Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AdministratieDrept


COMPARTIMENTUL DE ACHIZITII PUBLICE SI ATRIBUTIILE ACESTUIA

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Administratia si relatiile sociale
Definitia si trasaturile administratiei publice
Sanctiunile contraventionale principale
Sistemul electoral configurator al clasei politice
PROTECTIA INFORMATIILOR SECRETE DE STAT
ATRIBUTIILE SECRETARULUI MUNICIPIULUI TULCEA
Regimul concesiunilor
NOTIUNI GENERALE PRIVIND IMPOZITELE
Gestica in relatii publice
Imaginea publica


COMPARTIMENTUL DE ACHIZITII PUBLICE SI ATRIBUTIILE ACESTUIA

Realizarea unui sistem eficient si credibil al achizitiilor publice a reprezentat unul din elementele fundamentale ale procesului de integrare a tarii noastre in structurile Uniunii Europene. In acest context, intensificarea eforturilor pentru elaborarea unei legislatii complet armonizate cu noua legislate europeana s. i pentru asigurarea unei capacitati de implementare corespunzatoare a devenit extrem de important.
Reforma sistemului achizitiilor publice a implicat si o restructurare institutionala, reformarea mentalitatilor care au stat la baza sistemului actual, precum si eforturi fmanciare care trebuiau asumate. Realizarea acestui proces a reprezentat o prioritate pentru autoritatea de varf a administratiei publice din tara noastra, care s-a angajat sa furnizeze resursele necesare acestui proces.

Directiile de actiune ale procesului de reforma a sistemului de achizitii publice au fost orientate cu prioritate spre:

-perfectionarea cadrului legislativ;

-intarirea capacitatii de implementare a legislatiei;

Perfectarea cadrului legislativ in domeniul achizitiilor publice s-a impus in primul rand ca urmare a necesitatii de transpunere in legislatia nationals a prevederilor noului pachet legislativ european .

Noul cadru legislativ a inclus in dimensiunea sa si reglementarile privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si servicii sau alte forme de parteneriat public privat.

Intarirea capacitatii de implementare a fost o alta directie de actiune la nivelul tuturor autoritatilor contractante - central si local, precum si la nivelul structurii institutionale cu rol de reglementare si monitorizare.

1.-Compartimentul de achizitii publice: infiintare, atributii

Dezvoltarea institutionala a reprezentat un factor important in procesul de intarire a capacitatii de implementare, cu implicatii directe asupra autoritatii contractante. Aceasta dezvoltare a cuprins printre altele si prevederi privind crearea la nivelul fiecarei autoritati contractante a unui compartiment specializat in atribuirea contractelor de achizitii publice6.

In acest context, entitatile publice au creat structuri distincte in atribuirea contractelor de achizitii publice sub forma de compartimente, birouri sau servicii, avand urmatoarele atributii principale:

elaborarea programului anual al achizitiilor publice, pe baza necesitatilor si
prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autoritatii
contractante;

elaborarea sau coordonarea, dupa caz, a activitatii de elaborare a
documentatiei de atribuire ori, in cazul organizarii unui concurs de solutii, a
documentatiei de concurs;

indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate, asa cum sunt prevazute de legislatia nationala si europeana;

propunerea comisiilor de evaluare pentru contractul care urmeaza a fi
atribuit;

elaborarea notelor justificative in toate situatiile prevazute de norme, cu
avizarea compartimentului juridic;

colaborarea cu toate compartimentele entitatii in rezolvarea problemelor
legate de procedura de atribuire si de cea de implementare a contractelor
incheiate;

actualizarea programului achizitiilor publice, functie de rectificarile bugetare
ale autoritatii contractante;

intocmirea si transmiterea catre Autoritatea Nationala de Reglementare si
Monitorizare a Achizitiilor Publice a Programului Anual privind contractele
de atribuire in format electronic pana la data de 31 martie a fiecarui an,
pentru anul precedent;

aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica;

constituirea si pastrarea dosarului achizitie publica.

De retinut ca, celelalte compartimente ale entitatii publice au obligatia de a sprijini activitatea compartimentului de achizitie publica, in functie de specificul documentatiei de atribuire si de complexitatea problemelor ce urmeaza a fi realizate in contextul aplicarii procedurii de atribuire.

Totodata, autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona servicii de consultanta in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurii de atribuire.

-Programul anual al achizitiilor publice

Una din atributiile principale ale compartimentelor de achizitii publice o reprezinta elaborarea programului anual al achizitiilor publice.

Prin programul anual al achizitiilor publice se intelege documentul program ce cuprinde totalitatea contractelor sau acordurilor-cadru pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa le atribuie intr-o perioada de timp, de obicei un an.

Documentul se elaboreaza intr-o prima forma pana la sfarsitul ultimului trimestru al anului in curs pentru anul urmator si se defmitiveaza dupa aprobarea bugetului propriu al entitatii contractante.

Informatiile ce trebuie sa le cuprinda Programul anual al achizitiilor publice se refera la:

a)       obiectul contractului/acordului-cadru;

b)      codul vocabularului comun al achizitiilor publice (CPV);

c)       valoarea estimata, fara TVA, exprimata in lei si in euro;

d)      procedura care urmeaza sa fie aplicata;

e)       data estimata pentru inceperea procedurii;

f)          data estimata pentru finalizarea procedurii;

g) persoana responsabila pentru atribuirea contractului respectiv.

La elaborarea programului anual al achizitiilor publice, autoritatea contractanta are obligatia de a tine seama de urmatoarele probleme:

-necesitatile obiective de produse, de lucrari s.i de servicii;

-gradul de prioritate a necesitatilor;

-anticiparile cu privire la fondurile ce urmeaza a fi alocate prin bugetul anual;

-contractele de achizitie publica aflate in derulare;

Structura unui program anual al achizitiilor publice este redata in Fig. 1:

AUTORITATEA CONTRACTANTA    APROB

Conducatorul Autoritatii Contractante

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE

NR. CRT.

OBIECTUL

CONTRACTU LUI

COD CPV

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA (LEI SI EURO)

ANUNT DE INTENTIE (DACA ESTE CAZUL)

PROCEDURA APLICATA

DATA ESTIMATA PENTRU INCEPEREA PROCEDURII

DATA ESTIMATA PENTRU FINALIZAREA PROCEDURII

PERSOANA RESPONSABILA DE PROCEDURAAvizat    Intocmit, Compartimentul financiar-contabil

Programul anual al achizitiilor publice, odata intocmit, este avizat de seful compartimentului fmanciar-contabil, dupa care se aproba de conducatorul autoritatii contractante.

In timpul procesului bugetar, in general, dupa rectificarile bugetare, autoritatea contractanta are dreptul de a opera modificari sau completari, dupa caz, in programul anual al achizitiilor publice, modificari/completari care sunt supuse avizarii sefului compartimentului fmanciar-contabil si ulterior, aprobarii conducatorului autoritatii contractante.

Exista insa situatii in care modificarile aduse au ca scop acoperirea unor necesitati ce nu au fost cuprinse initial in programul anual al achizitiilor publice, iar in aceasta situatie, introducerea lor in program este conditionata de asigurarea resurselor financiare.

1. -Identificarea necesitatilor

Raspunderea pentru identificarea necesitatilor fiecarei entitati publice sub forma de produse, lucrari si servicii revine compartimentului intern de achizitii publice.

Procesul de identificare a necesitatilor oricarei autoritati contractante cuprinde cumularea tuturor referatelor de necesitate inaintate de celelalte compartimente de specialitate ale entitatii publice.

Referatul de necesitate trebuie sa cuprinda raspunsurile la o serie de intrebari, precum:

De ce anume avem nevoie?

-denumire produse, servicii si lucrari;

Pentru ce avem nevoie?

-justificarea cerintelor de produse, servicii si lucrari:

Justificarea consta in evidentierea scopului pentru care sunt necesare produsele, serviciile si lucrarile, insa scopul poate consta fie in desfasurarea activitatii curente, fie in realizarea unui proiect de interes general Cand avem nevoie?

-se indica data previzionata pentru dobandirea produselor, serviciilor si lucrarilor necesare;

-se ierarhizeaza necesitatile in functie de prioritate;

Cat costa produsul, serviciul sau lucrarea necesara?

-se estimeaza valoarea produsului, serviciului sau lucrarii, precum si toate celelalte costuri aferente indeplinirii contractului;

Care sunt efectele prevazute a se obtine?

-daca este posibil se vor indica beneficiile ce urmeaza a se obtine.

-Estimarea valorii contractului de achizitie publica

Procedura de estimare a valorii contractului de achizitie publica are drept scop:

-determinarea resurselor fmanciare necesare in vederea identificarii potentialilor finantatori;

-alegerea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica; Estimarea valorii contractului de achizitie publica se bazeaza pe raspunsurile la o serie de intrebari, precum:

Cum estimam valoarea contractelor?

Se identifica toate costurile aferente pentru obtinerea produselor, serviciilor sau
lucrarilor necesare, inclusiv pentru cele similare;

Se insumeaza toate costurile platibile pentru indeplinirea contractului respectiv,
fara TV A exprimat in RON s.i Euro;

Se ia in considerare modalitatea de dobandire, precum si alte optiuni;

Se iau in considerare eventualele majorari ale pretului contractului, ca urmare a
acceptarii ajustarii acestuia;

Se iau in considerare orice eventuale suplimentari fata de obiectul initial;

Daca este cazul, se ia in calcul si valoarea premiilor sau primelor ce se
intentioneaza a se acorda.

Cand trebuie sa fie stabilita valoarea estimata ?

inainte de initierea procedurii de atribuire a contractului respectiv.

sa fie valabila la momentul transmiterii spre publicare a anuntului de participare
sau invitatiei de participare.

De ce elemente se tine seama in estimare?

-informatii obtinute din cercetarile de piata;

-durata previzionata a contractului;

-costuri legate de indeplinirea contractului;

-posibilitatea aparitiei unor costuri accidentale;

-posibilitatea optarii pentru suplimentarea catre nivelul maxim prevazut al

cantitatilor de produse sau servicii.

Valorile estimate ale contractelor de achizitie publica se determina utilizand diferite metode specifice fiecarui tip de contract. Astfel:

A. Estimarea valorii contractului de furnizare

In situatia in care produsele ce urmeaza a fi achizitionate necesita si operatiuni
sau lucrari de instalare si punere in functiune, atunci valoarea estimata se determina
pe baza relatiei:

Ve =vp +v mipf

unde:

Ve = valoare estimata;

Vp = valoarea produselor data de produsul dintre nr.buc. si pretul unitar al acestora;

Vmipf = valoare manopera, instalare si punere in functiune;

In situatia in care nu este stabilita modalitatea de dobandire a produselor,
respectiv nu s-a facut optiunea intre cumparare, cumparare in rate, inchiriere sau
leasing, cu sau fara optiune de cumparare, atunci valoarea estimata este valoarea
celei mai scumpe modalitati de dobandire si se exprima prin relatia:

Ve = V pmax

unde:

Ve = valoarea estimata;

Vpmax = valoarea celei mai scumpe modalitati de dobandire;

In cazul in care s-a stabilit modalitatea de dobandire a produselor, respectiv
prin cumparare in rate, prin inchiriere sau prin leasing cu sau fara optiune de
cumparare, atunci:

daca durata contractului este stabilita si este mai mica sau egala cu 12 luni,
atunci estimarea se determina pe baza relatiei:

Ve = Vr x n,

unde: Ve = valoarea estimata a contractului;

Vr = valoare ratei platibila;n = nr. de luni < 12 luni;

Important de retinut este faptul ca aceasta relatie nu se aplica la cumpararea prin leasing.

daca durata contractului este stabilita si este mai mare de 12 luni, atunci
evaluarea are la baza relatia:

Ve = (Vr x N) +Vprez,

unde: Ve = valoarea estimata a contractului;

Vr=valoarea ratei platibila;

N=nr. de luni > 12 luni;

Vprez=valoare reziduala estimata;

Potrivit acestei metode, achizitionarea pe baza de leasing presupune existenta unui angajament legal de cel putin doi ani bugetari (multianual).

daca contractul se incheie pe o durata nedeterminata sau daca durata acestuia nu poate fi determinata la data estimarii, atunci modalitatea de estimare se bazeaza pe relatia:

Ve = Vr x 48 luni,

unde: Ve=valoarea estimata a contractului;

Vr= valoarea ratei platibila;

Utilizarea acestei metode de orice entitate contractanta impune obtinerea avizului de la ordonatorul principal de credite pentru incheierea unui contract ce se desfasoara in regim multianual.

In cazul in care se intentioneaza atribuirea unui contract de furnizare care
trebuie reinnoit intr-o perioada data, atunci relatia utilizata este:

Ve = SVpsa,

unde: Ve = valoarea estimata;

Vpsa= valoarea ajustata a contractelor de furnizare similare atribuite in

ultimul an; sau: Ve =SVpsv,

unde: Ve=valoarea estimata;

Vpsv= valoarea contractelor de furnizare similare care urmeaza a fi atribuite in urmatoarele 12 luni, incepand din momentul primei livrari;

In situatia in care s-a propus achizitionarea de produse similare, dar defalcate
pe loturi a caror cumparare se realizeaza prin atribuirea mai multor contracte de
furnizare distincte, atunci valoarea estimata este data de relatia:

Ve = S VI,

unde:    Ve=valoarea estimata;

VI = valoarea unui lot;

Utilizarea acestei metode implica unele particularitati in sensul ca, indiferent daca se atribuie un singur contract cu livrari succesive sau mai multe contracte cu livrarea imediata, valoarea estimata se considera a fi valoarea cumulata a tuturor loturilor.

B: Estimarea valorii contractului de servicii

In situatia in care autoritatea contractanta mtentioneaza sa atribuie un contract de
servicii pentru care nu se poate anticipa pretul total al prestatiei, dar este posibila
estimarea unui tarif mediu lunar, atunci valoarea estimata a contractului este data
de relatia:

Ve=Vtm x N,

unde:    Ve = valoarea estimata;

Vtm = valoarea tarifului lunar mediu; N = numar de luni;

daca durata contractului este stabilita si nu depaseste 48 luni

sau de relatia:

Ve = Vtm x 48 luni,

unde: Ve = valoarea estimata;

Vtm = valoarea tarifului mediu lunar;

daca durata contractului nu poate fi determinata sau depaseste 48 luni

In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie un contract de
servicii care trebuie reinnoit intr-o perioada data, atunci se utilizeaza:

fie relatia: Ve=SVssa,

unde: Ve = valoarea estimata;

Vssa = Sval.contracte de servicii similare atribuite in ultimile 12 luni, ajustata;

fie relatia:

Ve = SVssv,

unde: Ve = valoarea estimata;

Vssv = Svaloare contracte de servicii similare care vor fi atribuite in urmat. 12 luni;

In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii
similare, dar defalcate pe loturi a caror achizitionare face obiectul unor contracte
distincte de servicii, atunci valoarea estimata este data de relatia:

Ve = SV1,

unde: Ve = valoare estimata

VI = valoarea unui lot

Implementarea unei astfel de metode genereaza anumite particularitati, in sensul ca, in situatia achizitionirii de servicii pe loturi valoarea estimata se considera a fi valoarea cumulata a tuturor loturilor.

In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii de
asigurare, atunci relatia utilizata este:

Ve = Pa x n,

unde: Ve = valoarea estimata

Pa = prima de asigurare

n = nr. de luni

In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii
bancare sau alte servicii financiare, atunci

Ve = T+C+D+A

unde:

Ve = valoarea estimata

T = taxe

C - comisioane

D = dobanzi

A = alte remuneratii aferente

6. In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice, se utilizeaza relatia:

Ve - O + A,

unde: Ve = valoarea estimata

O = onorarii

A = alte remuneratii aferente

C: Estimarea valorii contractului de lucrari

In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze lucrari
pentru care urmeaza sa puna la dispozitia executantului materiale, utilaje,
echipamente tehnologice sau orice alte amenajari si dotari necesare executiei
lucrarilor, atunci:

Ve = Cl +SVf,

unde: Ve = valoarea estimata

Cl = costul lucrarii

Vf = valoarea facilitatilor

In cazul in care obiectul contractului de lucrari il constituie executia unui
ansamblu de lucrari care presupune, dupa caz, si furnizarea de echipamente,
instalatii, utilaje sau alte dotari aferente, atunci:

Ve = Vee + Vei +Veu + Ved,

unde: Ve = valoarea estimata

Vee = valoarea estimata a echipamentelor

Vei = valoarea estimata a instalatiilor

Veu = valoarea estimata a utilajelor

Ved = valoarea estimata a dotarilor aferente

In cazul in care lucrare permite executia pe obiecte sau loturi, pentru care
autoritatea contractanta isi propune sa atribuie, unuia sau mai multor executant!,
contracte distincte de lucrari, atunci:

Ve =S VI,

unde:

Ve = valoarea estimata

VI = valoarea unui lot

D : Estimarea valorii in cazul organizarii unui concurs de solutii

1. In cazul in care concursul de solutii este organizat ca o procedura independenta, atunci:

Ve= SVp + Ves,

unde: Ve = valoarea estimata

Vp = valoarea unui premiu

Ves = val.estimata a contractului de servicii care poate fi incheiat

E. Estimarea valorii in cazul unui acord-cadru, atunci:

Ve = Ve max,

unde: Ve = valaorea estimataVe max = valoarea maxima estimata, fara TVA, a tuturor contractelor de achizitie publica care se anticipeaza ca vor fi atribuite in baza acordului-cadru respectiv, pe intreaga sa durata.

F. Estimarea valorii in cazul in se utilizeaza un sistem de achizitie dinamic

Ve = Ve max,

unde: Ve = valoarea estimata

Ve max = valoarea maxima estimata, fara TVA, a tuturor contractelor de achizitie publica care se anticipeaza ca vor fi atribuite prin utilizarea sistemului de achizitie dinamic respectiv, pe intreaga sa durata.

In contextul legislatiei privind achizitiile publice, daca doua sau mai multe produse, servicii sau lucrari sunt destinate aceluiasi obiectiv sau proiect, valoarea acestora trebuie luata in considerare in calculul valorii estimate a contractului.

3.-Punerea in corespondenta a produselor, serviciilor si lucrarilor cu CPV

Produsele, serviciile si lucrarile ce fac obiectul contractelor de achizitie publica se pun in corespondenta cu sistemul de grupare si codificare utilizat in Vocabularul

comun al achizitiilor publice (CPV).

Corespondenta produselor, serviciilor si a lucrarilor cu sistemul de grupare si codificare CPV se asigura atunci cand:

-se elaboreaza programul anual al achizitiilor publice;

-se precizeaza in anuntul de intentie si in anuntul sau in invitatia de participare produsele, serviciile sau lucrarile pe care urmeaza sa le achizitioneze;

-se intocmeste documentatia de atribuire;

-se precizeaza in anuntul de atribuire produsele, serviciile sau lucrarile pentru care a incheiat contractul de achizitie publica;

-se transmite catre ANRMAP informatiile necesare monitorizarii procesului de achizitie publica

-se identifica produsele/servicii/lucrari similare .

Prin produse similare se intelege produsele cu acelasi uz sau uz similar care sunt grupate sub acelasi cod CPV.

De asemenea, prin servicii similare se intelege serviciile al caror rezultat are acelasi scop sau scop similar care sunt grupate sub acelasi cod CPV.

Lucrarile similare reprezinta lucrarile al caror rezultat are acelasi scop sau scop similar care sunt grupate sub acelasi cod CPV.

4. -Ierarhizarea necesitatilor

Dupa realizarea operatiunii de estimare, compartimentul specializat in achizitii publice, impreuna cu seful autoritatii contractante si departamentul financiar-contabil, vor stabili gradul de prioritate a necesitatilor, avand in vedere:

-importanta contractului fata de atingerea scopului general al autoritatii contractante;

-durata de realizare a contractului de achizitie publica; -anticiparea fluxului de numerar.

5. -Alegerea procedurii

In luarea deciziei de selectare a unei anumite proceduri de achizitie publica, autoritatea contractanta va avea in vedere:

-complexitatea contractului de achizitie publica respectiv;

-costurile implicate de atribuirea contractului respectiv;

-nivelul de dezvoltare si concurenta pe piata din domeniul unde va avea loc achizitia pentru a se putea alege intre licitatie deschisa si licitatie restransa;

-constrangeri cum ar fi urgenta, compatibilitatea cu produse, servicii deja existente in cadrul autoritatii respective, existente unui singur furnizor, prestator sau executant s.a.

Procedurile de licitatie deschisa s.i licitatie restransa reprezinta regula de atribuire a oricarui contract de achizitie publica, insa exista si unele exceptii de la regula, iar acestea sunt: dialogul competitiv, negocierea si cererea de oferte.

Insa, in situatia contractelor sectoriale, negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare si cererea de oferte reprezinta exceptii de la regula.

Consideram a se retine faptul ca, alegerea procedurilor de atribuire care reprezinta exceptii de la regula intra in responsabilitatea exclusiva a autoritatii contractante.

Reglementarile in domeniul achizitiilor publice aduc si unele recomandari in sensul ca, contractul de achizitie publica poate fi atribuit prin licitatia deschisa sau restransa indiferent de valoarea estimata a acestuia, iar cererea de oferte poate fi aplicata si pentru contractele de achizitie publica a caror valoare estimata se afla sub pragul a 10000 euro.

Totodata, reglementarile in materie interzic divizarea unui contract in mai multe contracte de valoare mica in scopul evitarii aplicarii anumitor proceduri de achizitie publica.

Daca mai multe produse/servicii/lucrari se regasesc in cadrul aceluiasi cod CPV rezulta ca, tuturor achizitiilor respective li se va aplica aceeasi procedura, selectata facandu-se in functie de valoarea estimata a tuturor contractelor previzionate.

Acest lucru nu inseamna ca toate produsele sau serviciile vor fi achizitionate in cadrul aceluiasi contract, ci prin contracte separate, pentru incheierea carora fiind insa aplicata procedura rezultata din estimarea valorii pentru toate contractele ce au ca obiect produse sau servicii ce se regasesc sub un unic cod CPV.

Exista insa situatii in care obiectul contractului inglobeaza produse/ servicii/ lucrari carora li se asociaza mai multe coduri CPV. In acest caz, procedura de atribuire se alege in functie de valoarea cumulata a acestora. Alegerea unei alte proceduri decat cea prevazuta de regula se face pe baza unei note justificative.

3.-Nota justificativa: continut, modalitati de intocmire

Potrivit principiului asumarii raspunderii, stabilirea circumstantelor de incadrare pentru aplicarea fiecarei proceduri, inclusiv pentru cumpararea directa, intra in responsabilitatea autoritatii contractante.

Ca atare, compartimentul de achizitii publice are obligatia de a elabora o nota justificativa.

Nota justificativa este aprobata de conducatorul autoritatii contractante, cu avizul compartimentului juridic si reprezinta un document de baza in dosarul achizitiei publice. Modelul unei note justificative este redat in Fig.

__________ ______ ____ ______

(unitatea contractanta)

N r. /

APROBAT,

ORDONATOR DE CREDITE AVIZAT, COMPARTMENT JURIDIC

NOT A JUSTIFICATIVA

privind selectarea procedurii de achizitie publica _______________

Categoria de produse/servicii/lucrari:

Codul de clasificare CPV/CPSA :

Valoarea achizitiei:

Procedura de achizitie conform legii:

Pozitia in Planul Anual de Achizitii/AN 200X: anexa.., art.; poz

6.Justificarea achizitiei: -

Exemplificarea situatiei concrete, conform referat anexat (se anexeaza referatul de
necesitate)

Fundamentarea aplicarii altei proceduri decat cea de licitatie (se anexeaza)

In conformitate cu reglementarile legale privind achizitiile publice, OUG nrr.34/2006,

propunem spre aprobare abordarea proceduri conform pragului

valoric.

In baza celor precizate mai sus, rugam dispuneti, achizitionarea de

INTOCMIT,

In situatia in care autoritatea contractanta aplica procedura cererii de oferte, nota justificative trebuie sa contina numai explicatii cu privire la rezultatul estimarii, potrivit regulilor prevazute de norme.

Autoritatea contractanta are dreptul de a initia aplicarea procedurii de atribuire a unui contract de achizitie publica numai daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a)-produsele/serviciile/lucrarile sunt cuprinse in programul anual al achizitiilor publice, cu exceptia cazului in care necesitatea atribuirii contractului este determinata de aparitia unei situatii de forta majora sau unui caz fortuit;

b)-sunt identificate sursele de finantare prin care se asigura fondurile necesare in vederea indeplinirii contractului de achizitie publica;

c)-este intocmita documentatia de atribuire.

O particularitate in domeniul achizitiilor publice o reprezinta neaprobarea bugetului propriu, pana la sfarsitul anului bugetar, situatie in care, pana la aprobarea acestuia, autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona produse si servicii noi, necesare consumului curent, tinand seama de nivelul resurselor financiare care pot fi utilizate cu aceasta destinatie, potrivit legii, in perioada respectiva.

De remarcat este faptul ca, autoritatea contractanta are dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate, peste data de 31 decembrie, daca se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a)-in documentatia de atribuire, elaborata cu ocazia atribuirii contractului initial, s-au prevazut posibilitatea de suplimentare a cantitatilor de produse si servicii deja achizitionate, precum si nivelul maxim pana la care va fi posibila o astfel de suplimentare;

b)-in documentatia de atribuire, precum s.i in contract este prevazuta in mod explicit o clauza prin care dreptul autoritatii contractante de a opta pentru suplimentarea cantitatilor de produse sau de servicii este conditional de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie;

c)-valoarea estimata a contractului initial s-a determinat prin luarea in considerare a variantei in care autoritatea contractanta opteaza pentru suplimentarea la nivelul maxim prevazut a cantitatilor de produse sau servicii;

d)-prelungirea contractului initial nu poate depasi o durata de 4 luni de la data expirarii duratei initiale de indeplinire a acestuia.

Dupa aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractanta are ca obligatie definitivarea programului anual al achizitiilor publice, in functie de fondurile aprobate si de posibilitatile de atragere a altor fonduri.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1460
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site