Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

BiologieBudovaChemieEkologieEkonomieElektřinaFinanceFyzikální
GramatikaHistorieHudbaJídloKnihyKomunikaceKosmetikaLékařství
LiteraturaManagementMarketingMatematikaObchodPočítačůPolitikaPrávo
PsychologieRůznéReceptySociologieSportSprávaTechnikaúčetní
VzděláníZemědělstvíZeměpisžurnalistika

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA BTS - MODUL TESTY

různé

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

TERMENI importanti pentru acest document

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

BTS

MODUL TESTY

Modul Testy

Tento modul umožňuje vytvárať testy, ktoré sa môžu využiť napr. na preskúšanie vedomostí zamestnancov pri rôznych školeniach, overenie vedomostí obslúh rôznych technických zariadení. Pri vytváraní testu je možné využiť širokú knižnicu otázok vytvorenú z rôznych platných predpisov (zákony, vyhlášky, nariadenia vlády, normy) z oblasti BOZP, OPP, CO.

Po kliknutí na tlačidlo „Testy“ sa zobrazí úvodná obrazovka modulu. V jej ľavej časti sa nachádza stromová štruktúra tzv. Knižnice testových otázok a stromová štruktúra tzv. Projektov. Pravá časť zobrazuje údaje (napr. dokumenty s testovými otázkami) v závislosti od akcií používateľa v stromovej štruktúre v ľavej časti obrazovky.

Knižnica testových otázok

V stromovej štruktúre „Knižnice testových otázok“ sú utriedené všetky dokumenty s testovými otázkami. Knižnica je rozdelená na 4 základné časti:

časť „BOZP“

časť „Ochrana pred požiarmi“

časť „Civilná ochrana“

časť „Vlastné“

V častiach „BOZP“, „Ochrana pred požiarmi“ a „Civilná ochrana“ sa ďalej nachádzajú usporiadané dokumenty s otázkami z rôznych predpisov z týchto oblastí. Tieto dokumenty sú spracované odborníkmi z firmy BE-soft.

V časti „Vlastné“ má používateľ možnosť vytvárať vlastné dokumenty s testovými otázkami.

Dokument

Pri prezeraní dokumentu v knižnici testových otázok, ktorý obsahuje testové otázky z príslušného predpisu okrem zobrazenia otázok k prislúchajúcemu dokumentu je možné zobraziť aj znenie daného predpisu (ak máte nainštalovaný (zakúpený) príslušný „predpisový“ modul). Túto možnosť zapnete/vypnete voľbou v hlavnom menu „Testy – Zobraz predpis“.

Zobrazenie znenia otázok v cudzom jazyku

Klienti, ktorí majú zakúpený modul Testy aj s prekladom otázok do cudzieho jazyka (pozn. zatiaľ iba do anglického), majú možnosť zobraziť si otázky preložené do cudzieho jazyka. Po aktivovaní voľby v hlavnom menu „Testy – Zobraz cudzojazyčné znenia“ sa pri každej otázke, ku ktorej existuje preklad do cudzieho jazyka, zobrazí informácia do akých jazykov je preložená. Po kliknutí na názov jazyka sa zobrazí preklad (viď. obrázok).

Tlač dokumentu

Používateľ má možnosť ľubovoľný dokument s otázkami (ako aj všetky dokumenty, ktorých obsah sa zobrazuje v pravom okne) vytlačiť. To je možné previesť nasledovným postupom:

 1. zvoľte v stromovej štruktúre v ľavej časti obrazovky dokument, ktorý chcete vytlačiť
 2. kliknite na ikonu (menu „Program“ - „Tlač“)

RoundedRoundedRounded

 1. Následne sa zobrazí hlásenie (viď. obrázok).

Ak zvolíte „Áno“ (Yes) dokument sa vytlačí aj so zvýraznenými správnymi odpoveďami, voľbou „Nie“ (No) sa vytlačí dokument bez zvýraznenia správnych odpovedí. Kliknutím na „Cancel“ tlač zrušíme.

Vlastné otázky

Používateľ má možnosť vytvárať aj dokumenty s vlastnými otázkami (napr. otázky z interných predpisov a pod.). Pri vytváraní dokumentov s vlastnými otázkami postupujte nasledovne:

 1. kliknite v stromovej štruktúre na časť „Vlastné“,
 2. kliknite na ikonu

RoundedRounded

 1. následne sa Vás program opýta, či chcete vytvoriť nový dokument alebo adresár (viď. obrázok). To znamená, že môžete vytvárať nie len nové dokumenty, ale aj vytvoriť vhodnú adresárovú štruktúru, v ktorej budú Vami vytvorené dokumenty vhodne usporiadané.

a)      kliknutím na „Áno“ (Yes) sa vytvorí nový dokument

b)      kliknutím na „Nie“ (No) sa vytvorí nový adresár

c)      kliknutím na „Storno“ (Cancel) sa proces vytvárania dokumentu zruší

 1. v závislosti od predchádzajúcej voľby sa zobrazí buď okno na zadanie názvu nového dokumentu alebo adresára. Zadajte názov a kliknite na tlačidlo „OK“, voľbou „Storno“ (Cancel) proces vytvárania zrušíte. Ak ste klikli na „OK“, vytvorí sa nový dokument (resp. adresár), ktorý môžete hneď vidieť v stromovej štruktúre v ľavej časti obrazovky.

S vytvoreným dokumentom je možné vykonávať nasledujúce operácie:

a)      zadávanie nových otázok,

b)      editovanie vytvorených otázok,

c)      zmazanie vytvorenej otázky,

d)      tlač dokumentu,

e)      zrušenie celého dokumentu.

Pri operáciách zadávania nových otázok, editovania vytvorených otázok, mazania vytvorených otázok je vždy nutné:

V prvom kroku zvoliť v stromovej štruktúre v ľavej časti obrazovky dokument, v ktorom tieto operácie budú vykonávané - kliknutím na názov dokumentu.

V poslednom kroku potvrdiť všetky vykonané zmeny dokumentu (pridávanie otázok, mazanie otázok, editovanie otázok) a uložiť ich. Čo je možné previesť kliknutím na ikonu , alebo v hornom menu v ponuke „Testy - Uložiť“. Taktiež máme možnosť ukončiť editovanie dokumentu bez uloženia prevedených zmien a to kliknutím na ikonu   alebo voľbou „Storno“ v ponuke „Testy“

RoundedRoundedRounded

Zadávanie nových vlastných otázok

Pri vytváraní novej otázky postupujte nasledovne:

 1. kliknite na ikonu (menu „Testy - Nový“)

Rounded

 1. po vykonaní 1. kroku sa v dolnej pravej časti obrazovky zobrazí panel na zadanie otázky, troch odpovedí a označenie správnej odpovede. Len jedna odpoveď môže byť správna, ďalšie sú zavádzajúce. Po vyplnení otázky, odpovedí a označení správnej odpovede stlačte tlačidlo „OK“, následne sa otázka priradí k dokumentu. Voľbou tlačidla „Storno“ v ľubovolnom momente sa proces vkladania otázky zruší.

RoundedRounded

Editovanie vlastných otázok

Pre editovanie otázok postupujte nasledovne:

 1. kliknite na ikonu (menu „Testy“ - „Editovať“)

Rounded

 1. Po vykonaní 1. kroku sa pri každej otázke dokumentu zobrazia tlačidla „Editovať“ a „Zmazať“ (viď obrázok).

RoundedRounded

 1. Kliknutím na tlačidlo „Editovať“ sa v pravej dolnej časti zobrazia textové polia, v ktorých môžete editovať doterajšie znenie zvolenej otázky.

 1. Vykonanie zmien v danej otázke potvrďte kliknutím na tlačidlo „OK“. Editovanie zvolenej otázky môžete zrušiť kliknutím na „Storno“.

Zmazanie vlastnej otázky

Pri mazaní otázok postupujte nasledovne:

 1. kliknite na ikonu (menu „Testy“ - „Editovať“ (viď. obrázok pri editovaní)
 2. Po vykonaní 1. kroku sa pri každej otázke dokumentu zobrazia tlačidla „Editovať“ a „Zmazať“ (viď obrázok). Po kliknutí na tlačidlo „Zmazať“ sa objaví hlásenie vyžadujúce potvrdenie operácie zmazania otázky (viď. obrázok)

 1. Kliknutím na „OK“ sa otázka zmaže. Voľbou „Storno“ proces mazania bude zrušený.

Zmazanie celého dokumentu

 1. zvoľte v stromovej štruktúre v ľavej časti obrazovky dokument, ktorý chcete zmazať.
 2. kliknite na ikonu (menu „Testy“ - „Zmazať“)

RoundedRounded

 1. po vykonaní 2. kroku sa zobrazí dialóg, v ktorom je nutné potvrdiť zmazanie zvoleného dokumentu kliknutím na „Áno“ (Yes), v prípade, že dokument nechcete zmazať zvoľte „Nie“ (No).Projekty

Vytvorenie projektu (testu)

Nový projekt (test) vytvoríte nasledujúcou postupnosťou krokov:

 1. Proces tvorby nového projektu možno začať dvoma spôsobmi:

a)            voľbou „Nový projekt“ v ponuke „Testy“,

b)            v stromovej štruktúre kliknutím na uzol „Projekty“ a následne kliknutím na ikonu .

RoundedRoundedRounded

 1. Následne sa zobrazí okno (viď. obrázok) v ktorom je nutné v príslušnej kolónke zadať názov projektu (testu). Ďalej máte možnosť pri vytváraní projektu použiť preddefinované vzory. To znamená, že pri výbere dokumentov, z ktorých sa majú čerpať otázky do testu, bude využitý vzor, v ktorom už je preddefinované z ktorých dokumentov sa ktoré otázky majú do testu zaradiť. Napríklad: pri voľbe vzoru „Školenie vodičov referentských vozidiel“ sa do testu automaticky vyberú otázky z dokumentov:
  1. Vyhláška č. 164/1997 Z.z. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla
  2. Vyhláška č. 208/1991 Z.z. bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
  3. Zákon č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách

Taktiež je ešte nutné v príslušnej kolónke zadať počet otázok v teste.

Kliknutím na „OK“ postúpite na ďalší krok tvorby projektu. Kliknutím na „Storno“ sa proces tvorby projektu zruší.

 1. Následne sa zobrazí v tabuľke prehľad všetkých dokumentov z „Knižnice testových otázok“. Pri každom dokumente sú kolónky s údajom o počte otázok v danom dokumente a počte vybraných otázok do tvoreného projektu (testu). Môžete začať vlastný výber otázok do projektu (testu).

Ak chcete pridať otázku z niektorého dokumentu, je nutné zaškrtnúť políčko pred názvom dokumentu. Následne sa zmení obrazovka na viď. obrázok:

V dolnej polovici sa zobrazia všetky otázky prislúchajúce danému dokumentu. Otázku, ktorú chcete aby bola zaradená do projektu (testu), je nutné označiť v príslušnom políčku. Alebo necháte program vybrať náhodne určitý počet otázok z testu a to zadaním počtu otázok do políčka „Počet vybraných otázok z tohto dokumentu“. Prípadne ak zmeníte celkový počet otázok v políčku „Otázok spolu“, program automaticky pridá (uberie) zo všetkých zaškrtnutých dokumentov daný počet otázok do vytváraného projektu.

 1. Po ukončení výberu otázok do projektu (testu) kliknite na ikonu (menu „Testy“ - „Uložiť“), čím sa proces tvorby (editovania) projektu ukončí. V prípade, že chcete tvorbu (editovanie) projektu zrušiť kliknite v ľubovolnom momente na ikonu .

RoundedRounded

 1. V okne (viď. obrázok) je nutné zadať meno súboru, pod ktorým bude projekt uložený na disku. Kliknutím na tlačidlo „Uložiť“ sa proces tvorby projektu (testu) ukončí.

Rounded

Pod uzlom „Projekty“ sa zobrazujú projekty a adresáre, ktoré sú uložené na disku v adresári (štandartne) C:Program FilesBesoftBtsVlastneTesty. Prípadne, ak projekt uložíte mimo tohto adresára, program si dočasne zapamätá túto cestu a pri následnom otvorení sa v stromovej štruktúre zobrazí aj tento projekt.

Každý projekt je štruktúrovaný do 4 častí :

Otázky,

Tabuľka odpovedí,

Osnova,

Zamestnanci.

Otázky projektu

Kliknutím v ľavej časti obrazovky na uzol „Otázky“ sa v pravej časti obrazovky zobrazí znenie otázok a odpovedí zaradených do projektu (viď obrázok).

Projekt možno editovať kliknutím na ikonu (menu „Testy“ - „Editovať“).

Kliknutím na ikonu môžete vytlačiť otázky testu. A to buď zo zvýraznením alebo bez zvýraznenia správnych odpovedí.

Pred samotnou tlačou si môžete pozrieť náhľad tlačeného dokumentu testov alebo aj dokument v html forme uložiť na disk.

Rounded

Otázky z projektu je možné exportovať do programu MS Word ponukou v menu „Program“„Export do MS Word“.

Kliknutím na položku hlavného menu „Testy – Zobraz verziu v anglickom jazyku“, pokiaľ máte zakúpenú verziu s prekladom otázok do anglického jazyka, sa zobrazí znenie otázok a odpovedí zaradených do projektu v anglickom jazyku.

Tabuľka odpovedí

Kliknutím v ľavej časti obrazovky na uzol „Tabuľka odpovedí“ sa v pravej časti obrazovky zobrazí prehľadná tabuľka na zaškrtávanie odpovedí (viď obrázok).

Kliknutím na ikonu môžete tabuľku odpovedí vytlačiť. A to buď zo zvýraznením alebo bez zvýraznenia správnych odpovedí, obdobne ako pri tlači testových otázok.

Tabuľku odpovedí je možné exportovať do programu MS Word ponukou v menu „Program“ – „Export do MS Word“.

Osnova

Kliknutím v ľavej časti obrazovky na uzol „Osnova“ sa v pravej časti obrazovky zobrazí návrh osnovy školenia (viď obrázok). Osnova je generovaná vo formáte RTF a vo formáte DOC.

V prípade, ak kliknete na tlačidlo „Formát osnovy v RTF“ pravá časť obrazovky sa rozdelí na 2 časti. V hornej časti je uvedený originál osnovy, ktorý nemôžete zmeniť, spodná časť obsahuje Vami upravený dokument.

Po kliknutí na ikonu môžete v okne v spodnej časti obrazovky túto osnovu vykonaného školenia editovať. Zmeny v dokumente uložíte kliknutím na ikonu , dokument sa uloží k projektu. Ponukou v menu „Testy“„Uložiť ako“ ho môžete exportovať a následne upraviť napr. v programe MS Word.

Po kliknutí na ikonu* dôjde k obnoveniu dolného dokumentu podľa horného originálu.

V prípade, ak kliknete na tlačidlo „Formát osnovy v DOC“ vygeneruje sa dokument, ktorý po kliknutí na tlačidlo môžete editovať v aplikácii MS Word.

Kliknutím na môžete osnovu školenia vytlačiť.

Zamestnanci

Kliknutím v ľavej časti obrazovky na uzol „Zamestnanci“ sa v pravej časti obrazovky zobrazí prehľadná tabuľka s vyhodnotením výsledkov testovaných osôb (viď obrázok).

Rounded

Kliknutím na niektorú osobu zo zoznamu testovaných osôb sa v pravej časti zobrazí „Vyhodnocovacia tabuľka“, v ktorej si môžete pozrieť aké odpovede testovaná osoba zaškrtala v teste a taktiež správne odpovede. Zobrazí sa aj test so zvýraznenými správnymi odpoveďami.

Kliknutím na ikonu môžete pridať testovanú osobu - zamestnanca do testu

Kliknutím na ikonu * môžete zmeniť údaje testovanej osoby.

Kliknutím na ikonu * zmažete údaje o testovaní osoby.

Kliknutím na ikonu môžete vytlačiť vyhodnocovaciu tabuľku alebo test so správnymi odpoveďami.

Vlastnosti projektu

Pomocou menu „Testy – Vlastnosti projektu“ je možné zmeniť názov projektu, ktorý sa zobrazuje v jednotlivých dokumentoch projektu. Sú tu zobrazené zhrňujúce informácie o projekte ako celkový počet otázok v teste a či pri vytváraní testu bol použitý preddefinovaný vzor.

Testovanie osôb

Zvolením projektu (testu) a kliknutím na ikonu spustíte proces testovania.

Prípadne spustením programu Testy.exe, ktorý Vás vyzve na určenie cesty k projektu (testu). Program Testy.exe sa nachádza vo Windows-ovej ponuke Štart - Programy - Besoft - Testy, alebo je uložený na disku (štandartne) C:Program FilesBesoftBtsBinTesty.exe.

Následne sa objaví okno, v ktorom je potrebné zadať údaje o osobe ktorá bude testovaná (meno, priezvisko, titul, prípadne dátum narodenia). Údaje môžete zvoliť zo zoznamu, alebo zadať nanovo.

RoundedRounded

Kliknutím na tlačidlo „OK“ sa otvorí testovacie okno (viď. obrázok). Voľbou „Storno“ sa spustenie testovania zruší.

Rounded

V testovacom programe skúšaná osoba označí odpovede na jednotlivé otázky. Po vyplnení testu na jeho konci je tlačidlo „Odoslať test“, potvrdením ktorého sa ukončí testovanie. Následne sa jeho odpovede uložia a vyhodnotia. Výsledok je možné si prezrieť v programe BTS (Bezpečnostno technický systém), v module Testy zvolením príslušného testu (projektu) v jeho časti „Zamestnanci“.

Funkcia Prezentácia

Funkcia „Prezentácia“ v module „Testy“, umožňuje zobrazovať otázky formou PowerPoint-ovej prezentácie.

 1. V stromovej štruktúre projektov zvoľte projekt, ktorého otázky chcete zobraziť formou prezentácie.

 1. Kliknite na tlačidlo prezentácia v tlačidlovej lište.
 2. Zvoľte, či si prajete zvýrazniť v prezentácii správne odpovede.

 1. Následne sa spustí okno s prezentáciou. Prechod medzi jednotlivými otázkami ovládate pomocou tlačidiel v pravom dolnom rohu.Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1968
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site