Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

BiologieBudovaChemieEkologieEkonomieElektřinaFinanceFyzikální
GramatikaHistorieHudbaJídloKnihyKomunikaceKosmetikaLékařství
LiteraturaManagementMarketingMatematikaObchodPočítačůPolitikaPrávo
PsychologieRůznéReceptySociologieSportSprávaTechnikaúčetní
VzděláníZemědělstvíZeměpisžurnalistika

SÚhrnnÁ technickÁ sprÁva

technika

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

TERMENI importanti pentru acest document

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA1. Charakteristika územia výstavby

Zhodnotenie staveniska

Prestavovaný objekt a parcela pozemku prináležiaca k danému objektu na ktorej

bude realizovaná prístavba viacúčelového objektu, sú súčasťou intravilánu mesta

Žiar nad Hronom v časti sídliskovej zástavby Etapa. Prestavovaný objekt je sedem-

podlažný, nadzemný obytný dom ktorý svojím typologickým dispozičným riešením

zaraďujeme k nájomným ubytovniam. Majiteľom celého objektu je investor ktorý

má v časti prízemných nebytových priestorov firemné sídlo a zároveň výrobnú prevádzku na výrobu komponentov a súčiastok do spotrebnej elektroniky.

Existujúci objekt je svojímy vnútornými inštalačnými sieťovými rozvodmi napo-

jený na mestské inžinierske sieťové rozvody. Prestavovaný objekt ani lokalita na

ktorej sa nachádza nepatrí do žiadnej zóny pamiatkovo chránených objektov alebo

oblastí. Rozsahom realizácie stavebných prác na existujúcom objekte a prináležiacich

územných parcelných plochách nevznikajú nároky na zábery pôdneho a lesného

fondu.

Údaje o prieskumoch

V rámci vyhodnotenia existujúceho stavu bolo zistené, že existujúci objekt svojím

stavebnotechnickým stavom zodpovedá svojmu veku a spôsobu užívania. Pre návrh riešenia boli vyhodnotené kapacity existujúcich, inžinierskych sieťových rozvodov a obhliadka stavby.

Prehľad mapových a geodetických podkladov

Terén okolia územia prestavovaného objektu na ktorom sa bude realizovať prístav-

ba nájomných, obchodnopredajných priestorov je miernej sklonitej konfigurácie. Pod-kladom pre situovanie objektu a okolia stavby bol investorom zabezpečený situačný snímok z katastrálnej mapy, polohopisný a výškopisný plán terénu záujmového úze- mia s vyznačením trás podzemných, inžinierskych sieťových rozvodov.

Príprava územia pre výstavbu

Ako už bolo v predchádzajúcich častiach spomenuté prestavovaný objekt a násled-

ná prístavba viacúčelového objektu sú súčasťou intravilánu mesta Žiar nad Hronom v

časti sídliskovej zástavby Etapa.

Súčasťou demontážnych a búracích prác je demontáž niektorých okenných a dver-

ných konštrukcií, vybúranie časti stenových murovaných konštrukcií prípadne prekla-

dov. Rozsah demontážnych a búracích prác v existujúcej časti objektu bude svojou po-

stupnosťou a rozsahom realizovaný tak, aby sa vybúraný stavebný materiál dal znova použiť pri vznikajúcej dispozičnej prestavbe. Vykopaná zemina vzniknutá pri výkopo- vých prácach pre základové konštrukcie pristavovaných častí objektu bude použitá na terénnu úpravu okolia objektu. Nepotrebná zemina ako aj suť získaná demolačnými prácami bude odvezená a uložená na skládke odpadu určenej mestským úradom.

Z dôvodu výstavby nie je nutné robiť zvláštne opatrenia na zabezpečenie ochran- ných pásiem objektov a porastov. Na základe obhliadky a dostupných mapových a geodetických podkladov je potrebné z dôvodu stavebných prác na prístavbe objektu riešiť preložku niektorých podzemných, inžinierskych sieťových rozvodov. Pred zahájením zemných prác je potrebné na stavenisku vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete aby nedošlo k ich poškodeniu (plyn, vodovod, kanalizácia, elektro- inštalácia, telekomunikačná sieť, teplovod). Nové trasy ako aj prekládky niektorých inžinierskych sieťových rozvodov vyplývajúce z nového architektonicko stavebného riešenia sú spracované v rámci celkovej situácie stavby, ako aj súčasti výkresov prí- slušných rozvodov a sietí objektu spracovaných v samostatných častiach projektovej dokumentácie. Vzhľadom na typ existujúceho objektu, súčasný spôsob využívania jeho priestorov zo strany investora je možné riešiť prístavbu a následne prestavbu tohto objektu bez prerušenia jeho prevádzky.

2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby

2.1 Urbanistické a architektonické riešenie

Ako už bolo niekoľkokrát spomenuté, prestavovaný objekt a parcela pozemku pri- náležiaca k danému objektu sú súčasťou intravilánu mesta Žiar nad Hronom v časti sídliskovej zástavby Etapa. Pri vypracovaní návrhu nového architektonického a dispo-

zičného riešenia existujúcej a pristavovanej časti viacúčelového objektu bol projektant viazaný existujúcim stavom daného objektu, prevádzkovými a dopravno komunika- čnými väzbami tohto objektu na okolitú zástavbu. Snahou projektanta bolo zosúladiť tieto existujúce danosti s predstavami a požiadavkami investora.

Popis skutkového stavu prestavovanej časti objektu bol už naznačený v predcha- dzajúcich častiach tejto správy Sú to priestory časti prízemia bytového domu ktoré investor a zároveň majiteľ celého objektu využíva pre svoje obchodnopodnikatelské

aktivity. Rozsah búracích prác súvisiacich s novou koncepciou riešenia existujúcej

časti objektu je minimálny bez zásahu a narušenia staticky nosnej časti stavby. Búra-

cie práce spočívajú v prestavbe vnútorných priečkových stien, vybúraní niektorých

dverí, demontáži niektorých okien a vybúraní okenných parapetov prispôsobených

potrebám nového dispozičného riešenia.

V rámci prestavovanej časti objektu sa vytvoria priestory pre administratívno pre- vádzkový chod firmy investora spolu so sociálnohygienickým zázemím, dielenské priestory pre výrobnú prevádzku investora na výrobu komponentov a súčiastok do spotrebnej elektroniky, sociálnohygienického zázemia pre jeho výrobných zame-stnancov, miestnosť pre upratovačku a dva samostatné, nájomné obchodnopredajné

priestory s nevyhnutným sociálnohygienickým zázemím.

V pristavovanej časti objektu sa vytvoria kancelárske priestory investora a osem

nájomných obchodnopredajných miest, pričom každá obchodná jednotka má vybudo- vané samostatné sociálnohygienicke zázemie. Dotvorenie vzájomného spolupôsobe-

nia prestavovanej a pristavovanej časti objektu je umocnené prepojovacím atriom presvetleným v stropnej časti preskleným strešným svetlíkom. Prevažná časť social- nohygienických priestorov je vzhľadom na dispozično prevádzkové možnosti a ob- časnosť ich využívania rišená formou vnútorných dispozičných priestorov bez mož-

nosti priameho prirodzeného presvetlenia a vetrania. Presvetlenie a vetranie je zabez-

pečené umelým osvetlením a zabudovanou ventilátorovou ventiláciou.

Pristavovaná časť objektu je konštrukčne riešená ako prízemný jednopodlažný objekt ukončený strešnou, železobetónovou tvarovanou rímsou tvoriacu atiku plochej strechy. Výšková úroveň atikovej rímsy je prispôsobená výškovej úrovni arkiera by- tových podlaží prestavovaného objektu. Vzhľadom na sklonitosť terénu na ktorom je existujúci objekt a prístavba realizovaná, má stavba tri rozdielne výškové úrovne podláh pre dosiahnutie riešenia bezbariérových prístupov do nových obchodnopredaj- ných priestorov objektu. Z hľadiska materiálového riešenia je predovšetkým pristavo- vaná časť objektu navrhnutá z tehlového murovacieho systému Porotherm, montova- ných sadrokartonových konštrukcií Rigips, stropného systému Premac a stropnej, nos- nej oceľovej konštrukcií atria. Objekt je zvonku zateplený v hrúbke 50mm zateplova- cím systémom Terratherm s povrchovou úpravou kombinácie exteriérovej silikátovej

omietky Terrasil a kryštalickej omietky Marmolit firmy Terranova. Nové exteriérové

výplne otvorov sú navrhnuté v prevažnej miere v plastovom profilovom systéme. Návrh farebného riešenia povrchových úprav objektu ako celku bolo prispôsobenéokolitej zástavbe, charakteru objektu a krajinnému rázu v ktorom sa riešený objekt

nachádza. Podrobné výtvarné riešenie objektu, jeho doplňujúcich konštrukčných a

materiálových prvkov je bližšie špecifikované na výkrese pohľadov nového stavu

v rámci výkresovej časti projektovej dokumentácie.

2.2 Technológia výroby /prevádzky/

Výrobná činnosť firmy je založená na výrobe a dodávkach komponentov a súčias- tok do spotrebnej elektroniky. Keďže sú na túto činnosť kladené veľké nároky na

kvalitu a presnosť, prevádzka výrobných zariadení je riadená prenosom dát a údajov cez počítač. Na základe týchto daností a už existujúceho, odskúšaného výrobného procesu môžeme chod výrobnej činnosti zaradiť medzi čisté prevádzky.

Osadenstvo firmy je tvorené vedením a administratívnymi pracovníkmi v počte 3 ľudí, zamestnancami výrobnej prevádzky investora v počte 6 ľudí. Vytvorené nájomné oochodnopredajné jednotky predpokladajú obslužnosť v celkovom počte 10 ľudí.

Počas výrobnej prevádzky investora a obchodnopredajných jednotiek bude vznikať bežný komunálny odpad ktorý bude likvidovaný odvozom na skládku odpadu v súlade s platnými právnymi predpismi. Prípadne vzniknutý kovový odpad ako vedlajší pro- dukt výrobnej činnosti investora bude zhodnotený v rámci recyklačného procesu ako

druhotná zberná surovina.

2.3 Požiadavky na dopravu

Poloha a charakter prevádzky objektu neuvažuje so žiadnymi požiadavkami na po- trebu úprav existujúceho parkovacieho a dopravnokomunikačného systému okolia objektu.

2.4 Úpravy plôch a priestranstiev

V rámci komplexnej realizácie stavby, dodatočná úprava plôch a priestranstva oko- lia stavby môže spočívať vo vytvorení a napojení pozemných prístupových komuniká-

cií z betónovej zámkovej dlažby a vhodným spôsobom zakomponovanej plochy zelene

na existujúci mestský, dopravnokomunikačný systém pre chodcov.

2.5 Starostlivosť o životné prostredie

Situovaná intravilánová poloha objektu ako aj jeho prevádzka nemajú škodlivý vplyv na životné prostredie. Ako už bolo v predchádzajúcej časti správy naznačené, prevádzkou objektu vzniká bežný komunálny odpad, ktorý bude likvidovaný odvozom na skládku odpadu v súlade s platnými právnymi predpismi. Vznikajúci kovový odpad, ako vedlajší produkt výrobnej prevádzky investora bude zhodnotený v rámci recyklačného procesu ako druhotná zberná surovina.

Podľa konkrétneho charakteru a špecifickosti pracovnej činnosti je ochrana zame- stnancov zabezpečená používaním bezpečnostných a ochranných pracovných pro- striedkov, určených vyhláškou a predpismi pre daný typ výrobnej prevádzky.

Prevažná väčšina miestností objektu určených ako pracovný priestor pre trvalý výkon povolania je osvetlená a vetrateľná prirodzeným spôsobom. Na stavbu nepôso-

bia žiadne negatívne vplyvy v rámci existujúceho životného prostredia.

2.6 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Prevádzka objektu nemá nepriaznivý vplyv pre užívateľov tohto objektu. Okrem dodržiavania špecifických predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre konkrétny výkon pracovnej činnosti je potrebné dodržiavať aj bežné predpisy týkajúce sa ochrany zdravia pri práci a manipulácii s elektrickým zariadením.

Charakter prevádzky objektu nevytvára predpoklad na vytvorenie skladových priestorov pre manipuláciu a skladovanie nebezpečných látok.

2.7 Základná koncepcia požiarnej ochrany

Táto problematika je spracovaná ako samostatná špecifická časť projektovej dokumentácie. Vo všeobecnosti možno povedať a zhrnúť, že požiarna ochrana objektu pozostáva z umiestnenia požiarnych hydrantov prípadne hasiacich zariadení, vo vy- značení únikových ciest, použitím materiálov a výrobkov s príslušnou garantovanou

a certifikovanou požiarnou odolnosťou.

3. Zemné práce

Vzhľadom na charakter stavby, geologické pomery na stavenisku zemné práce pozostávajú z vyhabenia výkopov pre nové základné konštrukcie. Vykopaná zemina sa čiastočne použije na spätné zásypy a úpravu pozemku, prebytočná zemina ako aj suť získaná demolačnými prácami pri prestavbe prízemných priestorov existujúceho objektu bude odvezená a uložená na skládke odpadu určenej mestským úradom.

4. Údaje o podzemnej vode

Z dostupných investorom predložených podkladov vyplýva, že v mieste stavby nie je predpoklad výskytu podzemnej vody v habkach, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyv-

niť tvorbu a náročnosť nových základových konštrukcií.

5. Kanalizácia, zásobovanie vodou, teplo a palivá, elektrická energia, plyn, ostatné energie

Technické vybavenie objektu je podrobne spracované v samostatných častiach tejto projektovej dokumentácie projektantmi príslušného profesijného zamerania s oprávne-

ním na výkon pre spracovanie danej problematiky.

6. Celkové náklady stavby

Ako už bolo spomenuté v sprievodnej správe náklady stavby neboli vyčíslené lebo spracovanie tejto problematiky nebolo predmetom požiadavky zo strany investora.

Táto súhrnná technická správa je neoddeliteľnou súčasťou výkresovej časti projektovej dokumentácie.

V Žiari nad Hronom, 24.3.2006 Vypracoval:loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 896
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site