Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

įstatymaiįvairiųApskaitosArchitektūraBiografijaBiologijaBotanikaChemija
EkologijaEkonomikaElektraFinansaiFizinisGeografijaIstorijaKarjeros
KompiuteriaiKultūraLiteratūraMatematikaMedicinaPolitikaPrekybaPsichologija
ReceptusSociologijaTechnikaTeisėTurizmasValdymasšvietimas

Detalių atvaizdai

architektūra

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

Detalių atvaizdai

Esamų arba projektuojamųjų objektų grafinė informacija dvi­matėje popieriaus erdvėje dažniausiai suformuojama stačiakampio projektavimo metodu. Paprastų detalių geometrinę formą visiškai apibrėžia vienas vaizdas – į stebėtoją atkreipto daikto matomos paviršiaus dalies atvaizdas. Tuo tarpu sudėtingesnės konfigūra­cijos gaminiams atvaizduoti kartais prireikia dviejų ir daugiau vaizdų.
Pagrindinius objektų vaizdavimo principus techniniuose brėži­niuose nustato standartas [7].

1. Pagrindiniai vaizdai ir jų vieta brėžiniuose

Pagrindiniams vaizdams sukurti imamas kubo viduje esantis objektas ir statmenai projektuojamas į šešias jo sienas – projekcijų plokštumas (1 pav.). Kubo sienos su jose esančiais vaizdais iš­skleidžiamos ir sutapdinamos su frontaliąja projekcijų plokštuma (a). Gautame šešių projekcijų plokštumų kompleksiniame brėži­nyje (2 pav.) išsidėstę pagrindiniai vaizdai vadinami taip:

1 pav. Objekto projektavimas į pa­grindines projekcijų plokštumas euro­pietiškuoju metodu (E)

2 pav. Pagrindinių vaizdų iš­dėstymas europietiškuoju metodu

čia a vaizdas iš priekio (svarbiausias vaizdas);

b vaizdas iš viršaus;

c vaizdas iš kairės;

d vaizdas iš dešinės;

e vaizdas iš apačios;

f vaizdas iš už nugaros (jis gali būti išdėstomas greta vaizdo iš dešinės).

Gaminio padėtis kubo sienų-projekcijų plokštumų atžvilgiu turi būti tokia, kad vaizdas iš priekio pateiktų daugiausia duomenų, būtų informatyviausias.

Visi šeši pagrindiniai vaizdai techniniuose brėžiniuose būna retai. Atvaizdų skaičius parenkamas minimalus, bet pakankamas detalės konstrukcijai perteikti, gamybos technologijos ir kontrolės duomenims pateikti.

Aptartasis objekto projek­tavimo į pagrindines projekcijų plokštumas metodas kartais va­dinamas europietiškuoju (E) arba pirmojo kampo projek­cijų metodu.

Trečiojo kampo projek­cijų metodas vartojamas JAV, Ka­nadoje, Didžiojoje Britani­joje ir vadinamas amerikietiš­kuoju (A). Šio metodo esmę galima paaiškinti taip: kubo sie­nos-projekcijų plokš­tumos yra tarsi veidrodžiai, kuriuose atsi­spindi daikto matomoji pusė. Pagrin­dinių vaizdų išdėstymas trečiojo kampo projektavimo metodu pateiktas 3 pa­v.

Techninių brėžinių pagrin­dinio įrašo lentelėje arba virš jos braižomas grafinis simbolis (4 pav.), atitinkantis vieną iš dviejų aprašytų projektavimo metodų.

3 pav. Pagrindinių vaizdų

iš­dėstymas amerikietiškuoju metodu (A)

4 pav. Grafinis simbolis brėži­nių, nubraižytų: a europietiš-

kuoju; b amerikietiškuoju projektavimo metodu

5 pav. Papildomo vaizdo iš­dėstymas

6 pav. Vietiniai vaizdai

Kai kurios nors objekto da­lies negalima parodyti pagrindi­niais vaizdais neiškreipus jo formos ir matmenų, tai patei­kiamas papil­domas vaizdas naujoje projekcijų plokštumoje (5 pav.).

Kartais netikslinga for­muoti viso daikto vaizdo, ka­dangi ir da­lis jo suteikia pakan­kamai papildomos informacijos apie daikto formą. Tuomet pa­grindinis vaizdas pakeičiamas atskiros apribotos daikto pavir­šiaus dalies vietiniu vaizdu (6 pav.).

Papildomi ir vietiniai vaiz­dai, tiesiogiai nesusieti projekci­niu ryšiu su pagrindiniais vaiz­dais, žymimi didžiosiomis rai­dėmis, ku­rios pakartotinai įra­šomos ties rodyklėmis, rodan­čiomis atitinkamų vaizdų stebė­jimo kryptį.

2. Pjūviai

Sudėtingos konfigūracijos detalių, turinčių daug vidinių ertmių ir kiaurymių, vaizdai sunkiai suvokiami dėl gausybės nematomus kontūrus vaizduojančių brūkšninių linijų.

Norėdami aiškiau parodyti detalės vidaus formą, ją mintyse perkertame tinkamai parinkta plokštuma ir dalį, esančią tarp ste­bėtojo ir kertančiosios plokštu­mos, pašaliname. Viena ar ke­liomis plokštumomis sąlyginai perkirsto daikto atvaizdą va­diname pjūviu.

Detalės pjūvio suforma­vimo sąlygiškumą iliustruoja vaizdusis brėžinys, pateiktas 7 pav.: plokščiosios figū­ros, esančios kertančiojoje plokš­tumoje α projekcija brūkšniuo­jama, o taria­masis detalės per­kirtimas neturi įtakos kitiems jos vaizdams.

Pagal kertančiųjų plokš­tumų skaičių pjūviai skirstomi į:

paprastuosius, kai yra

7 pav. Detalės pjūvio suforma­vimas

viena kertančioji plokštuma;

sudėtinguosius, kai yra dvi ir daugiau kertančiųjų plokš­tumų.
8 pav. Frontalusis pjūvis

9 pav. Horizontalusis pjūvis

Paprastieji pjūviai skirstomi į:

frontaliuosius, kai kertančioji plokštuma lygiagreti su frontaliąja projekcijų plokštuma (7 ir 8 pav.)

horizontaliuosius, kai kertančioji plokštuma lygiagreti su horizontaliąja projekcijų plokštuma (9 pav.)

profilinius, kai kertančioji plokštuma lygiagreti su pro­filine projekcijų plokštuma (11 pav., pjūvis B-B)

pražulniuosius, kai kertančioji plokštuma nelygiagreti nė su viena pro­jekcijų plokštuma (10 pav.).

Darant paprastuosius pjūvius, ker­tančioji plokštuma brėžinyje nežymima ir neįvardijama [8], jeigu sutampa su detalės simetrijos plokštuma, ir pjūvis išdėstomas atitinkamo vaizdo vietoje. Kitais atvejais kertančiosiosios plokštumos padėtis brėži­nyje (11 pav.) nuro­doma brūkšnine-taškine pastorinta galuose [8]

10 pav. Pražulnusis pjūvis

linija su rodyklė­mis, rodančiomis žvilgsnio kryptį. Pastorinimų galuose rašomos vienodos didžiosios raidės. Pats pjū­vis pa­žymimas tomis pačiomis raidėmis su brūkš­neliu tarp jų: A-A, B-B.

11 pav. Pjūvių žymėji­mas

12 pav. Vietinis pjūvis, išskirtas banguotąja ištisine linija

Norint išryškinti tik atskiros ga­minio dalies vidinę konstruk­ciją, tai­komas ne ištisinis, bet vietinis pjūvis (12 pav.). Vietinis pjūvis brėžinyje išskiriamas ištisine banguotąja arba su lūžiais li­nija.

13 pav. Pusės vaizdo su­jungimas su puse pjūvio

14 pav. Pusės vaizdo sujungimas su puse pjūvio, kai nematomoji kon­tūro linija sutampa su simetrijos ašimi

15 pav. Pusės vaizdo sujungimas su puse pjūvio, kai matomoji kontūro linija sutampa su simetrijos ašimi

Norėdami tame pačiame atvaizde parodyti detalės išorinę ir vidinę formą, dalį jos vaizdo sujungiame su pjūvio dalimi. Kai de­talės vaizdas ir jo vietoje braižomas pjūvis yra simetriš­kos figūros, pusė vaizdo sujungiama su puse pjūvio (13 pav.). Šiuo at­veju vaizdą ir pjūvį skiria brūkšninė-taškinė simetrijos linija.

Kai detalės kokios nors linijos projekcija sutampa su jos simet­rijos ašimi, jungti pusę vaizdo su puse pjūvio negalima. Kai nema­tomoji (vidinė) kontūro linija sutampa su simetrijos ašimi, paro­doma daugiau nei pusė pjūvio (14 pav.). Pjūvis užima mažes­niąją atvaizdo dalį, kai išoriniame detalės paviršiuje esanti matomojo kontūro linija sutampa su simetrijos ašimi (15 pav.). Abiem at­vejais dalis pjūvio nuo dalies vaizdo atskiriama ištisine banguotąja arba su lūžiais linija.

Ne visuomet gaminių vidinę kon­strukciją galima parodyti pa­prastuoju pjūviu. Tokiais atvejais daromi sudė­tingieji pjūviai, pa­naudojant kelias kertančiąsias plokštumas.

Sudėtingieji pjūviai skirstomi į:

1) laiptuotuosius, kai ker­tančio­sios plokštumos lygiagre­čios tarpusa­vyje (16 pav.);

2) laužytuosiusø kai kertan­čiosios plokštumos susikerta (17 pav.).

16 pav. Sudėtingasis laiptuotasis pjūvis

Braižant sudėtinguosius pjūvius kertančiosios plokštumos są­lyginai sutapdinamos jas lygiagrečiai perstu­miant (laiptuotuosiuose pjūviuose) arba pasukant (laužytuosiuose pjūviuose). Dėl to perėjimo nuo vienos plokštumos prie kitos linija pjūvyje nebrėžiama. Ker­tančiųjų plokštumų padėtis žy­mima ne tik pradiniais ir galiniais, bet ir susikertančiaisiais tarpiniais brūkšniais.

Braižant detalių pjūvius, reikėtų

17 pav. Sudėtingasis lau­žytasis pjūvis

žinoti kai kurias sutarti­nes tai­sykles:

1) išilginės pjūvio plokštumos, per­kirstos plonasienės stan­dumo briau­nos brėžinyje neužbrūkš­niuojamos (18 pav.), sker­sinės pjūvio plokštumos brūkšniuojamos;

2) pjūviuose nebrūkšniuo­jami smagračių ir krumpliaračių sti­pinai, taip pat velenai bei ašys;

3) pasvirę į vaizdo plokš­tumą detalės elementai, esantys už kertančiosios plokštumos, gali būti nevaizduojami (19 pav.);

18 pav. Detalės pjūvis išilgai plonasie­nės standumo briaunos

19 pav. Pjūvyje nevaiz­duojami detalės elementai pasvirę į vaizdo plokštumą

4) norint pažymėti medžia­gas, iš kurių gamina­mos detalės, pjūviuose vartojami skirtingi brūkšniavimo būdai nurodyti atitin­kamuose standartuose.loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 5698
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site