Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

BiologieBudovaChemieEkologieEkonomieElektřinaFinanceFyzikální
GramatikaHistorieHudbaJídloKnihyKomunikaceKosmetikaLékařství
LiteraturaManagementMarketingMatematikaObchodPočítačůPolitikaPrávo
PsychologieRůznéReceptySociologieSportSprávaTechnikaúčetní
VzděláníZemědělstvíZeměpisžurnalistika

Mezinárodní účetní standardy

účetní

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

TERMENI importanti pentru acest document


Deprecated: mysql(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/svadan38/public_html/replace_diacritice.php on line 116
:

Mezinárodní účetní standardy

Proces harmonizace účetnictví

Harmonizace účetnictví. Harmonizace, standardizace. Harmonizace v rámci EU. Americké účetní standardy.EU a Mezinárodní účetní standardy- poslední vývoj.Harmonizace je proces celkového sbližování finančního účetnictví a výkaznictví.Harmonizace ale v žádném případě neznamená, že jednotlivé národní úpravy účetnictví, které jsou ošetřeny příslušnými národními účetními standardy, předpisy oceňování a vykazování jednotlivých oblastí finančního účetnictví musí být zcela stejné. Národní účetní úpravy v různých zemích se mohou lišit, ale neměly by být ve své logice vnitřně rozporné.Harmonizace těchto jednotlivých národních úprav účetnictví je proto zajištěna pomocí vhodných metod zveřejňování, tzn. že každá vykazující účetní jednotka musí ve zveřejňované účetní závěrce přehledně uvést podrobné informace týkající se např. používání metod oceňování, odpisování atd.

Snahy o přibližování účetních pravidel a účetních výkazů různých zemí do té míry, aby předkládané výkazy byly srovnatelné a obecně srozumitelné probíhají ve světě v  několika proudech a projevují se jako:

Harmonizace v rámci určitého společenství zemí: sbližování účetních pravidel a účetních výkazů uvnitř Evropské unie. Příprava volného pohybu zboží, osob, kapitálu a služeb v zemích EU vyžaduje vytvořit jednotné podnikatelské prostředí včetně harmonizace účetního výkaznictví a právních norem o kapitálových společnostech. Nástroje harmonizace jsou direktivy ES (směrnice EU) závazné pro všechny členské státy v tom smyslu, že každá členská země musí zapracovat direktivy do svého národního zákonodárství. Oblasti účetnictví se týkají: čtvrtá, sedmá a osmá direktiva.

Úsilí o celosvětovou harmonizaci účetního výkaznictví

Mezinárodní účetní standardy (IAS/IFRS)- jim se budeme v této publikaci věnovat podrobně.

Americké účetní standardy (US GAAP), kterými je stále aktualizovaný soubor požadavků týkajících se sestavování a zveřejňování účetních výkazů.Tyto požadavky nejsou závazné, ale jsou obecně uznávané a aplikované, tzn.že se uplatňují na základě zvykového práva. Vznik US GAAP se datuje od roku 1934, kdy nejvyšší burzovní instituce USA (SEC) stanovila účetní zásady, metody a formy sestavování účetních výkazů pro společnosti, kterých akcie jsou kótovány na burze. SEC delegovala tuto pravomoc na Výbor pro vydávání účetních standardů (FASB). Výsledkem spolupráce Výboru pro standardy finančního účetnictví a jiných auditorských, účetních a právních institucí jsou americké všeobecně uznávané účetní zásady. Představují ucelený národní systém regulace .

Standardizace je pojem podstatně užší než pojem harmonizace. Standardizace znamená, že konkrétní standard, zásada nebo úprava musí být uplatněna pro všechny stejné účetní operace. Standardizace zajišťuje vyšší stupeň srovnatelnosti účetních závěrek prostřednictvím jednotných účetních pravidel, postupů a řešení.

Mezinárodní úč.standardy (chybí v materiálech rozsah IAS/IFRS)

Rozsah standardů

Každé omezení použitelnosti standardů IAS/IFRS je jasně uvedeno ve výkladu těchto standardů. Standardy se nemusí používat na nevýznamné položky. Jednotlivý standard IAS/IFRS platí vždy od data uvedeného v tomto standardu a pokud není uvedeno jinak, nemá zpětnou platnost.

Aktiva

1. Nehmotná aktiva. Charakteristika nehmotného aktiva. Identifikovatelnost nehmotného aktiva. Členění.Pořízení nehmotného aktiva. Výzkum, vývoj. Odpisování. Skupina nehmotných aktiv.

Nehmotné aktivum je charakterizováno jako:

identifikovatelné nepeněžní aktivum, které

nemá hmotnou podstatu a které

je drženo

za účelem použití při výrobě nebo dodávkách zboží a služeb,

pro účely pronájmu jiným subjektům,

pro účely správy a řízení.

Současně musí být splněna podmínka stanovena standardem, která přesně definuje aktivum jako zdroj, který je využívaný účetní jednotkou jako výsledek minulých událostí a u kterého se očekává, že z něj poplyne účetní jednotce budoucí ekonomický prospěch.

Nehmotné aktivum splňuje kritéria identifikovatelnosti stanovená standardem tehdy, když:

to vyplývá ze smluvního vztahu nebo práva,

je oddělitelné tzn., že je možné ho separovat nebo oddělit od účetní jednotky,

je prodejné tzn., že je možné ho prodat, převést, licencovat, pronajmout nebo vyměnit buď samostatně nebo dohromady se související dohodou, majetkem nebo závazkem.

Členění nehmotného majetku při dodržení zmíněných zásad může být následující:

Nehmotný majetek vyplývající ze zákona

Do tohoto majetku můžeme zařadit např. patenty, obchodní značky, obchodní názvy, internetové adresy, vysílací licence atd.

Nehmotný majetek vyplývající ze smlouvy

Mezi tento majetek patří například dohody o stavbě, dohody o poradenství, reklamě a distribuci.

Nehmotný majetek vyplývající z jiné dohody

Jedná se například o vysílací licence (televize, rádio), licence na technologii, patenty a jiné dohody uzavřené mezi různými subjekty.

Nehmotný majetek vyplývající z technologie

Můžeme zde zařadit například výrobní procesy, školící materiály, databáze, plány, vlastní počítačové programy a jiné.

Nehmotný majetek vyplývající ze vztahů

Jedná se o nehmotný majetek, který vyplývá z mezilidských vztahů jako například seznamy zákazníků, záznamy o klientech, pacientech atd., pokud má účetní jednotka dostatečnou kontrolu nad očekávanými ekonomickými užitky vyplývajícími z těchto vztahů.

Standard IAS 38 - Nehmotná aktiva obsahuje definice používaných termínů, jako je například výzkum, vývoj, aktivní trh a amortizace.

Výzkum je původní a plánované zkoumání prováděné s cílem získat nové vědecké nebo technické poznatky a vědomosti.

Vývoj je použití výsledku výzkumu nebo jiných poznatků k navrhování nebo konstrukci nových nebo podstatně zdokonalených materiálů, zařízení, výrobků, postupů, a to před zahájením jejich komerční výroby nebo použití.

Nehmotná aktiva mohou být pořízena:

Jako samostatná položka (od dodavatele),

Jako součást čistých aktiv v rámci podnikové kombinace,

Prostřednictvím vládní dotace,

Směnou za jiné nepeněžní aktivum,

Vlastní činností.

Odepisování znamená soustavné alokování odepisovatelné částky nehmotného aktiva po celou dobu jeho životnosti. Odepisovatelná částka znamená rozdíl mezi cenou pořizovací a zbytkovou hodnotou nehmotného aktiva. U nehmotných aktiv je ve většině případů zbytková hodnota nulová.

Skupina nehmotných aktiv zahrnuje aktiva s podobnou podstatou a využitím v činnostech účetní jednotky. Takové skupiny jsou např.:

značky,

licence, koncese,

autorská práva, patenty, výrobní práva,

názvy period a publikační tituly,

receptury, modely, prototypy,

software,

nehmotná aktiva ve vývoji.

Tyto skupiny mohou být rozděleny nebo spojeny do dalších skupin, pokud to poskytne uživatelům účetní závěrky více významných informací.

2. Investice do nemovitosti.(dodatek)

Nemovitosti užívané vlastníkem jsou nemovitosti, které vlastník nebo nájemce v rámci finančního leasingu využívá při výrobě nebo dodávání zboží nebo služeb a pro administrativní účely.

Řešení leasingu podle požadavků IAS/IFRS

Klasifikace leasingu. Operativní leasing. Finanční leasing. Nevypověditelný leasing. Ekonomická životnost. Zahájení leasingu. Implicitní úroková míra leasingu. Přírůstková úroková míra.

Leasing dohoda, kdy pronajímatel poskytuje nájemci právo užívat aktivum po smluvenou dobu za jednorázovou platbu nebo řadu plateb.

Finanční leasing je leasing, který na nájemce převádí v podstatě všechna rizika a odměny vyplývající z vlastnictví aktiva. Vlastnické právo může nebo nemusí být převedeno.

Operativní leasing je leasing, který není finančním leasingem (nepřevádí v podstatě všechna rizika a odměny vyplývající z vlastnictví).

Nevypověditelný leasing je leasing,, který lze zrušit jen:

pokud se vyskytne nějaká málo pravděpodobná nepředvídaná skutečnost,

se souhlasem majitele,

pokud nájemce vstoupí do nového leasingového vztahu na stejné nebo obdobné aktivum a se stejným pronajímatelem,

pokud nájemce zaplatí na počátku leasingu takovou dodatečnou částku, podle které je jisté, že bude v leasingu pokračovat.

Počátek pronájmu je buď datum podpisu leasingové smlouvy nebo datum vázanosti stran hlavními ujednáními o leasingu, podle toho, který datum nastane dřív. K tomuto datu:

je leasing klasifikován jako finanční nebo operativní,

v případě leasingu finančního jsou stanoveny částky pro uznání leasingu, ale leasing není vykázán v účetní závěrce.

Implicitní úroková míra leasingu je diskontní sazba stanovená na počátku leasingu, tak aby se součet současné hodnoty

minimálních leasingových plateb a

nezaručené zbytkové hodnoty

rovnal součtu:

reálné hodnoty pronajatého aktiva a

počátečních přímých nákladů pronajímatele

Přírůstková úroková míra je buď:

úrokovou mírou, kterou by nájemce musel zaplatit za podobný leasing,

nebo úroková míra, za kterou by si nájemce mohl vypůjčit peněžní prostředky nezbytné pro koupi aktiva, pokud doba půjčky je stejná jako doba leasingu a s podobným zajištěním

Finanční leasing. Kritéria pro určování finančního leasingu. Finanční leasing z pohledu nájemce. Finanční leasing z pozice pronajímatele.

Kritéria pro určování finančního leasingu

vlastnická práva aktiva jsou převedena na nájemce do konce nájemní smlouvy,

nájemce má možnost po ukončení leasingu odkoupit aktivum za cenu, která je podstatně nižší než reálná hodnota tohoto aktiva k tomuto datu,
doba leasingu tvoří podstatnou část ekonomické životnosti aktiva (doba trvání leasingu by, podle doporučení US GAAP, měla být rovna nebo větší než 75% odhadované délky ekonomické životnosti daného aktiva, v některých případech to není určující - např.  u automobilů),

současná hodnota minimálních leasingových splátek se rovná nebo je větší než reálná hodnota pronajatého aktiva,

v případě zrušení leasingu nájemcem, nese nájemce veškeré ztráty pronajímatele spojené ze zrušením leasingu,

nájemce nese ztráty nebo zisky plynoucí z pohybu reálné zbytkové hodnoty,

nájemce má možnost prodloužení leasingové smlouvy za výhodných podmínek snížených sazeb,

najaté aktivum má tak specifickou povahu, že je může využívat bez provedení větších úprav jen konkrétní nájemce.

Finanční leasing z pohledu nájemce

Při zahájení finančního leasingu nájemce uzná ve své  rozvaze aktivum a závazek v nižší z následujících částek:

reálná hodnota pronajatého aktiva

současná hodnota minimálních leasingových splátek. Jako diskontní sazba se použije implicitní úroková míra, pokud je možné ji určit. Tato úroková míra (její hodnota) je ve většině případů pro nájemce neznámá. Z tohoto důvodu IAS 17 umožňuje použit k diskontování přírůstkovou (mezní) úrokovou míru.

Přírůstková úroková míra je buď úrokovou mírou, kterou by nájemce musel zaplatit za podobný leasing, nebo úroková míra, za kterou by si nájemce mohl vypůjčit peněžní prostředky nezbytné pro koupi aktiva na stejně dlouhé období jako doba leasingu a s podobným zajištěním.

Transakce spojené s finančním leasingem musí být zachyceny v rozvaze nájemce aby nedošlo k podhodnocení jeho aktiv nebo ke zkreslení finančních ukazatelů.Postup, kdy předmět leasingu a závazek s ním spojený není zachycen v rozvaze nájemce, může být chápán jako druh účetního podvodu.

V případě, že předmětem finančního leasingu je odpisované aktivum, musí být toto aktivum zachycené v rozvaze nájemce, který musí toto aktivum postupně odpisovat.

Následné ocenění

Odpisy - Pokud na konci doby leasingu dojde k převedení vlastnictví aktiva na nájemce, shoduje se doba odpisování s ekonomickou životností aktiva.

Pokud ale na konci leasingu nedojde k převedení vlastnictví na nájemce, odepisuje se aktivum po dobu ekonomické životnosti nebo podle doby trvání leasingu, podle toho, která doba je kratší.

Co se týče leasingových plateb, ty se musí rozdělit na splátky závazku a finanční náklady.Finanční náklady se účtují do výsledovky.

Finanční leasing z pozice pronajímatele

Účetní jednotka- pronajímatel ve své rozvaze (v konkrétní položce majetku) předmět leasingu- aktivum nevykazuje. Tuto povinnost má nájemce- viz výše, kap. 9.2. Pronajímatel uzná toto aktivum jako pohledávku v částce, která se rovná čisté investici do leasingu.

3. Operativní leasing. Operativní leasing z pohledu nájemce. Operativní leasing u pronajímatele. SIC 15 - Operativní leasingy – pobídky.

Operativní leasing z pohledu nájemce

Pokud se jedná o operativní nájem, nájemce nevkládá (u finančního leasingu naopak ano) do své rozvahy aktivum, které je předmětem leasingu. Pouze vykazuje pravidelné leasingové platby, které jsou rovnoměrně, po dobu leasingového vztahu, účtovány do provozních nákladů. Takto postupuje uživatel, který nemá k dispozici jiný model, který by lépe systematicky odrážel rozložení přínosů plynoucích z leasingového vztahu.

Operativní leasing u pronajímatele

V případě operativního leasingu, pronajímatel (narozdíl od finančního leasingu) ponechává pronajímané aktivum ve své rozvaze v položce, která odpovídá povaze daného aktiva. Pokud se jedná o aktivum, které se odepisuje, je pronajímatel (v rámci operativního leasingu) povinen jej po dobu leasingu odepisovat. Při odpisování postupuje podle standardu IAS 16 -Pozemky, budovy a zařízení a IAS 38 -Nehmotná aktiva.Celkové leasingové platby dohodnuté s nájemcem jsou u pronajímatele vykazovány jako provozní výnosy. Tyto výnosy pronajímatel vykazuje rovnoměrně po dobu trvání leasingu. Výše výnosů v jednotlivých účetních obdobích nemusí odpovídat výši skutečných leasingových plateb.

Náklady vzniklé v souvislosti s uzavíráním leasingových smluv - dodatečné vedlejší náklady jako např. právní poplatky, administrativní náklady, zvyšují účetní hodnotu pronajímaného aktiva a vykazují se jako náklad po dobu trvání leasingového vztahu.

Pronajímatel i v případě operativního leasingu je povinen provádět pravidelně test na snížení hodnoty aktiva, které vykazuje ve své rozvaze. Pokud v rámci testování zjistí, že (budoucí) ekonomické přínosy z daného aktiva jsou nižší než účetní hodnota, musí se pronajímatel řídit IAS 36- Snížení hodnoty aktiv a účetní hodnotu aktiva snížit.

SIC 15 - Operativní leasingy - pobídky

Tato interpretace řeší problém rozpoznání pobídek v operativním leasingu v účetní závěrce pronajímatele a nájemce.Při vyjednávání nového nebo obnoveného operativního leasingu může pronajímatel poskytovat nájemci určité výhody- pobídky k uzavření smlouvy. Mezi tyto výhody patří například převzetí úhrady nákladů nájemce pronajímatelem nebo poskytnutí snížení počátečního nájemného. Pronajímatel rovněž může nabídnout určité počáteční období leasingové smlouvy osvobozené od placení nájemného.

Veškeré tyto pobídky při vyjednávání nového nebo obnoveného leasingu mají být považovány za součást čisté úhrady za pronájem aktiva a to bez ohledu na formu pobídky nebo načasování plateb. Pronajímatel by měl souhrnnou částku těchto nákladů na pobídky zaúčtovat jako snížení výnosů z leasingu a to rovnoměrně po dobu trvání leasingové smlouvy.

Nájemce by měl zaúčtovat souhrn výhod z pobídek jako snížení nákladů na leasing rovnoměrně po dobu trvání leasingové smlouvy.

Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky, budovy a zařízení (dodatek – chybí v materiálech)

Znehodnocení

V průběhu činnosti účetní jednotky může dojít vlivem neočekávaných událostí ke znehodnocení majetku. Jedná se například o tyto situace:

Významné snížení tržní ceny majetku nebo skupiny majetku,

Nepříznivé externí změny, které ovlivní majetek nebo skupinu majetku (jedná se o změny, které nesníží cenu majetku přímo, ale vedou ke snížení ceny výrobků nebo služeb, které majetek pro účetní jednotku zajišťuje),

ekonomické změny,

právní změny,

technologické změny,

Negativní interní změny jako například fyzické poškození majetku nebo krádež,

Negativní změny v činnosti účetní jednotky jako je například očekávaná likvidace účetní jednotky nebo restrukturalizace a reorganizace,

Výkon majetku přestává splňovat očekávání účetní jednotky,

Náklady spojené s pořizováním majetku jsou vyšší než účetní jednotka původně očekávala - jedná se o zmařenou investici do majetku.

Pokud dojde na základě výše vyjmenovaných změn ke znehodnocení majetku, zachytí se (podle IAS/IFRS) toto znehodnocení ve výsledovce účetní jednotky jako ztráta, pokud reálná hodnota poklesne pod účetní hodnotu.

Účetní politiky

Konsolidovaná účetní závěrka. Mateřský podnik, dceřiný podnik. Účel konsolidované účetní závěrky. Kontrola. Vyloučení – nevyloučení dceřiné společnosti z konsolidace.Plná metoda konsolidace.

Konsolidovaná účetní závěrka je účetní závěrka za skupinu prezentovaná jako účetní závěrka jediného podniku - samostatné ekonomické jednotky.

Skupina (konsolidační celek)je mateřský podnik a všechny jeho dceřiné podniky.

Mateřský podnik je podnik, který má jeden nebo více dceřiných podniků.

Dceřiný podnik je účetní jednotka ovládaná (kontrolována) jinou účetní jednotkou (vykazující jednotkou -mateřským podnikem).

Kontrola (ovládání) znamená pravomoc ovládat (řídit) finanční a provozní politiky jiného podniku tak, aby ovládající účetní jednotka měla z jeho činnosti užitek.

Účel kons.úč.závěrky

Hlavním důvodem sestavování konsolidované účetní závěrky je poskytnutí uživatelům účetní závěrky (především akcionářům) potřebné informace, které se týkají finanční situace, změn finanční situace a výsledku činnosti skupiny podniků jako jednoho ekonomického celku.

IAS 27 nedovoluje vyloučení dceřiné společnostikonsolidace z těchto důvodů:

Podnikatelské činnosti dceřiné společnosti jsou odlišné od podnikatelských činností jiných podniků ve skupině,

Dceřiná společnost provozuje svoji činnost za přísných dlouhodobých restrikcí, které omezují odvod peněžních prostředků mateřskému podniku

Jediný důvod, pro který může být dceřiný podnik vyloučen z konsolidačního celku vyplývá z požadavků IFRS 5. Jedná se o případ, kdy dceřiný podnik je pořízen pouze se záměrem následného prodeje do 12 měsíců od data pořízení a vedení podniku aktivně hledá kupujícího. Pokud ale tato dceřiná společnost nebyla do doby 12 měsíců prodána a rovněž nebyla součástí konsolidačního celku, za který se sestavovala konsolidovaná účetní závěrka, musí mateřská společnost zpětně tuto dceřinou společnost do konsolidace zahrnout a konsolidovanou závěrku zpětně opravit.

Konsolidovaná účetní závěrka se sestavuje kombinací účetních závěrek mateřského podniku a jeho dceřiných podniků plnou metodou konsolidace.

Při sestavování konsolidované účetní závěrky plnou metodou se postupuje následovně:

Účetní výkazy mateřské společnosti a jejich dceřiných společností se sloučí tak, že se sečtou jednotlivé řádky, na nichž jsou uvedeny položky jednotlivých aktiv, závazků a vlastního kapitálu v rozvaze a nákladů a výnosů ve výsledovce.

Účetní hodnota investic mateřské společnosti do jednotlivých dceřiných společností a podíl mateřské společnosti na jejich vlastním kapitálu jsou vyloučeny. Pokud výsledkem těchto činností je goodwill, účetní jednotka ho vykazuje a účtuje o něm podle IFRS 3.

Zůstatky a transakce mezi podniky ve skupině a související výnosy a náklady jsou vyloučeny v plné výši.

Účetní jednotka stanoví výši menšinových podílů na čistém zisku konsolidovaných dceřiných společností za dané účetní období. Menšinové podíly na čistých aktivech konsolidovaných dceřiných společností se oddělí od podílů, který má na vlastním kapitálu mateřská společnost. Menšinové podíly na čistých aktivech jsou složeny:

z hodnoty menšinových podílů vypočtené ke dni původní konsolidace podle IFRS 3,

z menšinového podílu na změnách stavu vlastního kapitálu po datu kombinace.

Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1917
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site