Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

FiskeFysiskaGeografiHistoriaInstallationerKulturLedningLitteratur
MarknadsföringOlikaReceptSociologiSportTeknikUtbildning

Programansvarig (Normer & värden)

ledning+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILAREProgramansvarig(

Normer & värden

Lpfö 98

Lpo 94

Lpf 94

Alla som arbetar i förskolan skall:

Visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen far möjlighet att visa solidaritet och

Stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstand, kompromissa och respektera varandra.

Alla som arbetar i skolan skall:

medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor ocksa utanför den närmaste gruppen,

i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor,

aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och

visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utga fran ett demokratiskt förhallningssätt.

Alla som arbetar i skolan skall:

medverksa till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor ocksa utanför den närmaste gruppen,

i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta grupper bade i och utanför vart land och

aktivt motverka trakasserier mor förtryck av individer och grupper.

Verksamhetsplanens mal

Alla blir bemötta med respekt

Alla far möjlighet att utveckla en inre drivkraft som gör dem trygga

Enhetens mal

Alla uppmärksammar och reagerar pa tendenser till mobbing och trakasserier

Vi verkar för att fler studieresor genomförs och att formerna för dessa diskuteras och utvecklas

Arbetsmetoder

 • Pa esteriska programmet arbetar vi mycket över arskursgränserna, främst inom ”Produktionen”, där eleverna i ak 2 och 3 tillsammans med lärarna arbetar fram en föreställning. Årets föreställning fick namnet ”Fem” och hade premiär i april. De bada sanglärarna genomförde ett projekt som mynnade ut i en konsert där samtliga sangelever framträdde. Dessutom hade ak 1 och 2 en gemensam dansföreställning.
 • Eleverna i ak 2 stiftade bekantskap med elever fran HR och FPT när de i maj akte ut pa skolgardsturné, ”Lagman on tour”.
 • Samtliga estetelever fick möjligheten att aka med pa en studieresa till Stockholm.
 • I ES2 (dansare för sig och musiker för sig) tog vi hjälp av kuratorn för att diskutera hur klassen skall kunna fungera bättre.
 • I ämnet ”Arbetsmiljö och säkerhet” ingar diskussioner om mobbing som en naturlig del av undervisningen.
 • ES1 läste under varterminen ”Ninas resa”, som handlar om en judisk flicka under andra världskriget. De fick även se filmen med samma namn.

Resultat – Hur har vi lyckats?

 • Det finns en stark ”vi-känsla” hos esteterna och vi tror att den till stor del beror pa att eleverna fran olika arskurser far tillfälle att arbeta med varandra. Under läsaret 2007-2008 har vi akt pa flera studieresor da har elever fran samtliga arskurser deltagit. Aven detta har bidragit till samhörighetskänslan.
 • De flesta som arbetat med ”Produktionen” är positiva till att arbeta med en annan klass.

Maluppfyllelse

 • Med läroplanens mal samt verksamhetsplanens mal som utgangspunkt bedömer vi reultatet för normer och värden som (MYCKET BRA, BRA, GANSKA BRA eller MINDRE BRA).

Analys – Varför blev det som det blev?

 • När eleverna arbetar mot ett gemensamt mal (t ex i form av en konsert eller en dansföreställning) är det av yttersta vikt att samarbetet mellan eleverna fungerar bra. Nagra av de grupper vi arbetar med fungerar bra mer eller mindre av sig själva. I andra grupper brottas de olika individerna med sina egna problem, och da kan det vara svart att fa gruppen att fungera även om vi lärare lägger ned mycket tid pa att hjälpa dem.
 • Vi har ett bra samarbete i arbetslaget och detta gör att vi kan stötta varandra och eleverna i besvärliga situationer.

Åtgärder för utveckling

 • Inför höstterminen 2008 planerar vi att besöka ”Oasen” med atminstone nagra av vara klasser.

Utveckling & lärande/kunskaper

Lpfö 98

Lpo 94

Lpf 94

Alla som arbetar i förskolan skall:

samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin undervisning.

Förskolan skall sträva efter att varje barn:

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmaga att leka och lära,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmaga

Alla som arbetar i skolan skall:

uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och

samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande

Skolan skall sträva efter att varje elev:

utvecklar nyfikenhet och lust att lära,

utvecklar sitt eget sätt att lära

utvecklar tillit till sin egen förmaga

tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesomraden, för att bilda sig och fa beredskap för livet

Alla som arbetar i skolan skall:

hjälpa elever som har behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande.

Skolan skall sträva mot att varje elev

tror pa sin egen förmaga och sina möjligheter att utvecklas,

utvecklar en insikt om sitt eget sätt att lära och en förmaga att utvärdera sitt eget lärande och utvecklar förmagan att arbeta saväl självständigt som tillsammans med andra

utvecklar kunskaper för ett föränderligt yrkesliv och för att kunna paverka arbetsliv och samhällsliv

Verksamhetsplanens mal

Alla barn/elever ges möjlighet att na de nationella malen

Alla verksamheter har en god lärandemiljö för olika lärstilar som stimulerar lusten att lära

Enhetens mal

Alla arbetar för att stärka elevernas självförtroende och ger eleverna det stöd de behöver för att lyckas

Arbetsmetoder

 • I exempelvis matematik och gehör och musiklära erbjuds de elever som behöver det särskilt stöd av undervisande lärare.
 • Vi uppmuntrar eleverna att tro pa sina egna prestationer och arbetar med att bygga upp deras självkänsla.
 • Representanter fran nagra fackförbund bjöds in pa en lektion i ”Arbetsmiljö och säkerhet”. I samma ämne har eleverna tränat pa hur man gör när man skall söka jobb. I ”Musik och kommunikation” har eleverna fatt presentera sig själva ungefär pa samma sätt som man far göra om man gar pa en audition.
 • I arbetet med ”Produktionen” far eleverna lära sig hur man sätter upp en föreställning. Aven om det görs i skolan sa hamnar man ganska nära verkligheten.

Resultat – Hur har vi lyckats?

 • Det kan vara svart att fa kontinuitet när det gäller stödlektioner och det är inte alla elever som erbjuds hjälp som dyker upp pa den tid som läraren och eleven kommit överens om. Samtidigt finns det förstas elever som tack vare det extra stödet nar upp till ett godkänt betyg.
 • Det händer ganska ofta att eleverna kommer med spontana fragor om sadant vi arbetar med pa lektionerna även utanför lektionstid. Det ser vi som ett tecken pa att vi har väckt deras intresse för vara ämnen.
 • Vara elever har olika förkunskaper och förutsättningar när de kommer till oss. När de slutar i ak 3 ser vi att de efter sina egna förutsättningar har utvecklats bra inom musiken eller dansen och att de byggt upp sitt självförtroende och sin självkänsla.

Maluppfyllelse

 • Med läroplanens mal samt verksamhetsplanens mal som utgangspunkt bedömer vi resultatet för utveckling och lärande/kunskaper som (MYCKET BRA, BRA, GANSKA BRA eller MINDRE BRA).

Analys – Varför blev det som det blev?

 • Vi är privilegierade som tack vare de individuella lektionerna kan ge eleverna personlig ”coaching” .
 • Elever och lärare trivs med varandra och det bidrar starkt till en god lärandemiljö.

Åtgärder för utveckling

 • Vi fortsätter arbeta pa det sätt vi redan arbetar pa.

Inflytande & ansvar

Lpfö 98

Lpo 94

Lpf 94

Alla som arbetar i förskolan skall:

verka för att det enskilda barnet utvecklar förmaga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskola och

verka för att varje barns uppfattningar och asikter respekteras.

Arbetslaget skall:

ta tillvara varje barns förmaga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och samvaron i barngruppen.

förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Alla som arbetar i skolan skall:

främja elevernas förmaga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.

Läraren skall:

utga fran att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,

tillsammans med eleverna planer och utvärdera undervisningen och förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.

Alla som arbetar i skolan skall:

gemensamt med eleverna ta ansvar för den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.

Läraren skall:

utga fran att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan,

lata eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer och tillsammans med eleverna utvärdera undervisningen.

Verksamhetsplanens mal

Alla har möjlighet att paverka sin vardag och utveckla förmagan att ta ansvar

Alla har ansvar för sin egen utveckling, för medmänniskor och den omgivande miljön

Enhetens mal

Alla uppmuntrar elevradsmedlemmarna och elevskyddsombuden att vara med pa de möten som de kallas till

Klassförestandarna ser till att klassrad halls, protokoll förs och att beslut följs upp

Arbetsmetoder

 • Samtliga klasser haller klassrad med protokoll osv.
 • I ”Produktionen” hade varje grupp en gruppchef och det har fungerat bra. En gang i manaden far de olika grupperna redovisa för de andra hur den egna gruppens arbete har fortskridit.
 • Pa danslektionerna far eleverna tillfällen att göra egna koreografier. I ensemblen far eleverna visst medbestämmande när det gäller latval (c:a en lat per arbetsperiod). Under de enskilda sang- och instrumentallektionerna har eleverna stora chanser att ta egna initiativ och komma med egna förslag pa repertoar.

Resultat

 • Elevradsarbetet fungerar olika bra i de olika klasserna. I ES1 är flera elever engagerade i elevradet, men i de andra klasserna är intresset lagt
 • Ibland fungerar elevinflytandet bra, men ibland visar det sig att eleverna inte är mogna att ta det ansvar som vi lämnar över till dem.

Maluppfyllelse

 • Med läroplanens mal samt verksamhetsplanens mal som utgangspunkt bedömer vi resultatet för inflytande och ansvar som (MYCKET BRA, BRA, GANSKA BRA eller MINDRE BRA).

Analys – Varför blev det som det blev?

 • Olika grupper och olika individer är olika bra pa att ta ansvar därför fungerar det i vissa fall att lämna över ansvaret till dem medan det andra fall bara blir ”pannkaka” av alltihop.
 • Vi lärare är olika bra pa att överlata ansvar pa eleverna. Vi behöver hitta bra arbetsmetoder och tillfällen da eleverna kan fa reellt inflytande över sin studiesituation.

Åtgärder för utveckling

 • Ibland upplever vi att klassraden är ineffektiva. Vi behöver hitta bättre arbetsrutiner och fa eleverna att första att klassraden är viktiga.

Samverkan

Lpfö 98

Lpo 94

Lpf 94

Förskolan skall sträva efter att na ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett langsiktigt perspektiv.

Alla som arbetar i förskolan skall:

visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer.

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att berika varje elevs mangsidiga utveckling och lärande.

Alla som arbetar i skolan skall:

samarbeta med elevernas vardnadshavare sa att man tillsammans kan utveckla innehall och verksamhet.

Fa en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv.

De frivilliga skolformerna skall nära samverka med den obligatoriska skolan, med arbetslivet, med universiteten och högskolorna och med samhället i övrigt.

Personalen skall, efter en av rektor gjord arbetsfördelning:

i utbildningen utnyttja kontakter med det omgivande samhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv och

bidra till att presumtiva elever far information om skolans utbildningar.

Verksamhetsplanens mal

Alla upplever att samarbetet mellan hem, skola, näringsliv, kultur och föreningsliv fungerar bra

Samverkan sker mellan verksamheterna, inom enheten och mellan enheter

Alla enheter har enternationellt samarbete och utbyte

Enhetens mal

Vi utvecklar och förbättrar marknadsföringen av Lagmansgymnasiet gentemot vara blivande elever och deras vardnadshavare

Alla yrkesförberedande program kallar till ett programrad varje termin

Arbetsmetoder

 • Facket och arbetsförmedlingen har besökt ES3 pa lektionerna i ”Arbetsmiljö och säkerhet”. Klassen har ocksa besökt ”Villa Frisk”.
 • Under Stockholmsresan besökte eleverna Musik eller Dansmuseet. Dessutom gjorde de studiebesök pa operahögskolan eller pa Danscentrum (där de för övrigt fick en föreläsning om livet som professionell dansare). Eleverna hann dessutom med ett besök pa riksdagen och pa Operan eller Kulturama.
 • I arbetet med ”Produktionen” tar eleverna kontakt med tryckerier, sponsorer mm.
 • För att marknadsföra Lagmansgymnasiet akte ES2 ut pa turné, ”Lagman on Tour” tillsammans med FPT och HR.
 • C:a 2000 elever fran grundskolan sag föreställningen ”Fem” och vi hoppas och tror att de fick ett gott intryck av Lagmansgymnasiet och estetiska programmet.
 • Under varterminen har esteteleverna haft förmanen att fa ga pa fyra av konserthusets kvällskonserter, bl a musikalen Grymt och en föreställning med den brasilianska dansgruppen Membros. Danseleverna fick dessutom delta i en dansworkshop med Membros.

Resultat

 • En del av eleverna är tyvärr ganska ointresserade av att fa ga pa föreställningar av olika slag, men det finns även de som verkligen uppskattar vad de far se och höra. Förhoppningsvis kommer de i framtiden att ha ett stort och brett kulturintresse.
 • Trots att vi satsat en hel del pa marknadsföring av programmet var antalet sökande inför läsaret 2008-2009 relativt fa.

Maluppfyllelse

 • Med läroplanens mal samt verksamhetsplanens mal som utgangspunkt bedömer vi resultatet för samverkan som (MYCKET BRA, BRA, GANSKA BRA eller MINDRE BRA).

Analys – Varför blev det som det blev?

 • Vart goda samarbete med konserthuset gör det möjligt att erbjuda kultur i alla former.
 • Tidigare ar har vi haft en show för ak 9 i mitten av januari. Denna show slopade vi i ar. Kanske bidrog det till att intresset för det estetiska programmet minskade.

Åtgärder för utveckling

 • Vi vill aterinföra 9:ornas show, men vi behöver förändra den till viss del och diskutera upplägget med skolledningen.
 • Vi vill ha en bättre hemsida och en bättre broschyr som kan locka fler sökande till estetiska programmet och Lagmansgymnasiet. För att det skall blir riktigt bra behöver vi professionell hjälp.

Bedömning & betyg

Lpo 94

Lpf 94

Läraren skall:

genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling,

utifran kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn

med utgangspunkt i föräldrarnas önskemal fortlöpande informera elever och hem om studieresultat och utvecklingsbehov och

vid betygsättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhallande till kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper.

Läraren skall:

fortlöpande ge varje elev information om elevens utvecklingsbehov och framgangar i studierna,

i gymnasieskolan och gymnasiesär-skolan samverka med hemmen och informera om elevernas skolsituation och kunskapsutveckling och

redovisa för eleverna pa vilka grunder betygsättning sker.

Läraren skall vid betygsättningen:

utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhallande till kraven i kursplanen,

beakta även sadana kunskaper som en elev tillägnat sig pa annat sätt än genom den aktuella undervisningen,

beakta saväl muntliga som skriftliga bevis pa kunskaper och

göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela kursen.

Enhetens mal

Vi fortsätter att diskutera bedömning och betyg saväl inom som utom enheten

Arbetsmetoder

 • Saväl klassförestandare som ämneslärare genomför utvecklingssamtal. I ak 1 inbjuds föräldrarna till utvecklingssamtal. I ak 2 genomförs samtal med lärare-elev-förälder vid behov. I ak 3, da eleverna är myndiga, händer det att enstaka föräldrar hör av sig till klassförestandaren.
 • I ESV musik fick eleverna efter varje lektion utvärdera lektionsinnehallet och den egna arbetsinsatsen.
 • I ”Produktionen” sätter de inblandade lärarna betyg tillsammans.

Maluppfyllelse

 • Med läroplanens mal samt verksamhetsplanens mal som utgangspunkt bedömer vi resultatet för bedömning och betyg som (MYCKET BRA, BRA, GANSKA BRA eller MINDRE BRA).

Åtgärder för utveckling

 • Vi fortsätter pa samma sätt som tidigare.


Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1747
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved