Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

електроненизкуство култураикономикаисториякнигакомпютримедицинапсихология
различнисоциологиятехникауправлениефинансихимия

РИСК И ЕФЕКТИВНОСТ

икономика

+ Font mai mare | - Font mai mic

DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

TERMENI importanti pentru acest document

q      
q      

q      

q      

Силни страни – слаби страни > Несигурност = Приемлив риск

rav ripi

rav

ri – норма на ефективността, свързана с i-то възможно състояние

pi вероятност за осъществяването на нормата на ефективността, свързана с настъпването на i-то състояние на националната икономика.

Измерителят на риска за получаването на желаната ефективност от даден капиталов актив, т.е. вариацията или средното отклонение на нормите за ефективността се отбелязва с Var(r) или σ2:

Var(r) = pi2

rav

Rav Wara Wbrb Wzrz

Rav

Wa – дял на ценни книжа от вид А до вид Z

ra норми на дохода от ценни книжа от вид А до вид Z.

Рискът за инвестиционния портфейл на публичното дружество се измерва чрез стандартното отклонение, но той не е среднопретеглената величина на всички стандартни отклонения за ценните книжа, включени в портфейла. За целта се използва корелацията Corr, която измерва степента, до която две променливи величини, каквито са доходите от два вида ценни книжа се изменят паралелно. Корелацията приема числовите величини в диапазона +1 до –1. Знаците +  и – посочват дали доходите се изменят в една посока или в противоположни посоки. При положителен знак тенденцията е доходите на ценните книжа да се променят едновременно в посока на увеличение или намаление.

o      

o      

o      

o      

*  Риск за портфейла при напълно положителна корелация между доходите от ЦК

*  Риск за портфейла при напълно отрицателна корелация между доходите от ЦК

*  Риск за портфейла при ненапълно положителна корелация между доходите от ЦК

σ2 = Wm m + Wn n + 2WmWn m nCorrmn

Wm Wn - дялове (тегла) съответно на ценните книжа M и N.

m n

m n - стандартни отклонения за ценните книжа

Wm m Wn n

В

Corr = -1

Corr = 1

Е

E’ Corr = 0

А Риск за портфейла

Ефективна граница

W

M

S L

E Q К

В

А Възможна съвкупност


Риск за портфейла

Възможната съвкупност от портфейли представлява безкрайно количество портфейли със съответстващите им величини за риска и доходите. В този неограничен брой от портфейли може да се комбинират и N вида ценни книжа. Кривата EW представлява ефективната граница на портфейлите. Всички портфейли, разположени на тази крива доминират останалата част от възможната съвкупност. Причината е, че те осигуряват най-високия очакван доход при дадено равнище на риска или най-слабия риск при дадено равнище на очаквания доход. Въпреки, че те имат едно и също ниво на риска, портфейлът М има по-висок очакван доход. При това този портфейл доминира над портфейла Q. Следователно, поради факта, че портфейлите на ефективната граница доминират всички други портфейли, те са предпочитани от инвеститорите.

*  Няма риск при създаването на инвестиционен портфейл, когато ценните книжа са напълно положително корелирани. При положение, че доходите от обикновените акции на фирмите А и В имат корелация 1, стандартното отклонение за портфейла е винаги среднопретеглената величина на стандартните отклонения на видовете ценни книжа.

*  Диверсифицирането на портфейла е рационално от гледна точка на намалението на риска, когато корелацията между доходите от ценните книжа е по-малка от 1. Стандартното отклонение е по-малко, отколкото при корелация 1.

*  Максималното намаление на риска се постига, когато доходите от двата вида обикновени акции се изменят в напълно противоположни посоки, така че корелацията да е равна на –1.

*  Доходите на повечето ценни книжа са в положителни корелация, но не и напълно положителна. Причината е, че доходите от повечето финансови активи имат тенденция да се изменят към по-голяма или по-малка степен на корелация при общи промени в националното стопанство.

*  Резултатите от анализа на портфейл, който включва два вида ценни книжа, могат да се обобщят за N-вида ценни книжа.


Общ риск

стопански явления съществуват независимо дали е формиран инвестиционен портфейл или не.

В основата на изграждането на модела за формиране на цената на различните финансови инструменти CAMP (Capital Asset Pricing Model

*  намаление на портфейлния риск чрез диверсификацията на ценните книжа

*  премии за риска, с който са свързани повечето от капиталовложенията с рисков характер

дейност. Под известна норма на дохода се има пред вид безрискова норма по държавните ценни книжа. Премията за риска, която инвеститорите на капитали ще очакват ще се състои от две части: премия вследствие на стопанската дейност на публичното дружество и премия вследствие на финансиране на дейността от външни източници.

Моделът за оценка на капиталовите активи CAPM се изгражда при определени предположения:

В

rb


W

A

rfr

E

Риск за портфейла %

На фигурата е представена ефективната граница EW на рискови финансови активи, а също и безрискова ценна книга. Тъй като безрисковата ценна книга се определя като тази, чийто доход rfr rfr rfr

и представлява портфейл r

rfrВС. Тази линия се нарича линия на капиталовия пазар (Capital Market Line – CML).

r rfr

Наклон на СМL = (r rfr

Наклонът CML се нарича пазарна цена на риска  и се разкрива като очакваното възнаграждение при равновесие за единица риск. Тъй като CML разкрива взаимодействието между риска и дохода за ефективните портфейли, единицата риск е стандартното отклонение за портфейла:

Rp rfr  + rB rfr σB) σp

Rp

σp

Само ефективни портфейли, които са формирани от различни линейни комбинации от безрискова ценна книга и пазарен портфейл, лежат върху линията на капиталовия пазар CML.

Rp rfr  - rB rfr)

Линията на капиталовия пазар CML се прилага само по отношение на ефективни инвестиционни портфейли. Изследваната пряка връзка между риска и дохода от портфейлите се отнася и за индивидуалните ценни книжа. Основният въпрос се свежда до начина за измерването на риска за отделния вид ценни книжа.

j, като j се отнася са j-тия вид ценна книга. Този коефициент показва крайния систематичен риск за обикновените акции на публичното дружество, или с други думи очакваните доходи от индивидуалния капиталов актив в светлината на очакваните доходи от капиталовия пазар. Капиталовият пазар е информационна база за определянето на индивидуалните коефициенти и неговият коефициент е β = 1,0.

j

j

p Wj j

Wj в проценти на ценната книга j в стойността на портфейла

j – коефициент β за ценната книга j.

  Линия на пазарната сигурност SML

Премия за пазарен риск

r Безрискова норма, rfr

Security Market Line SML разкрива зависимостта риск-доход за отделната ценна книга или финансов актив. Уравнението на SML е:

rp rfr + j rB rfr

j rB rfr

j, която измерва как доходите от ценната книга j се изменят по отношение на доходите от пазарния портфейл.

Във връзка с използването на модела за оценка на капиталовите активи CAPM за изчисляване на нормите на дохода е необходимо наличието на следните три елемента:

q       rfr

q       rm

функция на три компонента:

q       j

моделът се основава на ex ante или очакваните условия, докато за целите на анализа се разполага с фактически данни. Използването на исторически данни без адаптиране по отношение на бъдещите очаквания е свързано с проблеми.

q      

q      

q      

q      

V S B

, като Vрс е стойност на публичното дружество (Value of public held company

S

В – финансова задлъжнялост

*  по разширяването на стопанската дейност на публичното дружество

*  по заместването на дълготрайни активи

*  регулативни проекти

*  Взаимноизключващи се

*  Независими

При анализа на ценните книжа беше определена настоящата стойност на очакваните парични потоци и сравнена с пазарната стойност. При изготвянето на капиталовия бюджет се изчислява нетната настояща стойност NPV, която е равна на настоящата стойност на очакваните парични потоци, сконтирани с изискваната норма на дохода, след което се изважда от началната инвестиционна сума.

е налице положителна нетна настояща стойност NPV>0. Ако нетната настояща стойност е равна на нула, дисконтираните парични потоци от инвестиционния проект ще са точно равни на инвестиционната сума.

o      

o      

o      

Предходните постановки са ясно базирани на постановката, че нетната настояща стойност NPV е равна на нула, т.е. теоретично обоснованите и фактическите пазарни цени на акциите и облигациите са равни. Следователно, ако пазарите на материалните активи са напълно ефективни, конкуренцията на капиталовия пазар ще влияе върху покачването или намаляването на цените на ценните книжа, така че тяхната нетна настояща стойност ще се равнява на нула. Конкуриращите се инвеститори ще участват на пазара, докато цените на търгуваните обекти не осигуряват минимално приемливия доход от капитала, респ. изискваната норма на дохода. От това следва, че проектите на капиталовото бюджетиране ще имат положителна нетна настояща стойност при едно от следните условия:

À     

À     

À     

À      се съобразява с ограниченото съществуване на инвестиционните проекти за създаване на положителна NPV

À     

*  вземат се пред вид входящите и изходящите парични потоци след корпоративното подоходно облагане. Печалбите се облагат с данък върху печалбата за републиканския бюджет и за общините. Корпоративният данък е важен елемент на паричните потоци и това обуславя необходимостта от обработване на данните за паричните потоци след корпоративно подоходно облагане.

*  необходимо е предпазване от изчисляване на приходи и разходи, които не трябва да се вземат под внимание. Пример за това са счетоводните непреки производствени разходи – амортизация на оборудването, заплати, застраховки, разходи по организация на производството и други.

Ако се касае за проект по разширяването на съществуващите производствени мощности на публичното дружество, началният паричен поток в момента t=0 включва:

Оперативните парични потоци са нетните потоци, които се извършват при използването на съответния актив, който е обект на инвестирането. Те започват от година 1 и продължават през целия срок на полезното използване на съответния актив. В голямата си част оперативните потоци са положителни, но през някои години могат да бъдат и отрицателни. Изчислението на оперативните потоци става като разлика между входящите и изходящите, като се определя паричният поток след данъчно облагане за изследвания проект. След това се взема пред вид пресметнатата амортизация, защото тя се признава като текущ разход за дейността и намалява плащания корпоративен данък.

Оперативни CFt (Входящи потоциt – изходящи потоциt *(1-Т) + DQ T

ІV. Избор на методите на капиталовото бюджетиране

*  Методи на несконтираните парични потоци от инвестицията, в това число:

À     

À      метод на ефективността

*  Методи на сконтираните парични потоци от инвестицията, в това число:

À     

À     

периоди (анюитет), методът на възстановителния период се определя като съотношението:

се осъществява при равенството на акумулираните входящи потоци и началната инвестиционна сума.

Показателят за доходността (Profitability Index) е отношението на настоящата стойност на нетните входящи парични потоци и настоящата стойност на нетния инвестиран капитал за придобиването на даден актив:

PI

PV

PV = ΣCFt/(1+r)t

À      инвестицията се приема, ако нетната настояща стойност NPV е положителна величина

À      инвестицията се отхвърля, ако нетната настояща стойност NPV е отрицателна величина

À      инвестицията е безразлична, ако нетната настояща стойност NPV е нулева величина

Когато нетната настояща стойност е положителна величина, инвеститорът получава доходи от инвестиционния проект, с които възстановява първоначално изразходвания капитал за придобиването на инвестицията и си осигурява допълнителен доход с норма на дохода r от инвестицията. Реализираният доход представлява допълнителни парични средства, генерирани от инвестиционния проект, които могат да се използват за други цели в публичното дружество.

Нетната настояща стойност NPV

Вътрешната норма на дохода (Internal Rate Of Return) е нормата на дисконта, която изравнява входящите парични потоци от инвестицията с началната инвестиционна сума. Като очакваната норма на дохода от определен инвестиционен проект вътрешната норма на дохода r, респ. дисконтова норма, се изчислява в качеството на неизвестна величина:

CF ΣCFt r t

NPV

парични потоциИнформацията за инвестиционния проект трябва да включва началния инвестиционен разход, входящите парични потоци и изходящите парични потоци. Единствените липсващи данни в горната формула са дисконтовите фактори за настоящата стойност. След изчисляването на величината на тези фактори, те могат да се намерят в таблиците за дисконтиране на еднократен поток или анюитет от потоци. Най-лесно вътрешната норма на дохода IRR се определя за инвестиционни проекти, които генерират равни нетни парични потоци. При наличието на анюитет от парични потоци за вътрешната норма на дохода може да се преобразува както следва:

инвестицията се приема, ако изчислената вътрешна норма на дохода r е по-голяма от изискваната вътрешна норма на дохода h.

Изискваната от акционерите на публичното дружество вътрешна норма на дохода h от дадена инвестиция е известна още като хърделистката норма. С нея се определя ограничението за евентуално надвишаване на установената съответната норма при прилагането на метода за вътрешната норма на дохода при дисконтирането на генерираните парични потоци от инвестирането.

V. Избор между методите на нетната настояща стойност и вътрешната норма на дохода

Методът IRR подрежда взаимноизключващи се проекти по същия начин, както методът NPV , ако се прилага  т.нар. пределен подход към вътрешната норма на дохода или накратко пределен IRR подход. Етапи:

избор на проекта с по-висока IRR и сравняването й с изискваната норма на дохода r, като:

o       ако IRR>r проектът се определя като отбранителен

o       ако IRR<r проектите се отхвърлят

изчисляват се пределните парични потоци на проекта с по-ниска IRR, наричан предизвикателен проект

изчислява се IRR за тези пределни парични потоци

сравнява се IRR за пределните парични потоци с изискваната норма на дохода r, като ако IRR<r се избира отбранителния проект и обратно.

VІ. Други важни аспекти на капиталовото бюджетиране

едновременно паричните потоци от инвестицията и нормата на дисконта във връзка с установяването на NPV.

Възможно е дружеството да приключи своя инвестиционен анализ с проекти с положителна NPV, които може да се наложи да бъдат изоставени или поне отложени.

Голяма част от финансовите потребности на дружествата се осигуряват от собствени източници. Около ¼ от финансовите им потребности се осигуряват от дългосрочен привлечен капитал, в който преобладават облигационните заеми.

q      

q      

q      

q      

 


 

Частно разпространение 

 

 може да измира измежду следните три алтернативи:

  1. public offering
  2. private placement
  3. shelf registration

rights offering

Акциите се емитират със или без номинална стойност – тя се посочва в устава, но фактически е загубила икономическото си значение. Акциите се емитират с цени > или = на номиналните. Ако публичното дружество не фиксира номинална стойност на акциите, то посочва конкретна цена за целите на счетоводството. Разликата м/у емисионната цена и установената (в качеството й на номинална) стойност се отразява в счетоводния баланс като Допълнително внесен капитал.

  1. NPV

По отношение на първоначалното емитиране на обикновени акции е било установено, че е налице подценяване на корпоративната стойност, обикновено с около 15 – 20% от реалната стойност на публичното дружество.

S D rs g S D rs g rs rs

Price Earnings

S

right offering divident reinvestment plans shelf registration procedures

À     

À     

À     

treasury bills treasury notes treasury bonds

secured unsecured or debentures

income bonds

чрез установяване на NPV.

Данъчното законодателство в развитите страни изисква емитентите и купувачите да отчитат лихвите по тези облигазии, като че ли те реално са били платени. Лихвата за дадена година = PVв нач. на периода – PVв края на периода.

операциите с ДЦК на открития пазар от страна на ЦБ са основен регулатор на ликвидността на банковата система.

По своя характер ДЦК са високоликвидни финансови инструменти, гарантирани с пълната законодателна сила на правителството. Лихвения процент по тези книжа се ползва с данъчна преференция. Българските ДЦК са два вида: дългосрочни (съкровищни облигации) – с отстъпка от номинала или с лихва и краткосрочни (съкровищни бонове) – могат да бъдат само с лихва.

Р0 = С/1+R + C/( R C N R n

R = Y1*t1 + Y2*t2 + Y3*t3 + . . . + Yn*tn)/P

за съответния период, t – продължителност на периодите

Ref = R + (R T T

където Rе възврщаемост преди данъците, а Т – данъчната ставка

À     

À     

À     

на тези книжа.

Open

Term

r P P i

r

P

P

i

r P P P i P

q      

Изразява се чрез годишната отстъпка, с която е емитирана съкровищната облигация, т.е. разликата между нейната номинална стойност NV и покупната й стойност PV.

Абсолютна доходност = Номинална стойност – покупна стойност = NV - PV

q      

Номинална стойност – покупна

q      

q      

(1+Доходност до падежа)n + 1 =

n

q      

Например се сравняват тримесечни и шестмесечни облигации в рамките на една година.

Ефективна възвръщаемост = *360/DMb

n

DMb

заради техните капиталовложения в акции на публичното дружество със смесена капиталова структура (финансиране от собствени и външни източници), ще се състои от две части:

A    

A    

 


се свързва с вариацията (дисперсията) на печалбата преди лихвите и данъците (EBIT) на публичното дружество. Колкото по-голям е коефициентът на вариация на тази печалба, толкова по-рискова е корпоративната дейност (вж. примера на стр. 467).

Q    

Q    

Q    

Q    

Q    


Ø     

Ø     


както коефициентът на вариация на печалбата преди лихвите и данъците (EBIT), така и коефициентът на вариация на печалбата на една акция (EPS изразяват стопанския риск за дружеството. Капиталова структура без финансова задлъжнялост няма финансов риск. Поради това степента на риска за печалбата на една акция отразява само стопанския риск. => колебанията на печалбата на една акция са преди всичко функция на стопанския риск. След като той веднъж вече е определен, може да се установи влиянието на капиталовата структура на корпоративната фирма върху риска из изискваната норма на дохода.

Капиталова структура с ливъридж

 

 
 

 
 
(само собствен капитал) (собствен капитал и финансова задлъжнялост)

в качеството й на щит срещу данъците:

TrbB


T B ,

rb

rb

T

(1 - T)


VPCU = EBIT x , където

rrad

VPCU

EBIT x (1 - T) - парични потоци в публичното дружество след корпоративното подоходно облагане;

rrad - норма на дисконта, адаптирана към риска (risk adjusted discount rate) за капиталова структура само със собствен капитал, след корпоративното подоходно облагане - това е нормата на разходите по собствения капитал за съответния стопански отрасъл, в който функционират публичните дружества, чиято капиталова структура е без ливъридж.

VPCL VPCU T B

V

VPCL VPCU T B

VPCL

T B

VPCU


Финансова задлъжнялост B

VPCL VPCU T B

A

A

A

е свързано с редица специфични юридически и преки разходи. В световната теория на корпоративното управление поражда проблема за т.нар. финансова нестабилност Financial Distress на публичното дружество. Финансовата нестабилност настъпва тогава, когато предприятието има затруднения при посрещането на договорните си задължения. Всички форми на финансова нестабилност влияят върху разходите на предприятието и намаляват цената на акциите за фирмите с ливъридж. Понеже фирмите с по-силен ливъридж имат по-големи задължения, те са по-податливи на финансовата нестабилност. Така очакваните разходи за финансова нестабилност (вероятността за нестабилност x фактическите разходи) ще се повишават с финансовия ливъридж.

Агентните разходи:

Асиметрична информация: ръководството на публичното дружество разполага с повече данни в сравнение с тези на външните инвеститори. Това се разглежда като проблем за 'асиметричната информация'. При подобно положение изборът за капиталовата структура от фирменото ръководство за инвеститорите е информация за финансовото състояние на публичното дружесвто и може да причини промени в неговата стойност.

ð     Анализ на зависимостта между печалбата на една акция (EPS) EBIT EBIT и данъците и въз основа на нея определяне на печалбата на една акция EPS (вж примера на стр. 555). Анализът 'EPS - EBIT

ð     EBIT EBIT

ð     - често се случва заемодателите да определят някои стандарти за финансовата дейност на корпаративната фирма. Например емитирането на облигации или получаването на срочен заем може да е свързано със стандарти за финансовото състояние, които трябва да се изпълнят преди ценните книжа да бъдат продадени, паричните дивиденти за изплащане и т.н.

ð    

Печалбата на една акция (Ernings per share - EPS) се касае само за обикновените акции и се схваща само като 'печалба на една обикновена акция'. Този показател не се свързва с привилегированите акции, които се емитират с фиксиран дивидент за даден период. Той се измерва с отношението: Печалба/Брой на обикновените акции. Това изчисление в определени случаи обаче може да се усложни. Като например при наличието на привилегировани акционери то става: (Печалба - Дивидент по привилегированите акции)/Брой на обикновени акции. Съществуват и други случаи на усложнение това са т. нар. Алтернативи за изменение на печалбата на една акция, а това са финансови операции, които влияят, най-често в посока намаление, на разглеждания финансов резултат. Това са например емитирането на конвертируеми облигации, права по придобиване на акции и др. в това отношение е в сила постанвката за потенциала на разтваряне (potential dilution на EPS. Потенциалните фактори за разтварянето са специфичните контракти за придобиване на финансови инструменти. Такива са:

като финансови контракти, чрез които техният собственик има право да придобие обикновени акции по условията на контракта или инструмента след заплащане на определена сума. Опция - договор даващ право на лице да купи (call option) или продаде (put option) ценни книжа или стока с фиксирана цена до изтичането на определено време (действието на опцията).

f    

f    

Среднопретегеленият брой на обикновените акции се определя на основата на фактическото количество на обикновените акции, които се намират в оборот през даден период с отчитане на неговото времетраене. Измененията в количеството на обикновените акции през определен период настъпват под влияние преди всичко на следните финансови операции с ЦК; продажба на допълнителни нови обикновени акции. Тъй като през отделните периоди с различен брой месеци през годината количеството на обикновените акции е различно, техният средноптеретглен одишен брой се установява като се изчислява спомагателната условна величина 'месеци x акции'. Делението на сбора на съответните условни величини за всеки период на 12 месеца обуславя установяването на среднопретегления брой на акциите (вж. примера на стр.565).

Възможно е вместо дивиденти публичното дружество, което което предпочита да съхрани наличните си парични средства, да пристъпи към раздробяване на номиналната стойност на акциите през отчетния период или да предостави нови обикновени акции на своите акционери. Това изисква преизчисляване на броя на обикновените акции през периоди от годината. Това обаче не води до увеличаване на размера на собствения капитал. Целта на раздробяването е единствено увеличаване на броя на собствениците на корпоративната фирма. Към определена дата може да се окаже, че определени акционери със значителни финансови възможности могат да придобият контролния портфейл акции на публичното дружество, което ще има позволи да контролират неговото управление (вж. примера на стр. 566).

Предоставянето на нови обикновени акции на собствениците на корпоративната единица вместо да им се изплащат дивиденти е често явление във финансовата практика и елемент на нейната дивидентна политика. Това е особено характерно за новосъздадени акционерни дружества, които имат нужда от значителен оборотен капитал под формата на ликвидни (най-вече парични) ресурси за реализацията на тяхната стопанска активност.

1)

2)

=>

=>

=>

=>

По своята юридическа същност потенциалните фактори на разтварянето не са емитирани обикновени акции. Те могат да бъдат конвертируеми облигации, опции с право на покупка или продажба на обикновени акции и други финансови споразумения, които могат да обуславят допълнително емитиране на обикновени акции в бъдещи периоди.

 

Опции за обикновени акции, варианти, права

 

 да не

 


да не не да

Включва:

w       

w       

 

 

 


residual theory of dividends

Ø     

Ø     

Ø     

Ø     

Съгласно теорията за остатъчните дивиденти последните се изплащат в брой само, ако са останали парични средства след приемането на изгодните проекти по капиталовото бюджетиране. Тъй като стойността на корпорацията е функция на инвестиционните решения, съгласно теорията за остатъчните дивиденти дивидентната политика е пасивна променлива и следователно няма да има влияние върху корпоративната стойност.

При разглеждането на въпроса за стойностната оценка на обикновените акции беше посочено, че дивидентите са нейната основа за дефиниране. Пазарната стойност на обикновените акции е равна на настоящата стойност на всички бъдещи парични дивиденти. Проблемът е в това, че времевият период по изплащането на дивидентите може да се изменя. Ето защо, когато се казва, че дивидентната политика е без значение за стойността на корпорацията, се има в предвид, че настоящата стойност на бъдещите парични дивиденти остава непроменена независимо от факта, че дивидентната политика влияе върху тяхното изплащане във времето. При изплащането на дивидентите е без значение кога се прави това, стига тяхната настоящата стойност да се запазва същата.

Фактори за влиянието на дивидентната политика върху стойността на акциите - във връзка с изводите относно връзката на дивидентната политика със стойността на корпорацията е необходимо да се изследва дали няма фактори, които обуславят висок или нисък коефицент на изплащане на дивидентите (dividend payout ratio). Разглеждат се две групи фактори, които предпоставят: високият коефицент на иаплащане на дивидентите да увеличава стойността на акциите; ниският коефицент на изплащане на дивидентите да увеличава стойността на акциите. И в двата случая се изследва потенциалното въздействие на дивидентната политика на фирмата върху пазарната цена на акциите.

1)

M   където Po текуща пазарна цена; D t rs g - очаквана норма на растеж на дивидентите. При намаление на предубеждението за риск от инвеститорите исканата от тях норма на дохода също ще намалява. Ако високият коефициент на изплащане на дивидентите намалява инвеститорската несигурност, пазарната цена на обикновените акции расте.

M  

M  

2)

M  

M  

дивиденти от страна на силно печеливши корпорации е да засилят защитните си позиции срещу възможното им придобиване (поглъщане) от други компании. С този подход те постигат две цели. Първо засилват увереността на собствените си акционери във финансовото здраве на фирмата. Второ снижават платежоспособността си, с което изглеждат не така привлекателни за техното поглъщане.

освен изплащането на парични дивиденти друга характерна финансова операция за публично дружество е обратното изкупуване на акции. В този случай те се съхраняват като специфичен съкровищен запас (treasury stock

Предимства от обратното изкупуване на акциите:

N      

N      

N      

N      

В световната финансова теория прилаганият в счетоводния анализ метод за обработка на данните във връзка с раздробяването на стойността на акциите е известен като пряк метод. Най-напред акциоенрите трябва да одобрят увеличаването на броя на акциите. При раздробяване например в съотношение 2:1 количеството на акциите се удвоява, а номиналната стойност намалява наполовина.

Финансовият подход се изразява в аналогичен, но по-съкратен метод за установяване на влиянието на раздробяването на стойността на акциите върху дивидентите от тях. (вж примера стр.591).

Причините за пристъпването към раздробяването на стойността на акциите или на дивидентите в публичното дружество:


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2533
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site