Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

NORME METODOLOGICE din 14 martie 2007 de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micNORME METODOLOGICE din 14 martie 2007

de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT:  GUVERNULPUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 4 aprilie 2007

CAP. I

Dispozitii generale

ART. 1

Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege.

ART. 2

Beneficiaza de dispozitiile legii urmatoarele categorii de persoane:

a) copiii care poseda certificat de incadrare in grad de handicap eliberat prin hotarare a comisiei pentru protectia copilului;

b) adultii care poseda certificat de incadrare in grad de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, dupa caz, decizie eliberata de comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, in termen de valabilitate.

CAP. II

Drepturile persoanelor cu handicap

SECTIUNEA 1

Sanatate si recuperare

ART. 3

In cazul in care familia sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap nu poate asigura exercitarea drepturilor persoanelor cu handicap, aceasta revine, in principal, autoritatilor administratiei publice locale unde isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap.

ART. 4

Asistentul social al serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau resedinta a persoanei cu handicap se autosesizeaza, raspunde la sesizari/reclamatii, constata ca familia sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap nu asigura sau incalca drepturile persoanei cu handicap si anunta in acest sens autoritatile administratiei publice locale.

ART. 5

In aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. e) din lege, autoritatile publice se vor baza, in principal, pe promovarea programelor de interventie timpurie.

ART. 6

In cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, persoanele cu handicap beneficiaza de asistenta medicala, inclusiv de medicamente, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in conditiile art. 10 din lege si in conformitate cu contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate.

ART. 7

Insotitorul copilului sau adultului cu handicap grav ori accentuat poate fi orice persoana care insoteste copilul sau adultul, inclusiv asistentul personal in cazul copilului ori adultului cu handicap grav.

ART. 8

Biletele gratuite de tratament balnear se acorda in limita numarului total de bilete prevazute in legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul respectiv.

ART. 9

Cererea pentru acordarea biletului gratuit de tratament balnear se depune la casele teritoriale de pensii si este insotita de urmatoarele documente:

a) copie de pe actul de identitate;

b) copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad de handicap;

c) recomandare medicala emisa de medicul de familie sau medicul specialist.

ART. 10

In cazul in care decizia ori aprobarea de plata pentru dispozitivele medicale solicitate, prevazuta la art. 11 alin. (2) din lege, nu este emisa in termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei necesare, persoana cu handicap se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, in conditiile legii.

SECTIUNEA a 2-a

Educatie

ART. 11

In situatia in care studentul cu handicap grav sau accentuat adreseaza cererea de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare si masa la cantinele si caminele studentesti, iar aceasta nu este rezolvata favorabil, persoana lezata se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, in conditiile legii.

ART. 12

In vederea obtinerii unui loc gratuit in tabere de odihna pentru prescolarul sau elevul cu handicap, parintele ori reprezentantul legal al acestuia va depune o cerere la unitatea de invatamant de care apartine, insotita de copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad de handicap. Studentul cu handicap va depune cererea personal sau prin reprezentant.

SECTIUNEA a 3-a

Locuinta

ART. 13

La nivel local, responsabile cu asigurarea accesului persoanelor cu handicap la inchirierea unei locuinte sunt consiliile locale, ca autoritati deliberative, si primarii, ca autoritati executive, in raza carora isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap.

SECTIUNEA a 4-a

Asistenta juridica si facilitati

ART. 14

In sensul prevederilor art. 23 alin. (4) din lege, in cazul in care instanta judecatoreasca numeste ca tutore autoritatea administratiei publice locale, aceasta are obligatia de a desemna o persoana sau o comisie din aparatul de specialitate al primarului, respectiv din cadrul compartimentului cu atributii in domeniu, care sa duca la indeplinire hotararea instantei judecatoresti.

ART. 15

(1) In vederea obtinerii rovinietei, persoanele care se incadreaza in prevederile art. 27 din lege vor depune fie la primariile din localitatea de domiciliu sau resedinta, fie la directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, o cerere insotita de urmatoarele documente in copie: documentul care atesta incadrarea in grad de handicap, actul de identitate, certificatul de inmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului.

