Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

BiologieBudovaChemieEkologieEkonomieElektřinaFinanceFyzikální
GramatikaHistorieHudbaJídloKnihyKomunikaceKosmetikaLékařství
LiteraturaManagementMarketingMatematikaObchodPočítačůPolitikaPrávo
PsychologieRůznéReceptySociologieSportSprávaTechnikaúčetní
VzděláníZemědělstvíZeměpisžurnalistika

Základní normalizace grafických dokumentů

různé

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

TERMENI importanti pentru acest document


Warning: mysql(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/svadan38/public_html/replace_diacritice.php on line 116

Warning: mysql(): A link to the server could not be established in /home/svadan38/public_html/replace_diacritice.php on line 116

Warning: mysqli_fetch_row() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/svadan38/public_html/replace_diacritice.php on line 117
:

Základní normalizace grafických dokumentů

Formáty a úprava výkresových listů (ČSN ISO 5457)

Výkresy a schémata se zpracovávají na předepsaných rozměrech (formátech) výkresových listů. K přednostnímu užití jsou normou předepsány formáty řady ISO A - tabulka 2-1. Je-li třeba užít delší výkresový list, volí se z řady prodloužených formátů.
Rozměry v mm

Formáty řady ISO-A

Prodloužené formáty

Zvlášť prodloužené formáty

Označení

Rozměry

Označení

Rozměry

Označení

Rozměry

A0

841 x 1189

A0 x 21)

1189 x 1682

A0 x 3

1189 x 25232)

A1

594 x 841

A1 x 3

841 x 1783

A1 x 4

841 x 23782)

A2

420 x 594

A2 x 3

594 x 1261

A2 x 4

594 x 1682

A2 x 5

594 x 2102

A3

297 x 420

A3 x 3

420 x 891

A3 x 5

420 x 1486

A3 x 4

420 x 1189

A3 x 6

420 x 1783

A3 x 7

420 x 2080

A4

210 x 297

A4 x 3

297 x 630

A4 x 6

297 x 1261

A4 x 4

297 x 841

A4 x 7

297 x 1471

A4 x 5

297 x 1051

A4 x 8

297 x 1682

A4 x 9

297 x 1892

Poznámky:

tento formát odpovídá dvěma formátům A0 řady ISO-A

pro praktické užití se tyto formáty nedoporučují

rozměry jdou uvedeny ve tvaru a x b nebo b x a (obr. 2-2).

Tab. 2-1

Originál výkresu má být zpracován na nejmenším možném formátu. Musí být však zachována přehlednost výkresu a jeho dobrá čitelnost.

Na kreslicím listu je kreslicí pole (plocha) ohraničeno dvojitým rámečkem z nichž větší slouží k odstřižení formátu (obr.2-1). Rámečky jsou provedeny souvislou čarou (kap. 4) tloušťky min. 0,5 mm. Nedílnou součástí výkresového listu je popisové pole (kap. 2), které se umísťuje v pravém dolním rohu kreslicí plochy. Možné orientace formátu a umístění popisového pole udává obr.2- Obvykle se všechny formáty (mimo formát A4) užívají tak, že vodorovná strana formátu je delší (u formátu A4 je delší svislá strana). Z obrázku 2-2 jsou patrné i šířky lemu rámečku oříznutého formátu.

Obr.2-1

Obr.2-2

Další předepsanou výbavu kreslicích listů tvoří (obr. 2-3):

a) Středicí značky - obr. 2-3 A

Tvoří je úsečky umístěné na osách souměrnosti kreslicího listu. Jejich tloušťka je min. 0,5

mm.

b) Orientační značky - obr. 2-3 B

Značka má tvar trojúhelníku, který je kreslený na rámci. Na výkresový list se umísťují

vždy dvě značky (jedna na delší stranu a druhá na kratší stranu formátu). Jedna ze značek

musí směřovat vždy ke kresliči (spodní okraj formátu). Značky se kryjí se středicími

značkami.

c) Značky pro oříznutí - obr. 2-3 C, D

Značka je tvořena pravoúhlým rovnoramenným trojúhelníkem (délka ramen 10 mm) nebo

dvěma na sebe kolmými úsečkami (tloušťka čar 2 mm, délka 10 mm). Značky se umisťují v

rozích výkresového listu.

Obr. 2-3

Pro případy, kdy je to vhodné, lze výkresový list vybavit dalšími náležitostmi:

a) Souřadnicovou sítí (obr. 2-4)

Počet polí sítě musí být dělitelný dvěma. Šířka polí by měla být v mezích 25 až 75 mm.

Označení polí se v jednom směru provádí písmeny velké abecedy a v druhém směru

arabskými čísly normalizovaným technickým písmem (kap. 5). Počátek označování polí je

v protilehlém rohu vůči popisovému poli. Síť se kreslí čarou min. 0,5 mm tlustou.

Obr. 2-4

b) Porovnávacím měřítkem

Jde o obdélníkovou lištu nejméně 100 mm dlouhou a maximálně 5 mm širokou. Má dělení po 10 mm. Měřítko nemá číselné údaje, kreslí se do lemu výkresového listu tloušťkou čáry min. 0,5 mm.

Skládání výkresů (jejich kopií) se provádí na formát A4 vždy tak, aby popisové pole bylo nahoře (obr. 2-5).

Obr. 2-5

2 Popisové pole

Popisové pole obsahuje základní organizační a technické údaje dokumentu.

Pro jednotlivé druhy konstrukčních dokumentů se užívají jejich různé typy:

a) Základní popisové pole - používané u výkresů součástí.

b) Zmenšené popisové pole - určené pro schémata a textové dokumenty.

c) Zjednodušené popisové pole - používané pro druhé a další listy výkresů a schémat.

Popisové pole má obsahovat zejména tyto údaje (viz též obr.6):

1 - číslo dokumentu (písmenočíslicový znak), počet listů, číslo listu

2 - název dokumentu shodný s názvem na výkresu (schématu) zobrazeného předmětu

3 - jméno a podpisy pracovníků, podílejících se na tvorbě a schválení dokumentu

4 - zápis změn provedených v dokumentu po jeho vydání

5 - název (logo) organizace, která dokument zpracovala

6 - technické poznámky

7 - číslo souvisejícího soupisu položek (kusovníku) - (pokud existuje)

8 - hmotnost na výkrese zobrazených částí

9 - měřítko (měřítka) použité na výkresu

specifikace materiálu (jen u výkresů součástí)

11 - údaje základního pravidla tolerování, třídy přesnosti netolerovaných rozměrů a geometrických tolerancí (obvykle jen u výkresů)

12 – použitý způsob promítání (obvykle jen u výkresů)

Pokud popisové pole neobsahuje příslušnou kolonku pro určitý údaj uvede se údaj nad popisové pole formou slovní poznámky nebo symbolikou danou normou.

Ukázka provedení základního popisového pole užívaného ve cvičení předmětu je na obr. 2-6.

Ukázka jiného způsobu provedení popisového pole je na obrázcích 3-81 a 3-8


11,12

Obr. 2-6

3 Měřítko

Měřítko je poměr délkového rozměru prvku předmětu zobrazeného na výkresu ke skutečnému délkovému rozměru téhož prvku na skutečném předmětu. Hlavní měřítko, ve kterém je zhotoveno hlavní zobrazení na výkresu, se uvádí v příslušné rubrice popisového pole. Jestliže jsou některé obrazy na výkresu v jiném než hlavním měřítku, uvede se toto měřítko(a) v závorce vedle hlavního měřítka. Takové měřítko se uvede i u označení obrazů jím provedených (např.: M 5 : 1).

Doporučená měřítka pro použití na výkresech jsou uvedena v tabulce 2-

Druh

Doporučená měřítka

Měřítka zvětšení

5 : 1

2 : 1

Skutečná velikost

Měřítka zmenšení

Tab. 2-2

Volba měřítka výkresu je závislá na složitosti zobrazovaného předmětu. Použité měřítko a velikost zobrazovaného předmětu určují formát výkresového listu.

4 Druhy čar

Pro zobrazování technických předmětů na výkresech a schématech se užívají různé druhy čar. Norma ISO uvádí tyto základní druhy čar (tabulka 2 –3).

Tab. 2-3

Jednotlivé druhy čar (uvedené v tabulce 2-3) se na technických dokumentech používají v různých tloušťkách. Obecně norma uvádí tato provedení čáry:

velmi tlustá

tlustá

tenká

Poměr tlouštěk těchto provedení je 4 : 2 : 1 (velmi tlustá : tlustá : tenká)

Podle druhu a provedení (na.př.formátu) dokumentu norma doporučuje užití určitých tlouštěk čar (tabulka 2-4).

Druh dokumentu

tenká čára (mm)

tlustá čára (mm)

Výkresy a schémata v elektrotechnice – menší formáty

0,25

0,5

Výkresy a schémata v elektrotechnice – větší formáty

0,35

0,7

obrázky do technických zpráv, knih a publikací (odborných článků)

0,13 nebo 0,18

0,35 nebo 0,5

Tab.2-4

Konkrétní užití jednotlivých druhů čaru a jejich tlouštěk užívaných na dokumentech v elektrotechnických oborech jsou uvedeny v tabulce 2-5.

Druh a tloušťka čáry

Užití čáry

na schématech v elektrotechnice

souvislá

tenká

elektrická spojení všeobecně (bez rozlišení druhu, průřezu a pod.), elektrická vedení, elektrická vazba funkční, logická a pod., pomocné obvody, odkazové čáry (včetně praporků)

tlustá

elektrická spojení s funkčním významem, vedení při rozlišování různých druhů, hlavní obvody přípojnice, přípojnicové rozvody, kabelové formy, svazky kabelů, vodičů, rámeček výkresu, formát výkresuvelmi tlustá

vedení při rozlišení různých druhů, přípojnice a přípojnicové rozvody ( jsou-li vedení kreslena tlustou čarou), svazky vodičů ( jsou-li vedení kreslena tlustou čarou), kabelové formy a svazky kabelů

souvislá nepravidelná

tenká

přerušení a ukončení obrazců ( užívá se provedení (obr.3-19) „se zlomy“ (a) či „od ruky“ (b))

čárkovaná

tenká

neelektrická ( mechanická, hydraulická, pneumatická atd.) spojení, stínění

čerchovaná

tenká

dělící čára mezi zařízeními (např. v poli rozvaděčů), ohraničení souboru přístrojů nebo prvků téhož přístroje, ochranný vodič uzemňování, pro chráněný rozvod a pod.

tečkovaná

tenká

pokračování, opakování prvků nebo obvodů

na výkresech mechanických částí

souvislá

tenká

obrysy sklopených průřezů, neurčité hrany, šrafování řezů a průřezů, kótovací, vynášecí (pomocné) a odkazové čáry ( včetně praporků), patní kružnice, zobrazení závitů, úhlopříčky hranolů a jehlanů, ohraničení vynášených podrobností

tlustá

viditelné obrysy a hrany pohledů, řezů, průniků, rámeček výkresu, ukončení závitu

velmi tlustá

lepený spoj

souvislá nepravidelná

tenká

přerušení a ukončení obrazců, rozhraní mezi pohledem a částečným řezem

čárkovaná

tenká

zakryté (neviditelné) hrany a obrysy

čerchovaná

tenká

osy souměrnosti, roztečné kružnice a přímky, označení úprav povrchu

tlustá

poloha myšlených rovin řezu; ( k označení rovin lze užít také jen tlustých úseček)

čerchovaná se dvěma tečkami

tenká

krajní polohy pohyblivých předmětů, zobrazení tvaru přetvoření, tížnice, obrysy a hrany sousedících předmětů, čáry ohybu na rozvinutých plochách

Tab. 2-5

Hlavní zásady pro kreslení čar:

T  zvolená skupina čar musí být použita ve všech obrazech výkresu

T  napojení přerušovaných čar na jiné čáry se provádí bez mezery

T  u rovnoběžných přerušovaných čar umístěných blízko sebe se mezery umístí tak, aby čáry

nebyly provedeny paralelně

T  čerchované čáry nekončí tečkou (tečkami)

T  čerchované čáry se protínají čarami (nikoliv mezerou či tečkou)

T  jestliže by se při zobrazování součásti měly dvě čáry překrývat, pak se přednostně

kreslí (v pořadí): obrysové čáry a viditelné hrany, zakryté obrysy a hrany, osy rotace

5 Normalizace písma

Textové údaje (zápisy rozměrů, údaje v popisovém poli, technické poznámky, atd.) se na grafických dokumentech uvádí technickým písmem. To je normalizováno (ČSN EN ISO 3098-0 (idt 01 3115). Norma rozlišuje několik typů písem. (typy A, B CA, CB). Tyto typy mohou být provedeny jako kolmé (na základní dotažnici) a šikmé (sklon písma vzhledem k základní dotažnici je 750 ). Pro ruční popisování (od ruky, šablonou, suchými obtisky) technických dokumentů je doporučeno písmo typu B – kolmé (písmo velké abecedy). K popisu prováděného počítačovou technikou jsou určeny typy CA a CB.

Základní rozměry písma jsou:

h – výška písma

d – tloušťka čáry písma (pro typ B platí: d = 1/10h)

Ostatní rozměry jsou odvozeny od hodnoty h – viz tabulka 2-6, která uvádí rozměry písma typu B. Základní dotažnicí se rozumí myšlená čára tvořená úpatím jednotlivých písmen velké abecedy. Na obr. 2-7 je ukázka ručního provedení písmen velké abecedy typu písma B.

Rozměry v milimetrech

Charakteristický rozměr

Násobek h

Rozměry

Výška písma

(10/10)h

Výška písmen malé abecedy

(výška x-)

(7/10)h

Dolní dotah písmen malé abecedy

(3/10)h

Horní dotah písmen malé abecedy

(3/10)h

Mezera pro diakritická znaménky
(pro písmena velké abecedy)

(4/10)h

Mezera mezi písmeny

(2/10)h

Nejmenší vzdálenost základních dotažnic 1)

(19/10)h

Nejmenší vzdálenost základních dotažnic 2)

(15/10)h

Nejmenší vzdálenost základních dotažnic 3)

(13/10)h

Mezera mezi slovy

(6/10)h

Tloušťka čáry

(1/10)h

Poznámky

pro písmeno s diakritickými znaménky

pro písmeno bez  diakritických znamének

pouze pro popis písmeny velké abecedy

zaokrouhlené hodnoty

Tab. 2-6

Obr.2-7


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4832
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site