Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

įstatymaiįvairiųApskaitosArchitektūraBiografijaBiologijaBotanikaChemija
EkologijaEkonomikaElektraFinansaiFizinisGeografijaIstorijaKarjeros
KompiuteriaiKultūraLiteratūraMatematikaMedicinaPolitikaPrekybaPsichologija
ReceptusSociologijaTechnikaTeisėTurizmasValdymasšvietimas

ĮGYVENDINAMAS EUROPOS S„JUNGOS TEISĖS AKTAS

įstatymai

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

Projektas 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SLAUGOS PRAKTIKOS ĮSTATYMO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos slaugos praktikos įstatymo nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos slaugos praktikos įstatym¹ ir jį išdėstyti taip:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS

SLAUGOS IR AKUŠERIJOS PRAKTIKOS

ĮSTATYMAS

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas reglamentuoja bendrosios praktikos slaugytojų ir akušerių profesinės kvalifikacijos įgijim¹, profesinės kvalifikacijos pripažinim¹, jų veiklos s¹lygas, teises, pareigas ir atsakomybź Lietuvos Respublikoje.

2. Įstatymo nuostatos suderintos su Europos S¹jungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, nuostatomis.

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo s¹vokos

1. Akušerija – asmens sveikatos priežiūros dalis, apimanti moterų sveikatos priežiūr¹, profilaktik¹, konsultavim¹ ir pagalb¹ visais jų amžiaus tarpsniais, naujagimių priežiūr¹.

2. Akušeris – asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka įgijźs akušerio profesinź kvalifikacij¹.

3. Akušerijos praktika – teisės aktų reglamentuota akušerio teikiama akušerinė pagalba ir priežiūra.

4. Akušerijos praktikos licencija – dokumentas, suteikiantis teisź akušeriui verstis akušerijos praktika.

5. Bendroji slaugos praktika – bendrosios praktikos slaugytojo teikiama bendroji slauga.

6. Bendrosios praktikos slaugytojas – asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka įgijźs bendrosios praktikos slaugytojo profesinź kvalifikacij¹.

7. Licencijas išduodanti institucija – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliota valstybės institucija ar įstaiga.

8. Slauga – asmens sveikatos priežiūros dalis, apimanti sveikatos ugdym¹, stiprinim¹ ir išsaugojim¹, ligų ir rizikos veiksnių profilaktik¹, rūpyb¹ sveikų ir sergančių asmenų fizine, psichologine ir socialine sveikata.

9. Slaugos praktika – teisės aktų reglamentuota bendrosios praktikos slaugytojo teikiama bendroji ir (ar) specialioji slauga.

10. Specialioji slaugos praktika – bendrosios praktikos slaugytojo, turinčio atitinkamos slaugos specializacijos pažymėjim¹ ir slaugos praktikos licencij¹, teikiama specialioji slauga.

11. Slaugos praktikos licencija – dokumentas, suteikiantis teisź bendrosios praktikos slaugytojui verstis slaugos praktika.

12. Slaugos specializacija – vienos tikslinės specialiosios slaugos srities žinių, įgūdžių ir gebėjimų įgijimas bendrosios praktikos slaugytojui aukštojoje mokykloje baigus ne trumpesnes kaip 10 kreditų apimties atitinkam¹ slaugos specializacijos program¹ ir įgijus specializacijos pažymėjim¹.

13. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registras (toliau – registras) – valstybės registras, kuriame kaupiami, saugomi, sisteminami, dokumentai ir duomenys apie licencijų išdavim¹ ar neišdavim¹, jų galiojimo sustabdym¹, galiojimo sustabdymo panaikinim¹ ir licencijos galiojimo panaikinim¹.

14. Valstybė narė – Europos S¹jungos valstybė narė, Europos ekonominės erdvės narė ar Šveicarijos konfederacija.

15. Valstybės narės pilietis – Europos S¹jungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės narės ar Šveicarijos konfederacijos pilietis.

ANTRASIS SKIRSNIS

SLAUGOS IR AKUŠERIJOS PRAKTIKA

3 straipsnis. Bendrosios praktikos slaugytojų ir akušerių profesinės kvalifikacijos įgijimas ir pripažinimas

1. Bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija įgyjama baigus pagrindines slaugos studijas – ne trumpesnes kaip trejų metų trukmės neuniversitetines ar pirmos pakopos nuosekli¹sias universitetines arba 4 600 val. teorinio ir klinikinio rengimo kurs¹, kai teorinė dalis sudaro ne mažiau kaip trečdalį, o klinikinio rengimo – ne mažiau kaip pusź studijų programos, kurias baigus išduodamas aukštojo mokslo diplomas ir suteikiama bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija. Lietuvos Respublikoje išimtys taikomos asmenims, kurie dalį profesinių įgūdžių įgijo lygiaverčio lygio kursuose. Aukštosios mokyklos yra atsakingos už teorinio ir klinikinio rengimo koordinavim¹ vis¹ studijų programos laik¹.

2. Akušerio profesinė kvalifikacija įgyjama

formaliojo mokymo institucijoje baigus ne trumpesnes kaip trejų metų trukmės dienines akušerijos studijas;

2.2. formaliojo mokymo institucijoje baigus ne trumpesnes kaip dvejų metų arba 3 600 valandų trukmės dienines akušerijos programos, skirtos asmenims, įgijusiems bendrosios praktikos slaugytojo profesinź kvalifikacij¹, studijas;

2.3. formaliojo mokymo institucijoje baigus ne trumpesnes kaip 18 mėnesių arba 3000 valandų trukmės dienines akušerijos programos, skirtos asmenims, įgijusiems bendrosios praktikos slaugytojo profesinź kvalifikacij¹, studijas. Baigus tokias studijas, būtina vienerių metų akušerio praktika asmens sveikatos priežiūros įstaigoje prižiūrint akušeriui praktikui.

3. Lietuvos Respublikoje pripažįstami valstybių narių piliečių bendrosios praktikos slaugytojų ar akušerių diplomai, pažymėjimai ir kiti oficiali¹ kvalifikacij¹ patvirtinantys dokumentai, išduoti buvusioje Sovietų S¹jungoje ir studijos, pradėtos Sovietų S¹jungoje iki 1990 m. kovo 11 d. Tokie dokumentai, išduoti kitų užsienio valstybių piliečiams, jeigu jie atitinka Europos S¹jungoje galiojančius slaugos ar akušerijos studijų programų bendrosios praktikos slaugytojams arba akušeriams reikalavimus, pripažįstami Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

4. Minimalius bendrosios praktikos slaugytojų ir akušerių studijų reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

5. Užsienio valstybėse įgyti diplomai, pažymėjimai ir kiti oficiali¹ kvalifikacij¹ patvirtinantys dokumentai bei bendrosios praktikos slaugytojo arba akušerio profesinė kvalifikacija pripažįstami Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.6. Lietuvos Respublikoje pripažintos profesinės kvalifikacijos bendrosios praktikos slaugytojai ir akušeriai valstybių narių ar kitų šalių piliečiai, profesine veikla Lietuvos Respublikoje gali verstis tokiomis pačiomis s¹lygomis kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai.

4 straipsnis. Bendrosios praktikos slaugytojų ir akušerių veikla

1. Bendrosios praktikos slaugytojas ar akušeris dirba savarankiškai, už sprendimus ir veiksmus atsako asmeniškai.

2. Bendrosios praktikos slaugytojo praktika Lietuvos Respublikoje galima verstis tik turint galiojanči¹ slaugos praktikos licencij¹.

3. Speciali¹ja slaugos praktika Lietuvos Respublikoje galima verstis tik turint atitinkamos slaugos specializacijos pažymėjim¹ ir slaugos praktikos licencij¹. Slaugos specializacijos rūšis nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

4. Akušerijos praktika Lietuvos Respublikoje galima verstis tik turint galiojanči¹ akušerijos praktikos licencij¹.

5. Licencija išduodama įgijus arba pripažinus bendrosios praktikos slaugytojo ar akušerio profesinź kvalifikacij¹ pagal šio įstatymo 3 straipsnio 1, 2 ar 3 punktus.

6. Slaugos ir akušerijos praktikos licencija išduodama neterminuotam laikui.

7. Bendrosios praktikos slaugytojas slaugos praktika gali verstis tik įstaigose, įmonėse ir organizacijose, turinčiose licencij¹ slaugos paslaugoms teikti.

8. Akušeris akušerijos praktika gali verstis tik įstaigose, įmonėse ir organizacijose, turinčiose licencij¹ akušerijos paslaugoms teikti.

9. Slaugos ir akušerijos praktikos licencijas išduoda, atsisako išduoti, jų galiojim¹ sustabdo, galiojimo sustabdym¹ panaikina, galiojim¹ panaikina arba apriboja profesinź veikl¹ ir panaikina apribojim¹ licencijas išduodanti institucija, vadovaudamasi šiuo įstatymu ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis Slaugos ir akušerijos praktikos licencijavimo taisyklėmis (toliau - Licencijavimo taisyklės).

10. Asmuo, norintis gauti slaugos arba akušerijos praktikos licencij¹, turi pateikti prašym¹, įgyt¹ bendrosios praktikos slaugytojo arba akušerio profesinź kvalifikacij¹ patvirtinantį diplom¹ ar kitus profesinź kvalifikacij¹ patvirtinančius dokumentus, nurodytus šio įstatymo 3 straipsnio 1, 2, ar 3 punktuose bei kitus dokumentus, nurodytus Licencijavimo taisyklėse.

11. Už licencijos išdavim¹, duomenų patikslinim¹ ar jos dublikato išdavim¹ imama valstybės rinkliava.

12. Jei licencijai gauti pateikiami užsienio valstybės dokumentai, jie turi būti išversti į valstybinź kalb¹ ir jų vertimas patvirtintas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Pareiškėjui pateikus prašym¹ ir visus reikiamus dokumentus, licencijas išduodanti institucija sprendim¹ dėl licencijos išdavimo ar motyvuoto atsisakymo j¹ išduoti priima:

1) ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo ir visų dokumentų pateikimo dienos, jei bendrosios praktikos slaugytojui arba akušeriui taikoma kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra;

2) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo ir visų dokumentų pateikimo dienos, jei bendrosios praktikos slaugytojui arba akušeriui netaikoma kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra.

Terminas, per kurį pareiškėjas pateikia trūkstamus duomenis, neįskaitomas į sprendimo priėmimo laik¹, tačiau, pareiškėjui delsiant juos patikslinti, sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo dokumentų gavimo.

14. Licencija neišduodama, jei:

1) pateikti ne visi dokumentai arba jie neatitinka keliamų reikalavimų, netinkamai įforminti;

2) pateikti suklastoti dokumentai;

3) asmens veiksnumas yra apribotas įsiteisėjusiu teismo sprendimu;

4) asmeniui uždrausta verstis slaugos arba akušerijos praktika įsiteisėjusiu teismo sprendimu;

5) asmeniui uždrausta verstis slaugos arba akušerijos praktika Europos S¹jungos valstybėje narėje arba trečiosiose šalyse bei ne Europos S¹jungos valstybėse narėse;

6) asmuo yra praradźs ger¹ profesinį vard¹;

7) nesumokėta nustatyto dydžio rinkliava.

15. Licencijos galiojimas gali būti sustabdytas:

1) svarstant licencijos galiojimo panaikinimo klausim¹;

2) bendrosios praktikos slaugytojui šiurkščiai pažeidus vien¹ iš šio įstatymo 9 straipsnio 2, 3, 4, 5, 6, 10 punktais nustatytų profesinių pareigų;

3) akušeriui šiurkščiai pažeidus vien¹ iš šio įstatymo 10 straipsnio 2, 3, 4, 5, 9 punktais nustatytų profesinių pareigų;

4) nagrinėjant bendrosios praktikos slaugytojo arba akušerio profesinź veikl¹ teisme.

16. Licencijos galiojimas sustabdomas:

1) licencijos turėtojo prašymu;

2) profesinės kompetencijos vertinimo komisijai nustačius, kad bendrosios praktikos slaugytojo arba akušerio veiksmai sukėlė paciento sveikatos pablogėjim¹ ar grėsmź gyvybei;

3) licencijos turėtojo veiksnumas yra apribotas įsiteisėjusiu teismo sprendimu.

4) licencijas išduodančiai institucijai laiku nepateikus dokumentų, patvirtinančių slaugos arba akušerijos praktik¹ ir profesinės kvalifikacijos tobulinim¹ Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Bendrosios praktikos slaugytojo arba akušerio profesinė veikla apribojama:

1) profesinės kompetencijos vertinimo komisijai nusprendus, kad bendrosios praktikos slaugytojo arba akušerio profesinė kvalifikacija neatitinka nustatytų reikalavimų;

2) bendrosios praktikos slaugytojui arba akušeriui negalint atlikti profesinių pareigų dėl sveikatos būklės;

3) bendrosios praktikos slaugytojui šiurkščiai pažeidus vien¹ iš šio įstatymo 9 straipsnio 2, 3, 4, 5, 6, 10 punktuose nustatytų profesinių pareigų;

4) akušeriui šiurkščiai pažeidus vien¹ iš šio įstatymo 10 straipsnio 2, 3, 4, 5, 9 punktuose nustatytų profesinių pareigų;

5) įsiteisėjusiu teismo sprendimu.

18. Apribojus profesinź veikl¹, bendrosios praktikos slaugytojas, akušeris profesine veikla gali verstis tik prižiūrimas kito bendrosios praktikos slaugytojo arba akušerio, kurį skiria slaugos administratorius. Profesinės veikos apribojimo s¹lygas nustato Licencijavimo taisyklės.

19. Sustabdžius licencijos galiojim¹, bendrosios praktikos slaugytojui, akušeriui draudžiama verstis slaugos arba akušerijos praktika.

20. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas:

1) licencijos turėtojo prašymu;

2) profesinės kompetencijos vertinimo komisijai nenustačius, kad bendrosios praktikos slaugytojo arba akušerio veiksmai sukėlė paciento sveikatos pablogėjim¹ ar grėsmź gyvybei;

3) teismui neįrodžius, kad bendrosios praktikos slaugytojas, akušeris šiurkščiai pažeidė paciento teises.

21. Licencijos galiojimas panaikinamas:

1) licencijos turėtojo prašymu;

2) licencijos turėtojui nevykdant licencijavimo taisyklių reikalavimų;

3) licencijos turėtojui pateikus suklastotus dokumentus;
4) teismui pripažinus licencijos turėtoj¹ neveiksniu arba apribojus jo veiksnum¹; 

5) licencijos turėtojui uždraudus verstis slaugos arba akušerijos praktika įsiteisėjusiu teismo sprendimu;

6) bendrosios praktikos slaugytojui, akušeriui mirus.

22. Panaikinus licencijos galiojim¹, licencijas išduodanti institucija apie priimt¹ sprendim¹ nedelsiant raštu praneša bendrosios praktikos slaugytojui, akušeriui ir įstaigos, įmonės, organizacijos, kuriose jis teikia paslaugas, vadovui, nurodant priežastis.

23. Bendrosios praktikos slaugytojas, akušeris, gavźs raštišk¹ licencijas išduodančios institucijos pranešim¹ apie licencijos galiojimo panaikinim¹, per 3 darbo dienas privalo jai gr¹žinti licencijos original¹. Licencijas išduodanti institucija, per nustatyt¹ laik¹ negavusi licencijos originalo, kreipiasi į teisėsaugos institucijas dėl licencijos paėmimo iš asmens Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Licencijos galiojim¹, vadovaudamasi Licencijavimo taisyklėmis, licencijas išduodanti institucija panaikina savo iniciatyva arba kai dėl to kreipiasi Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos bioetikos komitetas, Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, asmens sveikatos priežiūros įstaigų steigėjai, asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, slaugytojų arba akušerių profesinės organizacijos, pacientų teises ginančios organizacijos.

25. Praėjus šešiems mėnesiams nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos, pareiškėjo prašymu ir pateikus licencijavimo taisyklėse nurodytus dokumentus, gali būti išduota nauja licencija, išskyrus atvejus, kai licencija panaikinama dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo, apribojus asmens veiksnum¹ įsiteisėjusiu teismo sprendimu, licencijos turėtojui mirus. Tokiu atveju nauja licencija gali būti išduota tik suėjus teismo sprendime nurodytam terminui arba teismui panaikinus asmens veiksnumo apribojim¹. Šešių mėnesių terminas netaikomas, jeigu licencijos galiojimas panaikinamas jos turėtojo prašymu.

26. Licencijas išduodanti institucija apie priimt¹ sprendim¹ dėl licencijos išdavimo, atsisakymo išduoti, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo, licencijos galiojimo panaikinimo privalo pranešti registro tvarkytojui registro nuostatų nustatyta tvarka.

27. Registro nuostatus tvirtina Vyriausybė.

28. Registr¹ tvarko Vyriausybės įgaliota institucija.

29. Licencijas išduodanti institucija savo sprendimus išduoti licencij¹, licencijos galiojim¹ sustabdyti, licencijos galiojimo sustabdym¹ panaikinti ar licencijos galiojim¹ panaikinti skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

30. Licencijas išduodančios institucijos sprendimai gali būti skundžiami teismui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

31. Licencijos verstis bendr¹ja ar speciali¹ja slaugos praktika, išduotos iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, galioja iki jose nurodytos datos ir bus išduodamos naujo pavyzdžio licencijos vadovaujantis Licencijavimo taisyklėmis.

5 straipsnis. Europos S¹jungos valstybių narių bendrosios praktikos slaugytojų ir akušerių teisės laikinai ar vienkartinai verstis akušerijos praktika Lietuvos Respublikoje įgijimo s¹lygos

1. Bendrosios praktikos slaugytojas, kitos valstybės narės pilietis turi teisź Lietuvos Respublikoje laikinai ar vienkartinai teikti slaugos, akušeris kitos valstybės narės pilietis - akušerijos paslaugas ir neturėdamas licencijos. Paslaugos teikėjas turi iš anksto raštu informuoti licencijas išduodanči¹ institucij¹ apie bet kokį apsidraudim¹ ar kitokias asmenines ar kolektyvines profesinės atsakomybės apsaugos priemones bei pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytus dokumentus. Tokia informacija turi būti atnaujinama kiekvienais metais ir registruojama registre.

2. Bendrosios praktikos slaugytojas, akušeris, nesilaikźs šio straipsnio 1 dalies reikalavimų, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Bendrosios praktikos slaugytojas, laikinai ar vienkartinai teikiantis slaugos paslaugas arba akušeris laikinai ar vienkartinai teikiantis akušerijos paslaugas, turi tokias pačias šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas teises ir pareigas. Jeigu paslaugų teikėjas nusižengia šioms pareigoms ar licencijas išduodanti institucija gauna duomenų, prieštaraujančių šio straipsnio 1 dalies nuostatoms, ji nedelsiant privalo informuoti apie tai paslaugų teikėjo kilmės valstybės arba valstybės, iš kurios jis yra atvykźs, atsaking¹ institucij¹.

6 straipsnis. Neteisėta slaugos ar akušerijos praktika

1. Neteisėta slaugos ar akušerijos praktika - tai veikla, kai asmuo:

1) verčiasi slaugos praktika neturėdamas slaugos praktikos licencijos arba licencijos galiojimas sustabdytas ar panaikintas;

2) verčiasi speciali¹ja slaugos praktika neišklausźs atitinkamos slaugos specializacijos programos ir neturėdamas specializacijos pažymėjimo;

3) verčiasi akušerijos praktika neturėdamas akušerijos praktikos licencijos arba licencijos galiojimas sustabdytas ar panaikintas;

4) neteisėtai pasisavina slaugytojo profesinį vard¹;

5) neteisėtai pasisavina akušerio profesinį vard¹.

2. Asmuo už vertim¹si neteisėta slaugos ar akušerijos praktika atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

TREČIASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO IR AKUŠERIO PROFESINĖS TEISĖS, PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ.

SLAUGOS IR AKUŠERIJOS PRAKTIKOS KONTROLĖ

7 straipsnis. Bendrosios praktikos slaugytojo profesinės teisės

1. Verstis bendr¹ja ir speciali¹ja slaugos praktika šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Atsisakyti teikti slaugos paslaugas, kurios sukelia pavojų paciento, bendrosios praktikos slaugytojo sveikatai ar gyvybei.

3. Dalyvauti bendrosios praktikos slaugytojų profesinio rengimo, tobulinimo, slaugos paslaugų kokybės gerinimo bei vertinimo procese.

4. Dalyvauti slaugos moksliniuose tyrimuose.

5. Bendrosios praktikos slaugytojas turi ir kitų teisių, nustatytų kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų.

8 straipsnis. Akušerio profesinės teisės

1. Verstis akušerijos praktika šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Atsisakyti teikti akušerijos paslaugas, kurios sukelia pavojų paciento arba akušerio sveikatai ar gyvybei.

3. Dalyvauti akušerių profesinio rengimo, tobulinimo, akušerijos paslaugų kokybės gerinimo bei vertinimo procese.

4. Dalyvauti akušerijos moksliniuose tyrinėjimuose.

5. Akušeris turi ir kitų teisių, nustatytų kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų.

9 straipsnis. Bendrosios praktikos slaugytojo profesinės pareigosBendrosios praktikos slaugytojas privalo:

1) verstis slaugos praktika vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais;

2) slaugyti visų amžiaus tarpsnių pacientus;

3) tobulinti savo profesinź kvalifikacij¹ Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;

4) licencijas išduodančiai institucijai kas penkerius metus pateikti dokumentus, patvirtinančius slaugos praktik¹ ir profesinės kvalifikacijos tobulinim¹ Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

5) gerbti pacientų teises, jų nepažeisti;

6) laikytis Slaugytojo profesinės etikos kodekso principų;

7) teikti informacij¹ apie paciento sveikat¹ Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

8) bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais teikiant slaugos paslaugas;

9) pranešti teisėsaugos bei kitoms valstybės institucijoms apie sužalotus ar smurt¹ patyrusius asmenis, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

10) laikytis bioetikos reikalavimų ir principų;

11) atlikti ir kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas.

10 straipsnis. Akušerio profesinės pareigos

Akušeris privalo:

1) verstis akušerijos praktika vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais;

2) užtikrinti akušerinź pagalb¹ ir moterų sveikatos priežiūr¹, profilaktik¹, konsultavim¹ visais jų amžiaus tarpsniais, naujagimio priežiūr¹;

3) tobulinti savo profesinź kvalifikacij¹ Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;

4) licencijas išduodančiai institucijai kas penkerius metus pateikti dokumentus, patvirtinančius akušerijos praktik¹ ir profesinės kvalifikacijos tobulinim¹ Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

5) gerbti pacientų teises, jų nepažeisti;

6) teikti informacij¹ apie paciento sveikat¹ Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

7) bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais teikiant akušerijos paslaugas;

8) pranešti teisėsaugos bei kitoms valstybės institucijoms apie sužalotus ar smurt¹ patyrusius asmenis, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

9) laikytis bioetikos reikalavimų ir principų;

10) atlikti ir kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas.

11 straipsnis. Bendrosios praktikos slaugytojo ir akušerio profesinė atsakomybė

1. Bendrosios praktikos slaugytojas yra atsakingas už paciento slaugymo planavim¹, organizavim¹ ir administravim¹.

2. Akušeris yra atsakingas už moterų ir naujagimių sveikatos priežiūr¹, jos organizavim¹ ir administravim¹.

3. Bendrosios praktikos slaugytojas, akušeris pažeidź šio įstatymo ar kitų įstatymų reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12 straipsnis. Slaugos ir akušerijos praktikos kontrolė

Slaugos ir akušerijos praktika kontroliuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka“.

2 straipsnis. Pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija per 3 mėnesius nuo įstatymo paskelbimo „Valstybės žiniose“ dienos parengia ir patvirtina šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimt¹ įstatym¹.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Lietuvos Respublikos

slaugos ir akušerijos praktikos įstatymo

priedas

ĮGYVENDINAMAS EUROPOS S„JUNGOS TEISĖS AKTAS

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo.loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1866
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site