(2) Primariile vor centraliza lunar solicitarile primite in acest sens si le vor trimite pana in data de 10 a lunii urmatoare directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

(3) Directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, vor centraliza lunar solicitarile in acest sens si le vor trimite pana in data de 20 a lunii urmatoare Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., impreuna cu cererea de acordare a rovinietelor.

(4) Temeiul cererii prevazute la alin. (3) il constituie conventiile tripartite care se incheie anual intre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A.

(5) Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. va elibera rovinietele solicitate catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pana in ultima zi lucratoare a acelei luni.

ART. 16

Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei hoteliere, persoanele cu handicap grav sau accentuat trebuie sa faca dovada cu actul de identitate si documentul care atesta incadrarea in grad de handicap.

ART. 17

(1) Pentru a beneficia de prevederile art. 25 din lege, persoana cu handicap grav sau accentuat se adreseaza Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap si depune prin registratura urmatoarele documente:

a) cerere;

b) copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad de handicap;

c) copie de pe documentul de identitate;

d) declaratie pe propria raspundere referitoare la faptul ca indeplineste conditiile art. 25 din lege;

e) declaratie pe propria raspundere referitoare la faptul ca va comunica Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap orice modificare privind incadrarea in grad de handicap.

(2) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap elibereaza persoanei cu handicap o adeverinta referitoare la acordul platii dobanzii.

(3) Dupa obtinerea adeverintei, persoana cu handicap grav sau accentuat se adreseaza unei unitati bancare in vederea obtinerii creditului. La solicitarea unitatii bancare, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap va incheia un angajament de plata a dobanzii.

(4) In situatia in care persoana cu handicap, beneficiara a creditului, inregistreaza restante la rambursarea acestuia, dobanda aferenta creditului se va suporta de catre aceasta.

CAP. III

Servicii si prestatii sociale

SECTIUNEA 1

Servicii sociale

ART. 18

(1) Serviciile sociale prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2003, si de Hotararea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt acordate de catre furnizorii de servicii sociale acreditati in conditiile legii persoanelor cu handicap, pe perioada valabilitatii documentului care atesta incadrarea in grad de handicap.

(2) Serviciile sociale prevazute la alin. (1) se acorda din oficiu in situatii de criza.

ART. 19

(1) In sensul prevederilor art. 30 alin. (3) din lege, actele doveditoare sunt:

a) copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad de handicap;

b) copie de pe planul individual de servicii;

c) rezultatul anchetei sociale efectuate de serviciul specializat al primariei localitatii de domiciliu sau resedinta;

d) pentru persoanele cu handicap care solicita admiterea intr-un centru rezidential, dovada eliberata de serviciul specializat al primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap, prin care se atesta ca acesteia nu i s-au putut asigura protectia si ingrijirea la domiciliu sau in cadrul altor servicii din comunitate.

(2) In vederea solutionarii cererii, autoritatea administratiei publice locale in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap poate solicita si alte documente.

(3) In situatia in care persoanei cu handicap nu i se pot asigura serviciile sociale solicitate la nivelul localitatii de domiciliu sau resedinta, serviciul public specializat al acesteia se va adresa autoritatilor administratiei publice de la nivelul judetelor.

ART. 20

Serviciile sociale destinate persoanelor cu handicap pot fi acordate:

a) la domiciliu: ingrijiri specializate la domiciliu, echipa mobila, asistentul personal;

b) in comunitate: asistent personal profesionist;

c) in centre de zi si centre rezidentiale publice, private sau public-private.

ART. 21

In vederea contractarii serviciilor sociale in conditiile art. 32 alin. (2) din lege, autoritatile administratiei publice locale vor proceda dupa cum urmeaza:

a) stabilesc costul maxim pentru fiecare serviciu social care se intentioneaza a se contracta, in baza unei analize privind cheltuielile aferente cu acel serviciu, pentru o persoana asistata, in decursul unui an;

b) elaboreaza caietul de sarcini care include standardele minime privind asigurarea calitatii pentru serviciul social respectiv, cu respectarea legislatiei in vigoare;

c) contracteaza serviciul social, in conditiile legii.

ART. 22

Ingrijirile specializate la domiciliu se acorda persoanelor cu handicap in baza evaluarii nevoilor individuale. Ingrijirile specializate la domiciliu se pot acorda chiar si in situatia in care persoana cu handicap grav beneficiaza de asistent personal.

ART. 23

Nevoile individuale ale persoanei cu handicap sunt evaluate in cadrul serviciului de evaluare complexa din cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si vor fi precizate in planul individual de servicii.

SECTIUNEA a 2-a

Asistentul personal

ART. 24

(1) In cazul in care intr-o familie exista doua sau mai multe persoane cu handicap grav cu drept la asistent personal, fiecare dintre acestea beneficiaza de asistent personal.

(2) Copilul cu handicap pentru care s-a dispus o masura de protectie speciala la asistent maternal nu beneficiaza de asistent personal.

ART. 25

(1) Pentru a fi incadrata ca asistent personal, persoana respectiva se va prezenta la primaria localitatii de domiciliu sau de resedinta a persoanei cu handicap grav si va depune un dosar continand urmatoarele documente:

a) cerere de angajare;

b) copie de pe actele de identitate si de stare civila;

c) copie de pe actele de studii;

d) cazier judiciar;

e) adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de alta unitate sanitara autorizata, care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

f) acordul persoanei cu handicap sau, dupa caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat in scris, pentru angajare;

g) declaratie pe propria raspundere ca va respecta obligatiile prevazute la art. 37 din lege.

(2) Angajarea asistentului personal se face in maximum 30 de zile de la depunerea dosarului cu documentele prevazute. In aceasta perioada, primaria localitatii de domiciliu sau de resedinta a persoanei cu handicap grav face demersurile necesare in vederea efectuarii anchetei sociale la domiciliul sau resedinta persoanei care doreste sa se angajeze ca asistent personal.

(3) Daca ancheta sociala se finalizeaza cu recomandarea in vederea angajarii, asistentului personal i se intocmesc contractul de munca si actul aditional la acesta referitor la respectarea prevederilor art. 37 lit. b) din lege.

ART. 26

(1) Indemnizatia prevazuta la art. 36 alin. (3) din lege se asigura o singura data pe an, indiferent daca asistentul personal efectueaza concediul de odihna in transe.

(2) In cazul copilului cu handicap, indemnizatia se acorda parintelui sau reprezentantului legal.

ART. 27

In aplicarea prevederilor art. 37 lit. a) din lege, autoritatile publice locale au obligatia sa asigure gratuit instruirea asistentilor personali, tematica acesteia urmand a se stabili prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, emis in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

ART. 28

Monitorizarea realizarii instruirii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav revine in sarcina directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si in coordonarea metodologica a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

ART. 29

(1) Serviciul public de asistenta sociala de la nivelul primariei sau, in cazul municipiului Bucuresti, directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului prezinta semestrial consiliului local un raport care contine cel putin urmatoarele:

a) dinamica angajarii asistentilor personali;

b) informatii privind modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihna, in stransa legatura cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro;

c) informatii privind numarul de asistenti personali instruiti;

d) numarul de controale efectuate si problemele sesizate.

(2) In termen de 30 de zile, raportul prezentat consiliului local va fi transmis spre informare directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene si secretariatului comisiei judetene pentru incluziune sociala, respectiv a municipiului Bucuresti, din cadrul directiei de munca, solidaritate sociala si familie judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

ART. 30

Indemnizatia prevazuta la art. 41 alin. (3) din lege se acorda incepand cu luna urmatoare depunerii cererii si inceteaza cu luna urmatoare celei in care persoana cu handicap nu mai indeplineste conditiile care au dus la stabilirea dreptului.

SECTIUNEA a 3-a

Centre pentru persoane cu handicap

ART. 31

(1) Potrivit prevederilor art. 50 alin. (5) din lege, in vederea obtinerii avizului Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, solicitantul va depune urmatoarele documente:

a) cererea de solicitare a avizului;

b) proiectul de hotarare a consiliului judetean, respectiv local al sectorului municipiului Bucuresti;

c) nota de fundamentare;

d) proiectul de organigrama.

(2) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap va comunica avizul in termen de 30 de zile de la data inregistrarii dosarului complet.

ART. 32

Evaluarea activitatilor cu caracter inovator se face de serviciul public descentralizat competent teritorial al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, in colaborare cu Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, pe baza unei grile de evaluare elaborate si aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, emis in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

ART. 33

(1) In sensul art. 53 alin. (4) din lege, decontarea cheltuielilor se face in baza unui cost mediu lunar al cheltuielilor stabilit de consiliile judetene, respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti. La stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor se iau in calcul cheltuielile de personal si cheltuielile cu bunuri si servicii.

(2) Obligatia de decontare a cheltuielilor prevazute la alin. (1) revine consiliului judetean sau consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti in a carui/caror raza teritoriala isi are domiciliul persoana cu handicap, prin directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului.

(3) Decontarea cheltuielilor se face lunar pentru luna anterioara. Se deconteaza costul mediu lunar al cheltuielilor, din care se scade contributia lunara de intretinere datorata de persoana cu handicap.

ART. 34

(1) De la data publicarii prezentelor norme metodologice, admiterea persoanelor cu handicap in centrele rezidentiale publice din alt judet decat cel de domiciliu se face numai la solicitarea conducatorului directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului din unitatea administrativ-teritoriala in care persoana cu handicap isi are domiciliul.

(2) Solicitarea cuprinde acordul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului de a achita costul mediu lunar de cheltuieli stabilit pentru respectivul centru rezidential in care urmeaza sa fie admisa persoana cu handicap.

(3) Costul mediu lunar de cheltuieli pentru persoana cu handicap se datoreaza de la data admiterii efective in centru.

SECTIUNEA a 4-a

Prestatii sociale

ART. 35

(1) Dreptul la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale se acorda persoanelor cu handicap pe perioada valabilitatii documentului care atesta incadrarea in grad de handicap.

(2) Dreptul la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale se acorda din oficiu in toate cazurile in care persoana detinatoare de certificat de incadrare in grad de handicap se afla in plata in evidenta directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului.

(3) Pentru persoanele cu handicap grav si accentuat beneficiare de prestatii sociale la data intrarii in vigoare a legii, acordarea prestatiilor sociale se face din oficiu.

ART. 36

(1) Cererea pentru acordarea de prestatii sociale se inregistreaza fie la primaria localitatii de domiciliu sau de resedinta a persoanei cu handicap, fie la directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

(2) Primaria va transmite directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului cererea si actele doveditoare in termen de 5 zile calendaristice de la data depunerii acestora.

(3) Actele doveditoare sunt urmatoarele:

a) copie de pe actul de identitate;

b) copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad de handicap; in cazul in care exista diferente de nume intre actul de identitate si certificat, se solicita actul care sa ateste schimbarea numelui;

c) declaratie pe propria raspundere privind tipul de venit.

(4) Prestatia sociala are caracter lunar, se acorda incepand cu luna urmatoare depunerii cererii si inceteaza cu luna urmatoare celei in care persoana cu handicap nu mai indeplineste conditiile care au dus la stabilirea dreptului.

(5) Stabilirea, suspendarea sau incetarea dreptului la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale se face conform legii, in baza dispozitiei directorului executiv al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale a sectorului municipiului Bucuresti.

SECTIUNEA a 5-a

Accesibilitate

ART. 37

In sensul prevederilor art. 60 lit. a) din lege, prin conceptul acces pentru toti se intelege proiectarea si executarea produselor, programelor si serviciilor astfel incat sa poata fi utilizate de orice persoana fara a necesita lucrari de adaptare.

ART. 38

In sensul prevederilor art. 61 alin. (3) din lege, se suporta din bugetele autoritatilor administratiei publice centrale sau locale numai costurile lucrarilor necesare pentru realizarea adaptarilor prevazute pentru bunurile proprietate publica sau privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale.

ART. 39

In sensul prevederilor art. 63 alin. (6) lit. a) din lege, este necesara adaptarea cel putin a unui vagon pentru fiecare garnitura de tren pentru a permite accesul persoanelor cu handicap care utilizeaza fotoliul rulant.

ART. 40

(1) Cardul-legitimatie pentru locuri gratuite de parcare, prevazut la art. 64 alin. (3) din lege, are urmatoarele caracteristici:

a) dimensiuni: 106 mm/148 mm;

b) culoare: albastru-deschis, exceptie facand doar simbolul alb al utilizatorului de fotoliu rulant, care va avea un fundal de culoare albastru-inchis;

c) este plastifiat, exceptie facand doar spatiul rezervat semnaturii titularului in partea stanga verso;

d) este impartit pe verticala in doua parti, atat pe fata, cat si pe verso.

(2) Partea din stanga fata contine:

a) simbolul utilizatorului de fotoliu rulant, avand culoarea alb pe un fundal de culoare albastru-inchis;

b) data la care expira cardul-legitimatie de parcare;

c) seria si numarul cardului-legitimatie de parcare;

d) denumirea si stampila autoritatii emitente.

(3) Partea din dreapta fata contine:

a) cuvintele 'Card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap' scrise cu majuscule in limba romana; dupa un spatiu adecvat, cuvintele 'Card-legitimatie de parcare' vor fi scrise cu caractere mici in celelalte limbi ale Uniunii Europene;

b) cuvintele 'Model al Comunitatii Europene' in limba romana;

c) ca fundal, codul distinctiv al Romaniei: RO, incercuit de inelul celor 12 stele simbolizand Uniunea Europeana.

(4) Partea din stanga verso contine:

a) numele titularului;

b) prenumele titularului;

c) semnatura titularului sau alt insemn autorizat;

d) fotografia titularului.

(5) Partea din dreapta verso contine:

a) afirmatia 'Acest card-legitimatie indreptateste titularul la locurile de parcare special amenajate in Romania';

b) afirmatia 'Atunci cand va fi utilizat, cardul-legitimatie va fi afisat in partea din fata a vehiculului, astfel incat fata cardului-legitimatie sa fie clar vizibila pentru verificare'.

(6) Cu exceptia situatiei prevazute la alin. (3), toate inscrierile vor fi facute in limba romana.

(7) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap va emite ordin pentru implementarea unui format unic al modelului descris mai sus.

ART. 41

(1) Eliberarea cardurilor-legitimatie pentru locuri gratuite de parcare se face de catre autoritatile administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la cererea persoanei cu handicap.

(2) In vederea asigurarii formalitatilor necesare, cererea persoanei cu handicap se poate inregistra dupa o perioada de 120 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

CAP. IV

Orientare, formare profesionala, ocupare si angajare in munca

ART. 42

Salariul de baza minim brut pe tara prevazut la art. 77 alin. (3) lit. a) din lege este salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit prin hotarare a Guvernului, in vigoare in luna pentru care se plateste suma datorata bugetului de stat in cazul neangajarii persoanelor cu handicap.

ART. 43

In sensul art. 77 alin. (3) lit. b) din lege, achizitionarea produselor sau serviciilor de la unitatile protejate se realizeaza lunar in baza unui contract, insotit de factura si de dovada platii.

ART. 44

Sunt considerate unitati protejate, in sensul legii:

a) operatorii economici cu personalitate juridica, indiferent de forma de proprietate si organizare, care au cel putin 30% din numarul total de angajati persoane cu handicap incadrate cu contract individual de munca;

b) sectii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, institutiilor publice sau din cadrul organizatiilor neguvernamentale, care au gestiune proprie si cel putin 30% din numarul total de angajati persoane cu handicap incadrate si salarizate;

c) persoana fizica cu handicap autorizata potrivit legii sa desfasoare activitati economice independente, inclusiv asociatia familiala care are in componenta o persoana cu handicap. Sunt incluse aici si persoanele fizice cu handicap autorizate in baza unor legi speciale, care isi desfasoara activitatea atat individual, cat si in una dintre formele de organizare ale profesiei.

ART. 45

(1) Unitatea protejata are obligatia ca pana la data de 31 ianuarie a anului in curs pentru anul anterior sa prezinte Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap raportul de activitate care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:

a) numarul persoanelor cu handicap angajate raportat la numarul total de angajati, pentru fiecare luna calendaristica;

b) domeniile in care lucreaza persoanele cu handicap angajate;

c) modalitatea de respectare a dispozitiilor legale referitoare la functionarea unitatilor protejate;

d) numarul de contracte incheiate in sensul art. 77 alin. (3) lit. b) din lege.

(2) In caz de neprezentare a raportului, presedintele Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap va dispune suspendarea autorizatiei.

(3) Unitatea protejata careia i s-a suspendat autorizatia va putea solicita, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, anularea masurii luate, prezentand in acest sens raportul de activitate.

(4) In cazul in care unitatea protejata nu prezinta acest raport in termenul precizat mai sus, presedintele Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap dispune retragerea autorizatiei de functionare.

(5) Pentru anul 2006, raportul de activitate se va depune in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

CAP. V

Incadrarea in grad de handicap

ART. 46

(1) Evaluarea persoanelor adulte cu handicap este un proces complex si continuu prin care sunt estimate si recunoscute particularitatile de dezvoltare, integrare si incluziune sociala a acestora. Procesul presupune colectarea de informatii cat mai complete si interpretarea acestora in scopul orientarii asupra deciziei si interventiei.

(2) Evaluarea este subordonata principiului interesului persoanei cu handicap, potrivit caruia orice decizie sau masura este luata numai in interesul acestei persoane, fiind inacceptabile abordarile intemeiate pe mila si pe perceptia persoanelor cu handicap ca fiind neajutorate.

ART. 47

Evaluarea prezinta urmatoarele caracteristici:

a) este axata pe potentialul de dezvoltare, integrare si incluziune sociala al adultului, evidentiaza ce stie si ce poate face adultul cu handicap, ce abilitati si deprinderi are sau poate dezvolta;

b) este bazata pe modelul social al abordarii dizabilitatii, presupunand o abordare integratoare a elementelor relevante: sanatate, grad de adaptare psihosociala, nivel de educatie, grad de dezvoltare a abilitatilor profesionale;

c) este unitara, in sensul ca opereaza cu aceleasi obiective, criterii, metodologii;

d) este efectuata in echipa, toti membrii echipei sunt implicati activ, fiecare lucrand complementar cu celalalt;

e) respecta drepturile si demnitatea persoanei cu handicap, precum si principiul 'Nimic pentru noi, fara noi' care constituie baza oricarei decizii luate in ceea ce priveste persoana cu handicap.

ART. 48

Domeniile obligatorii in care se desfasoara evaluarea sunt:

a) evaluarea sociala, asigurata de asistenti sociali;

b) evaluarea medicala, asigurata de medici de specialitate;

c) evaluarea psihologica, asigurata de psihologi;

d) evaluarea vocationala sau a abilitatilor profesionale, asigurata de psihopedagogi, instructori de educatie ori pedagogi de recuperare;

e) evaluarea nivelului de educatie, asigurata de psihopedagogi, instructori de educatie sau pedagogi de recuperare;

f) evaluarea abilitatilor si a nivelului de integrare sociala, asigurata de psihologi, psihopedagogi, pedagogi de recuperare sau asistenti sociali.

ART. 49

Serviciul de evaluare complexa va fi format din persoane care vor avea cel putin urmatoarele specializari: asistent social cu studii superioare, medic de specialitate, psiholog, psihopedagog, kinetoterapeut, instructor de educatie, pedagog de recuperare.

ART. 50

Serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap are urmatoarele atributii principale:

a) efectueaza evaluarea/reevaluarea complexa a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;

b) intocmeste raportul de evaluare complexa pentru fiecare persoana cu handicap evaluata;

c) recomanda sau nu incadrarea, respectiv mentinerea in grad de handicap a unei persoane, precum si programul individual de reabilitare si integrare sociala a acesteia;

d) avizeaza planul individual de servicii al persoanei cu handicap intocmit de managerul de caz. Managerul de caz va inainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atat persoanei in cauza, cat si reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de resedinta a persoanei cu handicap;

e) evalueaza indeplinirea conditiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, intocmeste raportul de evaluare complexa si face recomandari comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

f) recomanda masurile de protectie a adultului cu handicap, in conditiile legii;

g) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.

ART. 51

Revizuirea programului individual de reabilitare si integrare sociala se efectueaza anual, de catre comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

ART. 52

In cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, functioneaza un secretariat care asigura lucrarile de secretariat ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap si care realizeaza legatura intre comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap si serviciul de evaluare complexa.

CAP. VI

Finantarea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap

ART. 53

(1) In sensul prevederilor art. 93 alin. (3) din lege, costul mediu lunar de intretinere pe baza caruia se stabileste contributia de intretinere in centrele rezidentiale publice pentru persoanele cu handicap, stabilit prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, constituie valoarea de referinta in baza careia fiecare consiliu judetean sau local al sectoarelor municipiului Bucuresti va stabili propriul cost mediu lunar de intretinere in centrele rezidentiale publice din subordine.

(2) Costul mediu lunar de intretinere cuprinde cheltuielile de personal si cheltuielile cu bunuri si servicii.

ART. 54

(1) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap acorda subventii organizatiilor prevazute la art. 97 din lege, exclusiv in completarea veniturilor proprii, astfel: cheltuielile necesare functionarii organizatiilor subventionate se vor asigura cu prioritate din veniturile proprii ale acestora si numai dupa epuizarea acestora se vor utiliza sumele provenite din subventii de la bugetul de stat.

(2) Sumele provenite din subventii de la bugetul de stat se vor utiliza pentru urmatoarele cheltuieli necesare functionarii organizatiilor:

a) cheltuieli de administrare, respectiv cheltuieli de personal si de intretinere, cu exceptia chiriilor. Prin cheltuieli de personal se intelege plata personalului administrativ, dar nu mai mult de doua persoane la nivel de filiala si 5 persoane la nivel central. Este interzisa cumularea functiilor subventionate de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap;

b) cheltuieli pentru activitati specifice de interes general ale respectivei organizatii, aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, la solicitarea motivata a organizatiei.

(3) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, iar ulterior, anual, in termen de 30 de zile de la intrunirea adunarii generale anuale, organizatiile vor depune prin registratura Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap copii certificate de pe urmatoarele documente:

a) raportul de activitate pe anul anterior;

b) statul de functii;

c) executarea bugetului de venituri si cheltuieli;

d) bilantul contabil;

e) proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul in curs;

f) proiectul programelor asociatiei.

(4) Conturile de executie se intocmesc si se transmit Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap separat pentru venituri proprii si pentru venituri provenite din subventii.

ART. 55

In sensul art. 98 din lege, sunt organizatii neguvernamentale cu activitate in domeniul protectiei persoanelor cu handicap cele care au in statut ca obiect de activitate protectia si asistenta persoanelor cu handicap sau demonstreaza aceasta prin experienta anterioara.

CAP. VII

Dispozitii finale

ART. 56

In cazul nerespectarii dispozitiilor art. 13 alin. (1), art. 16-18, art. 19 alin. (3) si (4), art. 20, art. 21 alin. (1) si (2), art. 22, 29, 30, art. 33 alin. (3), art. 50 alin. (4), art. 54 alin. (1), art. 61-67, art. 68 alin. (1), art. 69, 70, art. 71 alin. (3), art. 77 si 81 din lege, Autoritatea Nationala pentru Pesoanele cu Handicap constata si aplica sanctiunile legale din oficiu sau sesizata de orice alta persoana.

ART. 57

In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap va elabora, prin ordine ale presedintelui, instructiuni pentru aplicarea unitara, coerenta si lipsita de arbitrariu a art. 37 lit. a), art. 41 alin. (4), art. 50, art. 53 alin. (4) si art. 77 din lege.

-------Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1974
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved