Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

įstatymaiįvairiųApskaitosArchitektūraBiografijaBiologijaBotanikaChemija
EkologijaEkonomikaElektraFinansaiFizinisGeografijaIstorijaKarjeros
KompiuteriaiKultūraLiteratūraMatematikaMedicinaPolitikaPrekybaPsichologija
ReceptusSociologijaTechnikaTeisėTurizmasValdymasšvietimas

Brėžinių apipavidalinimo standartai

architektūra

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

Brėžinių apipavidalinimo standartai

1. Formatai
Pramonės ir statybos brėži­niai bei konstrukciniai doku­mentai turi būti atlie­kami pagal valstybinį stan­dartą [4] nustatyto for­mato la­puose. Kaip žy­mimi pa­grin­diniai formatai ir jų mat­me­nys, pateikta 1 lentelėje.

Leistina vartoti ir papildomus formatus, gaunamus pailginus pagrindinių formatų trumpąsias kraštines kartotiniu skaičiumi.

1 lentelė. Pagrindiniai formatai

Sutartinis žen­klas

Kraštinių mat­menys, mm

A0

A1

A2

A3

A4

Kiekvieno formato lape 10 mm atstumu nuo krašto brėžiamos rėmelio linijos, o kairėje lapo pusėje rėmelio linija brėžiama 20 mm atstumu nuo krašto.

Šis standartas taip pat nurodo techninių brėžinių ir pagrindinio įrašo orientaciją atitinkamo formato popieriaus lape (1 ir 2 pav.).

1 pav. Pagrindinio įrašo ir brėžinio orientavimas A4 formato lape

2 pav. Pagrindinio įrašo ir brėžinio orientavimas A1, A2, A3 formato lapuose

2. Masteliai

Mastelis atvaizdo linijų matmenų ir jų tikrųjų dydžių santy­kis. Pagal valstybinį standartą [5] nustatyti brėžinių masteliai pa­teikti 2 lentelėje.

Jei mastelis įrašomas brėžinio pagrindinio įrašo lentelės jam skirtoje skiltyje ir yra žodis „mastelis“, tai jis žymimas 1:1; 1:2; 5:1 ir kt., o visais kitais atvejais M1:1; M1:2; M5:1 ir kt. Brėžiniuose skaitmenimis nurodomi ne brėžinyje pateikto atvaizdo matmenys, o tikrieji daiktų matmenys.

2 lentelė. Brėžinių masteliai

Mažinimo

mas­te­liai

Tikrasis dydis

Didinimo

mas­te­liai

3. Linijos

Brėžinių linijų formą ir plotį nustato standartas [6], o dažniausiai naudojamos linijos pa­teiktos 3 len­telėje.

Šis standartas tarp brėži­nio linijų pločių rekomenduoja naudoti santykį 1:2:4.

3 lentelė. Linijų tipai

Pavadinimas

Grafinis vaiz­das

Paskirtis

Plačioji išti­sinė (pagrin­dinė)

Matomojo kontūro linijos, mato­mos perėjimo linijos, kirtinių ir pjūvių kontūro linijos

Siauroji išti­sinė

Įterptinio kirtinio kontūro linijos, matmenų ir iškelti­nės linijos, brūkšniavimo linijos, išnašų lini­jos ir jų lentynėlės, projekcinio ry­šio linijos, besiribojančių deta­lių vaizdavimo linijos, iškeltinius elementus vaiz­duose, pjūviuose ir kirti­niuose apribojančios linijos

Brūkšninė

Nematomojo kontūro lini­jos, ne­matomos perėjimo linijos

Brūkšninė taškinė linija

Siauroji ašinės ir centrų linijos, įterptinių ir iškeltinių kirtinių simetrijos ašys.

Plačioji terminio apdorojimo bei apdailos paviršių žymėjimo lini­jos, prieš kertančiąją plokštumą esančių ele­mentų vaizdavimo li­nijosBanguotoji ištisinė

Nutraukimo linijos, vaizdą ir pjūvį skiriančios linijos

Plačioji brūkšninė taškinė

Pjūvio ir kirtinio plokš­tumų pėd­sakų linijos

3 lentelės tęsinys

Plačioji brūkšninė taškinė

Pjūvio ir kirtinio plokš­tumų pėd­sakų linijos

Siauroji ilgų brūkšnių su dviem taš­kais

Lenkimo linijos išklotinėje, ga­minio dalių kraštutinių arba tarpi­nių padėčių vaiz­davimo linijos, su vaizdu sutapdintos išklotinės, vaizdavimo linijos

4. Bendrieji matmenų žymėjimo principai

1 pav. Pagrindiniai matmenų rašymo parametrai

Matmenys brėžiniuose nurodomi iškeltinėmis, matmenų lini­jomis ir skaitmenimis (1 pav.). Iškeltinėmis linijomis nustato­mos atvaizdo ir pavienių jo elementų ribos.

Brėžinys, kuriame praleistas arba klaidin­gai užrašytas nors vienas matmuo, naudoti netinkamas. Matuojant brėžinyje trūkstamų matmenų nustatyti neleidžiama.

Bendrosios taisyklės (mašimų braižybai)

Matmenų turi būti kuo mažiau, bet tiek, kad pakaktų gaminiui pagaminti ir jam patikrinti.

2 pav. Matmenų žymėjimas

3 pav. Informacinio matmens žymėjimas

Linijiniai matmenys pateikiami milimetrais, nenurodant mata­vimo vieneto (2 pav.). Kai matmenys brėžinyje pateikiami ne milimetrais, bet kitais matavimo vienetais, pavyzdžiui, cm, m ir kt., tai kartu reikia rašyti matavimo vienetą arba pateikti jį techni­niuose reikalavimuose.

Kiekvienas matmuo brėžinyje nurodomas tik vieną kartą (2 pav.). Matmenys visada rašomi natūralūs, nepaisant brėži­nio mas­telio, nes apie pavaizduoto daikto didumą sprendžiama tik pagal matmenis. Iškeltinių ir matmenų linijų plotis, pagal rekomenduo­jamą naudoti santykį 1:2:4, yra pats siauriausias.

Mašinų brėžiniuose neleistina žymėti matmenų uždara gran­dine, išsky­rus tuos atvejus, kai vienas iš jų yra informacinis, rašo­mas skliaustuose (3 pav.). Informacinis matmuo tai toks mat­muo, kuris yra nurodytas ir kitame dokumentacijos komplekto brė­žinyje.

Negalima matmenų žymėti nuo brūkš­ninių linijų (nematomojo kontūro).

Matmenų linijos grafiškai rodo kai ku­rių atvaizdo elementų (iškyšų, įdubų, skylių ir kt.) matmenis ir padėtį, taip pat viso at­vaizdo matmenis (gabaritinius matmenis). Matmens linija brėžiama lygiagrečiai su deta­lės elemento matuojamąja tiesės atkarpa (4 pav.).

Nurodant kampo didumą, matmens li-

4 pav. Tiesės at­karpos matmens žy­mėjimas

­nija brėžiama lanku, ku­rio centras yra šio kampo viršūnė, o iškeltinės linijos spin­duliai (5 pav.).

Kai reikia nurodyti apskritimo lanko ilgį, matmens linija brėžiama koncentriška lankui, o iškeltinės linijos lygiagrečios su kampo pusiaukampine, be to, virš matmens skaitmens brėžiamas lankelis (6 pav.). Lanko matmens iškeltines linijas galima brėžti ir spinduliais (7 pav.).

5 pav. Kampo matmens žymė­jimas

6 pav. Apskritojo lanko ilgio matmens žymėjimas

7 pav. Apskritojo lanko iškeltinių linijų žymėjimas spinduliais

8 pav. Kreivinio kontūro matmenų žymėjimas

9 pav. Sukimosi pavir­šiaus matmenų žymėjimas

Matmenų linijas reikia brėžti iki matomojo kontūro, ašinių, centrų ir kitokių linijų (8 ir 9 pav.). Bet taip yra mašinų braižyboje, o statybinėje braižyboje matmenų linijos brėžiamos atitrauktos nuo kontūro 2-5 mm.

Matmenų ir iškeltinės linijos neturi kirstis (9 pav.).

Neleistina kontūro, ašinių, centrų bei iškeltinių linijų brėžti vietoj matmenų linijų.

10 pav.Atstumai tarp ly­giagre­čių matmenų linijų ir tarp matmens bei kontūro linijų

11 pav. Simetriškų gaminių mat­menų žymėjimas, kai vaiz­das arba pjūvis pavaizduotas iki simet­rijos ašies arba nu­trauktas

Tarp lygiagrečių matmenų linijų turi būti ne mažesnis kaip 7 mm atstumas, o tarpas tarp matmens ir kontūro linijų ne mažesnis kaip 10 mm (10 pav.).

Kai simetriško gaminio arba simetriškai išdėstytų elementų vaizdas ar pjūvis pavaizduotas tik iki simetrijos ašies arba nu­trauktas, šių elementų matmenų linijos toliau ašies arba nutraukimo linijos yra nutraukiamos (11 pav.).

Matmenų linijas galima nutraukti tik už centro, kai žy­mimas apskritimo skersmens matmuo, o patį apskritimą vaiz­duoja tik jo dalis (12 pav.). Jei detalė vaiz­duojama per­traukta, tai jos ilgį rodanti mat­mens linija turi būti ne­per­traukta (13 pav.).

12 pav. Nutrauktojo apskritimo skersmens matmens žymėjimas

13 pav. Pertrauktojo gaminio matmens žy­mėjimas14 pav. Matmenų žy­mėjimas, kai matmenų li­nijos galuose nepa­kanka vietos rodyklėms

15 pav. Gran­dine išdėstytose matmenų linijose rodyklių pakeiti­mas pasvirusiais brūkš­neliais

Jei trumpos matmenų linijos galuose nepakanka vietos rodyk­lėms, tai linija pratęsiama ir rodyklės braižomos taip, kaip pavaiz­duota 14 pav. Jei grandine išdėstytose matmenų linijose nepakanka vietos rodyklėms, jas galima pakeisti

16 pav. Gran­dine išdėstytose matmenų linijose rodyklių pakeiti­mas ryškiais taškais

kampu į matmenų liniją pasvirusiais brūkšneliais (15 pav.) arba taškais (16 pav.). Kai dėl arti esančio kontūro arba iškeltinės linijos nėra vietos rodyklei, šias linijas reikia nutraukti (14 ir 17 pav.).

Iškeltinėmis linijomis nustatomos atvaizdo ir kai kurių jo ele­mentų ribos. Jos brėžiamos statmenai detalės elemento tiesiniam kontūrui, taip pat turi būti išsikišusios už matmenų linijų rodyklių 1 5 mm (10 pav.). Jei matmens linija nėra statmena matmens linijai (18 pav.), matmenų ir iškeltinės linijos brėžiamos taip, kad kartu su matomąja atkarpa sudarytų lygiagretainį. Iš­keltinės linijos brėžiamos nuo matomojo kontūro linijų. Kai reikia nurodyti suapvalinimo kampo viršūnės koordinates arba suapvali­nimo lanko centrą, iškeltinės linijos brėžiamos nuo suapvalinimo kampo kraštinių sankirtos taško arba suapvalinimo lanko centro (19 pav.).

17 pav. Li­nijos nutrauki­mas, kai ji trukdo nubrėžti matmenų lini­jos rodykles

18 pav. Sklandžių pavir­šių detalių matmenų žymė­jimas

19 pav. Matmenų žymėjimas, nurodant suapvalinimo kampo viršūnės koordinates arba suapvalinimo lanko centrą

20 pav. Lygiagrečių ir koncentriškų mat­menų linijų matmenų

rašymas

Matmenų skaitmenys rodo tikruosius daikto matmenis nepai­sant brėžinio mastelio. Jie rašomi ne mažesniu kaip 3,5 dydžio šriftu virš matmens linijos, lygiagrečiai su ja ir ties viduriu.

Kai arti viena kitos brėžiama keletas lygiagrečiųjų (20 pav.) arba koncentriškųjų matmenų linijų (21 pav.), matmenų skaitme­nis virš matmenų linijų rekomenduojama rašyti šachmatiškai. Lini­jinių matmenų, kurių linijos įvairiai pasvirusios, skaitmenys rašomi taip, kaip parodyta 21 pav.

21 pav. Matmenų skaičių rašymas virš pasvirusiųjų matmenų linijų

22 pav. Kampų matmenų rašymas

23 pav. Matmenų skaičių rašymas, kai tarp matmenų ir verti­kaliosios linijos yra ma­žas kampas

Kampiniai matmenys rašomi taip (22 pav.): aukščiau hori­zontaliosios ašies linijos matmenų skaitmenys rašomi išgaubtoje matmenų linijų pusėje, o žemiau įgaubtoje matmenų pusėje.

Jei reikia, jų skaitmenys rašomi virš iškeltinių horizontalių lenty­nėlių (23 pav.).

Mažų kampų matmenys, kuriems nepakanka vietos, rašomi bet kurioje vietoje virš išnašų lentynėlių (24 pav.).

Spindulių žymėjimas. Spindulį žymi didžioji lotyniškojo rai­dyno raidė R. Ji rašoma prieš matmens skaitmenį. Šį raidė ir mat­mens skaitmuo turi būti vienodo aukščio. Kai matmenų linijų pa­dėtys įvairios, matmenų skaitmenys turi būti užrašyti taip, kad, skaitant brėžinį, jie būtų pačioje patogiausioje padėtyje (25 pav.).

Kai spindulys didelis, centrą leistina žy­mėti arčiau lanko, o spindulio matmens linija brėžiama su 90 kampo lūžiu (26 pav.). Jei nereikia rodyti apskritimo lanko centro, matmens li­niją leistina nutraukti (27 pav.).

24 pav. Mažų kampų matmenų ra­šymas

25 pav. Kampų suap­valinimo spindulių mat­menų rašymas

26 pav. Ap­skritimo lanko spindulio mat­mens žymėjimas, kai apskritimo lanko centras nu­rodytas

27 pav. Apskritimo lanko spin­dulio matmens žymėjimas, kai ne­reikia nu­rodyti apskritimo lanko centro

28 pav. Cilindrinio paviršiaus mat­menų žymėjimas

 

Skersmenų žymėjimas. Apskritimo skersmenys ir cilindriniai paviršiai brėžiniuose žymimi sutartiniu ženklu , kuris visada ra­šomas prieš skersmens matmens skaitmenis, pvz.:

Cilindrinio paviršiaus skersmenį patariama žymėti tame vaizde, kur ci­lindras projektuojasi kaip stačiakampis (28 pav.). Jei detalėje yra kelios vienodo skersmens cilindrinės skylės, tai mat­muo rašomas prie vienos skylės ir nurodomas bendras skylių skai­čius (29 pav.).

Sudėtingos formos gaminių brėžiniuose skersmenų matmenis leistina žymėti taip, kaip pavaizduota 30 pav.

29 pav. Vienodo skersmens cilindrinių skylių matmenų rašymas

30 pav. Leistinas sudė­tingos formos cilindrinio gaminio skersmenų žymė­jimasloading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2039
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site