Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


PRIMARUL - FUNCTIONARUL PUBLIC

Administratie+ Font mai mare | - Font mai micFUNCTIONARULPUBLIC

PRIMARUL

Viata sociala a pus dintotdeauna multiple probleme, indeosebi de ordin administrativ. Nevoia a dus la aparitia functiei publice si a functiilor care s-o indeplineasca. Comunitatea umana n-ar fi avut acces la progres daca nu si-ar fi creat un intreg organism social, caruia i-a dat viabilitate prin personalul investit in diversitatea de functii statornicite de-a lungul timpului.

Diversitatea sarcinilor pe care le are de indeplinit administratia publica necesita o extrem de variata gama de prestatiuni realizate prin serviciile publice, ca si un personal cu pregatire profesionala diversa. Satisfacearea nevoilor cotidiene ale colectivitatii, a nevoilor omului care traieste intr-o grupare organizata, ramane finalitatea esentiala si singura justificare a administratiei publice, atat de diversificata, mai ales in prestatiunile sale catre populatie. Privita din punct de vedere sociologic, administratia publica nu reprezinta altceva decat o suma de colectivitati umane care organizeaza anumite actiuni in favoarea altor oameni. Din acest punct de vedere, problema oamenilor care lucreaza in administratie capata o importanta considerabila. Oricat de perfecta ar fi organizarea unui organism social si oricat de bune legi si decizii ar fi, ramane doar o simpla schema, fara viabilitate, daca nu exista oameni competenti, activi si devotati pentru realizarea scopului stabilit.

Functia in cadrul administratiei publice, poate fi definita "ca un ansablu de atributii stabilite prin lege sau prin actele juridice emise pe baza si in executarea legii, atributii pe care le indeplineste o persoana fizica angajata intr-un organ al administratiei publice si care are abilitatea legala de a indeplini aceste atributii ale administratiei publice'',iar functionarul pubic este, deci, persoana fizica investita cu o functie publica cu caracter de permanenta in serviciile autoritatii centrale sau locale, ori in institutiile publice care apartin acestora.

Desi continutul de functie este foarte variat, se poate face, totusi, o clasificare a lor; functii de conducere (ministru si adjunctii sau asimilatii acestuia, director si director general, sef birou si sef serviciu, prefect, subprefect, primar, etc.) si functii de executie (cu o sfera foarte larga in raport de pregatirea de specialitate a celor ce detin aceste functii, care nu au dreptul de decizie, ci doar caracter de prestatie).

Una dintre cele mai reprezentative si importante functii de conducere din cadrul administratiei publice locale este cea de primar.

Institutia primarului este traditionala in administratia Romaniei. Ea a fost reglementata pentru prima data in timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza prin Legea comunala din 1864 si a cunoscut o evolutie continua ca un efect firesc al transformarilor prin care a trecut statul romanesc.Comunele, orasele si sectoarele municipiului Bucuresti au cate un primar, iar municipiul Bucuresti are un primar general. Primarii sectoarelor municipiului Bucuresti sunt in relatii de subordonare fata de primarul general al municipiului Bucuresti.

Astazi, primarul este autoritatea executiva a administratiei publice locale care indeplineste in acelasi timp si rolul de reprezentant al statului in relatiile cu perosane fizice si juridice din tara si din strainatate, precum si in justitie, in unitatea administartiv teritoriala in care a fost ales .

Primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat de catre cetatenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala in care urmeaza sa-si exercite mandatul. Potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, este declarat primar candidatul care a intrunit majoritatea voturilor valabil exprimate.

Candidaturile sunt propuse de catre partidele politice,se fac circumscriptii electorale si se depun la birourile electorale de circumscriptie cel mai tarziu cu 30 de zile inainte de data alegerilor.Propunerile se fac in scris in patru exemplare si cuprind datele personale ale respectivului candidat:nume,prenume,adresa,data nasterii,partidul politic care l-a propus etc.

Daca nici unul dintre candidatii propusi de partidele si formatiunile politice participante la alegeri nu intruneste aceasta majoritate, se organizeaza al doilea tur de scrutin, in cel mult doua saptamani, intre candidatii situati pe primele doua locuri si va fi ales candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi. In situatia paritatii de voturi a cel putin doi candidati, pentru functia de primar, se delara balotaj si se vor organiza, de drept, noi alegeri in termen de doua saptamani. La aceste alegeri vor participa numai candidatii care s-au aflat in situatie de balotaj.

In cazul in care unul dintre candidatii la functia de primar, intre care urmeaza sa se desfasoare turul al doilea de scrutin, decedeaza, renunta sau nu mai indeplineste conditiile cerute de lege pentru a fi ales la turul al doilea de scrutin va participa candidatul dituat pe locul urmator. Daca una dintre aceste situatii vizeaza unul dintre candidatii aflati in situatie de balotaj, nu vor mai avea loc alegeri, biroul electoral de circumscriptie declarandu-l primar pe celalalt candidat. Pe baza rezultatului votului, biroul electoral de circumscriptie elibereaza certificatul doveditor al alegerii primarului

Primarul si primarul general al Capitalei indeplinesc functii de autoritate publica; sunt sefii administratiei publice locale si raspund in fata Consiliului de buna functionare a acesteia.

Validarea alegerii primarului se face in termen de 20 de zile de la data alegerilor, in camera de consiliu, de catre un judecator desemnat de presedintele judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla comuna, orasul sau subdiviziunea administrativ - teritoriala. Validarea alegerii primarului general al municipiului Bucuresti se face de catre un judecator desemnat de presedintele Tribunalului Municipiului Bucuresti. Invalidarea alegerii primarului se poate pronunta in cazurile prevazute mai sus. Rezultatul validarii se prezinta in sedinta de constituire a Consiliului local sau, dupa caz, intr-o sedinta extraordinara, de catre un judecator sau un delegat al prefectului. In caz de invalidare a mandatului primarului, se organizeaza alegeri in termen de cel mult 45 de zile de la data invalidarii, in conditiile stabilite de Legea privind alegerile locale.

Dupa validarea alegerii primarului,acesta depune in fata Consiliului local juramantul care este similar cu cel depus de consilierii locali.

In situatii deosebite, juramantul se poate depune si in fata presedintelui instantei judecatoresti care a validat alegerea primarului.

Primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept.

Potrivit art 61 din Legea administratiei publice locale, in activitatea sa, primarul este ajutat de unul sau doi viceprimari care sunt alesi, dintre consilieri, de catre consiliul local pentru un mandat de 4 ani.

Viceprimarii nu pot fi in acelasi timp si consilieri locali. In acest scop, Legea nr. 215/2001 prevede inn art. 156 ca in termen de 30 de zile de la intrarea sa in vigoare, viceprimarii aveau obligatia sa opteze, fie pentru calitatea de consilier, fie pentru functia de viceprimar.

Alegerea viceprimarilor se face de catre consiliile locale din randul acestora, cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie

Mandatul primarului este de 4 ani si se exercita pana la depunerea juramantului de catre primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organica, pe timp de razboi sau catastrofa.

In cazul arestarii preventive, mandatul primarului este suspendat de drept. Masura arestarii se comunica de indata de catre instanta judecatoreasca prefectului care, prin ordin, constata suspendarea mandatului.

Suspendarea poate fi dispusa numai la cererea motivata a instantei de judecata sau a Parchetului.

Suspendarea dureaza pana la solutionarea definitiva a cauzei, in afara de cazul in care Parchetul sau instanta de judecata a solicitat ridicarea acestei masuri mai inainte.

Incetarea mandatului de primar, la termen, are loc la data depunerii juramantului de catre noul primar. Insa, calitatea de primar inceteaza, de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in urmatoarele cazuri:

a) demisie;

b) incompatibilitate;

c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala;

d) imposibilitatea de a o fi exercitat pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;

e) condamnarea definitiva, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate;

f) punerea sub interdictie judecatoreasca prin hotarare definitiva;

g) pierderea drepturilor electorale;

h) deces.

In situatiile prevazute mai sus Consiliul local adopta o hotarare prin care ia act de incetarea mandatului primarului si declara vacanta functia acestuia.

In cazul demisiei, pana la adoptarea de catre Consiliul local a hotararii de mai sus, primarul poate reveni asupra demisiei   

Un alt caz de incetare a mandatului primarului este prin referendum. Astfel mandatul primarului poate inceta, inainte de termen, cand cel putin jumatate plus unu din numarul total al cetatenilor cu drept de vot s-au pronuntat in acest sens.

Referendumul se organizeaza ca urmare a cererii adresate prefectului, de catre locuitorii comunei sau ai orasului, care sunt nemultumiti de activitatea primarului.

Referendumul local se organizeaza prin grija prefectului, cu sprijinul secretarului si al aparatului propiu de specialitate. Cheltuielile pentru desfasurarea referendumului se suporta integral din bugetul local.

Drepturile primarului. Pe toata durata mandatului de primar, contractul de munca al acestuia la institutiile publice, la regiile autonome sau la societatile comerciale cu capital majoritar de stat se suspenda. Sunt exceptate de la suspendarea contractului de munca sau a actului de numire cadrele didactice, mai putin educatorii si invatatorii, precum si cercetatorii stiintifici, ziaristii cu atestat profesional, oamenii de cultura si arta. In functiile detinute de persoanele ale caror contracte de munca sau acte de numire au fost suspendate pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durata determinata.Functiile de conducere pot fi ocupate numai prin delegare, pe durata exercitarii mandatului de catre titular.In cazul in care, pe durata exercitarii mandatului de catre persoanele care ocupa functiile de alesi locali, au loc reorganizari ale persoanei juridice, acestea sunt obligate sa comunice persoanelor ale caror contracte de munca sau acte de numire au fost suspendate noile locuri de munca stabilite, corespunzator celor detinute de acestea, cu respectarea legislatiei in vigoare.   

Timp de 2 ani de la data incetarii mandatului, primarului nu li se poate modifica sau desface contractul de munca ori acestea nu pot fi eliberate din functie pe motive ce nu le sunt imputabile.

La incetarea mandatului, primarii si viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari, beneficiaza, la cerere, de calcularea sau, dupa caz, de recalcularea pensiei, luandu-se in calcul si indemnizatiile lunare primite, in conditiile leg

Alesii locali au dreptul de initiativa in promovarea actelor administrative, individual sau in grup.

Primarii au dreptul la o indemnizatie lunara, stabilita potrivit legii. De asemenea, ei au dreptul la decontarea, in conditiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului.

Drepturile banesti cuvenite primarilor, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, in conditiile legii .Primarii beneficiaza de concedii de odihna, concedii medicale, concedii fara plata, precum si de concedii platite in cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii. Durata exercitarii mandatului de primar constituie vechime in munca si in specialitate si se ia in calcul la promovare si la acordarea tuturor drepturilor banesti rezultate din aceasta, inclusiv la calcularea si la recalcularea pensiei.

Primarii in calitatea lor de alesii locali beneficiaza de plata cursurilor de pregatire, formare si perfectionare profesionala organizate de institutii specializate, in decursul mandatului, conform hotararii consiliului local sau judetean.

Dreptul alesilor locali de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit.

In urma indeplinirii unor misiuni oficiale, primarii sunt obligati sa prezinte, la prima sedinta ordinara de consiliu, un raport privind deplasarile efectuate in termen de 30 de zile de la data incheierii misiunii.

Obligatiile primarului. Potrivit Legii nr. 393/2004 referitoare la Statutul alesilor locali primarii, in calitate de reprezentanti ai colectivitatii locale, au indatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea functiilor autoritatilor administratiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezinta, cu buna-credinta si fidelitate fata de tara si de colectivitatea care i-a ales.

Primarul ca si ales local este obligat:

- potrivit legii sa mentioneze expres situatiile in care interesele lui personale contravin intereselor generale.

- la probitate si discretie profesionala;

- sa dea dovada de cinste si corectitudine;

- de a aduce la cunostinta cetatenilor toate faptele si actele administrative ce intereseaza colectivitatea locala

- sa organizeze periodic, cel putin o data pe trimestru, intalniri cu cetatenii, sa acorde audiente si sa prezinte in consiliul local o informare privind problemele ridicate la intalnirea cu cetatenii;

-de a-si perfectiona pregatirea in domeniul administratiei publice locale, urmand cursurile de pregatire, formare si perfectionare organizate in acest scop de institutiile abilitat;

- sa depuna declaratia de avere la prefect, in termen de 3 zile de la validare, in cazul primarului, respectiv de la alegere, in cazul viceprimarului.

Primarul nu poate face uz si nu se poate prevala de calitatea de ales local in exercitarea unei activitati private si ii este interzis sa ceara, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.De asemenea,primarul este obligat sa nu emita un act administrativ sau sa nu incheie un act juridic,ori sa nu emita o dispozitie,in exercitarea functiei,care sa produca un folos material pentru sine,pentru sotul sau ori rudele sale de gradul intai.Actele administrative emise sau actele juridice incheiate cu incalcarea acestei obligatii sunt lovite de nulitate absoluta.

Atributiile primarului.

Primarul indeplineste urmatoarele atributii principale :

a) asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor

Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale,

precum si a hotararilor consiliului judetean;

b) asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local. In situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect;

c) poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotararii consiliului local ia masuri pentru organizarea acestei consultari, in conditiile legii;

d) prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari, privind starea economica si sociala a comunei sau a orasului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice

locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor consiliului local;

e) intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;

f) exercita functia de ordonator principal de credite;

g) verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate;

h) ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre;

i) asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii;

j) indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;

k) ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice;

l) ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica .

m) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;

n) ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, in conditiile legii;

o) ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre aprobare consiliului local; asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;

p) asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local;

q) asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal, in conditiile legii;

r) exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;

s) conduce serviciile publice locale; asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara; supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social;

s) indeplineste functia de ofiter de stare civila;

t) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege;

t) propune consiliului local spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate;

u) numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptia secretarului; propune consiliului local numirea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a conducatorilor regiilor autonome, ai institutiilor si serviciilor publice de interes local;

v) raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasului;

x) organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;

y) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

Atributiile primarului care nu pot fi delegate :

In exercitarea atributiilor de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara, precum si a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, aducerea la cunostinta cetatenilor a legilor, precum si a altor asemenea atributii, stabilite prin legi, primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna sau orasul in care a fost ales. In cazuri exceptionale, daca primarul refuza sau este in imposibilitatea de exercitare a unora dintre atributiile prevazute mai sus sau in alte legi speciale, aceste atributii se exercita de catre secretar.

Primarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si insarcinarile date de consiliul local.Astfel, primarul prezinta trimestrial sau la cererea Consiliului local informari privind executarea hotararilor adoptate de Consiliu.

Atunci cand actioneaza ca autoritate executiva a administratiei locale primarul trebuie sa asigure executarea hotararilor consiliului local. Totodata primarul este abilitat de lege sa faca propuneri consiliului local cu privire la organizarea referendumului local, la reglementarile locale privitoare la urbanism si amenajarea teritoriului, la proiectul de statut al personalului, numarul de personal si salarizarea acestuia. In aceeasi calitate, primarul este abilitat de lege sa exercite atributii specifice in materie de buget local, ordine si liniste publica, salubritate, drumuri publice si circulatie rutiera, conducere a serviciilor publice locale si administrare a bunurilor comunei sau ale orasului, prevenire si limitarea a urmarilor unor situatii exceptionale

In exercitarea atributiilor sale, primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual.

Dispozitiile normative devin executorii numai dupa ce au fost aduse la cunostinta publica, iar cele individuale de la data comunicarii lor persoanelor interesate. Aducerea la cunostinta publica a dispozitiilor normative ale primarului poate avea loc prin publicare in presa locala sau prin afisare la sediul consiliului local si in alte locuri special amenajate, accesibile publicului.

Dispozitiile primarului se avizeaza pentru legalitate de catre secretarul comunei sau orasului. Secretarul comunica prefectului dispozitiile primarului, de indata, dar nu mai tarziu de 3 zile de la data emiterii acestora. Secretarul comunica prefectului dispozitiile primarului, de indata, dar nu mai tarziu de 3 zile de la data emiterii acestora. Comunicarea dispozitiilor primarului, insotite de eventualele obiectii cu privire la legalitatea acestora, se face, in scris, de catre secretar si va fi inregistrata intr-un registru special destinat acestui scop.

Dispozitiile primarului se avizeaza pentru legalitate de catre secretarul comunei sau orasului.Comunicarea dispozitiilor primarului, insotite de eventualele obiectii cu privire la legalitatea acestora, se face, in scris, de catre secretar si va fi inregistrata intr-un registru special destinat acestui scop.

Secretarul comunica prefectului dispozitiile primarului, de indata, dar nu mai tarziu de 3 zile de la data emiterii acestora. Comunicarea dispozitiilor primarului, insotite de eventualele obiectii cu privire la legalitatea acestora, se face, in scris, de catre secretar si va fi inregistrata intr-un registru special destinat acestui scop. Dispozitiile primarului se avizeaza pentru legalitate de catre secretarul comunei sau orasului.

Secretarul asigura comunicarea dispozitiilor primarului si altor autoritati sau institutii publice, precum si persoanelor interesate, in cel mult 10 zile de la data emiterii acestora, daca legea nu prevede altfel.De asemenea, acesta asigura aducerea la indeplinire publica a dispozitiilor normative ale primarului , dar numai dupa 5 zile de la data comunicarii lor oficiale catre prefect . In cadrul acestui termen, prefectul va examina legalitatea dispozitiei primaruluisi, in cazul in care considera ca aceasta este ilegala, va solicita primarului reanalizarea dispozitiei in cauza, cu propuneri motivate de modificare sau revocare a acesteia. In urma interventiei prefectului este posibil ca publicarea dispozitiei primarului sa nu aiba loc, daca insusi primarul va accepta ca dispozitia sa este ilegala sau are dubii in legatura cu legalitatea acesteia.

Protectia legala a primarului in calitatea sa de ales local. Primarul, in exercitarea mandatului sau, ca ales local este in serviciul colectivitatii, fiind ocrotit de lege.

Libertatea de opinie si de actiune in exercitarea mandatului de primar este garantata. Potrivit Legii nr. 393/2004 primarul nu poate fi tras la raspundere juridica pentru opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului.

De asemenea, retinerea, arestarea sau trimiterea in judecata penala ori contraventionala a alesilor locali, precum si faptele savarsite care au determinat luarea masurilor se aduc la cunostinta atat autoritatii administratiei publice din care fac parte, cat si prefectului, in termen de cel mult 24 de ore, de catre organele care au dispus masurile respective.

Incompatibilitatile functiei de primar. Potrivit Legii nr.161/2003 cu privire la unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei , functia de primar este incompatibila cu:

a) functia de consilier local sau de consilier judetean;

b) functia de prefect sau subprefect;

c) calitatea de functionar public sau angajat cu contract individual de munca, indiferent de durata acestuia;

d) functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administratie ori cenzor sau orice functie de conducere ori de executie la societatile comerciale, inclusiv bancile sau alte institutii de credit, societatile de asigurare si cele financiare, la regiile autonome de interes national sau local, la companiile si societatile nationale, precum si la institutiile publice;

e) functia de presedinte sau de secretar al adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor la o societate comerciala;

f) functia de reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale in adunarile generale ale societatilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului in adunarea generala a unei societati comerciale de interes national;

g) calitatea de comerciant persoana fizica;

h) calitatea de membru al unui grup de interes economic;

i) calitatea de deputat sau senator;

j) functia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o alta functie asimilata acestora;

k) orice alte functii publice sau activitati remunerate, in tara sau in strainatate, cu exceptia functiei de cadru didactic sau a functiilor in cadrul unor asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale.

Mandatul de primar este incompatibil si cu calitatea de actionar semnificativ la o societate comerciala infiintata de consiliul local, respectiv de consiliul judetean. Incompatibilitatea exista si in situatia in care sotul sau rudele de gradul I ale primarulul detin calitatea de actionar semnificativ la o societate comerciala infiintata de consiliul local, respectiv de consiliul judetean.

Institutia primariei reprezinta stalpul administratiei publice locale,fiind reprezentata de catre primar.Ales pe baza scrutinului uninominal,primarul are in atributiile sale respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, respectarea prevederilor Constitutiei,dar si raspunderea asupra bunei functionari a administratiei publice locale.Primarul trebuie sa nu uite ce indatoriri are si sa aminteasca cetatenilor de calitatile pentru care a fost votat;trebuie sa fie atat un functionar capabil sa-si duca la indeplinire atributiile,cat si un cetatean model,demn de urmat.

BIBLIOGRAFIE

Preda,Mircea:Drept administrativ-parte speciala,

Ed.Lumina Lex,BucurestiPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2006
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved