Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


ADMINISTRATIE PUBLICA CAIET DE PRACTICA COMUNA VALEA LUNGA

Administratie+ Font mai mare | - Font mai micUNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURESTI


FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE SI

ADMINISTRATIVE BRASOV

SPECIALIZAREA: ADMINISTRATIE PUBLICA


CAIET DE PRACTICAPRIMARIA : COMUNA VALEA LUNGA
JUDETUL : DAMBOVITA
INDRUMATOR :
MANEA LUCICA
. secretar;
.0245661509
. Sat VALEA LUNGA CRICOV Nr.169
. lucica_manea@yahoo.com

PERIOADA DE DESFASURARE :

18.05.2008 - 05.06.2008
Ø

PROGRAM DE LUCRU :

09.00 -
Ø

Planificarea practicii studentuluiData executarii Intervalul orar Activitatea desfasurata Coordonator institutie
18.05.2008 09,00 - 15,00 Intocmirea de adeverinte de rol, de salariat.
Intocmirea unei sesizari pentru deschiderea procedurii succesorale. Secretar:Manea Lucica

19.05.2008 09,00 - 15,00 Inregistrarea corespondentei.
Convocarea consiliului local in sedinta ordinara in baza dispozitiei primarului. Secretar
Manea Lucica

20.05.2008 09,00 - 15,00 Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare precum si stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral prin dispozitia primarului. Secretar
Manea Lucica
21.05.2008 09,00 - 15,00 Intocmirea situatiilor centralizatoare privind acordarea alocatiilor de stat pentru copii, alocatiilor familiale complementare si alocatiilor pentru copii nou nascuti pe luna in curs. Secretar
Manea Lucica
22.06.2008 07,00 - 21,00 Supravegherea pentru desfasurarea in bune conditii a alegerilor locale. Secretar
Manea Lucica
23.06.2008 09,00 - 14,00
Redactarea unui proiect de hotarire initiat de primarul comunei.
Incheierea unui contract de achizitiei publica cu firma cistigatoare in urma unei licitatii publice. Secretar
Manea Lucica
24.06.2008 09,00 - 14,00 Intocmirea adresei de inaintare a hotararii adoptate de consiliul local, a dispzitiei emise de primar si tranmiterea acesteia in termen de 10 zile la institutia prefectului. Secretar
Manea Lucica
25.06.2008 09,00 - 14,00 Completarea si inregistrarea unei declaratii de casatorie si publicatia privind

casatoria respectiva.

26.06.2008 09,00 - 15,00 Participarea impreuna cu, comisia locala de fond funciar la remasurarea unei suprafete de 3000 m² teren arabil extravilan ca urmare a cererii proprietarului si intocmirea unui proces-verbal cu rezultatul remasurarii.
Secretar
Manea Lucica
27.06.2008 09,00 - 15,00 Intocmirea unei itampinari ca urmare a citarii comisiei locale de fond funciar in proces civil cu un proprietar de teren.
Secretar
Manea Lucica


Departamentul
Serviciul Administratiei Publice LocaleDistinctia dintre administratia publica centrala si cea locala are la baza utilizarea mai multor criterii cumulative, criterii care au in vedere competenta teritoriala si materiala a organelor ce compun administratia publica si natura interesului pe care il promoveaza. Prin urmare, administratia publica centrala isi exercita competenta teritoriala la nivelul intregului teritoriu national, iar cea locala doar la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale in care au fost alese autoritatile respective. Insa daca privim dintr-o alta perspectiva, organele ce compun administratia publica centrala dispun fie de o competenta materiala generala, precum Guvernul, fie de una de domeniu, cum sunt ministerele, pe cand autoritatiile locale au o competenta materiala ce se circumscrie in jurul realizarii interesului local. Desigur mai e si promovarea interesului, care poate fi general-national, evident de catre administratia centrala, sau al localitatii respective, de catre administratia publica locala.

Compartimentul administratie publica
Atributii:

In domeniul activitatii de secretariat pentru
Ø Consiliul local:
- intocmeste tematica anuala cu problemele supuse analizei si dezbaterii in sedintele Consiliului local ;
- intocmeste graficul desfasurarii sedintelor Consiliului local;
- intocmeste regulamentul privind modalitatea de pregatire a sedintelor Consiliului local si urmareste aplicarea acestuia;
- urmareste intocmirea la timp de catre serviciile de specialitate a rapoartelor privind problemele ce urmeaza sa fie supuse analizei in sedintele de consiliu;
- redacteaza impreuna cu compartimentele de specialitate proiectele de hotarari ;
- intocmeste si pune la dispozitia comisiilor de specialitate formularele tip pentru avizarea rapoartelor si proiectelor de hotarari din ordinea de zi;
- multiplica si pregateste materialele ce urmeaza a fi supuse dezbaterii Consiliului local, pregateste mapele de lucru ale consilierilor;
- intocmeste lucrarile necesare convocarii Consiliului Local si desfasurarii sedintelor;
- convoaca membrii Consiliului local pentru sedintele de consiliu;
- pune la dispozitia comisiilor de specialitate, spre studiu, materialele de sedinta , le sprijina in clarificarea problemelor supuse dezbaterii;
- asigura pregatirea si desfasurarea in bune conditii a sedintelor Consiliului local;
- urmareste inregistrarea corecta pe suport magnetic a sedintelor Consiliului local;
- urmareste intocmirea stenogramelor de sedinta si a proceselor verbale;
- intocmeste fisa de pontaj a consilierilor la sedinte;
- constituie dosarele de sedinta;
- redacteaza hotararile Consiliului local si tine evidenta acestora intr-un registru special;
- distribuie catre compartimentele functionale si persoanele si juridice interesate hotararile Consiliului local;
- comunica prefectului, in termenul prevazut de lege, hotararile Consiliului local;
- asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor Consiliului local cu caracter normativ prin intermediul mass-media, afisare si ziarul primariei;
- urmareste aducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului local;
- tine spre pastrare, in copie, hotararile Consiliului local, dispozitiile primarului si regulamentele in baza carora se desfasoara activitatile Consiliului local;
- intocmeste proiectele de dispozitii cu ordinea de zi a sedintelor de consiliului;

intocmeste rapoarte privind modul de realizarea a hotararilor consiliului;
- elaboreaza proiectul regulamentului de functionare al consiliului;
- tine la zi baza de date privind hotararile adoptate de Consiliul local;
- urmareste coroborarea hotararilor Consiliului local cu actele normative cu putere juridica superioara.

Cu privire la activitatea de promovare, avizare,
Ø inregistrare si distribuire a dispozitiilor primarului:
- primeste de la compartimentele functionale si tine evidenta dispozitiilor primarului, intr-un registru special;
- multiplica si distribuie dispozitiile primarului pentru ducerea la indeplinire , catre compartimentele functionale si persoanele interesate;
- comunica prefectului, in termenul prevazut de lege, dispozitiile primarului, in vederea exercitarii controlului de legalitate ;
- intocmeste referate si redacteaza dispozitii ale primarului;
- urmareste ducerea la indeplinire a acestora;
- tine la zi baza de date privind dispozitiile primarului;
- urmareste coroborarea dispozitiilor primarului cu actele normative cu putere juridica superioara.

Privitor la organizarea
Ø alegerilor locale, generale si consultarea prin referendum a populatiei:
- coordoneaza lucrarile pentru alegerile locale, camerei deputatilor, senatului si presedintelui;
- face propuneri privind delimitarea sectiilor de votare ;
- face propuneri privind stabilirea locurilor de afisaj electoral, a celor pentru organizarea adunarilor publice si a sediilor sectiilor de votare ;
- asigura efectuarea copiilor de pe listele electorale permanente pe sectii de votare, pentru scrutinurile stabilite si le preda presedintilor acestora;
- asigura conditiile necesare consultarii de catre cetateni a listelor electorale;
- intocmeste lista cu persoanele propuse a fi desemnate presedinti sau loctiitori la sectiile de votare si o inainteaza presedintelui tribunalului;
- transmite informatii solicitate de formatiunile de evidenta a populatiei;
- tine evidenta persoanelor acre au pierdut drepturile electorale si procedeaza in conformitate cu legea;
- tine la zi baza de date (program ) privind listele electorale permanente, puse la dispozitie de Inspectoratul de politie si le actualizeaza permanent.

Cu privire la evidenta
Ø stampilelor, sigiliilor si parafelor :
- urmareste indeplinirea regulamentului privind folosirea sigiliilor, stampilelor si parafelor din cadrul Consiliului local si eventual modificarea acestuia;
- tine evidenta , intr-un registru specific, a stampilelor, sigiliilor si parafelor ;
- preda si preia de la compartimentele functionale stampilele, parafele si sigiliile pe baza de proces verbal;
- pastreaza stampilele, sigiliile si parafele scoase din uz si procedeaza la distrugerea acestora in baza unui proces verbal, aprobat de conducerea primariei;
- intocmeste registrul unic de documente, parafeaza si numeroteaza fiecare registru inscris in acesta.

In domeniul
Ø arhivei:
- propune constituirea prin dispozitia primarului a comisiei de selectionare a documentelor ce urmeaza a fi predate la arhiva;
- intocmeste nomenclatorul arhivistic ,indicativul termenelor de pastrare a documentelor si propune emiterea dispozitiei primarului pentru aprobarea acestuia cu confirmarea Arhivelor nationale ale statului;
- intocmeste liste de inventar pe compartimente , ani si termene de pastrare;
- preia de la compartimentele functionale, pe baza de inventar, conform nomenclatorului arhivistic, unitatile arhivistice, legate si opisate;
- asigura ordonarea, depozitarea selectionarea, pastrarea si folosirea documentelor din arhiva;
- raspunde de selectionarea si scoaterea din arhiva a documentelor care nu mai au valoare practica si stiintifica si in baza prevederilor legii Arhivelor nationale, procedeaza la distrugerea sau valorificarea acestora;
- elibereaza copii, certificate , extrase si adeverinte de pe documentele din arhiva la solicitarea celor interesati;
- depune la arhivele statului copii de pe listele de inventar ale documentelor cu termen de pastrarea permanent si a celor scoase din evidenta;
- asigura evidenta, pastrarea si conservarea documentelor secrete de uz intern si sesizeaza imediat primarul despre cazurile de pierdere , alterare ori distrugere a acestora;
- procedeaza la reconstituirea documentelor distruse;
- ia masuri cu privire la predarea materialelor selectate la arhivele statului

In ce priveste activitatea deØ reglementare si informare documentara:
- inregistreaza, distribuie, urmareste rezolvarea in termen si expediaza corespondenta;
- intocmeste si tine la zi evidenta legislatiei in vigoare pe domenii de activitate;
- colectioneaza actele normative ce se aplica in administratia locala pe domenii de activitate ;
- asigura procurarea prin abonament a principalelor publicatii si a unor lucrari de specialitate necesare;
- tine evidenta publicatiilor, lucrarilor de specialitate si a celorlalte materiale date spre pastrare intr-un registru special si pe baza de fisa;
- distribuie in baza unui registru compartimentelor interesate, publicatiile la care este abonata primaria ;
- asigura afisarea citatiilor primite de la instantele de judecata;
- indeplineste si alte atributii stabilite prin acte normative sau incredintate de conducerea executiva si deliberativa;


Consiliul local


Consiliul local este compuse din consilieri locali alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, In conditiile stabilite de legea pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
Numarul membrilor fiecarui consiliu local se stabileste prin ordin al prefectului,in functie de numarul locuitorilor orasului raportat de Institutul National de Statistica la data de 1 ianuarie a anului in curs sau, dupa caz, la data de 1 iulie a anului care preceda alegerile, dupa cum urmeaza:
Ø 13consilieri.

Atributiile consiliului local

Consiliul local are
Ø initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.

Consiliul local
Ø exercita urmatoarele categorii de atributii:
a) atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local;
b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului;
c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului;
d) atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni;
e) atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern.

In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a),
Ø consiliul local:
a) aproba statutul comunei, orasului sau municipiului, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului local;
b) aproba, In conditiile legii, la propunerea primarului, Infiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local, precum si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local;
c) exercita, In numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, In conditiile legii.

In exercitarea atributiilor prevazute la
Ø alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de Incheiere a exercitiului bugetar;
b) aproba, la propunerea primarului, contractarea si/sau garantarea Imprumuturilor, precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare, In numele unitatii administrativ-teritoriale, In conditiile legii;
c) stabileste si aproba impozitele si taxele locale, In conditiile legii;
d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, In conditiile legii;
e) aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;
f) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii si conformarii cu prevederile angajamentelor asumate In procesul de integrare europeana In domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.

In exercitarea
Ø atributiilor prevazute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotaraste darea In administrare, concesionarea sau Inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, In conditiile legii;
b) hotaraste vanzarea, concesionarea sau Inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau
municipiului, dupa caz, In conditiile legii;
c) avizeaza sau aproba, In conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor;
d) atribuie sau schimba, In conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes public local.

In
Ø exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigura, potrivit competentelor sale si In conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
1. educatia;
2. serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate In nevoie sociala;
3. sanatatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publica;
8. situatiile de urgenta;
9. protectia si refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea si punerea In valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor,
gradinilor publice si rezervatiilor naturale;
11. dezvoltarea urbana;
12. evidenta persoanelor;
13. podurile si drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public si transport public local, dupa caz;
15. serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim ajutor;
16. activitatile de administratie social-comunitara;
17. locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate In proprietatea unitatii administrativ-teritoriale sau In administrarea sa;
18. punerea In valoare, In interesul comunitatii locale, a resurselor naturale de pe raza unitatii administrativ teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hotaraste acordarea unor sporuri si altor facilitati, potrivit legii, personalului sanitar si didactic;
c) sprijina, In conditiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informari si rapoarte de la primar, viceprimar si de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
e) aproba construirea locuintelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale si a utilitatilor locative aflate In proprietatea sau In administrarea sa;
f) poate solicita informari si rapoarte specifice de la primar si de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local.

In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e),
Ø consiliul local:
a) hotaraste, In conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, In vederea finantarii si realizarii In comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotaraste, In conditiile legii, Infratirea comunei, orasului sau municipiului cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari;
c) hotaraste, In conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, In vederea promovarii unor interese comune.

Consiliul local
Ø poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite titlul de cetatean de onoare al comunei, orasului sau municipiului, In baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc si conditiile retragerii titlului conferit.

Consiliul local indeplineste orice alte atributii
Ø stabilite prin lege.

Persoanele Imputernicite sa reprezinte interesele unitatii administrativ-teritoriale In societati comerciale, regii autonome de interes local, asociatii de dezvoltare intercomunitara si alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotarare a consiliului local, In conditiile legii, respectandu-se configuratia politica de la ultimele alegeri locale.

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA SEDINTELOR DE CONSILIU LOCAL

Consiliul local se intruneste in sedinte ordinare, lunar, la convocarea primarului.
Consiliul local se poate intruni si in sedinte extraordinare, la cererea primarului sau a cel putin o treime din numarul membrilor consiliului.
In caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei sau ai orasului convocarea consiliului local se poate face de indata.

Convocarea
Ø
Convocarea se face, in scris, prin intermediul secretarului unitatii administrativ - teritoriale, astfel, in cazul:
- sedintelor ordinare cu cel putin 5 zile inaintea sedintei;
- sedintelor extraordinare cu cel putin 3 zile inaintea sedintei;
- in caz de forta majora si de maxima urgenta convocarea consiliului local se poate face de indata.
Convocarea consiliului local se face prin dispozitie de convocare a primarului in care vor fi precizate:
- data,
- ora,
- locul desfasurarii,
- ordinea de zi a acesteia.Invitatia de sedinta
Ø
Preia o parte din dispozitia de convocare.
Aceasta se transmite prin grija secretarului consilierilor locali si va cuprinde:
- data,
- ora,
- locul desfasurarii,
- ordinea de zi a acesteia,
- mentiunea ca materialele sedintei pot fi studiate inaintea asteia la biroul secretarului localitatii
- ca anexa va cuprinde lista nominala a consilierilor locali si semnatura de confirmare a primirii invitatiei la sedinta de consiliu.

Ordinea de zi
Ø
Ordinea de zi este inscrisa in cuprinsul invitatiei de sedinta transmise consilierilor.
Proiectul ordinii de zi se intocmeste la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetatenilor.

Ordinea de zi a sedintelor consiliului local cuprinde:
proiecte de hotarari, insotite obligatoriu de avizul comisiilor
q de specialitate carora le-au fost transmise in acest scop si de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local;
rapoarte sau informari ale conducatorilor unitatilor subordonate sau
q care se afla sub autoritatea consiliului;
timpul acordat declaratiilor
q politice, intrebarilor, interpelarilor, petitiilor;
alte probleme care se
q supun dezbaterii consiliului.
in ordinea de zi NU va fi cuprins ca si un punct distinct "Diverse"

Problemele inscrise pe ordinea de zi a sedintei consiliului local nu pot fi dezbatute daca nu sunt insotite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, care va fi elaborat in termen de 30 de zile de la solicitarea initiatorului, precum si de avizul comisiei de specialitate a consiliului, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 40 alin. (2) si (4) (adica a sedintelor extraordinare si cele convocate de indata).
Ordinea de zi a sedintei consiliului local se aduce la cunostinta locuitorilor comunei sau ai orasului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. In comunele sau orasele in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunostinta publica si in limba materna a cetatenilor apartinand minoritatii respective. Aducerea la cunostinta publica a ordinii de zi trebuie consemnata intr-un proces verbal de afisare.
Dezbaterea problemelor se face in ordinea stricta in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi, aprobata la inceputul sedintei de consiliu. Modificarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente si numai cu votul majoritatii consilierilor prezenti.

Proiectele de hotarari


Dreptul la initiativa pentru proiectele de hotarari ale consiliului local apartine primarului, consilierilor sau cetatenilor. Redactarea proiectelor se face de catre cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilor din cadrul aparatului propriu al autoritatii administratiei publice locale.

Proiectele de hotarari vor fi insotite de o expunere de motive si vor fi redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa.

Proiectele de hotarari se transmit spre dezbatere si avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum si compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, in vederea intocmirii raportului.
Raportul compartimentului de resort se intocmeste si se depune la secretarul unitatii administrativ-teritoriale, inainte de intocmirea avizului de catre comisia de specialitate, spre a putea fi avut in vede    catre aceasta comisie.
Dupa examinarea proiectului sau propunerii, comisia de specialitate a consiliului local intocmeste un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate.
Avizul se transmite secretarului unitatii administrativ-teritoriale, care va dispune masurile corespunzatoare difuzarii lui catre primar si catre consilieri, cel mai tarziu o data cu invitatia pentru sedinta.
Proiectele de hotarari si celelalte propuneri, insotite de avizul comisiei de specialitate si de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se inscriu pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului consiliului in prima sedinta ordinara a acestuia.
Proiectele de hotarare vor fi aduse la cunostinta publicului, prin afisare cu cel putin 30 de zile inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de catre autoritatile publice.
Deci, proiectele de hotarari si celelalte probleme asupra carora urmeaza sa se delibereze se inscriu pe ordinea de zi numai daca sunt insotite de avizul comisiilor de specialitate carora le-au fost transmise in acest scop si de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local, cu exceptia proiectelor de hotarari asupra carora se delibereaza in cadrul sedintelor extraordinare si de indata.
In cadrul sedintei de consiliu, asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii putand formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului in ordinea formularii lor. Daca s-a adoptat textul initiatorului sau un amendament formulat anterior, celelalte se socotesc respinse fara a se mai supune votului.
Odata adoptate, in urma supunerii la vot, hotararile consiliului local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza, pentru legalitate, de catre secretar. Secretarul nu va contrasemna hotararea in cazul in care considera ca aceasta este ilegala sau ca depaseste competentele ce revin, potrivit legii, consiliului local. In acest caz secretarul va expune consiliului local opinia sa motivata, care va fi consemnata in procesul-verbal al sedintei.
Secretarul va comunica hotararile consiliului local primarului si prefectului, de indata, dar nu mai tarziu de 3 zile de la data adoptarii. Comunicarea, insotita de eventualele obiectii cu privire la legalitate, se face in scris de catre secretar si va fi inregistrata intr-un registru special destinat acestui scop. Asadar, e necesar sa fie intocmit un registru special in care vor fi inregistrate adresele de inaintare ale hotararilor si dispozitiilor.
Procesul verbal al sedintei

Pentru fiecare sedinta de consiliu se intocmeste, de catre secretarul localitatii, un proces verbal al sedintei.
In procesul verbal se va mentiona:
- felul sedintei de consiliu (ordinara/extraordinara);
- data sedintei;
- locul sedintei;
- dispozitia de convocare a sedintei (art.40, alin.8 Legea 215/2001);
- prezenta;
- ordinea de zi a sedintei, modificari ale acesteia in cazurile expres prevazute de lege;
- aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare, eventualele obiectiuni;
- dezbaterile generale si pe articole asupra proiectelor de hotarari;
- modul si rezultatul votului;
- hotararea/hotararile si numarul acestora ce iau nastere in urma votarii.
Procesul verbal al sedintei va fi semnat de consilierul care conduce sedintele de consiliu (presedintele de sedinta) si de secretarul unitatii administrativ-teritoriale.
Consilierul care conduce sedintele de consiliu, impreuna cu secretarul unitatii administrativ-teritoriale isi asuma, prin semnatura, responsabilitatea veridicitatii celor consemnate.
Inaintea fiecarei sedinte secretarul pune la dispozitie consilierilor, in timp util, procesul-verbal al sedintei anterioare, pe care ulterior il va supune spre aprobare consiliului local. Consilierii au dreptul ca in cadrul sedintei sa conteste continutul procesului-verbal si sa ceara mentionarea exacta a opiniilor exprimate in sedinta anterioara. In acest caz, secretarul va intocmi o nota pe care o va anexa procesului verbal.

Dosarul special al sedintei

Pentru fiecare sedinta de consiliu se intocmeste, de catre secretarul localitatii, un dosar special al sedintei respective.
Dosarul special al sedintei contine:
- opisul dosarului, cu actele pe care acesta le contine si numarul de pagini;
dispozitia de convocare a sedintei cu respectarea termenelor legale si avizata de secretar;
dovada publicitarii in mass-media printr-un proces verbal de afisare;
- prezenta consilierilor la sedinta consemnata intr-un tabel nominal de prezenta pe care il va semna fiecare consilier local prezent si va fi contrasemnat de secretar;
- procesul verbal al sedintei;
- hotararile adoptate in sedinta respectiva;
- toate proiectele de hotarari trecute pe ordinea de zi;
- avizul comisiei de specialitate si raportul compartimentului de resort pentru fiecare proiect de hotarare in parte;
- alte materiale(adrese, cereri, documente) supuse dezbaterii.
Toate documentele sedintelor de consiliu se intocmesc in limba romana, in caz contrar prin grija primarului se va asigura traducerea in limba romana tuturor acestor documente.
Dosar special al sedintei va fi numerotat, sigilat si semnat de consilierul care conduce sedintele de consiliu si de secretar, dupa aprobarea procesului-verbal in proxima sedinta de consiliu.

Atributiile primarului

Primarul
Ø indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:
a) atributii exercitate In calitate de reprezentant al statului, In conditiile legii;
b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local;
c) atributii referitoare la bugetul local;
d) atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor;
e) alte atributii stabilite prin lege.
In temeiul alin. (1)
Ø lit. a), primarul indeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului. Primarul indeplineste si alte atributii stabilite prin lege.
In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. b),
Ø primarul:
a) prezinta consiliului local, In primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;
b) prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari;
c) elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ teritoriale si le supune aprobarii consiliului local.
In exercitarea atributiilor prevazute
Ø la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercita functia de ordonator principal de credite;
b) Intocmeste proiectul bugetului local si contul de Incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
c) initiaza, In conditiile legii, negocieri pentru contractarea de Imprumuturi si emiterea de titluri de valoare In numele unitatii administrativ-teritoriale;
d) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta Inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat si a sediului secundar.
In
Ø exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
b) ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;
c) ia masuri pentru organizarea executarii si executarea In concret a activitatilor din domeniile prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
d) ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
e) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si Incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, In conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;
f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile si autorizatiile date In competenta sa prin lege si alte acte normative;
h) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate In procesul de integrare europeana In domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.
Pentru exercitarea corespunzatoare a
Ø atributiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ teritoriale, precum si cu consiliul judetean.
Numirea conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de
Ø interes local se face pe baza concursului
organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, In conditiile legii.
Numirea se face prin dispozitia primarului, avand anexat contractul de management.

Secretarul unitatii administrativ-teritoriale
Atributii:
avizeaza, pentru legalitate,
Ø dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului
local, respectiv ale consiliului judetean;
participa la
Ø sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
asigura
Ø gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si Intre acestia si prefect;
organizeaza arhiva si evidenta statistica a
Ø hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;
asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile,
Ø institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), In conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
asigura procedurile de
Ø convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
Ø pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atributii prevazute de lege sau Insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz.

Contraventii si sanctiuni:
Constituie contraventii si se
Ø sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei urmatoarele fapte:
a) nepunerea In aplicare, cu rea-credinta, a hotararilor consiliului local de catre primar;
b) nepunerea In aplicare, cu rea-credinta, a hotararilor consiliului judetean de catre presedintele consiliului judetean;
c) neprezentarea In termenul prevazut de Legea finantelor publice locale a proiectului bugetului unitatii administrativ-teritoriale de catre primar, respectiv presedintele consiliului judetean, din culpa lor;
d) neprezentarea de catre primar sau presedintele consiliului judetean a rapoartelor prevazute de lege, din culpa lor;
e) neluarea masurilor necesare, stabilite de lege, de catre primar sau presedintele consiliului judetean, In calitatea acestora de reprezentanti ai statului In unitatile administrativ-teritoriale.
Constatarea
Ø contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre prefect, In calitatea sa de autoritate publica, reprezentant al Guvernului pe plan local.
Ø Dispozitiile prezentului articol se completeaza In mod corespunzator cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Consiliul judetean

Ø Consiliul judetean indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:
a) atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al consiliului judetean, ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean;
b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala a judetului;
c) atributii privind gestionarea patrimoniului judetului;
d) atributii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;
e) atributii privind cooperarea interinstitutionala;
f) alte atributii prevazute de lege.
In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. a), consiliul
Ø judetean:
a) alege, din randul consilierilor judeteni, un presedinte si doi vicepresedinti;
b) hotaraste Infiintarea sau reorganizarea de institutii, servicii publice si societati comerciale de interes judetean, precum si reorganizarea regiilor autonome de interes judetean, In conditiile legii;
c) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean, organigrama, statul de functii, regulamentul de organizare si functionare ale aparatului de specialitate, precum si ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean;
d) exercita, In numele judetului, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, In conditiile legii;
e) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si Incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, In conditiile legii, pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes judetean.
In exercitarea atributiilor
Ø prevazute la alin. (1) lit. b), consiliul judetean:
a) aproba, la propunerea presedintelui consiliului judetean, bugetul propriu al judetului, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de Incheiere a exercitiului bugetar;
b) aproba, la propunerea presedintelui consiliului judetean, contractarea si/sau garantarea Imprumuturilor, precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare In numele judetului, In conditiile legii;
c) stabileste impozite si taxe judetene, In conditiile legii;
d) adopta strategii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala si de mediu a judetului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aproba si urmareste, In cooperare cu autoritatile administratiei publice locale comunale si orasenesti interesate, masurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;
e) stabileste, pe baza avizului consiliilor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare si amenajare a teritoriului judetului, precum si de dezvoltare urbanistica generala a acestuia si a unitatilor administrativ-teritoriale componente; urmareste modul de realizare a acestora, In cooperare cu autoritatile administratiei publice locale comunale, orasenesti sau municipale implicate;
f) aproba documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes judetean, In limitele si In conditiile legii.
In exercitarea atributiilor prevazute la
Ø alin. (1) lit. c), consiliul judetean:
a) hotaraste darea In administrare, concesionarea sau Inchirierea bunurilor proprietate publica a judetului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes judetean, In conditiile legii;
b) hotaraste vanzarea, concesionarea sau Inchirierea bunurilor proprietate privata a judetului, dupa caz, In conditiile legii;
c) atribuie, In conditiile legii, denumiri de obiective de interes judetean.

In
Ø exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. d), consiliul judetean:
a) asigura, potrivit competentelor sale si In conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judetean privind:
1. educatia;
2. serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate In nevoie sociala;
3. sanatatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publica;
8. situatiile de urgenta;
9. protectia si refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea si punerea In valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale;
11. evidenta persoanelor;
12. podurile si drumurile publice;
13. serviciile comunitare de utilitate publica de interes judetean, precum si alimentarea cu gaz metan;
14. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) sprijina, In conditiile legii, activitatea cultelor religioase;
c) emite avizele, acordurile si autorizatiile date In competenta sa prin lege;
d) acorda consultanta In domenii specifice, In conditiile legii, unitatilor administrativ-teritoriale din judet, la cererea acestora.
In exercitarea
Ø atributiilor prevazute la alin. (1) lit. e), consiliul judetean:
a) hotaraste, In conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane ori straine, inclusiv cu parteneri din societatea civila, In vederea finantarii si realizarii In comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public judetean;
b) hotaraste, In conditiile legii, Infratirea judetului cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari;
c) hotaraste, In conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale din tara ori din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, In vederea promovarii unor interese comune.
Persoanele Imputernicite sa reprezinte interesele unitatii administrativ-teritoriale In societati comerciale, regii autonome de interes judetean, asociatii de dezvoltare intercomunitara si alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotarare a consiliului judetean, In conditiile legii, respectand configuratia politica rezultata dupa alegerile locale


Initiativa cetateneasca

Cetatenii pot propune consiliilor locale si consiliilor
Ø judetene pe a caror raza domiciliaza, spre dezbatere si adoptare, proiecte de hotarari.
Promovarea unui proiect de hotarare poate fi initiata de unul sau
Ø de mai multi cetateni cu drept de vot, daca acesta este sustinut prin semnaturi de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a unitatii administrativ-teritoriale respective.
Initiatorii depun la secretarul
Ø unitatii administrativ-teritoriale forma propusa pentru proiectul de hotarare. Proiectul va fi afisat spre informare publica prin grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale.
Initiatorii asigura Intocmirea listelor de
Ø sustinatori pe formulare puse la dispozitie de secretarul unitatii administrativ-teritoriale.
Listele de sustinatori vor cuprinde numele,
Ø prenumele si domiciliul, seria si numarul actului de identitate si semnaturile sustinatorilor.
Listele de sustinatori pot fi semnate numai de cetatenii cu
Ø drept de vot care au domiciliul pe raza unitatii administrativ-teritoriale respective, al carei consiliu local sau judetean urmeaza sa dezbata proiectul de hotarare In cauza.
Dupa depunerea documentatiei si verificarea acesteia de catre secretarul unitatii administrativteritoriale, proiectul de hotarare va urma procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local sau judetean, dupa caz.

Actele autoritatilor administratiei publice locale si comunicarea acestora


Pentru Indeplinirea atributiilor ce le
Ø revin:
a) primarul emite dispozitii;
b) consiliul local adopta hotarari;
c) consiliul judetean adopta hotarari.
Dispozitiile primaruluiØ se comunica In mod obligatoriu prefectului judetului, In cel mult 5 zile lucratoare de la semnarea lor.
Hotararile consiliului local se comunica In
Ø mod obligatoriu:
a) primarului unitatii administrativ-teritoriale;
b) prefectului judetului.
Hotararile consiliului judetean se comunica In mod
Ø obligatoriu prefectului judetului.
Comunicarea actelor Intre autoritatile
Ø administratiei publice locale si cu prefectul judetului se efectueaza prin intermediul secretarului unitatii administrativ-teritoriale.
Actele
Ø autoritatilor administratiei publice locale se vor aduce la cunostinta publica prin grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale.
Dispozitiile
Ø primarului, hotararile consiliului local si hotararile consiliului judetean sunt supuse controlului de legalitate al prefectului In conditiile legii care Ii reglementeaza activitatea

URMEAZA MODELE DE DOCUMENTE CARE SE INTOCMESC IN INSITUTIA RESPECTIVA
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 13431
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved