Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

BiologieBudovaChemieEkologieEkonomieElektřinaFinanceFyzikální
GramatikaHistorieHudbaJídloKnihyKomunikaceKosmetikaLékařství
LiteraturaManagementMarketingMatematikaObchodPočítačůPolitikaPrávo
PsychologieRůznéReceptySociologieSportSprávaTechnikaúčetní
VzděláníZemědělstvíZeměpisžurnalistika

SprievodnÁ a sÚhrnnÁ technickÁ sprÁva

technika

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

TERMENI importanti pentru acest document

AKCIA: Prestavba a prístavba viacúčelového objektu

ČÍSLO ZÁKAZKY: 01 / 06

MIESTO STAVBY: Parcelné číslo 700/3 a 700/4 k. ú. Žiar nad Hronom
INVESTOR: Firma HANZEL & PARTNER GROUP spol. s r. o.

STUPEŇ:  Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

SPRIEVODNÁ A  SÚHRNNÁ

TECHNICKÁ SPRÁVA

1, Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby: Prestavba a prístavba viacúčelového objektu

Miesto stavby:  Parcelné číslo 700/3 a 700/4 k. ú. Žiar nad Hronom

Okres: Žiar nad Hronom

Kraj: Banskobystrický

Charakterstavby:  Prestavba a prístavba

Investor:  Firma HANZEL & PARTNER GROUP spol. s r.o.

Sídlo investora:  ul. Chrásteka č. 19, 965 01 Žiar nad Hronom

Zastavaná plocha prístavby:  600 m˛

Obostavaný priestor prístavby:  2958 m˛

Úžitková plocha prestavovanej časti objektu: 330 m˛

Úžitková plocha pristavovanej časti objektu: 525 m˛

2, Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

2.1 Prehľad východiskových podkladov

Prvým východiskom pre spracovanie tohto stupňa projektovej dokumentácie, boli osobné

stretnutia a rokovania medzi projektantom a investorom stavby. Na prvom stretnutí bol

investorom predložený zámer, predstava čo vlastne požaduje a očakáva od prestavby existu-

júcej a pristavovanej časti objektu. Na základe tohto stretnutia bola uskutočnená obhliadka

miesta a objektu s následným zameraním jeho prestavovanej časti priestorov. Projektantovi

bola zo strany investora poskytnutá kópia z mapy katastra nehnutelností a spracovaný polo-

hopisný a výškopisný plán terénu okolia existujúceho objektu. Na základe takto získaných

poznatkov boli projektantom navrhnuté varianty riešenia, ktoré boli spracované v tuškovom

koncepte a následne odsúhlasené investorom stavby. Zo strany projektanta boli všetky požia- davky investora na základe ním poskytnutého rozsahu informácií a podkladov v plnej miere akceptované.

2.2 Stručná charakteristika územia a spôsob doterajšieho využitia

Prestavovaný objekt a parcela pozemku prináležiaca k danému objektu sú súčasťou

intravilánu mesta Žiar nad Hronom v časti sídliskovej zástavby Etapa. Jedná sa o sedem-

podlažný nadzemný obytný dom, ktorý svojím typologickým dispozičným riešením zaraďujeme

k nájomným ubytovniam. Majiteľom celého objektu je investor ktorého zámerom je dispozične

prestavať časť prízemných nebytových priestorov v ktorom má firemné sídlo a zároveň výrob-

nú prevádzku na výrobu komponentov a súčiastok do spotrebnej elektroniky.

2.3 Zdôvodnenie stavby na danom území a jeho využitie

Ako už bolo naznačené v predchádzajúcich častiach stavebný objekt je v danej lokalite a

na danom území už zrealizovaný. Investičným zámerom investora je skvalitnenie a zvýšenie

štandardu účelného využitia existujúcej prevádzky objektu a následnou prístavbou nájomných

obchodnopredajných priestorov dosiahnúť skvalitnenie rozsahu a dostupnosti poskytovaných

služieb občianskej vybavenosti v rámci sídliska Etapa v Žiari nad Hronom.

3, Súhrnný prehľad vybavenia stavby a zdôvodnenie

Existujúci objekt svojím charakterom priraďujeme k nájomným bytovým zariadeniam,

pričom výrobná prevádzka v prízemných nebytových priestoroch je súčasťou podnikatelských

aktivít majiteľa objektu. Tomuto účelu je podmienené prevadzkovo dispozičné riešenie tohto

objektu aj s jeho príslušným interiérovým a technologickým vybavením. Zdôvodnenie prestav-

by tejto časti objektu a následná prístavba nájomných obchodnopredajných priestorov už bola

naznačená a zdôvodnená v predchádzajúcich častiach.

4, Členenie stavby na stavebné objekty, prevádzkové súbory, etapy výstavby a samostatné

prevádzkové časti

Stavba je rozdelená na nasledujúce stavebné objekty:

SO – 01 Prestavovaný stavebný objekt

SO – 02 Pristavovaný viacúčelový stavebný objekt

SO – 03 Preložená vodovodná prípojka

SO – 04 Kanalizačná prípojka

SO – 05 Kanalizačná prípojka

SO – 06 Preložená časť plynovej rozvodnej siete

SO – 07 Preložená časť elektrickej rozvodnej siete

Iné stavebné objekty ani prevádzkové súbory stavba neobsahuje.

5, Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, širšie vzťahy

Predmetná stavba nemá žiadne vecné a časové väzby na okolie ani  súvisiace investície.

6, Ekonomické hodnotenie, zdroje financovania stavby

Konkretizácia riešenia tejto problematiky nebola predmetom požiadavky zo strany

investora. V prípade záujmu, projektant zabezpečí predbežnú cenovú kalkuláciu, ktorá bude

upresnená a vyšpecifikovaná následne pri ďalšom spracovaní projektovej dokumentácie pre

účel stavebného povolenia. Zo strany projektanta je predpoklad že zdroje financovania stavby

investor bude zabezpečovať z vlastných zdrojov a prostriedkov.

7, Charakteristika územia

7.1 Údaje o použitých geodetických podkladoch

Terén okolia prestavovaného objektu na ktorom sa bude realizovať prístavba nájomno-

-obchodných priestorov je miernej sklonitej konfigurácie. Investorom bol pre projektanta 

zabezpečený polohopisný a výškopisný plán terénu záujmového územia s vyznačením trás

podzemných inžinierskych sieťových rozvodov.

8, Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie, požiadavky na urbanistické, architektonické

a výtvarné riešenie s uvedením navrhovaných kapacít

8.1 Stavebnotechnické riešenie stavby

Ako už bolo niekoľkokrát naznačené jedná sa pri riešení tejto projektovej úlohy o kombiná-

ciu čiastočnej prestavby existujúceho objektu a prístavby nájomných obchodnopredajných

priestorov na území nadej lokality. Medzi prvotnými požiadavkami investora bola snaha o

realizáciu naplnenia jeho predstáv o novom riešení existujúceho objektu tak aby sa predišlo

zbytočným búracím prácam na existujúcom stave. V priamej súvislosti na túto podmienku

bola potreba akceptovať požiadavku investora na vytvorenie desiatich nájomných obchodno-

-predajných jednotiek vo vzájomnom prepojení a spolupôsobení prestavovanej a pristavova-

nej časti objektu. Po vzájomných konzultáciach medzi projektantom a investorom nad tuško-

vými konceptami možných riešení, sa k vzájomnej spokojnosti zainteresovaných dosiahla

vzájomná zhoda.

Popis skutkového stavu prestavovanej časti objektu bol naznačený v predchádzajúcich

častiach. Sú to priestory časti prízemia bytového domu ktoré investor a zároveň majiteľ

celého objektu využíva pre svoje obchodnopodnikatelské aktivity. Rozsah búracích prác

súvisiacich s novou koncepciou riešenia existujúcej časti objektu je minimálny, bez zásahu

do staticky nosnej časti stavby. Búracie práce spočívajú v prestavbe vnútorných priečkových

stien a vybúraní parapetov niektorých okenných konštrukcií prispôsobených potrebám nového

dispozičného riešenia. V rámci prestavovanej časti objektu sa vytvoria priestory pre admini-

stratívno prevádzkový chod firmy investora spolu so sociálnohygienickým zázemím, dielenské

priestory pre výrobnú prevádzku investora na výrobu komponentov a súčiastok do spotrebnej

elektroniky, sociálnohygienického zázemia pre jeho výrobných zamestnancov, dve samostatné

nájomné obchodnopredajné jednotky s nevyhnutným sociálnohygienickým zázemím.

V pristavovanej časti objektu sa vytvoria kancelárske priestory investora a osem nájom-

ných obchodnopredajných miest pričom každá obchodná jednotka má vybudované samostatné

sociálnohygienické zázemie. Dotvorenie vzájomného spolupôsobenia prestavovanej a prista-vovanej časti objektu je umocnené prepojovacím atriom presvetleným v stropnej časti preskle-

ným strešným svetlíkom. Prevažná časť sociálnohygienických priestorov je vzhľadom na

dispozično prevádzkové možnosti a občasnosť ich využívania riešená formou vnútorných

dispozičných priestorov bez možnosti priameho prirodzeného presvetlenia a vetrania. Presve-

tlenie a vetranie je zabezpečené umelým osvetlením a strešnou ventilátorovou ventiláciou.

Pristavovaná časť objektu je konštrukčne riešená ako prízemný jednopodlažný objekt

ukončený strešnou, železobetónovou tvarovanou rímsou tvoriacou atiku plochej strechy.

Výšková úroveň atikovej rímsy je prispôsobená výškovej úrovni arkiera bytových podlaží pre-

stavovaného objektu. Vzhľadom na sklonitosť terénu v ktorom je prístavba a existujúci objekt

realizovaný má stavba tri rozdielne výškové úrovne podláh, pre dosiahnutie riešenia bezba-

rierových prístupov do jednotlivých priestorov objektu. Z hľadiska materiálového riešenia je

predovšetkým pristavovaná časť objektu navrhnutá z tehlového murovacieho systému

Porotherm, montovaných sadrokartónových konštrukcií Rigips, stropného systému Premac a

stropnej, nosnej oceľovej konštrukcii atria. Objekt je z vonku zateplený v hrúbke 50mm zate-

plovacím systémom Terratherm s povrchovou úpravou s exteriérovej silikátovej omietky

Terrasil firmy Terranova. Exteriérové výplne otvorov sú navrhnuté v plastovom profilovom

systéme. Návrh farebného riešenia povrchových úprav objektu ako celku bolo prispôsobené

okolitej zástavbe, charakteru objektu a krajinému rázu v ktorom sa riešený objekt nachádza.

Názorné a podrobné výtvarné riešenie objektu, jeho doplňujúcich konštrukčných a materiálo-

vých prvkov je bližšie špecifikované na výkrese pohľadov nového stavu v rámci výkresovej

časti projektovej dokumentácie.

8.2 Podmienky a požiadavky prípravy územia na konečnú úpravu územia, požiadavky na

skládky a zemníky

Vzhľadom na charakter a rozsah stavebných prác súvisiacich s prestavbou a výstavbou

objektu bude zemina vzniknutá pri výkopových prácach upotrebená investorom na terénnu

úpravu okolia stavby. Vybúraný stavebný materiál bude investorom upotrebený priamo na

objekte pri jeho nových stavebných úpravách. Nepotrebná zemina ako aj suť získaná búraci-

mi prácami bude odvezená a uložená na skládke odpadu určenej obecným úradom.

8.3 Podmienky pripojenia na dopravné siete, pripojenie na inžinierske siete v území, vyvolané

preložky inžinierskych sietí

Polohové situovanie objektu a predmetného územia je situované tak že je priamo a bezpro-

stredne napojené na intravilánový dopravný systém mesta. Nové stavebné a dispozičné úpravy

v existujúcej časti objektu budú riešené tak, že potreby nových inštalačných sietí a rozvodov

budú zabezpečené prepojením na existujúce rozvody sietí v objekte. Obdobným spôsobom

budú zabezpečené rozvody v pristavovaných častiach objektu s výnimkou kanalizačných pre

splaškový a dažďový odpad, ktorý bude riešený kanalizačnými prípojkami na verejnú kanali-

začnú sieť. Na základe predložených stanovísk a vyjadrení k tejto projektovej dokumentácií

budú zakreslené prekládky sieťových rozvodov upresnené na základe aktuálneho stavu polohy

a funkčnosti týchto sietí, ako ja záväzných stanovísk od správcov týchto sieťových rozvodov.

9, Zabezpečenie budúcej prevádzky alebo výroby

9.1 Celkové počty pracovníkov

Zamestnanci výrobnej prevádzky investora - 6 ľudí

Vedenie firmy investora + administratíva - 3 ľudia

Nájomné, obchodnopredajné jednotky  - 10 ľudí

9.2 Energetické hospodárstvo a celková bilancia spotrieb všetkých druhov energií, údaje

o technickom vybavení objektu (elektrika, teplo, vykurovanie, voda, kanalizácia )

Táto problematika je podrobne spracovaná na konci tejto správy v samostatných príloho-

vých častiach.

9.3 Požiadavky na dopravné cesty a parkovacie priestory

Poloha a charakter prevádzky objektu neuvažuje so žiadnymi požiadavkami na potrebu

úprav dopravného a parkovacieho priestoru v okolí objektu.

10, Starostlivosť o životné prostredie a základných podmienok na stavby

10.1 Vplyv stavby, prevádzky na životné prostredie, spôsob zužitkovania alebo likvidácie

odpadových látok

Objekt a jeho nová prevádzka nemajú škodlivý vplyv na životné prostredie. V rámci

nových prevádzok objektu bude vznikať len bežný komunálny odpad ktorý bude likvidovaný 

odvozom na skládku odpadu v súlade s platnými právnymi predpismi. Na stavbu nepôsobia

žiadne negatívne vlyvy v rámci existujúceho životného prostredia.

10.2 Podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, nároky na výrub porastov,

náhradné rekultivácie

Prestavovaný objekt ani lokalita v ktorej sa nachádza nepatrí do žiadnej zóny pamiatkovo

chránených objektov alebo oblastí. Predpokladaným rozsahom stavebných prác nebudú

dotknuté ani požiadavky a podmienky vyplývajúce z potrieb starostlivosti a ochrany prírody.

10.3 Odolnosť a zabezpečenie z hľadiska požiarnej ochrany

Požiarna ochrana spočíva predovšetkým v použití certifikovaných výrobkov a materiálov

s príslušnou garantovanou požiarnou odolnosťou. Ďalší technický spôsob zabezpečenia proti-

požiarnej ochrany objektu je spracovaný a uvedený v samostatnej prílohovej časti tejto

správy.

10.4 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technické zariadenia

Prevádzka objektu nepredpokladá nepriaznivý vplyv pre jeho užívateľov. Okrem dodržia-

vania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci určených pre konkrétny výkon pra-

covnej činnosti je potrebné dodržiavať aj bežné predpisy týkajúce sa ochrany zdravia pri

práci a manipulácií s elektrickým zariadením.

10.5 Koncepcia protikoróznej ochrany a ochrany proti blúdivým prúdom

Ochrana proti korózií je navrhnutá ochrannými nátermi príslušných druhov, respektíve

vlastným materiálovým zložením. Blúdivé prúdy sú zachytené a zvedené aktívnym blesko-

zvodným zariadením a zosvorkovaním.

11, Podmieňujúce podklady

11.1 Preložky inžinierskych sietí

Ako už bolo spomenuté v časti bodu 8.3 tejto správy, prípadné preložky inžinierskych sietí

budú upresnené na základe aktuálneho stavu polohy a funkčnosti sietí naznačených v proje-

ktovej dokumentácií, ako aj k nim vyjadrených záväzných stanovísk od správcov týchto sieťo-

vých rozvodov.

11.2 Vzťahy k existujúcemu verejnému a občianskemu vybaveniu územia, vrátane verejnej

dopravy

Objekt je komunikačne dostupný, napojením na mestský dopravný komunikačný systém.

12, Celkokové predpokladané náklady stavby

Náklady stavby neboli vyčíslené, lebo konkretizácia riešenia tejto problematiky nebola

predmetom požiadavky zo strany investora. V prípade potreby a dodatočného záujmu zo

strany investora projektant zabezpečí dopracovanie rozpočtovej kalkulácie týchto predpo-

kladaných nákladov. Konečný a reálny náklad stavby bude vypracovaný investorom a zho-

toviteľom stavby, na základe konzultácií a ich vzájomnej dohody po vypracovaní ďalšieho

stupňa projektovej dokumentácie.

11, Organizácia výstavby

Po spracovaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie – projektu stavby pre stavebné

povolenie, bude investorom uskutočnený výber na zhotoviteľa stavby. Vybraný zhotoviteľ

stavby na základe kapacitných možností ľudského a technického potenciálu svojej firmy urobí

časový harmonogram na postupnosť stavebných prác.

Táto správa ako aj jej samostatné prílohové časti sú neoddelitelnou súčasťou výkresovej

časti projektovej dokumentácie.

V Žiari nad Hronom, 30.1.2006  Vypracoval:


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1004
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site