Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


Model de declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria micorointreprinderi

Administratie+ Font mai mare | - Font mai micModel de declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria micorointreprinderi

(Se completeaza toate rubricile din formularul-tip in limba romana, prin tehnoredactare.)CAPITOLUL I: Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii

I.Date de identificare a intreprinderii

Denumirea intreprinderii .

Adresa sediului social

Cod unic de inregistrare ..

Numele si functia .. (presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent)

II.Tipul intreprinderii

Indicati, dupa caz, tipul intreprinderii:

|_| Intreprindere autonoma - in acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situatia economico-financiara a intreprinderii solicitante. Se va completa doar declaratia, fara datele de la cap. II.

|_| Intreprindere partenera - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform cap. II, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie.

|_| Intreprindere legata - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform cap. II, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie.

III.Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii

Exercitiul financiarele referinta[2]

Numarul mediu anual de salariati

Cifra de afaceri anuala neta
(mii lei/mii euro)

Active totale
(mii lei/mii euro)

Important: Precizati daca, fata de exercitiul financiar anterior, datele financiare au inregistrat modificari care determina incadrarea intreprinderii intr-o alta categorie (respectiv micro-intreprindere, intreprindere mica, mijlocie sau mare).

|_| Nu

|_| Da (in acest caz se va completa si se va atasa o declaratie referitoare la exercitiul financiar anterior)

Semnatura (numele si functia semnatarului, autorizat sa reprezinte intreprinderea)

Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din anexe sunt conforme cu realitatea.

Data intocmirii ..

Semnatura ..

CAPITOLUL II: Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate

I.Sectiunile care trebuie incluse, dupa caz:

- sectiunea A, daca intreprinderea solicitanta are cel putin o intreprindere partenera (precum si orice fise aditionale);

- sectiunea B, daca intreprinderea solicitanta este legata cu cel putin o intreprindere (precum si orice fise aditionale).

Calculul pentru tipurile de intreprinderi partenere sau legate

Perioada de referinta

Numarul mediu anual de salariati

Cifra de afaceri anuala neta
(mii lei/mii euro)

Total active
(mii lei/mii euro)

1. Datele[3] intreprinderii solicitante sau din situatiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din sectiunea B

2. Datele cumulate1 in mod proportional ale tuturor intreprinderilor partenere, daca este cazul (se vor introduce datele din sectiunea A)

3. Datele cumulate ale tuturor intreprinderilor legate[5] (daca exista) - daca nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din sectiunea B)

TOTAL:

Datele incluse in sectiunea 'Total' din tabel trebuie introduse in tabelul 'Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii' din cap. I.

II.Fisa de parteneriat

Date de identificare a intreprinderii

Denumirea intreprinderii ..

Adresa sediului social

Codul unic de inregistrare ..

Numele, prenumele si functia presedintelui consiliului de administratie, directorului general sau echivalent

Date referitoare la intreprinderea legata

Perioada de referinta

Numarul mediu anual de salariati[6]

Cifra de afaceri anuala neta
(mii lei/mii euro)

Active totale
(mii lei/mii euro)

TOTAL:

NOTA: Aceste date rezulta din conturile sau alte date ale intreprinderii partenere, consolidate, daca exista. La acestea se adauga intr-un procent de 100% datele intreprinderilor care sunt legate de aceasta intreprindere partenera, daca datele din conturile consolidate ale intreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare in conturile intreprinderii partenere. Daca este necesar, se va adauga 'fisa intreprinderii legate' pentru intreprinderile care nu au fost inca incluse prin consolidare.

Calculul proportional

a)Indicati exact proportia detinuta de intreprinderea solicitanta (sau de intreprinderea legata prin intermediul careia se stabileste legatura de parteneriat), in intreprinderea partenera la care se refera aceasta fisa:

Indicati, de asemenea, proportia detinuta de intreprinderea partenera, la care se refera aceasta fisa, din capitalul social al intreprinderii solicitante (sau in intreprinderea legata)

b)Introduceti in tabelul de mai jos rezultatul calculului proportional obtinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse in tabelul de la pct. 1.

Tabelul de parteneriat - A.2

Procent

Numarul mediu anual de salariati

Cifra de afaceri anuala neta
(mii lei/mii euro)

Active totale[8]
(mii lei/mii euro)

Valoare rezultata in urma aplicarii celui mai mare procent la datele introduse in tabelul de la pct. 1

Aceste date se vor introduce in tabelul A1.

III.Sectiunea A - Intreprinderi partenere

Pentru fiecare intreprindere pentru care a fost completata 'fisa de parteneriat' (cate o fisa pentru fiecare intreprindere partenera a intreprinderii solicitante si pentru orice intreprindere partenera a oricarei intreprinderi legate, ale carei date nu au fost inca incluse in situatiile financiare anuale consolidate ale acelei intreprinderi legate), datele din aceasta fisa de parteneriat trebuie sa fie introduse in tabelul de mai jos.

Date de identificare si date financiare preliminare

Tabelul A. 1

Intreprinderea partenera - Date de identificare

Numarul mediu anual de salariati

Cifra de afaceri anuala neta
(mii lei/mii euro)

Active totale
(mii lei/mii euro)

Numele sau denumirea intreprinderii

Adresa sediului social

Cod unic de inregistrare

Numele si prenumele presedintelui consiliului de administratie, director general sau echivalent

Total

NOTA: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proportional efectuat pe baza 'fisei de parteneriat', pentru fiecare intreprindere cu care intreprinderea solicitanta este direct sau indirect partenera.

Datele introduse in sectiunea 'Total' vor fi introduse la pct. 2 din tabelul 'Calculul pentru tipurile de intreprinderi partenere sau legate' (referitor la intreprinderile partenere).

Aceste date rezulta din situatiile financiare anuale consolidate si din alte date ale intreprinderii partenere, daca exista, la care se adauga in proportie de 100% datele intreprinderilor care sunt legate cu aceasta intreprindere partenera, in cazul in care acestea nu au fost deja incluse in situatiile financiare anuale consolidate ale intreprinderii partenere. Daca este necesar, adaugati 'fise privind legatura dintre intreprinderi' pentru intreprinderile care nu au fost deja incluse in situatiile financiare anuale consolidate.

IV.Sectiunea B - Intreprinderi legate

Determinarea situatiei aplicabile intreprinderii care solicita incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii:

|_| Cazul 1: Intreprinderea solicitanta tine situatii financiare anuale consolidate sau este inclusa in situatiile financiare anuale consolidate ale unei alte intreprinderi (tabelul B1).

|_| Cazul 2: Intreprinderea solicitanta sau una ori mai multe intreprinderi legate nu intocmeste/intocmesc ori nu este/nu sunt inclusa/incluse in situatiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

NOTA: Datele intreprinderilor legate cu intreprinderea solicitanta deriva din situatiile financiare anuale si din alte date ale acestora, consolidate daca este cazul. La acestea se adauga in mod proportional datele oricarei eventuale intreprinderi partenere a acelei intreprinderi legate, situata imediat in aval sau in amonte, daca nu a fost deja inclusa prin consolidare

Metode de calcul pentru fiecare caz

Cazul 1: Situatiile financiare anuale consolidate reprezinta baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos. Tabelul B1

Numarul mediu anual de salariati[10]

Cifra de afaceri anuala neta
(mii lei/mii euro)

Active totale
(mii lei/mii euro)

Total

Datele introduse in sectiunea 'Total' din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul 'Calculul pentru tipurile de intreprinderi partenere sau legate'

Identificarea intreprinderilor incluse prin consolidare

Intreprinderea legata
(denumire/date de identificare)

Adresa sediului social

Cod unic de inregistrare

Numele si prenumele presedintelui consiliului de administratie, director general sau echivalent

A.

B.

C.

D.

E.

NOTA: Intreprinderile partenere ale unei intreprinderi legate, care nu au fost inca incluse in situatiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale intreprinderii solicitante. Datele aferente acestora si o 'fisa de parteneriat' trebuie adaugate la sectiunea A.

Cazul 2: Pentru fiecare intreprindere legata (inclusiv prin intermediul altor intreprinderi legate), se va completa o 'fisa privind legatura dintre intreprinderi' si se vor adauga datele din situatiile financiare anuale ale tuturor intreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

Tabelul B2

Intreprinderea numarul:

Numarul mediu anual de salariati

Cifra de afaceri anuala neta
(mii lei/mii euro)

Active totale
(mii lei/mii euro)

Total

NOTA: Datele rezultate in sectiunea 'Total' din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul 'Calculul pentru tipurile de intreprinderi partenere sau legate' (privind intreprinderile legate)

V.Fisa privind legatura dintre intreprinderi nr. . din tabelul B2, sectiunea B (numai pentru intreprinderile legate care nu sunt incluse in situatiile financiare anuale consolidate)

Date de identificare a intreprinderii

Denumirea intreprinderii

Adresa sediului social .

Codul unic de inregistrare .

Numele, prenumele si functia . presedintelui consiliului de administratie, directorului general sau echivalent

Date referitoare la intreprindere

Perioada de referinta

Numarul mediu anual de salariati[11]

Cifra de afaceri anuala neta
(mii lei/mii euro)

Active totale
(mii lei/mii euro)

Total

Datele trebuie introduse in tabelul B2 din sectiunea B.

NOTA: Datele intreprinderilor legate cu intreprinderea solicitanta sunt extrase din situatiile financiare anuale si din alte date aferente acestora, consolidate daca este cazul. La acestea se adauga in mod proportional datele oricarei eventuale intreprinderi partenere ale intreprinderii legate, situata imediat in aval sau in amonte de aceasta, daca nu au fost deja incluse in situatiile financiare anuale consolidate.

Acest tip de intreprinderi partenere sunt considerate ca fiind intreprinderi direct partenere cu intreprinderea solicitanta. Datele aferente acestora si 'fisa de parteneriat' trebuie introduse in sectiunea A.

Atasati cate o 'fisa privind legatura dintre intreprinderi' pentru fiecare intreprindereDatele sunt calculate in conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt cele realizate in ultimul exercitiu financiar raportate in situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. In cazul intreprinderilor nou-infiintate datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere

Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt cele realizate in ultimul exercitiu financiar raportate in situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. In cazul intreprinderilor nou-infiintate datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere.

Datele intreprinderii, inclusiv numarul mediu anual de salariati, sunt determinate pe baza situatiilor financiare anuale si a datelor intreprinderii sau, atunci cand este cazul, pe baza situatiilor financiare anuale consolidate ale intreprinderii ori a situatiilor financiare anuale consolidate in care intreprinderea este inclusa

Idem nota de subsol 3

In cazul in care in situatiile financiare anuale consolidate nu exista date privind numarul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la intreprinderile legate

Procent din capitalul social sau din drepturile de vot detinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulata proportia detinuta de fiecare intreprindere legata in aceeasi intreprindere partenera.

Active totale reprezinta active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans

Definitia intreprinderii legate din Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

In cazul in care in situatiile financiare anuale consolidate nu exista date privind numarul mediu anual de salariati, calculul se face prin cumularea datelor de la intreprinderile legate.

Idem nota de subsol 10Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2030
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved