      sunt emise de o societate ale carei actiuni ordinare sau preferentiale sunt considerate plasamente sigure.

  1. valori mobiliare emise de o institutie de credit autorizata de Banca Nationala a Romaniei, in masura in care activitatea principala a respectivei institutii de credit consta in acordarea de imprumuturi garantate cu ipoteca de rang intai asupra bunurilor imobile situate in Romania;
  2. creante garantate cu ipoteca asupra imobilelor situate in Romania:

a)      in cazul in care plata capitalului si a dobanzilor este garantata personal sau real de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale ale acestuia;

b)      in cazul in care valoarea creantei nu depaseste 75% din valoarea imobilului care garanteaza plata, dupa deducerea sumelor reprezentand creante garantate cu acelasi imobil si avand rang egal sau superior creantei respective;

c)      in cazul in care suma cu care valoarea creantei depaseste 75% din valoarea imobilului care garanteaza plata, dupa deducerea sumelor reprezentand creante garantate cu acelasi imobil si avand rang egal sau superior creantei respective, este garantata personal sau real de catre stat, de unitatile administrativ-teritoriale ale acestuia, de Agentia Nationala pentru Locuinte sau, dupa caz, printr-o polita de asigurare ipotecara emisa de o societate de asigurare-reasigurare autorizata in conditiile legii.

  1. actiuni preferentiale integral liberate, emise de o societate comerciala ale carei actiuni ordinare sunt considerate plasamente sigure sau care a distribuit, in decursul celor cinci exercitii financiare precedente, dividendele stipulate pentru toate actiunile sale preferentiale;
  2. actiuni ordinare, emise de o societate comerciala care si-a indeplinit, pe o perioada precedenta de trei ani consecutivi, obligatia de informare continua prevazuta de dispozitiile legale care reglementeaza valorile mobiliare, in masura in care:

a)      aceste actiuni sunt cotate la o bursa autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si

b)      capitalizarea bursiera a societatii respective, excluzand actiunile preferentiale si pachetele de actiuni mai mari de 10% din capitalul social, depaseste valoarea stabilita in acest sens de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

  1. actiuni ale unei societati de investitii sau titluri de participare la un fond deschis de investitii sau la o fiducie, in masura in care minimum 60% din portofoliul acestor entitati reprezinta plasamente prezumate ca fiind sigure, daca societatea, fondul sau, dupa caz, fiducia respectiva si-au indeplinit, in ultimii trei ani, obligatia de raportare prevazuta de legea privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare.

Limitele prudentiale ale efectuarii plasamentelor

Art.847 (1) Administratorul hotaraste cu privire la efectuarea plasamentelor in functie de randament si de cresterea estimata a valorii; administratorul va cauta sa realizeze un portofoliu diversificat, care sa produca venituri fixe si, respectiv, variabile, intr-o proportie stabilita in functie de conjunctura economica.

(2) Administratorul nu va putea achizitiona mai mult de 5% din actiunile aceleiasi societati comerciale si nici nu va putea achizitiona actiuni, obligatiuni sau alte valori mobiliare ale unei persoane juridice care nu si-a indeplinit obligatia de plata a dividendelor sau dobanzilor sau acorda imprumuturi persoanei juridice respective.

Plasarea sumelor de bani

Art.848 (1) Administratorul va putea depozita sumele de bani care ii sunt incredintate la o institutie de credit sau de asigurare ori la un organism de plasament colectiv, in masura in care depozitul este rambursabil la vedere sau in urma unui aviz de maximum 30 de zile.

(2) Administratorul va putea efectua, totodata, depuneri pe perioade mai lungi in masura in care acestea sunt garantate integral de Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar sau, dupa caz, de Fondul de protejare a asiguratilor.

(3) In lipsa garantiei prevazute la alin.(2), administratorul nu va putea efectua depuneri pe perioade mai lungi, cu exceptia cazului in care instanta il autorizeaza in acest sens si in conformitate cu regulile determinate de aceasta.

Mentinerea plasamentelor anterioare

Art.849 (1) Administratorul va putea mentine plasamentele existente la data preluarii functiei chiar daca acestea nu sunt considerate sigure.

(2) Administratorul va putea, totodata, sa detina valori mobiliare care le inlocuiesc pe cele detinute anterior ca urmare a reorganizarii, lichidarii sau fuziunii persoanei juridice emitente.

Obligatia de reparare a prejudiciului pentru plasamentele nesigure

Art.850 (1) Se prezuma ca un administrator actioneaza prudent daca isi indeplineste atributiile in conformitate cu prevederile prezentei sectiuni.

(2) Administratorul care efectueaza un alt plasament decat cele mentionate in art.846 si care nu a fost autorizat expres de catre beneficiar va fi tinut sa repare prejudiciul rezultat fara a se tine seama de existenta vreunei culpe.

Obligatia administratorului de a-si arata calitatea

Art.851 (1) Administratorul trebuie sa indice calitatea sa si persoana beneficiarului pentru plasamentele facute in cursul administrarii.

(2) In caz contrar, plasamentul si profitul aferent vor reveni tot beneficiarului. Daca plasamentele sunt nerentabile, administratorul va acoperi personal pierderile cauzate beneficiarului.

Sectiunea a 6-a

Repartitia profiturilor si a pierderilor

Repartitia profitului si a pierderilor

Art.852 (1) Repartitia profitului si a pierderilor intre beneficiarul fructelor si cel al capitalului se va realiza in conformitate cu prevederile actului constitutiv.

(2) In lipsa unei indicatii suficiente in act, repartitia se face cat mai echitabil posibil, tinand seama de obiectul administrarii, de circumstantele care au dat nastere la administrare, precum si de practicile contabile general acceptate.

Debitarea contului de venituri

Art.853 - (1) Contul de venituri se va debita cu sumele reprezentand urmatoarele cheltuieli si alte cheltuieli de natura similara, in urmatoarea ordine:

a) primele de asigurare, costurile reparatiilor minore, precum si celelalte cheltuieli obisnuite ale administrarii;

b) jumatate din remuneratia administratorului si din cheltuielile rezonabile efectuate de acesta pentru administrarea comuna a capitalului si dobanzilor;

c) impozitele si taxele platite, aferente bunurilor administrate;

d) cheltuielile efectuate pentru conservarea drepturilor beneficiarului fructelor si jumatate din costurile prilejuite de descarcarea judiciara de gestiune, in masura in care instanta judecatoreasca nu dispune altfel;

e) costurile amortizarii bunurilor, cu exceptia celor utilizate in scop personal de catre beneficiar.

(2) Administratorul va putea repartiza cheltuielile importante pe o perioada de timp rezonabila, pentru a mentine veniturile la un nivel constant.

Debitarea contului de capital

Art.854 (1) Contul de capital se va debita cu sumele reprezentand cheltuieli care nu sunt trecute in debitul contului de venituri, precum cheltuielile referitoare la investitiile de capital, instrainarea de bunuri, conservarea drepturilor beneficiarului capitalului sau a dreptului de proprietate a bunurilor administrate.

(2) Contul de capital se va debita, totodata, cu sumele reprezentand taxe si impozite platite asupra castigurilor din capital, chiar si atunci cand legea speciala le califica impozite pe venit.

Momentul nasterii dreptului beneficiarului la venitul net

Art.855 Beneficiarul fructelor este indreptatit la venitul net rezultat din administrarea bunurilor incepand cu data prevazuta in actul constitutiv sau, in lipsa unei asemenea date, de la momentul inceperii administrarii ori, dupa caz, al decesului testatorului.

Dobandirea fructelor

Art.856 (1) Cand beneficiarul este proprietarul bunului frugifer, fructele se dobandesc potrivit regulilor prevazute in art.567 alin.(2) si (3). In cazul in care beneficiarul este o terta persoana, se aplica in mod corespunzator, regulile prevazute in art.727 si art.728.

(2) Dividendele si distributiile unei persoane juridice se datoreaza de la data indicata in hotararea de distributie sau, in lipsa acesteia, de la data hotararii respective. Beneficiarul nu va avea dreptul la plata dividendelor stabilite ulterior momentului incetarii dreptului sau.

Sectiunea a 7-a

Darea de seama anuala

Obligatia privind darea de seama

Art.857 - Cel putin o data pe an administratorul ii va prezenta beneficiarului o dare de seama sumara a gestiunii sale.

Continutul si auditarea darii de seama

Art.858 - (1) Darea de seama trebuie sa cuprinda toate informatiile necesare verificarii exactitatii acesteia.

(2) Orice persoana interesata va putea sa solicite instantei judecatoresti, la momentul prezentarii darii de seama, desemnarea unui expert pentru auditarea acesteia.

Darea de seama in ipoteza in care sunt mai multi administratori

Art.859 Daca sunt mai multi administratori, acestia vor intocmi o singura dare de seama, cu exceptia cazului in care atributiile lor au fost repartizate prin lege, prin actul constitutiv sau de catre instanta judecatoreasca, iar aceasta repartizare a fost respectata.

Examinarea registrelor

Art.860 Administratorul este obligat sa-i permita beneficiarului, in orice moment, examinarea registrelor si a documentelor justificative ce au legatura cu gestiunea sa.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2305
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved