Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AdministratieDrept

STANDARD DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai mic
ANRE

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei

Str. Constantin Nacu 3, 020995 Bucuresti 37, Romania

Tel:+(4021) 311 22 44, Fax: +(4021) 312 43 65, https:// www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro

 STANDARD DE PERFORMANTA PENTRU

SERVICIUL DE DISTRIBUTIE A

ENERGIEI ELECTRICE

Cod ANRE : 28.1.013.0.00.30.08.2007

CUPRINS

I. Scop 3

II. Domeniu de aplicare 3

III. Termeni si abrevieri 4

IV. Documente de referinta 6

V. Continuitatea in alimentare 7

1 - Obligatiile si drepturile OD 7

2 - Indicatori de continuitate in alimentare 9

3 - Modul de inregistrare a intreruperilor 11

VI. Calitatea tehnica a energiei electrice 11

1 - Calitatea curbei de tensiune 11

2 - Obligatiile OD referitor la reclamatiile privind calitatea tensiunii 13

VII. Calitatea comerciala a serviciului de distributie 13

1- Racordarea la RED 13

2 - Contractarea serviciului de distributie 13

3 - Compensatii acordate de OD pentru nerespectarea

termenelor impuse de standard 14

VIII. Monitorizarea calitatii serviciului de distributie a energiei electrice 14

1 - Monitorizarea continuitatii si calitatii energiei electrice 14

Urmarirea si inregistrarea indicatorilor de performanta 15

IX. Dispozitii finale si tranzitorii 17

Anexa 1 – Indicatori de continuitate 19

Anexa 2 – Monitorizarea intreruperilor de lunga durata 22

Anexa 3 – Indicatori de calitate comerciala 24

Anexa 4 – Compensatii acordate de OD utilizatorilor

pentru nerespectarea termenelor 28

CAPITOLUL I

Scop

Art. 1. Prezentul standard de performanta reglementeaza calitatea serviciului de distributie a energiei electrice distribuite si stabileste indicatorii de performanta in asigurarea serviciului de distributie.

Art. 2. Standardul este emis in conformitate cu prevederile art. 11, alin. (2), lit. a), art. 41 alin. (2) si art.42 alin. (2) din Legea energiei electrice nr. 13/2007.

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

Art. 3. (1) Standardul se aplica in relatiile dintre operatorii de distributie si acei utilizatori RED care indeplinesc simultan conditiile:

a.         au instalatiile la tensiunea nominala alternativa in gama 0,4 – 110 kV si la frecventa nominala de 50 Hz;

b.         prin regimul lor de functionare nu introduc perturbatii in alimentarea altor utilizatori RED din zona;

c.         se incadreaza in puterea maxima aprobata prin avizul tehnic de racordare si respecta conditiile prevazute in contractul de distributie/furnizare.

(2) Standardul se aplica si in relatiile dintre operatorii de distributie si solicitantii de racordare la retea.

Art. 4. Prin standardul de performanta se stabilesc indicatorii de performanta privind:

a.         continuitatea alimentarii cu energie electrica a clientilor;

b.         calitatea tehnica a energiei electrice distribuite;

c.         calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice.

Art. 5.  Prevederile standardului nu se aplica, dupa caz, in situatii de:

a.         forta majora

b.         functionare anormala a RED determinata de producatori, alti operatori (OTS sau OD), sau consumatori.

CAPITOLUL III

Termeni si abrevieri

Art. 6.  (1) Termenii utilizati in prezentul document au urmatoarele semnificatii:

Armonici Tensiuni (curenti) sinusoidale cu o frecventa egala cu un multiplu intreg al frecventei fundamentale a tensiunii aplicate.

Autoritatea competenta Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE).

Contor de intreruperi - aparat electric care poate inregistra toate tipurile de intreruperi (tranzitorii, scurte sau lungi), respectiv lipsa tensiunii in punctul de amplasare.

Deranjament - eveniment accidental din retelele electrice de joasa tensiune (≤ 1 kV) care conduce la intreruperea consumatorilor alimentati din reteaua de joasa tensiune sau la modificarea parametrilor tensiunii in afara limitelor normate. Se inregistreaza la categoria deranjamente si arderea sigurantelor sau declansarea intreruptoarelor de pe partea de medie tensiune a transformatoarelor, cu exceptia cazurilor cand acestea se produc ca urmare a defectarii transformatoarelor sau a unor scurtcircuite pe partea de medie tensiune, pana la bornele transformatorului.

Factor de distorsiune (total harmonic distortion factor - THD) * – Parametru sintetic, caracteristic pentru regimul periodic nesinusoidal in ansamblu (total):

unde Ui este valoarea efectiva a armonicii de tensiune i, iar U1 este valoarea efectiva a fundamentalei.

Flicker Impresia de jena vizuala produsa de o sursa luminoasa a carei luminozitate sau distributie spectrala variaza in timp datorita variatiei tensiunii la alimentare. Caracterizat si normat prin severitatea flickerului pe termen scurt (Pst), masurata pe o perioada de 10 minute, cu aparate specializate, respectiv pe termen lung (Plt), calculata pe o perioada de 2 ore (12 intervale de 10 minute):

De obicei, standardele nu precizeaza limitele pentru armonicile de ordin superior (peste 25), deoarece ele au o valoare foarte mica, dar impredictibila, din cauza fenomenelor de rezonanta. Limitarea armonicilor este indirecta, prin factorul de distorsiune a tensiunii.

Forta majora - eveniment mai presus de controlul partilor, probat prin certificat emis de institutiile abilitate, conform legii, care exonereaza de orice raspundere partile contractuale. Pot fi considerate asemenea evenimente: greve, razboaie, revolutii, cutremure, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, etc.

Gol de tensiune - Reducerea brusca a tensiunii la o valoare intre 90% si 1% din valoarea contractuala, urmata de revenirea tensiunii dupa o scurta perioada de timp. Conventional, durata unui gol de tensiune este intre 10ms si un minut.

Intrerupere - Situatie in care valorile efective ale tensiunilor de linie sunt simultan sub 1% din tensiunea contractuala in punctul de delimitare.

Intrerupere tranzitorie - intrerupere cu durata (t) de maximum o secunda (t 1s).

Intrerupere scurta – intrerupere cu durata intre 1s si 3min (1s< t 3 min).

Intrerupere lunga – intrerupere de peste 3min (t > 3 min).

Intrerupere anuntata – intrerupere despre care utilizatorii afectati au fost anuntati in prealabil.

Intrerupere planificata - intrerupere necesara pentru lucrarile de dezvoltare, exploatare sau mentenanta, anuntata in mod normal cu minimum 15 zile lucratoare inainte. In situatii deosebite, intreruperile se considera planificate, daca sunt anuntate cu minimum 24 de ore inainte de producere.

Intrerupere neplanificata – intrerupere despre care utilizatorii afectati nu au fost anuntati in prealabil cu minimum 24 de ore inainte de producere.

Mediu rural – zona de consum care cuprinde ca unitati administrative teritoriale satele si comunele.

Mediu urban – zona de consum care cuprinde ca unitati administrative teritoriale orasele si municipiile.

Monitorizare prin esantionare – urmarirea numarului de intreruperi si/sau a parametrilor calitatii tehnice a energiei electrice in puncte reprezentative ale retelei, alese de catre OD si/sau in functie de reclamatiile primite.

Nesimetrie – stare a unui sistem trifazat de tensiuni (curenti) cu amplitudini ale tensiunii (curentului) pe faza diferite sau/si defazaje intre fazele consecutive diferite de 2p/3 rad. Din punct de vedere practic, cel mai important parametru este factorul de nesimetrie sau dezechilibru determinat de componenta de secventa negativa Kn), definit ca raportul dintre media valorilor efective calculate pentru zece minute ale componentei negative si media valorilor efective calculate pentru zece minute ale componentei pozitive, exprimat in procente

Punct de delimitare – loc in care instalatiile utilizatorului se delimiteaza ca proprietate de instalatiile operatorului de retea.

Tensiune interarmonica Tensiune sinusoidala cu o frecventa intre armonici, adica nu este egala cu un multiplu intreg al frecventei fundamentale a tensiunii.

Tensiune inalta - 110kV.

Tensiune medie - Tensiune sub 110kV si peste 1kV.

Tensiune joasa - Tensiune de maximum 1kV.

Tensiune nominala a unei retele - Tensiunea care caracterizeaza sau identifica o retea si la care se fac referiri pentru anumite caracteristici de functionare.

Tensiune de alimentare contractuala (tensiune declarata) - In mod normal, este tensiunea nominala Un a retelei. La medie si inalta tensiune, drept urmare a unui acord intre OD si utilizator, tensiunea de alimentare contractuala poate fi diferita de tensiunea nominala.

Variatie rapida de tensiune – O singura variatie rapida a valorii efective a tensiunii intre doua valori consecutive, mentinute in timpul unor durate definite, dar nespecificate.

(2) In cuprinsul prezentului document se utilizeaza urmatoarele abrevieri:

ANRE – Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

CEI – Comisia Electrotehnica Internationala

PD – Punct de delimitare

OD – Operator/operatori de distributie

OTS – Operator de transport si sistem

RED – Retea electrica de distributie

SEN – Sistem electroenergetic national

IT – Inalta tensiune

MT – Medie tensiune

JT – Joasa tensiune

Uc – Tensiunea contractuala (declarata)

Un – Tensiunea nominala

CAPITOLUL IV

Documente de referinta

Art. 7.  (1) Prezentul standard are la baza urmatoarele documente de referinta:

a.       Legea energiei electrice;

b.      Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public;

c.       Codul tehnic al retelei electrice de transport;

d.      Codul tehnic al retelei electrice de distributie;

e.       Codul de masurare a energiei electrice

f.        Regulament de furnizare a energiei electrice la consumatori

g.      Normativ pentru analiza si evidenta evenimentelor accidentale din instalatiile de producere, transport si distributie a energiei electrice si termice;

h.      SR EN 50160 – Caracteristici ale tensiunii furnizate de retelele publice de distributie;

i.        SR EN 61000 – 3 – 2:2006–Compatibilitate electromagnetica (CEM). Partea 3-2: Limite-Limite pentru emisiile de curenti armonici (curent de intrare al echipamentelor 16 A pe faza);

j.        Normativ privind limitarea regimului nesimetric si deformant in retelele electrice;

k.      SR EN 61000-4-7:2003, Compatibilitate electromagnetica (CEM). Partea 4–7: Tehnici de incercare si de masurare. Ghid general referitor la masurare si aparatajul pentru masurarea armonicilor si interarmonicilor, aplicabil retelelor de alimentare si echipamentelor conectate la acestea;

l.        IEEE 519-1992 – Standard de descriere a nivelelor de armonici acceptate in punctele de delimitare intre furnizor si consumator;

m.    SR EN 61000-4-30:2003, Compatibilitate electromagnetica (CEM).Partea 4-30: Tehnici de incercare si de masurare. Metode de masurare a calitatii energiei.

(2) Prin actele normative mentionate la aliniatul (1) se inteleg cele in vigoare sau inlocuitoarele acestora.

CAPITOLUL V

Continuitatea in alimentare

Sectiunea 1 - Obligatiile si drepturile OD

Art. 8.  OD are obligatia sa asigure continuitatea in alimentarea cu energie electrica in conformitate cu nivelurile de performanta stabilite prin prezentul standard. OD va face toate eforturile pentru reducerea duratei intreruperilor si pentru a le programa, pe cat posibil, la date si ore care vor afecta cat mai putin utilizatorul.

Art. 9.  OD este obligat sa anunte utilizatorii afectati de intreruperile planificate, comunicand durata estimata a acestora.

Art. 10. OD este indreptatit sa intrerupa alimentarea cu energie electrica in urmatoarele situatii:

a.         cand se pericliteaza viata, sanatatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

b.         pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor in echipamentele energetice, in zone de retea electrica sau la nivelul SEN;

c.         pentru executarea unor manevre sau lucrari care nu se pot efectua fara intreruperi.

Art. 11. (1) Pentru lucrarile de dezvoltare si mentenanta, OD va cauta, impreuna cu utilizatorii, o programare convenabila pentru ambele parti. OD informeaza utilizatorii cu privire la data, ora, precum si durata intreruperilor care sunt necesare, cu minimum 15 zile lucratoare inainte de data de incepere a lucrarilor.

(2) Daca nu se ajunge la o intelegere privind programarea intreruperilor, OD va reprograma intreruperile planificate, cu un anunt de minimum 5 zile lucratoare inainte de data de incepere a lucrarilor.

(3) La cererea scrisa a utilizatorilor, OD va apela la mijloace speciale (de ex. alimentari provizorii, lucru sub tensiune, grupuri generatoare mobile) cu scopul limitarii duratei/puterii intrerupte sau chiar a eliminarii intreruperilor, sau va interveni in afara zilelor lucratoare sau noaptea. Cheltuielile suplimentare vor fi suportate de utilizatori. Inaintea inceperii lucrarilor in conditiile mentionate mai sus, OD adreseaza o propunere tehnica si financiara utilizatorilor.

Art. 12. Intr-un an calendaristic, pentru lucrarile de dezvoltare si mentenanta, OD nu va produce unui utilizator mai mult de:

a.       4 intreruperi planificate cu durata de maximum 12 ore fiecare, in mediul urban

b.      8 intreruperi planificate cu durata de maximum 16 ore fiecare, in mediul rural.

Art. 13. (1) Pentru remedierea instalatiilor in urma unor evenimente accidentale care necesita o interventie imediata, OD ia toate masurile necesare si anunta, daca este posibil, pe orice cale si in timpul cel mai scurt utilizatorii cu privire la data, ora si durata intreruperii care urmeaza.

(2) Daca remedierea instalatiilor nu necesita o interventie imediata, OD va preveni utilizatorii cu minimum 24 de ore inainte de intrerupere, iar la calculul indicatorilor de continuitate, aceasta se considera ca fiind planificata.

Art. 14. OD asigura sosirea echipei de interventie in minimum de timp dupa anuntarea, de catre utilizator, a intreruperii in alimentare, astfel incat restabilirea alimentarii, din momentul anuntarii, dupa o intrerupere neplanificata, sa se realizeze in maximum:

a.     12 ore pentru mediul urban, in conditii normale de vreme;

b.    24 de ore pentru mediul rural, in conditii normale de vreme;

c.     72 de ore pentru mediul urban sau rural, in conditii meteorologice deosebite.

Art. 15. (1) Daca un consumator aduce la cunostinta OD cu confirmare medicala de la un medic specialist, vizata si de doctorul de familie, ca o persoana locuind la adresa consumatorului necesita mentinerea in viata prin aparate electrice, OD * trebuie:

a.       sa inregistreze adresa drept o instalatie speciala, din motive umanitare;

b.      sa ia toate masurile pentru evitarea deconectarii consumatorului;

c.       sa ofere consumatorului un numar de telefon de urgenta.

(2) Consumatorii au obligatia sa anunte atunci cand nu mai este necesara tratarea locului de consum drept cerinta speciala de ordin umanitar.

Sectiunea 2 - Indicatori de continuitate in alimentare

Art. 16. (1) OD realizeaza inregistrarea tuturor intreruperilor de lunga durata.

(2) Pentru fiecare intrerupere, OD va inregistra cel putin:

a.       tensiunea la care s-a produs evenimentul;

b.      caracterul planificat sau neplanificat (pentru indicatorii de continuitate), respectiv anuntat sau neanuntat al intreruperii (pentru modul de inregistrare a intreruperii);

c.       cauza intreruperii;

d.      numarul de etape de reconectare, daca este cazul;

e.       durata totala (din momentul disparitiei tensiunii pana la reconectare), in minute, a intreruperii, respectiv etapei de realimentare, daca este cazul;

f.        numarul de utilizatori afectati de intrerupere, respectiv etapa, daca este cazul.

g.      puterea electrica intrerupta (ultima putere masurata inainte de intrerupere), la IT.

(3) OD inregistreaza si calculeaza anual urmatoarele date privind continuitatea in alimentare pentru consumatorii din zona lor de activitate:

a.       numarul de intreruperi lungi;

b.      SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) – Indicele Frecventa Medie a Intreruperilor in retea (sistem) pentru un consumator, reprezinta numarul mediu de intreruperi suportate de consumatorii alimentati (deserviti) de OD. Se calculeaza impartind numarul total de consumatori intrerupti peste 3 minute, la numarul total de consumatori deserviti:

* Prevederile art. 15 vor fi difuzate prin publicare pe site, afisare la sediu, massmedia etc.

c.       SAIDI (System Average Interruption Duration Index) – Indicele Durata Medie a Intreruperilor in Retea (Sistem) pentru un consumator, reprezinta timpul mediu de intrerupere a consumatorilor la nivel de OD (o medie ponderata). A doua formula se aplica in cazul in care reconectarea consumatorilor se face treptat, in mai multe etape, nu simultan pentru toti consumatorii. Indicatorul se calculeaza impartind durata cumulata a intreruperilor lungi la numarul total de consumatori alimentati (deserviti) de OD:

sau [min/an]

d.      ENS (Energy Not Supplied) – Energia Nelivrata, definita ca energia totala nelivrata consumatorilor alimentati (deserviti) de OD, din cauza intreruperilor;

ENS = [kWh , MWh sau GWh]

e.       AIT (Average Interruption Time) – Timpul Mediu de Intrerupere, reprezinta perioada medie echivalenta de timp, in care a fost intrerupta alimentarea cu energie electrica la nivel de OD:

AIT = 8760 x 60 x [min/an]

unde, in formulele de mai sus, notatiile reprezinta:

n – numarul total de intreruperi lungi;

ki – numarul de etape de reconectare, corespunzator intreruperii i;

Ni – numarul utilizatorilor intrerupti peste 3 minute la intreruperea i;

Nij – numarul utilizatorilor intrerupti peste 3 minute la etapa j a intreruperii i;

Pi – puterea electrica intrerupta la intreruperea i, numai la IT;

Di – durata (timpul) de intrerupere a utilizatorilor (din momentul disparitiei tensiunii pana la reconectare) pentru intreruperea i;

Dij – durata (timpul) de intrerupere a utilizatorilor (din momentul disparitiei tensiunii pana la reconectare) pentru etapa j a intreruperii i;

Nt – numarul total al utilizatorilor deserviti;

AD Annual Demand - consumul anual de energie electrica (fara pierderile din reteaua electrica)

la nivelul OD, egal cu energia distribuita anual.

In aceste calcule, utilizatorii (consumatori, producatori, alti operatori) sunt considerati consumatori.

Pentru calculul AIT, valorile ENS si AD trebuie exprimate in aceleasi unitati de masura.

Indicatorii SAIFI si SAIDI se vor determina, preferabil/de regula, pe baza inregistrarilor automate ale intreruperilor la MT si IT, iar la JT se vor estima din calcule.

Indicatorii ENS si AIT se vor calcula numai la IT.

(4) OD are obligatia sa monitorizeze si sa transmita anual la ANRE indicatorii de continuitate, conform tabelelor prezentate in anexele 1 si 2.

Art. 17. Termenul standard de raspuns la solicitarile scrise privind explicarea cauzei intreruperilor este de maximum 10 zile lucratoare.

Sectiunea 3 - Modul de inregistrare a intreruperilor

Art. 18. (1) In cazul intreruperilor anuntate, se considera o singura intrerupere chiar daca in perioada anuntata pentru lucrari, utilizatorul a suferit mai multe intreruperi urmate de repuneri sub tensiune provizorii. Durata acestei intreruperi va fi egala cu suma tuturor duratelor intreruperilor lungi de la inceputul pana la sfarsitul lucrarii. Intreruperile scurte produse cu maximum trei minute inainte sau dupa o intrerupere lunga nu se contorizeaza.

(2) In cazul intreruperilor neanuntate,daca doua sau mai multe intreruperi lungi au aceeasi cauza si se succed la intervale de timp de maximum trei minute, acestea vor fi grupate si considerate ca o singura intrerupere echivalenta cu durata egala cu suma duratelor intreruperilor produse separate.

(3) Acolo unde este posibil, inregistrarea se face cu aparate automate de inregistrare.

(4) Toti OD vor prezenta pana la data de 30.06.2008 planul de montare etapizata a contoarelor de intreruperi, astfel incat cel mai tarziu pana la 30.06.2012 sa se realizeze dotarea necesara care sa permita inregistrarea automata a intreruperilor la MT si IT.

CAPITOLUL VI
Calitatea tehnica a energiei electrice

Sectiunea 1 - Calitatea curbei de tensiune

Art. 19. Pentru caracteristicile tensiunii in PD, prevederile SR EN 50160 reprezinta cerinte minimale. Modul de masurare a acestora trebuie sa fie de asemenea conform SR EN 50160. Principalii parametri de calitate sunt prezentati in tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 1 – Calitatea curbei de tensiune

Fenomen

Limite admisibile

Limite pentru tensiunea contractuala la MT si IT

Tensiunea contractuala Uc situata in plaja

5 % fata de tensiunea nominala

Flicker

Plt 1, pentru 95% din saptamana

Variatii rapide de tensiune in regim normal

5 % fata de tensiunea nominala Un la JT

4 % fata de Uc la MT si IT

Nesimetrie (componenta negativa) - Kn

La JT si MT, Kn 2 %, pentru 95% din saptamana; in unele zone se poate atinge 3 %;

La IT, Kn 1 %, pentru 95% din saptamana

Frecventa*

50 Hz 1 % (retea interconectata)

50 Hz + 4/- 6 % (retea izolata)

* intra in responsabilitatea OTS

Art. 20. Frecventa nominala a SEN este de 50 Hz.

Limitele normate de variatie a frecventei in functionare sunt:

a.       47,00 – 52,00 Hz timp de 100 % pe an;

b.      49,50 – 50, 50 Hz timp de 99,5 % pe an.

Art. 21. In PD, in conditii normale de exploatare, valoarea medie efectiva pentru 10 minute a tensiunii furnizate – in 95 % din timpul oricarei perioade a unei saptamani – nu trebuie sa aiba o abatere mai mare de 10% din tensiunea contractuala la MT si IT, respectiv de 10% din tensiunea nominala la JT.

Art. 22. (1) Factorul de distorsiune a tensiunii la JT si MT trebuie sa fie mai mic sau egal cu 8 %.

(2) In conditii normale de functionare, tensiunile armonice in punctele de delimitare, la JT si MT, nu trebuie sa depaseasca limitele maxime indicate in tabelul nr.2, timp de 95% din saptamana.

Tabelul nr.2 - Valorile efective ale armonicilor de tensiune

Armonici impare (% din fundamentala):

Armonici pare (% din fundamentala):

Nu multiplu de 3

Multiplu de 3

Rang

Prag

Rang

Prag

Rang

Prag

15 si 21

6 la 24

(3) Factorul de distorsiune a tensiunii la IT trebuie sa fie mai mic sau egal cu 3 %.

Sectiunea 2 - Obligatiile OD referitor la reclamatiile privind calitatea tensiunii

Art. 23. (1) La reclamatia scrisa privind calitatea curbei de tensiune, OD va efectua verificari in punctul de delimitare, va analiza si va informa utilizatorul de rezultatele analizei efectuate si masurile luate.

(2) Termenul standard de raspuns la reclamatii privind nivelul tensiunii este de 15 zile calendaristice, iar pentru alti parametri ai curbei de tensiune este de 30 de zile calendaristice.

(3) Daca reclamatiile nu se confirma sau calitatea curbei de tensiune este scazuta din cauza utilizatorului, acesta va plati pentru contravaloarea costurilor de investigare efectuate de OD. Utilizatorul va fi informat de acest fapt de OD inainte de inceperea verificarilor.

Capitolul VII

Calitatea comerciala a serviciului de distributie

Sectiunea 1- Racordarea la RED

Art. 24. (1) La solicitarea scrisa a oricarui utilizator al RED, existent sau potential (neracordat la retea), OD care detine licenta pentru distributie in zona respectiva este obligat sa emita un aviz tehnic de racordare, daca racordarea nu afecteaza siguranta SEN prin nerespectarea normelor si reglementarilor tehnice in vigoare.

(2) Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare este de maximum 30 de zile calendaristice de la inregistrarea cererii (insotita de documentatia completa) pentru racordare la 110 kV, MT sau JT.

(3) Termenul pentru transmiterea ofertei de contract de racordare este de maximum 10 zile calendaristice de la inregistrarea cererii (insotita de documentatia completa).

(4) In cazul in care utilizatorul are receptoare care pot introduce perturbatii in retea, documentatia completa presupune si prezentarea masurilor luate de utilizator pentru limitarea perturbatiilor. Limitele admisibile pentru perturbatii vor fi indicate de OD.

Sectiunea 2 - Contractarea serviciului de distributie

Art. 25. Termenul standard pentru transmiterea contractului de distributie (oferta OD) este de maximum 15 zile lucratoare de la inregistrarea cererii de incheiere a contractului (insotita de documentatia completa).

Sectiunea 3 - Compensatii acordate de OD pentru nerespectarea termenelor impuse de standard

Art. 26. (1) In anexa 4 se prezinta compensatiile acordate de OD utilizatorilor, la cererea acestora, formulata in scris, in termen de 10 zile lucratoare, pentru nerespectarea termenelor.

(2) OD este obligat sa plateasca aceste compensatii in termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea cererii.

CAPITOLUL VIII

Monitorizarea calitatii serviciului de distributie a energiei electrice

Sectiunea 1 - Monitorizarea continuitatii si calitatii energiei electrice

Art. 27. (1) Pentru urmarirea continuitatii si calitatii energiei electrice, OD realizeaza monitorizarea acesteia intr-un numar semnificativ de statii cu ajutorul unor aparate complexe adecvate. Aparatele de monitorizare trebuie sa permita, minimum, masurarea, inregistrarea si analizarea urmatoarelor marimi referitor la tensiune: intreruperile tranzitorii, intreruperile scurte si lungi, frecventa, valoarea efectiva a tensiunii, golurile de tensiune, supratensiunile temporare la frecventa industriala (50 Hz) intre faze si pamant sau intre faze (voltage swells), fenomenul de flicker, variatiile rapide si lente de tensiune, armonicile, interarmonicile, factorul de distorsiune armonica, nesimetria sistemului trifazat de tensiuni. De asemenea, aparatele trebuie sa permita inregistrarea si masurarea curentilor (unda fundamentala si armonicile).

(2) In anul 2008, fiecare OD titular de licenta cu contract de concesiune va monitoriza minimum 5 statii in care, din informatiile prealabile, exista probleme. Monitorizarea valorii efective a tensiunii este necesara in toate statiile. Ulterior, se va extinde aria monitorizarilor, in primul rand pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. Pentru a se putea determina o serie de indicatori anuali de performanta, prin esantionare, aparatele se vor monta in anumite statii reprezentative si se pot muta dupa minimum un an.

Suplimentar, OD trebuie sa se doteze cu un numar suficient de aparate de monitorizare portabile cu aceleasi performante, pentru rezolvarea reclamatiilor primite de la utilizatori referitoare la calitatea energiei electrice. Costurile legate de monitorizare revin utilizatorului, daca parametrii sunt in limitele admisibile sau calitatea energiei electrice este scazuta din cauza utilizatorului, respectiv OD, in caz contrar.

(4) Toate aparatele de monitorizare trebuie sa fie suficient de precise, cu respectarea standardelor internationale de masurare (SR EN 61000-4-30) si capabile sa efectueze masuratori minimum conform limitelor stabilite de SR EN 50160, pentru a putea utiliza inregistrarile si in relatiile juridice ale OD cu alte entitati, tinand cont de prevederile din contracte.

(5) Pentru a putea determina indicatorii de continuitate din retea, OD vor instala contoare de intreruperi, care sa poata inregistra toate tipurile de intreruperi (tranzitorii, scurte sau lungi). Pana la 31 martie 2008, fiecare OD titular de licenta cu contract de concesiune va instala minimum 100 de contoare de intreruperi. Ceilalti OD vor instala minimum 3 contoare de intreruperi.

(6) Utilizatorul poate sa monteze la el, pe cheltuiala sa, un contor de intreruperi, care sa-i permita sa inregistreze intreruperile pe care le-a suferit sau, preferabil, un aparat complex de monitorizare. Daca tipul de aparat este unul acceptat de OD, iar locul de amplasare al acestuia, montarea, sigilarea, programarea si extragerea de informatii din memoria aparatului de monitorizare au fost stabilite de comun acord intre parti, indicatiile acestuia vor fi folosite in relatiile dintre OD si utilizator.

Sectiunea 2 - Urmarirea si inregistrarea indicatorilor de performanta

Art. 28. Pentru inregistrarea sesizarilor si reclamatiilor utilizatorilor RED, fiecare OD va organiza:

a.       un centru de relatii cu clientii, prevazut cu registratura;

b.      un serviciu permanent de voce si date (telefon, fax, posta electronica-electronic mail).

Art. 29. (1) Fiecare sesizare se va inregistra, iar cel care a facut sesizarea va primi un numar de inregistrare. Orice sesizare ulterioara se va referi la numarul de inregistrare.

(2) Termenul standard de raspuns la aceste sesizari, altele decat cele prevazute explicit in prezentul document, este de 30 de zile calendaristice.

Art. 30. Pentru urmarirea indicatorilor de performanta prevazuti in prezentul standard, OD va asigura urmarirea lor prin compartimentele sale specializate, pe baza unor proceduri interne.

Art. 31. Informatiile privind indicatorii de performanta prevazuti in prezentul standard vor fi transmise anual pentru analiza la Autoritatea competenta pana la sfarsitul primului trimestru al anului urmator, sau la alte termene, la solicitarea Autoritatii competente.

Art. 32. (1) OD vor transmite anual la ANRE rapoarte privind performantele realizate referitor la calitatea energiei electrice, comparativ cu standardele impuse.

(2) Se vor prezenta datele inregistrate din statiile monitorizate referitor la: numarul de intreruperi tranzitorii, scurte si lungi, golurile de tensiune, frecventa, tensiunea, armonicile, factorul de distorsiune armonica, nesimetria sistemului trifazat de tensiuni de secventa negativa, etc, conform tabelului 3. Daca aparatul de monitorizare are un soft care elaboreaza automat un protocol al marimilor inregistrate, pe o durata de minimum un trimestru, acesta se prezinta ca atare. De asemenea, se vor prezenta detalii ale actiunilor de remediere intreprinse in urma actiunilor de monitorizare. In paralel, OD vor prezenta anual ANRE rapoarte privind reclamatiile clientilor referitoare la continuitatea si calitatea energiei electrice, modul de solutionare si timpul in care li s-a raspuns.

Tabelul nr.3 - Principalii parametri tehnici de calitate a energiei electrice raportati anual

Parametri tehnici de calitate

Statia 1

(nume, tensiunea)

Statia 2

(nume, tensiunea)

Numarul de intreruperi tranzitorii

Numarul de intreruperi scurte

Numarul de intreruperi lungi

Numarul de goluri de tensiune

Frecventa medie (Hz)

Tensiunea medie (V sau kV)

Depasiri ale limitelor normale de variatie a tensiunii (valoare %, nr.saptamani)

Depasiri ale limitelor normale pentru variatiile rapide de tensiune (numar anual)

Supratensiuni temporare la frecventa industriala intre faze si pamant (valoare %, nr.saptamani)

Depasirea valorii normate de flicker,

pe termen lung (nr.saptamani)

Depasirea valorii maxime a armonicii 2

(% din fundamentala, nr.saptamani)

Depasirea valorii maxime a armonicii 3

(% din fundamentala, nr.saptamani)

Depasirea valorii maxime a armonicii 25

(% din fundamentala, nr.saptamani)

Depasirea factorului de distorsiune armonica (valoare %, nr.saptamani)

Depasirea factorului de nesimetrie de secventa negativa (valoare %, nr.saptamani)

CAPITOLUL IX
Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 33. Cerintele standardului de performanta referitoare la asigurarea continuitatii in alimentare si la calitatea tehnica a energiei electrice reprezinta conditii minime pe care OD le asigura consumatorilor de energie electrica. Aceasta prevedere va fi stipulata in avizul tehnic de racordare, daca partile nu convin alte valori, in conditiile art. 34.

Art. 34. La solicitarea unui utilizator cu o putere aprobata de cel putin 100 de kVA, OD este obligat sa negocieze includerea in contractul de distributie a unor prevederi speciale referitoare la continuitatea alimentarii si/sau calitatea tehnica a energiei electrice, suplimentare nivelurilor minime stabilite prin prezentul standard, convenind obligatiile tehnice si financiare care revin partilor, cu evidentierea acestora in anexa 6 la contractul de distributie (Conditii Specifice).

Art. 35. (1) Fenomenele prezentate in continuare sunt aleatoare, imprevizibile si necontrolabile. OD este exonerat de orice raspundere privind aceste fenomene. In consecinta, utilizatorul trebuie sa-si ia toate masurile necesare de protectie.

(2) Microintreruperile sunt intreruperi tranzitorii sau goluri de tensiune cu o durata de maximum 1s.

(3) Deformarea curbei sinusoidale de curent la consumatori este, in general, produsa de receptoarele neliniare ale consumatorilor. OD va urmari si adopta, impreuna cu consumatorii, masuri de limitare a armonicilor.

(4) In retelele electrice pot aparea supratensiuni tranzitorii (de impuls) in raport cu pamantul, de origine atmosferica sau de comutatie. Protectia contra supratensiunilor tranzitorii trebuie asigurata din faza de proiectare (prevederea de paratrasnete, descarcatoare, etc), atat la OD cat si la utilizator. Pe baza unei analize de risc, utilizatorii trebuie sa-si ia toate masurile necesare de protectie.

Art. 36. (1) OD face publice (prin publicare pe site, afisare la sediu, etc), in fiecare an, informatiile privind privind monitorizarea continuitatii si calitatii comerciale (anexele 1, 2 si 3).

(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului standard, indicatorii publicati trebuie pastrati pe site, pentru a putea urmari evolutia pe o perioada de minimum 5 ani.

(3) OD va asigura pastrarea datelor necesare calcularii indicatorilor de performanta pe o durata de 7 ani.

(4) OD face publice (prin publicare pe site, afisare la sediu, massmedia etc) obligatiile care ii revin prin standardul de performanta, inclusiv prevederile art. 15, respectiv anexa 4.

(5) Pina la data de 15 ianuarie a fiecarui an, OD trebuie sa publice pe site-ul sau obiectivele propuse pentru anul in curs.

(6) In anexele 1, 2 si 3 si tabelul 3 se prezinta datele pe care OD trebuie sa le transmita anual la ANRE privind monitorizarea continuitatii, calitatii tehnice si calitatii comerciale.

Art. 37. (1) Prin exceptie de la prevederile prezentului standard, in perioada aplicarii experimentale, respectiv pana la 31 decembrie 2008, OD vor monitoriza si transmite trimestrial datele prevazute in anexele 1, 2 si 3 la ANRE.

(2) Incepand cu anul 2009 datele se vor transmite anual la ANRE, cel mai tarziu pana la sfarsitul primului trimestru al anului urmator.

(3) Pana la 31 decembrie 2008, OD realizeaza monitorizarea situatiilor de depasire a termenelor pentru care ar trebui platite compensatii. Rezultatele monitorizarii se vor transmite la ANRE si, de asemenea, se vor prezenta pe site-ul OD.

(4) Compensatiile prevazute in anexa 4 se vor acorda incepand cu anul 2009.

Art. 38.   Prezentul standard de performanta anuleaza toate prevederile contrare privind performantele serviciului de distributie din alte standarde si reglementari in vigoare.

Anexa 1 – Indicatori de continuitate

Nr.

Indicator

Cauza intreruperii

Rural/

Urban

Tipul utiliza-torului *

Nivelul tensiunii

Valoare realizata anual

SAIFI

a. intreruperi planificate

rural

toti

JT

SAIFI

a. intreruperi planificate

rural

toti

MT

SAIFI

a. intreruperi planificate

rural

toti

IT

4

SAIFI

a. intreruperi planificate

urban

toti

JT

5

SAIFI

a. intreruperi planificate

urban

toti

MT

6

SAIFI

a. intreruperi planificate

urban

toti

IT

7

SAIFI

b. intreruperi neplanificate cauzate de forta majora

rural

toti

JT

SAIFI

b. intreruperi neplanificate cauzate de forta majora

rural

toti

MT

9

SAIFI

b. intreruperi neplanificate cauzate de forta majora

rural

toti

IT

10

SAIFI

b. intreruperi neplanificate cauzate de forta majora

urban

toti

JT

11

SAIFI

b. intreruperi neplanificate cauzate de forta majora

urban

toti

MT

12

SAIFI

b. intreruperi neplanificate cauzate de forta majora

urban

toti

IT

13

SAIFI

c. intreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*

rural

toti

JT

14

SAIFI

c. intreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*

rural

toti

MT15

SAIFI

c. intreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*

rural

toti

IT

16

SAIFI

c. intreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*

urban

toti

JT

17

SAIFI

c. intreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*

urban

toti

MT

18

SAIFI

c. intreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*

urban

toti

IT

19

SAIFI

d. intreruperi neplanificate exclusiv intreruperile de la punctele b si c

rural

toti

JT

20

SAIFI

d. intreruperi neplanificate exclusiv intreruperile de la punctele b si c

rural

toti

MT

21

SAIFI

d. intreruperi neplanificate exclusiv intreruperile de la punctele b si c

rural

toti

IT

22

SAIFI

d. intreruperi neplanificate exclusiv intreruperile de la punctele b si c

urban

toti

JT

23

SAIFI

d. intreruperi neplanificate exclusiv intreruperile de la punctele b si c

urban

toti

MT

24

SAIFI

d. intreruperi neplanificate exclusiv intreruperile de la punctele b si c

urban

toti

IT

SAIDI

a. intreruperi planificate

rural

toti

JT

SAIDI

a. intreruperi planificate

rural

toti

MT

SAIDI

a. intreruperi planificate

rural

toti

IT

28

SAIDI

a. intreruperi planificate

urban

toti

JT

29

SAIDI

a. intreruperi planificate

urban

toti

MT

30

SAIDI

a. intreruperi planificate

urban

toti

IT

31

SAIDI

b. intreruperi neplanificate cauzate de forta majora

rural

toti

JT

32

SAIDI

b. intreruperi neplanificate cauzate de forta majora

rural

toti

MT

33

SAIDI

b. intreruperi neplanificate cauzate de forta majora

rural

toti

IT

34

SAIDI

b. intreruperi neplanificate cauzate de forta majora

urban

toti

JT

35

SAIDI

b. intreruperi neplanificate cauzate de forta majora

urban

toti

MT

36

SAIDI

b. intreruperi neplanificate cauzate de forta majora

urban

toti

IT

37

SAIDI

c. intreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*

rural

toti

JT

38

SAIDI

c. intreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*

rural

toti

MT

39

SAIDI

c. intreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*

rural

toti

IT

40

SAIDI

c. intreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*

urban

toti

JT

41

SAIDI

c. intreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*

urban

toti

MT

42

SAIDI

c. intreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*

urban

toti

IT

43

SAIDI

d. intreruperi neplanificate exclusiv intreruperile de la punctele b si c

rural

toti

JT

44

SAIDI

d. intreruperi neplanificate exclusiv intreruperile de la punctele b si c

rural

toti

MT

45

SAIDI

d. intreruperi neplanificate exclusiv intreruperile de la punctele b si c

rural

toti

IT

46

SAIDI

d. intreruperi neplanificate exclusiv intreruperile de la punctele b si c

urban

toti

JT

47

SAIDI

d. intreruperi neplanificate exclusiv intreruperile de la punctele b si c

urban

toti

MT

48

SAIDI

d. intreruperi neplanificate exclusiv intreruperile de la punctele b si c

urban

toti

IT

49

ENS

toate cauzele

cumulat

cumulat

IT

50

AIT

toate cauzele

cumulat

cumulat

IT

51

Numar de utilizatori deserviti

N/A

rural

toti

JT

52

Numar de utilizatori deserviti

N/A

rural

toti

MT

53

Numar de utilizatori deserviti

N/A

rural

toti

IT

54

Numar de utilizatori deserviti

N/A

urban

toti

JT

55

Numar de utilizatori deserviti

N/A

urban

toti

MT

56

Numar de utilizatori deserviti

N/A

urban

toti

IT

* Pentru aceste calcule, in notiunea de utilizator se inglobeaza consumatorii, locurile de productie si alti operatori racordati in retea.

Anexa 2 – Monitorizarea intreruperilor de lunga durata

Nr. crt.

Indicatori de performanta

Valoare realizata lunar / anual

Anual

Numarul de intreruperi planificate in mediul urban

JT

MT

IT

Numarul de intreruperi planificate in mediul rural

JT

MT

IT

Numarul de intreruperi planificate in mediul urban pentru care

restabilirea alimentarii cu energie electrica s-a realizat in timpul planificat anuntat

JT

MT

IT

Numarul de intreruperi planificate in mediul rural pentru care

restabilirea alimentarii cu energie electrica s-a realizat in timpul planificat anuntat

JT

MT

ITDurata medie a unei intreruperi  planificate in mediul urban

JT

MT

IT

Durata medie* a unei intreruperi  planificate in mediul rural

JT

MT

IT

Numarul de intreruperi neplanificate in mediul urban

JT

MT

IT

Numarul de intreruperi neplanificate in mediul rural

JT

MT

IT

Numarul de intreruperi neplanificate cu durata mai mica de 12 ore, pentru mediul urban

JT

MT

IT

Numarul de intreruperi neplanificate cu durata mai mica de 24 ore, pentru mediul rural

JT

MT

IT

Durata medie* a unei intreruperi  neplanificate in mediul urban

JT

MT

IT

Durata medie* a unei intreruperi  neplanificate in mediul rural

JT

MT

IT

* Durata medie reprezinta media aritmetica.

Anexa 3 – Indicatori de calitate comerciala

Nr

Indicator

Tip / loc de utilizare*

Nivelul de tensiune

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

Anual

Numarul de cereri de racordare la retea

toti

toate

Timpul mediu* de emitere a avizelor tehnice de racordare

toti

toate

Numarul de cereri de racordare nesolutionate prin emiterea unui ATR

toti

toate

Numarul de cereri de racordare la care nu s-a raspuns in termenul stabilit in standard

toti

toate

Numarul de cereri  de contracte de racordare

toti

toate

Numarul de cereri  de contracte de racordare

casnici

JT

Numarul de cereri de contracte de racordare

mici  consumatori

JT

Numarul de cereri de contracte de racordare

mari  consumatori

JT

Numarul de cereri de contracte de racordare

casnici

MT

Numarul de cereri de contracte de racordare

mici  consumatori

MT

Numarul de cereri de contracte de racordare

mari  consumatori

MT

Numarul de cereri de contracte de racordare

mari  consumatoriIT

Numarul de contracte de racordare realizate

toti

toate

Timpul mediu** de incheiere a contractelor de racordare

toti

toate

Numarul de cereri  de contracte de racordare nefinalizate/ nesolutionate

toti

toate

Numarul de cereri  de contracte de racordare la care nu s-a raspuns in termenul stabilit in standard

toti

toate

Numarul de cereri  de contracte pentru serviciul de distributie***

toti

toate

Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distributie***

casnici

JT

Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distributie***

mici  consumatori

JT

Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distributie***

mari  consumatori

JT

Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distributie***

casnici

MT

Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distributie***

mici  consumatori

MT

Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distributie***

mari  consumatori

MT

Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distributie***

mari  consumatori

IT

Timpul mediu** de incheiere a contractelor pentru serviciul de distributie***

toti

JT

Timpul mediu de incheiere a contractelor pentru serviciul de distributie***

toti

MT

Timpul mediu** de incheiere a contractelor pentru serviciul de distributie***

mari consumatori

IT

Numarul de reclamatii referitoare la racordare

toti

toate

Timpul mediu** de raspuns la reclamatiile referitoare la racordare

toti

JT

Timpul mediu** de raspuns la reclamatiile referitoare la racordare

toti

MT

Timpul mediu** de raspuns la reclamatiile referitoare la racordare

mari consumatori

IT

Numarul de reclamatii primite referitoare la nivelul de tensiune

toti

toate

Timpul mediu** de raspuns la reclamatiile referitoare la nivelul de tensiune

toti

JT

Timpul mediu** de raspuns la reclamatiile referitoare la nivelul de tensiune

toti

MT

Timpul mediu* * de raspuns la reclamatiile referitoare la nivelul de tensiune

mari consumatori

IT

Numarul de reclamatii primite referitoare la alti parametri de calitate a curbei de tensiune (in afara de nivelul de tensiune )

toti

toate

Timpul mediu** de raspuns la reclamatiile referitoare la alti parametri de calitate a curbei de tensiune (in afara de nivelul de tensiune )

toti

JT

Timpul mediu** de raspuns la reclamatiile referitoare la alti parametri de calitate a curbei de tensiune (in afara de nivelul de tensiune )

toti

MT

Timpul mediu** de raspuns la reclamatiile referitoare la alti parametri de calitate a curbei de tensiune (in afara de nivelul de tensiune )

mari consumatori

IT

Numarul de consumatori deconectati pentru neplata

toti

JT

Numarul de consumatori deconectati pentru neplata

toti

MT

Numarul de consumatori deconectati pentru neplata

mari consumatori

IT

Numarul de reclamatii  scrise pe alte teme decat cele la care se refera explicit prezentul standard

toti

JT

Numarul de reclamatii  scrise pe alte teme decat cele la care se refera explicit prezentul standard

toti

MT

Numarul de reclamatii  scrise pe alte teme decat cele la care se refera explicit prezentul standard

mari consumatori

IT

Timpul mediu** de raspuns la reclamatiile scrise pe alte teme decat cele la care se refera explicit prezentul standard

toti

JT

Timpul mediu** de raspuns la reclamatiile scrise pe alte teme decat cele la care se refera explicit prezentul standard

toti

MT

Timpul mediu** de raspuns la reclamatiile scrise pe alte teme decat cele la care se refera explicit prezentul standard

mari consumatori

IT

Numarul de consumatori al caror contor nu este citit odata la 6 luni

toti

JT

Numarul de consumatori al caror contor nu este citit lunar

toti

MT

Numarul de consumatori al caror contor nu este citit lunar

mari consumatori

IT

Loc de consum sau de consum /producere a energiei electrice.

* * Timpul mediu  reprezinta valoarea medie aritmetica.

*** Contracte noi, schimbarea solutiei de racordare, schimbarea furnizorului, etc.

Anexa 4 – Compensatii acordate de OD utilizatorilor pentru nerespectarea termenelor

Nr. crt.

Serviciu

Nivelul performantei

Compensatii acordate in cazul nerespectarii termenelor

Persoane juridice

Persoane fizice

Restabilirea alimentarii dupa o intrerupere neplanificata

12 ore - urban;

24 de ore - rural, in  cond. meteo normale;

72 de ore - in  cond. meteo deosebite

300 RON / depasire la 110kV;

100 RON / depasire la MT ;

30 RON / depasire la JT

Suplimentar :

100 RON / fiecare 6 ore la 110kV;

40 RON / fiecare 12 ore la MT;

0 RON / fiecare 12 ore la JT

Maximum:

700 RON la 110kV;

200 RON la MT ;

100 RON la JT

300 RON / depasire la 110kV;

100 RON / depasire la MT ;

30 RON / depasire la JT

Suplimentar :

100 RON / fiecare 6 ore la 110kV;

40 RON / fiecare 12 ore la MT;

0 RON / fiecare 12 ore la JT

Maximum:

700 RON la 110kV;

200 RON la MT ;

100 RON la JT

Restabilirea alimentarii dupa o intrerupere planificata

12 ore - urban;

16 ore - rural

150 RON / depasire la 110kV;

50 RON / depasire la MT ;

RON / depasire la JT

150 RON / depasire la 110kV;

50 RON / depasire la MT ;

RON / depasire la JT

Emiterea avizului tehnic de racordare

30 de zile calendaristice

100 RON la 110kV;

70 RON la JT si MT

100 RON la 110kV;

30 RON la JT si MT

Transmiterea ofertei de contract de racordare

10 zile calendaristice

100 RON la 110kV;

70 RON la JT si MT

100 RON la 110kV;

30 RON la JT si MT

Transmiterea ofertei de contract de distributie

15 zile lucratoare

100 RON la 110kV;

70 RON la JT si MT

100 RON la 110kV;

30 RON la JT si MT

Raspuns la solicitarile scrise privind explicarea cauzei intreruperilor

zile lucratoare

100 RON la 110kV;

50 RON la JT si MT

100 RON la 110kV;

30 RON la JT si MT

Raspuns la reclamatiile scrise privind nivelul tensiunii, conform art. 23 din standard

15 zile calendaristice

200 RON la 110kV;

100 RON la JT si MT

200 RON la 110kV;

50 RON la JT si MT

Raspuns la reclamatiile scrise privind parametrii tensiunii, altii decat nivelul tensiunii, conform art. 23 din standard

30 de zile calendaristice

200 RON la 110kV;

100 RON la JT si MT

200 RON la 110kV;

50 RON la JT si MT

Raspuns la reclamatiile scrise referitoare la alte cauze decat cele trecute explicit in prezentul standard

30 de zile calendaristice

70 RON la 110kV;

50 RON la JT si MT

70 RON la 110kV;

30 RON la JT si MT

Reconectarea la retea, din  momentul anuntarii OD de catre utilizator/furnizor de efectuarea platii

2 zile lucratoare

200 RON la 110kV;

100 RON la JT si MT

00 RON la 110kV;

70 RON la JT si MT

* In masura in care termenele se modifica prin reglementari sau alte acte normative, se vor considera noile termene.Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2099
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site