Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

BiologieBudovaChemieEkologieEkonomieElektřinaFinanceFyzikální
GramatikaHistorieHudbaJídloKnihyKomunikaceKosmetikaLékařství
LiteraturaManagementMarketingMatematikaObchodPočítačůPolitikaPrávo
PsychologieRůznéReceptySociologieSportSprávaTechnikaúčetní
VzděláníZemědělstvíZeměpisžurnalistika

Charakteristika obecného úradu

správa

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

TERMENI importanti pentru acest document

Charakteristika obecného úradu

Obec Lehota pod Vtáčnikom je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami za podmienok stanoveným zákonom a nariadeniami obce. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta obce. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad sa podieľa na organizačnej a technickej príprave dokumentácie k zmluvným vzťahom a poskytuje materialno-technickú súčinnosť pri kontrole plnenia zmluvných vzťahov. Obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta obce.
1 Dlhodobý majetok

Je potrebný k tomu aby mohol podnik vykonávať svoju podnikateľskú činnosť a dosiahnuť ciele ktoré si stanovil. Majetok predstavuje všetky prostriedky ktoré si podnik pri svojej činnosti obstaráva, používa a vytvára, a s ktorými účelne hospodári. Majetok môže mať charakter : hmotný, nehmotný, peňažný.

Majetok obce Lehota pod Vtáčnikom tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených obcou. Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej alebo príspevkovej organizácií, ktorú zriadila podľa osobitného predpisu. Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť inú právnickú osobu.

Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.

Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený, zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Členenie majetku:

1. z hľadiska charakteru:

hmotný, nehmotný, finančný

z hľadiska prevádzkového cyklu:

obežný

neobežný

z hľadiska likvidity

nelikvidný

s vyšším stupňom likvidity

likvidný

z časového hľadiska:

dlhodobý majetok – doba použiteľnosti , dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok.

Poznáme:

dlhodobý hmotný majetok – doba použiteľnosti viac ako 1 rok a ocenenie je vyššie ako 1 700€. Delí na odpisovaný a neodpisovaný.

dlhodobý nehmotný majetok – doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok a ocenenie je vyššie ako 2 400€. Patria sem: zriaďovacie náklady, aktivované náklady na vývoj, software, oceniteľné práva, goodwill

dlhodobý finančný majetok – doba držby viac ako 1 rok. Patria sem: pôžičky, cenné papiere a podiely, ostatný dlhodobý finančný majetok

dlhodobé pohľadávky – s dohodnutou dobou splatnosti alebo zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok.

krátkodobý majetok – doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je najviac jeden rok.

Patria sem:

zásoby

krátkodobé pohľadávky

krátkodobý finančný majetok

2 Využitie majetku obce

Majetok obce Lehota pod Vtáčnikom možno použiť najmä na :

- verejné účely

- podnikateľskú činnosť

- na výkon samosprávy obce

- na výkon štátnej správy prenesenej na obec zákonom.

Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon (zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov). Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.

Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak. Za majetok obce zodpovedajú orgány obce – obecné zastupiteľstvo, starosta obce, v rozsahu svojich právomocí daných zákonom pri nakladaní s majetkom. Zamestnanci obecného úradu zodpovedajú za zverený majetok obce v zmysle pracovnoprávnych predpisov v rozsahu svojich pracovno-právnych povinností vyplývajúcich z popisu vykonávanej funkcie a pracovnej náplne.

3 Prevod správy dlhodobého majetku

Základné charakteristiky prevodu správy dlhodobého majetku spoločné pre štátnu správu aj samosprávu:

- nemení sa vlastník t. j.  je vlastníkom dlhodobého majetku obec

- správca dlhodobého majetku vykonáva správu na základe rozhodnutia vlastníka.

Správou obecného majetku sa rozumie oprávnenie na jeho :

Ø      držbuØ      užívanie

Ø      nakladanie

a to v súlade so zákonom majetku obcí a zásadami hospodárenia s majetkom obce.

Pri účtovaní o prevode správy dlhodobého majetku je určujúca táto základná schéma:

Vlastník = obec

Správca = rozpočtová organizácia zriadená obcou alebo príspevková organizácia zriadená obcou.

Pr.

Obec obstarala z vlastných prostriedkov dodávateľským spôsobom automobil:

-obstaranie automobilu, faktúra od dodávateľa 042/321

-úhrada faktúry 321/221

-zaradenie automobilu do majetku obce   023/042

-mesačný účtovný odpis automobilu podľa

odpisového plánu 551/083

4 Odpisovanie majetku

V súvislosti s odpisovaním majetku je potrebné uviesť, že odpisy plnia v obciach len administratívnu úlohu, t. j. len úlohu vyjadrenia zníženia hodnoty majetku, neslúžia na zabezpečenie reprodukcie majetku.

V praxi sa skutočný stupeň opotrebenia zisťuje skutočnou fyzickou prehliadkou stroja.

Odpis – hodnota opotrebenia majetku (fyzického a morálneho) za určité časové obdobie vyjadrená v peniazoch

Odpis umožňuje vyjadriť

náklady – prenesenie časti používaného majetku do nového výkonu – kalkulačná funkcia

opotrebenie – používaného DM – zníženie vstupnej ceny = reálne ocenenie – reprodukčná funkcia

podiel nákladov – vynaložených na obstaranie DM používaného na dosiahnutie príjmov – daňová funkcia

Odpisy poznáme:

Ø      účtovné - zobrazujú reálny pokles hodnoty majetku, počítajú sa z ceny ktorou je majetok ocenený v účtovníctve

kumulované odpisy od zaradenia majetku po vyradenie = oprávky

Ø      daňové - určujú hornú hranicu uznateľnú v nákladoch (na dosiahnutie a udržanie zisku podnikateľa)

- využívajú sa na účely dane z príjmov

- musí ich podnikateľ vyčísliť a porovnať s účtovnými

4. 1 Postup pri odpisovaní majetku

Daňovník v prvom roku odpisovania zaradí DHM do odpisových skupín uvedených v prílohe k zákonu o dani z príjmov. Ďalej sa rozhodne o spôsobe odpisovania. DNM nie je zaradený do odpisových skupén. Podnik ho odpisuje spôsobom určeným v odpisovom pláne. Najneskôr do 5 rokov musí odpísať zriaďovacie náklady, aktivované náklady na vývoj a goodwill. Technické zhodnotenie tiež odpíše najneskôr do 5 rokov od jeho dokončenia a zaradenia do užívania.

4. 2 Metódy odpisovania majetku (viď príloha 4)

rovnomerné odpisovanie – lineárny odpis

zrýchlené odpisovanie – degresívny odpis

Spôsob odpisovania sa počas odpisovania nemeni.

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok (DNM a DHM)sa odpisuje nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému nehmotnému a dlhodobému hmotnému majetku.

DHM a DNM sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku.

Technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku sa odpíše takým spôsobom ako dlhodobý nehmotný majetok, ku ktorému sa vzťahuje.

Účtovné odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je dlhodobý nehmotný majetok alebo dlhodobý hmotný majetok ocenený v účtovníctve.

Účtovné odpisy DNM a DHM v podielovom spoluvlastníctve sa vykonávajú za každého spoluvlastníka z jeho spoluvlastníckeho podielu.

Mesačné účtovné odpisy zaokrúhlené na dve desatinné miesta matematicky sa účtujú v prospech účtovných skupín 07-Oprávky k DNM alebo 08-Oprávky k DHM a na ťarchu účtu 551-Odpisy DNM a DHM.

5 Odpisový plán

Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, pričom sa predovšetkým zohľadňuje:

a)     očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia

b)     očakávané fyzické opotrebovanie majetku

c)     technické a morálne zastaranie

d)     zákonné alebo iné obmedzenia na používanie majetku

Ak sa zmenia podmienky používania majetku, prehodnotí sa odpisový plán a upraví sa zostatková doba odpisovania alebo sadzby odpisovania.

Neodpisujú sa pozemky, predmety z drahých kovov, umelecké diela a zbierky, ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov a predmety múzejnej a galerijnej hodnoty a iný majetok vymedzený osobitnými predpismi.

Hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok odpisuje účtovná jednotka (ÚJ) počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný majetok, ktorým sú goodwill, aktivované zriaďovacie náklady a náklady na vývoj, musí účtovná jednotka odpísať najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. ÚJ zostavuje odpisový plán v súlade so zákonom o účtovníctve. Účtovná jednotka odpisuje majetok metódou rovnomerného odpisovania. ÚJ môže zmeniť postup odpisovania majetku v účtovníctve, ak sa tým dosiahne verný a pravdivý obraz skutočností. Ak ÚJ zmení odpisový plán v priebehu účtovného obdobia, musí nový postup odpisovania použiť spätne od prvého dňa daného účtovného obdobia. O zmene odpisového plánu musí ÚJ informovať v poznámkach.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2588
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site