Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


Contract colectiv de munca la nivelul ramurii energie electrica, termica, petrol si gaze pe anul 2006 nr. 288/2006

Administratie+ Font mai mare | - Font mai micContract colectiv de munca la nivelul ramurii energie electrica, termica, petrol si gaze pe anul 2006 nr. 288/2006

din 15/02/2006Publicat in MVV nr. 9 - 26/03/2007

Publicat in Monitorul Oficial, Partea V nr. 9 din 26/03/2007

Actul a intrat in vigoare la data de 26 martie 2007

    inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei cu nr. 288/02/15.02.2006

    In temeiul art. 3, alin. 2.b), si art. 23, alin. 2, din Legea nr. 130/1996, modificata si completata prin Legea nr. 143/147, si in baza art. 4 din Contractul colectiv de munca incheiat la nivelul ramurii energie electrica, termica, petrol si gaze, inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei cu nr. 53346/06/25.04.2000, in vigoare la aceasta data in baza actului aditional inregistrat sub nr. 430/20.02.2005,

    patronii, reprezentati de

Federatia Patronala Petrol si Gaze - in baza hotararii Tribunalului Municipiului Bucuresti (Sentinta civila nr. 14 din 11 noiembrie 2002), anexata,

Federatia Patronala ENERGETICA - in baza hotararii Tribunalului Municipiului Bucuresti, Sectia a V-a Civila (Sentinta civila nr. 1 din 30 ianuarie 2004), anexata,

prin mandatatii lor, conform imputernicirilor anexate,

si

salariatii, reprezentati de

Uniunea Federativa Sindicala ATLAS, cu federatiile

Federatia Sindicatelor Libere si Independente din Industria Petroliera PETROM,

Federatia Sindicatelor GAZ ROMANIA,

Federatia Sindicala TERMOELECTRICA,

Federatia Uniunea pentru Educatie si Democratie,

Federatia Energia Mileniului III,

desemnata conform art. 18, alin. (1), din Legea nr. 130/1996, republicata, de catre C.N.S.L.R. Fratia,

reprezentativa la nivel national, ca reprezentativa la nivel de ramura prin dovada anexata,

si de

Uniunea Federativa a Energeticienilor din Romania

Federatia Nationala a Sindicatelor din Electricitate UNIVERS,

Federatia Sindicatelor Libere si Independente ENERGETICA,

Federatia Sindicatelor din Gaz Metan Medias,

Federatia HIDROSIND,

reprezentativa in baza hotararii Tribunalului Municipiului Bucuresti, Sectia a III-a Civila (Sentinta civila nr. 2/29.03.2004), anexata,

prin mandatatii lor, conform imputernicirilor anexate, hotarasc urmatoarele:

Se incheie Contractul colectiv de munca la nivelul ramurii energie electrica, termica, petrol si gaze, cu continutul conform anexei.

Continutul contractului care face obiectul anexei consta in prevederile Contractului colectiv de munca la nivelul ramurii energie electrica, termica, petrol si gaze, inregistrat la M.M.S.S.F. cu nr. 53346/06/25.04.2000, asupra carora s-au operat modificarile si completarile aduse prin acte aditionale incheiate pana la aceasta data, precum si cele rezultate in urma negocierilor pentru anul in curs.

Continutul anexei este recunoscut dupa citirea si certificarea fiecarei pagini de catre domnii Andrei Grigorescu, Costel Gheorghiu si Nicolae Tanasescu.

Incheiat si semnat in 4 (patru) exemplare azi, 2 februarie 2006.

Federatia Patronala Petrol si Gaze Reprezentantii
Federatia Patronala ENERGETICA salariatilor
1. Andrei Grigorescu 1. Nicolae Tanasescu
2. Costel Gheorghiu 2. Gheorghe Miloiu
3. Silviu Sarghi 3. Mihai Voicu
4. Romulus Techera 4. Marian Anghel
5. Victor Dumitrache 5. Niculae Rosu
6. Ion Conecini 6. Miron Neagu
7. Tudor Opran 7. Gheorghe Mocanu
8. Gheorghe Grigore 8. Zaharia Angheluta
9. Ion Gheorghe 9. Decebal Sulea
10. Andreea Dumitru
11. Persiu Falcuta
12. Gheorghe Enache


   CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

   Art. 1. Partile contractante, pe deplin egale si libere in negocierea acestui contract colectiv de munca, se obliga sa respecte prevederile lui.

   Art. 2. Prevederile prezentului contract colectiv de munca, actionand ca lege intre parti, se aplica la agentii economici din ramura energie electrica, termica, petrol si gaze, nominalizati in anexa nr. 1.

   Art. 3. Prezentul contract colectiv de munca are ca scop, in principal, stabilirea drepturilor minime ale salariatilor si a obligatiilor corelative, cu privire la:

incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca;

timpul de munca si timpul de odihna;

conditii de munca, securitate si sanatate in munca;

salarizare;

protectia sociala a salariatilor;

formarea profesionala a salariatilor;

drepturi si obligatii de serviciu; disciplina muncii;

alte drepturi si obligatii ce decurg din relatiile de munca.

   Art. 4. Prezentul contract colectiv de munca se incheie pe o perioada de minimum 1 an. Cu cel mult 60 de zile inainte de implinirea unui an, partile vor conveni asupra prelungirii valabilitatii contractului colectiv de munca sau renegocierea clauzelor sale.

   Art. 5. Pe baza prezentului contract colectiv de munca se vor incheia, la nivelul agentilor economici nominalizati in anexa nr. 1 si grupurilor de agenti economici din ramura energie electrica, termica, petrol si gaze, contracte colective de munca respectand prevederile prezentului contract si cuprinzand si clauze specifice fiecarui agent economic.

Aceste contracte colective de munca se vor incheia nu mai tarziu de 30 de zile de la inregistrarea prezentului contract colectiv de munca pe ramura.

   Art. 6. In contractele colective de munca incheiate la nivel inferior nu se vor putea prevedea drepturi sub limitele minime sau dispozitii contrare celor stabilite in prezentul contract.

Pentru cazul agentilor economici care au contracte colective de munca incheiate la data inregistrarii prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura, partile semnatare ale acestora vor conveni, prin acte aditionale, punerea de acord cu prevederile noului contract colectiv de munca pe ramura.

   Art. 7. Drepturile salariatilor, inclusiv cele salariale, prevazute in prezentul contract colectiv de munca pot fi reasezate prin negociere in contractele colective de munca incheiate la nivel inferior, dar nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale, care au fost recunoscute anterior.

Daca prin reglementari anterioare au fost prevazute drepturi mai mari pentru salariati, acestea vor fi preluate in contractul colectiv de munca la nivel de agent economic.

In situatiile in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca, vor interveni reglementari legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract, fiind stipulate in protocoale semnate de ambele parti.

   Art. 8. Partile se obliga ca, in perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca, sa nu promoveze si sa nu sustina proiecte de acte normative a caror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca.

Asociatiile patronale si federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca vor fi obligatoriu consultate in vederea obtinerii acordului necesar, in toate cazurile, pentru promovarea si/sau sustinerea proiectelor de acte normative care vizeaza relatiile de munca.

   Art. 9. Neindeplinirea obligatiilor asumate prin contractul colectiv de munca atrage raspunderea partilor care se fac vinovate de aceasta.

Reprezentantii partilor semnatare pot verifica la agentii economici modul in care sunt respectate clauzele prevazute in prezentul contract colectiv de munca.

   Art. 10. Interpretarea clauzelor din prezentul contract colectiv de munca se va face prin consens. Daca nu se realizeaza consensul, clauza se interpreteaza conform reglementarilor dreptului muncii in favoarea salariatului.

   CAPITOLUL II
  Contractul individual de munca

   Art. 11. In vederea stabilirii concrete a drepturilor si obligatiilor salariatului, angajarea se face prin incheierea contractului individual de munca.

Angajarea personalului reprezinta actul de vointa reciproca al angajatorului si al angajatului, concretizat prin incheierea unui contract individual de munca in forma scrisa intre acestia si prin care angajatul se obliga sa presteze o activitate potrivit cerintelor postului in care este incadrat, iar angajatorul, sa-i acorde drepturile salariale si de alta natura pentru activitatea si locul de munca respective, in conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca, in conditiile realizarii sarcinilor, atributiilor si raspunderilor corespunzatoare postului.

   Art. 12. Angajarea de personal se face pe posturile vacante numai prin concurs, examen sau interviu, pe criteriul verificarii aptitudinilor profesionale si personale pentru functiile si meseriile prevazute in Nomenclatorul de functii si meserii al agentului economic.

Nomenclatorul de functii si meserii va face obiectul unei anexe la contractul colectiv de munca incheiat la agentul economic si va fi reactualizat ori de cate ori va fi necesar.

   Art. 13. Angajarea de personal se face fara discriminare directa sau indirecta pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala.

Cetatenii straini si apatrizi care au permise de munca eliberate conform legii pot fi angajati pentru anumite obiective sau lucrari, in masura in care nu exista in tara forta de munca disponibila, de cetatenie romana, calificata corespunzator.

Candidatul trebuie sa cunoasca limba romana, pe care sa o foloseasca in cadrul sarcinilor sau relatiilor de serviciu.

   Art. 14. Angajarea de personal si incheierea contractelor individuale de munca se fac de angajator, cu respectarea dispozitiilor in vigoare si a prevederilor contractului colectiv de munca, de regula, pe durata nedeterminata si, prin exceptie, pe durata determinata, in limita posturilor vacante.

Contractele individuale de munca se incheie in scris, in limba romana, cate un exemplar pentru fiecare parte, prin grija angajatorului.

Contractul individual de munca va cuprinde cel putin clauze generale si clauze specifice conform modelului orientativ de la anexa nr. 2.

Posturile vacante si conditiile de ocupare vor fi afisate la sediile agentilor economici si ale sucursalelor (filialelor) acestora.

   Art. 15. Conditiile minime de studii sunt cele prevazute in nomenclatorul de functii si meserii al fiecarui agent economic.

   Art. 16. Modul de organizare si desfasurare a concursului, examenului sau interviului se stabileste prin contractul colectiv de munca incheiat la nivelul agentului economic.

   Art. 17. Pentru angajarea in munca, personalul trebuie sa aiba varsta minima de 16 ani impliniti si studiile generale obligatoriu terminate.

Pentru activitatile si locurile de munca cu conditii grele, vatamatoare sau periculoase, varsta pentru angajare va fi de minimum 18 ani.

   Art. 18. Inainte de admiterea la concurs, examen sau interviu, candidatii vor fi supusi unui examen medical complet, care va stabili daca persoana este apta medical pentru activitatea sau locul de munca unde urmeaza a fi angajata.

Pentru anumite functii si meserii, care vor fi stabilite la nivelul agentului economic, este necesara si testarea psihologica.

   Art. 19. Angajarea candidatilor reusiti la concurs, la examen sau interviu se va face de catre conducatorul agentului economic, in baza unui contract individual de munca semnat de ambele parti.

   Art. 20. Fisa postului sau fisa zonei de deservire se intocmeste de angajator si este anexa a contractului individual de munca.

Fisa va cuprinde obligatoriu atributiile si principalele operatii din cadrul sarcinilor si indatoririlor ce revin salariatului, corespunzator locului sau de munca si postului ocupat, ce cad in raspunderea sa directa, precum si cele prevazute in legislatia nationala si reglementarile in vigoare ale agentului economic in domeniul securitatii si sanatatii in munca si al protectiei mediului. Aceasta va fi prezentata angajatului inainte de semnarea contractului individual de munca.

   Art. 21. In cazul in care, pentru ocuparea unui loc de munca, vor fi mai multi candidati cu rezultate sensibil egale, la angajare se va tine cont de urmatoarea ordine de preferinta:

   a) salariatul deja angajat la agentul economic la care da concurs, examen sau interviu pentru alta functie;

   b) copiii, orfanii sau vaduvele, dupa caz, ai/ale unor fosti angajati care si-au pierdut capacitatea de munca sau au decedat in urma unor accidente suferite in cadrul agentului economic;

   c) orfanii sau vaduvele fostilor salariati ai agentului economic;

   d) alte criterii privitoare la surse de venit stabilite in contractele colective de munca subsecvente.

   Art. 22. Nu se admite participarea la concurs, examen sau interviu, in vederea angajarii:

   a) a persoanelor asupra carora instanta a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv;

   b) a persoanelor care au avut contractul individual de munca desfacut pentru grave abateri disciplinare.

Nu se admite participarea la concurs, examen sau interviu, in vederea angajarii cu contract individual de munca pe durata nedeterminata, a persoanelor care indeplinesc conditiile de inscriere la pensie pentru munca depusa si limita de varsta.

   Art. 23. Persoanele care candideaza la angajarea pe un post de executie sau conducere vor completa o declaratie din care sa rezulte daca se incadreaza sau nu intr-una din situatiile expuse la art. 21 si art. 22.

Candidatului declarat reusit i se va incheia contract individual de munca numai dupa ce a prezentat, in termen de maximum 20 de zile calendaristice, acte doveditoare din care sa rezulte ca nu este patron sau asociat la firme inregistrate legal.

In cazul in care, dupa angajare, declaratia pe proprie raspundere de la alin. (1) si (2) se dovedeste ca este falsa, contractul individual de munca al respectivei persoane va inceta pe motiv disciplinar.

   Art. 24. Se pot angaja fara examen sau concurs fostii salariati ai agentului economic care au fost concediati pentru reducere de activitate sau cei pensionati temporar ca urmare a pierderii capacitatii de munca si care revin pe aceleasi functii/meserii sau unele echivalente in termen de cel mult 2 ani de la desfacerea contractului de munca sau pensionarea temporara, daca numarul solicitantilor care se incadreaza in prevederile prezentului articol nu este mai mare decat numarul posturilor.

In cazul in care numarul solicitantilor din aceasta categorie depaseste numarul posturilor, se va organiza concurs intre acestia.

   Art. 25. Contractul individual de munca va fi incheiat cu clauza de proba, pe durata de pana la 6 luni, conform legii, cu exceptia celor care au intrerupt activitatea pentru care sunt angajati mai putin de 2 ani, din motive neimputabile lor.

In perioada de proba, seful ierarhic va acorda calificative si aprecieri lunare asupra comportamentului salariatului, sub aspectul disciplinei la locul de munca, calitatii lucrarilor executate, initiativei si atasamentului fata de agentul economic.

De aceste calificative se va tine seama la renegocierea clauzelor salariale din contractul individual de munca, ce se va face la sfarsitul perioadei de proba.

   Art. 26. Pe durata perioadei de proba, salariatul se bucura de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute in legislatia muncii si in contractul colectiv de munca aplicabil, in Regulamentul intern, precum si in contractul individual de munca.

La sfarsitul perioadei de proba, tinandu-se seama de calificativele lunare obtinute si de rezultatul testarii finale, se va renegocia contractul individual de munca pentru postul pentru care a fost incheiat sau pentru cel corespunzator rezultatelor obtinute.

   Art. 27. Contractul individual de munca poate fi modificat prin acordul partilor sau, cu titlu de exceptie, unilateral, de catre angajator, numai in cazul si in conditiile stabilite de lege.

Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la durata contractului, locul muncii, felul muncii, conditiile de munca, salariu, timpul de munca si timpul de odihna nu da dreptul angajatorului de a proceda la desfacerea unilaterala a contractului individual de munca pentru acest motiv, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

   Art. 28. Salariatul poate fi delegat in afara locului sau de munca, in aceeasi localitate sau in alte localitati, pentru indeplinirea unor sarcini de serviciu corespunzatoare atributiilor proprii.

Durata de delegare poate fi de cel mult 60 de zile consecutive si, cumulat, nu poate depasi 120 de zile pe an calendaristic.

Pe durata delegarii in alte localitati, in afara salariului si a celorlalte drepturi prevazute in contractul individual de munca, salariatul mai are dreptul la:

diurna in valoare de 45% - 65% din salariul sau de baza zilnic brut, calculat la numarul de zile lucratoare ale lunii respective, pe durata deplasarii; cuantumul diurnei va fi diferentiat prin criterii specifice in contractele colective de munca la nivele inferioare;

decontarea cheltuielilor de cazare la unitati hoteliere de maximum patru stele;

in cazul in care cazarea delegatului nu poate fi dovedita cu acte justificative, decontarea se face in cuantumul stabilit prin contractul colectiv de munca la nivel de agent economic;

decontarea cheltuielilor de transport se face in baza documentelor justificative, corespunzator categoriei mijlocului de transport, distantei si clasei;

decontarea cheltuielilor de transport, in cazul in care deplasarea se face cu autoturism particular, se va face conform prevederilor negociate in contractul colectiv de munca la nivel de agent economic.

Contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare pot sa prevada si alte situatii in care se deconteaza cheltuielile de transport la deplasarea in aceeasi localitate.

   Art. 29. Detasarea poate fi intre agenti economici, intre sucursale (filiale) sau intre sedii si sucursale.

Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult 1 an. In mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni.

Pe durata detasarii intre agentii economici sau in alta localitate, salariatul beneficiaza si de o indemnizatie de 20% - 65% din noul salariu de baza negociat, dar care sa nu reprezinte mai putin de 65% din salariul mediu de baza zilnic pe unitate.

Alte obligatii si drepturi determinate de detasare sunt reglementate in contractul colectiv de munca la nivel de agent economic.

In cazul in care salariatul motiveaza refuzul detasarii, organismul paritar constituit conform contractului colectiv de munca la nivelul agentului economic se va pronunta, in urma unei analize, asupra temeiniciei motivelor invocate care indreptatesc sau nu refuzul detasarii.

   Art. 30. Persoana detasata isi mentine functia si toate drepturile avute la data detasarii.

Daca la locul detasarii, drepturile echivalente au nivele mai mari sau se acorda si alte drepturi, salariatii detasati beneficiaza de acestea.

Salariatul detasat in alta localitate are dreptul si la rambursarea cheltuielilor de transport si de cazare in conditii de confort corespunzatoare, asigurate de agentul economic la care se efectueaza detasarea, in conformitate cu dispozitiile legale.

In cazul detasarii salariatilor la agenti economici, altii decat semnatarii prezentului contract, acestia vor beneficia de drepturile prevazute de lege, precum si de alte drepturi pe care le vor negocia cu agentul economic respectiv.

   Art. 31. Revenirea din detasare se face pe acelasi post sau aceeasi functie avute anterior detasarii, cu drepturile ce i se cuvin, actualizate.

   Art. 32. Pot fi angajate pe posturile celor detasati in conditiile contractului colectiv de munca persoane cu contract de munca pe durata determinata, acesta incetand la revenirea titularului.

   Art. 33. Salariatul detasat la cererea sa nu beneficiaza de drepturile privind detasarea, prevazute in prezentul contract colectiv de munca, la art. nr. 29 (3).

   Art. 34. Salariatii pot fi trecuti de la o sucursala (filiala) la alta numai cu consimtamantul lor. Pentru acoperirea postului deficitar se va apela mai intai la agentii economici parte in acest contract.

Cu ocazia trecerii in interesul serviciului, cu schimbarea domiciliului sau resedintei in alta localitate, salariatul are dreptul la o indemnizatie egala cu trei salarii de baza la data trecerii si cate un sfert din acest salariu pentru fiecare membru al familiei.

Agentul economic va suporta si costul transportului pentru salariat si familia acestuia, precum si pentru bunurile din gospodaria salariatului respectiv.

In perioada trecerii, salariatul beneficiaza de un concediu platit de cinci zile lucratoare, fara a-i afecta concediul de odihna cuvenit in anul respectiv.

Plata drepturilor de mai sus se suporta in toate cazurile de agentul economic sau sucursala (filiala) la care trece salariatul.

Alte drepturi, precum si criteriile de acordare a acestora se vor stabili cu ocazia negocierii contractului colectiv de munca la nivele inferioare.

   Art. 35. Cu acordul cedentului si al cesionarului, trecerea se poate face la cererea salariatului.

   Art. 36. Salariatii care au beneficiat de indemnizatia prevazuta la articolul 34 si care ulterior au demisionat sau li s-a desfacut contractul individual de munca, din motive care tin de persoana salariatului, inainte de implinirea a doi ani de la instalare, o vor restitui.

Aceasta clauza va fi in mod expres prevazuta in contractul individual de munca.

   Art. 37. Contractul individual de munca se poate suspenda prin acordul partilor sau in cazurile prevazute de lege in mod expres.

Cand, din motive tehnice sau alte motive, activitatea a fost intrerupta, salariatii nu pot fi considerati cu contractul de munca suspendat.

   Art. 38. Mamele care intrerup activitatea pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, pentru cresterea copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani sau pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, la revenire vor fi incadrate pe acelasi post sau pe posturi echivalente.

   Art. 39. Salariatii care pleaca pentru indeplinirea obligatiilor militare vor fi considerati cu contract de munca suspendat, cu conditia ca revenirea la agentul economic sa se faca cel mai tarziu la 30 de zile calendaristice de la trecerea in rezerva.

Cu ocazia plecarii pentru satisfacerea obligatiilor militare, salariatul beneficiaza de minimum 5 zile concediu platit, in afara concediului de odihna.

La revenire, salariatii avuti in vedere la alineatul 1 vor renegocia clauzele contractului individual de munca ce au suferit modificari favorabile in perioada respectiva. Perioada cat au desfasurat stagiul militar este considerata vechime in munca.

Salariatii chemati la recrutare, salariatii recruti si rezervisti, chemati la centrele militare, pentru clarificarea situatiei militare, vor beneficia, la cerere, de maximum 3 zile libere platite.

   Art. 40. Statutul contractului de munca al salariatului care isi desfasoara activitatea in strainatate va fi reglementat la nivelul agentului economic.

   Art. 41. Incetarea contractului individual de munca poate avea loc de drept, cu acordul partilor - la data convenita, din initiativa uneia din parti sau la expirarea termenului, in cazul in care a fost incheiat pe durata determinata, in conditiile legii si ale prezentului contract colectiv de munca.

   Art. 42. Situatiile in care contractul individual de munca poate inceta din initiativa agentului economic sunt:

   A. Pentru motive care tin de persoana salariatului

   a) exista dovezi ca salariatul nu mai corespunde din punct de vedere profesional postului in care a fost incadrat si nu a acceptat trecerea intr-o alta munca corespunzatoare competentei dovedite;

   b) salariatul savarseste o abatere grava sau incalca in mod repetat obligatiile sale de munca, inclusiv normele de comportament in unitate;

   c) in cazul in care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile, in conditiile Codului de procedura penala;

   d) salariatul este condamnat definitiv pentru o infractiune in legatura cu munca sa, atunci cand condamnarea il face necorespunzator postului pe care il detine;

   e) concurenta neloiala dovedita;

   f) in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat.

   B. Pentru motive care nu tin de persoana salariatului

   a) agentul economic isi reduce personalul prin desfiintarea unor posturi de natura celui ocupat de cel in cauza, ca urmare a reorganizarii sau restrangerii activitatii;

   b) agentul economic, sucursala (filiala) isi muta sediul in alta localitate, iar salariatul incadrat nu accepta sa o urmeze.

In cazurile prevazute la punctul A, lit. a) si lit. f), si la punctul B, lit. b), angajatorul are obligatia de a-i propune salariatului alte locuri de munca vacante in unitate, compatibile cu pregatirea profesionala sau, dupa caz, cu capacitatea de munca stabilita de medicul de medicina muncii.

   Art. 43. In cazul in care unitatea este in situatia de a opera reduceri de personal prin concedieri colective, ca urmare a proceselor de restructurare, reorganizare, inchidere operationala partiala sau totala a activitatii, sau in caz de lichidare se va proceda astfel:

Patronul va anunta in scris sindicatul cu privire la numarul si structura posturilor pe care intentioneaza sa le reduca, asupra motivelor ce stau la baza reducerii numarului de salariati, precum si a eventualelor posibilitati de redistribuire a acestora. Anuntul se va face astfel:

cu 120 de zile calendaristice inainte, in cazul lichidarii;

cu 90 de zile calendaristice inainte, in situatia inchiderii operationale totale pe perioada determinata sau in cazul schimbarii sediului agentului economic in alta localitate;

cu 60-90 de zile calendaristice inainte, daca reducerea se datoreaza reorganizarii activitatii integrale a agentului economic, inchiderii operationale partiale sau reorganizarii unei sucursale (filiale), in functie de marimea si amploarea actiunii;

cu 60 de zile calendaristice inainte, daca reducerea se datoreaza reorganizarii unor compartimente ale agentului economic, sucursale (filiale).

Angajatorul are obligatia ca in interiorul perioadelor prevazute mai sus, cu cel putin 45 de zile calendaristice anterior emiterii deciziilor de concediere, sa inainteze sindicatului corespondent notificarea prevazuta de lege, care va avea cel putin continutul definit de aceasta.

In aceasta perioada, patronul se obliga sa intreprinda simultan urmatoarele actiuni:

   a) sa identifice si sa valorifice posibilitatile de redistribuire a salariatilor, in primul rand in cadrul agentului economic, apoi la nivelul sucursalelor (filialelor) sau chiar al ramurii; aceasta identificare si valorificare este o conditie de validitate a insesi desfacerii contractului individual de munca;

   b) daca posturile astfel identificate o necesita, angajatorul va asigura participarea prioritara a persoanelor al caror contract individual de munca urmeaza sa fie desfacut, la cursuri de formare profesionala.

Informatiile legate de masurile ce se preconizeaza si demersurile facute de patron in vederea realizarii punctelor 'a' si 'b' vor fi aduse la cunostinta sindicatului.

In cazul in care procesele urmate de disponibilizari de personal se desfasoara etapizat, termenele si obligatiile prevazute la alineatul (1) vor fi respectate pentru fiecare etapa.

La nivelul asociatiilor patronale semnatare, cu sprijinul agentilor economici din ramura energie electrica, termica, petrol si gaze, se va organiza o banca de date referitoare la piata interna a fortei de munca din ramura, la care vor avea acces si federatiile sindicale, parte in contract.

Prin contractul colectiv de munca incheiat la nivele inferioare se va preciza forma de organizare corespunzatoare la nivelul agentului economic pentru a raspunde la prevederile mai sus mentionate.

Programele de restructurare, reorganizare se vor aplica cu respectarea sigurantei in exploatarea si functionarea instalatiilor, a normelor de securitate a muncii si a normelor de munca.

   Art. 44. In cazul incetarii contractelor individuale de munca pentru motive care nu tin de persoana salariatului, angajatorul are obligatia de a instiinta in scris sindicatul asupra motivelor care determina masura (dificultati economice, transformari tehnologice, reorganizarea unor activitati).

Instiintarea se face cu minimum 15 zile inainte de emiterea deciziilor de concediere si va preciza masurile compensatorii propuse in baza prevederilor legale si ale contractului colectiv de munca.

In cazurile prevazute la alin. (1), desfiintarea postului trebuie sa fie efectiva.

   Art. 45. In cazul incetarii contractului individual de munca din motive care nu tin de persoana salariatului, cu exceptia celor prevazute la art. 42, pct. B, litera b), precum si in situatiile avute in vedere la art. 42, pct. A, literele a) si f), angajatorul este obligat sa acorde un preaviz de minimum 20 de zile lucratoare.

In cazul incetarii de drept a contractului individual de munca nu se acorda preaviz.

Termenul de preaviz nu poate incepe decat in ziua lucratoare urmatoare zilei in care salariatul a primit efectiv instiintarea scrisa de la angajator.

   Art. 46. In perioada de preaviz, salariatii beneficiaza, in functie de vechime, de minimum 10 zile libere platite care, la cerere, pot fi acordate prin cumul.

   Art. 47. Salariatii concediati pentru motive care nu tin de persoana lor beneficiaza de masuri active de combatere a somajului si de compensatii, in conditiile prevazute de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil; pentru astfel de situatii, contractul colectiv de munca incheiat la nivel de agent economic va prevedea o indemnizatie de concediere de minimum 1 salariu si jumatate de baza brut, diferentiata in functie de vechimea in munca.

In cazurile avute in vedere de Ordonanta de urgenta nr. 98/1999 vor fi respectate masurile minime de protectie prevazute de aceasta.

   Art. 48. Aplicarea efectiva a reducerii de personal dupa reducerea posturilor vacante, de natura celor ce se desfiinteaza, se va face prin desfacerea contractelor individuale de munca, in urmatoarea ordine obligatorie:

   a) contractele individuale de munca ale celor care cumuleaza mai multe functii in baza unor contracte individuale de munca;

   b) contractele individuale de munca ale celor care cumuleaza pensia pentru limita de varsta cu salariul;

   c) contractele individuale de munca ale celor care indeplinesc conditiile de pensionare pentru limita de varsta si stagiul complet de cotizare;

   d) contractele individuale de munca ale salariatilor care sunt patroni sau asociati la firme inregistrate legal;

   e) contractele individuale de munca ale celor care se incadreaza in criteriile stabilite de art. 21, alin. (1), punctul d).

Daca dupa aplicarea masurii desfacerii contractelor individuale de munca persoanelor care se incadreaza in prevederile alineatelor precedente, numarul de posturi ce urmeaza a fi desfiintate nu a fost acoperit, pentru restul vor fi avute in vedere urmatoarele criterii minimale:

   a) daca aceasta masura ar putea afecta ambii soti care lucreaza la acelasi agent economic, se va putea desface contractul individual de munca doar unuia dintre ei, conform optiunii acestora;

   b) masura sa nu afecteze mai intai persoanele care au copii in intretinere;

   c) salariatul care este unic intretinator de familie.

La situatii similare se va tine cont si de aprecierea asupra activitatii salariatului.

   Art. 49. Nu se pot desface contractele individuale de munca pe motive care nu tin de persoana salariatului, celor care au mai putin de 3 ani pana la pensionarea pentru limita de varsta. Exceptie fac cazurile prevazute la art. 42, alin. (1), punctul A, literele b), c), d), f) si punctul B, litera b).

   Art. 50. Contractul individual de munca nu poate inceta din initiativa agentului economic, in cazul in care persoanele se afla in urmatoarele situatii:

   a) detasare (in cazul motivelor disciplinare, in prealabil se dispune incetarea detasarii);

   b) pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii;

   c) pe durata concediului pentru carantina;

   d) pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;

   e) pe durata concediului de maternitate;

   f) pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;

   g) pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul ingrijirii copilului cu handicap, conform legii;

   h) pe durata exercitarii unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative, judecatoresti si pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia situatiei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate, si in conditiile respectarii contractului colectiv de munca;

   i) pe durata efectuarii concediului de odihna;

   j) pe durata indeplinirii serviciului militar;

   k) sotiile salariatilor care satisfac stagiul militar, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 42, punctul A, lit. b), c), d), f), si punctul B, litera b).

   Art. 51. In cazul in care masura desfacerii contractului de munca din motive care nu tin de persoana salariatului ar afecta un salariat care a urmat o forma de calificare sau de perfectionare a pregatirii profesionale si a incheiat cu agentul economic un act aditional la contractul de munca, prin care s-a obligat sa presteze o activitate pentru acesta o anumita perioada de timp, administratia nu-i va putea pretinde acestuia despagubiri pentru perioada ramasa nelucrata pana la implinirea termenului.

   Art. 52. Desfacerea contractului individual de munca din initiativa agentului economic, indiferent de situatie, se face cu acordul sindicatului, din care sa rezulte ca s-au respectat clauzele contractului colectiv de munca.

   Art. 53. Incetarea contractului individual de munca din initiativa salariatului se va face prin demisie, in forma scrisa.

Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.

Termenul de preaviz nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru salariatii cu functii de executie, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru functii de conducere.

Pe durata preavizului, contractul individual de munca continua sa isi produca toate efectele.

   Art. 54. Incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor, indiferent de situatie, nu presupune preaviz.

   Art. 55. Litigiile intre salariati si agenti economici in legatura cu executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului individual de munca sunt considerate conflicte de drepturi.

In scopul solutionarii anticipate, prin contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare se vor stabili modalitati de conciliere a unor astfel de litigii.

   CAPITOLUL III
  Conditii de munca, securitate si sanatate in munca

   Art. 56. Partile se obliga sa depuna eforturile necesare pentru institutionalizarea unui sistem organizat, avand drept scop ameliorarea continua a conditiilor de munca.

Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu dispozitiile legii speciale, ale contractelor colective de munca aplicabile, precum si cu normele si normativele de protectie a muncii.

a) Angajatorul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru protejarea vietii si sanatatii salariatilor.

   b) Angajatorul are obligatia sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de munca.

   c) Daca un angajator apeleaza la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu il exonereaza de raspundere in acest domeniu.

   d) Obligatiile salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu pot aduce atingere responsabilitatii angajatorului.

   e) Masurile privind securitatea si sanatatea in munca nu pot sa determine, in niciun caz, obligatii financiare pentru salariati.

In scopul realizarii prevederilor alineatelor precedente, angajatorul raspunde de:

evaluarea si combaterea riscurilor la sursa;

evidentierea riscurilor ce nu pot fi evitate si instruirea corespunzatoare a salariatilor;

stabilirea instructiunilor, tehnologiilor si normelor specifice;

dotarea corespunzatoare cu echipament individual de protectie;

organizarea Comitetului de sanatate si securitate in munca (CSSM);

crearea conditiilor necesare desfasurarii activitatii CSSM, conform atributiilor prevazute in lege si corespunzator volumului activitatii;

planificarea prevenirii riscurilor profesionale;

elaborarea si aplicarea altor masuri specifice agentului economic.

Salariatii au obligatia de a avea in grija propria sanatate si securitate, precum si pe aceea a altor persoane care pot fi afectate de actiunile lor in timpul de lucru, in care scop sunt obligati sa respecte toate prevederile normelor, instructiunilor si regulamentelor elaborate in acest sens.

   Art. 57. In vederea stabilirii masurilor minime concrete, vizand conditiile de munca, partile vor tine seama de urmatoarele principii de baza:

   a) masurile preconizate sa vizeze, mai intai, ameliorarea reala a conditiilor de munca si, numai daca acest lucru nu este posibil, sa se procedeze la compensari banesti sau de alta natura;

   b) masurile pentru ameliorarea conditiilor de munca se elaboreaza impreuna cu reprezentantii sindicali, incheindu-se anexe speciale la contractele colective de munca; acestea vor cuprinde programe, surse de finantare, raspunderi si termene concrete; urmarirea realizarii lor se face prin CSSM;

   c) prioritatea masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala.

   Art. 58. Normele de munca, normele sau normativele de personal, precum si oricare alte reglementari interne, cu referire la raporturile de munca, vor fi stabilite si aplicate cu acordul sindicatului.

Activitatea de normare a muncii se refera la toate categoriile de salariati si se bazeaza pe tehnicile normarii muncii. Ea se desfasoara ca un proces continuu, in permanenta concordanta cu schimbarile ce au loc in organizarea si nivelul de dotare tehnica a muncii.

In cazul in care normele de munca si, dupa caz, normele si normativele de personal existente devin necorespunzatoare, la solicitarea angajatorului sau a sindicatului, acestea trebuie modificate fara ca aceasta sa conduca la diminuarea veniturilor salariatilor in cazul realizarii lor.

   Art. 59. Sindicatele vor prezenta conducerii agentului economic toate observatiile privind conditiile de munca, securitatea si sanatatea muncii, normele de munca si atributiile de serviciu.

In cazul in care exista divergente cu privire la stabilirea normelor de munca sau a normativelor de personal, la cererea oricareia dintre parti se va apela la o expertiza tehnica efectuata de experti desemnati de ambele parti. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru parti.

Cheltuielile ocazionate de solutionarea divergentelor cu privire la modificarea normelor de munca vor fi suportate de catre angajator, pentru prima solicitare a sindicatelor.

   Art. 60. Necesarul de personal se va stabili raportand volumul activitatii la durata timpului normal de lucru si la normele de munca.

   Art. 61. In toate cazurile in care munca este efectuata intr-un ritm impus, colectiv sau individual, determinat de procesul tehnologic, in normele de munca se includ si timpi de refacere a capacitatii de munca.

Acolo unde natura muncii o impune, pentru a permite utilizarea reala a timpilor de refacere a capacitatii de munca, se va cuprinde si un numar corespunzator de salariati pentru inlocuire.

   Art. 62. Angajatorul va actiona permanent pentru prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, stabilind si aplicand masuri in acest sens.

Angajatorul are obligatia sa asigure toti salariatii pentru risc de accidente de munca si boli profesionale, in conditiile legii.

Angajatorul va aloca fondurile necesare pentru dotarea corespunzatoare, urmarindu-se mecanizarea si automatizarea proceselor de productie in vederea reducerii efortului fizic al salariatilor si asigurarii securitatii muncii.

   Art. 63. Raspunderea pentru asigurarea si realizarea masurilor de securitate si sanatate in munca si de protectie a mediului inconjurator o au cei ce organizeaza, conduc, coordoneaza si controleaza procesele de productie, iar raspunderea pentru respectarea acestor masuri o au toti salariatii.

   Art. 64. Activitatile vizate in prezentul capitol sunt considerate parte integranta a procesului de productie, pentru evitarea accidentelor tehnice si umane, imbolnavirilor profesionale, a poluarii zonelor de lucru si a mediului inconjurator, ca o garantie a obtinerii unor rezultate economice bune.

   Art. 65. Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor, cu privire la normele si instructiunile de securitate si sanatate in munca, precum si la cele de protectie a mediului.

Instruirea se realizeaza periodic, prin modalitati specifice stabilite de comun acord de catre angajator impreuna cu comitetul de securitate si sanatate in munca si cu sindicatul.

Masurile specifice, periodicitatea controalelor, metodologia de control, obligatiile si raspunderile vor fi in conformitate cu reglementarile in vigoare si cu instructiunile proprii ale agentului economic. Timpul afectat acestor activitati se include in timpul de munca si este salarizat.

Instruirea este obligatorie si in situatia in care intervin modificari ale legislatiei in domeniu.

   Art. 66. La angajare, la reluarea activitatii dupa o intrerupere mai mare de 6 luni, la schimbarea locului de munca sau a felului muncii, salariatul va fi instruit si testat cu privire la riscurile ce le presupune noul sau loc de munca si la normele pe care este obligat sa le cunoasca si sa le respecte.

In toate aceste cazuri, instruirea se efectueaza inainte de inceperea efectiva a activitatii.

   Art. 67. Angajatorul se obliga sa acorde gratuit echipament de protectie si sa suporte minimum 50% din contravaloarea echipamentului de lucru corespunzator locurilor si conditiilor specifice in care se desfasoara munca, in baza normativelor privind echipamentul de lucru si de protectie elaborate de angajator cu acordul sindicatului.

In toate cazurile in care, in afara echipamentului de lucru prevazut de normative, angajatorul cere o anumita tinuta vestimentara speciala pentru lucru, contravaloarea acesteia se suporta integral de angajator.

Echipamentul de protectie este proprietatea agentului economic.

   Art. 68. Neacordarea echipamentului de protectie si de lucru atrage dupa sine sanctiunile prevazute de lege.

Salariatilor li se vor asigura doua randuri de echipament de protectie, din care unul de rezerva, cu dublarea duratei de utilizare, asigurandu-li-se si curatirea periodica a acestuia.

Neutilizarea echipamentului de lucru si protectie atrage raspunderea disciplinara a celor in cauza.

   Art. 69. Echipamentul de protectie distrus ca urmare a unor accidente, avarii sau altor cauze neimputabile salariatului, inainte de expirarea duratei normate de folosire, va fi inlocuit imediat cu alt echipament corespunzator.

   Art. 70. Prin contractele colective de munca la nivel de agent economic se vor nominaliza factorii de risc, care vor fi urmariti la fiecare loc de munca, in vederea luarii masurilor specifice pentru incadrare in normele in vigoare si programele de control necesare realizarii acestora.

Refuzul salariatului de a lucra, motivat de nerespectarea normelor de securitate si sanatate in munca, nu poate genera asupra acestuia repercusiuni de nicio natura.

   Art. 71. In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii la locurile de munca, angajatorul va lua in mod permanent cel putin urmatoarele masuri:

   a) amenajarea ergonomica a locului de munca;

   b) diminuarea pana la eliminarea treptata a emisiilor poluante;

   c) asigurarea conditiilor de mediu si microclimat (iluminat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate);

   d) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (vestiare, bai, grupuri sanitare, sali de repaus, cantina-restaurant);

   e) controlul permanent al starii materialelor, utilajelor si substantelor folosite in procesul muncii.

In perioadele cu temperaturi extreme, pentru ameliorarea conditiilor de munca si mentinerea starii de sanatate a salariatilor, patronul va lua cel putin masurile prevazute de Normele generale de protectia muncii si de Ordonanta Guvernului nr. 99/2000.

Alte masuri concrete in sensul prevederilor alineatului (1) se stabilesc prin contractele colective de munca la nivele inferioare.

   Art. 72. Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii echipamentul de protectie, amenajarile si dotarile, sa nu le deterioreze ori sa sustraga componente ale acestora.

   Art. 73. Angajatorul are obligatia sa asigure accesul salariatilor la serviciul medical de medicina muncii, conform legii.

Angajatorul se obliga ca, la angajare, la reinceperea activitatii dupa o intrerupere mai mare de 6 luni si, ulterior, cel putin o data pe an, sa organizeze examinarea medicala gratuita a salariatilor, pentru a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii in postul pe care ar urma sa-l ocupe sau pe care il ocupa, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale.

Pentru anumite functii si meserii cu conditii grele, nocive, periculoase, nominalizate in contractele colective de munca la nivele inferioare, vor fi prevazute termene mai scurte pentru examinarea medicala periodica.

Salariatii sunt obligati sa se supuna examenelor medicale in conditiile in care acestea sunt organizate potrivit prevederilor alineatului (2).

Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicala constituie abatere disciplinara.

   Art. 74. In cazul in care salariatul a devenit inapt pentru postul pe care il ocupa, pe baza avizului dat de medicul de medicina muncii, angajatorul impreuna cu reprezentantii sindicatelor vor analiza posibilitatile de redistribuire a lui la alt loc de munca.

   Art. 75. Angajatorul va asigura functionarea unor cabinete medicale la fiecare agent economic si sucursala (filiala), incadrate cu personal medical, dotate conform normativelor.

De asemenea, angajatorul va asigura organizarea la locurile de munca a unor puncte sanitare dotate conform normativelor, pentru acordarea primului ajutor in caz de nevoie si cu medicamente uzuale pentru prevenirea unor imbolnaviri.

   Art. 76. La cererea motivata a uneia din parti, institutiile abilitate vor fi solicitate obligatoriu sa constate existenta conditiilor pentru acordarea duratei reduse a timpului de lucru si a concediilor de odihna suplimentare.

   Art. 77. Partile se obliga sa asigure un regim de protectie speciala a muncii femeilor, precum si tinerilor in varsta de pana la 18 ani.

   Art. 78. Angajatorul va acorda in mod permanent si gratuit alimentatia de protectie (in functie de noxe, prescriptii medicale sau alte cauze). Locurile de munca si cantitatea care se acorda vor fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de agent economic.

   Art. 79. Angajatorul va lua masuri pentru asigurarea in mod obligatoriu a apei potabile si pentru spalat la toate locurile de munca.

Angajatorul se obliga sa asigure salariatilor, gratuit, materiale igienico-sanitare. Sortimentele si cantitatile pe locuri de munca se vor stabili prin contractul colectiv de munca la nivel de agent economic.

   Art. 80. Nu pot fi compensate in bani drepturile privind alimentatia si materialele igienico-sanitare.

   Art. 81. In cazul locurilor de munca cu conditii nocive sau periculoase, angajatorul va aduce la cunostinta celor in cauza riscurile specifice la care sunt expusi, punand la dispozitia salariatilor mijloacele necesare de aparare impotriva acestora.

   Art. 82. In cazul in care conditiile de munca se normalizeaza, pentru refacerea capacitatii de munca, salariatii vor beneficia in continuare dedrepturile avute pe o perioada de doua la trei luni, in functie de timpul efectiv lucrat in anul anterior.

De aceeasi prelungire beneficiaza salariatii care isi schimba locul de munca, daca drepturile de aceeasi natura la noul loc de munca sunt mai mici sau nu exista.

   Art. 83. In toate cazurile in care conditiile de munca s-au inrautatit, determinand reclasificarea locurilor de munca, salariatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari incepand cu data sesizarii schimbarii conditiilor de munca, indiferent de momentul efectuarii reclasificarii de catre organele competente.

Nominalizarea salariatilor care isi desfasoara activitatea la locuri de munca in conditii speciale sau deosebite se va face de catre conducerea agentului economic, impreuna cu sindicatul. Angajatorul va intreprinde demersurile necesare pentru omologarea de noi locuri de munca.

   Art. 84. Rezultatele anchetelor asupra accidentelor de munca vor fi aduse obligatoriu la cunostinta sindicatului.

   Art. 85. Pentru analiza si controlul modului in care se respecta prevederile legale, precum si cele ale contractelor colective de munca, pentru participarea comuna la elaborarea si aplicarea deciziei in domeniul vizat in acest capitol, in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare se va prevedea organizarea de comitete de securitate si sanatate in munca, cu atributii ce vor face obiectul unor regulamente anexate la aceste contracte.

In cazul in care activitatea se desfasoara in unitati dispersate teritorial se pot infiinta mai multe comitete, numarul acestora fiind stabilit prin contractul colectiv de munca la nivel de agent economic.

   CAPITOLUL IV
  Formarea profesionala

   Art. 86. Prin formarea profesionala partile inteleg, in principal, orice procedura prin care salariatul:

dobandeste o calificare,

dobandeste unele cunostinte avansate, metode si procedee moderne, necesare pentru realizarea activitatilor profesionale,

obtine un nivel superior de calificare,

parcurge o procedura prin care se urmareste schimbarea profesiei, obtinand un document care atesta aceasta.

Activitatea de formare profesionala de la alineatul precedent cuprinde si pregatirea si perfectionarea in domeniul relatiilor de munca, al dreptului de asociere si al activitatilor sindicale.

Formarea profesionala se realizeaza prin formele prevazute de lege si prin cele convenite prin contractul colectiv de munca la nivel de agent economic.

   Art. 87. Nevoile de formare profesionala, graficele de pregatire profesionala, numarul de participanti, precum si alte probleme concrete ce privesc acest domeniu vor fi stabilite de catre agentii economici, cu informarea sindicatului, iar cele prevazute la alineatul (2) al articolului precedent, de sindicat, cu informarea angajatorului.

Planul de formare profesionala face parte integranta din contractul colectiv de munca aplicabil.

Programele de reconversie profesionala si urmarirea derularii lor se fac in comun de catre angajator si sindicat.

   Art. 88. Drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor pe perioada formarii profesionale, conditiile de lucru si alte reglementari privind aceasta perioada se stabilesc de comun acord de angajator cu sindicatul, in conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca aplicabil si cu legislatia in vigoare.

Modalitatea concreta de formare profesionala, drepturile si obligatiile reciproce angajator - salariat, durata formarii profesionale, precum si orice alte aspecte legate de formarea profesionala fac obiectul unor acte aditionale la contractele individuale de munca.

Conditiile ce trebuie indeplinite in vederea calificarii, drepturile care se cuvin pe timpul scolarizarii, conditiile de lucru si alte reglementari se stabilesc de angajator in acord cu sindicatele.

   Art. 89. Selectionarea personalului care urmeaza sa participe la cursurile de formare sau reconversie profesionala se va face de angajator impreuna cu sindicatul.

Pentru acoperirea locurilor de munca, angajatorul se obliga sa incadreze tineri in formele de pregatire prevazute de lege, in limita necesarului.

Sindicatul poate participa, prin specialistii desemnati de acesta, la formele de examinare organizate in vederea absolvirii cursurilor de formare sau reconversie profesionala.

   Art. 90. Toate cheltuielile ocazionate de activitatea de formare profesionala a salariatilor dupa nevoile stabilite la articolele precedente se suporta de angajator.

In cazul in care salariatul este acela care are initiativa participarii la o forma de pregatire profesionala cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului, impreuna cu sindicatul.

Salariatii care participa la cursuri de formare profesionala in alte localitati din tara, trimisi de agentul economic, beneficiaza de drepturile prevazute la art. 28 din prezentul contract colectiv de munca; daca participarea se realizeaza cu suspendarea contractului individual de munca, drepturile sunt platite ca indemnizatie.

Numarul de participanti la cursurile de formare profesionala sindicala se va stabili in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare.

   Art. 91. Salariatii care au incheiat acte aditionale la contractul individual de munca, in vederea formarii profesionale, pentru cursuri cu durata mai mare de 60 de zile, vor fi obligati sa suporte cheltuielile ocazionate de acestea, daca parasesc agentul economic prin demisie sau din motive imputabile lor, inainte de implinirea termenului prevazut in actul aditional la contractul individual de munca, care nu poate fi mai mare de 5 ani.

Cheltuielile ce urmeaza a fi acoperite de salariat vor fi stabilite proportional cu timpul neacoperit din perioada stabilita prin actul aditional la contractul individual de munca.

   CAPITOLUL V
  Timpul de munca si timpul de odihna

   Art. 92. Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana, pentru salariatii angajati cu norma intreaga.

Durata normala a timpului de munca prevazuta la alin. (1) se realizeaza prin saptamana de lucru de 5 zile.

La locurile de munca unde, datorita specificului activitatii, nu exista posibilitatea incadrarii in durata normala a timpului de lucru se pot stabili forme specifice de organizare a duratei timpului de lucru, dupa caz, in tura, tura continua, turnus, program fractionat, program sezonier.

Locurile de munca la care se aplica formele specifice de organizare a programului de lucru, precum si modalitatile concrete de organizare si evidenta a muncii prestate se stabilesc prin negociere in cadrul contractelor colective de munca la nivele inferioare.

   Art. 93. Pentru unele activitati, locuri de munca si categorii de personal, prevazute in contractul colectiv de munca incheiat la nivelul agentului economic, se pot stabili programe de lucru cu timp partial, corespunzatoare unor fractiuni de norma de cel putin 2 ore pe zi. Drepturile salariatilor care lucreaza in astfel de situatii se acorda proportional cu timpul lucrat.

Salariatii care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la doi ani beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fara sa le fie afectate salariul de baza si vechimea in munca.

   Art. 94. Salariatii care isi desfasoara activitatea in locuri de munca cu conditii deosebite beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de munca, sub 8 ore pe zi, in conditiile prevazute de lege, fara a le fi afectate salariul si vechimea in munca.

Durata reducerii timpului normal de munca si categoriile de personal care beneficiaza de acest program se stabilesc prin contractele colective de munca la nivele inferioare.

   Art. 95. Inceputul si sfarsitul programului zilnic de lucru se stabilesc de angajator cu acordul sindicatului.

In toate cazurile in care se dovedeste ca este posibil, prin contractul colectiv de munca la nivel de agent economic se vor putea fixa orare flexibile de lucru, fara a conduce prin aceasta la sporirea sarcinilor de serviciu, la deteriorarea conditiilor de munca ori la diminuarea veniturilor.

   Art. 96. Zilele de repaus saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula, sambata si duminica.

In cazul in care repausul in zilele de sambata si duminica prejudiciaza desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamanal poate fi acordat in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil.

Pentru salariatii care lucreaza in tura continua, zilele de repaus saptamanal pot fi altele, acestea fiind stabilite prin grafice, de catre angajator, dar cel putin o data la doua luni, fiecare salariat va beneficia de o sambata si o duminica libere consecutive.

   Art. 97. In afara de zilele de repaus saptamanal, salariatii beneficiaza de timp liber in zilele de sarbatori legale, dupa cum urmeaza:

1-2 ianuarie;

prima si a doua zi de Paste;

1 Mai;

1 Decembrie;

prima si a doua zi de Craciun;

2 zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.

Prin contractele colective de munca la nivele inferioare se pot stabili si alte zile nelucratoare, decat cele stabilite mai sus.

In cazul in care unii salariati nu pot beneficia de timp liber in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori sau in cele stabilite prin grafice pentru salariatii in tura continua, acestea se platesc in regimul convenit prin contractele colective de munca la nivele inferioare.

   Art. 98. Timpul de munca peste durata normala a zilei de lucru sau peste numarul normal de ore pe saptamana, stabilite in contractul individual de munca, reprezinta ore suplimentare, care se compenseaza cu timp liber platit sau cu plata in regim de timp de munca suplimentar, conform prevederilor prezentului contract.

   Art. 99. Salariatii solicitati pot presta ore suplimentare in baza consimtamantului lor.

Nu pot fi solicitati la efectuarea de ore suplimentare tinerii sub 18 ani, femeile gravide sau cele care alapteaza.

   Art. 100. Salariatii solicitati sa lucreze ore suplimentare care se constituie drept o chemare in afara programului vor fi platiti in regim de timp suplimentar de lucru cel putin 2 ore.

   Art. 101. In functie de specificul unor activitati sau pe durata unor lucrari, in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare se va stabili numarul maxim de ore pe care salariatii le pot presta lunar, astfel incat sa fie asigurata continuitatea activitatii in conditii de siguranta, precum si numarul maxim de ore suplimentare ce pot fi prestate anual in astfel de situatii.

   Art. 102. Programele de munca pe timpul noptii si modul de plata a acesteia se vor stabili prin contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare.

   Art. 103. Salariatele pot lucra pe timpul noptii numai cu acordul lor si cu avizul sindicatului.

Nu pot fi solicitati sa presteze munca pe timpul noptii tinerii sub 18 ani, femeile gravide, lauzele si cele care alapteaza.

   Art. 104. Reglementari de detaliu privind timpul de munca (programe speciale, pauza de masa etc.) vor fi stabilite cu acordul sindicatului si vor face obiectul contractului colectiv de munca la nivel de agent economic si al regulamentului intern.

   Art. 105. In fiecare an calendaristic, salariatii au dreptul la un concediu de odihna platit, cu durata minima de 21 de zile lucratoare.

La durata minima de 21 de zile lucratoare se adauga un spor de zile in functie de vechimea in munca a salariatilor, negociat in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare.

   Art. 106. Salariatii care presteaza munci grele ori lucreaza in conditii nocive, periculoase, penibile au dreptul in fiecare an la un concediu suplimentar de minimum 3 zile lucratoare peste cele prevazute la articolul precedent.

Durata suplimentara a concediului pe locuri de munca, pe meserii si functii va fi stabilita prin contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare.

Listele locurilor de munca pe meserii si functii si ale categoriilor de personal care beneficiaza de zile de concediu suplimentar de odihna se vor stabili ca anexe la contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare, putand fi completate ori de cate ori este cazul.

   Art. 107. Durata minima a concediului de odihna pentru salariatii in varsta de pana la 18 ani este de 24 de zile lucratoare.

La stabilirea duratei acestui concediu de odihna se ia in considerare varsta pe care salariatul a avut-o la 1 ianuarie a anului calendaristic respectiv.

   Art. 108. Pentru personalul din activitatea de cercetare stiintifica, atestat, durata minima a concediului de odihna este de 24 de zile lucratoare.

La durata minima de 24 de zile lucratoare se adauga un spor de zile, in functie de vechimea in munca a salariatilor, negociat in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare.

   Art. 109. Salariatii cu handicap au dreptul la concedii de odihna suplimentare platite, peste cele prevazute la articolele precedente, conform contractului colectiv de munca incheiat la nivel de agent economic.

   Art. 110. Vechimea in munca ce se ia in considerare pentru determinarea duratei concediului de odihna este cea stabilita in baza reglementarilor legale in vigoare.

   Art. 111. Vechimea in munca ce se ia in considerare pentru stabilirea duratei concediului de odihna este aceea pe care salariatii o implinesc in cursul anului calendaristic in care se acorda concediul, oricare ar fi data la care il vor primi.

   Art. 112. Pentru cei care se incadreaza, se reincadreaza in munca sau isi reiau activitatea in timpul anului, durata concediului de odihna se va stabili proportional cu perioada cuprinsa intre data inceperii activitatii si sfarsitul anului calendaristic respectiv, in raport cu vechimea in munca.

   Art. 113. La desfacerea contractului individual de munca inainte de efectuarea concediului, salariatul in cauza are dreptul la un concediu platit, calculat proportional cu perioada de timp prestata si pentru care nu a efectuat concediul.

La cererea salariatului, drepturile de concediu cuvenite pot fi acordate inainte de preaviz.

   Art. 114. Programarea concediilor de odihna se va face anual de catre angajator, cu consultarea salariatului, tinandu-se cont de necesitatile locului de munca.

   Art. 115. Intreruperea sau reprogramarea concediului de odihna poate fi determinata de urmatoarele situatii:

   a) cand salariatul este in concediu medical;

   b) cand salariata este in concediu de odihna inainte sau in continuarea concediului de maternitate;

   c) cand salariatul este chemat sa indeplineasca indatoriri publice;

   d) cand salariatul este chemat sa indeplineasca obligatii militare, altele decat serviciul militar;

   e) cand salariatul urmeaza sau trebuie sa urmeze un curs de calificare, perfectionare sau specializare, in tara sau in strainatate;

   f) cand salariatul are recomandari medicale pentru a urma un tratament intr-o statiune balneo-climaterica, intr-o anumita perioada a anului;

   g) cand, din motive intemeiate, salariatul cere pentru interes personal intreruperea sau reprogramarea plecarii in concediu la o alta data si interesele serviciului o permit;

   h) in cazuri exceptionale, motivate in scris, cand este necesara prezenta la locul de munca a salariatului, dar numai cu acordul acestuia.

In acest caz, agentul economic va suporta cheltuielile de transport pentru salariat si familia acestuia, aflata in concediu in alta localitate decat localitatea in care se afla unitatea, precum si o suma de bani negociata intre angajator si salariat, in functie de pierderea dovedita de salariat, ca urmare a intreruperii concediului.

   Art. 116. In cazurile de intrerupere a concediului de odihna, mentionate mai sus, salariatul are dreptul sa efectueze restul zilelor de concediu de odihna dupa ce au incetat situatiile respective sau, cand aceasta nu este posibil, la o data stabilita printr-o noua programare, conform art. 114, pana la sfarsitul anului calendaristic in curs sau in anul urmator, conform contractului colectiv de munca aplicabil.

   Art. 117. In concediul de odihna nu se includ perioadele de tratament si de refacere ca urmare a accidentelor de munca sau a imbolnavirilor profesionale.

Salariatii care au fost in incapacitate temporara de munca intregul an calendaristic nu au dreptul la concediu de odihna pe acel an.

In cazul in care perioada de incapacitate temporara a fost de 12 luni sau mai mare si s-a intins pe 2 ani calendaristici consecutivi, salariatii au dreptul la un singur concediu de odihna, acordat in anul reinceperii activitatii, in masura in care nu a fost efectuat in anul in care s-a produs pierderea temporara a capacitatii lor de munca.

   Art. 118. Salariatii care realizeaza cumul de functii beneficiaza de un singur concediu de odihna, acordat pentru functia de baza.

   Art. 119. Concediul anual de odihna va putea fi fractionat la solicitarea salariatului. Una din fractiuni va trebui sa fie de cel putin 15 zile lucratoare.

   Art. 120. In cazul in care concediul de odihna cuvenit nu a putut fi efectuat din motive intemeiate in cursul anului calendaristic respectiv, data acordarii drepturilor aferente zilelor de concediu va fi stabilita cu acordul salariatului.

   Art. 121. Salariatii care sunt incadrati cu fractiuni de norma au dreptul la concediu de odihna cu o durata corespunzatoare vechimii lor in munca si proportional cu timpul efectiv lucrat.

   Art. 122. Pentru perioada concediului de odihna, salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu care nu poate fi mai mica decat valoarea totala a drepturilor salariale cuvenite conform contractului individual de munca; drepturile care intra in calcul, precum si modalitatea concreta de determinare a indemnizatiei se stabilesc in contractul colectiv de munca la nivel de agent economic.

Indemnizatia de concediu de odihna pentru salariatii care sunt incadrati cu fractiuni de norma se calculeaza pentru timpul efectiv lucrat.

Indemnizatia de concediu de odihna pentru salariatii care beneficiaza de program redus in conditiile legii si sunt platiti pentru 8 ore se calculeaza pentru un timp integral de munca.

   Art. 123. Pe langa indemnizatia aferenta concediului de odihna, salariatii vor primi o prima de vacanta de minimum 75% din indemnizatia bruta de concediu de odihna, astfel incat acest ajutor in valoare neta sa nu reprezinte mai putin de 75% din indemnizatia de concediu in valoare neta.

   Art. 124. Indemnizatia de concediu de odihna si prima de vacanta se platesc, de regula, la cererea salariatului, inainte de plecarea in concediu.

In cazul acordarii fractionate a concediului de odihna, prima de vacanta se va plati proportional cu fractiunea de concediu acordata.

   Art. 125. Orice conventie prin care se renunta partial sau in totalitate la drepturile privind concediul de odihna este interzisa.

   Art. 126. In afara concediului anual de odihna platit, salariatii vor beneficia de zile libere platite, in cazul unor evenimente familiale deosebite:

- casatoria salariatului (se acorda o singura data) 5 zile;
- nasterea unui copil 5 zile;
- casatoria unui copil 2 zile;
- casatoria fratelui, sorei 1 zi;
- decesul sotului, sotiei, copilului, parintilor, socrilor 3 zile;
- decesul fratilor, surorilor; 2 zile;
- decesul bunicilor, nepotilor (copiii copiilor) 1 zi.


   Art. 127. Pentru rezolvarea unor probleme personale care nu suporta amanare, salariatii pot beneficia de concedii (invoiri) fara plata pe o perioada care, cumulata intr-un an, nu poate depasi 30 de zile calendaristice. In cazuri exceptionale, cu acordul sindicatului, ea poate fi depasita.

   Art. 128. Salariatii care fac dovada ca urmeaza cursuri de pregatire beneficiaza, la cerere, de un concediu anual de studii, fara plata, acordat integral sau fractionat, de 30 de zile - studii medii - si de 60 de zile - studii superioare.

Cei care se incadreaza in prevederile alineatului precedent pot beneficia de un concediu platit de maximum 30 de zile pentru pregatirea si sustinerea examenului de diploma.

Salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesionala, conform legii; durata acestora, conditiile concrete de acordare, drepturile de care salariatul beneficiaza, precum si obligatiile corelative se stabilesc in contractul colectiv de munca la nivel de agent economic.

   Art. 129. In cazuri exceptionale, in afara concediului platit pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, salariatele care au in ingrijire copii in varsta de pana la 7 ani beneficiaza, la cerere, in continuarea acestuia, de un concediu fara plata, a carui durata se va stabili de comun acord de angajator cu sindicatul, pentru fiecare situatie.

   CAPITOLUL VI
  Salarizarea

   Art. 130. Pentru munca prestata, fiecare salariat are dreptul la un salariu convenit prin contractul individual de munca.

Salariile individuale rezultate in urma negocierii contractului individual de munca in baza contractelor colective reprezinta contravaloarea muncii salariatilor, care este principala resursa a agentilor economici, in conditiile respectarii prezentului contract.

La stabilirea salariului se au in vedere munca depusa, competenta profesionala, conditiile de munca, nivelul si gradul de mecanizare, automatizare, cibernetizare a proceselor de munca, nivelul de cunostinte, importanta sociala a muncii in raport cu alte ramuri ale economiei nationale si comparativ cu nivelurile medii atinse in activitatile similare pe plan european.

La agentii economici nominalizati in anexa nr. 1, prin contractul colectiv de munca incheiat la acest nivel sau in anexa la acesta se stabileste valoarea salariului minim negociat, astfel incat aceasta sa nu fie mai mica decat valoarea salariului minim negociat la nivel de ramura, conform prezentului contract. Pentru anul 2006, valoarea negociata este de 480 de RON.

Agentii economici nominalizati in anexa nr. 1 se obliga sa transmita patronatelor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca valoarea salariului minim negociat in propriile contracte colective de munca, conform datelor raportate la Comisia Nationala de Statistica. In baza acestor date, comisia paritara constituita conform anexei nr. 3 va analiza pentru fiecare semestru respectarea Contractului colectiv de munca la nivelul ramurii energie electrica, termica, petrol si gaze, conform art. 9 si art. 216.

   Art. 131. Ierarhizarea salariilor pe nivele, functii si meserii se realizeaza prin coeficienti negociati in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare.

Salariile individuale se stabilesc prin negocieri, cu respectarea limitelor minime corespunzatoare nivelelor functiilor si meseriilor prevazute in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare.

Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri, conform contractului colectiv de munca in baza caruia se incheie contractul individual de munca.

   Art. 132. Salariile au caracter confidential, responsabilitatea pastrarii caracterului confidential al acestora revenind ambelor parti.

Indiferent de forma de plata (numerar, card, cont curent), salariatul va primi si nota de calcul al salariului si dovezile eventualelor retineri legal efectuate.

In scopul promovarii intereselor si apararii drepturilor salariatilor, confidentialitatea salariilor nu poate fi opusa sindicatelor sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor, in stricta legatura cu interesele acestora si in relatia lor directa cu angajatorul.

   Art. 133. Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale agentului economic.

   Art. 134. La stabilirea si la acordarea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala.

La negocierea contractului individual de munca, salariatul va fi asistat, la cerere, de catre liderul sindical sau alta persoana imputernicita de sindicat, care poate sa-i reprezinte interesele in negociere si care este obligata sa asigure caracterul confidential al salariului stabilit pentru cel asistat.

   Art. 135. In functie de specificul muncii, formele de salarizare care asigura salariile negociate, fara sporuri, sunt:

   a) dupa timpul lucrat (in regie);

   b) in acord.

In functie de specificul agentilor economici si in scopul cresterii eficientei si stimularii salariatilor se pot aplica atat aceste forme, cat si altele, care se pot stabili in contractele colective de munca la nivel de agenti economici, de comun acord cu sindicatele.

   Art. 136. Sporurile la salariul de baza care se acorda sunt urmatoarele:

   a) spor pentru vechime in munca si vechime in sistem, care se aplica in procent de pana la 35%;

   b) spor pentru conditii grele de munca, in procent de minimum 10%;

   c) spor pentru munca de noapte, in procent de 25%;

   d) spor pentru munca in conditii periculoase, minimum 10% din salariul de baza;

   e) spor pentru lucrul in conditii nocive, 10% din salariul minim pe agentul economic;

   f) spor pentru lucrul in conditii penibile, minimum 10% din salariul de baza;

   g) spor pentru exercitarea si a atributiilor aferente unei alte functii, de 50% din salariul de baza al functiei ale carei atributii se indeplinesc, pentru timpul necesar exercitarii functiei suplimentare;

   h) spor pentru lucrul efectiv la lichidarea eruptiilor libere la sonde si a incendiilor - 100% din salariul de baza pe perioada in care lucreaza;

   i) spor pentru activitate in subteran;

   j) spor pentru titlul de doctor si pentru absolventii unei a doua facultati, cu utilitate in activitatea agentului economic - in procent de pana la 25%;

   k) spor pentru functionarea in siguranta a sistemului energetic national, 40% din salariul de baza, care va fi cuprins in acesta;

   l) personalul care lucreaza in sistem de tura continua va beneficia de un spor de 10% - 27%, aplicat la salariul de baza cuvenit pentru timpul efectiv lucrat in luna respectiva in acest sistem; pentru aceasta categorie de personal daca, conform diagramei de lucru, unele zile de sambata si duminica sunt zile normale de lucru, salarizarea acestora se face in regim normal;

   m) spor pentru munca prestata sistematic peste programul normal de lucru - minimum 10% din salariul de baza; functiile si meseriile care pot beneficia de acest spor se vor stabili prin contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare;

   n) spor acordat sondorilor pentru munca in echipa, in cuantum de minimum 3% din salariul de baza;

   o) spor pentru exercitarea unei functii de conducere - de minimum 5% din salariul de baza;

   p) spor pentru consemn la domiciliu - in procent de 20% - 25%, aplicat la timpul de consemnare;

   r) spor pentru conditii de izolare - minimum 5% din salariul de baza;

   s) spor de santier pentru personalul nelocalnic, in cuantum ce va fi stabilit prin contractul colectiv de munca la nivel de agent economic.

Cuantumurile, criteriile si conditiile concrete de acordare a acestor sporuri se stabilesc in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare, in functie de specificul fiecarei activitati.

Locurile de munca, functiile si meseriile indreptatite sa beneficieze de sporurile prevazute la literele e), g), j), l),

   m) vor fi nominalizate la nivel de agent economic, de comun acord cu sindicatul.

   Art. 137. Prin contractele colective de munca incheiate la nivel de agent economic, unele sporuri si/sau adaosuri pot fi incluse in salariul de baza.

   Art. 138. Sporurile cu caracter specific, altele decat cele prevazute mai sus, vor putea fi negociate si stabilite in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare.

Daca pe parcursul derularii contractului colectiv de munca apar activitati ce comporta titluri de sporuri, recunoscute anterior prin alte reglementari specifice, acestea se vor prelua in contractul colectiv de munca la nivel de agent economic, cu negocierea cuantumurilor si conditiilor de acordare.

   Art. 139. Pentru stimularea salariatilor, agentii economici vor constitui un fond de premiere de pana la 10% asupra fondului total de salarii platit.

Modul de constituire si repartizare a acestui fond, precum si conditiile si criteriile de acordare vor fi stabilite in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare.

   Art. 140. Cota de participare a salariatilor la profitul anual, precum si conditiile de diferentiere vor fi prevazute in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare.

   Art. 141. Patronul se obliga sa asigure conditiile necesare realizarii de catre fiecare salariat a sarcinilor ce ii revin in cadrul programului de munca stabilit.

In cazul in care, din motive independente de salariati, apar intreruperi in procesul de productie, salariatii vor putea fi folositi la alte locuri de munca compatibile cu pregatirea lor profesionala si aptitudinile lor fizice, fara a le fi afectate drepturile salariale, beneficiind de eventualele sporuri ale noului loc de munca.

In contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare - in functie de cauza intreruperii - se vor putea stabili alte modalitati de utilizare si de plata a celor afectati.

   Art. 142. Plata timpului suplimentar de lucru se va face conform contractului colectiv de munca incheiat la nivele inferioare.

   Art. 143. Majorarile salariale se fac cu coeficientii negociati cu sindicatul in baza prevederilor legale.

Ca urmare a modificarilor salariale, patronul se obliga sa recalculeze tariful aferent cotelor de manopera pe unitatea de produs sau valorica, corespunzator formelor de organizare a muncii si de salarizare aplicate, si sa solicite renegocierea lui.

   Art. 144. Plata salariilor (in numerar, card sau prin depuneri in cont, la cererea salariatului) se face de doua ori pe luna, la datele fixate impreuna cu banca. Salariile se inmaneaza numai titularilor sau imputernicitilor acestora; plata se face chenzinal, astfel incat intre cele doua plati sa nu fie mai mult de 16 zile.

Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

   Art. 145. Patronul se obliga sa tina evidenta activitatii desfasurate de fiecare salariat, a aprecierilor asupra acesteia, precum si a drepturilor de care a beneficiat in baza ei.

Salariatii vor avea acces la datele ce-i privesc, cuprinse in evidenta de personal, si, la cerere, li se vor elibera dovezi cu privire la acestea.

   Art. 146. Salariul nu poate face obiectul niciunei renuntari sau limitari prin acte juridice.

Salariul va fi protejat de inghetare, iar retinerile se vor face potrivit legii, cu asigurarea minimului de subzistenta pentru salariat si cei intretinuti de acesta.

Somatiile de plata intrate la agentul economic pentru plata unor amenzi, popriri, infiintate legal, vor fi facute cunoscute salariatilor interesati inainte de a li se da curs.

   Art. 147. In caz de lichidare sau faliment, salariatii au calitatea de creditori privilegiati si drepturile lor banesti constituie creante privilegiate, urmand a fi platite integral, inainte de a-si revendica cota-parte ceilalti creditori.

Agentul economic, printr-o comisie paritara administratie - sindicat, va analiza modalitatile de protectie a salariatilor afectati.

   CAPITOLUL VII
  Drepturi si obligatii de serviciu. Disciplina muncii

   Art. 148. Patronul are obligatia ca, la angajare, sa puna la dispozitia salariatului, pentru cunoastere, aplicare si respectare, contractul colectiv de munca si regulamentul intern.

   Art. 149. Niciun salariat nu poate fi obligat sa semneze un document tehnic, economic sau de alta natura, cu care nu este de acord. Refuzul semnarii va fi motivat in scris.

   Art. 150. Organizarea activitatii, prin stabilirea unei structuri adecvate, rationale, repartizarea tuturor salariatilor pe locurile de munca, cu precizarea atributiilor, competentelor si raspunderilor care sa-i confere autoritatea, precum si exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a obligatiilor de serviciu de catre salariati sunt de competenta patronului.

In cazul in care masurile preconizate afecteaza interesele salariatilor, regasite in drepturi recunoscute, se va obtine acordul sindicatelor potrivit prevederilor contractelor colective de munca.

   Art. 151. Recunoscandu-se interesul comun patron - salariati in obtinerea de rezultate economice pozitive, patronul va stabili responsabilitati concrete privind asigurarea continuitatii in activitate (aprovizionare, obtinere de comenzi, desfacere etc.).

   Art. 152. Sarcinile de serviciu trebuie sa fie stabilite in limitele in care fiecare salariat s-a obligat prin contractul individual de munca.

   Art. 153. In cazurile de forta majora, in situatiile care pericliteaza sanatatea sau viata unor persoane sau in alte situatii prevazute in contractele colective de munca la nivel de agent economic, fiecare salariat are obligatia de a participa, indiferent de functia sau postul pe care il ocupa, la executarea oricaror lucrari si la luarea tuturor masurilor care se impun.

Pentru activitatile prestate in conditiile alin. (1), salariatii primesc suplimentari ale drepturilor, corespunzator contractului colectiv de munca al agentului economic.

   Art. 154. Salariatii agentilor economici nominalizati in anexa nr. 1, in cadrul sarcinilor de serviciu au urmatoarele obligatii:

   a) sa realizeze atributiile ce le revin la locul de munca, in conformitate cu prevederile fisei postului;

   b) sa respecte programul de lucru stabilit si sa utilizeze integral timpul de munca pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu;

   c) sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca, sa nu impiedice prin activitatea sau inactivitatea lor actiunile sau activitatea altor salariati;

   d) sa respecte normele si normativele privind securitatea muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, precum si celelalte reglementari legale, necesare desfasurarii in conditii optime si de siguranta a muncii;

   e) sa pastreze in bune conditii bunurile din dotare;

   f) sa pastreze secretul asupra datelor tehnice sau de productie, de fabricatie, de aprovizionare, de clientela si de personal;

   g) sa cunoasca si sa respecte dispozitiile legale, prevederile contractului colectiv de munca, reglementarile interne si alte dispozitii cu caracter normativ, referitoare la munca pe care o indeplinesc, si sa se conformeze lor;

   h) sa aiba o comportare corecta si decenta in cadrul relatiilor de serviciu, atat cu superiorii, cat si cu cei aflati in subordine, si sa promoveze raporturi de colaborare cu toti salariatii cu care vin in contact;

   i) sa instiinteze din proprie initiativa agentul economic asupra unor modificari ale situatiilor personale, care intereseaza unitatea;

   j) salariatii pot desfasura o activitate pe cont propriu, in conditiile legii, numai dupa orele de program si numai in afara teritoriului agentului economic, fara a utiliza dotarile si datele proprietate a agentului economic si fara ca aceasta sa conduca la o concurenta neloiala, incalcarea acestei prevederi conducand la desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

   Art. 155. Este interzis salariatilor:

   a) sa refuze in mod nejustificat executarea sarcinilor de serviciu prevazute pentru postul pe care este angajat;

   b) sa paraseasca locul de munca inainte de sfarsitul programului normal aprobat, sa scurteze timpul de lucru;

   c) sa organizeze intruniri in sau pe teritoriul agentului economic, in timpul sau in afara orelor de munca, fara prealabila aprobare a conducerii si a sindicatului;

   d) sa vina pe teritoriul agentului economic in stare de ebrietate, sa introduca sau sa consume bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;

   e) sa provoace, sa falsifice sau sa inlesneasca falsificarea oricaror documente ale agentului economic;

   f) sa scoata de pe teritoriul agentului economic, prin orice mijloace, personal sau in complicitate, bunuri apartinand agentului economic, fara documente de iesire eliberate de cei autorizati, indiferent in ce scop;

   g) sa fumeze in locurile de munca unde este interzis fumatul;

   h) sa practice jocuri de noroc sau comert ilicit in incinta agentului economic;

   i) sa desfasoare activitate politica in cadrul agentului economic;

   j) sa desfasoare activitati care determina o concurenta neloiala fata de agentul economic.

   Art. 156. Nerespectarea obligatiilor ce revin salariatilor, precum si savarsirea unor fapte interzise prin lege si contractul colectiv de munca constituie abateri disciplinare si se sanctioneaza.

   CAPITOLUL VIII
  Protectia sociala a salariatilor

   Art. 157. Salariatii aflati in incapacitate temporara de munca sunt considerati in concediu medical, cu conditia de a prezenta un certificat medical.

Numarul de zile platite in concediu medical impreuna cu numarul de zile lucrate, platite intr-o luna, trebuie sa fie egal cu numarul de zile lucratoare din luna respectiva.

La cererea salariatului aflat in incapacitate temporara de munca si la recomandarea sindicatului, patronul poate acorda un sprijin material.

   Art. 158. Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, determinata de boala profesionala, boala in legatura cu profesia, accidente de munca sau cazuri asimilate acesteia, tuberculoza, SIDA, cancer de orice tip, precum si de boala infecto-contagioasa din grupa A si urgente medico-chirurgicale stabilite prin hotarare de guvern, este de 100% din baza de calcul stabilita potrivit legii.

   Art. 159. In cazul in care salariatul se afla in incapacitate temporara de munca, ce necesita spitalizare, patronul va compensa pe durata spitalizarii, in procent de 50% - 100%, diferenta dintre salariul de baza impreuna cu sporurile cu caracter permanent si indemnizatia de boala la care are dreptul salariatul, potrivit legii.

Perioadele si procentele de compensare a diferentei dintre salariul de baza si indemnizatia de boala la care are dreptul, in functie de vechimea in agentul economic si conditiile in care a survenit incapacitatea temporara de munca, se stabilesc in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare.

   Art. 160. In cazul imbolnavirilor profesionale, accidentelor de munca sau in legatura cu munca, al unor boli grave, salariatii in cauza vor fi trimisi la tratamente medicale, in unitati specializate din tara sau, cu recomandarea medicilor, in strainatate, in situatia cand tratamentul respectiv nu se poate face in tara, cu suportarea cheltuielilor de catre agentul economic.

De asemenea, salariatilor care au suferit accidente de munca sau care au contractat in timpul muncii boli in legatura cu munca, ce le-au provocat vatamarea organismului, li se asigura de catre agentul economic, in mod gratuit, proteze sau materiale sanitare, la recomandarea medicului.

   Art. 161. La solicitarea sindicatului si cu aprobarea conducatorului agentului economic sau a consiliului de administratie, dupa caz, unitatea va suporta cheltuielile de transport si/sau tratament in strainatate pentru salariati si/sau membrii familiilor acestora (sot, sotie, copii) in cazuri deosebite, care necesita interventii medicale ce nu pot fi efectuate in tara.

   Art. 162. Salariatii care si-au pierdut partial capacitatea de munca, in urma unor accidente sau imbolnaviri profesionale, sau pentru a caror sanatate vechiul loc de munca a devenit impropriu au dreptul sa li se asigure de catre agentul economic, la recomandarea medicului, locuri de munca corespunzatoare, cu mentinerea salariului de baza avut la vechiul loc de munca pe termen de 3 luni.

   Art. 163. Salariatii aflati in incapacitate temporara de munca, trimisi la tratament de cadrele medicale de specialitate, la recomandarea sindicatului, pot primi din partea agentului economic, pentru acoperirea unor cheltuieli legate de procurarea medicamentelor, un ajutor banesc. De acest ajutor pot beneficia si salariatii aflati in tratament in perioada concediului lor legal de odihna, pentru zilele suplimentare de tratament, care, la recomandarea medicului, depasesc dreptul la concediul de odihna.

   Art. 164. In cazul in care salariatul si-a pierdut total capacitatea de munca in urma unor accidente de munca sau in legatura cu munca sau a imbolnavirii profesionale, agentul economic va compensa pentru un an diferenta dintre pensia de invaliditate si salariul de baza plus media sporurilor de care a beneficiat in ultimele trei luni.

In cazul in care, pentru situatiile prevazute la alin. (1), salariatul beneficiaza, in baza primelor de asigurare platite de agentul economic, de o despagubire mai mica decat salariul pentru 1 an, unitatea va suporta diferenta.

In cazul decesului salariatului in accident de munca sau in legatura cu munca sau in urma unei boli profesionale, familia salariatului (sot, sotie, copii) va primi un ajutor egal cu ultimul salariu de baza al celui decedat, cumulat pe timp de un an.

   Art. 165. Salariatii pot beneficia, la cerere, de trimitere in statiuni de odihna si tratament, pe baza biletelor procurate sau avizate de federatii si repartizate de sindicat, cu suportarea unei parti din costul acestora de catre agentii economici, conform legii anuale a bugetului; conditiile concrete vor fi prevazute in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare.

   Art. 166. Salariatele au dreptul la un concediu de maternitate conform legii, atat in perioada prenatala, cat si in cea postnatala, si beneficiaza si de celelalte drepturi specifice, prevazute de legislatia in vigoare.

De asemenea, salariata mama are dreptul la un concediu platit pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani sau 3 ani, in cazul copilului cu handicap.

   Art. 167. In perioadele prevazute la art. 166, agentul economic va compensa diferenta dintre salariul de baza individual avut si indemnizatia legala la care are dreptul salariata.

   Art. 168. Salariatele gravide, incepand din luna a IV-a, si cele care alapteaza nu vor lucra in locuri de munca cu conditii speciale sau deosebite.

   Art. 169. In situatii deosebite, tatal beneficiaza de drepturile pe care mama nu le mai primeste, daca in aceasta perioada copilul ramane in ingrijirea efectiva a tatalui.

   Art. 170. Salariatul care se pensioneaza va primi la pensionare, indiferent de cauza pensionarii, un ajutor acordat o singura data, in cuantum de minimum un salariu de baza avut la data pensionarii.

Pornind de la acest nivel minim, in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare, acest ajutor se va diferentia, in functie de vechime si de alte criterii.

Prevederile alin. (1) nu se aplica pensionarilor reincadrati, precum si salariatilor care la data pensionarii depasesc cu mai mult de trei luni varsta limita legala pentru pensionare.

   Art. 171. Pentru pensionarii proveniti din sistem, in situatii de imbolnavire, atestata medical, sau de disparitie a oricarui ajutor familial, pe baza de ancheta sociala, directorul general, comitetul director sau consiliul de administratie, dupa caz, la propunerea sindicatului, pot acorda un ajutor social, o singura data pe an.

   Art. 172. Salariatii care au implinit varsta de 55 de ani, barbatii, si de 50 ani, femeile, cu o vechime in munca de 25 de ani, barbatii, si respectiv de 20 de ani, femeile, care din cauze obiective (varsta, sanatate) nu-si mai pot desfasura activitatea in aceleasi conditii de munca, pot fi trecuti in alte locuri de munca, care sa le permita mentinerea salariului de baza avut anterior.

   Art. 173. Trecerea la alte locuri de munca, la care se refera art. 172, se face la varsta de minimum 50 de ani, in cazul salariatilor care au lucrat cel putin 25 de ani cumulat, in activitatile de foraj, probe productie, interventii capitale sonde, combustie subterana, detubari sonde, saparea puturilor pentru repararea coloanelor la sonde si operatii speciale la sonde, si la varsta de cel putin 45 de ani, in cazul salariatelor care au lucrat minimum 20 de ani cumulat in activitati direct productive, specifice unitatilor din petrol si gaze.

   Art. 174. In cazul decesului salariatului, cu exceptia cazurilor de la art. 164, alin. (3), agentul economic va plati familiei acestuia un ajutor echivalent cu minimum doua salarii de baza medii brute, platit in cel mult 5 zile de la data la care se solicita ajutorul.

De doua salarii de baza medii pe agent, la data evenimentului, beneficiaza si familia fostului salariat pensionat din sistem, daca decesul acestuia survine in perioada de aplicare a actualului contract colectiv de munca la nivel de ramura.

Daca mai multi copii ai decedatului sunt salariati ai unitatii, ajutorul va fi primit numai de unul din acestia.

   Art. 175. In toate cazurile mentionate la art. 164

si art. 174, agentul economic va suporta confectionarea sau decontarea contravalorii sicriului la nivelul unui salariu minim pe agent economic, la data decesului.

   Art. 176. Cu ocazia unor evenimente anuale, Paste, ziua meseriei, Craciun, precum si in luna octombrie (pentru aprovizionarea de toamna-iarna), salariatii vor beneficia de cate o suplimentare a drepturilor salariale, sub forma unui adaos, in suma fixa.

Fiecare din adaosurile de mai sus va avea un cuantum minim de un salariu minim pe ramura, stabilit conform prevederilor prezentului contract.

Conditiile si criteriile de acordare se vor stabili in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare.

Cu minimum 15 zile inainte de evenimentul pentru care se acorda oricare din adaosuri vor incepe negocierile cu organizatiile sindicale pentru stabilirea valorii concrete ce se acorda.

In contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare pot fi stabilite, cu ocazia altor evenimente, si alte facilitati sub forma de adaosuri, stimulente etc.

Fiecare din adaosurile de mai sus se acorda in conditiile in care, prin contractele colective de munca incheiate la nivel de agent economic, nu s-a convenit introducerea lui in salariul de baza.

Salariatii, organizatiile patronale si sindicale, precum si agentii economici pot participa la infiintarea unor institutii gen asociatii profesionale, fonduri mutuale, de asigurari sociale etc. Contributia agentilor economici va fi stabilita, cu respectarea prevederilor legale, prin negociere cu federatiile sindicale si organizatiile patronale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca. Cu acordul salariatilor, acestia pot contribui si cu o parte din cota ce le revine din profitul agentului economic.

   Art. 177. Cu ocazia unor evenimente deosebite in viata salariatului, agentul economic va acorda:

   a) un ajutor material de casatorie, echivalent cu cel putin un salariu de baza, calculat in luna evenimentului (ajutorul de casatorie se acorda o singura data in viata salariatului);

   b) la nasterea sau la infierea unui copil, un ajutor material echivalent cu un salariu de baza mediu brut, la nivel de agent economic, platit in luna evenimentului.

   Art. 178. Agentii economici nominalizati in anexa nr. 1 vor aloca fonduri pentru organizarea si sarbatorirea unor aniversari de unitati si subunitati si unor zile festive, cum sunt 8 Martie, ziua meseriei, Ziua Copilului, Pomul de Craciun si Revelionul.

Salariatele si copiii salariatilor vor primi de Ziua Femeii, de Ziua Copilului si de Craciun cadouri in limita unor sume stabilite prin negociere cu sindicatele, pornind de la minimele ce vor fi prevazute in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare.

   Art. 179. Absolventii invatamantului profesional, liceal, de specialitate si ai invatamantului superior, nelocalnici, la debutul in activitate, vor primi la prezentare o indemnizatie de instalare, egala cu un salariu de baza la incadrare.

   Art. 180. Salariatii agentilor economici nominalizati in anexa nr. 1 vor primi pentru vechime neintrerupta in sistem prime jubiliare in cuantumuri si dupa criteriile stabilite in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare.

   Art. 181. Salariatii utilizati la lichidarea eruptiilor libere la sonde, a incendiilor si care presteaza alte activitati cu grad mare de pericol asupra vietii (care vor fi nominalizate in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare) vor fi asigurati pe viata, din momentul inceperii prestarii unei astfel de activitati, plata primei de asigurare revenind agentului economic.

   Art. 182. Agentii economici vor suporta contravaloarea abonamentelor pe calea ferata sau auto pentru personalul nelocalnic care face naveta. Distanta si conditiile vor fi stabilite in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare.

In cazul salariatilor domiciliati in localitati aflate la distante de peste 50 km de locul de munca, agentii economici vor suporta costul unei calatorii pe luna (tur-retur) pentru vizitarea familiei.

   Art. 183. Personalul din activitatile de foraj, probe de productie, interventii, reparatii capitale sonde, detubari sonde, mine de petrol, montaj turle petroliere si saparea puturilor pentru repararea coloanelor la sonde vor primi la intrarea in schimb alimente protectie efort, in limita unei sume zilnice ce va fi stabilita prin contractul colectiv de munca la nivel de agent economic.

Categoriile de personal din activitatea de energie electrica si termica, care beneficiaza de prevederile acestui articol, se vor stabili prin negociere la nivelul agentului economic.

Nu este permisa compensarea in bani a dreptului prevazut la alin. (1).

   Art. 184. In cazul unor calamitati naturale, confirmate de organele in drept si in baza unei anchete sociale, la solicitarea sindicatelor, agentii economici vor acorda ajutoare salariatilor sinistrati.

   Art. 185. La agentii economici la care exista personal de exploatare la domiciliu, acesta beneficiaza de cazare gratuita.

   Art. 186. Salariatii agentilor economici nominalizati in anexa nr. 1, la punctele A, E si F, beneficiaza de un adaos la salariu, reprezentand contravaloarea unei cote anuale de energie electrica pentru consumul casnic.

Salariatii care s-au pensionat de la agentii economici nominalizati in anexa nr. 1, la punctele A, E si F, si au lucrat minimum 15 ani sau ultimii 10 ani consecutivi inainte de pensionare in sistemul energetic, precum si cei care au fost pensionati ca urmare a unor accidente de munca la agentii economici prevazuti la alineatul (1), indiferent de vechimea in cadrul acestora, beneficiaza de la unitatile de la care s-au pensionat de un ajutor material anual sub forma unei cote de energie electrica.

Prevederile acestui articol se aplica si sotului sau sotiei salariatului decedat in accident de munca, pana la recasatorire.

Prin contractele colective de munca ale agentilor economici prevazuti la alineatul (1) se vor stabili cuantumurile cotelor anuale si modalitatile concrete de acordare a acestor facilitati.

   Art. 187. Salariatii agentilor economici nominalizati in anexa nr. 1, punctul B, vor primi anual un ajutor material, egal cu contravaloarea unei cote de gaze naturale.

De acelasi drept beneficiaza salariatii avuti in vedere la alineatul (1) si cei ai agentilor economici din industria petroliera nominalizati in anexa nr. 1, in cazul in care acesta nu a fost compensat prin majorarea salariului de baza.

Cuantumul si conditiile de acordare vor fi stabilite prin contractele colective de munca la nivele inferioare.

   Art. 188. In conditiile in care, anterior, a fost stabilita prin contractele colective de munca la nivelul agentului economic o cantitate de caldura exprimata in Gcal, pentru care acesta suporta cota-parte din pret pentru salariatii proprii, acest drept se mentine.

   Art. 189. Salariatii agentilor economici nominalizati in anexa nr. 1, litera B, si ai agentilor economici din industria petroliera au dreptul cu prioritate la obtinerea aprobarii necesarului de gaze naturale pentru consum in gospodaria proprie. De asemenea, vor beneficia de prioritate la proiectarea documentatiei si la executia lucrarilor de instalare, prin serviciile de specialitate ale agentilor economici prevazuti la alineatul (1).

Cheltuielile de proiectare si instalare vor fi suportate de salariati, cu exceptia celor de proiectare pentru salariatii agentilor economici nominalizati in anexa nr. 1, litera B.

Pentru salariatii parte in acest contract, pentru orice modificare de instalatii, inclusiv separari de contoare, se acorda prioritate la avizare si executie, cheltuielile fiind suportate de beneficiar.

   Art. 190. Agentii economici nominalizati in anexa nr. 1 vor suporta cheltuielile de regie ale cantinelor, creselor si caminelor proprii, precum si 50% din plata pentru crese si camine apartinand agentului economic, pentru copiii salariatilor.

Prin contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare se va stabili pretul maxim al unei mese la cantina, eventuala depasire a acestuia suportand-o unitatea.

In conditiile alineatelor precedente, administrarea cantinelor poate fi facuta in comun sau de una din parti.

Modalitatea de acordare si utilizare a tichetelor de masa in conditiile legii se va stabili impreuna cu organizatiile sindicale corespondente.

   Art. 191. Repartizarea spatiilor de locuit, indiferent de natura lor, catre salariati se face de o comisie paritara administratie - sindicat, tinandu-se cont de criteriile concrete stabilite ce vor face obiectul unor anexe la contractul colectiv de munca la nivel de agent economic, de la data inregistrarii lui.

   Art. 192. Agentii economici nominalizati in anexa nr. 1 vor prevedea in bugetul de venituri si cheltuieli constituirea unor fonduri care sa asigure posibilitatea acordarii drepturilor recunoscute prin contractele colective de munca.

   Art. 193. Pentru imbunatatirea conditiilor de munca si de viata ale salariatilor, agentii economici, de comun acord cu sindicatele, vor constitui fonduri in bugetul de venituri si cheltuieli si vor intocmi programe concrete, avand ca principale destinatii:

   a) construirea de locuinte pentru salariatii agentului economic, in special pentru tineri, tineri casatoriti si alte categorii de salariati prevazute in contractele colective de munca la nivele inferioare:

construirea si intretinerea de camine pentru nefamilisti si familisti, camine, crese si gradinite pentru copiii salariatilor, cantine si gospodarii anexe, constructii in scop umanitar, terenuri, baze sportive si de agrement;

   b) cheltuieli pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale;

   c) cheltuieli cu formarea economico-sociala si educatia in domeniul relatiilor de munca;

   d) suportarea cheltuielilor pentru:

reducerea costului biletelor de tratament sau odihna in statiunile balneo-climaterice, procurate sau avizate de federatii pentru salariatii si membrii lor de familie (sot, sotie sau copii, dupa caz), cu un procent de 65%, respectiv 50%;

costul integral al calatoriei pe calea ferata, clasa a II-a, sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto in comun, pentru salariatul beneficiar al biletului de tratament si odihna recuperatorie, respectiv 50% din costul transportului pentru membrii familiei;

   e) cheltuieli pentru securitatea muncii, materiale de protectie si igienico-sanitare, alimentatie pentru intarirea rezistentei organismului;

   f) cheltuieli necesare asigurarii speciale a salariatilor pentru cauze de accident si deces, inclusiv plata primelor de asigurare;

   g) actiuni specifice unor aniversari, sarbatori religioase, zile dedicate copilului si femeii;

   h) varsarea unei cote catre federatii, care va fi utilizata pentru intretinerea si dezvoltarea bazelor de odihna, tratament, cultura si sport, administrate de sindicate si de folosinta comuna.

Contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare vor stabili partea care va utiliza fiecare fond cu destinatiile prevazute la literele a) - h) ale alin. (1), precum si modalitatile de control al utilizarii acestora.

   Art. 194. Partile se obliga sa creeze, prin contributia salariatilor membri de sindicat, a organizatiilor sindicale si a agentilor economici, un sistem propriu de protectie sociala.

Modul concret de realizare a acestuia se va stabili prin negocieri intre federatii si patronatul corespondent.

   Art. 195. Salariatii agentilor economici nominalizati in anexa nr. 1, care nu sunt membri de sindicat, precum si membrii sindicatelor neafiliate federatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca vor beneficia de celelalte drepturi, in afara celor salariale, in baza consimtamantului scris, dat in contractul individual de munca, prin care accepta sa contribuie lunar cu o cota-parte ce va fi stabilita in contractele de munca incheiate la nivele inferioare.

Fondurile rezultate din aceste sume vor fi folosite de catre federatii pentru acoperirea unor cheltuieli legate de:

urmarirea modului de aplicare a contractului colectiv de munca;

rezolvarea unor eventuale litigii;

organizarea unor cursuri de perfectionare in domeniul relatiilor de munca;

organizarea unor intruniri, conferinte, intalniri consultative, cu experti si reprezentanti ai patronatului;

consulting in vederea pregatirii viitoarelor contracte colective de munca.

   CAPITOLUL IX
  Alte drepturi si obligatii ce decurg din relatiile de munca

   Art. 196. Patronul are urmatoarele drepturi:

de a defini obiectivele strategice ale agentului economic si a stabili programele, bugetele si indicatorii de performanta necesari pentru a le duce la indeplinire;

de a organiza si conduce activitatea curenta pe principii de competenta profesionala, rentabilitate, eficienta economica si profit;

de a propune si negocia cu actionarul contractul de administrare, potrivit legii;

de a decide asupra modului de exploatare, reparare si dezvoltare a instalatiilor tehnologice prin care se realizeaza obiectul de activitate;

de a impune respectarea disciplinei tehnologice si a disciplinei muncii;

de a lua masuri operative pentru asigurarea solvabilitatii agentului economic si a lichiditatilor financiare;

de a aplica masuri de restructurare si reorganizare atunci cand situatia o impune;

de a exercita orice alte atribute legate de actul de conducere, care sunt prevazute de reglementarile in vigoare.

   Art. 197. Sindicatele au urmatoarele drepturi:

de a-si reprezenta la orice nivel membrii in situatii legate de contractele colective de munca, legislatia socio-profesionala si ansamblul problemelor social-economice ce-i intereseaza;

de a face propuneri de imbunatatire a activitatii la nivelul locului de munca sau pe ansamblul agentului economic;

de a organiza activitati conform statutelor proprii si contractelor colective de munca, conventiilor si intelegerilor dintre parti;

de a intreprinde actiuni educative pe probleme de interes sindical sau profesional.

   Art. 198. Nu este permisa imixtiunea salariatilor, ca membri ai sindicatului sau organelor sindicale in chestiuni ce tin exclusiv de conducere.

Nu este permisa imixtiunea reprezentantilor patronului in problemele salariatilor, ce tin de competenta sindicatelor sau a reprezentantilor salariatilor.

Niciuna dintre parti nu se poate prevala de prevederile de mai sus in scopul acoperirii unor nereguli sau abuzuri.

   Art. 199. Patronul are obligatia sa asigure sindicatelor accesul la documentele ce-i sunt necesare pentru a-si desfasura activitatea conform legii si statutelor proprii.

Sindicatele vor avea acces la biblioteca juridica si tehnica si la toate actele cu caracter normativ ale agentului economic.

Sindicatele vor pune la dispozitia patronilor, la cerere, documentele legale de constituire.

   Art. 200. La sedintele ordinare si extraordinare ale consiliilor de administratie si comitetelor (colegiilor) directoare ale agentilor economici din ramura energie electrica, termica, petrol si gaze vor participa si delegati ai federatiilor semnatare ale prezentului contract.

De asemenea, consiliile de administratie ale agentilor economici si comitetele directoare ale subunitatilor agentilor economici din ramura energie electrica, termica, petrol si gaze vor invita reprezentanti, desemnati de organizatiile sindicale corespondente, membre ale federatiilor semnatare ale prezentului contract, ca observatori la toate sedintele acestora.

In cadrul acestor sedinte, reprezentantii organelor sindicale pot semnala probleme prin care sunt lezate sau se incalca drepturi si interese ale salariatilor.

Cu minimum 48 de ore inainte de sedintele la care se face referire la alineatele precedente vor fi puse la dispozitia reprezentantilor sindicali desemnati sa participe la acestea materialele ce urmeaza a fi discutate.

In contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare, partile pot reglementa si alte detalii.

   Art. 201. Agentii economici, filialele si sucursalele acestora, la care se aplica prezentul contract colectiv de munca, vor remite organizatiilor sindicale corespondente (federatii, sindicate, dupa caz) copii dupa regulamentele, hotararile, instructiunile, deciziile, precum si eventualele modificari privitoare la domeniile vizate de prezentul contract, in termen de 48 de ore de la emiterea lor.

Aceeasi obligatie o au organizatiile sindicale, in cazul hotararilor care pot influenta modul de aplicare a prezentului contract.

   Art. 202. Se va asigura accesul federatiilor, respectiv al sindicatelor, la toate datele tehnico-economice (cu exceptia interdictiilor prevazute expres de lege) si sociale, realizate si de perspectiva, ale agentilor economici, filialelor si sucursalelor acestora.

   Art. 203. Patronii si federatiile sindicale vor accepta reciproc invitatiile adresate unor membri ai acestora pentru discutarea unor probleme de interes comun, in vederea rezolvarii lor.

   Art. 204. Nu pot fi convocati pentru niciun motiv lideri sindicali si nici alti salariati, in calitate de reprezentanti sindicali, fara mandatarea prealabila a acestora de catre federatiile semnatare ale prezentului contract.

   Art. 205. Recunoscand dreptul salariatilor de a fi reprezentati si de a le fi aparate interesele de catre organizatiile sindicale, patronul isi recunoaste obligatia de a nu le obstructiona activitatea in niciun fel, ci de a le o facilita.

In acest sens, administratia va pune gratuit la dispozitia organizatiilor sindicale mijloacele necesare desfasurarii activitatii: spatiu si mobilier corespunzator, telefon, telefax, precum si acces la mijloacele de transport din dotarea unitatii etc.

   Art. 206. Baza materiala cu destinatie cultural-sportiva, proprietatea agentilor economici sau a sindicatelor, va putea fi folosita fara plata, de ambele parti.

   Art. 207. Pentru realizarea, de catre organizatiile patronale si sindicale semnatare, a unor servicii si actiuni comune, in interesul agentilor economici si al salariatilor, prin contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare se va stabili o contributie a agentilor economici la fondurile acestora.

   Art. 208. Cheltuielile ocazionate de elaborarea si negocierea contractelor colective de munca sau cele legate de urmarirea si aplicarea acestora, precum si de activitatea comisiilor mixte pentru medieri si a celorlalte constituite conform contractelor colective de munca incheiate la nivele inferioare vor fi suportate de patroni.

La nivelul ramurii energie electrica, termica, petrol si gaze, in baza prevederilor art. 11(3) din Legea nr. 130/1996, republicata, fiecare unitate nominalizata in anexa nr. 1 la prezentul contract colectiv de munca va prevedea in bugetul de venituri si cheltuieli si va vira in contul organizatiilor patronale semnatare corespondente o contributie de 15.000 lei/salariat si an.

Modul de utilizare a sumelor virate va fi stabilit de catre comisia paritara nominalizata in anexa nr. 3.

   Art. 209. Administratiile, de acord cu sindicatele din agentii economici, vor stabili conditiile in care se va incasa cotizatia membrilor de sindicat si contributia lunara a nemembrilor de sindicat, pe care le vor vira in contul sindicatelor, pe baza listelor lunare si a cuantumurilor prezentate de sindicate.

   Art. 210. In cadrul agentilor economici, filialelor si sucursalelor acestora, la care se aplica prezentul contract, nu pot fi afisate sau difuzate materiale cu privire la sindicate, fara semnatura liderului sindical.

   Art. 211. Salariatii care indeplinesc functii sindicale eligibile au dreptul de a presta activitati sindicale, in unitate sau in afara acesteia, fara afectarea drepturilor salariale, un numar de 5 zile/luna/om, care, la cererea federatiilor, pot fi acordate cumulat.

Contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare vor concretiza numarul celor care vor beneficia de reducerea lunara a programului de lucru, fara afectarea drepturilor salariale, in conditiile alineatului de mai sus.

Bugetul de timp la care se refera alineatele precedente nu va fi afectat de timpul negocierilor colective, medierilor de conflicte si activitatilor de urmarire a aplicarii contractelor colective de munca prin organismele mixte.

Bugetul de timp va fi corectat corespunzator timpului afectat activitatilor determinate de functii sindicale eligibile la nivel national.

   Art. 212. Pe perioada mandatului, salariatii alesi in functii sindicale, cu scoatere din productie, isi pastreaza locul de munca avut anterior, considerandu-se detasati, urmand ca la incetarea mandatului sa revina la vechiul loc de munca.

La revenirea la vechiul loc de munca si in functia detinuta in agentii economici (filiale, sucursale, dupa caz) de la care au plecat, salariatii care au indeplinit functii sindicale vor beneficia de salariu si de celelalte drepturi corespunzatoare functiei pe care ar fi detinut-o in conditii de continuitate la acelasi loc de munca, iar in cazul desfiintarii acestora, in functii similare.

   Art. 213. Este interzis agentilor economici (filialelor, sucursalelor acestora, dupa caz) sa desfaca din initiativa lor contractul individual de munca al salariatilor pentru motive care privesc activitatea sindicala.

Salariatilor care indeplinesc sau care au indeplinit functii sindicale nu li se poate desface contractul individual de munca, in timpul sau dupa expirarea mandatului, decat:

pentru fapte prevazute de legea penala, in baza hotararii judecatoresti definitive;

in situatia incetarii activitatii agentului economic;

pentru grave abateri disciplinare dovedite si cu acordul federatiilor semnatare, din care sa rezulte ca s-au respectat prevederile din contractul colectiv de munca.

   Art. 214. Salariatii numiti in functii de conducere ale agentilor economici (filialelor si sucursalelor acestora, dupa caz), la schimbarea din functie vor fi incadrati in functii corespunzatoare pregatirii profesionale, neputandu-li-se desface contractul individual de munca decat in conditiile prezentului contract.

   Art. 215. Patronii se angajeaza ca la negocierea cu partenerii externi sa prevada clauze de respectare a drepturilor prevazute in contractul colectiv de munca la nivel de agent economic, in legislatia muncii in vigoare si in conventiile O.I.M. ratificate de Romania.

   CAPITOLUL X
  Dispozitii finale

   Art. 216. Executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru ambele parti.

Neindeplinirea obligatiilor si prevederilor contractului colectiv de munca atrage raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz, a celor care se fac vinovati de aceasta.

   Art. 217. Orice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri.

Cererea de modificare se comunica in scris celeilalte parti, la sediul acesteia.

Negocierile cu privire la modificare vor incepe intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data comunicarii, dar nu mai devreme de 48 de ore de la aceasta, si nu vor dura mai mult de 10 zile lucratoare.

Patronii nu pot desface contractul individual de munca pentru motive neimputabile salariatilor, legate de modificarile propuse contractului colectiv de munca, pana la incheierea unui acord in acest sens intre patron si sindicate cu privire la modificarile propuse.

   Art. 218. Pe perioada conflictelor colective de munca nu sunt permise desfaceri ale contractelor individuale de munca decat pentru abateri disciplinare grave si nu se pot face angajari sau miscari de personal, decat cu acordul sindicatului implicat in conflict.

   Art. 219. Modificarile aduse prezentului contract produc aceleasi efecte ca si acesta, de la data inregistrarii lor.

   Art. 220. Suspendarea contractului colectiv de munca are loc in conformitate cu prevederile legii.

   Art. 221. Contractul colectiv de munca inceteaza prin conventia partilor sau la implinirea termenului pentru care a fost incheiat, daca nu intervine prelungirea acestuia.

   Art. 222. Agentii economici reprezentati in acest contract, nominalizati in anexa nr. 1, vor include in pretul produselor si serviciilor contractate cheltuielile cu munca vie, rezultate din prevederile contractului colectiv de munca.

   Art. 223. In vederea protectiei salariatilor, agentii economici nominalizati in anexa nr. 1 la prezentul contract colectiv de munca se obliga ca, in cazul unor oferte contractuale sensibil egale, sa prefere pe acelea provenite de la unitatile mentionate mai sus.

   Art. 224. Drepturile salariatilor nu pot face obiectul vreunei tranzactii, renuntari sau limitari, ele fiind aparate impotriva oricaror incalcari, abuzuri sau arbitrarii.

   Art. 225. La negocierea contractelor colective de munca incheiate la nivele inferioare se va tine seama de prevederile prezentului contract colectiv de munca.

Salariatii din aparatul executiv al organizatiilor patronale semnatare beneficiaza de prevederile prezentului contract colectiv de munca. Organele lor de conducere vor stabili in mod concret aplicarea efectiva a unuia din contractele colective de munca incheiate la nivel de agent economic, nominalizat in anexa nr. 1, dupa caz.

   Art. 226. Agentii economici nominalizati in anexa nr. 1, ca parte contractanta, se obliga sa recunoasca si sa aplice prezentul contract colectiv de munca, indiferent de modificarile structurale pe care le vor suporta, de transformarile ce survin la nivelul titularului de proprietate, sau de eventualele regrupari prin asociere.

Urmarirea aplicarii unitare a contractului colectiv de munca la nivel de ramura si elaborarea unor eventuale precizari in acest sens se vor face de comisia paritara, nominalizata in anexa nr. 3.

   Art. 227. Pe parcursul aplicarii contractului colectiv de munca nu vor fi emise unilateral hotarari sau reglementari interne, care sa contravina sau sa limiteze prevederile prezentului contract colectiv de munca, precum si ale celor incheiate in baza acestuia.

   Art. 228. In intelesul prezentului contract colectiv de munca, termenii 'patron', 'administratie', 'conducere' sunt folositi in sensul definit de art. 1, alineatul (2), din Legea nr. 130/1996, republicata, coroborat cu dispozitiile art. 230 din Legea nr. 53/2003.

   Art. 229. Anexele la prezentul contract colectiv de munca fac parte integranta din acesta, avand aceeasi forta obligatorie intre parti.

   Art. 230. Prezentul contract colectiv de munca produce efecte incepand cu data inregistrarii lui.

Prezentul Contract colectiv de munca la nivelul ramurii energie electrica, termica, petrol si gaze a fost recunoscut dupa citire si certificat prin semnarea fiecarei pagini de catre domnii Andrei Grigorescu, Costel Gheorghiu si Nicolae Tanasescu.

Incheiat si semnat in 4 (patru) exemplare originale azi, 2 februarie 2006.

Federatia Patronala Petrol si Gaze Federatia Patronala ENERGETICA
Andrei Grigorescu Costel Gheorghiu

Reprezentantul salariatilor
Nicolae Tanasescu


   ANEXA Nr. 1

LISTA AGENTILOR ECONOMICI,
a filialelor si sucursalelor acestora in care se aplica
Contractul colectiv de munca la nivelul ramurii
energie electrica, termica, petrol si gaze

   A. Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A. si filialele sale

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA - S.A., cu filialele sale

Societatea Comerciala pentru Servicii de Mentenanta in Retelele Electrice de Transport SMART - S.A.

Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice TERMOELECTRICA - S.A., Bucuresti

Societatea de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A.

S.C. Hidroserv - S.A., Cluj

S.C. Hidroserv - S.A., Bistrita

S.C. Hidroserv - S.A., Portile de Fier

S.C. Hidroserv - S.A., Curtea de Arges

S.C. Hidroserv - S.A., Ramnicu Valcea

S.C. Hidroserv - S.A., Hateg

S.C. Hidroserv - S.A., Slatina

S.C. Hidroserv - S.A., Sebes

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA - S.A.

S.C. ICEMENERG - S.A.

S.C. Formenerg - S.A., Bucuresti

S.C. OPCOM - S.A., Bucuresti

S.C. Termoserv Bucuresti - S.A.

S.C. Termoserv Paroseni - S.A.

S.C. Termoserv Mures - S.A.

S.C. Termoserv Turceni - S.A.

S.C. Termoserv Rovinari - S.A.

S.C. Termoserv Galati - S.A.

S.C. Termoserv Borzesti - S.A.

S.C. Termoserv Constanta - S.A.

S.C. Termoserv Craiova - S.A.

S.C. Termoserv Doicesti - S.A.

S.C. Termoserv Braila - S.A.

S.C. Termoserv Deva - S.A.

S.C. Electrocentrale Bucuresti - S.A.

S.C. Electrocentrale Deva - S.A.

S.C. Electrocentrale Galati - S.A.

S.C. Complexul Energetic Turceni - S.A.

S.C. Complexul Energetic Rovinari - S.A.

S.C. Complexul Energetic Craiova - S.A.

S.C. CET Brasov - S.A.

S.C. CET Braila - S.A.

S.C. CET Govora - S.A., Ramnicu Valcea

S.C. CET Iasi - S.A.

S.C. CET ENERGO Term Resita - S.A.

S.C. CET Arad - S.A.

S.C. CET Bacau - S.A.

S.C. Termoficare 2000 - S.A., Pitesti

S.C. Colterm - S.A., Timisoara

S.C. Uzina Termoelectrica Giurgiu - S.A.

S.C. Uzina Electrica Zalau - S.A.

S.C. ENET Focsani - S.A.

S.C. Uzina Termoelectrica Midia - S.A.

S.C. Termica Botosani - S.A.

S.C. Termocet - S.A., Timisoara

S.C. Termica Vaslui - S.A.

S.C. Uzina Termica Comanesti - S.A.

S.C. Termon - S.R.L., Onesti

S.C. Electrocentrale - S.A., Oradea

S.C. Termica - S.A., Suceava

S.C. Acvacalor - S.A.

S.C. Termoelectrica Ploiesti - S.A.

S.C. Uzina Termica Calafat - S.A.

S.C. Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare

S.C. Complexul Energetic Craiova - S.A.

S.C. Termica Targoviste - S.A.

S.C. Electrica Dobrogea - S.A.

S.C. Electrica Banat - S.A.

S.C. E.O.N. Moldova - S.A.

S.C. Electrica Oltenia - S.A.

S.C. Dalkia - S.A., Ploiesti

   B. PETROM - S.A., cu filialele si sucursalele din componenta sa si societatile comerciale la care detine capital social

S.C. PETROMSERVICE - S.A., Bucuresti, cu sucursalele sale

S.C. PETROTRANS - S.A., Ploiesti

   C. Societati comerciale cu profil petrolier si de gaze naturale

S.C. Foraj Sonde - S.A., Braila

S.C. Foraj Sonde - S.A., Zadareni

S.C. Foraj Sonde - S.A. Ramnicu Valcea

S.C. Foraj Sonde - S.A., Moreni

S.C. Foraj Sonde - S.A., Dambovita

S.C. Foraj Service - S.A., Moreni

S.C. Grup Petrol Marin - S.A., Constanta

S.C. B.A.T. - S.A., Targoviste

S.C. B.A.T. - S.A., Scaeni

S.C. B.A.T. - S.A., Bascov

S.C. B.A.T. - S.A., Arad

S.C. PETROCONST - S.A., Constanta

S.C. CIPROM - S.A., Pitesti

S.C. ROMPETROL WELL SERVICES - S.A., Moinesti

S.C. CHIMFOREX - S.A., Pleasa

S.C. COMPANIA ENERGOPETROL - S.A., Campina

S.C. PETROMEC - S.A., Moinesti

S.C. PETROMEC SERV OIL, Moinesti

S.C. PETROSTAR - S.A., Ploiesti

S.C. CONPET - S.A., Ploiesti

S.C. APROVIZ - S.A., Medias

S.C. CONDMAG - S.A., Brasov

S.C. S.M.R.T.U. - S.A., Danes

S.C. UPET - S.A., Targoviste

S.C. Petrolsub - S.A., Suplacul de Barcau

S.C. Foraj Sonde - S.A., Craiova

S.C. Foraj Sonde - S.A., Bascov

S.C. Foraj Sonde - S.A., Ploiesti

S.C. Foraj Sonde - S.A., Bucuresti

S.C. Grup Petrol Marin - S.A., Constanta

S.C. Foraj Sonde - S.A., Videle

S.C. FOSERCO - S.A., Targu Ocna

S.C. CIMVEST - S.A., Arad

S.C. CIPROM - S.A., Craiova

S.C. FORADEX - S.A., Bucuresti

S.C. ROMPETROL WELL SERVICES - S.A., Ploiesti

S.C. CIPROM, Filiala MECTA

S.C. ATLASGIP - S.A., Ploiesti

S.C. Rompetrol Logistic Trucck Services, Ploiesti

S.C. UZTEL - S.A., Ploiesti

S.C. ELECTROUTILAJ - S.A., Campina

S.C. MECANOPETROL - S.A., Gaesti

S.C. PETROUTILAJ - S.A., Campina

S.C. PETROCONSTRUCT, Pitesti

S.C. INSPET - S.A., Ploiesti

S.C. STIMPEX - S.A., Bucuresti

S.C. PREMIUM - S.A., Brazi

S.C. B.A.T. - S.A., Medias

S.C. Foraj Sonde - S.A., Targu Mures

S.C. SEFER - S.A., Ploiesti

S.C. PETROSERV - S.A., Constanta

S.C. AQUAFOR - S.A., Targu Ocna

S.C. Grup Feroviar Roman - Sucursala Brazi

S.C. Rafiserv Arpechim - S.A., Pitesti

S.C. Grup Servicii Petroliere - S.A., Constanta

S.C. DAFORA - S.A., Medias

S.C. ARMAX GAZ - S.A., Medias

S.C. HIDRAULIC - S.A., Moinesti

S.C. Markant - S.R.L., Constanta

S.C. RIG Service - S.A., Constanta

S.C. Rafiserv Petrobrazi - S.A., Brazi

   D. Societati comerciale cu profil energetic si de deservire

S.C. ELCO Alexandria - S.A.

S.C. ELCO Bucuresti - S.A.

S.C. ELCO Calarasi - S.A.

S.C. ELCO Giurgiu - S.A.

S.C. ELCO Ilfov - S.A.

S.C. ELCO Slobozia - S.A.

S.C. ELCO Ploiesti - S.A.

S.C. ELCO Pitesti - S.A.

S.C. ELCO Craiova - S.A.

S.C. ELCO Turnu Severin - S.A.

S.C. ELCO Targu Jiu - S.A.

S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO Targu Mures - S.A.

S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO Miercurea Ciuc - S.A.

S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO Cluj - S.A.

S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO Oradea - S.A.

S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO Satu Mare - S.A.

S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO Sfantu Gheorghe - S.A.

S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO Brasov - S.A.

S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO Bistrita - S.A.

S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO Alba Iulia - S.A.

S.C. ELCO Timisoara - S.A.

S.C. ELCO Bacau - S.A.

S.C. ELCO Botosani - S.A.

S.C. ELCO Iasi - S.A.

S.C. ELCO Suceava - S.A.

S.C. ELCO Galati - S.A.

S.C. ELCO Piatra-Neamt - S.A.

S.C. ELCO Vaslui - S.A.

S.C. ELCO Tulcea - S.A.

S.C. Electromontaj - S.A., Bucuresti

S.C. I.S.P.E. - S.A., Bucuresti

S.C. I.S.P.H. - S.A., Bucuresti

S.C. ROMELECTRO - S.A., Bucuresti

S.C. GEOTEC - S.A., Bucuresti

S.C. Institutul de Studii si Consultanta Energetica - S.A., Bucuresti

S.C. ENOL Grup - S.A., Bucuresti

S.C. Integra - S.A., Bucuresti

S.C. Unicom Holding - S.A., Bucuresti

S.C. Euroimage Adverstising - S.R.L., Bucuresti

S.C. Impec Engineering - S.R.L., Bucuresti

S.C. Teletrans - S.A., Bucuresti

S.C. Hidrotech - S.A., Bucuresti

S.C. Ipacri Romania - S.R.L.

S.C. OVM - ICCPET - S.A.

S.C. SEBA Dynatronic, Bucuresti

S.C. Elster Rometrics - S.R.L.

S.C. Paicus & Sons Construlting

S.C. Trasnenergo-Com - S.A., Bucuresti

S.C. Data Plus Networks - S.R.L.

S.C. Verona Impex - S.R.L.

S.C. Cris Power, Bucuresti

S.C. Electrica Serv - S.A.

S.C. Vulcan - S.A.

S.C. Artoprod - S.R.L.

S.C. H&H Company - S.R.L.

S.C. Datex Star - S.R.L.

S.C. TOO Dalcom

S.C. Accept - S.R.L., Bucuresti

S.C. Consenerg - S.R.L., Bucuresti

S.C. Castrum Electric - S.A., Bucuresti

S.C. Constin Top - S.R.L., Bucuresti

S.C. Electricom - S.R.L., Bucuresti

S.C. Electroimpex - S.R.L., Bucuresti

S.C. Electrogrup - S.R.L., Bucuresti

S.C. Electromotor - S.R.L.

S.C. Elmet Construct - S.R.L., Bucuresti

S.C. Energies Com - S.R.L., Bucuresti

S.C. Romib - S.R.L., Bucuresti

S.C. Montaj Electric - S.R.L.

S.C. Monet - S.R.L.

S.C. Nico Electro Service - S.R.L.

S.C. Tehnorob - S.A., Craiova

S.C. EMCO - S.A., Pitesti

S.C. Electrica Popescu - S.R.L., Slatina

S.C. Atlas - S.A., Craiova

S.C. Trainic - S.R.L., Ramnicu Valcea

S.C. Elstec - S.A., Craiova

S.C. Energo Prest - S.A., Pitesti

S.C. Mecano Electrica, Targu Jiu

S.C. Gatel - S.A., Craiova

S.C. Energorep - S.R.L., Craiova

S.C. Valoris - S.R.L., Ramnicu Valcea

S.C. Prelchim - S.R.L., Ramnicu Valcea

S.C. Procel - S.A., Ramnicu Valcea

S.C. Euromagnum Trade - S.R.L., Craiova

S.C. ELM Electromontaj Cluj - S.A.

S.C. Peters & Thiending Romania - S.A.

S.C. Retrasib - S.A., Sibiu

S.C. Electrosistem - S.A., Baia Mare

S.C. Energobit - S.R.L., Cluj-Napoca

S.C. Energobit Schreder Lighting - S.R.L., Cluj Napoca

S.C. Energotehnica - S.R.L., Sibiu

S.C. Electroserv Tarnava Exism - S.R.L.

S.C. Energobit Plus - S.R.L., Cluj-Napoca

S.C. Energobit Prod - S.R.L., Jibou

S.C. Energom - S.R.L., Cluj Napoca

S.C. Energolux Impex - S.R.L., Cluj-Napoca

S.C. Valentino Electro - S.R.L., Reghin

S.C. Veelghe - S.R.L., Cluj-Napoca

S.C. Cons Electrificarea Instal - S.R.L., Timisoara

S.C. Recont - S.A., Timisoara

S.C. Rodex Company, Timisoara

S.C. Instel Bruna Montaj, Timisoara

S.C. Eltrex - S.R.L., Timisoara

S.C. Flexik Automation - S.R.L., Timisoara

S.C. Inegalabil Instal - S.R.L., Timisoara

S.C. Instal Niva Comp - S.R.L., Timisoara

S.C. EE Tim - S.R.L., Timisoara

S.C. Electro MG Instal, Timisoara

S.C. Electric Diconector, Timisoara

S.C. Wurp Prest, Caransebes

S.C. High Light Electrical - S.R.L., Arad

S.C. Imsat Banat, Timisoara

S.C. Transformator, Timisoara

S.C. Grup Elecs, Timisoara

S.C. Electrica - S.A., Arad

S.C. Electroechipament Industrial, Resita

S.C. Antrepriza Dusan si Fiul, Resita

S.C. Paluni, Timisoara

S.C. Electroechipament, Bocsa

S.C. Rombal Tim, Timisoara

S.C. Electroutil General, Petrosani

S.C. Electropres, Bacau

S.C. Elex - S.R.L., Onesti

S.C. Marste - S.R.L., Bacau

S.C. Elproex, Botosani

S.C. Electrocontact, Botosani

S.C. Electroalfa - S.R.L., Botosani

S.C. Elpro - S.R.L., Botosani

S.C. Energetica Prest Serv, Braila

S.C. Dusedani Prest - S.R.L., Braila

S.C. Electromontaj Construct, Bacau

S.C. Electriservice - S.R.L., Bacau

S.C. General Electric - S.R.L., Bacau

S.C. Electric Grup - S.A., Iasi

S.C. Compania GAT, Iasi

S.C. Electromontaj Construct - S.R.L., Iasi

S.C. Lincas - S.R.L., Pascani

S.C. Consens - S.A., Radauti

S.C. Loial - S.R.L., Suceava

S.C. Electromontaj Construct - S.R.L., Galati

S.C. Electroconstruct - S.R.L., Roman

S.C. Electrocontrol, Piatra Neamt

S.C. Trust Electro, Vaslui

S.C. Electrosanit, Husi

S.C. Contactoare - S.A., Buzau

S.C. Electric Montaj, Constanta

S.C. Electricitate, Vernesti

S.C. Elmis - S.R.L., Maracineni

S.C. Emon Electric, Campina

S.C. Enel Conex, Ploiesti

S.C. Energo Mont, Constanta

S.C. Iva, Galati

S.C. Les Montaj, Brebu

S.C. Multiprod, Buzau

S.C. Proelco, Ploiesti

S.C. Romplast, Buzau

S.C. Unimec, Buzau

S.C. Uraref, Breaza

S.C. Eximprod Grup - S.A., Buzau

S.C. Esra, Ploiesti

S.C. Potential Cons, Targoviste

S.C. U.P.S.A.E. - S.A., Campina

S.C. ENERGO - S.A., Brasov

S.C. I.R.M.E.B. - S.A., Bucuresti

S.C. HIDROPROIECT DESIGN - S.A.

S.C. HIDROTOP - S.A.

S.C. HIDROGEOTEHNICA - S.A.

S.C. GEOTEHNICA - S.A., Sebes

S.C. TERMOPROIECT - S.A., Iasi

S.C. MECANO-ENERGETICA - S.A., Drobeta-Turnu Severin

S.C. ELEROM - S.A., Roman

S.C. CONCORDIA - S.A., Campina

S.C. PRODITERM - S.A., Bistrita

S.C. SINDSERV - S.A., Bucuresti

S.C. ALT UNIVERS COMPANY 2002 - S.A., Bucuresti

   ANEXA Nr. 2

Clauze minime ale contractului individual de munca
incheiat si inregistrat sub nr. /.
in registrul general de evidenta a salariatilor

A. Partile contractului
Angajatorul - persoana juridica/fizica .., cu sediul/domiciliul in ,
inregistrata la Oficiul registrului comertului/autoritatile administratiei publice din ..
sub nr. ., cod fiscal , telefon .., reprezentat legal
prin ., in calitate de .,
si
salariatul/salariata - domnul/doamna ., domiciliat/domiciliata in
localitatea , str. .. nr. ., judetul/sectorul ,
posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria .. nr. ,
eliberat/eliberata de la data de .., CNP , permis de
munca seria . nr. . din data ., au incheiat prezentul
contract individual de munca in urmatoarele conditii, asupra carora au convenit:
B. Obiectul contractului

C. Durata contractului
a) nedeterminata, salariatul/salariata .. urmand sa inceapa activitatea
la data de .;
b) determinata, de luni, pe perioada cuprinsa intre data de .
si data de /pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului
de post.
D. Locul de munca
1. Activitatea se desfasoara la
2. In lipsa unui loc de munca fix, salariatul va desfasura activitatea astfel: .
E. Felul muncii
Functia/meseria .., conform Clasificarii ocupatiilor din Romania.
F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de
munca.
G. Conditii de munca
1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca,
potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari
sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
H. Durata muncii
1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de . ore/zi, ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: .. (ore zi/
ore noapte/inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului
colectiv de munca aplicabil.
2. O fractiune de norma de . ore/zi (cel putin 2 ore/zi), . ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: .. (ore zi/ore noapte).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului
colectiv de munca aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte
lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor
acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de zile lucratoare, in raport cu durata
muncii (norma intreaga, fractiune de norma).
De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de
J. Salariul
1. Salariul de baza lunar brut lei.
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri .,
b) indemnizatii ..,
c) alte adaosuri .
3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu
se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se
platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii
nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt .
K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca
a) echipament individual de protectie ..,
b) echipament individual de lucru ,
c) materiale igienico-sanitare ,
d) alimentatie de protectie ,
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca .
L. Alte clauze
a) perioada de proba este de ..;
b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de zile lucratoare, conform Legii
nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de .. zile calendaristice, conform Legii
nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate,
informatiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi
si in contractul individual de munca;
e) alte clauze.
M. Drepturi si obligatii generale ale partilor
1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
f) dreptul la formare profesionala in conditiile actelor aditionale.
2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii
revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare,
potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca,
din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea
normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc
desfasurarea relatiilor de munca;
d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a
solicitantului;
e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.
N. Dispozitii finale
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii
nr. 53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul
angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr. ../.. la
Directia Generala de Munca si Solidaritate Sociala a Judetului/Municipiului ../Ministerul
Muncii si Solidaritatii Sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual
de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.
Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.
O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea
prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta
material si teritorial, potrivit legii.

Angajator, Salariat,

Reprezentant legal,


La data de ., prezentul contract inceteaza in temeiul art. .. din Legea
nr. 53/2003 - Codul muncii, in urma indeplinirii procedurii legale.

Angajator,   ANEXA Nr. 3

Regulamentul de organizare si functionare
a comisiei paritare

Comisia paritara la nivelul ramurii energie electrica, termica, petrol si gaze este compusa din:

Federatia Patronala Petrol si Gaze Federatiile sindicale
Federatia Patronala ENERGETICA

Membri

Silviu Sarghi Nicolae Tanasescu
Costel Gheorghiu Gheorghe Mocanu
Ion Conecini Gheorghe Miloiu
Ion Gheorghe Marian Anghel

Supleanti

Persiu Falcuta Niculae Rosu
Romulus Techera Gheorghe Capatana


Comisia se va intruni la cererea oricareia dintre parti, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la formularea cererii.

Hotararile comisiei vor fi adoptate prin consens si vor fi obligatorii pentru partile contractante.

ACTUL ADITIONAL
inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
sub nr. 498/6.03.2006 la Contractul colectiv de munca la nivelul
ramurii energie electrica, termica, petrol si gaze, inregistrat
la M.M.S.S.F. sub nr. 288/02/15.02.2006

In temeiul art. 3, alin. 2.b) si art. 23, alin. 2, din Legea nr. 130/1996, modificata si completata prin Legea nr. 143/147, si in baza art. 4 din Contractul colectiv de munca la nivelul ramurii energie electrica, termica, petrol si gaze, inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei sub nr. 288/02/15.02.2006, in vigoare la aceasta data, intre

patroni, reprezentati de

Federatia Patronala Petrol si Gaze - in baza hotararii Tribunalului Municipiului Bucuresti (Sentinta civila nr. 14 din 11 noiembrie 2002), anexata,

Federatia Patronala ENERGETICA, in baza hotararii Tribunalului Municipiului Bucuresti, Sectia a V-a Civila (Sentinta civila nr. 1 din 30 ianuarie 2004), anexata,

prin mandatatii lor, conform imputernicirilor anexate, si

salariati, reprezentati de

Uniunea Federativa Sindicala ATLAS, cu federatiile

Federatia Sindicatelor Libere si Independente din Industria Petroliera PETROM,

Federatia Sindicatelor GAZ ROMANIA,

Federatia Sindicala TERMOELECTRICA,

Federatia Uniunea pentru Educatie si Democratie,

Federatia Energia Mileniului III,

desemnata conform art. 18 alin. (1) din Legea nr. 130/1996, republicata, de catre C.N.S.L.R. Fratia,

reprezentativa la nivel national, ca reprezentativa la nivel de ramura prin dovada anexata,

si de

Uniunea Federativa a Energeticienilor din Romania

Federatia Nationala a Sindicatelor din Electricitate UNIVERS

Federatia Sindicatelor Libere si Independente ENERGETICA

Federatia Sindicatelor din Gaz Metan Medias

Federatia HIDROSIND,

reprezentativa in baza hotararii Tribunalului Municipiului Bucuresti, Sectia a III-a civila (Sentinta civila nr. 2/29.03.2004), anexata,

prin mandatatii lor, conform imputernicirilor anexate,

se incheie prezentul act aditional, prin care hotarasc urmatoarele:

Se modifica si se completeaza Contractul colectiv de munca la nivelul ramurii energie electrica, termica, petrol si gaze, in vigoare, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezentul act aditional.

Prezentul act aditional face parte integranta din Contractul colectiv de munca la nivelul ramurii energie electrica, termica, petrol si gaze.

Actul aditional si anexa nr. 1 au fost recunoscute dupa citire si au fost certificate prin semnarea fiecarei pagini de catre dnii Andrei Grigorescu, Costel Gheorghiu si Nicolae Tanasescu.

Incheiat si semnat in 4 (patru) exemplare originale, astazi, 2.03.2006.

Federatia Patronala Petrol si Gaze Reprezentantii salariatilor
Federatia Patronala ENERGETICA
1. Andrei Grigorescu 1. Nicolae Tanasescu
2. Costel Gheorghiu 2. Gheorghe Miloiu
3. Silviu Sarghi 3. Mihai Voicu
4. Romulus Techera 4. Marian Anghel
5. Victor Dumitrache 5. Niculae Rosu
6. Ion Conecini 6. Miron Neagu
7. Tudor Opran 7. Gheorghe Mocanu
8. Gheorghe Grigore 8. Zaharia Angheluta
9. Ion Gheorghe 9. Decebal Sulea
10. Andreea Dumitru
11. Persiu Falcuta
12. Gheorghe Enache


 Anexa la actul aditional
inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
sub nr. 498/6.03.2006 la Contractul colectiv de munca la nivelul
ramurii energie electrica, termica, petrol si gaze inregistrat
la M.M.S.S.F. sub nr. 288/02/15.02.2006

   I. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

'Art. 2. - (1) Prevederile prezentului contract colectiv de munca, actionand ca lege intre parti, se aplica la agentii economici din ramura energie electrica, termica, petrol si gaze, asa cum este definita in Contractul colectiv de munca unic la nivel national si corespunzator anexei nr. 1.'

   II. Anexa nr. 1 se completeaza cu punctul E, cu urmatorul cuprins:

'- Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ - S.A., Medias

- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A., Medias

- Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale DISTRIGAZ SUD - S.A., Bucuresti

- Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale DISTRIGAZ NORD - S.A., Targu Mures.'

ACTUL ADITIONAL
inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
sub nr. 397/12.02.2007 la Contractul colectiv de munca la nivelul
ramurii energie electrica, termica, petrol si gaze, inregistrat
la M.M.S.S.F. sub nr. 288/02/15.02.2006

In temeiul art. 3, alin. 2b), si art. 23, alin. 2, din Legea nr. 130/1996, modificata si completata prin Legea nr. 143/147, si in baza art. 4 din Contractul colectiv de munca la nivelul ramurii energie electrica, termica, petrol si gaze, inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei sub nr. 288/02/15.02.2006, in vigoare la aceasta data, asa cum a fost modificat si completat prin actul aditional nr. 1 inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei sub nr. 498/6.03.2006, intre:

patroni, reprezentati de

Federatia Patronala Petrol si Gaze, in baza hotararii Tribunalului Municipiului Bucuresti, Sectia a IV-a Civila (Sentinta civila nr. 23 P.J. din 10 august 2006), anexata,

Federatia Patronala ENERGETICA, in baza hotararii Tribunalului Municipiului Bucuresti, Sectia a V-a Civila (Sentinta civila nr. 1 din 30 ianuarie 2004), anexata,

prin mandatatii lor, conform imputernicirilor anexate,

si

salariati, reprezentati de

Uniunea Federativa Sindicala ATLAS, cu federatiile

Federatia Sindicatelor Libere si Independente din Industria Petroliera PETROM

Federatia Sindicatelor Gaz Romania

Federatia Sindicala Termoelectrica

Federatia Uniunea pentru Educatie si Democratie

Federatia Energia Mileniului III,

desemnata conform art. 18, alin. (1), din Legea nr. 130/1996, republicata, de catre C.N.S.L.R. Fratia, reprezentativa la nivel national, ca reprezentativa la nivel de ramura prin dovada anexata,

si de

Uniunea Federativa a Energeticienilor din Romania, cu federatiile

Federatia Nationala a Sindicatelor din Electricitate UNIVERS

Federatia Sindicatelor Libere si Independente ENERGETICA

Federatia Sindicatelor din Gaz Metan Medias

Federatia HIDROSIND,

reprezentativa in baza hotararii Tribunalului Municipiului Bucuresti, Sectia a III-a Civila (Sentinta civila nr. 2/29.03.2004), anexata,

prin mandatatii lor, conform imputernicirilor anexate,

se incheie prezentul act aditional, prin care hotarasc urmatoarele:

   Art. I. - Se prelungeste aplicarea Contractului colectiv de munca la nivelul ramurii energie electrica, termica, petrol si gaze, inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei sub nr. 288/02/15.02.2006, modificat si completat prin actul aditional nr. 1 inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei sub nr. 498/6.03.2006, in vigoare la aceasta data, pe o perioada de minimum un an de la data inregistrarii.

   Art. II. - Se modifica si se completeaza Contractul colectiv de munca la nivelul ramurii energie electrica, termica, petrol si gaze, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezentul act aditional.

   Art. III. - Prezentul act aditional face parte integranta din Contractul colectiv de munca la nivelul ramurii energie electrica, termica, petrol si gaze.

   Art. IV. - Prezentul act aditional si anexa au fost recunoscute dupa citire si au fost certificate prin semnarea fiecarei pagini de catre domnii Andrei Grigorescu, Ioan Dan Gheorghiu si Nicolae Tanasescu.

Incheiat si semnat in 4 (patru) exemplare, astazi, 5 februarie 2007.

Federatia Patronala Petrol si Gaze Federatii sindicale
Federatia Patronala ENERGETICA
Andrei Grigorescu Nicolae Tanasescu
Ion Conecini Gheorghe Miloiu
Romulus Techera Ion Samoila
Silviu Sarghi Marian Anghel
Tudor Opran Nicolae Rosu
Persiu Falcuta Vasile Domocos
Romeo Popa Zaharia Angheluta
Ion Gheorghe Miron Neagu
Andreea Dumitru Decebal Sulea
Letitia Hrebenciuc
Constantin Rosu


   Anexa la actul aditional
inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
sub nr. 397/12.02.2007 la Contractul colectiv de munca la nivelul
ramurii energie electrica, termica, petrol si gaze inregistrat
la M.M.S.S.F. sub nr. 288/02/15.02.2006

Se modifica si se completeaza Contractul colectiv de munca la nivelul ramurii energie electrica, termica, petrol si gaze dupa cum urmeaza:

Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

'Art. 4 (1). - Prezentul contract colectiv de munca se incheie pe o perioada de minimum un an. Cu cel mult 60 de zile inainte de incheierea unui an, dupa rediscutarea domeniilor prevazute de Legea nr. 130, republicata, partile vor conveni asupra prelungirii valabilitatii sale cu sau fara modificari rezultate din negociere.'

Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

'(1) Pe durata perioadei de proba, salariatul se bucura de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca aplicabil, in regulamentul intern si in contractul individual de munca.

(2) Pe durata perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta cu acordul partilor.

(3) La sfarsitul perioadei de proba, tinandu-se seama de calificativele lunare obtinute si de rezultatul testarii finale, se va renegocia contractul individual de munca pentru postul pentru care a fost incheiat sau pentru cel corespunzator rezultatelor obtinute; daca acest lucru nu este posibil, contractul individual de munca poate inceta la initiativa oricareia dintre parti.'

La articolul 34, alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

'Art. 34 alin. (1) - Salariatii pot fi trecuti de la o sucursala (filiala) la alta numai cu consimtamantul lor. Pentru acoperirea postului vacant se va apela numai la agenti economici, parte in acest contract.'

La articolul 39, alin. (1), (2) si (3) se elimina.

Alin. (4), devine alin. (1), cu urmatorul cuprins:

'(1) Salariatii chemati la centrele militare, pentru clarificarea situatiei militare, vor beneficia, la cerere, de maximum 3 zile libere platite.'

Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

'Art. 41 alin. (1) - Incetarea contractului individual de munca poate avea loc:

. de drept,

. cu acordul partilor - la data convenita,

. din initiativa uneia dintre parti,

. la expirarea termenului (in cazul in care a fost incheiat pe perioada determinata),

in conditiile legii si ale prezentului contract colectiv de munca'.

La articolul 42, alin. (1) A se completeaza cu un punct nou, g), cu urmatorul continut:

'g) in cazul in care salariatul indeplineste conditiile de varsta standard si stagiu de cotizare si nu a solicitat pensionarea in conditiile legii.'.

Articolul 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

'Alin. (1) Salariatii concediati pentru motive care nu tin de persoana lor beneficiaza de masuri active de combatere a somajului, in conditiile prevazute de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil, in care se va prevedea un pachet compensatoriu, continand si o indemnizatie de concediere.

Alin. (2) In cazul desfacerii contractului individual de munca din cauze neimputabile salariatului si care nu se realizeaza in cadrul unei concedieri colective, prin contractul colectiv de munca la nivelul unitatii se vor stabili valorile concrete ale indemnizatiei de concediere, care se acorda in functie de vechime, pornind de la minimum 1,5 salarii de baza brute ale salariatului, astfel incat urmatoarea transa sa nu fie mai mica de 3 salarii de baza ale acestuia.

Alin. (3) In cazul concedierilor colective, in contractul colectiv de munca incheiat la nivelul agentului economic se negociaza un pachet compensatoriu pornind de la prevederile minimale ale Ordonantei nr. 98/1999.

Alin. (4) In cazul in care concedierea colectiva se realizeaza printr-o dispozitie legala ulterioara, primeaza prevederile acesteia.'

La articolul 50, alin. (1), literele j) si k) se elimina.

La articolul 56, alin. 2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

'Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu dispozitiile legii speciale, ale CCM aplicabil, precum si cu normele si normativele de sanatate si securitate in munca.'

La art. 58, alin. (1) se completeaza cu 'Acestea vor face obiectul unor anexe la contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate.'

La art. 62, alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

'Angajatorul va actiona permanent pentru prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, stabilind si aplicand masuri in acest sens.'

La art. 67, alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

'Angajatorul se obliga sa acorde gratuit echipament de protectie si de lucru corespunzator locurilor si conditiilor specifice in care se desfasoara munca, in baza normativelor privind echipamentul de lucru si protectie elaborate de angajator cu acordul sindicatelor.'

La art. 71, alin. (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

'In perioadele cu temperaturi extreme, pentru ameliorarea conditiilor de munca si mentinerea starii de sanatate, patronul va lua cel putin masurile prevazute de legislatia specifica si de Ordonanta Guvernului nr. 99/2000.'

Art. 86, alin. (1) se completeaza cu:

'Prin termenul de formare profesionala continua, partile inteleg procedura prin care o persoana, avand deja o calificare ori o profesie, dobandeste noi competente cognitive si functionale (deprinderi)'.

Se introduce un alineat nou, (4), cu urmatorul cuprins:

'alin. (4): Partile convin sa participe activ in comitetele sectoriale de formare profesionala in conformitate cu prevederile Contractului colectiv de munca unic la nivel national si cu reglementarile in domeniu.'

Pe parcursul prezentului Contract se inlocuieste 'timp de lucru' cu 'timp de munca' si 'persoane cu handicap' cu 'persoane cu dizabilitati'.

Art. 126 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

'(1) In afara concediului anual de odihna platit, salariatii vor beneficia si de zile libere platite in cazul unor evenimente familiale sau pentru alte situatii, dupa cum urmeaza:

- casatoria salariatului - 5 zile;

- nasterea unui copil - 5 zile (+ 10 zile daca a urmat un curs de puericultura);

- casatoria unui copil - 2 zile;

- casatoria fratelui, sorei - 1 zi;

- decesul sotului, sotiei, copilului, parintilor, socrilor - 3 zile;

- decesul fratilor, surorilor - 2 zile;

- decesul bunicilor, nepotilor (copiii copiilor) - 1 zi;

- donatorii de sange, conform legii - 1 zi;

- schimbarea locului de munca in cadrul aceleiasi unitati, cu schimbarea domiciliului in alta localitate - 5 zile.'

Art. 130 alin. (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

'(4) La agentii economici nominalizati in anexa 1, prin contractul colectiv de munca incheiat la acest nivel sau anexa la acesta, se stabileste valoarea minima a salariului de baza brut astfel incat aceasta sa nu fie mai mica decat valoarea acestuia negociata la nivel de ramura, conform prezentului contract.

Pana la urmatoarea negociere, valoarea minima a salariului de baza brut pentru un program complet de lucru de 170 de ore, este de 620 RON, adica 3,6470 RON/ora.'

Art. 170 alin. 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

'(3) Prevederile alin. 1 nu se aplica pensionarilor reincadrati, precum si salariatilor care la data pensionarii depasesc cu cel mult 6 luni varsta limita legala pentru pensionare.'

Art. 208 alin. 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 'La nivelul ramurii energie electrica, termica, petrol si gaze, in baza prevederilor art. 11, alin. (3), din Legea nr. 130/1996, republicata, fiecare unitate nominalizata in anexa nr. 1 la prezentul contract colectiv de munca va prevedea in bugetul de venituri si cheltuieli si va vira in contul organizatiilor patronale semnatare corespondente o contributie de 2,5 RON/salariat/an.'

Anexa nr. 1 la Contractul colectiv de munca la nivelul ramurii energie electrica, termica, petrol si gaze se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Punctul A, prima pozitie, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

'A - Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A. si filiale sale

- S.C. F.D.F.E.E. - Electrica Muntenia Sud;

- S.C. F.D.F.E.E. - Electrica Muntenia Nord;

- S.C. F.D.F.E.E. - Electrica Transilvania Sud;

- S.C. F.D.F.E.E. - Electrica Transilvania Nord;

- S.C. FISE Electrica Serv.

Pozitia S.C. Acvacalor - S.A. se inlocuieste cu S.C. Acvacalor Brad - S.A.

Pozitia S.C. Electrica Dobrogea - S.A. se inlocuieste cu S.C. ENEL Dobrogea - S.A.

Pozitia S.C. Electrica Banat - S.A. se inlocuieste cu S.C. ENEL Banat - S.A.

Se completeaza cu 2 pozitii noi:

S.C. CALOR - S.A., Deva;

S.C. TERMON C.T. - S.A., Onesti.'

Punctul B, pozitia 1, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

'PETROM - S.A., cu subunitatile sale, societatile comerciale 'Full Agency' si societatile la care detine capital social.

Dupa pozitia 1 se introduc 2 pozitii noi:

S.C. Rafiserv Petrobrazi - S.A., Brazi;

S.C. Rafiserv Arpechim - S.A., Pitesti.'

Punctul C, pozitia nr. 7 'S.C. Grup Petrol Marin - S.A. Constanta' se elimina.

Pozitia nr. 19 'S.C. Petrostar - S.A. Ploiesti' se elimina.

La punctul D, pozitiile 86 pana la 99 inclusiv, 123 pana la 126 inclusiv, 129 pana la 131 inclusiv, 133 pana la 136 inclusiv, 138, 144 pana la 146 inclusiv, 148 pana la 162 inclusiv, se elimina.

Anexa nr. 3 la Contractul colectiv de munca la nivelul ramurii energie electrica, termica, petrol si gaze se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Se inlocuieste 'Costel Gheorghiu' cu 'Romulus Techera' si 'Gheorghe Mocanu' cu 'Vasile Domocos'. Se completeaza cu 'Constantin Rosu' din partea Patronatului.

Federatia Patronala Petrol si Gaze, Federatia Patronala ENERGETICA,
Andrei Grigorescu Ioan Dan Gheorghiu

Federatii sindicale,
Nicolae Tanasescu
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2455
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved