Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

биологијаживотињазаконодавствоисторијакултуралитературамаркетингматематика
привредаразличитихрачунарарецептисоциологијатехника

PROVAJDER INTERNETA ispitni rad iz Softverskih alata baza podataka

рачунара+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILAREELEKTROTEHNIKI FAKULTET

BEOGRAD

PROVAJDER INTERNETA

ispitni rad iz Softverskih alata baza podataka

SADRAJ:

1. Analiza i dopunjeni opis problema sa svim uvedenim pretpostavkama 2

Postavljeni problem 2

Dopunjeni opis problema 2

2. Funkcionalna dekompozicija prve vrste 3

3. Funkcionalni model 5

4. Pregled objekata i odnosa po pogledima i integralno 7

Pogleg korisnika 7

Pogled radnika 7

Pogled administratora 8

Integralni pogled 8

5. Pegled entiteta i svojstava 9

6. Logiki model podataka sa generikim domenima, po pogledima i integralno 10

7. Logiko-fiziki model podataka 12

8. Matrica odnosa aktivnosti i entiteta 13

9. Algoritamska specifikacija 14

10. SQL ema relacione baze podataka 15

1. Analiza i dopunjeni opis problema sa svim uvedenim pretpostavkama

Postavljeni problem:

Provajder raspolae sa nizom javnih telefosnkih brojeva (linija) preko kojih nudi internet usluge korisnicima koji prilikom otvaranja naloga dobijaju naziv i lozinku uz evidentiranje svih bitnih podataka o njima. Usluge koje se pruaju korisnicima su webhosting (sopstveni sajt sa odreenom veliinom prostora na disku), pretraivanje pomou browser-a i slanje i primanje elektronske pote koja dozvoljava proizvoljne priloge (attachment-e). Pri tome korisnik moe da definie sa kojih telefonskih brojeva moe da se koristi njegov nalog, sa kojih e-mail adresa ne eli da prima potu, kao i kljune rei u redu subject pote koje dozvoljavaju prijem pote. Sve usluge se uplauju unapred kod provajdera, a od uplaenog iznosa se nakon svake konekcije odbijaju iznosi koji odgovaraju trajanju konekcije, pri emu za razne periode tokom 24 sata mogu biti odobravani razliiti popusti. Na kraju svakog dana automatski se za svaku webhosting uslugu odbija iznos jednodnevnog zakupa. Tokom rada sistema evidentiraju se sve aktivnosti korisnika uspostavljanje konekcije, kretanje po sajtovima , slanje i primanje elektronske pote, kraj konekcije, dnevni obraun webhosting usluge.

Dopunjeni opis problema:

Korisnici mogu biti firme ili fizika lica. Za korisnike se belei ifra korisnika, adresa i telefon korisnika. Za korisnike koji su fizika lica belei se jo i ime, prezime, broj line karte i JMBG, a za korisnike koji su pravna lica (firme) belei se naziv firme i PIB. Provajder nudi korisnicima internet usluge koje mogu biti webhosting, pretraivanje i email. Za usluge se uva ifra usluge, naziv usluge, cena usluge ya fizika i cena usluge za pravna lica. Za pojedine usluge mogu biti odobreni odgovarajui popusti. Za popuste se belei ifra usluge, vreme pocetka popusta, vreme kraja popusta i kokeficijent popusta. Da bi korisnik koristio neku uslugu mora da poseduje nalog. Za nalog se belei ifra korisnika, username, password. Postoji veza obuhvata koja nam govori koje usluge obuhvata koji nalog i ona ima dodatno svojstvo stanje koje predstavlja stanje datog naloga za datu uslugu. Za svaki nalog se moe definisati dodatni opis naloga: telefonski brojevi sa kojih je mogu pristup datom nalogu, e-mail adrese za koje nije dozvoljen prijem pote i kljune rei u subject-u poruke za koje je dozvoljen prijem pote. Sve uplate korisnika se belee. Belei se ifra korisnika, irfa naloga i vrednost uplate. Provajder raspolae sa nizom javnih telefonskih linija. Za linije se uvaju pristupni brojevi i parametri linije. Svaka konekcija koju ostvari korisnik se belei. Beleenje se vri po zavretku konekcije i za konekciju se belei vreme nastanka konekcije, vreme zavretka konekcije, datum, trajanje konekcije, obraunato vreme trajanja konekcije, broj telefona sa kojeg je izvrena konekcija, sifra linije preko koje je izvrena konekcija i koliina prenetih podataka od provajdera ka korisniku i od korisnika ka provajderu. Na osnovu konekcije se obraunava pristup internetu i skida se sa stanja naloga za pretraivanje. Usluga webhostinga se obraunava svakog dana i odbija sa stanja naloga za webhosting. Sistem belei sve aktivnosti svakog korisnika. Za svaku konekciju sistem belei adrese poseenih sajtova, i zaglavlja poslatih i primljenih poruka.

2. Funkcionalna dekompozicija prve vrste

Provajder interneta

Odravanje matinih podataka

Odravanje podataka o korisnicima

Odravanje podataka o fizikim licima

Odravanje podataka o pravnim licima

Odravanje podataka o cenovniku usluga

Odravanje podataka o ceni pretraivanja

Odravanje podataka o ceni hostovanja

Odravanje podataka o ceni e-maila

Odravanje podataka o popustima na usluge

Odravanje podataka o popustima na uslugu pretraivanja

Odravanje podataka o koeficijentu popusta

Odravanje podataka o vremenskom periodu popusta

Odravanje podataka o linijama provajdera

Odravanje podataka o nalozima

Otvaranje naloga

Odravanje parametara naloga

Zatvaranje naloga

Odravanje podataka o dodatnom opisu naloga

Odravanje podataka o dozvoljenim brojevima

Odravanje podataka o nedozvoljenim e-mail adresama

Odravanje podataka o dozvoljenim kljunim reima u subjectu

Odravanje podataka o stanju naloga

Odravanje podataka o stanju naloga za uslugu pretraivanja

Odravanje podataka o stanju naloga za uslugu webhostinga

Odravanje podataka o veliini mailbox-a

Odravanje sistemskih podataka

Evidentiranje uplata

Evidentiranje uplata za uslugu pretraivanja

Evidentiranje uplata za uslugu webhostinga

Evidentiranje uplata za uslugu e-maila

Evidentiranje aktivnosti korisnika

Evidentiranje parametara konencije

Evidentiranje poetka konekcije

Evidentiranje kraja konekcije

Evidentiranje trajanja konekcije

Evidentiranje broja telefona

Evidentiranje ifre linije

Evidentiranja koliine prenetih podataka

Evidentiranje poseta sajtovima

Evidentiranje primanja i slanja porukа

Evidentiranje primanja porukа

Evidentiranje slanja porukа

Obraun usluga

Obraun usluga pretraivanja

Obraun cene konekcije

Promena stanja naloga za pretraivanje

Obraun usluga webhostinga

Promena stanja naloga za webhosting

Obraun usluga e-maila

3. Funkcionalni model

Kontektsni nivo

Prvi nivo

Odravanje sistemsih podataka

Evidentiranje uplata


4. Pregled objekata i odnosa po pogledima i integralno

0..N

 


Pogleg korisnika

0..N

 


Nalog

Obuhvata

Usluga

0..N

 


Popost

Konekcija

Tel_br

Mail_adrasa

Kljucna_rec

Uplata

Pogled radnika

  Korisnik

Osoba

0..N

 
Firma

Nalog

Obuhvata

0..N

 
Usluga

Uplata

Pogled administratora

  Korisnik

Osoba

Firma

0..N

 


Nalog

Obuhvata

Usluga

0..N

 


Uplata

Popost

Konekcija


Linija

Poseceni_sajt

Zaglavlje_poruke

Integralni pogled

  Korisnik

Osoba

Firma

0..N

 


Nalog

Obuhvata

0..N

 
Usluga

Uplata

Popost

Konekcija


Tel_br

Mail_adrasa

Kljucna_rec

Linija

Poseceni_sajt

Zaglavlje poruke

5. Pegled entiteta i svojstava

Jak objekti:

Korisnik (IdKorisnik, Adresa, Telefon)

Osoba (IdKorisnik, Ime, Prezime, BrLk, JMBG)

Firma (IdKorisnik, Naziv, PIB)

Usluga (IdUsluga, Naziv, CenaOsoba, CenaFirma)

Linija (IdLinija, PritupniBroj, MaxProtok)

Slabi objekti:


Nalog (IdNalog, Username, Password, IdKorisnik, IdUsluga)

Konekcija (IdKonekcija, VremeOd, VremeDo, Datum, Trajanje, Obracunato, BrTel, ByteIn,

ByteOut, IdLinija, IdNalog)

Tel_br (IdTel, TelBroj, IdNalog)

Mail_adresa (IdMail, MailAdresa, IdNalog)

Kljucna_rec (IdKRec, Rec, IdNalog)

Uplata (IdUplata, Iznos, IdNalog, IdUsluga)

Pseceni_sajt (IdPSajt, Adresa, IdKonekcija)

Zaglavlje_poruke (IdZPoruke, To, From, Subject, Attachment, SlanjePrimanje, IdKonekcija)

Popust (IdPopust, VremeOd, VremeDo, Koeficijent, IdUsluga)

Veze:

Obuhvata (IdNalog, IdUsluga, Stanje)

6. Logiki model podataka sa generikim domenima, po pogledima i integralno

Pogled korisnika

Pogled radnika

Pogled administratora

Integralni pogled


7. Logiko-fiziki model podataka


8. Matrica odnosa aktivnosti i entiteta

Korisnik

Osoba

Firma

Nalog

Usluga

Obuhvata

Uplata

Popust

Konekcija

Tel_br

Mail_adresa

Kljucna_rec

Linija

Poseeni_sajt

Zaglavlje_poruke

Odravanje maticnih podataka

Odravanje podataka o korisnicima

C

R

U

D

C

R

U

D

C

R

U

D

Odravanje podataka o cenovniku usluga

C

R

U

D

Odravanje podataka o popustima

C

R

U

D

Odravanje podataka o linijama provajdera

C

R

U

D

Odravanja podataka o nalozima

R

R

R

C

R

U

D

R

C

R

U

D

C

R

U

D

C

R

U

D

C

R

U

D

Odravanje sistemskih pod.

Evidentiranje uplata

R

R

R

R

R

R

U

C

R

U

D

Evidentiranje aktivnosti korisnika

R

R

R

R

R

C

R

U

D

R

C

R

U

D

C

R

U

D

Obracun usluga

R

R

R

R

R

U

R

R

9. Algoritamska specifikacija

EvidentiranjeUplata

Ocitavanje neophodnih podataka

: OUTPUT (Unesi sifru korisnika, sifru naloga, sifru usluge i svotu novca)

: INPUT ( vIdKorisnik, vIdNalog, vIdUsluga, vUplata)

Dohvatanje cene

: IF vIdKorisnik EXISTS IN OSOBA

: | SELECT CenaOsoba

: | INTO vCena

: | FROM USLUGA

: | WHERE IdUsluga = vIdUsluga;

: +-

: | SELECT CenaFirma

: | INTO vCena

: | FROM USLUGA

: | WHERE IdUsluga = vIdUsluga;

Evidentiranje novog stanja

: UPDATE OBUHVATA

: SET Stanje = Stanje + vUplata/vCena

: WHERE vIdNalog = IdNalog

: AND vIdUsluga = IdUsluga

10. SQL ema relacione baze podataka Oracle SQL DBMS

CREATE TABLE FIRMA (

IdKorisnik INTEGER NOT NULL,

PIB INTEGER NULL,

Naziv VARCHAR(20) NULL

ALTER TABLE FIRMA

ADD ( PRIMARY KEY (IdKorisnik) ) ;

CREATE TABLE KLJUCNA_REC (

IdKRec INTEGER NOT NULL,

Rec VARCHAR(20) NULL,

IdNalog INTEGER NOT NULL

ALTER TABLE KLJUCNA_REC

ADD ( PRIMARY KEY (IdKRec) ) ;

CREATE TABLE KONEKCIJA (

IdKonekcija CHAR(18) NOT NULL,

VremeOd DATE NULL,

VremeDo DATE NULL,

Datum DATE NULL,

Trajanje INTEGER NULL,

Obracunato INTEGER NULL,

BrTel VARCHAR(20) NULL,

ByteIn INTEGER NULL,

ByteOut INTEGER NULL,

IdNalog INTEGER NOT NULL,

IdLinija INTEGER NULL

ALTER TABLE KONEKCIJA

ADD ( PRIMARY KEY (IdKonekcija) ) ;

CREATE TABLE KORISNIK (

IdKorisnik INTEGER NOT NULL,

Adresa VARCHAR(20) NULL,

Telefon VARCHAR(20) NULL

ALTER TABLE KORISNIK

ADD ( PRIMARY KEY (IdKorisnik) ) ;

CREATE TABLE LINIIJA (

IdLinija INTEGER NOT NULL,

PristupniBroj VARCHAR(20) NULL,

MaxProtok INTEGER NULL

ALTER TABLE LINIIJA

ADD ( PRIMARY KEY (IdLinija) ) ;

CREATE TABLE MAIL_ADRESA (

IdMail INTEGER NOT NULL,

MailAdresa VARCHAR(20) NULL,

IdNalog INTEGER NOT NULL

ALTER TABLE MAIL_ADRESA

ADD ( PRIMARY KEY (IdMail) ) ;

CREATE TABLE NALOG (

IdNalog INTEGER NOT NULL,

Username VARCHAR(20) NULL,

Password VARCHAR(20) NULL,

IdKorisnik INTEGER NOT NULL

ALTER TABLE NALOG

ADD ( PRIMARY KEY (IdNalog) ) ;

CREATE TABLE OBUHVATA (

IdNalog INTEGER NOT NULL,

IdUsluga INTEGER NOT NULL,

Stanje INTEGER NULL

ALTER TABLE OBUHVATA

ADD ( PRIMARY KEY (IdNalog, IdUsluga) ) ;

CREATE TABLE OSOBA (

IdKorisnik INTEGER NOT NULL,

Ime VARCHAR(20) NULL,

Prezime VARCHAR(20) NULL,

BrLk VARCHAR(20) NULL,

JMBG INTEGER NULL

ALTER TABLE OSOBA

ADD ( PRIMARY KEY (IdKorisnik) ) ;

CREATE TABLE POPUST (

IdPopust CHAR(18) NOT NULL,

VremeDo DATE NULL,

VremeOd DATE NULL,

Koeficijent INTEGER NULL,

IdUsluga INTEGER NOT NULL

ALTER TABLE POPUST

ADD ( PRIMARY KEY (IdPopust) ) ;

CREATE TABLE POSECENI_SAJT (

IdPSajt CHAR(18) NOT NULL,

Adresa CHAR(18) NULL,

IdKonekcija CHAR(18) NULL

ALTER TABLE POSECENI_SAJT

ADD ( PRIMARY KEY (IdPSajt) ) ;

CREATE TABLE TEL_BR (

IdTel INTEGER NOT NULL,

TelBroj VARCHAR(20) NULL,

IdNalog INTEGER NOT NULL

ALTER TABLE TEL_BR

ADD ( PRIMARY KEY (IdTel) ) ;

CREATE TABLE UPLATA (

IdUplata INTEGER NOT NULL,

Iznos INTEGER NULL,

IdNalog INTEGER NOT NULL,

IdUsluga INTEGER NOT NULL

ALTER TABLE UPLATA

ADD ( PRIMARY KEY (IdUplata) ) ;

CREATE TABLE USLUGA (

IdUsluga INTEGER NOT NULL,

Naziv VARCHAR(20) NULL,

CenaOsoba INTEGER NULL,

CenaFirma INTEGER NULL

ALTER TABLE USLUGA

ADD ( PRIMARY KEY (IdUsluga) ) ;

CREATE TABLE ZAGLAVLJE_PORUKE (

IdZPoruke INTEGER NOT NULL,

To VARCHAR(20) NULL,

From VARCHAR(20) NULL,

Subject VARCHAR(20) NULL,

Attachment VARCHAR(20) NULL,

SlanjePrimanje CHAR(18) NULL,

IdKonekcija CHAR(18) NULL

ALTER TABLE ZAGLAVLJE_PORUKE

ADD ( PRIMARY KEY (IdZPoruke) ) ;

ALTER TABLE FIRMA

ADD ( FOREIGN KEY (IdKorisnik)

REFERENCES KORISNIK

ON DELETE CASCADE ) ;

ALTER TABLE KLJUCNA_REC

ADD ( FOREIGN KEY (IdNalog)

REFERENCES NALOG

ON DELETE CASCADE ) ;

ALTER TABLE KONEKCIJA

ADD ( FOREIGN KEY (IdNalog)

REFERENCES NALOG ) ;

ALTER TABLE KONEKCIJA

ADD ( FOREIGN KEY (IdLinija)

REFERENCES LINIIJA ) ;

ALTER TABLE MAIL_ADRESA

ADD ( FOREIGN KEY (IdNalog)

REFERENCES NALOG

ON DELETE CASCADE ) ;

ALTER TABLE NALOG

ADD ( FOREIGN KEY (IdKorisnik)

REFERENCES KORISNIK

ON DELETE CASCADE ) ;

ALTER TABLE OBUHVATA

ADD ( FOREIGN KEY (IdNalog)

REFERENCES NALOG

ON DELETE CASCADE ) ;

ALTER TABLE OBUHVATA

ADD ( FOREIGN KEY (IdUsluga)

REFERENCES USLUGA

ON DELETE CASCADE ) ;

ALTER TABLE OSOBA

ADD ( FOREIGN KEY (IdKorisnik)

REFERENCES KORISNIK

ON DELETE CASCADE ) ;

ALTER TABLE POPUST

ADD ( FOREIGN KEY (IdUsluga)

REFERENCES USLUGA

ON DELETE CASCADE ) ;

ALTER TABLE POSECENI_SAJT

ADD ( FOREIGN KEY (IdKonekcija)

REFERENCES KONEKCIJA ) ;

ALTER TABLE TEL_BR

ADD ( FOREIGN KEY (IdNalog)

REFERENCES NALOG

ON DELETE CASCADE ) ;

ALTER TABLE UPLATA

ADD ( FOREIGN KEY (IdNalog)

REFERENCES NALOG ) ;

ALTER TABLE UPLATA

ADD ( FOREIGN KEY (IdUsluga)

REFERENCES USLUGA ) ;

ALTER TABLE ZAGLAVLJE_PORUKE

ADD ( FOREIGN KEY (IdKonekcija)

REFERENCES KONEKCIJA ) ;Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2300
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved