Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


TRANSMITEREA DREPTURILOR PATRIMONIALE DE AUTOR - CESIUNEA DREPTURILOR PATRIMONIALE DE AUTOR

Drept+ Font mai mare | - Font mai micTRANSMITEREA DREPTURILOR PATRIMONIALE DE AUTOR

1. CESIUNEA DREPTURILOR PATRIMONIALE DE AUTORCesiunea este conventia prin care autorul sau titularul drepturilor patrimoniale de autor transmite totalitatea sau o parte a drepturilor sale catre o alta persoana, in schimbul unei remuneratii. Cesiunea drepturilor de autor se face prin contracte de valorificare a operei si are ca obiect numai dreptul patrimonial, dreptul exclusiv de exploatare a operei. Drepturile morale de autor nu pot face obiect de transmisiune prin acte intre vii.

In art. 39 din Legea nr.8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare se prevede in mod expres ca numai drepturile patrimoniale ale autorului sunt cesibile, cesiunea putand fi limitata la anumite drepturi si pentru un anumit teritoriu. In ceea ce priveste determinarea teritoriului contractual, partile trebuie sa aiba in vedere prevederile Legii concurentei (Legea nr.21/1996) pentru a se evita "restrangerea, impiedicarea sau denaturarea concurentei" prin practicile anticoncurentiale sau concentrari economice, asa cum sunt acestea enumerate si definite in lege .

Cesiunea poate fi de doua feluri: exclusiva si neexclusiva. In cazul cesiunii exclusive, insusi titularul dreptului de autor nu mai poate utiliza opera in modalitatile, pe termenul si pentru teritoriul convenite cu cesionarul si nici nu mai poate transmite dreptul respectiv unei alte persoane. Caracterul exclusiv al cesiunii trebuie sa fie expres prevazut in contract.

In cazul cesiunii neexclusive, titularul dreptului de autor poate utiliza el insusi opera si poate transmite dreptul neexclusiv si altor persoane.
Cesionarul neexclusiv nu poate ceda dreptul sau unei alte persoane decat cu consimtamantul expres al cedentului. Consimtamantul nu mai este necesar in cazul in care cesionarul, persoana juridica, se transforma prin una dintre modalitatile prevazute de lege.

Exista reguli comune privind cesiunea drepturilor patrimoniale de autor . Ele pot fi cedate prin contract de catre autor sau titularul dreptului de autor.

Autor este persoana sau persoanele fizice care au creat opera. Calitatea de subiect al dreptului patrimonial de autor se poate transmite prin acte intre vii sau pentru cauza de moarte. In cazurile expres prevazute de lege pot beneficia de protectia acordata autorului persoane juridice si persoane fizice, altele decat autorul.

Devin, in conditiile legii, titulari ai dreptului patrimonial de autor:

mostenitorii legali si testamentari ai autorului;

cesionarii drepturilor patrimoniale de autor de reproducere si difuzare a operei;

unitatea angajatoare pentru operele realizate in cadrul unui contract individual de munca si pentru care exista clauza de cesiune a drepturilor patrimoniale (art.44);

unitatea angajatoare pentru programele pentru calculatoare realizate de angajatii unitatii, daca nu exista o clauza contrara (art.74).

Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor, trebuie sa urmeze regulile stabilite in dreptul civil cu privire la conditiile generale de fond ale contractelor cu privire la capacitatea partilor, obiectul contractului, consimtamantul partilor si cauza contractului.

In ceea ce priveste continutul contractului, acesta trebuie sa prevada:

drepturile patrimoniale transmise[3];

modalitatile de utilizare;

durata si intinderea cesiunii;

remuneratia titularului dreptului de autor.

Lipsa uneia din aceste prevederi atrage nulitatea relativa a contractului.

Contractul trebuie sa aiba ca obiect o opera determinata sau determinabila individual . Dobandirea proprietatii asupra suportului material al operei nu confera prin ea insasi un drept de utilizare asupra operei. In schimb, in cazul operelor create in cadrul contractului de munca sau al operelor aparute in publicatii periodice, autorul pastreaza dreptul de utilizare a operei in conditiile legii.

In cazul oricaror lucrari ce fac obiectul unei cesiuni, daca cesionarul nu exploateaza opera sau o exploateaza in mod ineficient, autorul poate cere rezilierea contractului. Rezilierea nu poate fi solicitata cand exploatarea operei s-a facut in mod defectuos datorita culpei autorului, faptei unui tert, unui eveniment de forta majora sau unui caz fortuit. Legea prevede ca rezilierea nu poate fi solicitata inainte de expirarea a doi ani de la data cesiunii (ca regula generala), trei luni de la data acceptarii in cazul unui cotidian sau un an in cazul lucrarilor ce vor fi aduse la cunostinta prin alte publicatii periodice, indiferent de natura lor. Autorul nu poate renunta anticipat la dreptul de a solicita rezilierea.

Remuneratia cuvenita in temeiul unui contract de cesiune a drepturilor patrimoniale se stabileste prin acordul partilor. Cuantumul remuneratiei se calculeaza fie proportional cu incasarile provenite din utilizarea operei, fie in suma fixa sau in orice alt mod.

Cand remuneratia nu a fost stabilita prin contract, autorul poate solicita organelor jurisdictionale competente, potrivit legii, stabilirea remuneratiei. Aceasta se va face avandu-se in vedere sumele platite uzual pentru aceeasi categorie de opere , destinatia si durata utilizarii, precum si alte circumstante ale cazului.

In cazul unei disproportii evidente intre remuneratia autorului operei si beneficiile celui care a obtinut cesiunea drepturilor patrimoniale, autorul poate solicita organelor jurisdictionale competente revizuirea contractului sau marirea convenabila a remuneratiei. Autorul nu poate sa renunte anticipat la exercitiul acestui drept .

In ceea ce priveste forma contractului, forma scrisa este ceruta ad probationem, potrivit art. 42 din Legea nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulerioare.

In cazul contractului de comanda pentru opere viitoare, in lipsa unei clauze contrare, drepturile patrimoniale apartin autorului. Contractul de comanda a unei opere viitoare trebuie sa cuprinda atat termenul de predare, cat si termenul de acceptare a operei. Persoana care comanda opera are dreptul sa denunte contractul, daca opera nu indeplineste conditiile stabilite. In caz de denuntare a contractului, sumele incasate de autor raman acestuia. Daca, in vederea crearii unei opere care a facut obiectul unui contract de comanda, s-au executat lucrari pregatitoare, autorul are dreptul la restituirea cheltuielilor efectuate.

2. CONTRACTELE SPECIALE DE CESIUNE

2.1. Contractul de editare

Editarea operelor literare si stiintifice este o veche indeletnicire iar inventarea tiparului a reprezentat un moment de rascruce pentru dreptul de autor, prin consecintele pe care multiplicarea cartilor le-a avut pentru raporturile dintre autori, tipografi (librari) si consumatori. O data cu inventarea tiparului "geniul uman a devenit mai fecund, cartile noi se multiplica, munca autorului si industria de librarie au devenit mai rentabile" .

Contractul de editare este contractul prin care titularul dreptului de autor cedeaza editorului dreptul de a reproduce si de a distribui opera in schimbul unei remuneratii. Cand titularul dreptului de autor mandateaza, pe cheltuiala sa, un editor sa reproduca si eventual sa distribuie opera, avem de-a face cu un contract de antrepriza, nu de editare. Autorul poate ceda editorului si dreptul de a autoriza traducerea si adaptarea operei in cadrul aceluiasi contract de editare .

Contractul de editare trebuie sa cuprinda sub sanctiunea nulitatii, urmatoarele clauze:

durata cesiunii;

natura exclusiva sau neexclusiva si intinderea teritoriala a cesiunii;

numarul minim si maxim al exemplarelor;

remuneratia autorului, stabilita in conditiile legii;

numarul de exemplare rezervate autorului cu titlu gratuit;

termenul pentru aparitia si difuzarea exemplarelor fiecarei editii sau, dupa caz, ale fiecarui tiraj;

termenul de predare a originalului operei de catre autor;

procedura de control al numarului de exemplare produse de catre editor.

Absenta oricareia dintre clauzele prevazute la lit. a), b) si d) da dreptul partii interesate de a cere anularea contractului.

Legea instituie dreptul de preemtiune asupra publicarii operei in forma electronica pentru editorul care s-a angajat la editarea operei prin mijloace mecanice, valabil pe o perioada de trei ani de la data publicarii operei.

Contractul trebuie sa cuprinda, de asemenea datele de identificare ale partilor, dar si obiectul acestuia si indicarea modalitatilor de identificare, numele sub care opera va fi adusa la cunostinta publica si titlul acesteia precum si drepturile de exploatare cedate.

Legea prevede o serie de obligatii in sarcina editorului:

sa permita autorului sa aduca imbunatatiri sau alte modificari operei in cazul unei editii noi, cu conditia ca aceste imbunatatiri sau modificari sa nu mareasca esential costurile editorului si sa nu schimbe caracterul operei, daca in contract nu se prevede altfel;

va putea ceda contractul de editare numai cu consimtamantul autorului;

sa inapoieze autorului originalul operei, originalele operelor de arta, ilustratiile si orice alte documente primite pentru publicare, daca nu s-a convenit altfel;

sa publice opera in termenul convenit sau in termen de cel mult un an, sub sanctiunea desfiintarii contractului si platii de daune pentru neexecutare;

in cazul in care editorul intentioneaza sa distruga copiile operei, ramase in stoc dupa o perioada de doi ani de la data publicarii, si daca in contract nu se prevede o alta perioada, acesta este obligat sa le ofere mai intai autorului la pretul pe care l-ar fi obtinut prin vanzarea pentru distrugere;

in cazul distrugerii operei datorita fortei majore, autorul este indreptatit la o remuneratie care ii va fi platita numai daca opera s-a publicat;
daca o editie pregatita este distrusa total datorita fortei majore inainte de a fi pusa in circulatie, editorul este indreptatit sa pregateasca o editie noua, iar autorul va avea drept de remuneratie numai pentru una dintre aceste editii;
daca o editie pregatita este distrusa partial datorita fortei majore inainte de a fi pusa in circulatie, editorul este indreptatit sa reproduca, fara plata remuneratiei catre autor, numai atatea copii cate au fost distruse.

Contractul de editare inceteaza, potrivit legii, dupa expirarea duratei stabilite sau dupa epuizarea ultimei editii convenite, dar si pentru unele cauze specifice:

prin consimtamantul partilor;

prin nepublicarea operei in termenul convenit;

prin pierderea operei originale.

Expirarea duratei pentru care a fost incheiat si consimtamantul partilor sunt modalitati de incetare comune si nu ridica probleme deosebite.

Editia sau tirajul se considera epuizate cand numarul de exemplare nevandute este mai mic de 5% din numarul total de exemplare si, in orice caz, daca este mai mic de 100 de exemplare.

Nepublicarea operei in termenul convenit da autorului dreptul de a solicita, in conditiile dreptului comun, desfiintarea contractului si daune pentru neexecutare.

Pierderea originalului operei se poate datora culpei uneia dintre parti sau fortei majore.

2.2. Contractul de reprezentare teatrala sau de executie muzicala

Contractul de reprezentare teatrala sau de executie muzicala este conventia prin care titularul dreptului de autor cedeaza unei persoane fizice sau juridice dreptul de a reprezenta sau de a executa in public o opera actuala sau viitoare, literara, dramatica, muzicala, dramatico-muzicala, coregrafica ori o pantomima, in schimbul unei remuneratii iar cesionarul se obliga sa o reprezinte ori sa o execute in conditiile convenite. Potrivit legii, se pot incheia contracte generale de reprezentare teatrala sau de executie muzicala si prin intermediul organismelor de gestiune colectiva, in conditiile prevazute la art. 130 alin. (1) lit. c).Partile in contractul de reprezentare sau executie sunt titularul dreptului de autor asupra unei opere literare, dramatice, muzicale, dramatico-muzicale, coregrafice sau pantomime, pe de-o parte si persoana fizica sau juridica ce-si asuma obligatia sa reprezinte sau sa execute respectiva opera, pe de alta parte.

Contractul de reprezentare teatrala sau de executie muzicala trebuie sa fie incheiat in forma scrisa. Cerinta este formulata in mod expres pentru acest tip de contract in art. 59 din lege.

Acest contract trebuie sa cuprinda, in mod special:

durata contractului sau numarul de reprezentatii pentru care s-a concedat dreptul;

perioadele de comunicare a operei catre public (art.61 alin. 1 teza II[16]);

termenul in care va avea loc premiera sau singura comunicare a operei;

caracterul exclusiv sau neexclusiv al cesiunii;

teritoriul pentru care s-a cedat dreptul de reprezentare sau executie;

remuneratia cuvenita autorului;

termene si conditii speciale de desfiintare a contractului in caz de intrerupere a reprezentarilor.

Cesionarul are o serie de obligatii, potrivit legii:

sa permita autorului sa controleze reprezentarea sau executarea operei si sa sustina in mod adecvat realizarea conditiilor tehnice pentru interpretarea lucrarii;

sa trimita autorului programul, afisele si alte materiale tiparite, recenzii publice despre spectacol, daca nu este prevazut altfel in contract;

sa asigure reprezentarea sau executarea publica a operei in conditii tehnice adecvate, precum si respectarea drepturilor autorului;

sa comunice periodic titularului dreptului de autor numarul de reprezentatii sau de executii muzicale, precum si situatia incasarilor;

sa plateasca autorului, la termenele prevazute in contract, sumele in cuantumul convenit.

beneficiarul unui contract de reprezentare teatrala sau executie muzicala nu il poate ceda unui tert, organizator de spectacole, fara consimtamantul scris al autorului sau al reprezentantului sau, in afara de cazul cesiunii concomitente, totale sau partiale, a acestei activitati;

intreruperea reprezentarilor sau executiilor, timp de doi ani consecutivi, daca nu s-a prevazut un alt termen prin contract, da dreptul autorului de a solicita desfiintarea contractului si daune pentru neexecutare, potrivit dreptului comun.

Contractul de reprezentare teatrala sau de executie muzicala inceteaza, in conditiile legii, la expirarea duratei prevazute in contract sau la epuizarea numarului de reprezentatii sau executii convenit. Daca cesionarul nu reprezinta sau nu executa opera in termenul stabilit, autorul poate solicita, potrivit dreptului comun, desfiintarea contractului si daune pentru neexecutare. In aceasta situatie, autorul pastreaza remuneratia primita sau, dupa caz, poate solicita plata remuneratiei integrale prevazute in contract.

2.3. Contractul de inchiriere

Prin contractul de inchiriere a unei opere, autorul se angajeaza sa permita utilizarea, pe timp determinat, cel putin a unui exemplar al operei sale, in original sau in copie, in special programe pentru calculator ori opere fixate in inregistrari sonore sau audiovizuale.

Cesionarul dreptului de inchiriere se angajeaza sa plateasca o remuneratie autorului pe perioada cat foloseste acel exemplar al operei. Autorul pastreaza dreptul de autor asupra operei inchiriate, cu exceptia dreptului de distribuire, daca nu s-a convenit altfel.

Contractul de inchiriere a unei opere este supus dispozitiilor de drept comun privind contractul de locatiune.

2.4. Contractul de adaptare audiovizuala

Dreptul la adaptarea audiovizuala este dreptul exclusiv al titularului dreptului de autor asupra unei opere preexistente de o transforma sau de a o include intr-o opera audiovizuala. Prin incheierea contractului de adaptare, titularul dreptului de autor asupra unei opere preexistente, transfera unui producator dreptul exclusiv de transformare si de includere a operei respective intr-o opera audiovizuala.

Cesiunea dreptului de adaptare audiovizuala se poate face numai pe baza unui contract scris intre titularul dreptului de autor si producatorul operei audiovizuale, distinct de contractul de editare a operei.

Autorizarea acordata de titularul dreptului de autor asupra operei preexistente trebuie sa prevada expres conditiile productiei, difuzarii si proiectiei operei audiovizuale.Aceste aspecte sunt importante in orice domeniu al proprietatii intelectuale, cu precadere in sfera dreptului proprietatii industriale;

Aceste reguli sunt formulate in Sectiunea I a Capitolului VII al legii, art. 39-47.

In cazul cesiunii dreptului la reproducere a unei opere se prezuma ca dreptul la distribuirea copiilor unei astfel de opere a fost, de asemenea, cesionat, cu exceptia dreptului la import, daca nu se prevede altfel prin contract (art. 40 din Legea nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare). Dreptul de distribuire a copiilor operei apare astfel ca un drept accesoriu, care urmeaza soarta principalului;

Cesiunea drepturilor patrimoniale privind totalitatea operelor viitoare ale autorului, nominalizate sau nenominalizate, este lovita de nulitate absoluta (art. 41 alin. 2 din Legea nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare);

Art. 44 si 45 din Legea nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

Art. 43 alin. 2 din Legea nr 8/1996 apare ca a doua norma juridica ce face referire la uzante si cutume ca iyvor de drept dupa Codul civil, art. 970

Aceasta dispozitie legala are scopul de a proteja interesele autorului de contracte injuste in care s-ar putea angaja; se poate face o analogie cu contractul de vanzare-cumparare in ceea ce priveste exitenta unui "pret serios" (n.a.);

Fac exceptie contractele avand drept obiect opere utilizate in presa (art. 42 teza II din legea nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare);

Reglementat in Titlul I, Capitolul VII, Sectiunea a II-a, art. 48-57 din Legea nr. 8/1996;

Breulier, A., citat de Y. Eminescu in Dreptul de autor, Ed.Lumina Lex, 1997, p.17;

Cesiunea catre editor a dreptului de a autoriza alte persoane sa adapteze opera sau sa o utilizeze in orice alt mod trebuie sa faca obiectul unei prevederi contractuale exprese (art. 50 din Legea nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare);

Art. 52 din Legea nr. 8/1996 prevede: " (1) Editorul care a dobandit dreptul de publicare a operei sub forma unui volum are, fata de alti ofertanti similari, la pret egal, dreptul prioritar de publicare a operei in forma electronica. Editorul trebuie sa opteze in scris, in cel mult 30 de zile de la primirea ofertei scrise a autorului.
(2) Dreptul mentionat la alin. (1) este valabil timp de 3 ani de la data publicarii operei.";

Potrivit prevederilor art. 56 alin. (3), "Daca editorul nu publica opera in termenul convenit, autorul poate solicita, potrivit dreptului comun, desfiintarea contractului si daune pentru neexecutare. In acest caz, autorul pastreaza remuneratia primita sau, dupa caz, poate solicita plata remuneratiei integrale prevazute in contract.";

Reglementat in Titlul I, Capitolul VII, Sectiunea a III-a, art. 58-62 din legea nr. 8/1996;

Art. 130 lit. c) din Legea nr. 8/1996 dispune: "Organismele de gestiune colectiva au urmatoarele obligatii: [] c) sa incheie, in numele titularilor de drepturi care le-au mandatat sau pe baza conventiilor incheiate cu organisme similare din strainatate, contracte generale cu organizatorii de spectacole, organismele de radiodifuziune ori de televiziune sau cu distribuitorii de servicii de programe prin cablu, avand ca obiect autorizarea de utilizare a repertoriului protejat";

At. 61 alin. 1 din Legea nr. 8/1996 prevede: "Cesionarul este obligat sa comunice periodic titularului dreptului de autor numarul de reprezentatii sau de executii muzicale, precum si situatia incasarilor. In acest scop, contractul de reprezentare teatrala sau de executie muzicala trebuie sa prevada si perioadele de comunicare, dar nu mai putin de o data pe an."

Reglementat in Titlul I, Capitolul VII, Sectiunea a IV-a, art. 63 din Legea nr. 8/1996;

Contractul de adaptare audiovizuala sau contractul de folosire in film a unei opere are o reglementare separata in capitolul VIII al Legii nr.8/1996, in partea dedicata operelor audiovizuale (art. 68 din Legea nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare).
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3043
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved