Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


APARAREA DREPTURILOR DE AUTOR SI A DREPTURILOR CONEXE

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micAPARAREA DREPTURILOR DE AUTOR SI A DREPTURILOR CONEXE

1. MASURI TEHNICE DE PROTECTIE SI INFORMATII PRIVIND REGIMUL DREPTURILORAutorul unei opere, artistul interpret sau executant, producatorul de fonograme ori de inregistrari audiovizuale, organismul de radiodifuziune sau de televiziune si fabricantul de baze de date pot sa instituie masuri tehnice de protectie a drepturilor recunoscute prin lege.

Masurile tehnice sunt considerate eficiente atunci cand utilizarea unei opere sau a oricarui alt obiect al protectiei este controlata de catre titularul de drepturi prin aplicarea unui cod de acces sau a unui procedeu de protectie, precum criptarea, codarea, bruierea sau orice transformare a operei ori a altui obiect al protectiei sau printr-un mecanism de control al copierii, daca masurile indeplinesc obiectivul de asigurare a protectiei. Titularii de drepturi care au instituit masuri tehnice de protectie au obligatia de a pune la dispozitia utilizatorilor autorizati, potrivit legii, mijloacele necesare pentru accesul legal la opera sau la oricare alt obiect al protectiei.

Titularii drepturilor recunoscute prin lege pot sa furnizeze, in format electronic, asociat unei opere sau oricarui alt obiect al protectiei sau in contextul comunicarii publice a acestora, informatii privind regimul drepturilor.

2. MIJLOACE DE APARARE A DREPTURILOR DE AUTOR SI A DREPTURILOR CONEXE

Incalcarea drepturilor recunoscute si garantate prin lege atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, potrivit legii. Dispozitiile procedurale sunt cele prevazute in Legea dreptului de autor si a drepturilor conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, care se completeaza cu cele de drept comun.

Titularii ale caror drepturi au fost incalcate pot solicita instantelor de judecata sau altor organisme competente, dupa caz, recunoasterea drepturilor lor si constatarea incalcarii acestora si pot pretinde repararea prejudiciului calculat potrivit normelor legale; in cazul in care prejudiciul nu poate fi determinat in acest fel, acestia pot pretinde acordarea de despagubiri reprezentand triplul remuneratiilor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare ce a facut obiectul faptei ilicite.

In cazul incalcarii unor drepturi recunoscute si protejate prin lege, titularii acestora pot cere instantei de judecata sau altor organe competente potrivit legii sa dispuna de indata luarea unor masuri pentru prevenirea producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea repararii acestora. Titularii de drepturi pot solicita instantei judecatoresti ordonarea unor masuri de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt, atunci cand exista un risc de incalcare a drepturilor prevazute de lege si daca exista un risc de distrugere a elementelor de proba, in conditiile dreptului comun.

Titularii drepturilor incalcate pot cere instantei de judecata sa dispuna aplicarea oricareia dintre urmatoarele masuri:

a) remiterea, pentru acoperirea prejudiciilor suferite, a incasarilor realizate prin actul ilicit sau, daca prejudiciile nu pot fi reparate in acest mod, remiterea bunurilor rezultate din fapta ilicita, in vederea valorificarii acestora, pana la acoperirea integrala a prejudiciilor cauzate;

b) distrugerea echipamentelor si a mijloacelor aflate in proprietatea faptuitorului, a caror destinatie unica sau principala a fost aceea de producere a actului ilicit;

c) scoaterea din circuitul comercial, prin confiscare si distrugere, a copiilor efectuate ilegal; aceasta dispozitie nu se aplica pentru constructiile realizate cu incalcarea drepturilor privind opera de arhitectura, protejate prin lege, daca distrugerea cladirii nu este impusa de circumstantele cazului respectiv;

d) publicarea in mijloace de comunicare in masa a hotararii instantei de judecata, pe cheltuiala celui care a savarsit fapta.

Titularul dreptului de autor sau al drepturilor conexe poate fi reprezentat, in toate procedurile, negocierile si actele juridice, pe toata durata si in orice stadiu al procesului civil sau penal ori in afara unui astfel de proces, prin mandatar cu procura speciala. Pentru punerea in miscare a actiunii penale, precum si pentru retragerea plangerii prealabile si impacarea partilor, mandatul se considera special, daca este dat pentru reprezentarea titularului de drepturi de autor sau de drepturi conexe, in orice situatie de incalcare a drepturilor sale.

2.1. Apararea drepturilor de autor si a drepturilor conexe prin mijloace de drept civil

Raspunderea civila poate fi atat delictuala, din fapta culpabila a unei persoane, cat si contractuala, datorita incalcarii obligatiilor asumate de o parte contractanta intr-un contract incheiat intre titularul dreptului de autor si beneficiar.

Astfel, in cazul raspunderii delictuale, cand prejudiciul a fost cauzat de o fapta extracontractuala a unei alte persoane si culpa acestei persoane poate fi dovedita, repararea prejudiciului cauzat se face in baza art. 998 , 999 Cod civil.In cazul raspunderii contractuale nu mai este necesara dovedirea vinovatiei debitorului, este suficienta dovedirea existentei unui contract si probarea nerespectarii obligatiei asumate, culpa debitorului obligatiei de executat prezumandu-se. Actiunea in raspundere civila contractuala se fundamenteaza pe dispozitiile dreptului comun.

Demn de remarcat este faptul ca legea limiteaza in unele aspecte raspunderea civila. Astfel, utilajele, schitele, machetele, manuscrisele si orice alte bunuri care servesc direct la realizarea unei opere ce da nastere unui drept de autor nu pot face obiectul unei urmariri silite. Sumele datorate autorilor ca urmare a utilizarii operelor lor beneficiaza de aceeasi protectie ca si salariile si nu pot fi urmarite decat in aceleasi conditii. Aceste sume sunt supuse impozitarii conform legislatiei fiscale in materie[5].

2.2. Apararea drepturilor de autor si a drepturilor conexe impotriva faptelor ce constituie contraventii

Faptele care constituie contraventii sunt cuprinse in art. 1392-1394, iar prevederile referitoare la constatarea si sanctionarea lor sunt continute in art. 1395 din Legea nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda urmatoarele fapte:
a) incalcarea prevederilor art. 21;

b) incalcarea prevederilor art. 88 si 89;

c) incalcarea prevederilor art. 129 alin. (4) si (5), art. 130, alin. (1) lit. a), b), c), e), f), h) si i), art. 134, art. 1341 alin. (1) si art. 135 alin. (1);

d) incalcarea prevederilor art. 107 alin. (3);

e) fixarea, fara autorizarea sau consimtamantul titularului drepturilor recunoscute de lege, a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune;

f) neplata remuneratiei compensatorii pentru copia privata;

g) neplata de catre utilizatori a sumelor prevazute in tarife si metodologii;

h) neprezentarea de catre utilizatori a informatiilor si documentelor prevazute la art. 130 alin. (1) lit. h);

i) neprezentarea de catre utilizatori catre titularii de drepturi sau catre reprezentantii acestora a listelor cuprinzand repertoriul utilizat sau prezentarea eronata ori incompleta;

j) distribuirea de marfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului ori detinerea acestora in scopul distribuirii, atunci cand aceste activitati se desfasoara in public, cu exceptia magazinelor specializate in distribuirea de produse purtatoare de drepturi de autor sau conexe, pentru care fapta constituie infractiune;

k) oferirea spre vanzare sau inchiriere de marfuri pirat prin prezentarea copertelor si a cataloagelor de marfuri pirat;

l) punerea la dispozitie de catre agentii economici a spatiilor, echipamentelor, mijloacelor de transport, bunurilor sau serviciilor proprii, in vederea savarsirii de catre o alta persoana fizica sau juridica a unei contraventii prevazute de lege.

Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 1392 -1394 se aplica si persoanelor juridice. In cazul in care contravenientul, persoana juridica, desfasoara activitati care implica, conform obiectului sau de activitate, comunicarea publica de opere sau de produse purtatoare de drepturi de autor sau drepturi conexe, limitele amenzilor contraventionale se maresc de patru ori.

2.3. Apararea drepturilor de autor si a drepturilor conexe prin mijloace de drept penal

Legea nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare incrimineaza numeroase fapte care aduc atingeri grave drepturilor de autor si drepturilor conexe. Ea apare astfel ca o lege nepenala cu dispozitiuni penale, dispozitiile ei urmand a se completa cu cele de drept comun in materie .Faptele care constituie infractiuni sunt prevazute in art. 1396-1399, 140, 141, 143, si anume:

a) realizarea, in scopuri comerciale, cu orice mijloace si in orice mod, de marfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului, precum si importul, tranzitul sau orice alta modalitate de introducere a acestora pe piata interna;
b) distribuirea sau detinerea, in scopuri comerciale, de marfuri pirat ori de dispozitive pirat de control al accesului, in magazine specializate in distribuirea de produse purtatoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe.

c) depozitarea si transportul, in scopuri comerciale, de marfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului.

De asemenea, constituie infractiuni, daca anterior s-au aplicat doua sanctiuni contraventionale pentru fapte de acelasi fel, savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte:

a) distribuirea de marfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului sau detinerea acestora in scopul distribuirii, atunci cand aceste activitati se desfasoara in public;

b) oferirea spre vanzare sau inchiriere de marfuri pirat prin prezentarea copertelor si a cataloagelor de marfuri pirat.

Totodata, inchirierea de marfuri pirat sau dispozitive pirat de control al accesului, precum si oferirea spre vanzare sau inchiriere a acestora prin anunturi publice ori prin mijloace electronice de comunicare constituie infractiune. Scopul comercial se prezuma daca marfa pirat este identificata la sediul, la punctele de lucru, in anexele acestora sau in mijloacele de transport utilizate de agentii economici care au in obiectul de activitate reproducerea, distribuirea, inchirierea, depozitarea sau transportul de produse purtatoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe.

O alta infractiune este refuzul de a declara provenienta marfurilor pirat ori a dispozitivelor pirat de control al accesului, precum si punerea la dispozitia publicului, fara consimtamantul titularilor de drepturi, a produselor purtatoare de drepturi de autor, de drepturi conexe sau de drepturi sui-generis ale fabricantilor de baze de date, astfel incat publicul sa le poata accesa in orice loc sau in orice moment ales in mod individual.

Constituie infractiune si reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor de calculator in oricare dintre urmatoarele modalitati: instalare, stocare, rulare sau executare, afisare ori transmitere in retea.

Potrivit art. 140, constituie infractiuni urmatoarele fapte comise fara autorizarea sau consimtamantul titularului drepturilor recunoscute de lege, daca aceste fapte nu constituie o infractiune mai grava:

a) distribuirea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe ;

b) importul, pe piata interna, a copiilor operelor sau produselor purtatoare de drepturi conexe, realizate cu consimtamantul titularilor;

c) inchirierea operelor sau produselor purtatoare de drepturi conexe;

d) comunicarea publica a operelor, altele decat cele muzicale, sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;

e) radiodifuzarea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;
f) retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;

g) realizarea de opere derivate;

fixarea, in scop comercial, a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune.

Potrivit dispozitiilor art. 141, constituie infractiune fapta persoanei care isi insuseste, fara drept, calitatea de autor al unei opere sau fapta persoanei care aduce la cunostinta publica o opera sub un alt nume decat acela decis de autor.
In sfarsit, constituie infractiune fapta persoanei care produce, importa, distribuie sau inchiriaza, ofera, prin orice mod, spre vanzare sau inchiriere, ori detine, in vederea comercializarii, dispozitive ori componente care permit neutralizarea masurilor tehnice de protectie sau care presteaza servicii care conduc la neutralizarea masurilor tehnice de protectie, inclusiv, in mediul digital, precum si fapta persoanei care, in cunostinta de cauza si fara a avea consimtamantul titularilor de drepturi:

a) inlatura, in cunostinta de cauza si cu scop comercial, de pe opere sau alte produse protejate, ori modifica pe acestea orice informatie sub forma electronica, privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe aplicabil;
b) distribuie, importa in scopul distribuirii, radiodifuzeaza ori comunica public sau pune la dispozitia publicului, astfel incat sa poata fi accesate, in orice loc si in orice moment ales in mod individual, fara drept, prin intermediul tehnicii digitale, opere sau alte produse protejate, pentru care informatiile existente sub forma electronica, privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe, au fost inlaturate ori modificate fara autorizatie, stiind ca acest lucru permite, faciliteaza, provoaca sau ascunde o infractiune.

In cazul infractiunilor prevazute la art. 1399 , 140 si 141, actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor sau retragerea plangerii inlatura raspunderea penala.

Art. 1431 alin. 1 contine o cauza de nepedepsire, iar in alin. 2 gasim o cauza de reducere a pedepsei. Astfel, nu se pedepseste persoana care, mai inainte de a fi inceputa urmarirea penala, denunta autoritatilor competente participarea sa la o asociatie sau intelegere in vederea comiterii uneia dintre infractiunile prevazute la art. 1396, permitand astfel identificarea si tragerea la raspundere penala a celorlalti participanti. Persoana care a comis una dintre infractiunile prevazute la art. 1396 si care, in timpul urmaririi penale, denunta si faciliteaza identificarea si tragerea la raspundere penala a altor persoane care au savarsit infractiuni legate de marfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului, beneficiaza de reducerea la jumatate a limitelor pedepsei prevazute de lege.

Prin masuri tehnice, in sensul legii, se intelege utilizarea oricarei tehnologii, a unui dispozitiv sau a unei componente care, in cadrul functionarii sale normale, este destinata sa previna sau sa impiedice actele care nu sunt autorizate de titularii drepturilor recunoscute prin lege.(art. 1385 alin. 2 din Legea nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare);

Prin informatii privind regimul drepturilor, in sensul legii, se intelege orice informatie furnizata de titularii de drepturi care permite identificarea operei sau a oricarui alt obiect al protectiei, a autorului sau a altui titular de drepturi, precum si conditiile si modalitatile de utilizare a operei sau a oricarui alt obiect al protectiei, precum si orice numar sau cod reprezentand aceste informatii (art. 1386 din Legea nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare);

Art. 998 C.civ. prevede: "Orice fapta a omului, care cauzeaza altuia prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat, a-l repara";

Art. 999 C.civ. prevede: "Omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar si de acela ce a cauzat prin neglijenta sau prin imprudenta sa";

Art. 150 din Legea nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

In aceste cazuri, pe langa amenda, sanctiunea consta si in confiscarea marfurilor pirat sau a dispozitivelor pirat de control al accesului (n.a.);

A se vedea si V.Lazar, Infractiuni contra drepturilor de proprietate intelectuala, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2002;

Prin marfuri pirat se intelege: toate copiile realizate fara consimtamantul titularului de drepturi sau al persoanei legal autorizate de acesta si care sunt executate, direct ori indirect, total sau partial, dupa un produs purtator al dreptului de autor sau al drepturilor conexe (art. 1396 alin. 7);

Prin dispozitive pirat de control al accesului se intelege orice dispozitiv neautorizat realizat pentru facilitarea accesului la servicii de programe de televiziune cu acces conditionat (art. 1396 alin. 8);

Prin produse purtatoare de drepturi conexe se intelege interpretarile sau executiile artistice fixate, fonogramele, videogramele ori propriile emisiuni sau servicii de programe ale organismelor de radiodifuziune si de televiziune (art. 140 alin. 2 din Legea nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare);

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2004
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved