Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

електроненизкуство култураикономикаисториякнигакомпютримедицинапсихология
различнисоциологиятехникауправлениефинансихимия

СЧЕТОВОДНИТЕ ОТЧЕТИ КАТО ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ, ТЯХНАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И АНАЛИЗ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

икономика

+ Font mai mare | - Font mai mic

DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

TERMENI importanti pentru acest document
*  Видове дълготрайни активи – дълготрайни материални активи, дълготрайни нематериални активи, дългосрочни инвестиции и вземания – притежаван актив с цел увеличаване на собствения капитал чрез разпределение, получаване на дивиденти, лихви и други (инвестиции за разширяване на дейността, за замяна на остаряло оборудване и за ЦК)

*  Видове краткотрайни активи – краткотрайни материални активи, краткосрочни вземания, краткосрочни инвестиции, парични средства и разходи за бъдещи периоди.

* Пасиви – собствен капитал, дългосрочни задължения на фирмата, краткосрочни задължения (данъчни задължения, задължения към доставчици, банкови кредити)

*  Наличност на свободни собствени капиталови източници на дружеството, във връзка с възможността му да придобива нови видове активи – дълготрайни и краткотрайни. Установява се като разликата:

* Наличност на оборотен капитал в дружеството във връзка с нормалното протичане на неговата стопанска дейност:

* Съотношение между собствения капитал и привлечените капиталови ресурси, т.е. сумата на дългосрочните и краткосрочните пасиви на дружеството:

Дълготрайни активи < Собствен капитал

Краткотрайни активи > Краткосрочни пасиви

Собствен капитал >

Краткотрайни активи > Краткосрочни пасиви

Собствен капитал >

>

>

Собствен капитал = Финансова задлъжнялост

V

>

Собствен капитал <

*  Profitability ratios

*  Activity management ratios

*  Liquidity ratios

*  Debt management ratios

*  Capital-maintenance ratios или Market ratios – показатели за пазарната оценка на стопанската единица или показатели за поддържането на капитала ( или показатели по акционерния механизъм)

I.         Profitability ratios

Return on Assets ROA

Печалба

ROA

Инвестиран капитал (активи)

По принцип се взема нетната печалба, а нетната печалба счетоводната печалба (общо приходи - общо разходи) - разходи за данъци (данък печалба и други данъци).

Сумата на инвестирания капитал се установява като средноаритметична или средногеометрична величина ( например НС + КС / 2).

Return on Equity ROE - измерва възвращаемостта на вложените капитали от инвеститорите на същите. Този показател се разглежда спрямо ROA (спрямо всички активи) и спрямо финасовия ливъридж (ПК/СК), защото сам по себе си не е достатъчно надежден оценъчен показател.

Печалба


ROE

СК

Return on Sales ROS Net Profit Margin NPM


ROS

Приходи от продажби

II.     Activity Management Ratios

Total Assets Turnover

Приходи от продажби


=

Инвестиран капитал (активи)

Long term Assets Turnover

Приходи от продажби


=

Себестойност на продажбите


Inventory Turnover =

Приходи от продажбите


=

МЗ


= x 365 среднодневен оборот на МЗ

Приходи от продажби

Accounts Receivable Turnover -

Приходи от продажби


=

Вземания

Вземания


x 365

Приходи от продажби

Avarage Collection Period

Working Capital Turnover

= среднодневен оборот на МЗ (в дни) + среднодневен оборот на вземанията (в дни)

III.         Liquidity


Обем на продажбите (2)

Обем на продажбите (1)

Време


Парични приходи (1)

'Долина на смъртта'

Парични приходи (2)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

 Показатели за платежоспособност (Liquidity ratios)

Ликвидни активи (liquid assets) = краткотрайни активи - краткотрайни материални активи

Current Ratio т.е на 1 лев КЗ колко КА отговарят

Quick Ratio Acid Test Ratio

Ликвидни активи


=

Liquidity -

оборотен капитал


= =

КЗ КЗ

F    

F    

F    

F    

IV.           Debt Management Ratios

Leverage

A       (Operating leverage - OL) - изменението на печалбата преди лихвите и данъците (EBIT) на дружеството под влияние на промените в обема на продажбите. Настъпването на съответни значителни промени води до по-големи изменения в печалбата преди лихви и данъци EBIT на дружествата, които имат в състава на пълните си разходи по-големи разходи с константен характер.

OL = (приходи от продажбите - променливи разходи) / EBIT EBIT

OL = изменение на EBIT (%) / изменение на приходите от продажби (%)

Ръстът на приходите от продажбите се съпровожда с намаление на стопанския ливъридж, респ. на процентните колебания на EBIT. Напр. ако OL = 2 => определено процентно изменение на приходите от продажбите води до 2 пъти по-голямо изменение на EBIT. При съществуването на постоянни разходи в дружеството стопанският ливъридж показва, че процентните изменения на EBIT-а ще превишават процентните изменения на обема на продажбите.

A       /лост (Financial Leverage - FL) - отношението на изменението на печалбата на една акция (EPS) към промените в печалбата преди лихвите и данъците EBIT

∆ EPS / EPS


FL = изменение на EPS / изменение на EBIT

EBIT EBIT

FL EBIT EBIT

: стопанският ливъридж е характерен за производствената дейност на корпоративната единица, а финансовият за нейната монетарна сфера. Би могло да се каже, че стопанският ливъридж касае активите на публичното дружество в процеса на пренасяне на тяхната стойност върху тази на готовия продукт под формата на разходи, докато финансовия ливъридж се свързва с пасивите на корпоративната фирма. Стопанският ливъридж се определя по отношение на EBIT, а финансовият по отношение на EPS.

A       (Combined leverage) - съчетание на предходните два - обуславя малки изменения в обема на продажбите да имат значителен ефект върху EPS

∆ EPS / EPS


CL =

∆ R / R


CL =

EBIT

=>

Обема на продажбите (R)

=>

EBIT

=>

EBIT

=>

EPS

=>

Обема на продажбите (R)

=>

EPS

Coeficient Debt AssetsПК / ΣА

Coeficient Debt Assets' е голям = > има рационално използване на финасовия ливъридж (leverage

Times Interest Earned


=

Лихви по ДЗ и КЗ

Times Interest Earned първото да е по-голямо, ако ливъриджът е малък = > недостатъчно смело провеждане на стратегическата финансова политика.

Fixed Charges Coverage


=

Лихви + фиксирани капиталови разходи

Capital - Maintenance Ratios

Market Ratios

Нетна печалба - дивиденти по привилегировани акции


Earnings per Share (EPS) =

Дивиденти по обикновените акции


Dividend per Share =

Брой на обикновените акции

1)

2) Реално изплатения доход на една акция т.е. предприятието използва нетната печалба не само за дивиденти, но и за реинвестиране = > изплащането на определена част от печалбата под формата на дивиденти е израз на следваната дивидентна политика.

Price Earnings P E


=

Печалба на една акция

3а. Earnings Price E P

Печалба на една акция


=

Пазарна цена на една акция

Dividend Yield -


=

Пазарна цена на една акция

Dividend Payout


=

Печалба на една акция

Печалба на една акция


Дивиденти на една акция

Du Pont Equation

(Du Pont Analysis of Return on Capital and Sales)

Печалба


= =

Инвестиран капитал

Нетна печалба Приходи от продажби


= x

Приходи от продажби Инвестиран капитал

x Обращаемост на инвестирания капитал

ROI = ROA x AT

ROI - Return on Investments

ROA - Return on Assets

AT Assets Turnover

Норма на ефективността = Норма на доходността x Норма на обращаемостта

*  Паричните потоци от инвестицията – входящи и изходящи, се определят след изплащането на корпоративния подоходен данък в качеството му на важен фактор за тяхното установяване. По този начин се прави разлика между парични потоци преди данъчното облагане и парични потоци след данъчното облагане.

*  Да не се обхващат приходи и разходи без отношение към анализа на дадена инвестиция, примерно общопроизводствените разходи, както и РОУ.

*  Начален паричен поток – initial beginning cash flow

*  Текущ (оперативен) паричен поток – current cash flow

* Крайният паричен поток – ending cash flow

NB

o      

o      

o      

* Прекият входящ паричен поток – често се квалифицира като пряката парична изгода от инвестицията; това е входящ паричен поток в инвестираното дружество, който ще се породи от действията по извършването на инвестицията. Това е същевременно избягване на изходящ паричен поток, намаляване на парични претенции от страна на външни инвеститори на капиталови ресурси.

* 

*  Непряк паричен поток – който ще се осъществи независимо от извършването или провалянето на действията по дадена инвестиция.

*  Обикновен паричен поток – състои се от един изходящ поток, в лицето на началния паричен поток и от входящите парични потоци от инвестицията през останалите години от срока на нейното ползване.

*  Сложен паричен поток – състои се от два или повече изходящи потоци, единият от които е началният паричен поток, както и от входящи потоци от инвестицията през останалите години от срока на нейното ползване.

Корпоративен данък = (CFBT – DQ)T

CFBT

DQ – Амортизационна квота

CF = CFBT (1 – T) + DQ*T

Изходящи парични потоци:

Това не би могло да се каже, ако подобен измерител е нетната печалба, защото съществуват различни методи за оценка на видовете отчетни обекти: за изразходваните материали се прилага средно претеглената цена, за изчерпването на запасите – LIFO FIFO

*  съпоставяне на сумите на паричните средства в началото и края на отчетния период и установяване на промяната в паричното салдо;

*  обхващане на всички видове операции, в резултат на които нарастват и се намаляват паричните ресурси и останалите непарични операции с финансов и инвестиционен характер

*  изготвяне на отчета за паричния поток въз основа на информацията от предходните два подготвителни етапа.

прибавя сумата на амортизацията за периода, както следва:

Годишен финансов резултат

Паричен поток

 

  Oval:


 

ІV. Разработване на конкурентна финансова стратегия

 


разходите, изследването по относителните показатели е другата съставна част на финансовия анализ.

q      

q      

q      

Собствени средства / чужди средства > 1


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1765
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site