Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

BiologieBudovaChemieEkologieEkonomieElektřinaFinanceFyzikální
GramatikaHistorieHudbaJídloKnihyKomunikaceKosmetikaLékařství
LiteraturaManagementMarketingMatematikaObchodPočítačůPolitikaPrávo
PsychologieRůznéReceptySociologieSportSprávaTechnikaúčetní
VzděláníZemědělstvíZeměpisžurnalistika

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

vzdělání

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

TERMENI importanti pentru acest document

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním, žáci se sociálním znevýhodněním.
Žáci se zdravotním postižením - s tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, s autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování.

Žáci se zdravotním znevýhodněním - zdravotně oslabení, dlouhodobě onemocnění, s lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování, kteří vyžadují zohlednění při vzdělávání.

Žáci se sociálním znevýhodněním - z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu.


I.Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení (SPU) a chování (SPCH)

Na doporučení třídního učitele a ostatních vyučujících a se souhlasem zákonných zástupců posíláme žáky, u kterých se projevují některé symptomy SPU, na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny (PPP). Na základě vyšetření a doporučení jsou pak tito žáci zařazováni do reedukační péče.

Jestliže PPP doporučí žáka k integraci, je žákovi, po předchozí žádosti zákonných zástupců žáka o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
se souhlasem ředitele školy plán vypracován
.


Po schválení žádosti uzavírá ředitelství školy se zákonnými zástupci žáka dohodu o vzájemné úzké spolupráci při nápravě.
Součástí dohody je individuální vzdělávací plán (IVP), podle kterého se bude se žákem pracovat.


IVP obsahuje:
závěry a doporučení z vyšetření v PPP,
konkrétní způsoby reedukace,
pomůcky, které se budou v případě potřeby používat při nápravě,
způsob hodnocení,
podmínky vzájemné spolupráce se zákonnými zástupci při nápravě.

Za zpracování IVP odpovídá učitel problémového předmětu a ředitel školy.
Na vypracování IVP se budou podílet školské poradenské zařízení, zákonný zástupce žáka, třídní učitel a vyučující učitelé problémových předmětů žáka. Pomocníky a supervizory budou výchovná poradkyně a speciální pedagožka (PPP).  IVP může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby.

Ředitel školy seznámí s IVP zákonného zástupce žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem § 6 odst. 4 vyhlášky . 73/2005 Sb..


Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy.

Obsahem se vzdělávací proces žáků s SPU zásadně neodlišuje
od vzdělávání ostatních žáků.

Vzdělávání žáků s ostatními formami zdravotního znevýhodnění

Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním bude organizováno na základě speciálních potřeb žáka.

Obsahem se vzdělávací proces žáků se zdravotním znevýhodněním zásadně neodlišuje od vzdělávání ostatních žáků.

Speciální potřeby žáka budou zaznamenány v jeho IVP, který bude obsahovat:
závěry a doporučení z vyšetření  nutného při diagnostikování formy zdravotního znevýhodnění (PPP, praktický lékař, speciálně pedagogická centra(SPC) aj.),
konkrétní organizace vzdělávání žáka,
způsob hodnocení,
podmínky vzájemné spolupráce se zákonnými zástupci.
 
Za zpracování IVP odpovídá třídní učitel a ředitel školy. Na zpracování IVP se budou podílet třídní učitel, vyučující učitelé problémových předmětů žáka, výchovný poradce a ředitel školy. IVP může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby.

Ředitel školy seznámí s IVP zákonného zástupce žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem § 6 odst. 4 vyhlášky . 73/2005 Sb.Vzdělávání žáků se zdravotním postižením

Zařazení žáka se zdravotním postižením do speciálního vzdělávání bude v souladu s vyhláškou .73/2005 Sb.

O zařazení žáka se zdravotním postižením rozhodne ředitel školy
na základě doporučení školského poradenského zařízení a souhlasu zákonného zástupce žáka  podle § 9 vyhlášky . 73/2005 Sb.

Pokud ředitel školy, s ohledem na možnosti školy, nezařadí žáka  se zdravotním postižením, který má povinnost plnit školní docházku, oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci žáka, krajskému úřadu a obci, v níž má žák trvalý pobyt.

Žáci s těžkým zdravotním postižením (§1 odst.4 vyhlášky .73/2005 Sb.) budou integrováni na naší škole pouze v případě výrazné spolupráce zákonných zástupců žáka a v souladu s možnostmi školy.

Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu budeme vycházet z konkrétního zjištění a popisu speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáka.
Speciální potřeby žáka budou zaznamenány v jeho IVP, který bude obsahovat:
závěry a doporučení z vyšetření  nutného při diagnostikování formy zdravotního postižení(PPP, praktický lékař, SPC aj.),
konkrétní organizace vzdělávání žáka,
pomůcky a metody výuky, které se budou v případě potřeby používat,
způsob hodnocení,
podmínky vzájemné spolupráce se zákonnými zástupci. 

Za zpracování IVP odpovídá třídní učitel a ředitel školy. Na zpracování IVP se budou podílet třídní učitel, vyučující učitelé problémových předmětů žáka, výchovný poradce a ředitel školy. IVP může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby.

Ředitel školy seznámí s IVP zákonného zástupce žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem §6 odst. 4 vyhlášky . 73/2005 Sb..Další podmínky týkající se vzdělávání žáků se zdravotním postižením:

- pokud zdravotní postižení žáka objektivně neumožňuje realizaci vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího oboru RVP ZV nebo jeho

  části, může ředitel školy povolit náhradu příslušného vzdělávacího obsahu nebo jeho části příbuzným, případně jiným vzdělávacím

  obsahem, který lépe vyhovuje jeho vzdělávacím možnostem

- ředitel školy může umožnit v případě potřeby, v souladu s právními předpisy §7 vyhlášky .73/2005 Sb., působení asistenta pedagoga ve třídě

- všechna tato opatření budou součástí IVP žáka, pokud budou realizovánaII. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

Při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí( národnostní menšiny, etnika aj.) bude, v případě nedostatečné znalosti vzdělávacího jazyka, hlavní pozornost věnována osvojení českého jazyka, seznámení s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Na druhé straně se budou vyučující snažit doplnit vzdělávací obsah specifickými materiály o historii, kultuře a tradicích jeho národnosti.

Cílem integrace žáků z odlišného kulturního a sociálního prostředí bude ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. Snahou integrace těchto žáků bude vytvářet příznivé společenské klima ve třídě i ve škole.

V případě potřeby bude u žáků se sociálním znevýhodněním vytvořen IVP žáka, který bude obsahovat:
 závěry a doporučení z nutného vyšetření (PPP, speciální pedagog – etoped, sociální pracovník, aj.),
konkrétní organizace vzdělávání žáka, pomůcky a metody výuky, které se budou v případě potřeby používat,
způsob hodnocení,
podmínky vzájemné spolupráce se zákonnými zástupci. 

Za zpracování IVP odpovídá třídní učitel a ředitel školy. Na zpracování IVP se budou podílet školské poradenské zařízení, zákonný zástupce žáka, třídní učitel, vyučující učitelé problémových předmětů žáka, výchovný poradce, školní metodik prevence a ředitel školy. IVP může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku
podle potřeby.

Ředitel školy seznámí s IVP zákonného zástupce žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem §6 odst. 4 vyhlášky . 73/2005 Sb.. Ředitel školy může umožnit v případě potřeby, v souladu s právními předpisy §7 vyhlášky .73/2005 Sb., působení asistenta pedagoga
ve třídě.

III. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

Vzdělávání mimořádně nadaných žáků bude realizováno v souladu s vyhláškou .73/ 2005 Sb. Na základě doporučení třídního učitele nebo učitele předmětu,
ve kterém žák dosahuje mimořádné úrovně, budeme, se souhlasem zákonného zástupce, žáky posílat do PPP kvůli identifikaci a následných doporučeních o péči daného mimořádně nadaného žáka.

V průběhu vzdělávacího procesu se budeme snažit vytvářet pozitivní klima mimořádně nadaných žáků. V případě potřeby žáka se budeme snažit (introverti se špatnou sociální přizpůsobivostí) pomoci při začleňování do komunity. Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků bude způsob výuky vycházet důsledně z principů individualizace a vnitřní diferenciace.

Ředitel školy může umožnit tyto pedagogicko-organizační úpravy:

- IVP žáka, který bude obsahovat:
závěry a doporučení z nutného vyšetření z PPP,
konkrétní organizace vzdělávání žáka,
pomůcky a metody výuky, které se budou v případě potřeby používat,
podmínky vzájemné spolupráce se zákonnými zástupci. 

Za zpracování IVP odpovídá učitel předmětu, ve kterém žák dosahuje mimořádné úrovně, a ředitel školy. Na zpracování IVP budou spolupracovat školské poradenské zařízení, zákonný zástupce žáka, třídní učitel, vyučující učitelé jednotlivých předmětů, výchovný poradce a ředitel školy. IVP může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby.

Ředitel školy seznámí s IVP zákonného zástupce žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem §6 odst. 4 vyhlášky . 73/2005 Sb..
Součástí IVP může být:

doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu

zadání specifických úkolů

zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů

vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech

účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky

občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty

       s otevřenou možností volby na straně žáka

Průběh vzdělávání mimořádně nadaného žáka a spolupráci se školským poradenským zařízením zajišťuje výchovný poradce.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1020
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site