Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

įstatymaiįvairiųApskaitosArchitektūraBiografijaBiologijaBotanikaChemija
EkologijaEkonomikaElektraFinansaiFizinisGeografijaIstorijaKarjeros
KompiuteriaiKultūraLiteratūraMatematikaMedicinaPolitikaPrekybaPsichologija
ReceptusSociologijaTechnikaTeisėTurizmasValdymasšvietimas

Kapitalo ir finansinių operacijų apskaita

Apskaitos

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

Kapitalo ir finansinių operacijų apskaita

Išsinagrinėję šią temą, turėtumėte:
 • Žinoti, kaip suformuoti įmonėje savininkų kapitalą;
 • Žinoti, kas yra vertybiniai popieriai ir mokėti juos apskaityti;
 • Mokėti sudaryti rezervus ir juos apskaityti.
 • Suvokti dovanotosios nuosavybės esmę ir mokėti tvarkyti dovanotosios nuosavybės apskaitą.

Kapitalas (lot. – capitals – pagrindinis)

Balanse kapitalas atsispindi Savininkų nuosavybės sudėtyje ir apima sąskaitų grupę Nr. 30:

300 Valstybinis kapitalas;

301 Akcinis kapitalas;

302 Nepareikalautas įmokėti kapitalas (-).

Šiuo metu akcinėse bendrovėse visą kapitalą sudaro akcinis kapitalas. Apie akcinį kapitalą (akcijas ir jų rūšis), mes kalbėjome 2 temoje. Dabar plačiau pakalbėsime apie akcinio kapitalo suformavimą įmonėje:

Įregistravus, pvz. uždaros akcinės bendrovės įstatus, juose nurodoma įstatinio kapitalo suma, nominali vienos akcijos vertė ir akcijų skaičius. Akcijos gali būti išpirktos pinigais arba kitu turtu. Jei akcininkai įnašus atlieka iš karto, tik pradėjus veiklą, tai daromi tokie įrašai:

D 12 – Ilgalaikis turtas;

D 11 – Nematerialus turtas;

D 200 – Žaliavops;

D 27 - Pinigai;

K 301 – Akcinis kapitalas.

Jei akcininkai pasirašė sutartį, bet akcijas išpirks vėliau, tačiau įstatuose leistu terminu, tada neišpirktų akcijų vertei daromas įrašas:

D 302 Nepareikalautas įmokėti kapitalas;

K 301 Akcinis kapitalas

Pavyzdys: UAB “Volungė” akcinis kapitalas 150000 Lt, pasirašyta 150 vardinių paprastųjų akcijų. 1 akcijos nominali vertė 1000 Lt, akcijas pasirašė ir įnešė vertybes tokia tvarka:

Juozas Petrulis pasirašė 50 paprastųjų akcijų už 50000 Lt. Už jas įnešė grynus pinigus 40000 Lt iš karto, o 10000 Lt įneš keturių mėnesių laikotarpyje:

D 272 Kasa 40000

D 302 Nepareikalautas įmokėti kapitalas 10000

K 301 Akcinis kapitalas 50000

Petras Juozulis pasirašė 60 paprastųjų akcijų, už jas įnešė gamybinį pastatą:

D 12010 Pastato įsigijimo savikaina 60000

K 301 Akcinis kapitalas 60000

 1. Algis Kalvinis pasirašė 25 paprastąsias akcijas, už jas įnešė tris medžio apdirbimo stakles:

D 12110 Mašinų įsigijimo savikaina 25000

K 301 Akcinis kapitalas 25000

 1. Vilius Kazėnas pasirašė 15 paprastųjų akcijų, už jas pristatė bendrovei medieną:

D 200 Žaliavos 15000

K Akcinis kapitalas 15000

Šiuo atveju akcinio kapitalo sąskaita atrodytų taip:

D 12010 60000 K 301 150000

D 12110 25000

D 200 15000

D 272 40000

D 302 10000

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ---------

Iš viso debeto: 150000 kredito 150000

Ataskaitinį mėnesį Juozas Petrulis įnešė į kasą 10000 Lt:

D 272 Kasa 10000

K 302 Nepareikalautas įmokėti kapitalas 10000

Tuo pačiu 302 sąskaita “Nepareikalautas įmokėti kapitalas” uždaroma.( Ši sąskaita yra kontrarinė kapitalo sąskaita)

Norint akcinį kapitalą padidinti ar sumažinti reikia keisti įmonės įstatus ir pakeitus užregistruoti savivaldybės rejestro skyriuje.

Akcinių bendrovių veiklą reglamentuoja 2000 m liepos 13 d. LR akcinių bendrovių įstatymas

Nr. VIII - 1835 1998 10 14 d. LR Seimas nutarė apmokestinti FAPM akcininkams ar įmonės darbuotojams išduotų akcijų nominalią vertę. Tai reiškia, kad visuotiniame akcininkų susirinkime padidinus įstatinį kapitalą iš šių metų uždirbto pelno atsiranda prievolė išskaičiuoti fizinių asmenų pajamų mokestį.Akcinių bendrovių įstatymas paskirstytino pelno nesieja su konkrečiais ūkiniais metais, kuriais uždirbtas pelnas ar suformuoti rezervai.

LR akcinių bendrovių įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu:

iš nepaskirstytojo rezultato;

akcijų priedų;

rezervų, išleidžiant naujas akcijas, kurios nemokamai perduodamos akcininkams, arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes.

Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta, kad padidinti įstatinį kapitalą visuotinis akcininkų susirinkimas gali nutarti tik vadovaudamasis bendrovės finansine atskaitomybe, sudaryta ne anksčiau kaip prieš 30 dienų. Tai reiškia, kad kovo 10 d. vykstantis susirinkimas, kurio darbotvarkėje numatyta padidinti įstatinį kapitalą, turi turėti ne vėliau, kaip vasario 8 d.sudarytą finansinę atskaitomybę.Nesvarbu, kad akcininkų susirinkimas tvirtina metinę finansinę atskaitomybę ir skirsto per finansinius metus uždirbtą grynąjį pelną, užfiksuotą praėjusių metų gruodžio 31 d. finansinėje atskaitomybėje.

Kai visuotinis akcininkų susirinkimas nutaria padidinti įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų, iki padidėjusio įstatinio kapitalo įregistravimo LR įmonių rejestre, finansinėje apskaitoje fiksuojame:

D 69201 Pervedimai į kitus rezervus

K 33101 Nepaskirstytini rezervai įstatinio kapitalo padidinimui

Įregistravus bendrovės įstatų pakeitimus LR įmonių rejestre, finansinėje apskaitoje fiksuojame:

D 33101 Nepaskirstytini rezervai įstatinio kapitalo padidinimui

K 3010 Paprastosios akcijos

Įstatinio kapitalo įregistravimo įmonių rejestre dieną turi būti padaryti įrašai kiekvieno nematerialių akcijų savininko sąskaitoje, paskiriant jam akcijas proporcingai jau turimų akcijų kiekiui.Tik tada asmuo realiai gauna pajamas. Įrašius konkretaus asmens vertybinių popierių sąskaitoje jam priklausančių vertybinių popierių padidėjimą, iš šių pajamų turi būti išskaičiuotas fizinių asmenų pajamų mokestis, kuris turi būti sumokėtas į biudžetą per 10 d. Finansinėje apskaitoje fiksuojame:

D 2501 Savininkų skola (išskaičiuotas FAPM)

K 4703 Išskaičiuotas FAPM

Kadangi fizinių asmenų pajamų mokesčio mokėtojai yra patys fiziniai asmenys, šiuo atveju mokesčio nėra daugiau iš ko išskaičiuoti kaip tik iš fiziniams asmenims išduotų akcijų vertės. Todėl bendrovės valdyba privalo nedelsiant kviesti neeilinį akcininkų susirinkimą, kurio darbotvarkėje būtų svarstomas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo išskaičiuoto mokesčio suma. Vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 45 straipsnio 4 dalimi, visų akcijų nominali vertė ar akcijų skaičius visiems akcininkams mažinamas proporcingai. Nutarimas sumažinti įstatinį kapitalą turi būti viešai paskelbtas 3 kartus ne trumpesniais kaip 30 dienų intervalais arba praneštas raštu kiekvienam akcininkui.

Kai neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą įregistruojamas LR įmonių rejestre, finansinėje apskaitoje parodoma įrašu:

D 3010 Paprastosios akcijos

K 2501 Savininkų skola (išskaičiuotas FAPM)

Įstatinio kapitalo padidinimo įmonės lėšomis suma, tenkanti fiziniams asmenims, apmokestina

20 % tarifu

Visuotiniam akcininkų susirinkimui paskelbus išmokėtinų dividendų sumą, prievolė išskaičiuoti fizinių asmenų pajamų mokestį atsiranda tik tada, kai išmokami dividendai. Pagal LR FAPM įstatymą po 1999 01 01 d. išmokami dividendai apmokestinami fizinių asmenų pajamų mokesčiu 29 % tarifu. Akcininkas - fizinis asmuo iš paskelbtų dividendų sumos gauna mažesnę sumą. Jeigu akcininkui teko 1000 Lt paskelbtų dividendų sumos, jam bus išmokėta 710 Lt , o 290 Lt įmonė privalės išskaičiuoti ir sumokėti į valstybės biudžetą fizinių asmenų pajamų mokesčio.

1. Kai kurių terminų paaiškinimai

Kiekvienos akcinės bendrovės įststinį kapitalą sudaro pasirašytų akcijų nominalių verčių suma.

Įstatinis reiškia, kad toks kapitalo dydis užfiksuotas bemdrovės įstatuose, kurie turi būti registruojami atitinkamose valdžios institucijose (LR įmonių rejestre).

Pasirašytomis akcijos tampa pasirašius sutartį, pagal kurią viena šalis (įmonė) įsipareigoja šias akcijas pateikti (perleisti), o antroji – sumokėti už jas (iki sutartyje nurodyto apmokėjimo laiko).

Nominalioji akcijų vertė įrašoma į kiekvienos akcijos lakštą (jeigu šios akcijos materialios) arba tiesiog nominaliąja verte įvertinama kiekviena akcija jos emisijos metu.

Akcijų emisija – tai naujų akcijų išleidimas didinant įmonės akcinį kapitalą, o akcijas išleidžianti įmonė vadinama – emitentu

Dažnai įmonės pačios neparduoda savo išleistų akcijų, bet už tam tikrą mokestį jas parduoda specialios – finansų maklerių įmonės. Sakoma, kad naujos išleistos akcijos parduodamos “į pirmas rankas” už akcijų emisinę kainą Nuo finansų maklerio sugebėjimų , situacijos vertybinių popierių rinkoje ir kt aplinkybių priklauso, už kokią kainą bus parduota akcija galutiniam akcininkui.( bet ne tarpininkui, kuris perka pigiau, o parduoda brangiau.

Skirtumas tarp akcijų nominaliosios vertės ir tų pačių akcijų emisijos (pardavimo) kainos vadinamas akcijų nominaliosios vertės perviršiu ir apskaitomas sąskaitoje Nr. 31 Akcijų priedai (nominaliosios vertės perviršis).

Šio perviršio negalima apskaityti sąskaitoje Nr. 301 Akcinis kapitalas, nes joje registruojama nominalioji akcijų vertė

Pavyzdys: Tarkime įmonė išleido 170 akcijų, kurių kiekvienos nominalioji vertė 100 Lt. Šios akcijos buvo parduotos už 20400 Ltt.y. po 120 Lt kiekviena. Apskaitoje bus daromi įrašai:

D 272 Kasa 20400

K 301 Akcinis kapitalas 17000

K 31 Akcijų priedai (nominalio vertės perviršis) 3400

Jeigu įmonė nutaria padidinti įstatinį kapitalą be papildomų akcininkų įnašų, bet prijungiant prie įstatinio kapitalo akcijų nominaliosios vertės perviršį, tuomet bus fiksuojama:

D 31 Akcijų priedai (nominalio vertės perviršis) 3400

K 301 Akcinis kapitalas 3400

2. Rezervai ir jų apskaita

Rezervas – tai tam tikras laikinas pelno paskirstymo bei jo naudojimo apribojimas, nemažinantis savininkų nuosavybės, tačiau išskiriantis tą uždirbto pelno dalį, kuri numatoma panaudoti konkretiems tikslams ir dėl to negali būti savininkų išsidalyta kaip dividendai, taip pat neturi būti panaudota kokiems nors kitiems tikslams nei buvo numatyta formuojant rezervą.

Kiek, kam ir kokiems tikslams pelno skirti, sprendžia įmonės savininkai.Finansinės apskaitos požiūriu svarbiausia žinoti, kokiems tikslams pelnas skiriamas ir kaip tai fiksuojama apskaitoje
Visuotiniame akcininkų susirinkime nusprendus dalį pelno reinvestuoti, jį prijungiant prie akcinio kapitalo, iš karto apskaitoje didinti kapitalo sumos negalima. Tuo tikslu yra sudaromas nepaskirstytinas rezervas. Apie tai jau kalbėjome truputį anhsčiau. Analogiškai formuojami nepaskirstytini rezervai ir kitiems tikslams. Tai paprastai daroma siekiant apriboti pelno panaudojimą vartojimui (pvz., dividendams)

Privalomasis rezervas, skirtas būsimiems nuostoliams padengti (į jį kiekvienais metais įmonės savininkai turi skirti ne mažiau kaip 5 proc. metinio grynojo pelno sumos, kol šis rezervas (kartu su akcijų priedais) pasieks 10 proc. įstatinio kapitalo sumą).

Paskirstytinieji rezervai sudaromi ir naudojami įstatuose nustatyta tvarka, tačiau, juos naikinant, nebūtina didinti akcinio kapitalo. Todėl jie paprastai sudaromi įvairiems vartojimo poreikiams tenkinti. Formuojant paskirstytiną rezervą, būtina aiškiai apibrėžti tikslą, tačiau nebūtina numatyti tikslaus panaudojimo laikotarpio, konkretaus pinigų gavėjo ir pan. Juos parinkti dažniausiai suteikiama teisė įmonių administracijai.

Svarbiausios korespondencijos:

1. Akcininkams nusprendus dalį pelno skirti, pvz.,ateinančio laikotarpio darbuotojų premijoms, suformuojamas paskirstytinas rezervas

D 692 Pervedimai į kitus rezervus

K 332 Paskirstytini rezervai

Išmokėjus premiją, konkrečiam darbuotojui (ar jų grupei) atitinkamai sumažinamas ir rezervas.

D 332 Paskirstytini rezervai

K 27 Pinigai bankuose ir kasoje

Pelnas gali būti skirstomas ir nesudarant rezervų. Klasikinis pavyzdys – dividendų skyrimas. Pelnas nesudarant rezervų skirstomas tuomet, kai jo skirstymo metu nustatomas ne tik tikslas, skiriama suma, bet ir įvardijamas konkretus pinigų gavėjas, patvirtinama pinigų išmokėjimo data. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus nutarimą skirti dividendus, bendra įmonės įsipareigojimų suma padidėja. Operacija dokumentuojama susirinkimo protokolu arba jo išrašu, jeigu akcininkai nenori paviešinti viso protokolo. (kitų susirinkime priimtų sprendimų). Sąskaitų korespondencija, skiriant dividendus:

D 694 Dividendai

K 485 Įsipareigojimai (partneriams, akcininkams,direktoriams, menedžeriams).

Pelną skiriant premijoms, tantjemoms ir kitoms išmokoms už praėjusio ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatus, taip pat nesudaromas rezervas, o tirsiog didinama įsipareigojimų suma.

3. Pelno paskirstymo fiksavimas apskaitoje

Visuotiniame akcininkų susirinkime paskirsčius pelną, šie sprendimai užfiksuojami buhalterinėse sąskaitose.Pelno paskirstymui skirtos 59 ir 69 sąskaitų grupės.Schematiškai pelno paskirstymą galime pavaizduoti taip:

Pelno (nuostolio) paskirstymas

Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje

+

Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis)

=

Paskirstytinasis rezultatas pelnas (nuostolis)

+

Pervedimas iš rezervų

+

Akcininkų įnašai nuostoliams dengti

=

Suma paskirstymui


privalomasis  kiti dividendai kiti

rezervas rezervai tikslai


tantjemos


premijos

nepaskirstytinieji paskirstytinieji

parama

premijos

pašalpos

parama

kiti tikslai

pašalpos

kiti rezervai


=

Nepaskirstytasis rezultatas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje


Pavyzdys: Tarkime įmonės A nepaskirstytasis nuostolis 2000 m.pabaigoje sudarė 2000 Lt. Per 2001 m įmonė uždirbo 7000 Lt grynojo pelno (20000 Lt pajamų ir 13000 Lt sąnaudų). Visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino tokį pelno paskirstymą:

padengti praėjusio laikotarpio nuostolį;

dividendams skirti 500 Lt;

sudaryti 1320 Lt paskirstytiną pelno rezervą, kuris būtų naudojamas labdarai.

Taigi, pagrindinės sąskaitų korespondencijos būtų tokios:

1. Nekompensuotas praėjusio laikotarpio nuostolis yra pateikiamas padengimui

D 690 Nepaskirstytasis praėjusių metų nuostolis 2000

K 343 Nepaskirstytasis ankstesniųjų metų nuostolis 2000

2. Dalis per ataskaitinius metus uždirbto pelno skiriama dividendams

D 694 Dividendai 500

K 4801 Ataskaitinių finansinių metų dividendai 500

3. Sudaromas paskirstytinasis rezervas

D 692 Pervedimai į kitus rezervus 1320

K 332 Paskirstytini rezervai 1320

4. Užfiksuojamas likęs nrpaskirstytas pelnas

D 693 Nepaskirstytassis pelnas 3180

K 340 Nepaskirstytasis ataskaitinių metų pelnas 3180

4. Sąskaitų uždarymas

Sąskaitose užfiksavus pelno paskirstymą, sudaroma Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita. Ją sudarius, uždaromos visos pajamų ir sąnaudų sąskaitos. Uždaroma, naudojant 391 Pajamų ir sąnaudų suvestinė sąskaitą.Sąskaitų uždarymas naudojant Pajamų ir sąnaudų suvestinę

6 klasės (sąnaudų) sąskaitos 5 klasės (pajamų) sąskaitos

Bendra sąnaudų  Bendra pajamų

sąskaitų likučių  sąskaitų likučių

suma 13000  suma 20000

13000 20000


Oval:391 Pajamų ir sąnaudų

Oval:suvestinė


13000 20000

2000

Oval: 1320

Oval: 500

3180


690 Praėjusių metų  692 Pervedimai į kitus

nepaskirstytasis nuostolis rezervus


Oval: 1320

Oval: 2000 1320

Oval:


693 Nepaskirstytasis pelnas  694 Dividendai


3180 500

500

Schemos paaiškinimai:

Oval:


Oval: Uždaromos visos pajamų sąskaitos.

Uždaromos visos sąnaudų sąskaitos.

Oval:
Oval:


- Uždaromos pelno paskirstymo sąskaitos

5. Dovanotosios nuosavybės apskaita

Dovanotoji nuosavybė, tai gali būti: parama, dotacija,subsidija ar koncesija. Dovanojant turtą,

dažniausiai iš gavėjo reikalaujama nustatytu būdu panaudoti suteiktą paramą. Gaunant paramą siekiama tam tikrų tikslų, todėl jos tiekėjas kelia kokias nors sąlygas šios paramos gavėjui. Tik įvykdžius dovanojimo sutartyje numatytas sąlygas, dovanotasis turtas negrįžtamai tampa tikra, visiška jo gavėjo nuosavybe.

Išskiriama keletą dovanojimo apskaitos metodų, kuriuos iš esmės sąlygoja ne tiek apskaitos metodika, kiek dovanojimo būdas.:

1. Tiesioginis dovanojimų pavazdavimo būdas

Tarkime, savininkai visuotiniame akcininkų susirinkime priėmė sprendimą skirti paramą 10000 Lt. Apskaitoje fiksuosime

D 696 Kiti pelno paskirstymai 10000

K 4802 Mokėtinos sumos iš pelno paskirstymo (dovanos) 10000

4802 Mokėtinos sumos

iš pelno paskirstymo 696 Kiti pelno

D (dovanos) K D paskirstymai K


10000 1000

Po to, kai parama suteikta

D 4802 Mokėtinos sumos iš pelno paskirstymo (dovanos) 10000

K 1 – os ar 2 – os klasės turto sąskaitos 10000

4802 Mokėtinoa sumos

1 - osios ar 2 – osios klasės iš pelno paskirstymo

D turto sąskaitos K D (dovanos) K


10000 10000

2. Dovanojimai sudarant specialų (ypatingąjį) rezervą

Būna, kad savininkai, skirstydami uždirbtą pelną, sudaro rezervą kitoms įmonėms remti. Tarkime, savininkai nutarė paramai skirti 10000 Lt. Tuomet, sudarant rezervą, turi būti atliekama tokia sąskaitų korespondencija:

D 696 Kiti pelno paskirstymai 10000

K 3320 Paramos kitoms įmonėms rezervas 10000

3320 Paramos kitoms 696 Kiti pelnoD įmonėms rezervas K D paskirstymai K

10000 10000

Tačiau, kai parama suteikiama, būtina, pvz., keliems tretiesiems asmenims, reikia įsivssti kelias analitines sąskaitas Nr 4802 – kiekvienam remiamam asmeniui po vieną

4802 Mokėtinos sumos

1 – osios ar 2 – osios klasės iš pelno paskirstymo 3320 Paramos kitoms

D Turto sąskaitos K D (dovanos) K D įmonėms rezervas K


2) XXX 2) XXX 1) XXX 1) XXX

3. Dovanojimai, jų iš anksto neaprobavus savininkams

Būna, kad savininkai nenori sudaryti tam skirtų rezervų, bet susirinkime nutaria, kokią sum iš likusio nepaskirstyto pelno skirs kitoms įmonėms remti Be to, tokį sprendimą savininkai gali priimti ir ne visuotiniame ataskaitiniame, o kuriame nors kitame susirinkime, ypač mažesnėse uždarose akcinėse bendrovėse. Tokiu atveju apskaitininkai savininkų leistą per metus suteikti paramą turėtų traktuoti kaip išankstinį pelno paskirstymą ir paramos suteikimo momentu registruoti jį sąskaitos Nr. 696 Kiti pelno paskirstymai debete.

4802 Mokėtinos sumos

1 – osios ar 2 – osios klasės iš pelno paskirstymo 696 Paramos kitoms

D turto sąskaitos K D (dovanos) K D įmonėms rezervas K


2) XXX 2) XXX 1) XXX 1) XXX

Gaunant įmonei dotacijas, subsidijas ar kitos paramos garantijas, atliekama tokia sąskaitų korespondencija.

Tarkime, įmonė “Lira” gavo iš valdžios 10000 Lt dotaciją

D 256 Įvairios gautinos sumos 10000

K 351 Gautinos dotacijos ir subsidijos 10000

351 Gautinos dotaijos 256 Įvairios gautinos

D ir subsidijos K D sumos K


1) 10000 1) 10000

6. Kontroliniai klausimai

1. Ką vadiname kapitalu? Kur balanse jo ieškotumėte?

2. Kokios sąskaitos skirtos kapitalui apskaityti?

3. Kokias kapitalo rūšis žinote? Apibūdinkite jas.

4. Kas tai yra Nepareikalautas įmokėti kapitalas?

 1. Iš kokių lėšų galima padidinti akcinį kapitalą? Duokite pavyzdžių.
 2. Kas yra dividendas. ar jieapmokestinami? Jei taip, tai kas tai per mokestis ir koks jo tarifas?
 3. Ką vadiname akcijų emisija?
 4. Kas yra Nominalioji akcijos vertė?
 5. Ką vadiname rezervais?
 6. Kaip skirstomas pelnas pagal tikslus?
 7. Kokius žinote pelno paskirstymo rezervus, kaip jie yra suformuojami?
 8. Kokiu tikslu yra uždaromos pajamų ir sąnaudų sąskaitos?
 9. Kas yra dovanotoji nuosavybė? Kokias rūšis žinote? Apibūdinkite jas.

7. Praktinės užduotys

1 Pratimas

2002 m. vasario 24 d. įmonės “Eglė” savininkai visuotiniame akcininkų susirinkime skirstydami per 2001 m. uždirbtą pelną, nusprendė sudaryti 4000 Lt paskirstytiną rezervą paramai.

2002 m. liepos 1 d. įmonė “Eglė” suderino paramos programą su labdaros fondu ir įsipareigojo pervesti šiam fondui 4000 Lt.

2002 m. liepos 10 d. įmonė ‘ Eglė”suteikė 4000 Lt paramą labdaros fondui.

Surašykite reikiamas korespondencijas

2 Pratimas

Įmonės “Šalna” įstatinį kapitalą sudaro paprastosios akcijos 70000 Lt ir privilegijuotosios akcijos už 21000 Lt, kurios turi 9 % kaupiamųjų dividendų privilegiją. Įmonė 2000 m. neskelbė dividendų, o už 2001 m. buvo paskelbta 10000 Lt dividendai.

Kaip skirstomi dividendai, kai privilegijuotosios akcijos turi dividendų privilegiją.

3 Pratimas

UAB “Vilma” sąskaitose 2001 m. pradžioje buvo užfiksuotas ankstesnių laikotarpių patirtas ir iki ataskaitinio laikotarpio pradžios nepadengtas nuostolis, o per ataskaitinį laikotarpį įmonė “Vilma” uždirbo pelno.

Įmonės “Vilma” visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyko 2002 m. vasario 28 d., priėmė nutarimą dėl grynojo pelno (nuostolio) paskirstymo, kuriame nurodė:

 • nepaskirstytasis nuostolis finansinių metų pradžioje (sąskaita Nr. 343 Nepaskirstytasis ankstesniųjų metų nuostolis ( - ) – 1000 Lt;
 • grynasis finansinių metų rezultatas (pelnas) - 5000 Lt ( 5 kl. visų sąskaitų likučių bendra suma 25000 Lt, 6 kl. sąswkaitų likučių suma 20000 Lt);
 • paskirstytinas rezultatas (pelnas) - 4000 Lt;
 • pervedimai į įstatymų numatytus rezervus – 300 Lt;
 • pelno paskirstymas dividendams išmokėti – 2400 Lt;
 • nepaskirstytinas rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus – X Lt.

Reikia:

1. Surašyti reikiamas korespondencijas

2. Uždaryti ir atidaryti Didžiosios knygos sąskaitas, nenaudojant Pajamų ir sąnaudų suvestinės sąskaitosloading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 411
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site